AS ALFA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS ALFA"

Väljavõte

1 PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

2 Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti lahutamatu osa. Prospektis sisalduvad andmed on esitatud seisuga a. Prospekt kehtib alates a. Sisukord FONDI ÜLDANDMED... 3 FONDI TÄISNIMI... 3 FONDIVALITSEJA... 3 FONDI LIIK... 3 MOODUSTAMISE KUUPÄEV JA REGISTREERIMISE RIIK... 3 DEPOSITOORIUM... 3 REGISTRIPIDAJA... 3 AUDIITOR... 3 BAASVALUUTA... 3 FONDI TULU REINVESTEERIMINE... 3 ARUANDLUS... 3 JÄRELEVALVE TEOSTAMINE... 3 TEABE AVALIKUSTAMINE... 3 FONDI INVESTEERIMISEESMÄRGID... 4 FONDI AJALOOLINE TOOTLUS... 4 FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA... 4 FONDI TÜÜPINVESTOR... 5 FONDI RISKITASE JA TEGEVUSEGA SEOTUD RISKID... 5 FONDI VARA JA OSAK... 7 FONDI OSAKUOMANIKU ÕIGUSED... 7 FONDI OSAKUOMANIKU KOHUSTUSED... 7 FONDI VARA JA OSAKU PUHASVÄÄRTUS... 8 PUHASVÄÄRTUSE ARVUTAMINE JA AVALDAMINE... 8 OSAKUTE VÄLJALASE JA TAGASIVÕTMINE... 8 OSAKUTE VÄLJALASKE (MÄRKIMISE) KORD JA TÄHTAJAD... 8 Osaku väljalaskehind ja tasu... 9 OSAKUTE TAGASIVÕTMISE (LUNASTAMISE) KORD JA TÄHTAJAD... 9 Osaku tagasivõtmishind ja -tasu... 9 TEAVE OSAKUTE MÄRKIMIS- JA LUNASTAMISAVALDUSE TÄITMISE KOHTA... 9 OSAKUTE VÄLJALASKE JA TAGASIVÕTMISE PEATAMINE FONDI KULUD JA FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD FONDI POOLT MAKSTAVAD TASUD Valitsemistasu Depootasu Muud tasud ja kulud FONDIVALITSEJA POOLT MAKSTAVAD TASUD JA KULUD FONDI JA OSAKUOMANIKU SUHTES KEHTIVA MAKSUSÜSTEEMI KIRJELDUS INFO FONDI KOHTA FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALIKUSTAMINE FONDI LIKVIDEERIMINE FONDIVALITSEJA FONDIVALITSEJA NÕUKOGU KOOSSEIS FONDIVALITSEJA JUHATUSE KOOSSEIS FONDIJUHT FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED FONDI VARADE VALITSEMISEL TEGEVUSED, MIDA FONDIVALITSEJA VÕIB EDASI ANDA KOLMANDATELE ISIKUTELE FONDI DEPOSITOORIUM LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS PALUME PÖÖRDUDA: DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

3 Fondi üldandmed Fondi täisnimi Danske Invest Uus Euroopa Fond (edaspidi: Fond ). Inglise keeles Danske Invest New Europe Fund. Vene keeles Фонд Новая Европа Danske Invest. Fondivalitseja Fondi valitseb Danske Capital AS (edaspidi: Fondivalitseja ), asukohaga Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik. Fondi liik Fond on avatud avalik, lepinguline investeerimisfond Eesti Vabariigi investeerimisfondide seaduse mõistes. Fond on eurofond, mis tähendab, et Fond vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (2009/65/EÜ 13. juulist 2009.a. sätestatud nõuetele ja Fondi osakuid võidakse avalikkusele pakkuda kõikides Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Moodustamise kuupäev ja registreerimise riik Fond on moodustatud Danske Capital AS-i poolt 01. veebruaril aastal. Fond on registreeritud Eesti Vabariigis, Finantsinspektsioonis. Fond on moodustatud tähtajatult. Depositoorium Fondi depositooriumiks on Swedbank AS, asukohaga Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti Vabariik, registrikood (edaspidi: Depositoorium ). Registripidaja Fondi osakute registrit peab AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi: Registripidaja ), asukohaga Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik Audiitor Fondi audiitoriks on AS Deloitte Audit Eesti vandeaudiitor Monika Peetson, asukohaga Roosikrantsi 2, Tallinn, Eesti Vabariik. Baasvaluuta Fondi vara ja Fondi osaku puhasväärtuse arvutamise valuuta on euro (EUR). Fondi tulu reinvesteerimine Fondi vara investeerimisega teenitud tulu (dividendid, muu tulu) ei maksta osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Fondi teenitud tulu, kasum ja kahjum kajastub Fondi osaku puhasväärtuse muutuses. Aruandlus Fondi majandusaasta on 01. jaanuar kuni 31. detsember. Fondi aasta- ja poolaastaaruanded koostatakse ning nendega saab tutvuda Fondivalitseja veebilehel ja Fondivalitseja asukohas, poolaastaaruannete puhul kahe (2) kuu jooksul pärast poolaasta lõppemist (hiljemalt 31. augustil) ning aastaaruannete puhul nelja (4) kuu jooksul pärast vastava aruandlusperioodi lõppemist (hiljemalt 30. aprillil). Järelevalve teostamine Järelevalvet Fondi tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon, asukohaga Sakala 4, 15030, Tallinn, Eesti Vabariik. Teabe avalikustamine Fondi puudutav oluline teave ja dokumendid on kätte saadavad fondivalitseja veebilehel ja Fondivalitseja asukohas. Fondi tingimustes viidatud juhtudel avaldatakse Fondi puudutav oluline teave lisaks ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 3 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

4 Fondi investeerimiseesmärgid Fondi tegevuse eesmärgiks on Fondi osakuomanike vara väärtuse kasvatamine keskpikas perspektiivis, investeerides Fondi varad Euroopa Arenevate riikide ettevõtete (emitentide) aktsiatesse. Lisaks nimetatud riikide emitentide aktsiatele on Fondil õigus investeerida täiendavalt eelpool nimetamata, kuid Fondi Tingimuste punktis nimetatud riikide emitentide aktsiatesse, eeldusel et nende emitentide olulised ärihuvid asuvad Euroopa Arenevate riikide piirkonnas. Fond juhindub investeerimisotsuste tegemisel eelkõige emitentide fundamentaalanalüüsist ning investeerimispiirkonna makromajandust ja äritsükleid kajastavatest andmetest. Fondi eesmärk on pakkuda osakuomanikele lisaväärtust läbi investeerimispiirkonna turgude keskmisele ligilähedase või seda ületava tootluse saavutamise pikemas ajalises perspektiivis (vähemalt 5 aastat). Fondi osakuomanikele Fondi tulusust ei garanteerita. Fondi investeerimisega seotud riskide täpsem kirjeldus on toodud käesoleva Prospekti osas Fondi riskitase ja tegevusega seotud riskid. Fondi ajalooline tootlus Alljärgnevalt on toodud Fondi ajaloolised aastased tootlused viimase 10 täis kalendriaasta kohta: Fondi kumulatiivne keskmine tootlus eelmise kolme ( ), viie ( ) ja kümne ( ) kalendriaasta kohta on vastavalt 3,50%, -1,90% ja 0,77%. Igal pangapäeval uuendatavad andmed Fondi puhasväärtuse ja tootluse kohta (s.h tootluse graafik) on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehelt Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Fondi investeerimispoliitika Fondivalitseja lähtub Fondi vara valitsemisel investeerimisfondide seadusest, selle alusel väljaantud õigusaktidest ning Fondi tingimustes sätestatud investeerimispiirangutest. Investeerimispoliitika põhiprintsiibid sisalduvad Fondi tingimustes. Fondivalitseja investeerib Fondi vara nende Euroopa arenevate riikide emitentide aktsiatesse, mis on liitunud või kavatsevad tulevikus liituda Euroopa Liiduga ning teiste nimetatud konvergentsi piirkonna mõjuulatuses asuvate riikide emitentidesse. Lisaks aktsiatele võib Fondi vara investeerida kuni 20% ulatuses krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse ja muudesse võlakohustustesse, mille lunastamis- või lõpptähtajani on 4 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

5 jäänud kuni 13 kuud ja Eesti või välisriigi õigusaktide kohaselt rahaturufondidena käsitatavate fondide osakutesse või aktsiatesse. Fondivalitseja ei sea eesmärgiks Fondi investeeringute hajutamist üldise riskitaseme vähendamiseks, kuigi Fondivalitseja järgib Fondi vara investeerimisel kõiki õigusaktides sätestatud investeerimispiiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks. Samal ajal on Fondi investeeringute hajutatus keskmisest madalam ning Fondi iseloomustab üle keskmise kontsentratsioonirisk. Üldise riskitaseme vähendamiseks on Fondi investeeringutes siiski ette nähtud piirangud ühe emitendi poolt väljalastud väärtpaberite osakaalule, ühes krediidiasutuses tehtud hoiuste mahule jt sarnased piirangud. Fondi juhtimisel kasutatakse aktiivset juhtimisstiili, mille käigus analüüsitakse majanduskeskkonda ja piirkondlikke finantsturge eesmärgiga ette näha võimalikke suundumusi neil turgudel ning tehakse investeeringud vastavalt nendele nägemustele. Ettevõtete analüüsi tulemusel valitakse investeerimiseks need ettevõtted, kelle väärtusel on Fondivalitseja hinnangul tõusupotentsiaali. Fondivalitseja ei ole Fondi vara investeerimisel spetsialiseerunud geograafiliste regioonide ega majandusharude lõikes. Fondi arvel võib teha tuletistehinguid. Fond teeb tehinguid tuletisväärtpaberitega riskide maandamiseks ning investeerimiseesmärkide saavutamiseks. Fondivalitseja hinnangul ei tõsta tuletisväärtpaberite kasutamine Fondi üldist riskitaset. Fondi arvel võib võtta laenu ning muid kohustusi kuni 10% ulatuses Fondi vara turuväärtusest. Laenu või kohustuse tähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm kuud. Kuigi Tingimuste kohaselt võib Fondivalitseja teha fondide arvel repo-, pöördrepo- ja väärtpaberite laenamise tehinguid, ei kavanda Fondivalitseja Prospekti muutmise hetke seisuga Fondi vara investeerimisel nimetatud tehingute tegemist ega muude nn tõhusa portfellihalduse tehnikate (efficient portfolio management techniques) rakendamist. Fondi Tingimustes on toodud täpsem teave investeerimispiirangute ja riskide hajutamise reeglite kohta. Fondi tüüpinvestor Fond on sobilik investorile, kes soovib investeerida Fondi tingimustes määratletud investeerimispiikonna riikide aktsiaturgudele ja aktsepteerib seejuures kõrget riski ning sellega seonduvat võimalikku keskmisest kõrgemat tootlust või kahjumit. Kuigi pikaajalised aktsiainvesteeringud on ajalooliselt enamikel juhtudel investoritele andnud positiivse tulu, peaks Fondi investor teadvustama, et Fondi tehtud investeeringu positiivne tulem ei ole garanteeritud. Fond sobib hajutatud investeerimisportfelli üheks komponendiks, soovitusliku hoidmisperioodiga üle 5 aasta. Fondi investeerimiseks peaks investoril olema kõrge riskitaluvus, kogemus finantsturgudele investeerimisel ning kohane isiklik finantsolukord, mis võimaldab taluda Fondi tehtud investeeringu väärtuse äkilisi hinnakõikumisi ja periooditi investeeringu väärtuse langust. Enne Fondi investeerimist on investoril Fondi investeerimisega seonduvate riskide osas soovitatav konsulteerida finantsnõustajaga. Fondi riskitase ja tegevusega seotud riskid Fondi riskitase on kõrge, sest Fond investeerib kuni 100% ulatuses varad aktsiatesse, aktsiafondidesse ja teistesse aktsiariskiga väärtpaberitesse. Aktsiate ja teiste aktsiariskiga seotud varade hinnad väärtpaberibörsidel on volatiilsed, mistõttu võib ka Fondi osaku puhasväärtus periooditi tugevasti kõikuda ning osakute väärtus võrreldes esialgse investeeringuga langeda. Fondi investeeritud vahendite väärtuse säilimine ega kasvamine ühegi perioodi jooksul ei ole garanteeritud. Fondile on omane kõrge aktsiaturu risk ning kuna Fond investeerib olulise osa oma varast otse aktsiatesse, iseloomustab Fondi ka kõrge aktsiaemitendi risk. Et Fondi investeerimispiirkond on regionaalselt piiritletud, kaasneb Fondi investeerimisega piirkondliku kontsentratsiooni risk. Peale nimetatud Fondile kõige omasemate riskide võivad Fondi tehtud investeeringu tootlust mõjutada ka mitmed teised riskid. Fondile kõige omasemate ja teiste riskide täpsem kirjeldus on toodud alljärgnevalt: 5 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

6 Tururisk on oht, et väärtpaberi või muu vara hinnad võivad tõusta ja langeda konkreetse väärtpaberi emitendist pigem mittesõltuvatel asjaoludel ning mõjutada seega väärtpaberi väärtust. Turgude üldist hinnataset mõjutavad muuhulgas näiteks makromajandusnäitajad, erakorralised poliitilised ja majandussündmused, üldine ebastabiilsus ümbritsevas majandus- või poliitilises keskkonnas, investorite käitumine ja psühholoogia, ettevõtete majandustulemused ning palju muid faktoreid. Tururiski vähendatakse muuhulgas hajutades investeeringud erinevate turgude vahel. Kuna Fondi investeerimispiirkond on nn arenevate turgude alla liigitatav Ida- ja Kesk-Euroopa regioon, on tururisk Fondi puhul kõrgem kui arenenud turgudele investeerival sarnasel fondil. Emitendi hinnarisk on oht, et Fond saab olulist kahju seoses ühe konkreetse ettevõtte (emitendi) väärtpaberite ebasoodsa hinnaliikumisega. Ühe emitendi väärtpaberite hinda mõjutavad muuhulgas arengud ettevõtte majandustulemustes, ettevõtet puudutavad sündmused nii sisemises kui ka välises tegutsemiskeskkonnas, aktsiaanalüütikute prognoosid ja kommentaarid ja muu. Emitendiriski vähendatakse peamiselt põhjaliku emitentide analüüsi ja aktiivse jälgimise teel. Krediidirisk on oht, et Fondi varasse kuuluva väärtpaberi emitent või Fondi varaga tehtava tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi või täidab neid ainult osaliselt ning väärtpaberi hind võib selle tõttu liikuda ebasobivas suunas või muutuda väärtusetuks. Krediidiriski vähendatakse hajutades investeeringuid paljude emitentide vahel, analüüsides enne investeeringut ja investeeringu ajal emitente. Paljude emitentide krediidireitingut hindavad sõltumatud reitinguagentuurid. Fondi puhul on krediidirisk seotud peamiselt vastaspoole riskiga, kuna Fond ei investeeri võlapaberitesse. Riski maandatakse teostades finantstehingud Fondi varaga tuntud ja kõrge finantstugevusega vastaspooltega. Arveldussüsteemi risk on oht, et väärtpaberite või muu vara arveldussüsteemis ei toimu arveldus ettenähtud ajal või ulatuses seetõttu, et tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi õigeaegselt või täies ulatuses. Arveldussüsteemi riski vähendamiseks teostatakse Fondi tehingud reguleeritud turgudel ja tunnustatud vastaspoolte vahendusel. Likviidsusrisk on oht, et väärtpabereid ei suudeta müüa õigeaegselt, õiglase hinnaga või ei suudeta neid üldse müüa, sest turul ei leidu tehingule vastaspoolt. Likviidsusriski vähendatakse hajutades investeeringut erinevate emitentide ja turgude vahel, eelistades kõrgema reitinguga ja suurema käibega väärtpabereid. Arvestades Fondi fookust vähem likviidsete kapitaliturgudega Kesk- ja Ida-Euroopa regioonile, on Fondi likviidsusrisk suurem kui globaalse investeerimispiirkonnaga aktsiafondide puhul. Valuutarisk on oht, et investeeringu väärtus muutub valuutakursside muutumise tõttu. Kuigi Fondi osak on noteeritud euros, on Fond avatud valuutariskile, kuna aktsiad, millesse Fond investeerib, võivad olla noteeritud teistes Fondi investeerimispiirkonna riikide valuutades. Valuutariski vähendatakse hajutades investeeringuid erinevate geograafiliste piirkondade vahel. Oluline valuutariski maandamise vahend on ka Fondi portfellis kõrgenenud valuutariskiga turgudel investeeringute vähendamine või vältimine. Intressirisk - Fond ei investeeri võlaväärtpaberitesse ning Fond ei ole intressiriskile otseselt avatud. Kuna intressikeskkond mõjutab aktsiahindu läbi mitmete majandusprotsesside, on intressiriski mõju Fondi investeeringute väärtusele kaudne. Kontsentratsioonirisk on oht, et fondi vara väärtus võib väheneda tulenevalt varade või turgude kontsentreerumisest. Riski vähendamiseks välditakse suuri osakaale üksikute emitentide või turgude väärtpaberitesse investeerimisel, hajutades investeeringud erinevate turgude ja paljude emitentide vahel. Fondi puhul on kontsentratsioonirisk keskmisest kõrgem seoses Fondi kitsalt piiritletud investeerimispiirkonnaga. Inflatsioonirisk on oht, et Fondi nominaalne positiivne tulusus jääb madalamaks inflatsioonitasemest ning inflatsioonile korrigeeritud tootlus (reaaltootlus) on negatiivne. Selle riski realiseerumisel võib investoril tekkida näiline tunne positiivsest tulemusest, kuigi reaalbaasil tulemus on negatiivne. Aktsiafondi puhul on inflatsioonirisk seotud ka tururiskiga, kuna inflatsioon mõjutab aktsiahindu läbi kaudsete majandusprotsesside. Tuletistehingutega seotud riskid - Fondi tingimused lubavad investeerida tuletisinstrumentidesse, mille alusvaraks on varaliigid, millesse investeerimine on Fondi tingimuste kohaselt lubatud. Sellised tuletisinstrumendid on näiteks optsioonlepingud, mille alusvaraks on aktsia, väärtpaberiindeks või muu vara; samuti tuletisinstrumendid, mille alusvaraks on valuutapaar (fx-forward, fx-swap jt). Sõltuvalt tuletisinstrumendi liigist võib tuletistehinguga kaasneda märkimisväärne finantsvõimendus, millega kaasneb risk, et ka väike 6 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

7 muutus tuletisinstrumendi alusvara hinnas toob kaasa alusvara väärtust oluliselt ületava kasumi või kahjumi. Tuletistehingute puhul on samuti oluline vastaspoole risk oht, et tuletistehingu vastaspooled ei täida oma kohustusi. Ehkki tuletisinstrumendid on riskantsed investeerimisobjektid, on Fondis tuletistehingutega seotud risk madal, kuna tuletisinstrumente kasutatakse peamiselt riskide maandamise eesmärgil (näiteks, ühe või teise investeeringu väärtuse languse eest kaitstakse tuletislepinguga, mille hind liigub vastupidiselt alusvara väärtusele). Depositooriumi risk on depositooriumi poolt hoitavate varade kadumise või hävimise risk depositooriumi maksejõuetuse, pankroti, hooletuse või tahtliku teo tõttu. Depositooriumi riski vähendamiseks valitakse depositooriumi hoolikalt ning jälgitakse depooteenuse osutamist pidevalt. Seadusandlik risk on risk, et Fondi tegutsemist puudutavad õigusaktid, sealhulgas maksusüsteemi reguleerivad õigusaktid, võivad muutuda. Eelpool nimetatud riskide realiseerumine võib oluliselt mõjutada nii Fondi tulusust kui Fondi osaku hinda. Peale nimetatud riskide võivad Fondi tehtud investeeringu väärtust mõjutada Fondivalitsejale ette teadmata riskid ning ennustamatud sündmused või asjaolud. Fondi tootlus ei ole garanteeritud Fondivalitseja poolt ning Fondi osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui kahaneda. Fondi vara ja osak Fondi vara kuulub ühiselt osakuomanikele. Fondi osak (edaspidi: Osak ) on nimeline mittemateriaalne väärtpaber, mis on elektroonilisel kujul ja väljendab osakuomaniku osalust Fondi varas. Osaku omamist tõendab kanne Eesti väärtpaberite keskregistris, milles Osakud on registreeritud. Osakute registrit peab Registripidaja. Fondil on ühte liiki Osakud ning nende nimiväärtus on 0,64 eurot. Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusel tekkinud Osakute osad (murdosad) ümardatakse viie komakohani. Ümardamise täpsed reeglid on toodud Fondi tingimustes. Osak ei anna osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondil ei ole üldkoosolekuid, s.t Fondi osakuomanikud ei osale Fondi juhtimises läbi üldkoosolekute. Fondi osakuomaniku õigused Osakust tulenevad õigused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskel ning lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse väljalastuks või tagasivõetuks Osakute registris vastava kande tegemise hetkest. Fondi osakuomanikul on õigus: 1. nõuda Fondivalitsejalt Osakute tagasivõtmist vastavalt Fondi tingimustes ja õigusaktides sätestatule; 2. saada Fondi likvideerimisel oma Osakute arvust tulenev osa Fondi tulust ning Fondi järelejäänud varast vastavalt Fondi tingimustele; 3. võõrandada temale kuuluvaid Osakuid kolmandatele isikutele; 4. tutvuda Fondivalitseja asukohas Fondi tingimuste, Fondi viimase poolaastaaruande või aastaaruande, avaliku pakkumise prospekti ja põhiteabe, Fondivalitseja majandusaasta aruande ning muu õigusaktides sätestatud dokumentiga ja informatsiooniga Fondi tegevuse ning Fondivalitseja ja Depositooriumi kohta; 5. kasutada muid õigusaktides või Fondi tingimustes ette nähtud õigusi. Osakuomanik saab oma õigusi teostada oma kontohalduri või Fondivalitseja juures. Fondi osakuomaniku kohustused Osakust tulenevad kohustused tekivad osakuomanikule Osaku väljalaskel ning lõpevad Osaku tagasivõtmisel. Osak loetakse väljalastuks või tagasivõetuks Osakute registris vastava kande tegemise hetkest. Fondi osakuomaniku kohustused: osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Fondi arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist on Fondivalitsejal õigus nõuda vastavalt Fondi tingimustele Fondi arvel. Osakuomaniku vastutus nende kohustuste täitmise eest on piiratud tema osaga Fondi varas. Fondivalitseja ei või osakuomanike nimel võtta kohustusi; 7 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

8 osakuomaniku vastu suunatud nõude täitmiseks võib pöörata sissenõude temale kuuluvate Osakute, mitte aga Fondi vara vastu; võimalike maksukohustuste osas on osakuomanikul soovitav konsulteerida sõltumatute maksunõustajatega; osakuomanik on kohustatud teostama Osakutest tulenevaid õigusi heauskselt ning kooskõlas õigusaktides ning Fondi tingimustes sätestatuga. Fondi osakuomanikel ei ole õigust nende omandis olevaid Osakuid vahetada. Fondi vara ja Osaku puhasväärtus Fondi vara puhasväärtus arvutatakse Fondi aktivate turuväärtuse alusel, millest arvatakse maha Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse Fondi vara puhasväärtuse jagamisel kõigi arvutuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata Osakute arvuga. Fondi varade ja Osaku puhasväärtust arvutab Fondivalitseja vastavalt sisemistele protseduurireeglitele Danske Capital AS investeerimisfondide puhasväärtuse määramise kord. Kord on kätte saadav Fondivalitseja veebilehel ja Fondivalitseja asukohas. Puhasväärtuse arvutamine ja avaldamine Fondivalitseja arvutab Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse, Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinna vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta, sellele päevale järgneval pangapäeval mitte hiljem kui kell Osaku puhasväärtus, Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega viis kohta peale koma. Osaku puhasväärtus määratakse eurodes. Fondivalitseja avaldab Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse, väljalaske- ja tagasivõtmishinna igal nende arvutamise päeval mitte hiljem kui kell veebilehel Osakute väljalase ja tagasivõtmine Osakute emitendiks on Fondivalitseja. Fondi Osakuid on võimalik osta ja müüa iga AS Eesti Väärtpaberikeskus kontohalduriks oleva panga või filiaali vahendusel. Kontohaldurite nimekiri on kättesaadav siin: Osaku väljalaskehind on investeeritava rahasumma Registripidaja kontole jõudmise päeva Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu. Osaku tagasivõtmishind on Osakute tagasivõtu nõude (edaspidi: Lunastamisavaldus ) laekumise päevale järgneval pangapäeval arvutatud Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud tagasivõtmistasu. Fondivalitsejal on õigus Osakute väljalasketasu ja tagasivõtmistasu vähendada või ära jätta Osakute väljalaske või tagasivõtmise korral kui tehingu vastaspool on: Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi (Fondivalitseja konsolideerimisgrupp) kuuluva ettevõtte klient, lähtudes selle kliendi ja Fondivalitseja konsolideerimisgrupi terviksuhtest (kriteeriumiks on muuhulgas, kuid mitte ainult, kliendi varade ja kohustuste maht Fondivalitseja konsolideerimisgrupi ettevõtetes); Fondivalitseja konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõte (kaasa arvatud juhul, kui on tegemist osakute vahendamisega); Fondivalitseja konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte poolt valitsetav investeerimisfond; Fondivalitseja poolt valitsetava väärtpaberiportfelli omanik. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna arvutamisel võib rakendada ühel ja samal päeval väljalastud või tagasivõetud Osakute suhtes erinevat väljalaske- või tagasivõtmistasu määra. Osakute väljalaske (märkimise) kord ja tähtajad 1. Fondi osakute ostmiseks tuleb esitada Fondile vastav avaldus (Märkimisavaldus), mida saab esitada igal pangapäeval. Märkimisavalduseks Fondi Tingimuste tähenduses on Registripidaja kontohalduri 8 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

9 vahendusel kontohalduri poolt selleks ette nähtud vormis esitatud avaldus või kontohaldurile esitatud maksekorraldus, milles sisalduvad vähemalt alljärgnevad andmed: Saaja konto: Saaja nimetus: AS Eesti Väärtpaberikeskus Makse selgitus: DI Uus Euroopa Fondi osakute märkimine Viitenumber: väärtpaberikonto number, millele soovitakse märgitud osakuid kanda Summa: märkimissumma eurodes 2. Märkimisavalduse esitamise ajaks loetakse märkimissumma Registripidaja kontole laekumise aega. Osakud lastakse välja Märkimisavalduse esitamise päevale järgneval pangapäeval, Märkimisavalduse esitamise päeva väljalaskehinnaga, mis arvutatakse järgneval pangapäeval. 3. Osakuid märkinud isikuks loetakse isik, kellele kuulub Märkimisavalduse viitenumbris märgitud väärtpaberikonto. 4. Omandatavatele või omatavatele Osakutele ei ole kehtestatud miinimumarvu. 5. Märkimisavalduse esitamisega kinnitab investor, et on Fondi tingimustega piisavalt tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid järgima. Osaku väljalaskehind ja tasu Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehind on investeeritava rahasumma Registripidaja kontole jõudmise päeva Osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud väljalasketasu. Osaku väljalasketasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele Osaku omandanud osakuomaniku arvelt. Osaku väljalasketasu on 1% Osaku puhasväärtusest. Osakute tagasivõtmise (lunastamise) kord ja tähtajad 1. Osaku tagasivõtmisel tehakse Fondi varast osakuomaniku arvelduskontole rahaline väljamakse tagasivõetavate Osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastavas summas. 2. Fondi osakute realiseerimiseks tuleb esitada Lunastamisavaldus. Lunastamisavaldusi saab esitada igal pangapäeval. Lunastamisavalduseks Fondi Tingimuste tähenduses on investori poolt oma kontohalduri vahendusel ning kontohalduri poolt selleks ettenähtud vormis Fondile esitatud osakute tagasivõtmise nõuet väljendav tahteavaldus, mis sisaldab muuhulgas tagasivõetavate osakute arvu. 3. Lunastamisavalduse esitamise päevaks loetakse Lunastamisavalduse Registripidaja registrisüsteemi sisestamise päeva kontohalduri poolt. 4. Fondivalitseja teeb hiljemalt kolme (3) Lunastamisavalduse esitamise päevale järgneva pangapäeva jooksul väljamakse vastavate tagasivõetavate Osakute tagasivõtmishinna ulatuses. Väljamakse osakuomanikule tehakse Registripidaja poolt väljamakse hetkel väärtpaberikontoga seotud teenindavale kontole. 5. Lunastamisavalduse alusel Osakute tagasivõtmishinna väljamaksmisega kustutatakse tagasivõetav kogus Osakuid Registrist. Osaku tagasivõtmishinna väljamaksmisega loetakse Osak tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks. Juhul kui osakuomanikud taotlevad ühel ja samal pangapäeval Osakute tagasivõtmist mahus üle 10% Fondi puhasväärtusest, on Fondivalitsejal õigus kõiki vastava päeva Lunastamisavalduste alusel tehtavaid väljamakseid kuni 10 pangapäeva võrra edasi lükata. Fondivalitseja võib samuti peatada Osakute tagasivõtmise investeerimisfondide seaduses ette nähtud korras. Osaku tagasivõtmishind ja -tasu Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishind on Osakute tagasivõtmise nõude (edaspidi Lunastamisavaldus ) laekumise päevale järgneval pangapäeval arvutatud Osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud Osaku tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmistasu kuulub Fondivalitsejale tasumisele osakuomaniku arvelt. Osaku tagasivõtmistasu on 1% Osaku puhasväärtusest. Teave Osakute Märkimis- ja Lunastamisavalduse täitmise kohta Teave Osakute Märkimis- ja Lunastamisavalduse täitmise kohta esitatakse osakuomanikule ja tehakse kättesaadavaks tema väärtpaberikonto kaudu kontohalduri vahendusel. Kontohalduri vahendusel saab osakuomanik teavet sealhulgas Osakute Märkimis- ja Lunastamisavalduse staatuse ja muude tehingu asjaolude ning andmete kohta. Osakuomaniku nõudmisel esitab Osaku väljalaske- ja tagasivõtmisavalduse täitmise teate 9 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

10 osakuomanikule Fondivalitseja. Osakuomanik saab esitada vastava nõude Fondivalitsejale oma kontohalduri vahendusel. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise peatamine Fondivalitseja võib Osakute väljalaske peatada kuni kolmeks kuuks, kui Osakute väljalase kahjustaks oluliselt osakuomanike huve. Fondivalitsejal on õigus peatada Osakute tagasivõtmine kuni kolmeks kuuks, kui Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on takistatud, Fondi kontodel olevast rahast ei piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks või selle väljamaksmisega kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa või sellega kahjustataks oluliselt teiste osakuomanike huve. Ajal, mil Osakute väljalase või tagasivõtmine on peatatud, ei lasta Osakuid välja ega võeta tagasi. Osakute väljalaske või tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsioonile ja Depositooriumile. Teate Osakute väljalaske või tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Fondi kulud ja Fondi arvelt makstavad tasud Fondi tegevuse ja Fondi investeerimisega kaasnevad kolme liiki kulud ja tasud: 1. Fondi poolt makstavad tasud ja kulud: 1.1. Valitsemistasu; 1.2. Depootasu; 1.3. Maaklertasud ja muud Fondi varade investeerimisega seotud kulud. 2. Fondivalitseja poolt makstavad tasud ja kulud: 2.1. Fondi auditeerimis-, reklaami- ja muud Fondi investeerimistegevusega mitteseotud kulutused. 3. Osakuomaniku (investori) poolt makstavad tasud ja kulud: 3.1. Väljalasketasu; 3.2. Tagasivõtmistasu; 3.3. Osakuomaniku (investori) kanda võivad jääda kõikvõimalikud tehingu- ja teenustasud, mida väärtpaberivahendajad, pangad või muud tehingu vahendajad võivad nõuda fondi osakute omandamisel või võõrandamisel. Fondi poolt makstavad tasud Valitsemistasu ja depootasu arvestatakse Fondi turuväärtusest maha igapäevaselt ja makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu jooksul. Valitsemistasu Fond maksab Fondivalitsejale kindlaks määratud valitsemistasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 0,0050% päevas (1,825% aastas) Fondi aktivate turuväärtusest. Depootasu Depositooriumile makstakse tasu osutatud teenuste eest arvestatuna Fondi aktivate turuväärtusest. Depootasu määr on 0,216% aastas Fondi aktivate turuväärtusest juhul, kui Rumeenia, Bulgaaria ja Horvaatia väärtpaberite osakaal Fondi aktivate turuväärtusest kokku on väiksem või võrdne 15%-ga. Depootasu määr on 0,2950% aastas Fondi aktivate turuväärtusest juhul, kui Rumeenia, Bulgaaria ja Horvaatia väärtpaberite osakaal Fondi aktivate turuväärtusest kokku on suurem kui 15%. Eelpooltoodud depootasu määrad sisaldavad käibemaksu. Muud tasud ja kulud Fondi arvelt makstakse lisaks ka muud Fondi vara hoidmise ja Fondi varaga tehingute tegemisega seotud kulud, nt tasud vahendajatele, intressikulud, ülekandekulud ja teenustasud; seejuures kõikide Fondi arvelt makstavate tasude ja kulude summa ei tohi olla rohkem kui 5% Fondi keskmisest puhasväärtusest aastas. Fondivalitseja väldib Fondile ja osakuomanikele Fondi valitsemisega mitteseotud kulude tekitamist. 10 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

11 Fondivalitseja poolt makstavad tasud ja kulud Fondi auditeerimis-, reklaami-, personali-, IT-süsteemide ja muud Fondi investeerimistegevusega otseselt mitte seotud kulud kannab Fondivalitseja. Fondi ja osakuomaniku suhtes kehtiva maksusüsteemi kirjeldus Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt ei ole Fond maksukohuslane ning ei kuulu seetõttu Eesti Vabariigis maksustamisele. Investori poolt Fondi Osakute müügist teenitud tulu kuulub seaduses ettenähtud juhtudel tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja ei pea Fondi Osakute müügist teenitud tulult tulumaksu kinni, saadud tulu deklareerimine maksustamisperioodi tuludeklaratsioonis on investori kohustuseks. Igale investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest asjaoludest. Investoril, eelkõige välisresidendist investoril, on tema investeerimistulu maksustamist puudutavate küsimuste korral soovitatav nõu pidada maksunduse spetsialistiga. Info Fondi kohta Fondi puudutava teabe avalikustamine Fondi puudutav oluline teave ja dokumendid on igale isikule kätte saadavad Fondivalitseja veebilehel ja Fondivalitseja asukohas. Fondi kohta avaldatava teabe hulka kuuluvad minimaalselt järgmised andmed ja dokumendid: Fondi tingimused; Fondi prospekt ja põhiteave (dokument pealkirjaga Investorile esitatav põhiteave ); Fondi viimase kolme aasta aastaaruanded ja poolaastaaruanne, juhul kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; Fondivalitseja ning Depositooriumi nimetus ja kontaktandmed; Fondijuhi nimi; Fondi vara puhasväärtuse määramise sisemised protseduurireeglid; Andmed Fondivalitseja osaluse kohta Fondis; Fondivalitseja viimase kolme aasta majandusaasta aruanded. Koopia Fondi tingimustest, Fondi viimase kolme aastaaruande või poolaastaaruandest ja prospektist ning põhiteabest annab Fondivalitseja osakuomanikule või Osakute omandajale nende nõudmisel tasuta. Fondivalitseja avaldab igal pangapäeval Fondi osaku puhasväärtuse, väljalaske ja tagasivõtmishinna oma veebilehel. Andmed ja dokumendid, v.a Fondivalitseja viimane majandusaasta aruanne, tehakse kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul pärast vastava dokumendi jõustumist või andmete muutmist. Andmed ja dokumendid avalikustatakse eesti keeles ning vajaduse korral täiendavalt mõnes muus keeles. Põhiteave esitatakse eesti keeles ja lepinguriigi, kus Osakuid pakutakse, ametlikus keeles. Fondi likvideerimine Fondi likvideerimine toimub investeerimisfondide seaduses ette nähtud korras. Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu. Investeerimisfondide seaduses ettenähtud juhtudel võib Fondi likvideerijaks olla ka Depositoorium. Fondi likvideerimist tingivad asjaolud võivad muuhulgas olla järgnevad: investorite huvipuudus, muutunud majanduslikust olukorrast tingitud fondide valitsemise struktuuri ümberkujundamine Fondivalitseja konsolideerimisgrupi siseselt jmt. Pärast Finantsinspektsioonilt Fondi likvideerimise loa saamist avaldab Fondivalitseja viivitamata teate Fondi likvideerimise kohta Eesti Päevalehes ja veebilehel Fondi likvideerimisel võõrandab Fondivalitseja võimalikult kiiresti ning osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi osakuomanike nõuded. 11 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

12 Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara osakuomanike vahel vastavalt osakuomanikule kuulunud Osakute arvule ja puhasväärtusele. Teate jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldab Fondivalitseja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Fondivalitseja Fondi fondivalitsejaks on Danske Capital AS, mis on asutatud aktsiaseltsina a. (registrikood Äriregistris), asukohaga Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik. Danske Capital AS põhikirjaliseks tegevuseks on investeerimisfondide ja investeerimisportfellide haldamine ja investeerimisnõustamine ning talle on väljastatud tegevusluba a. Järelevalvet Fondivalitseja üle teostab Finantsinspektsioon. Lisaks Fondile valitseb Fondivalitseja veel kohustuslikke pensionifonde Danske Pension Intress, Danske Pension 25 ja Danske Pension 50, vabatahtlikke pensionifonde Danske Pension Intress Pluss ja Danske Pension 100 Pluss ning privaatportfellide strateegiafonde PP Arenevate Turgude Aktsiastrateegia Fond (likvideerimisel), PP Arenenud Turgude Aktsiastrateegia Fond (likvideerimisel) ja PP Intressistrateegia Fond (likvideerimisel). Fondivalitseja aktsiakapitali suurus on eurot. Fondivalitseja nõukogu koosseis Fondivalitseja nõukogu liikmed on Andres Viisemann, kes on ühtlasi Fondide fondijuht, Erkki Raasuke ja Erki Kilu. Nõukogu esimees Erkki Raasuke on AS-i LHV Group juhatuse liige ning AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu esimees. Erkki liitus LHV-ga aasta septembris. Enne seda töötas Erkki 18 aastat Hansapangas ja Swedbank-is, olles aastatel Swedbank-i Balti panganduse juht ning aastatel Swedbank-i grupi finantsdirektor. Aastatel töötas Erkki Eesti Vabariigi Valitsuse majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunikuna. Erkki on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna aastal tootmise juhtimise erialal. Andres Viisemann on Fondide ning ka AS-i LHV Varahaldus valitsetavate pensionifondide fondijuht. Sellele lisaks on Andres AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige ja AS-i LHV Pank nõukogu liige ning asutaja aasta kevadel. Aastatel töötas Andres Hansapanga finantsturgude osakonna juhatajana ning Hansapanga finantsriskide osakonna juhatajana. Andres on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse erialal aastal ja kaitsnud MBA kraadi INSEADis aastal. Erki Kilu on AS-i LHV Pank juhatuse esimees ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu liige. Enne LHV-ga liitumist oli Erki Seesam Elukindlustuse AS (praegu Compensa Life Vienna Insurance Group SE) juhatuse esimees. Erki töötas elukindlustusseltsis alates aastast, varasemalt arendus-, toote- riski- ning projektijuhina. Erki on lõpetanud Eesti Kõrgema Kommertskooli rahvusvahelise ärijuhtimise eriala ja kaitsnud Tartu Ülikoolis ärijuhtimise magistri kutsekraadi. Fondivalitseja juhatuse koosseis Fondivalitseja juhatuses on kaks liiget Mihkel Oja ja Joel Kukemelk. Juhatuse liige Mihkel Oja korraldab Fondivalitseja tegevust a maikuust. Alates aasta algusest on Mihkel AS-i LHV Varahaldus juhatuse liige. Aastatel 2003 kuni 2006 töötas Mihkel AS-is LHV Financial Advisory Services a kevadest on Mihkel Eesti Fondihaldurite Liidu juhatuse liige. Mihkel lõpetas aastal Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias spetsialiseerudes finantsile aastal sai Mihkel MBA kraadi (with distinction) Edinburgh Business School ist. Joel Kukemelk on Fondivalitseja juhatuse liige alates a maikuust. Joel töötab aastast AS-is LHV Varahaldus fondijuhina ning on aastast AS-i LHV Varahaldus juhatuse liige. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel AS-is LHV Pank, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe majandusteaduse eriala (cum laude) ning aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe majandusteaduse eriala (cum laude) aasta juunis läbis Joel CFA Level II eksami. Fondijuht Fondi juht on alates juunist a Mikk Taras. Mikk on töötanud LHV konsolideerimisgrupi äriühingutes alates aastast finantsturgude analüütikuna ja privaatpanganduse portfellihaldurina. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahvamajanduse erialal ja magistrikraadi Fudani 12 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

13 Ülikoolis rakendusliku majandusteaduse erialal. Mikk on ka Aktsiaseltsi LHV Varahaldus juhitava eurofondi LHV Maailma Aktsiad Fond fondijuht. Fondivalitseja õigused ja kohustused fondi varade valitsemisel Fondivalitseja tegutseb ausalt, asjatundlikult ja Fondi ja osakuomanike parimates huvides. Fondivalitseja tegevus on sätestatud Fondivalitseja põhikirja, õigusaktide ning Fondi tingimustega. Fondivalitsejal on vastavalt investeerimisfondide seadusele ja Fondi tingimustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused. Fondivalitseja investeerib Fondi vara oma nimel ja osakuomanike ühisel arvel ehk Fondi arvel. Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel: hankima piisavat teavet vara kohta, mida ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, mille väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohta, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse Fondivalitseja peab Fondi vara valitsema lahus Fondivalitseja enda varast, teiste tema poolt valitsetavate fondide varadest ja muudest vara kogumitest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel osakuomanike või Fondi nõuded Depositooriumi või kolmandate isikute vastu juhul kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob Fondile või osakuomanikele kaasa või võib tuua kaasa olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid juhul kui Fond või osakuomanikud on nõuded juba esitanud. Fondivalitseja vastutab Fondile või osakuomanikele oma õigusaktidest ja/või Fondi tingimustest tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Fondivalitseja ei oma ega omanda Osakuid. Tegevused, mida Fondivalitseja võib edasi anda kolmandatele isikutele Fondivalitsejal on õigus oma kohustuste paremaks täitmiseks Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi anda kolmandatele isikutele, järgides seejuures investeerimisfondide seaduses sätestatut. Fondivalitseja poolt edasiantavad tegevused võivad olla üksnes järgmised: Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine; Vajadusel omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamine osakuomanikele; osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus; Osakute turustamise korraldamine; Osakute registri pidamise korraldamine; Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadustele ja muudele õigusaktidele vastavuse jälgimine, sh vastava sisekontrollisüsteemi rakendamine; Eelnevalt nimetatutega otseselt seotud tegevused. Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamise ning registripidamise tegevused on Fondivalitseja täies ulatuses, lepingu alusel edasi andnud AS-ile Eesti Väärtpaberikeskus (registrikood ; asukohaga Tartu mnt 2, Tallinn 10145). Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ja muu klienditeenindus ning Osakute turustamise korraldamine on edasi antud Aktsiaseltsile LHV Varahaldus (registrikood , asukohaga Tartu mnt 2, Tallinn 10145). Fondi Depositoorium Fondi depositoorium on Swedbank AS (asutatud 07.jaanuaril 1992.a, registreerimisnumber , asukoht Liivalaia 8, 15040, Tallinn, Eesti Vabariik). Swedbank AS-il on krediidiasutuse tegevusluba ning ta osutab mitmesuguseid finantsteenuseid. Järelevalvet Depositooriumi tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon. 13 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

14 Depositooriumi õigused ja kohustused on sätestatud Depositooriumi ja Fondivalitseja vahel sõlmitud depoolepingus. Vastavalt depoolepingule kohustub Depositoorium hoidma Fondi vara, teostama Fondi varaga arveldusi ja kontrollima Fondivalitseja poolt Fondi arvel tehtud tehingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ja Fondi tingimustele. Depositoorium hoiab Fondi vara eraldi oma varast ja peab Fondi vara kohta eraldi arvestust. Depositoorium kohustub jälgima Osaku puhasväärtuse arvutamise ning Osakute väljalaske ja tagasivõtmise õiguspärasust. Depositoorium teostab kontrolli Fondivalitseja tegevuse õigsuse ja seaduslikkuse üle. Depositooriumil on õigus sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste tegemiseks ja muudeks depoolepingust tulenevate kohustuste täitmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium ei vastuta Fondile, Fondi osakuomanikele või Fondivalitsejale tekitatud kahju eest, mis tuleneb kolmanda isiku tegevusest. Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda: Danske Capital AS Tartu mnt 2 Tallinn Eesti Vabariik Telefon: E-post: Veeb: 14 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, TALLINN

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid August 2009 Kuuülevaade Börsiralli aeglustub Möödunud kuud iseloomustasid finantsturgudel jätkuvalt tõusvad aktsiahinnad tööstusriikides, võlakirjade riskipreemiate alanemine ning odavnev

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Märts 2010 Kuuülevaade Märtsis toimus aktsiaturgudel tugev tõus Märtsi iseloomustasid Kreeka võlaprobleemi ümber keerlevad jutud ning euro odavnemise jätkumine. Majandusstatistika oli

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem