Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc"

Väljavõte

1 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008

2 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala Fondi varade investeerimine, EMTAK Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn Telefon (372) Faks (372) Fondivalitseja AS LHV Varahaldus Fondivalitseja äriregistri number Fondivalitseja juhataja Mihkel Oja Audiitor AS PricewaterhouseCoopers Majandusaasta aruanne sisaldab fondi tegevusaruannet, raamatupidamise aastaaruannet ning sõltumatu audiitori aruannet. 2

3 Sisukord TEGEVUSARUANNE...4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE...5 Fondivalitseja juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele...5 Bilanss...6 Tulude ja kulude aruanne...7 Vara liikumise aruanne...8 Fondi investeeringute aruanne seisuga Fondi investeeringute aruanne seisuga Investeeringute struktuur vastavalt investeerimispoliitikale...15 Raamatupidamise aastaaruande lisad...16 Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 2 Majanduskriisi mõjud Lisa 3 Vahendustasude aruanne Lisa 4 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne Lisa 5 Tuletisinstrumendid Lisa 6 Viitlaekumised Lisa 7 Muud nõuded Lisa 8 Seotud osapooled Lisa 9 Märkimistasude korrigeerimine SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE...20 FONDIVALITSEJA JUHATUSE ALLKIRJAD 2008.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

4 TEGEVUSARUANNE LHV Maailma Aktsiad Fond on AS-i LHV Varahalduse poolt 27. aprillil a. asutatud ja 02.augustil 2007.a. registreeritud avalik avatud lepinguline investeerimisfond. Fond vastab Euroopa Liidu Nõukogu direktiivile 85/611/EMÜ ja eurofonde käsitlevatele Eesti Vabariigi õigusaktidele. Fondi eesmärgiks on oma investorite vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine läbi fondi investeeringute geograafilise hajutamise erinevate maailma finantsturgude vahel. Fond investeerib nii arenenud turgudele (nt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan), kui ka arenevatele turgudele (nt Aasia, Ladina-Ameerika ja Ida-Euroopa). Fond investeerib kuni 100% varadest aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse aastal tabas maailmamajandust globaalne finantskriis ja kõik peamised aktsiaturud olid suures languses. Aasta esimesel poolel vähendas fond jõudsalt Lääne-Euroopa osakaalu ning viimast eriti pangandussektori arvelt. Paremaid võimalusi nähti Aasia ja Jaapani suunalistes investeeringutes, mistõttu suurendati aasta teises pooles antud regioonide osakaalusid. Kuigi fondi portfellis oli Aasia aktsiate osakaal aasta vältel märkimisväärne, õnnestus langust osaliselt vältida ettevaatlikkusega aktsiaturgude suhtes, mis väljendus suures likviidsete varade osakaalus. Soodsamaid investeerimisvõimalusi ootava raha osakaal oli aasta lõpus näiteks 27%. Fondi maht seisuga oli krooni ( EUR). Käesolevas aruandes toodud NAV erinevus (vt. lisa 4) esialgsest avaldatud NAV-st on peamiselt seotud aruande koostamise ajaks saadud täiendava informatsiooni arvesse võtmisega. Fondi tootluse võrdlus erinevate regioonide MSCI indeksitega* NAV NAV Muutus perioodi jooksul MSCI Põhja-Ameerika Indeks 99, , ,10% MSCI Maailma Indeks 110, , ,08% LHV Maailma Aktsiad Fond 10,3780 5, ,28% MSCI Euroopa Indeks 127, , ,525 MSCI Ladina-Ameerika Indeks 489, , ,34% MSCI Aasia Indeks 276, , ,71% MSCI Arenevate turgude Indeks 334, , ,12% * eurodes, vastavalt ametlikule päevahinnale Allikas: 4

5 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Fondivalitseja juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele Fondivalitseja juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 19 esitatud LHV Maailma Aktsiad Fondi a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust: raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas raamatupidamise seaduses investeerimisfondidele kehtivate nõuetega, Investeerimisfondide seadusega ja rahandusministri vastavate määrustega, lähtudes raamatupidamise üldtunnustatud põhimõtetest ja heast tavast; raamatupidamise aruanne kajastab eurofondi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt; LHV Maailma Aktsiad Fond on jätkuvalt tegutsev. Fondivalitseja juhatus: Mihkel Oja Juhatuse liige Rait Kondor Juhatuse liige Kerli Lõhmus Juhatuse liige Tallinn,

6 Bilanss (Eesti kroonides) Aktiva Lisa Väärtpaberid Aktsiad Võlakirjad Fondiosakud Tuletisinstrumendid Hoiused Raha ja raha ekvivalendid Tähtajalised hoiused Muu vara Laekumata dividendid Muud nõuded Aktiva kokku Passiva Kohustused Võlgnevused osakuomanikele Võlgnevus fondivalitsejale Võlgnevus depoopangale Fondi puhasväärtus Passiva kokku Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 6

7 Tulude ja kulude aruanne (Eesti kroonides) Lisa Netotulem investeeringutelt Aktsiatelt Võlakirjadelt Fondiosakutelt Tuletisinstrumentidelt Hoiustelt Muud tulud Kasum valuutakursi muutusest Tulud kokku Tegevuskulud Valitsemistasud Depootasud Tehingutasud Muud tegevuskulud Muud kulud Kahjum valuutakursi muutusest Kulud kokku Fondi tulem Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 7

8 Vara liikumise aruanne (Eesti kroonides) Lisa Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi algul A-osakute märkimisel laekunud raha B-osakute märkimisel laekunud raha A-osakute lunastamisel tasutud raha Fondi tulem Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus Ringluses olevate A-osakute arv aruandeperioodi lõpus 69619, ,731 Ringluses olevate B-osakute arv aruandeperioodi lõpus 137, A-osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 4 93,70 162,72 B-osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 4 59,89 - Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 8

9 Fondi investeeringute aruanne seisuga (Eesti kroonides) Emitent Asukohariik Kogus Keskmine soetushind valuutas Valuuta Soetusmaksumus kokku EEK Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest 1. Väärtpaberid ,48% Aktsiad ,45% Venspils Nafta Läti ,09 LVL , ,55% Ericsson AB Rootsi ,46 SEK , ,58% Svenska Cellulosa AB - B SHS Rootsi ,25 SEK , ,83% Man AG Stammaktien O.N. Saksamaa ,19 EUR , ,79% Nestle SA CMN Šveits 70 28,37 EUR , ,47% Market Vectors Russia ETF Trust USA ,05 USD , ,71% Mobile Telesystems - SP ADR USA ,76 USD , ,82% Vimpelcom - ADR USA ,25 USD , ,45% China Mobile Ltd.- SP ADR USA ,45 USD , ,02% Chesapeake Energy Inc USA ,47 USD , ,36% Johnson Johnson USA 45 61,25 USD , ,46% Novartis AG - ADR USA 50 47,72 USD , ,43% Fondiosakud ,43% LHV Pärsia Lahe Fond B Eesti ,01 EEK , ,08% Pictet (lux) Clean Energy Luxemburg ,29 EUR , ,34% Pictet Water P Cap Luxemburg ,38 EUR , ,36% Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 9

10 Emitent Asukohariik Kogus Keskmine soetushind valuutas Valuuta Soetusmaksumus kokku EEK Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest HSBC GIF Thai Equity Luxemburg ,57 EUR , ,75% HSBC Asia ex Japan Luxemburg ,02 EUR , ,56% HSBC GIF Japanese Equity Luxemburg ,63 EUR , ,48% JPMF Asia Diversified A Luxemburg ,28 USD , ,69% JPMF Japan Select Equity Luxemburg ,99 JPY , ,10% JPMF Latin America Equity Luxemburg ,55 USD , ,83% JPM Germany Equity A Luxemburg ,76 EUR , ,50% XACT OMXS30 Rootsi ,05 SEK , ,37% DJ STOXX 600 Technology EX Saksamaa ,45 EUR , ,29% XACT OMXH25 Soome ,65 EUR , ,20% Asia Pacific Fund USA ,12 USD , ,93% Greater China Fund USA ,13 USD , ,14% Korea Equity Fund USA ,02 USD , ,03% ishares MSCI Japan Index Fund USA ,83 USD , ,13% ishares MSCI Taiwan Index USA ,40 USD , ,28% ishares MSCI Singapore USA ,37 USD , ,93% Latin America Discovery Fund Inc USA ,13 USD , ,15% Templeton Russia East Euro USA ,80 USD , ,59% MS Emerging Markets Debt USA ,90 USD , ,70% Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 10

11 Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Kogus Keskmine Soetusmaksumus soetushind valuutas Valuuta kokku EEK Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Võlakirjad ,35% Luottotalo Fenno OY Soome ,5% ,00 EUR , ,35% Tuletisinstrumendid (Lisa 5) ,75% Nordea Pank Eesti USD EUR ,75% 2. Hoiused ,70% Arvelduskontod Swedbank Eesti 3,37-3,6% EUR ,35% Swedbank Eesti USD ,34% Swedbank Eesti SEK 1 2 0,00% 3. Muu vara ,82% Laekumata dividenditulu (lisa 6) ,77% Muud nõuded (lisa 7) ,05% KOKKU % Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 11

12 Fondi investeeringute aruanne seisuga (Eesti kroonides) Emitent Asukohariik Kogus Keskmine soetushind valuutas Valuuta Soetusmaksumus kokku EEK Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest 1. Väärtpaberid ,02% Aktsiad ,85% PKO Bank Polski SA Poola ,55 PLN , ,38% Ericsson AB Rootsi ,06 SEK , ,08% Man AG Stammaktien O.N. Saksamaa ,14 EUR , ,45% Cargotec Corp - B Soome ,05 EUR , ,23% OTP Bank Share Ungari ,00 HUF ,35% Sberbank Common Share Venemaa ,68 USD , ,38% Fondiosakud ,17% Asia Pacific Fund USA ,84 USD , ,21% DaxEx Saksamaa ,31 EUR , ,72% Div. DaxEx Saksamaa ,72 EUR , ,69% Dow Jones Euro Stoxx 50 Ex Saksamaa ,35 EUR , ,20% Ishares MSCI South Korea USA ,87 USD , ,26% Greater China Fund USA ,27 USD , ,17% HSBC GIF Thai Equity Luxemburg ,57 EUR , ,16% HSBC Asia ex Japan Luxemburg ,02 EUR , ,10% HSBC Brazil Equity Luxemburg ,75 EUR , ,06% HSBC GIF Euroland Equity Luxemburg ,98 EUR , ,64% Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 12

13 Emitent Asukohariik Kogus Keskmine soetushind valuutas Valuuta Soetusmaksumus kokku EEK Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest JPMF Asia Diversified A Luxemburg ,28 USD , ,52% JPMF Japan Select Equity Luxemburg ,99 JPY ,34% JPMF Latin America Equity Luxemburg ,87 USD , ,22% JPM Germany Equity A Luxemburg ,09 EUR , ,22% HSBC GIF Japanese Equity Luxemburg ,65 EUR , ,49% Korea Equity Fund USA ,02 USD , ,42% XACT OMXH25 Soome ,65 EUR , ,41% XACT OMXS30 Rootsi ,05 SEK , ,44% Pictet (lux) Clean Energy Luxemburg ,29 EUR , ,01% Pictet Water P Cap Luxemburg ,38 EUR , ,75% DJ Euro Stoxx Select Div. Saksamaa ,06 EUR , ,61% Singapore Fund USA ,74 USD , ,03% DJ STOXX 600 Technology EX Saksamaa ,52 EUR , ,48% Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 13

14 Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Valuuta Ühiku turuhind valuutas Turuväärtus kokku EEK Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Tuletisinstrumendid (Lisa 4) ,16% Swedbank Eesti USD EUR ,16% 2. Hoiused ,62% Arvelduskontod Swedbank Eesti Swedbank Eesti 3,5-3,8% EEK ,09% Swedbank Eesti 3,4-3,9% EUR ,14% Swedbank Eesti USD 0,26 2 0,00% Tähtajalised hoiused Swedbank Eesti EUR ,53% EUR ,39% 3. Muu vara ,23% Laekumata dividenditulu ,23% KOKKU % Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 14

15 Investeeringute struktuur vastavalt investeerimispoliitikale (Eesti kroonides) Investeerimiskriteeriumid Osatähtsus fondi Osatähtsus fondi aktivast (%) aktivast (%) Instrumendi liik Aktsiad ,45% ,85% Võlakirjad ,35% 0 0,00% Fondiosakud ,43% ,17% Tuletisinstrumendid ,75% ,16% Raha ja tähtajalised hoiused ,70% ,59% Muud varad ,82% ,23% Kokku ,00% ,00% Investeerimine vastavalt väärtpaberibörsile Börsinimekirjadesse kantud väärtpaberid ,88% ,02% Muud vabalt kaubeldavad väärtpaberid ,35% 0 0,00% Tuletisinstrumendid ,75% ,16% Raha ja tähtajalised hoiused ,70% ,59% Muud ,82% ,23% Kokku ,00% ,00% Emitendi riik Eesti ,32% ,16% Teised Euroopa Liidu liikmesriigid ,96% ,53% Euroopa Liidu välised riigid, v.a. USA ,07% ,38% USA ,13% ,11% Raha ja tähtajalised hoiused Eestis ,70% ,59% Muud ,82% ,23% Kokku ,00% ,00% Investeerimine vastavalt majandusharule Pangandussektor ,60% ,26% Tööstussektor ,88% ,92% Raha ja tähtajalised hoiused ,70% ,59% Muud ,82% ,23% Kokku ,00% ,00% Lisad lehekülgedel 16 kuni 19 on raamatupidamise aruande lahutamatud osad 15

16 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Üldpõhimõtted LHV Maailma Aktsiad Fondi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV raamatupidamise seaduses investeerimisfondidele kehtivate nõuetega, ja Investeerimisfondide seadusega ning lähtuvalt raamatupidamise üldtunnustatud põhimõtetest ja headest tavadest. Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab fondi majandustegevust perioodil kuni Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on juhatuse poolt heaks kiidetud 13.aprillil 2009.a. Välisvaluutapõhised tehingud Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansipäeval on ümber hinnatud Eesti kroonidesse võttes aluseks depoopanga Swedbank poolt hindamishetkel kehtivad ülekandevaluuta ostukursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulude ja kulude aruandes kajastatud periooditulu ja kuluna. Fondi investeeringute kajastamise põhimõtted Hoiuste all kajastatakse fondi arvelduskontode jääke ning tähtajalisi deposiite. Hoiuste tekkepõhiselt arvestatud, kuid laekumata intressid kajastatakse koos hoiuse põhiosaga. Väärtpaberitena käsitletakse aruandes investeerimisfondide seaduse paragrahvis 255 nimetatud väärtpabereid, milleks on aktsiad, fondiosakud, võlakirjad. Väärtpaberid võetakse arvele tehingupäeval soetusmaksumuses, mis sisaldab ka otseseid tehingukulusid (komisjonitasud). Investeeringute väärtuse hindamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Investeerimisfond hindab igapäevaselt oma varasid ja kohustusi ümber turuhinda. Ümberhindluse tulemusena tekkivad realiseerumata kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude/kulude aruandes kirje Netotulem investeeringutelt koosseisus vastaval real. Väärtpaberibörsidel noteeritud väärtpaberite turuväärtuse hindamisel lähtutakse bilansipäeva lõpu sulgemishinnast. Börsidel noteerimata väärtpaberite turuhinna määramisel lähtutakse nende teadaolevast viimasest tehinguhinnast, parimast teadaolevast ostuhinnast või soetamismaksumusest või alternatiivselt korrigeeritakse nende soetusväärtust nii, et väärtpaberite väärtus vastaks võimalikult täpselt tõenäolisele müügihinnale. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata turuhinda, siis kajastatakse investeeringud aktsiatesse soetusmaksumuses. Fondiosakute hindamisel lähtutakse bilansipäeva lõpu tagasivõtmishinnast. Võlakirjad ning muud rahaturuinstrumendid hinnatakse vastavalt turuväärtusele. Aluseks võetakse hinnad, millega instrumendid on kaubeldavad börsidel ning teistel rahvusvaheliselt tunnustatud väärtpaberiturgudel. Ostu- ja müüginoteeringute arvestamisel lähtutakse vähemalt kahe turutegija hindadest. Võlakirjad, mis on küll noteeritud börsil, kuid millega aktiivne kauplemine puudub, on hinnatud hetkel turul võimaliku realiseerimishinna järgi. Võlakirja turuhind sisaldab ka kogunenud intressi. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata realiseerimishinda, siis hinnatakse võlakirju korrigeeritud soetusmaksumuses lähtudes sisemisest intressimäärast. Tuletisinstrumendid (forward- või swapilepingud) kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses vara või kohustusena. Kasumid ning kahjumid tuletisinstrumentidelt kajastatakse tulude-kulude aruandes periooditulu ning -kuluna. 16

17 Investeerimisfondi puhasväärtuse arvutamine Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks lähtudes investeerimisfondide seadusest, Rahandusministri kehtestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrast, AS LHV Varahaldus (fondivalitseja) sisemistest protseduurireeglitest ja Fondi tingimustest. Fondi vara puhasväärtuse (NAV) määramiseks arvutatakse välja fondi koguvarade turuväärtus ning lahutatakse sellest Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse kogupuhasväärtuse jagamisel ringluses olevate osakute arvuga. Tulud ja kulud Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. Valitsemistasu Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 2% aastas Fondi varade puhasväärtusest. Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade puhasväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval. Tehingutasud Tulude-kulude aruandes on tehingutasude all kajastatud fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud. Väljamaksed osakuomanikele, märkimis- ja lunastamistasu Osakute märkimis- ja lunastamistasu piirmäär on 1% osaku puhasväärtusest ning kuulub fondivalitsejale tasumisele osaku omandanud või lunastanud osakuomaniku arvelt. Osakute märkimine ja lunastamine toimub vastavalt prospektis kehtestatud tingimustele. Osakuomanikul on õigus vahetada temale kuuluvad osakud Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu. Lisa 2 Majanduskriisi mõjud Fondivalitseja juhtkond on hinnanud globaalse likviidsuskriisi ja sellega kaasnenud üldise majanduskriisi mõjusid Fondi äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on olulisemateks lühi- ja pikaajalisemateks ohtudeks järgmised asjaolud: finantsturgude ebalikviidsuse tõttu võib Fondi varade väärtus langeda; finantsturgude suure volatiilsuse ning ebalikviidsuse tõttu võib olla keeruline hinnata Fondi varade õiglast väärtust. Juhtkonnal ei ole võimalik piisavalt usaldusväärselt ennustada, milliseks võib kujuneda majanduskriisi lühi- ja pikemaajalisem mõju Fondi tegevusele, tulemusele ja finantspositsioonile. Juhtkond usub, et on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Fondi jätkusuutlikkus. Juhtkond hindab järjepidevalt muutuvat majandussituatsiooni ja -keskkonda ning korrigeerib vajadusel operatiivselt riskijuhtimise ja varade valitsemisega seotud igapäevaseid meetmeid ja lühi- ning pikaajalisi strateegiaid. 17

18 Lisa 3 Vahendustasude aruanne Vahendustasud 2008 Vahendaja: Swedbank Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite ostmisel või müümisel makstud maakleritasud Teiste Eestis kaubeldavate väärtpaberite ostmisel makstud tasud Teiste riikide börsidel või börsiväliselt kaubeldavate väärtpaberite ostmisel makstud tasud Kokku Tehingute arv Tehingute maht Vahendustasude summa Kaalutud keskmine tasu % - - 0,31% 0,30% Vahendustasud summas krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus. Vahendustasud 2007 Vahendaja: Swedbank Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite ostmisel või müümisel makstud maakleritasud Teiste Eestis kaubeldavate väärtpaberite ostmisel makstud tasud Teiste riikide börsidel või börsiväliselt kaubeldavate väärtpaberite ostmisel makstud tasud Kokku Tehingute arv Tehingute maht Vahendustasude summa Kaalutud keskmine tasu % - - 0,12% 0,12% Vahendustasud summas krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus. Lisa 4 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne tegevuse algus: august 2007 a. Fondi puhasväärtus A-osaku puhasväärtus B-osaku puhasväärtus , ,70 59,89 Käesolevas aruandes toodud NAV erinevus esialgsest avaldatud NAV-st on peamiselt seotud aruande koostamise ajaks saadud täiendava informatsiooni arvesse võtmisega investeeringute hindamisel. 18

19 Lisa 5 Tuletisinstrumendid Seisuga Alusvara Tehingu Instrumendi Instrumendi nimetus ja täitmise Täitmishind Turuväärtus liik väljaandja kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK Müügiforward Nordea Pank USD , EUR -0, EEK KOKKU EEK Tuletisinstrumendi väljaandja Nordea Pank Plc Eesti konsolideeritud omakapital seisuga oli miljonit krooni vastavalt avaldatud auditeeritud 2008.a. majandusaasta aruandele. Seisuga Alusvara Tehingu Instrumendi Instrumendi nimetus ja täitmise Täitmishind Turuväärtus liik väljaandja kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK Müügiforward Swedbank USD , EUR 0, EEK KOKKU EEK Tuletisinstrumendi väljaandja Swedbank konsolideeritud omakapital seisuga oli miljonit krooni vastavalt avaldatud auditeeritud 2007.a. majandusaasta aruandele. Lisa 6 Viitlaekumised Muude viitlaekumiste all on kajastatud laekumata dividendide nõuded summas krooni (2007.aastal krooni), mis on käesoleva aruande koostamise hetkeks laekunud. Lisa 7 Muud nõuded Muude nõuete all on kajastatud nõue depootasude valearvestuse korrigeerimise kohta summas 3310 krooni, mis on käesoleva aruande koostamise hetkeks laekunud. Lisa 8 Seotud osapooled Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse fondivalitsejat AS LHV Varahaldus ning teisi fondivalitseja poolt valitsetavaid investeerimis- ja pensionifonde ning fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid. LHV Maailma Aktsiad Fond maksab igakuiselt valitsemistasu fondivalitsejale aastal moodustasid tasud kokku krooni (2007. aastal krooni). Võlgnevus fondivalitsejale bilansipäeva seisuga on krooni ( oli võlgnevus krooni). Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondidega tehtud tehingud on olnud turutingimustel ning vahendustasusid nende tehingute eest ei ole võetud. Lisa 9 Märkimistasude korrigeerimine aasta majandusaasta aruandes on kajastatud fondivalitsejale makstavad märkimistasud aruandeperioodi kuludena aastal on korrigeeritud varasemat perioodi, kuna osakute väljalaske tasu kuulub fondivalitsejale tasumisele osaku omandanud osakuomaniku arvelt aasta korrigeerimine ei oma mõju fondi vara puhasväärtusele (NAV-le). 19

20 AS PricewaterhouseCoopers Pärnu mnt Tallinn SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE Telefon Faks LHV Maailma Aktsiad Fond osakuomanikele Oleme auditeerinud kaasnevat AS LHV Varahaldus (fondivalitseja) poolt valitsetava LHV Maailma Aktsiad Fond (fondi) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi ja investeeringute aruannet seisuga 31. detsember 2008, tulude-kulude aruannet ja vara liikumise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Fondivalitseja juhatuse kohustused fondi raamatupidamise aastaaruande osas Fondivalitseja juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas investeerimisfondide seaduse nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta; asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine; ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine. Audiitori kohustused Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, fondivalitseja juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist. Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. Arvamus Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt fondi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas investeerimisfondide seadusega. Tiit Raimla AS PricewaterhouseCoopers Relika Mell Vannutatud audiitor 24. aprill 2009

21 Fondivalitseja juhatuse allkirjad 2008.a. majandusaasta aruandele Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on koostanud LHV Maailma Aktsiad Fondi 2008.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja sõltumatu audiitori aruandest. Fondivalitseja juhatus: Mihkel Oja Juhatuse liige Rait Kondor Juhatuse liige Kerli Lõhmus Juhatuse liige Tallinn,

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid August 2009 Kuuülevaade Börsiralli aeglustub Möödunud kuud iseloomustasid finantsturgudel jätkuvalt tõusvad aktsiahinnad tööstusriikides, võlakirjade riskipreemiate alanemine ning odavnev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc I LHV aktsiafondid Jaanuar 2010 Kuuülevaade Jaanuar tõi kaasa korrektsiooni Jaanuaris tegid suuremad aktsiaturud korrektsiooni allapoole. Suurimad langejad olid Ladina-Ameerika, Aasia ja Lääne-Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Oktoober 2008 Kuuülevaade Pime sügis Niigi mustades toonides börsisügisele lisas lõppenud oktoober veelgi tumedaid toone. Nii lõpetasid kuu sügavas miinuses pea kõik maailma aktsiaturud

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc

Microsoft Word - LHV Equity Funds_EE.doc LHV aktsiafondid Märts 2010 Kuuülevaade Märtsis toimus aktsiaturgudel tugev tõus Märtsi iseloomustasid Kreeka võlaprobleemi ümber keerlevad jutud ning euro odavnemise jätkumine. Majandusstatistika oli

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem