EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti"

Väljavõte

1 L 41/ SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2015/39) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1 ja 3.3 ning artikleid 5.1, 12.1, 14.3 ja 16, võttes arvesse nõukogu 23. novembri aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, ( 1 ) eelkõige selle artikleid 4 ja 8, ning arvestades järgmist: (1) Välisstatistikat kasutatakse järjest enam muudel eesmärkidel kui rahapoliitika, sealhulgas makrotasandi usaldatavusanalüüsiks ja majandusliku tasakaalustamatuse jälgimiseks. Nimetatud tegevuses, nagu ka muus tegevuses rahvusvahelise koostöö ja teadusuuringute valdkonnas, aitab kaasa see, kui Euroopa Keskpank avaldab euroala koondnäitajad, mis on koostatud suunise EKP/2011/23 ( 2 ) ja sellega seoses kogutud riikide andmete alusel. ( Kasu ja kulude tasakaalustamiseks ei kohaldata enam maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartalistatistika aruandlusperioodi lühendamist kooskõlas suunisega EKP/2011/23 alates aastast. (3) Seetõttu tuleb suunist EKP/2011/23 vastavalt muuta, ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE: Artikkel 1 Muudatused Suunist EKP/2011/23 muudetakse järgmiselt. 1) Artiklisse 1 lisatakse järgmine mõiste: (17) avaldatavad riigi andmekogumid II lisa tabelites 2A ja 4A esitatavad andmed, mis on vastavalt II lisa tabelites 2 ja 4 esitatavate andmete alljaotused. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt: a) lõige 1 asendatakse järgmisega: 1. RKPd esitavad EKP-le andmed maksebilansitehingute, positsioonide ning ümberhindamiste kohta ning samuti reservvarade, muude välisvaluutavarade ning reservidega seotud kohustuste positsioonide kohta. Andmed esitatakse II lisa tabelite 1 kuni 5 määratluste kohaselt artiklis 3 sätestatud tähtaegadel. ; ( 1 ) EÜT L 318, , lk 8. ( 2 ) Suunis EKP/2011/23, 9. detsember 2011, Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (ELT L 65, , lk 1).

2 L 41/29 b) lisatakse lõige 1a: 1a. Andmed II lisa tabelites 2A ja 4A toodud alljaotuste kohta esitatakse EKP-le koos sama lisa tabelites 2 ja 4 esitatavate andmetega. Need andmed hõlmavad kvartalistatistikat maksebilansitehingute ja positsioonide kohta, mis esitatakse kvartaalse maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni osas artiklis 3 sätestatud tähtaegadel. 3) Artikli 3 lõiget 2 muudetakse järgmiselt: a) punkt b asendatakse järgmisega: b) 82. kalendripäeval pärast selle kvartali lõppu, mille kohta andmeid esitatakse, aastal ; b) punkt c jäetakse välja. 4) lisatakse järgmine artikkel 3a: Artikkel 3a EKP poolt andmete edastamine ja avaldamine 1. EKP edastab RKP-dele tema poolt avaldatavad euroala koondnäitajad ning samuti avaldatavad riigi andmekogumid, mis kogutakse artikli 2 alusel. 2. EKP võib avaldatavaid riigi andmekogumeid avaldada pärast asjaomaste euroala koondnäitajate avaldamist. 5) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega: 3. Kui II lisa tabelite 1 kuni 5 kirjete andmed on euroala või riikliku statistika jaoks tähtsusetud või ebapiisavad või kui vastava kirje andmeid ei ole võimalik mõistlike kuludega koguda, on lubatud kasutada usaldusväärsel statistikametoodikal põhinevat parimat hinnangut, kui see ei kahjusta kõnealuse statistika analüütilist väärtust. Parim hinnang on lubatud järgmiste alajaotuste puhul II lisa tabelites 1, 2, 2A ja 6: a) muude investeeringute esmase tulu alajaotused; b) muu esmase ja teisese tulu alajaotused; c) kapitalikonto kapitalisiirete alajaotused; d) tuletisinstrumentide kohustuste geograafiline jaotus; e) ISIN-koodita investeerimisfondide osakutelt teenitud tulu reinvesteerimine; f) ISIN-koodiga investeerimisfondide osakutelt teenitud investeerimistulu (niikaua kuni asjaomast kirjet on võimalik tuletada väärtpaberite keskandmebaasi andmete põhjal); g) pangatähtede piiriüleste tarnete jaotus nimiväärtuste kaupa. 6) I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva suunise lisale. Artikkel 2 Jõustumine ja rakendamine 1. Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik on euro. 2. Eurosüsteemi keskpangad peavad käesolevat suunist järgima alates 1. juunist 2016.

3 L 41/ Artikkel 3 Adressaadid Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele. Frankfurt Maini ääres, 26. november 2015 EKP nõukogu nimel EKP president Mario DRAGHI

4 L 41/31 LISA Suunise EKP/2011/23 I ja II lisa muudetakse järgmiselt. 1. I lisa muudetakse järgmiselt: a) punkt 1.2 asendatakse järgmisega: 1.2. Maksebilansi kvartalistatistika Eesmärk Euroala kvartaalse maksebilansi eesmärgiks on pakkuda üksikasjalikumat teavet, et võimaldada maksebilansitehingute täiendavat analüüsi. Samuti on maksebilansi kvartalistatistika riigi täpsete majandusandmete jälgimise aluseks. Seda statistikat saab kasutada eelkõige euroala sektorite ja finantskontode koostamiseks ja liidu/euroala maksebilansi ühiseks avaldamiseks koostöös Euroopa Komisjoniga (Eurostat). Nõuded Maksebilansi kvartalistatistika vastab võimalikult suurel määral rahvusvahelistele normidele (vt käesoleva suunise artikli 2 lõige 4). Maksebilansi kvartalistatistika nõutav liigendus on esitatud II lisa tabelites 2 ja 2A. Ühtlustatud põhimõtted ja mõisted, mida kasutatakse kapitali ja finantskonto puhul, on sätestatud III lisas. Kvartaalse jooksevkonto liigendus on sarnane jaotusega, mida nõutakse kuuandmete puhul. Tulude puhul on vajalikud detailsemad kvartaliandmed. Finantskonto muude investeeringute puhul järgib EKP Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu kuuendas taastrükis (edaspidi BPM6) esitatud nõudeid. Liigenduses on samuti muudatus (st esmatähtis on sektor). See sektoriteks jaotus on vastavuses BPM6 jaotusega, kus esmatähtsad on instrumendid. Nii nagu BPM6-s eristatakse sularaha ja hoiused laenudest ja muudest investeeringutest. RKPd peavad eristama tehinguid euroala liikmesriikidega kõikidest muudest maksebilansitehingutest. Euroala portfelliinvesteeringute varade netotehingute statistika koostatakse aruannetes esitatud euroalaväliste residentide emiteeritud väärtpaberite netotehingute agregeerimise teel. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostatakse kõigi riigi kohustuste netotehingute ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netotehingute konsolideerimise teel. Analoogset aruandlusnõuet ja koondandmete koostamise meetodit kohaldatakse ka portfelliinvesteeringute tulu kohta. Otseinvesteeringute kohta peavad RKPd esitama kord kvartalis järgmise jaotuse sektorite kaupa: a) hoiuettevõtted välja arvatud keskpank; b) valitsussektor; c) finantsasutused, välja arvatud RAd; d) mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta. Portfelliinvesteeringu varade ja muude investeeringute kohta esitatavate aruannete liigendus institutsionaalsete sektorite lõikes järgib IMFi standardkomponente ja hõlmab järgmist: a) keskpank; b) hoiuettevõtted, välja arvatud keskpank; c) rahaturufondid; d) valitsemissektor; e) finantsasutused, välja arvatud RAd; f) mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta. Euroala portfelliinvesteeringute kohustuste netotehingute statistika koostamise eesmärgil euroala residentidest emitentide sektorite lõikes on kvartaliandmete nõuded sarnased kuu maksebilansi nõuetega. Kooskõlas riikliku arvepidamise süsteemiga (system of national accounts) soovitab BPM6, et intressi tuleks kajastada tekkepõhiselt. See nõue mõjutab jooksevkontot (investeerimistulu) ja finantskontot. ;

5 L 41/ b) punkt 3 asendatakse järgmisega: 3. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika Eesmärk Rahvusvahelise investeerimispositsioon on euroala kui terviku välisvarade ja -kohustuste aruanne rahapoliitika ja valuutaturu analüüsiks. Eelkõige aitab see kaasa liikmesriikide välise haavatavuse hindamisele ja raha hoidva sektori likviidse välisvara hoiuste arengu jälgimisele. See statistiline teave on kesksel kohal välismaailma konto koostamisel euroala kvartali finantskontode all ja võib olla abiks ka maksebilansi voogude koostamisel. Samuti on rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartalistatistika riigi täpsete majandusandmete jälgimise aluseks. Nõuded RKPd esitavad rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvartaalselt perioodi lõpu seisuga, sealhulgas valuutakursside või muude hindade muutumisest tulenevate ümberhindamiste kohta. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed vastavad võimalikult suurel määral rahvusvahelistele normidele (vt käesoleva suunise artikli 2 lõige 4). EKP koostab rahvusvahelise investeerimispositsiooni euroala kui terviku kohta. Euroala rahvusvahelise investeerimispositsiooni liigendus on esitatud II lisa tabelites 4 ja 4A. Rahvusvaheline investeerimispositsioon näitab vaatlusperioodi lõpu finantsseisu, mille väärtust hinnatakse perioodi lõpu hindades. Positsioonide väärtus saab muutuda järgmiste tegurite tõttu. Esiteks, ühe osa väärtuse muutusest vaatlusperioodil tingivad finantstehingud, mis on toimunud ja kajastatud maksebilansis. Teiseks, osa positsioonide muutustest antud perioodi alguses ja lõpus põhjustavad näidatud finantsvarade ja -kohustuste hinnamuutused. Kolmandaks, juhul kui positsioonid ei ole vääringustatud arvestusühikutes, mida kasutatakse rahvusvahelise investeerimispositsiooni jaoks, mõjutavad väärtusi ka vahetuskursi muutused muude valuutade suhtes. Lõpuks käsitletakse muid muudatusi, mis ei ole eespool toodud teguritest, tulenevana muudest mahu muutustest vaadeldaval perioodil. Euroala finantsvoogude ja -positsioonide nõuetekohane vastavusse viimine nõuab muutuste eristamist, mis tulenevad hinnast, vahetuskursi muutustest ja muudest mahu muutustest. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kajastamine peaks olema võimalikult lähedane maksebilansi kvartalivoogude omale. Põhimõtted, mõisted ja liigendused on kooskõlas nendega, mida kasutatakse maksebilansi kvartalivoogude puhul. Niivõrd kui võimalik, peaksid rahvusvahelise investeerimispositsiooni andmed olema vastavuses muu statistikaga, näiteks rahandus- ja pangandusstatistikaga, finantsarvestusega ja riikliku arvepidamisega. Kuu ja kvartali maksebilansi puhul peavad RKPd rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikas eristama euroala liikmesriikide suhtes esinevaid positsioone kõigist muudest rahvusvahelistest positsioonidest. Portfelliinvesteeringute kontodel tuleb eristada euroala residentide emiteeritud väärtpaberite positsioone ja euroalaväliste residentide emiteeritud väärtpaberite positsioone. Euroala portfelliinvesteeringute netovarade statistika koostatakse aruannetes esitatud euroalaväliste residentide emiteeritud väärtpaberite netovarade koondamise teel. Euroala portfelliinvesteeringute netokohustuste statistika koostatakse kõigi riigi netokohustuste ja euroala residentide emiteeritud ja ostetud väärtpaberite netopositsioonide konsolideerimise teel. Rahvusvahelise investeerimispositsiooni portfelliinvesteeringute varad ja kohustused koostatakse üksnes positsiooniandmete alusel. RKPd (ja kohastel juhtudel teised pädevad statistikaasutused) koguvad vähemalt kvartaalselt portfelliinvesteeringute varade ja kohustuste positsioonid väärtpaberite kaupa vastavalt VI lisas olevas tabelis toodud näidistele.

6 L 41/33 2. II lisa muudetakse järgmiselt: a) Tabel 2 asendatakse järgmisega: Tabel 2 Kvartali maksebilanss Kreedit Deebet 1. Jooksevkonto ( 1 ) Kaubad Geo 4 ( 2 ) Geo 4 Üldkaubad maksebilansi alusel Geo 3 Geo 3 Kaupade netoeksport kaubandusteenuse raames Geo 3 Kaubandusteenuse raames omandatud kaubad (negatiivne kreedit) Geo 3 Kaubandusteenuse raames müüdud kaubad Geo 3 Mitterahaline kuld Geo 3 Geo 3 Bränding kaudtransiidi korrigeerimine Geo 4 Geo 4 Teenused Geo 4 Geo 4 Teiste omandis olevate füüsiliste sisendite töötlemise teenused Geo 4 Geo 4 Mujal kajastamata hooldus- ja remonditeenused Geo 4 Geo 4 Veoteenused Geo 4 Geo 4 Reisiteenused Geo 4 Geo 4 Ehitus Geo 4 Geo 4 Kindlustus- ja pensioniteenused Geo 4 Geo 4 Finantsteenused Geo 4 Geo 4 Otsese tasu eest osutatavad ja muud finantsteenused Geo 3 Geo 3 Kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (FISIM) Geo 3 Geo 3 Mujal kajastamata intellektuaalomandi kasutamise tasud Geo 4 Geo 4 Telekommunikatsiooni-, IT- ja infoteenused Geo 4 Geo 4

7 L 41/ Kreedit Deebet Muud äriteenused Geo 4 Geo 4 Teadus- ja arendusteenused Geo 3 Geo 3 Eriala- ja juhtimiskonsultatsiooni teenused Geo 3 Geo 3 Tehnilised, kaubandusega seotud ja muud äriteenused Geo 3 Geo 3 Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused Geo 4 Geo 4 Mujal kajastamata valitsemissektori kaubad ja teenused Geo 4 Geo 4 Esmane tulu Tööjõutulu Geo 4 Geo 4 Investeerimistulu Otseinvesteeringud Omakapital Geo 4 Geo 4 Dividendid ja kvaasikorporatiivsete ettevõtjate tuludest välja võetud summad Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 3 Geo 3 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 3 Geo 3 Sidusettevõtjate vahel Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor ( 3 ) Geo 2 Geo 2 Reinvesteeritud tulu Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Võlainstrumendid Geo 4 Geo 4 Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 3 Geo 3 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 3 Geo 3 Sidusettevõtjate vahel Geo 3 Geo 3 sellest: intress Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2

8 L 41/35 Kreedit Deebet Portfelliinvesteeringud Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 4 Geo 1 Omandiväärtpaberid Dividendid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Investeerimisfondide aktsiad Dividendid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Reinvesteeritud tulu Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Võlaväärtpaberid Lühiajalised Geo 4 Geo 1 Intress Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Pikaajalised Geo 4 Geo 1 Intress Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Muud investeeringud Geo 4 Geo 4 Kvaasikorporatiivsete ettevõtjate tuludest väljavõetud summad Geo 3 Geo 3 Intress Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2

9 L 41/ Kreedit Deebet sellest: SDRide intress Geo 1 sellest: intress enne kaudselt mõõdetavaid finantsvahendusteenuseid Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Kindlustus-, pensioni- ja standardsetes tagatisskeemides osalejate investeerimistulu Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Reservvarad Geo 3 sellest: intress Geo 3 Muu esmane tulu Geo 4 Geo 4 Valitsemissektor Geo 3 Geo 3 Tootmis- ja impordimaksud Toodete maksud Muud tootmismaksud Subsiidiumid Tootesubsiidiumid Muud tootmissubsiidiumid Rent Geo 3 Geo 3 Muud sektorid Geo 3 Geo 3 Tootmis- ja impordimaksud Toodete maksud Muud tootmismaksud

10 L 41/37 Kreedit Deebet Subsiidiumid Tootesubsiidiumid Muud tootmissubsiidiumid Rent Geo 3 Geo 3 Teisene tulu Geo 4 Geo 4 Valitsemissektor Geo 3 Geo 3 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne. Geo 3 Geo 3 Sotsiaalmaksed Geo 3 Geo 3 Sotsiaaltoetused Geo 3 Geo 3 Rahvusvaheline koostöö Geo 3 Geo 3 sellest: liidu ega (v.a EKP) Liidu Liidu Mitmesugused jooksevülekanded Geo 3 Geo 3 Käibemaksu- ja kogurahvatulupõhised ELi omavahendid Liidu Liidu Muud sektorid Geo 3 Geo 3 Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne. Geo 3 Geo 3 Sotsiaalmaksed Geo 3 Geo 3 Sotsiaaltoetused Geo 3 Geo 3 Kahjukindlustuse netopreemiad Geo 3 Geo 3 Kahjukindlustuse nõuded Geo 3 Geo 3 Mitmesugused jooksevülekanded Geo 3 Geo 3 sellest: isiklikud ülekanded (residentidest ja mitteresidentidest kodumajapidamiste vahel) Geo 3 Geo 3 sellest: töötajate rahaülekanded Geo 4 Geo 4 Korrigeerimine seoses muutusega pensioniõigustes Geo 3 Geo 3

11 L 41/ Kreedit Deebet 2. Kapitalikonto Geo 4 Geo 4 Mittetoodetud mittefinantsvarade soetamised/realiseerimised, bruto Geo 3 Geo 3 Kapitalisiirded Geo 3 Geo 3 Valitsemissektor Geo 3 Geo 3 Kapitalimaksud Geo 3 Geo 3 Investeerimistoetused Geo 3 Geo 3 Muud kapitalisiirded Geo 3 Geo 3 sellest: võlgade kustutamine Geo 3 Geo 3 Muud sektorid Geo 3 Geo 3 Kapitalimaksud Geo 3 Geo 3 Investeerimistoetused Geo 3 Geo 3 Muud kapitalisiirded Geo 3 Geo 3 sellest: võlgade kustutamine Geo 3 Geo 3 Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto 3. Finantskonto Otseinvesteeringud Geo 4 Geo 4 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 4 Geo 4 a. Omakapital Geo 2 Geo 2 Noteeritud Geo 2 Geo 2 Noteerimata Geo 2 Geo 2 Muu (nt kinnisvara) Geo 2 Geo 2 b. Investeerimisfondide aktsiad Geo 2 Geo 2 1. Muu omakapital peale reinvesteeritud tulu Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 3 Geo 3 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 3 Geo 3 Sidusettevõtjate vahel Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2

12 L 41/39 Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto 2. Tulude reinvesteerimine Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Võlainstrumendid Geo 4 Geo 4 Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 3 Geo 3 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 3 Geo 3 Sidusettevõtjate vahel Geo 3 Geo 3 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Portfelliinvesteeringud Geo 4 Geo 1 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 4 Geo 1 Omandiväärtpaberid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Noteeritud Geo 2 Geo 1 Noteerimata Geo 2 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Noteeritud Geo 2 Noteerimata Geo 2 Investeerimisfondide aktsiad Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 sellest: tulude reinvesteerimine Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 sellest: tulude reinvesteerimine Geo 2 Võlaväärtpaberid Lühiajalised Geo 4 Geo 1 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2

13 L 41/ Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto Pikaajalised Geo 4 Geo 1 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Muud investeeringud Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor 1) Geo 4 Geo 4 Muu omakapital Geo 3 Geo 3 Sularaha ja hoiused Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 Laenud Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3, IMF Geo 3, IMF Pikaajalised Geo 3, IMF Geo 3, IMF Kindlustus, pensioni- ja standardsed tagatisskeemid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 3 Kaubanduskrediit ja -ettemaksed Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 Muud saada/maksta olevad arved

14 L 41/41 Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 SDRid Geo 1 Reservvarad Geo 3 4. Tasakaalustavad kirjed Kaupade ja teenuste jääk Geo 4 Jooksevkonto jääk Geo 1 Neto laenuandmine (+) või -võtmine ( ) (jooksevkonto ja kapitalikonto saldo) Neto laenuandmine (+) või -võtmine ( ) (finantskonto saldo) Geo 1 Geo 1 Vead ja lüngad, neto Geo 1 ( 1 ) Valitud kirjete põhimõtted ja mõisted on määratletud III lisas. ( 2 ) Nõutav geograafiline jaotus on määratletud tabelis 7. ( 3 ) Nõutav jaotus institutsionaalsete sektorite kaupa on määratletud tabelis 8. ; b) lisatakse tabel 2A järgmiselt: Tabel 2A Maksebilansi kvartalistatistika avaldatav allkogum Kreedit Deebet Bilanss/neto 1. Jooksevkonto Geo 2 Geo 1 Kaubad Geo 2 Geo 2 Üldkaubad maksebilansi alusel Kaupade netoeksport kaubandusteenuse raames Geo 1 Teenused Geo 2 Geo 2 Teiste omandis olevate füüsiliste sisendite töötlemise teenused Mujal kajastamata hooldus- ja remonditeenused Veoteenused Reisiteenused Ehitus Kindlustus- ja pensioniteenused

15 L 41/ Kreedit Deebet Bilanss/neto Finantsteenused Mujal kajastamata intellektuaalomandi kasutamise tasud Telekommunikatsiooni-, IT- ja infoteenused Muud äriteenused Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused Mujal kajastamata valitsemissektori kaubad ja teenused Määratlemata teenused Esmane tulu Geo 2 Geo 1 Tööjõutulu Geo 2 Geo 2 Investeerimistulu Geo 2 Geo 1 Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Otseinvesteeringud Geo 2 Geo 2 Omakapital Geo 2 Geo 2 Dividendid ja kvaasikorporatiivsete ettevõtjate tuludest välja võetud summad Reinvesteeritud tulu Võlainstrumendid Geo 2 Geo 2 Portfelliinvesteeringud Geo 2 Geo 1 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 2 Geo 1 Omandiväärtpaberite dividendid Investeerimisfondide aktsiad

16 L 41/43 Kreedit Deebet Bilanss/neto Võlaväärtpaberid Geo 2 Geo 1 Lühiajalised Geo 2 Geo 1 Pikaajalised Geo 2 Geo 1 Muud investeeringud Geo 2 Geo 2 Intress sellest: intress enne kaudselt mõõdetavaid finantsvahendusteenuseid Reservvarad Geo 1 Muu esmane tulu Geo 2 Geo 2 Teisene tulu Geo 2 Geo 2 Valitsemissektor Muud sektorid sellest: töötajate rahaülekanded 2. Kapitalikonto Geo 2 Geo 2 Mittetoodetud mittefinantsvarade soetamised/realiseerimised, bruto Kapitalisiirded Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto 3. Finantskonto Geo 2 ( 1 ) Geo 1 Otseinvesteeringud Geo 2 Geo 2 Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Omakapital Geo 2 Geo 2 Võlainstrumendid Geo 2 Geo 2 Portfelliinvesteeringud Geo 2 Geo 1 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 2 Geo 1

17 L 41/ Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto Omandiväärtpaberid Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Investeerimisfondide aktsiad Keskpank Geo 1 Muud RAd Valitsemissektor Geo 1 Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektor. Muud RAd Geo 1 Võlaväärtpaberid Geo 2 Geo 1 Lühiajalised Geo 2 Geo 1 Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Pikaajalised Geo 2 Geo 1 Keskpank Muud RAd Valitsemissektor

18 L 41/45 Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid Geo 1 Keskpank Geo 1 Muud RAd Geo 1 Valitsemissektor Geo 1 Muud sektorid Geo 1 Finantsasutused, välja arvatud RAd Geo 1 Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Geo 1 Muud investeeringud Geo 2 Geo 2 Muu omakapital Sularaha ja hoiused Geo 2 Geo 2 Keskpank Lühiajalised Pikaajalised Muud RAd Lühiajalised Pikaajalised Valitsemissektor Lühiajalised Pikaajalised Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Lühiajalised Pikaajalised Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Lühiajalised Pikaajalised

19 L 41/ Finantsvara netosoetamine Netokohustuste võtmine Neto Laenud Geo 2 Geo 2 Keskpank Geo 1 Lühiajalised Geo 1 Pikaajalised Geo 1 Muud RAd Geo 1 Lühiajalised Geo 1 Pikaajalised Geo 1 Valitsemissektor Lühiajalised Pikaajalised Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Lühiajalised Pikaajalised Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Lühiajalised Pikaajalised Kindlustus, pensioni- ja standardsed tagatisskeemid Kaubanduskrediit ja -ettemaksed Geo 2 Geo 2 sellest: mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Muud saada/maksta olevad arved SDRid Geo 1 Reservvarad Geo 1 4. Tasakaalustavad kirjed Kaupade ja teenuste jääk Geo 2 Jooksevkonto jääk Geo 1 Neto laenuandmine (+) või -võtmine ( ) (jooksevkonto ja kapitalikonto saldo) Neto laenuandmine (+) või -võtmine ( ) (finantskonto saldo) Geo 1 Geo 1 Vead ja lüngad, neto Geo 1 ( 1 ) sh tuletisinstrumendid, neto ;

20 L 41/47 c) Tabel 4 asendatakse järgmisega: Tabel 4 Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartalistatistika Varad Kohustused Neto Positsioonid Vahetuskursi muutustest Positsioonid Muudest hinnamuutustest Vahetuskursi muutustest Muudest hinnamuutustest Muudest hinnamuutustest Finantskonto ( 1 ) Geo 1 ( 2 ) Geo 1 Otseinvesteeringud Geo 4 Geo 4 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 4 Geo 2 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Geo 2 Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 2 Geo 2 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 2 Geo 2 Sidusettevõtjate vahel Geo 2 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor ( 3 ) Geo 2 Geo 2 a. Omakapital Noteeritud Geo 2 Geo 2 Noteerimata Geo 2 Geo 2 Muu (nt kinnisvara) Geo 2 Geo 2 b. Investeerimisfondide aktsiad Geo 2 Geo 2 Võlainstrumendid Geo 4 Geo 2 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Geo 2 Otseinvesteeringu ettevõtjates Geo 2 Geo 2 Otseinvestoris (pöördinvesteering) Geo 2 Geo 2 Sidusettevõtjate vahel Geo 2 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Portfelliinvesteeringud Geo 4 Geo 1 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 4 Geo 1 Omandiväärtpaberid Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 1 Noteeritud Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Noteerimata Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Noteeritud Geo 2 Geo 2 Geo 2 Noteerimata Geo 2 Geo 2 Geo 2

21 L 41/ Varad Kohustused Neto Positsioonid Vahetuskursi muutustest Positsioonid Muudest hinnamuutustest Vahetuskursi muutustest Muudest hinnamuutustest Muudest hinnamuutustest Investeerimisfondide aktsiad Residentide sektori kaupa (sektor Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Võlaväärtpaberid Lühiajalised Geo 4 Geo 1 Residentide sektori kaupa (sektor Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Vääringu kaupa: Euro Geo 2 Geo 1 USA dollar Geo 2 Geo 1 Muud vääringud Geo 2 Geo 1 Pikaajalised Geo 4 Geo 1 Residentide sektori kaupa (sektor Lunastamistähtajaga kuni üks aasta Lunastamistähtajaga üle ühe aasta Tehingupoolest emitendi sektori kaupa (sektor Lunastamistähtajaga kuni üks aasta Lunastamistähtajaga üle ühe aasta Geo 3 Geo 2 Geo 2 Geo 1 Geo 1 Geo 1 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Vääringu kaupa: Euro Geo 2 Geo 1 USA dollar Geo 2 Geo 1 Muud vääringud Geo 2 Geo 1 Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Geo 2

22 L 41/49 Varad Kohustused Neto Positsioonid Vahetuskursi muutustest Positsioonid Muudest hinnamuutustest Vahetuskursi muutustest Muudest hinnamuutustest Muudest hinnamuutustest Muud investeeringud Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor 1) Geo 4 Geo 4 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Muu omakapital Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Sularaha ja hoiused Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 Laenud Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3, IMF Pikaajalised Geo 3, IMF Kindlustus, pensioni- ja standardsed tagatisskeemid Geo 3, IMF Geo 3, IMF Geo 2 Geo 2 Geo 2 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Geo 3 Geo 3 Kaubanduskrediit ja -ettemaksed Geo 4 Geo 2 Geo 4 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 Muud saada/maksta olevad arved Geo 2 Geo 2 Residentide sektori kaupa (sektor Lühiajalised Geo 3 Geo 3 Pikaajalised Geo 3 Geo 3 SDRid ( 1 ) Valitud kirjete põhimõtted ja mõisted on määratletud III lisas. ( 2 ) Nõutav geograafiline jaotus on määratletud tabelis 7. ( 3 ) Nõutav jaotus institutsionaalsete sektorite kaupa on määratletud tabelis 8. ;

23 L 41/ d) lisatakse järgmine tabel 4A: Tabel 4A Rahvusvahelise investeerimispositsiooni kvartalistatistika avaldatav allkogum Positsioonid Varad Kohustused Neto Finantskonto Geo 2 Geo 1 Otseinvesteeringud Geo 2 Geo 2 Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Omakapital Geo 2 Geo 2 Võlainstrumendid Geo 2 Geo 2 Portfelliinvesteeringud Geo 2 Geo 1 Omakapital ja investeerimisfondide aktsiad Geo 2 Geo 1 Omandiväärtpaberid Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Investeerimisfondide aktsiad Keskpank Geo 1 Muud RAd Valitsemissektor Geo 1 Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Geo 1 Tehingupoolest emitendi sektor. Muud RAd Geo 1

24 L 41/51 Positsioonid Varad Kohustused Neto Võlaväärtpaberid Geo 2 Geo 1 Lühiajalised Geo 2 Geo 1 Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Pikaajalised Geo 2 Geo 1 Keskpank Muud RAd Valitsemissektor Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid Geo 1 Keskpank Geo 1 Muud RAd Geo 1 Valitsemissektor Geo 1 Muud sektorid Geo 1 Finantsasutused, välja arvatud RAd Geo 1 Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Geo 1 Muud investeeringud Geo 2 Geo 2 Muu omakapital Sularaha ja hoiused Geo 2 Geo 2 Keskpank Lühiajalised Pikaajalised

25 L 41/ Positsioonid Varad Kohustused Neto Muud RAd Lühiajalised Pikaajalised Valitsemissektor Lühiajalised Pikaajalised Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Lühiajalised Pikaajalised Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Lühiajalised Pikaajalised Laenud Geo 2 Geo 2 Keskpank Geo 1 Lühiajalised Geo 1 Pikaajalised Geo 1 Muud RAd Geo 1 Lühiajalised Geo 1 Pikaajalised Geo 1 Valitsemissektor Lühiajalised Pikaajalised Muud sektorid Finantsasutused, välja arvatud RAd Lühiajalised Pikaajalised Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta Lühiajalised Pikaajalised

26 L 41/53 Positsioonid Varad Kohustused Neto Kindlustus, pensioni- ja standardsed tagatisskeemid Kaubanduskrediit ja -ettemaksed Geo 2 Geo 2 sellest: Mittefinantsettevõtted, kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumi taotluseta Muud saada/maksta olevad arved SDRid Geo 1

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006 Eesti Pank Bank of Estonia Eesti maksebilansi Eesti Pank, 27 Aadress Estonia pst 13 1595 Tallinn Telefon 668 719 Faks 668 836 E-post info@epbe.ee Veebileht www.eestipank.info Eesti Panga trükiste tellimisinfo

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi 17.03.2006.a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Kooskõlastatud Statistikaametiga 15.03.2006.a. nr 1.1-3/923

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2009 Avaldamismärge: Rahvusvaheliste te deklareerimise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20 13.8.2019 ET Euroopa Liidu Teataja C 271/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 21. märts 2019, millega

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2014 COM(2014) 724 final 2014/0346 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem