Guidelines on LGD estimates under downturn conditions_ET.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Guidelines on LGD estimates under downturn conditions_ET.docx"

Väljavõte

1 EBA/GL/2019/03 6. märts 2019 Suunised EBA/GL/2019/03 6. märts 2019 Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta (edaspidi majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine )

2 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/ artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida. 2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma tavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele. Aruandluskohustus 3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBAle ([pp.kk.aaaa]), kas nad järgivad või kavatsevad järgida käesolevaid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebilehel avaldatud vormil aadressil compliance@eba.europa.eu, märkides viite EBA/GL/2019/03. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimisi teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutustest tuleb EBA-le teada anda. 4. Kooskõlas artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel. 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, , lk 12).

3 2. Sisu, kohaldamisala ja mõisted Sisu 5. Käesolevates suunistes täpsustatakse nõuded, mida kohaldatakse majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamisele vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 3. peatüki 6. jaole, kõnealuse määruse artiklile 181 ja EBA 21. juuli aasta regulatiivsete tehniliste standardite lõplikule eelnõule sisereitingutel põhineva hindamismetoodika kohta EBA/RTS/2016/03 [sisereitingute meetodil põhinevat hindamismetoodikat käsitlevad regulatiivsed tehnilised standardid] ning EBA 16. novembri aasta regulatiivsete tehniliste standardite lõplikule eelnõule majanduslanguse üksikasjade kohta EBA/RTS/2018/04 [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta]. Neid suuniseid tuleks käsitleda EBA muudatusena, mida kohaldatakse makseviivituse tõenäosuse hindamisele, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamisele ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemisele EBA/GL/2017/16 [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta], mis avaldati 20. novembril Kohaldamisala 6. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 3. peatükiga seoses sisereitingute meetodiga kõigile makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutel põhinevatele meetoditele. Majanduslanguse puhuks sobivate makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamisele käesolevate suuniste kohaselt on vaja saada järelevalveasutuse heakskiit kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 144. Käesolevad suunised ei kohaldu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 157 kohaselt omavahendite nõuete arvutamisele lahjendusriski puhul. Adressaadid 7. Käesolevad suunised on suunatud määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõike 2 punktis i määratletud pädevatele asutustele ja määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 lõikes 1 määratletud finantseerimisasutustele. Mõisted 8. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõikidel määruses (EL) nr 575/2013 ja direktiivis 2013/36/EL ning [EBA suunistes makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta] kasutatud ja määratletud mõistetel sama tähendus ka käesolevates suunistes. Lisaks kasutatakse käesolevates suunistes järgmisi mõisteid.

4 Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kvantifitseerimine Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreerimine Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kvantifitseerimine hõlmab kõiki selle kahjumäära kvantifitseerimisega seotud elemente, sealhulgas kalibreerimiseesmärgi kvantifitseerimine, majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute kvantifitseerimine reitinguklassi või kogumi tasandil ning konservatiivsusmarginaali kvantifitseerimine. Mõiste majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreerimine osutab käesolevate suuniste kontekstis kalibreerimiseesmärgi kvantifitseerimisele asjakohasel tasandil. Need on majanduslanguse puhuks sobivad makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud reitinguklassi või kogumi tasandil pärast kalibreerimist, kuid enne konservatiivsusmarginaali kohaldamist. 3. Rakendamine Kohaldamise alguskuupäev 9. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist Finantseerimisasutused peaksid lisama käesolevate suuniste nõuded selleks ajaks oma reitingusüsteemidesse, kuid pädevad asutused võivad üleminekut enda äranägemisel kiirendada. Käesolevate suuniste esmakordne kohaldamine 10. Finantseerimisasutuse sisevalideerimise funktsiooni täitja peab käesolevate suuniste kohaldamise tulemusel reitingusüsteemides tehtavaid muudatusi järjepidevalt kontrollima vastavalt EBA 21. juuli aasta regulatiivsete tehniliste standardite lõplikule eelnõule sisereitingutel põhineva hindamismetoodika kohta EBA/RTS/2016/03 [sisereitingute meetodil põhinevat hindamismetoodikat käsitlevad regulatiivsed tehnilised standardid] ja muutuste klassifikatsioonile kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 529/ Finantseerimisasutused, kes peavad kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 143 lõikega 3 ning määrusega (EL) nr 529/2014 saama pädevatelt asutustelt eelneva loa, et teha reitingusüsteemidesse käesolevate suuniste lõikes 9 osutatud tähtajaks esmakordseks sisseviimiseks vajalikud muudatused, peavad asjaomaste pädevate asutustega leppima kokku vastava eelneva loa taotluse esitamise lõpptähtaja.

5 12. Enne kõnealuste suuniste kohaldamist tuleb finantseerimisasutustel tuvastada asjakohased majanduslangusperioodid vaatlusaluse riskipositsiooni tüübi kohta vastavalt EBA esitatud [regulatiivsetele tehnilistele standarditele majanduslanguse kohta]. Suuniseid kohandatakse asjakohasel juhul, kui regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta on avaldatud lõpliku versioonina Euroopa Liidu Teatajas. 4. Üldnõuded majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamisele 13. Majanduslanguse puhuks sobivate makseviivitusest tingitud kahjumäärade kvantifitseerimiseks peavad finantseerimisasutused kohaldama kõiki asjakohaseid määratlusi ja nõudeid, mis on sätestatud EBA 20. novembri aasta suuniste (makseviivituste tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta) (EBA/GL/2017/16) (EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta) jagudes 4, 6, 7, 8 ja Lisaks lõikele 13 tuleb finantseerimisasutustel majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kvantifitseerimiseks kohaldada järgmisi nõudeid, mis on omased majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutele reitinguklassi või kogumi järgi: (a) majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreeritakse vähemalt samal tasemel, kui see, millel finantseerimisasutused arvutavad vastava pikaajalise keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära, et kalibreerida makseviivitusest tingitud kahjumäär kooskõlas [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikega 161; (b) sama makseviivitusest tingitud kahjumäära mudeliga hõlmatud vahendite kogum jagatakse vajalikuks hulgaks erinevateks kalibreeritavateks segmentideks, kus igal kalibreeritaval segmendil on oluliselt erinev kahjuprofiil ja seetõttu võib sellele avalduda erinevatel majanduslangusperioodidel erinev mõju; selleks peaksid finantseerimisasutused vähemalt kaaluma selliste kalibreeritavate segmentide kasutuselevõtu sobivust, mis hõlmavad riskipositsiooni olulisi osi erinevates geograafilistes piirkondades, erinevates tööstussektorites ja jaekaubanduse riskipositsioonide kontekstis erinevaid tootetüüpe. 15. Kui finantseerimisasutused tuvastavad mitu majanduslangusperioodi vastavalt EBA esitatud majanduslangust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite lõplikule eelnõule [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta],

6 (a) peavad finantseerimisasutused läbi viima kõik etapid järgmises järjestuses: (i) kalibreerima majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära iga tuvastatud majanduslangusperioodi kohta vastavalt jaole 4.3 iga kalibreeritava segmendi korral; (ii) iga selle majanduslanguse perioodi kohta kohaldama hetkel mitte makseviivituses olevatele riskipositsioonidele arvutatud majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, arvestades riskipositsiooni tüüpi ja kalibreerimise aega; (iii) valima lõplikuks asjaomaseks majanduslangusperioodiks perioodi, mis toob kaasa kõrgeima keskmise majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära, sealhulgas lõplik konservatiivsusmarginaal, nagu on kehtestatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 45, nende kehtivate makseviivituses mitteolevate riskipositsioonide vaatlusaluse kalibreeritava segmendi kohta, nagu on osutatud punktis ii. Finantseerimisasutused peaksid seejärel kasutama majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärasid, mis põhinevad lõplikul asjaomasel majanduslangusperioodil iga kalibreeritava segmendi kohta, et vastata kapitalinõuete määruse lõike 181 punktile b; (iv) juhul kui finantseerimisasutused saavad kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vastavalt jaole 5 või 6 vähemalt ühe majanduslangusperioodi kohta, ent neil ei ole võimalik kvantifitseerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vastavalt jaole 5 või 6 seoses ühe või mitme muu majanduslangusperioodiga, tuleb arvestada üksnes neid hinnanguid, mis põhinevad jaol 5 või 6, ning lisada asjakohane kategooria A konservatiivsusmarginaal kooskõlas [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõike 37 punktiga a majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära lõplikele hinnangutele, et hõlmata majanduslangusperioodid, mille puhul puuduvad piisavad ja asjakohased kahjuandmed mõju hindamiseks; (b) erandina lõike 15 punkti a alapunktist i ei pea finantseerimisasutused esitama majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreerimist vaatlusaluse kalibreeritava segmendi kohta [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta] kohaselt tuvastatud majanduslangusperioodide kohta, kui finantseerimisasutused suudavad tõendada, et vastavad majandustegurid ei ole vaadeldava kalibreeritava segmendi jaoks asjakohased. 4.1 Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära lõplike hinnangute suhtes kohaldatavad nõuded 16. Tagamaks, et majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärasid kasutatakse siis, kui need on konservatiivsemad kui asjaomased pikaajalised keskmised makseviivitusest

7 tingitud kahjumäärad kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõige 1 punktiga b, tuleb finantseerimisasutustel kohaldada järgmist: (a) kui finantseerimisasutused kasutavad eri hindamismeetodeid pikaajalise keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära ja majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära korral, võrdlevad nad kalibreerimiseks kasutatavaid lõplikke majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ning asjaomast lõplikku konservatiivsusmarginaali, nagu on sätestatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 45, tasemel, mille kohaselt arvutatakse pikaajaline keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, et kalibreerida makseviivitusest tingitud kahjumäära vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikele 161; (b) kui finantseerimisasutused kehtestavad ühtse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangu, mis hõlmab pikaajalist keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamist ja sellele lisatud majanduslangusega seotud kohandust, tuleb neil tagada, et majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute lõplik konservatiivsusmarginaal, nagu on sätestatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 45, sisaldab ebakindlusi, mis tulenevad nii pikaajalisest keskmisest makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamisest kui ka majanduslanguse kohanduse arvutamisest. 17. Mudelite puhul, mille riskitegurid on majandustsükli suhtes tundlikud, tuleb finantseerimisasutustel tagada, et majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud ei ole liiga tundlikud majandustsükli muutuste suhtes. Selleks peavad finantseerimisasutused tegema kõik järgmised toimingud: (a) analüüsima erinevust kehtiva portfelli riskipositsioonide jaotuses tehingupõhiste reitinguklasside või kogumite vahel või sobivate ajavahemike järel järjepidevate reitinguskaalade puhul ning kehtiva portfelli tõenäolist jaotust, võttes arvesse vastavalt lõikele 15 valitud asjaomase majanduslangusperioodi mõju; (b) juhul kui punktis a esitatud analüüsi tulemuseks on märkimisväärne erinevus, tuleb finantseerimisasutustel korrigeerida oma majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, et vähendada majanduslangusest tulenevat mõju omavahenditele vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõike 1 punktile b. 18. Finantseerimisasutused peavad võrdlema lõplikku majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kontrollväärtusega, mis arvutatakse vastavalt jaole 8 asjakohase võrdlusandmete kogumi kohta ning vähemalt kalibreeritavate segmentide tasemel. Finantseerimisasutused peavad põhjendama mis tahes olulist erinevust majanduslanguse makseviivitusest tingitud lõpliku kahjumäära ja kontrollväärtuse vahel. 19. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud lõpliku kahjumäära võrdlemisel kontrollväärtusega vastavalt lõikele 18 peavad finantseerimisasutused võtma arvesse kõiki järgmisi tegureid:

8 (a) Oluline erinevus majanduslanguse makseviivitusest tingitud lõpliku kahjumäära (millele lisandub lõplik konservatiivsusmarginaal, nagu on sätestatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 45) ja kontrollväärtuse vahel on põhjendatud juhul, kui kontrollväärtusega tuvastatud kahjuperiood ei tulene potentsiaalselt määratlemata majanduslangusperioodist või juhul, kui erinevus tuleneb lõike 36 punkti b minimaalse konservatiivsusmarginaali nõudest, mille kohaselt põhineb majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär jaos 7 esitatud metoodikal. Juhul kui peamine majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär põhineb jaos 5 esitatud metoodikal, võivad finantseerimisasutused kasutada lõikes 27 esitatud mõjuhinnangu alusel kogutud tõendusmaterjali. (b) Juhul kui majanduslanguse lõpliku makseviivitusest tingitud kahjumäära ja kontrollväärtuse vahelist olulist erinevust ei saa põhjendada, tuleb finantseerimisasutustel majanduslangusega seotud makseviivitusest tingitud kahjumäära kvantifitseerimist uuesti hinnata, tagamaks eelkõige, et majanduslangusperioodid on põhjalikult tuvastatud ja vaheparameetrite kasutamisel on asjaomase majanduslangusperioodi vaadeldud (jao 5 alusel) või hinnatud (jao 6 alusel) mõju vaheparameetritele piisavalt koondatud. Pärast seda, kui finantseerimisasutus on majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kvantifitseerimist uuesti hinnanud ja kui leitakse, et metoodika on piisav, saab selgitada olulist erinevust kontrollväärtusest. 4.2 Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine makseviivituses olevate riskipositsioonide korral 20. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamiseks makseviivituses olevate riskipositsioonide korral peavad finantseerimisasutused kasutama sama majanduslangusperioodi, mis tuvastati asjaomaste makseviivituses mitteolevate riskipositsioonide kohta. 21. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamiseks makseviivituses olevate riskipositsioonide korral seoses lõikes 20 osutatud majanduslangusperioodiga peavad finantseerimisasutused tagama vastavuse järgmisega: (a) makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise majanduslanguse komponent makseviivituses olevate riskipositsioonide kohta, nagu on osutatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõike 193 punkti b alapunktis i, tuleb kvantifitseerida ühel alljärgnevalt nimetatud viisil: (i) kalibreerides majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vaatlusaluste makseviivituses olevate riskipositsioonide suhtes iga võrdlusaasta kohta vastavalt jaole 4.3, tuletades makseviivitusest tingitud kahjumäära majanduslanguskomponendi makseviivituses iga võrdlusaasta kohta, mis põhineb majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute ja täpseima oodatava kahju määra hinnangu (EL BE) vahelisel erinevusel, või

9 (ii) kalibreerides esimesena majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vastavalt jaole 4.3 vaatlusaluste makseviivituses olevate riskipositsioonide suhtes makseviivituse hetkel ja seejärel tuletades makseviivitusest tingitud kahjumäära majanduslanguse komponendi makseviivituse korral muudel võrdluskuupäevadel, tuginedes majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute ja EL BE vahelistele erinevustele makseviivituse hetkel. (b) Vastavuse tagamiseks lõike 21 punkti a alapunktiga ii võivad finantseerimisasutused kasutada makseviivituses mitteolevate riskipositsioonidega seotud makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute majanduslanguse komponenti selle asemel, et kasutada makseviivituses olevate riskipositsioonidega seotud majanduslanguse komponenti, makseviivituse hetkel, mil finantseerimisasutus saab esitada tõendusmaterjali, et selle tulemusena saadakse konservatiivsemad hinnangud. (c) Lõike 21 punkti b nõuete täitmiseks ja juhul, kui finantseerimisasutused kasutavad pikaajalise keskmise majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära puhul eri hindamismeetodeid vastavalt lõike 16 punktile a, võib tuletada makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute majanduslangusega seotud komponendi makseviivituses mitteolevate riskipositsioonide kohta, kaaludes majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute ja asjakohaste pikaajaliste keskmiste makseviivitusest tingitud kahjumäärade vahelist erinevust, võttes arvesse [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõiget Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine vaadeldava majanduslangusperioodi kohta 22. Selleks et kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär iga vaatlusaluse majanduslangusperioodi kohta, mis on tuvastatud vastavalt määrusele (EL) xx/xx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta], peavad finantseerimisasutused kasutama ühte kolmest lähenemisviisist, mis on sätestatud käesolevate suuniste jagudes 5, 6 ja 7, kooskõlas allpool esitatud lõigetes toodud hierarhiaga. 23. Juhul kui finantseerimisasutustel on lõikes 27 sätestatud mõjuanalüüsi tegemiseks piisavad ja asjakohased kahjuandmed, tuleb neil kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes vastavalt käesolevate suuniste jaole 5. Selleks tuleb finantseerimisasutustel tagada, et asjaomased kahjuandmed on kättesaadavad vaatlusaluse majanduslangusperioodi kohta ning samuti asjaomase perioodi kohta enne ja pärast vaatlusalust majanduslangusperioodi. 24. Juhul kui puuduvad piisavad ja asjakohased kahjuandmed, et hinnata vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju, ent sellegipoolest on võimalik kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes, kohaldades jaos 6 sätestatud lähenemisviisi, tuleb

10 finantseerimisasutustel kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes vastavalt käesolevate suuniste jaole Juhul kui puuduvad piisavad ja asjakohased kahjuandmed, et hinnata vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju, ning samuti on võimatu kvantifitseerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära vaatlusalusel majanduslangusperioodil, kohaldades jaos 6 sätestatud lähenemisviisi, tuleb finantseerimisasutustel kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes vastavalt käesolevate suuniste jaole Sõltumata lähenemisviisist, mida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreerimiseks kasutatakse, tuleb finantseerimisasutustel järgida järgmisi põhimõtteid: (a) Juhul kui kasutatud lähenemisviis hõlmab erinevate vaheparameetrite hindamist või analüüsi, tuleb majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära kalibreerimiseks kasutavate vaheparameetrite koondamise puhul alustada parameetrist, mille puhul täheldatakse suurimat mõju vastavalt lõikele 27 või mida hinnatakse vastavalt lõikele 30, ning vajaduse korral lisatakse mis tahes täiendav mõju, mida täheldatakse või hinnatakse muude parameetrite kohta. (b) Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärade hinnanguid ei tohi mõjutada täheldatud või hinnangulised rahavood, mis laekuvad märkimisväärselt pikema viivitusega kui on osutatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 156 ja mis võivad pigem kajastada tõusutendentsi või paranenud majanduslikke tingimusi pärast majanduslangusperioodi. 5. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine vaadeldava mõju põhjal 27. Et kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära, mis põhineb vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõjul, tuleb finantseerimisasutustel teostada asjaomase majanduslangusperioodi mõju analüüs kahjuandmete kohta, mis on seotud vaatlusaluse kalibreeritava segmendiga. (a) Analüüs peab sisaldama vähemalt kõike järgnevat: (i) tõendusmaterjal realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade kõrgendatud tasemete kohta, lähtudes vaatlusalusest majanduslangusperioodist ja võttes arvesse järgnevat: (1) realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärad tuleb arvutada keskmistena, mis on seotud kõikide makseviivitustega, mis on toimunud

11 vaatlusalusel aastal ja mis on kas jõudnud sissenõudmise protsessi maksimaalse tähtajani vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikele 156 või on enne lõpetatud; (2) kõikide selliste makseviivituses olevate riskipositsioonide lõpetamata tagasinõudemenetluste kohta, kus ei ole jõutud sissenõudmise protsessi maksimaalse tähtajani vastavalt lõikele 156 [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta], tuleb arvutada sissenõudmise marginaal iga aasta kohta pärast makseviivitust. Saadud sissenõudmise mustreid tuleb võrrelda makseviivitustega seotud sissenõudmise mustritega, mis on esitatud punktis 1, iga aasta kohta, mil on esinenud makseviivitus; (ii) tõendusmaterjal vähenenud aastapõhiste tagasimaksete kohta tagasimakseallikatest, mis on asjakohased vaatlusaluse kalibreeritava segmendi kontekstis. Neid aastapõhiseid tagasimakseid tuleb analüüsida koos sundtäitmisega ja ilma sundtäitmiseta, kui see on asjakohane, ning sõltumata makseviivituse kuupäevast; (iii) tõendusmaterjal selliste riskipositsioonide vähenenud arvu kohta, mis olid makseviivituses ja mille puhul taastus makseviivituses mitteoleva riskipositsiooni staatus eelnevalt määratletud fikseeritud horisontaalide piires kõikide makseviivituste puhul, mis toimusid vaatlusalusel aastal vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõikele 5; eelnevalt määratletud fikseeritud horisontaal peaks olema asjakohane vaatlusaluse riskipositsiooni suhtes; (iv) tõendusmaterjal makseviivituse pikema aja kohta aastas, mis on seotud kõikide makseviivitustega vaatlusalusel aastal. (b) Lõike 27 punktis a nõutud analüüsis võetakse arvesse nii paljusid punkte kui võimalik, kui on olemas piisavad asjakohased kahjuandmed. Vastasel juhul, kui igal aastal on kättesaadavad ainult vähesed asjakohased kahjuandmed, peavad finantseerimisasutused ühendama järjestikused vaatlusaastad, kuni need loovad analüüsi jaoks lisandväärtust. (c) Lõike 27 punktides a ja b nõutud analüüsis võetakse arvesse võimalikku viivitust majanduslangusperioodi ja aja vahel, mil täheldatakse selle võimalikku mõju asjakohaste kahjuandmete puhul. 28. Lõikes 27 osutatud mõjuanalüüsi põhjal saadud tõendusmaterjali alusel tuleb finantseerimisasutustel kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär, rakendades hindamismetoodikat, mis on kooskõlas mõjuanalüüsi tulemustega. 29. Kui lõike 27 kohaselt korraldatud mõjuanalüüs ei näita majanduslangusperioodi mõju finantseerimisasutuse asjakohastele kahjuandmetele selliselt, et keskmised vaatlusalused realiseerunud kahjud asjaomases majanduslangusperioodis ei erine muudest majanduslikest tingimustest, võib finantseerimisasutus kasutada majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärana pikaajalist keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära, mille suhtes kohaldatakse järgnevat:

12 (a) finantseerimisasutus tagab ja dokumenteerib, et tuvastatud puudused ja konservatiivsusmarginaal, mida kohaldatakse vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] jaole 4.4, hõlmavad kõiki ebakindluse täiendavaid elemente, mis on seotud tuvastatud majanduslangusperioodidega; (b) punkti a tähenduses tuleb finantseerimisasutusel eelkõige kontrollida, et vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes ei ole tuvastatud ühtegi tõsisemat puudust kategooria A konservatiivsusmarginaalis vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõike 37 punktile a ning et puuduvad täiendavad puudused või kohandused kategooria B konservatiivsusmarginaalis vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõike 37 punktile b. 6. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine hinnangulise mõju põhjal 30. Lõike 24 kohaldamisel peavad finantseerimisasutused kalibreerima majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära, kasutades ühte meetodit kahest, st lõikes 31 määratletud väärtuskärbete lähenemisviisi või lõikes 32 määratletud ekstrapolatsiooni lähenemisviisi või nende kahe kombinatsiooni. Enne majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute kvantifitseerimist peavad finantseerimisasutused valima kõige asjakohasema meetodi, mis põhineb järgmisel: (a) vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju hindamise meetodi asjakohasus realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade, vaheparameetrite või riskitegurite suhtes; (b) kui see on asjakohane, vajadus kasutada meetodite kombinatsiooni, tagamaks, et majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäärad asjaomase majanduslangusperioodi kohta kajastavad adekvaatselt majanduslanguse võimalikku mõju majandusliku kahju kõikide oluliste komponentide suhtes vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] jaole ja kooskõlas lõikes 26 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige tuleb väärtuskärbete lähenemisviisi pidada sobivaimaks eespool nimetatud eesmärkide puhul, mil tagatise liigiga seotud turuväärtus või vastav indeks on otsene või teisendatud sisend finantseerimisasutuse mudelisse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta ning see on tuvastatud asjakohase majandusliku tegurina

13 vastavalt määruse (EL) nr xx/xxx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta] artiklile ( Väärtuskärbete lähenemisviis ) Käesolevate suuniste tähenduses osutab väärtuskärbete lähenemisviis meetodile, mille abil saab hinnata majanduslangusperioodi mõju realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumääradele, vaheparameetritele või riskiteguritele, mille puhul on üks või mitu majanduslikku tegurit, nagu on osutatud määruses (EL) xx/xx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta], otsesed või teisendatud sisendid makseviivitusest tingitud kahjumäära mudelisse ja kus selle hinnangu andmisel kohandatakse asjaomaseid sisendeid, et kajastada vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju. Eelkõige juhul, kui käsitletav majanduslik tegur on seotud vaatlusaluse majanduslangusperioodiga, peab väärtuskärbe põhinema majandusliku teguri kõige rangemal jälgimisel vastavalt määruse (EL) xx/xx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta] artiklis 3 sätestatud majanduslanguse raskusastme määratlusele. 32. ( Ekstrapolatsiooni lähenemisviis ) Käesolevate suuniste kohaldamisel osutab ekstrapolatsiooni lähenemisviis vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju hindamisele makseviivitusest tingitud kahjumäärade, vaheparameetrite või riskitegurite kohta juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: (a) juhul kui suudetakse tuvastada oluline sõltuvus realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade, vaheparameetrite või riskitegurite (mida on keskmistatud asjaomaste perioodide kohta) ja majanduslike tegurite vahel, mis on valitud vastavalt määruse xx/xxx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta] artiklile 2 ja mis on asjakohased vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes, põhinevad hinnangud keskmiste realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade, vaheparameetrite või riskitegurite ekstrapoleeritud väärtustel, mis on seotud majanduslangusperioodi mõju kajastava perioodiga; (b) juhul kui vaheparameetri või riskiteguri kohta ei leita statistiliselt olulist sõltuvust, nagu on kirjeldatud lõike 32 punktis a, võivad finantseerimisasutused vaheparameetri või riskiteguriga seotud vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju hinnata erinevast perioodist pärit vaadeldud andmete põhjal, mille puhul on täidetud kõik kolm järgmist tingimust: (i) vähemalt need majandusliku kahju komponendid, millega selgitatakse majandusliku kogukahju suuremat osa, peavad olema hinnatud kas vastavalt väärtuskärbete lähenemisviisile lõikele 31 kohaselt või ekstrapolatsiooni lähenemisviisile lõike 32 punkti a kohaselt; (ii) finantseerimisasutus on jälginud vaheparameetri või riskiteguri andmeid piisava aja jooksul, mis vastab vähemalt sellele perioodile, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõike 1 punktis j või artikli 181 lõike 2 viimases alapunktis; see ajavahemik peab hõlmama perioodi, mille jooksul vaatlusaluse majanduslangusperioodi aluseks olevad majandustegurid näitavad negatiivseid majandustingimusi; (iii) vaatlusalune vaheparameeter või riskitegur näitab madalat volatiilsust alapunktis ii osutatud ajavahemikel.

14 33. Juhul kui finantseerimisasutused on vaadelnud andmeid, mis hõlmavad majanduslangusperioodi ja kajastavad vastavate majanduslanguse tingimuste mõju vaheparameetrile või riskitegurile, tuleb neil kasutada vaadeldud andmeid koos väärtuskärbete või ekstrapolatsiooni lähenemisviisiga, et kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär asjaomase majanduslangusperioodi kohta vastavalt lõikele Juhul kui finantseerimisasutused kohaldavad vaheparameetrite või riskitegurite hindamiseks mõnd lõigetes kirjeldatud lähenemisviisi, peavad nad tagama, et vaheparameetrite või riskitegurite vaheline sõltuvusstruktuur kajastub asjakohaselt nende vaheparameetrite või riskitegurite koondamises vastavalt lõikele Selleks et kajastada piisavate kahjuandmete puudumist, tuleb finantseerimisasutustel kvantifitseerida rangelt positiivne kategooria A konservatiivsusmarginaal vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõike 37 punkti a alapunktile xi kõikide käesolevas jaos esitatud lähenemisviiside kohta. Eelkõige ekstrapoleerimise lähenemisviisi kohaldavad finantseerimisasutused: (a) peavad kvantifitseerima kategooria A konservatiivsusmarginaali nagu on osutatud lõike 32 punktis a, kasutades sobivat usaldusvahemikku, et väljendada ebakindlust seoses statistilise mudeliga, mida kasutatakse realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade, vaheparameetrite või riskitegurite ja asjaomaste majandustegurite vahelise sõltuvuse kirjeldamiseks; (b) peavad kvantifitseerima kategooria A konservatiivsusmarginaali, et analüüsida vaheparameetrit või riskitegurit, nagu on osutatud lõike 32 punktis b, võttes arvesse vaatlusaluse majanduslangusperioodi aluseks oleva(te) majandusteguri(te) väärtus(t)e, mis on tuvastatud vastavalt määruse xx/xxx [regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse kohta] artiklile 3, ja lõike 32 punkti b alapunktis ii osutatud perioodidel täheldatud asjaomas(t)e majandusteguri(te) väärtus(t)e vahelist suhet. 7. Majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamine, mille korral vaadeldav või hinnanguline mõju ei ole kättesaadav 36. Juhul kui puuduvad asjaomased kahjuandmed, et hinnata vaatlusaluse majanduslangusperioodi mõju, ja samuti ei ole võimalik kalibreerida majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära asjaomase majanduslangusperioodi suhtes vastavalt käesolevate suuniste jaole 6, tuleb finantseerimisasutustel kvantifitseerida

15 majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäär mis tahes muu lähenemisviisi kaudu, mille suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi: (a) nad peavad tagama, et asjakohane konservatiivsusmarginaal, mida kohaldatakse vastavalt [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] jaole 4.4.3, hõlmab kategooria A konservatiivsusmarginaali, mis on rangelt positiivne puuduvate andmete arvestamiseks; (b) nad peavad tagama, et majanduslanguse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud, sealhulgas lõplik konservatiivsusmarginaal vaatlusaluse majanduslangusperioodi kohta, nagu on sätestatud [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] lõikes 45, on suurem kui miinimum või võrdne miinimumiga vastavate pikaajaliste keskmiste makseviivitusest tingitud kahjumäärade vahel, millele lisandub 15 protsendipunkti ja 105%. Lisaks peaksid nad esitama pädevale asutusele nõuetekohase põhjenduse, et nad ei saa kalibreerida vaatlusaluse majanduslangusperioodi suhtes asjakohast majanduslanguse puhuks sobivat makseviivitusest tingitud kahjumäära, kohaldades käesolevate suuniste jagudes 5 ja 6 sätestatud lähenemisviise. 8. Kontrollväärtus 37. Finantseerimisasutused peavad arvutama kontrollväärtuse vastavalt järgmiste etappidele. (a) Kasutades kõiki olemasolevaid kahjuandmeid, tuleb finantseerimisasutustel valida kaks konkreetset aastat, mil majanduslik kahju oli kõige suurem: (i) rühmitades kõik makseviivitused vastavalt aastale, mil makseviivitused esinesid; (ii) arvutades kooskõlas alapunktiga i iga aasta kohta vaatlusalusel aastal esinenud makseviivituste kohta [EBA suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta] jaos määratletud majandusliku kogukahju suhte võrreldes asjaomaste krediidikohustuste maksmata kogusummaga makseviivituse hetkel; (iii) valides kaks individuaalset aastat, kus majandusliku kogukahju aastane suhe maksmata kogusumma suhtes oli suurim (tuginedes alapunktile ii), nendeks kaheks individuaalseks aastaks, mil täheldatud majanduslik kahju oli suurim. (b) Finantseerimisasutused peavad arvutama kontrollväärtuse(d) vähemalt iga kalibreeritava segmendi kohta suurima täheldatud majandusliku kahjuga kahe

16 individuaalse aasta keskmiste realiseerunud makseviivitusest tingitud kahjumäärade aritmeetilise keskmisena, nagu on tuvastatud lõike 37 punkti a alapunktis iii.

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EBA BS (Final Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP)

EBA BS (Final Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP) EBA/GL/2017/05 11/09/2017 Suunised Suunised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 13.7.2009 KOM(2009) 362 lõplik 2009/0099 (COD) Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem