SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta"

Väljavõte

1 EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

2 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/ artikli 16 kohaselt väljastatud suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida. 2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis, ehk kuidas tuleks liidu õigust konkreetses valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 4 punktis 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, kui suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele. Aruandluskohustus 3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama EBA-le 21/05/2018, kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid suuniseid, või vastasel juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebisaidil avaldatud vormil aadressil compliance@eba.europa.eu, märkides viite EBA/GL/2017/11. Teate peaksid saatma isikud, kes on asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid. Nõuete järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teada anda. 4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa Pangandusjärelevalve veebilehel. 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, , lk 12). 2

3 2. Sisu, kohaldamisala ja mõisted Sisu 5. Käesolevates suunistes kirjeldatakse sisejuhtimiskorda, -protsesse ja -mehhanisme, mida krediidiasutused ning investeerimisühingud peavad direktiivi 2013/36/EL 2 artikli 74 lõike 1 kohaselt rakendama, et tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute tõhus ja usaldusväärne juhtimine. Adressaadid 6. Käesolevad suunised on adresseeritud määruse (EL) nr 575/ artikli 4 lõike 1 punktis 40 määratletud pädevatele asutustele, sealhulgas Euroopa Keskpangale seoses ülesannetega, mis on talle antud määrusega (EL) nr 1024/2013, ning määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 3 määratletud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele. Kohaldamisala 7. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute juhtimiskorra, sealhulgas nende organisatsioonilise ülesehituse ja vastavate vastutusalade, tegelike ja võimalike riskide tuvastamise, juhtimise, jälgimise ja teatamise menetluste ning sisekontrolli raamistiku suhtes. 8. Suunised hõlmavad kõiki olemasolevaid juhtimisstruktuure, eelistamata ühte teistele. Suunised ei mõjuta riikliku äriühinguõiguse kohast üldist pädevuste jaotumist. Seega tuleks neid liikmesriikides kohaldada olenemata kasutatavast juhtimisstruktuurist (ühetasandiline ja/või kahetasandiline juhtimisstruktuur ja/või mõni muu struktuur). Direktiivi 2013/36/EL artikli 3 lõike 1 punktides 7 ja 8 määratletud juhtorganit tuleks käsitada sellise organina, millel on nii juhtimise (täidesaatev) kui ka järelevalve (järelevalveline) funktsioon Käesolevates suunistes kasutatud terminid juhtimisfunktsiooni täitev juhtorgan ja järelevalve funktsiooni täitev juhtorgan ei osuta mingile konkreetsele juhtimisstruktuurile ning viiteid juhtimise (täidesaatvale) või järelevalve (järelevalvelisele) funktsioonile tuleks tõlgendada nii, et need osutavad juhtorgani organitele või liikmetele, kes vastutavad selle funktsiooni eest riikliku õiguse alusel. Käesolevate suuniste rakendamisel peaksid pädevad asutused võtma arvesse riiklikku äriühinguõigust ja vajaduse korral määratlema, millised juhtorgani organid või liikmed vastavaid funktsioone täidavad. 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, , lk 338). 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, , lk 1 337). 4 Vt ka direktiivi 2013/36/EL põhjendus 56. 3

4 10. Liikmesriikides, kus juhtorgan delegeerib täidesaatvad funktsioonid osaliselt või täielikult konkreetsele isikule või asutusesisesele täidesaatvale organile (näiteks tegevjuhile, juhtkonnale või täitevkomiteele), tuleks vastavaid täidesaatvaid funktsioone delegeerimise alusel täitvaid isikuid pidada vastutavaks juhtorgani juhtimisfunktsiooni eest. Käesolevate suuniste kohaldamisel tuleks mis tahes viiteid juhtimisfunktsiooni täitvale juhtorganile käsitada suunistes määratletu kohaselt täidesaatva organi liikmeid või tegevjuhti hõlmavana ka siis, kui nad ei ole riiklike õigusaktide alusel asutuse juhtorgani või organite ametlike liikmetena esitatud või ametisse nimetatud. 11. Liikmesriikides, kus teatud kohustusi täidavad juhtorgani asemel otse krediidiasutuste ja investeerimisühingute aktsionärid, liikmed või omanikud, peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud tagama, et vastavad kohustused ja seonduvad otsused oleksid võimalikult suurel määral kooskõlas juhtorganile kehtivate suunistega. 12. Käesolevates suunistes kasutatud terminid tegevjuht, finantsjuht ja võtmeisik on üksnes funktsionaalsed ega eelda vastavate ametnike ametisse nimetamist ega nende ametikohtade loomist, kui seda ei näe ette asjaomane liidu või riiklik õigus. 13. Pädevad asutused peaksid tagama, et krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad käesolevaid suuniseid individuaalsel, allkonsolideeritud ning konsolideeritud tasandil vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklis 109 sätestatud kohaldamistasandile. Mõisted 14. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõigil direktiivis 2013/36/EL kasutatud ja määratletud terminitel sama tähendus ka käesolevates suunistes. Lisaks kasutatakse suunistes järgmisi mõisteid: Riskiisu tähistab nende riskide agregeeritud taset ja tüüpe, mida krediidiasutus või investeerimisühing on kooskõlas oma ärimudeliga valmis riskitaluvuse piires strateegiliste eesmärkide saavutamiseks võtma. Riskitaluvus tähistab maksimaalset riskitaset, mida krediidiasutus või investeerimisühing oma kapitali, riskijuhtimise ja -kontrolli võimet ning regulatiivseid piiranguid arvestades saab võtta. Riskikultuur tähistab krediidiasutuse või investeerimisühingu eeskirju, hoiakuid ja käitumisviise, mis on seatud riskiteadlikkuse, riskivõtmise ja riskijuhtimisega, ning kontrolle, mis mõjutavad riskidega seotud otsuste vastuvõtmist. Riskikultuur mõjutab juhtkonna ja töötajate igapäevast tegevust ning nende poolt võetavaid riske. Krediidiasutused ja investeerimisühingud tähistab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 määratletud krediidiasutusi ja investeerimisühinguid. 4

5 Töötajad tähistab kõiki krediidiasutuse või investeerimisühingu ja selle konsolideerimisalasse kuuluvate tütarettevõtjate, sealhulgas direktiivi 2013/36/EL kohaldamisalast välja jäävate tütarettevõtjate töötajaid ning selle juhtimise ja järelevalve funktsiooni täitvate juhtorganite kõiki liikmeid. Tegevjuht tähistab isikut, kes vastutab krediidiasutuse või investeerimisühingu äritegevuse haldamise ja juhtimise eest. Finantsjuht tähistab isikut, kellel on üldvastutus kõigi järgmiste valdkondade eest: finantsvahendite haldus, finantsplaanimine ja finantsaruandlus. Sisekontrolli funktsioonide juhid tähistab kõrgeima hierarhiatasandi isikuid, kes vastutavad sõltumatute riskijuhtimise, vastavuskontrolli ja siseauditi funktsioonide igapäevase efektiivse juhtimise eest. Võtmeisikud Usaldatavusnõuete kohane konsolideerimine Konsolideeriv krediidiasutus või investeerimisühing Olulised krediidiasutused ja investeerimisühingud tähistab isikuid, kellel on ametikohast tulenevalt märkimisväärne mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtimisele, kuid kes ei kuulu juhtorganisse ega ole tegevjuhid. Nende hulka kuuluvad sisekontrolli funktsioonide juhid ja finantsjuht, kui nad ei ole juhtorgani liikmed, ning muud krediidiasutuse või investeerimisühingu riskipõhise lähenemisviisiga määratletud võtmeisikud. Muude võtmeisikute hulka võivad kuuluda oluliste äriliinide juhid, Euroopa Majanduspiirkonnas / Euroopa Vabakaubandusühenduses tegutsevad filiaalid, kolmandates riikides tegutsevad tütarettevõtjad ja muid sisefunktsioone täitvad isikud. tähistab direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud usaldatavusnõuete kohaldamist konsolideeritud või allkonsolideeritud tasandil kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükiga. Usaldatavusnõuete kohane konsolideerimine hõlmab kõiki tütarettevõtjaid, kes tegutsevad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõigetes 3 ja 26 määratletud krediidiasutusena, investeerimisühinguna või finantseerimisasutusena, ning võib lisaks hõlmata nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool asutatud nimetatud määruse artikli 2 lõikes 18 määratletud abiettevõtjaid. tähistab krediidiasutust või investeerimisühingut, millelt nõutakse usaldatavusnõuete järgimist konsolideeritud olukorra alusel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükiga. tähistab direktiivi 2013/36/EL artiklis 131 osutatud krediidiasutusi ja investeerimisühinguid (globaalseid süsteemselt olulisi 5

6 ettevõtjaid ja muid süsteemselt olulisi ettevõtjaid) ning vajadusel muid krediidiasutusi ja investeerimisühinguid, mis on pädevate asutuste poolt või riiklike õigusaktide alusel kindlaks määratud lähtuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu suuruse ja sisemise korralduse ning selle tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse hindamisest. Kapitalinõuete direktiivi reguleerimisalasse kuuluv börsil noteeritud krediidiasutus või investeerimisühing tähistab krediidiasutusi ja investeerimisühinguid, kelle finantsinstrumentidega on lubatud kaubelda direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõigetes 21 ja 22 määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ühes või mitmes liikmesriigis 5. Aktsionär tähistab isikuid, kes omavad krediidiasutuse või investeerimisühingu aktsiaid, või olenevalt krediidiasutuse või investeerimisühingu õiguslikust vormist muid krediidiasutuse või investeerimisühingu omanikke või osanikke. Koht tegevjuhtkonnas tähistab liikme ametikohta krediidiasutuse või investeerimisühingu või muu juriidilise isiku juhtorganis. 3. Rakendamine Kohaldamiskuupäev 15. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 30. juunist Kehtetuks tunnistamine 16. Sisejuhtimist käsitlevad Euroopa Pangandusjärelevalve 27. septembri aasta suunised (GL 44) tunnistatakse kehtetuks alates 30. juunist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, , lk 349). 6

7 4. Suunised I jaotis. Proportsionaalsus 17. Direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikes 2 sisalduva proportsionaalsuse põhimõtte eesmärk on tagada ettevõtte sisejuhtimiskorra kooskõla konkreetse krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili ja ärimudeliga, mis võimaldab efektiivselt saavutada regulatiivsete nõuete eesmärke. 18. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid sisejuhtimiskorra väljatöötamisel ja rakendamisel võtma arvesse oma suurust ja sisekorraldust ning oma tegevuse laadi, ulatust ja keerukust. Olulistel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel peaks olema keerulisem juhtimiskord, kuid väiksemad ja vähem keerukad krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad rakendada lihtsamat juhtimiskorda. 19. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamiseks ja nõuete asjakohase täitmise tagamiseks peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud ning pädevad asutused võtma arvesse järgmisi kriteeriumeid: a. suurus, lähtudes krediidiasutuse või investeerimisühingu ja selle usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise kohaldamisalasse kuuluvate tütarettevõtjate kogubilansi mahust; b. krediidiasutuse või investeerimisühingu geograafiline kohalolek ning tehingute maht igas jurisdiktsioonis; c. krediidiasutuse või investeerimisühingu õiguslik vorm, lähtudes muu hulgas sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kuulub mõnda konsolideerimisgruppi, ja kui jah, siis konsolideerimisgrupi proportsionaalsuse hinnangust; d. kas krediidiasutus või investeerimisühing on börsil noteeritud või mitte; e. kas krediidiasutusel või investeerimisühingul on lubatud kasutada omavahendite nõuete hindamiseks sisemudeleid (näiteks sisereitingute meetodit); f. krediidiasutuse või investeerimisühingu lubatud tegevuse ja osutatavate teenuste tüüp (vt ka direktiivi 2013/36/EL I lisa ja direktiivi 2014/65/EL I lisa); g. ärimudel ja strateegia, äritegevuse laad ja keerukus ning krediidiasutuse või investeerimisühingu organisatsiooniline ülesehitus; h. krediidiasutuse või investeerimisühingu riskistrateegia, riskiisu ja tegelik riskiprofiil, võttes arvesse ka järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessil põhinevaid kapitali ja likviidsuse hindamise tulemusi; i. krediidiasutuse või investeerimisühingu omandiline kuuluvus ja rahastamisstruktuur; 7

8 j. klientide klassifikatsioon (näiteks jaekliendid, ärikliendid, institutsioonid, väikeettevõtted, avaliku sektori asutused) ning toodete või lepingute keerukus; k. edasiantavad tegevused ja turustuskanalid; l. olemasolevad infotehnoloogiasüsteemid, muu hulgas talitluspidevust tagavad süsteemid ja edasiantavad tegevused selles valdkonnas. II jaotis. Juhtorgani ja komiteede roll ning koosseis 1 Juhtorgani roll ja kohustused 20. Direktiivi 2013/36/EL artikli 88 lõike 1 kohaselt lasub juhtorganil tegelik ja üldine vastutus krediidiasutuse või investeerimisühingu eest ning juhtorgan määrab krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtimiskorra, teeb selle rakendamise järelevalvet ning vastutab korra rakendamise eest, tagades nii krediidiasutuse või investeerimisühingu tõhusa ja usaldusväärse juhtimise. 21. Juhtorgani ülesanded peaksid olema selgelt määratletud ning eristada tuleks juhtimise (täidesaatva) funktsiooni ja järelevalve (järelevalvelise) funktsiooniga seotud kohustusi. Juhtorgani kohustused ja ülesanded peaksid olema kirjeldatud kirjalikus dokumendis, mille juhtorgan peab nõuetekohaselt kinnitama. 22. Kõik juhtorgani liikmed peaksid olema täielikult teadlikud juhtorgani struktuurist ja kohustustest ning juhtorgani ja selle komiteede erinevate funktsioonidega seotud ülesannete jaotumisest. Nõuetekohaste kontrollide ja tasakaalu tagamiseks ei tohiks otsustusprotsessis domineerida ükski juhtorgani liige ega liikmete väike alamrühm. Järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani ja juhtimisfunktsiooni täitva juhtorgani suhtlus peaks olema tõhus. Mõlema funktsiooni puhul tuleks tagada vastavate rollide täitmist võimaldav piisav teabevahetus. 23. Juhtorgani kohustuste hulka peaks kuuluma allpool loetletud dokumentide väljatöötamine, kinnitamine ja rakendamise järelevalve: a. krediidiasutuse või investeerimisühingu üldine äristrateegia ning aluspõhimõtted kehtiva õigusja regulatiivraamistiku raames, võttes arvesse krediidiasutuse või investeerimisühingu pikaajalisi finantshuve ja maksevõimelisust; b. üldine riskistrateegia, muu hulgas krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiisu ja riskijuhtimise raamistik ning meetmed, mis tagavad, et juhtorgan ohjab piisavalt riske; c. asjakohane ja efektiivne sisejuhtimise ja sisekontrolli raamistik, mis hõlmab selget organisatsioonilist ülesehitust ning ülesannete täitmiseks piisavalt võimu, kaalu ja vahendeid omavaid hästi toimivaid sõltumatuid riskijuhtimise, vastavuskontrolli ning auditi funktsioone; 8

9 d. krediidiasutuse või investeerimisühingu riskide katmiseks piisava sisemise kapitali ja regulatiivse kapitali hulk, liigid ja jaotus; e. krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse juhtimise eesmärgid; f. tasustamispoliitika, mis on kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklites sätestatud tasustamispõhimõtetega ning Euroopa Pangandusjärelevalve suunistega usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 6 ; g. kord, mille eesmärk on tagada juhtorgani liikmete individuaalse ja kollektiivse sobivuse tõhus hindamine, juhtorgani koosseisu ja ametikohtade ülemineku kavandamise asjakohasus ning juhtorgani funktsioonide tõhus täitmine 7 ; h. võtmeisikute valimise ja sobivuse hindamise protsess 8 ; i. kord, millega tagatakse iga juhtorgani komitee sisemine toimimine, täpsustades alljärgneva: i. vastava komitee roll, koosseis ja ülesanded; ii. asjakohane teabevahetus, muu hulgas soovituste ja järelduste dokumenteerimine ning iga komitee ja juhtorgani, pädevate asutuste ja muude osapoolte vahelised aruandlusahelad; j. käesolevate suuniste jao 9 kohane riskikultuur, mis käsitleb krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiteadlikkust ja riskide võtmist; k. jao 10 kohased äritavad ja väärtused, mis toetavad vastutustundlikku ja eetilist käitumist, muu hulgas tegevusjuhend või sarnane instrument; l. jao 11 kohane institutsiooni tasandil kehtiv huvide konflikti poliitika ja jao 12 kohane personalipoliitika; m. kord, mille eesmärk on tagada raamatupidamis- ja finantsaruandlussüsteemide terviklikkus, sealhulgas finantskontroll ja tegevuse kontrollimine ning vastavus õigusaktidele ja asjakohastele standarditele. 6 Euroopa Pangandusjärelevalve suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 ning avalikustamise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 450 (EBA/GL/2015/22). 7 Vt ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühised suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 8 Vt ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühised suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 9

10 24. Juhtorgan peab teostama järelevalvet avalikustamise ning väliste sidusrühmade ja pädevate asutustega teabe vahetamise üle. 25. Juhtorgani kõik liikmed peaksid olema kursis krediidiasutuse või investeerimisühingu üldise tegevusega, finantsseisundi ja riskiolukorraga konkreetses majanduskeskkonnas ning otsustega, millel on märkimisväärne mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu äritegevusele. 26. Juhtorgani liige võib olla vastutav V jaotise jaos 19.1 viidatud sisekontrolli funktsiooni eest eeldusel, et liikmel ei ole teisi volitusi, mis võiksid ohustada liikme sisekontrolli tegevusi ja sisekontrolli funktsiooni sõltumatust. 27. Juhtorgan peaks jälgima ning korrapäraselt läbi vaatama ja lahendama lõigetes 23 ja 24 loetletud kohustustega seotud protsesside, strateegiate ja poliitikate rakendamisega seoses tuvastatud mis tahes puudused. Sisejuhtimise raamistikku ja selle rakendamist tuleks perioodiliselt läbi vaadata ja ajakohastada, võttes arvesse I jaotises üksikasjalikumalt selgitatud proportsionaalsuse põhimõtet. Kui krediidiasutust või investeerimisühingut mõjutavad olulised muudatused, tuleks teha põhjalikum läbivaatus. 2 Juhtorgani juhtimisfunktsioon 28. Juhtimisfunktsiooni täitev juhtorgan peaks osalema aktiivselt krediidiasutuse või investeerimisühingu äritegevuses ning langetama usaldusväärseid ja teadlikke otsuseid. 29. Juhtimisfunktsiooni täitev juhtorgan peaks vastutama juhtorgani määratletud strateegiate rakendamise eest ning arutama vastavate strateegiate rakendamist ja sobivust regulaarselt järelevalve funktsiooni täitva juhtorganiga. Operatiivse rakendamisega võib tegeleda krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkond. 30. Juhtimisfunktsiooni täitev juhtorgan peaks arvamuste kujundamisel ja otsuste tegemisel esitama konstruktiivseid vastuväiteid laekunud ettepanekute, selgituste ja teabe kohta ning neid kriitiliselt läbi vaatama. Juhtimisfunktsiooni täitev juhtorgan peaks andma järelevalve funktsiooni täitvale juhtorganile põhjalikult aru ning teda regulaarselt ja vajaduse korral põhjendamatu viivituseta teavitama asjakohastest aspektidest, mis on vajalikud krediidiasutust või investeerimisühingut (potentsiaalselt) mõjutava olukorra, riski ja arengu hindamiseks (näiteks äritegevusega seotud olulised otsused ja võetud riskid) ning krediidiasutuse või investeerimisühingu majandus- ja ärikeskkonna, likviidsuse, tugeva kapitalibaasi ja oluliste riskipositsioonide analüüsimiseks. 3 Juhtorgani järelevalve funktsioon 31. Järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani liikmete roll peaks hõlmama krediidiasutuse või investeerimisühingu strateegia jälgimist ja selle konstruktiivset analüüsimist. 32. Ilma et see piiraks riiklike õigusaktide kohaldamist, peaksid järelevalve funktsiooni täitvasse juhtorganisse kuuluma sõltumatud liikmed, nagu on sätestatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa 10

11 Pangandusjärelevalve ühiste suuniste jaos 9.3 juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 33. Ilma et see piiraks kohaldatavast riiklikust äriühinguõigusest tulenevaid kohustusi, peaks järelevalve funktsiooni täitev juhtorgan: a. teostama järelevalvet ja kontrolli juhtkonna otsustusprotsessi ja tegevuse üle ning tagama tõhusa järelevalve juhtimisfunktsiooni täitva juhtorgani üle, muu hulgas jälgima ja kontrollima selle liikmete individuaalseid ja kollektiivseid töötulemusi ning krediidiasutuse või investeerimisühingu strateegia ja eesmärkide rakendamist; b. esitama konstruktiivseid vastuväiteid nii juhtimisfunktsiooni täitva juhtorgani liikmete esitatud ettepanekutele ja teabele kui ka otsustele ning neid kriitiliselt läbi vaatama; c. I jaotises käsitletud proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes täitma nõuetekohaselt riskikomitee, töötasukomitee ja ametisse nimetamise komitee ülesandeid ja rolli, kui vastavad komiteed ei ole loodud; d. tagama krediidiasutuse või investeerimisühingu sisejuhtimise raamistiku tõhususe, seda korrapäraselt hindama ning võtma asjakohased meetmed tuvastatud puudujääkide kõrvaldamiseks; e. teostama järelevalvet ja kontrolli krediidiasutuse või investeerimisühingu strateegiliste eesmärkide, organisatsioonilise ülesehituse ja riskistrateegia (muu hulgas riskiisu ja riskijuhtimise raamistiku) ning muu poliitika (näiteks tasustamispoliitika) ja avalikustamise raamistiku järjepideva rakendamise üle; f. kontrollima krediidiasutuse või investeerimisühingu riskikultuuri järjepidevat rakendamist; g. teostama järelevalvet tegevusjuhendi või sarnase instrumendi ning tegelike ja potentsiaalsete huvide konfliktide kindlakstegemist, juhtimist ja maandamist võimaldavate poliitikate rakendamise ja haldamise üle; h. teostama järelevalvet finantsteabe ja aruandluse terviklikkuse ning sisekontrolli raamistiku (muu hulgas tõhusa ja usaldusväärse riskijuhtimise raamistiku) üle; i. tagama, et sisekontrolli funktsioonide juhid oleks suutelised sõltumatult tegutsema ning saaksid teistele siseüksustele või äriliinidele või -üksustele aruandmise kohustusest olenemata vajaduse korral tõstatada probleeme ja hoiatada järelevalve funktsiooni täitvat juhtorganit, kui ilmnevad negatiivsed riskisuundumused, mis krediidiasutust või investeerimisühingut ohustavad või võivad ohustada; j. kontrollima siseauditi kava rakendamist pärast riskikomitee ja auditikomitee kaasamist, kui vastavad komiteed on loodud. 11

12 4 Juhtorgani esimehe roll 34. Juhtorgani esimees peaks juhtima juhtorganit, edendama tõhusat teabevahetust juhtorganis ning juhtorgani ja selle komiteede vahel (kui need on loodud) ning vastutama juhtorgani efektiivse üldise toimimise eest. 35. Esimees peaks toetama ja edendama avatud ja kriitilist arutelu ning tagama, et otsustusprotsessi käigus saaks väljendada ja arutada lahknevaid arvamusi. 36. Üldjuhul ei tohiks juhtorgani esimees kuuluda tegevjuhtkonda. Kui esimehel on lubatud võtta täidesaatvaid kohustusi, peaks krediidiasutus või investeerimisühing rakendama meetmeid, mis maandavad mis tahes negatiivset mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu kontrollidele ja tasakaalule (näiteks nimetades ametisse nõukogu juhi või sõltumatu kõrgema astme juhi või kaasates järelevalve funktsiooni täitvasse juhtorganisse rohkem tegevjuhtkonda mittekuuluvaid liikmeid). Eeskätt ei tohiks direktiivi 2013/36/EL artikli 88 lõike 1 punkti e kohaselt krediidiasutuse või investeerimisühingu järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani esimees täita samaaegselt samas krediidiasutuses või investeerimisühingus tegevjuhi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see on krediidiasutuse või investeerimisühingu seisukohast põhjendatud ja pädevate asutuste poolt lubatud. 37. Esimees peaks määrama kindlaks koosolekute päevakorra ning võtma aruteludel prioriteediks strateegilised küsimused. Ta peaks tagama, et juhtorgani tehtavad otsused oleksid usaldusväärsed ja teadlikud, ning hoolitsema selle eest, et dokumendid ja teave jõuaksid enne koosolekut õigeaegselt adressaatideni. 38. Juhtorgani esimees peaks aitama kaasa sellele, et ülesanded oleksid juhtorgani liikmete vahel selgelt jaotatud ning teabevahetus oleks tõhus, et järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani liikmed saaksid aruteludel anda konstruktiivse panuse ning hääletada usaldusväärselt ja teadlikult. 5 Järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani komiteed 5.1 Komiteede loomine 39. Direktiivi 2013/36/EL artikli 109 lõike 1 kohaselt koosmõjus direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõikega 3, artikli 88 lõikega 2 ja artikli 95 lõikega 1 peavad kõik individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud tasandil olulised krediidiasutused ja investeerimisühingud looma riskikomitee, ametisse nimetamise komitee 9 ning töötasukomitee 10, mis nõustavad järelevalve funktsiooni täitvat juhtorganit ja valmistavad ette selle organi võetavad otsused. Vastavaid komiteesid ei ole pea looma väheolulised krediidiasutused ja investeerimisühingud, sealhulgas juhul, kui nad kuuluvad allkonsolideeritud või konsolideeritud olukorra alusel olulise krediidiasutuse või investeerimisühingu usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise kohaldamisalasse. 9 Vt ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühised suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 10 Töötasukomitee kohta vt Euroopa Pangandusjärelevalve suunised usaldusväärsete tasustamistavade kohta. 12

13 40. Kui riskikomiteed või ametisse nimetamise komiteed ei looda, tuleks käesolevates suunistes sisalduvaid viiteid vastavatele komiteedele pidada kohalduvaks järelevalve funktsiooni täitvale juhtorganile, võttes arvesse I jaotises käsitletud proportsionaalsuse põhimõtet. 41. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad käesolevate suuniste I jaotises sätestatud kriteeriume arvestades luua teisi komiteesid (näiteks eetikakomitee, hea äritava järgimist tagav komitee, vastavuskomitee). 42. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid tagama kohustuste ja ülesannete selge jagamise ja jaotuse juhtorgani eriotstarbeliste komiteede vahel. 43. Igal komiteel peaks olema järelevalve funktsiooni täitvalt juhtorganilt saadud dokumenteeritud volitus (sealhulgas tegevusulatuse kohta) ja kindlaksmääratud asjakohane töökord. 44. Komiteed peaksid toetama järelevalve funktsiooni konkreetsetes valdkondades ning edendama usaldusväärse sisejuhtimise raamistiku arendamist ja rakendamist. Komiteede delegeerimine ei vabasta järelevalve funktsiooni täitvat juhtorganit mingil moel oma ülesannete ja kohustuste kollektiivse täitmise nõudest. 5.2 Komiteede koosseis Kõigi komiteede eesistujaks peaks olema tegevjuhtkonda mittekuuluv juhtorgani liige, kes on suuteline tegema objektiivseid otsuseid. 46. Järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani sõltumatud liikmed 12 peaksid olema aktiivselt komiteede töösse kaasatud. 47. Kui komiteed tuleb direktiivi 2013/36/EL või riiklike õigusaktide kohaselt luua, peaksid need koosnema vähemalt kolmest liikmest. 48. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid juhtorgani suurust ning järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani sõltumatute liikmete arvu arvestades tagama, et komiteedesse ei kuuluks sama rühm liikmeid, kes moodustavad mõne teise komitee. 49. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid kaaluma komiteede esimeeste ja liikmete perioodilist rotatsiooni, lähtudes vastavate komiteede jaoks individuaalselt või kollektiivselt nõutavatest valdkonnaspetsiifilistest kogemustest, teadmistest ja oskustest. 50. Riskikomitee ja ametisse nimetamise komitee tuleks moodustada asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevjuhtkonda mittekuuluvatest järelevalve funktsiooni täitva juhtorgani 11 Selle jaoga tutvudes tuleks paralleelselt järgida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühiseid suuniseid juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 12 Nagu on määratletud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühiste suuniste jaos 9.3 juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 13

14 liikmetest. Auditikomitee tuleks moodustada kooskõlas direktiivi 2006/43/EÜ artikliga Töötasukomitee tuleks moodustada kooskõlas Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste jaoga usaldusväärse tasustamispoliitika kohta Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate puhul peaks ametisse nimetamise komiteesse kuuluvate liikmete enamus olema sõltumatu ning esimeheks tuleks määrata sõltumatu liige. Muude pädevate asutuste või riiklike õigusaktide alusel oluliseks peetavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute ametisse nimetamise komiteesse peaks kuuluma piisav hulk sõltumatuid liikmeid; heaks tavaks võiks sellistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes olla ka see, et ametisse nimetamise komitee esimees on sõltumatu. 52. Ametisse nimetamise komitee liikmetel peaksid individuaalselt ja kollektiivselt olema valikuprotsessi ja sobivusnõuete alased asjakohased teadmised, oskused ja asjatundlikkus. 53. Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate puhul peaks riskikomiteesse kuuluvate liikmete enamus olema sõltumatu. Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate riskikomitee esimees peaks olema sõltumatu liige. Muude pädevate asutuste või riiklike õigusaktide alusel olulisteks peetavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute riskikomiteesse peaks kuuluma piisav hulk sõltumatuid liikmeid ning võimalusel tuleks riskikomitee esimeheks määrata sõltumatu liige. Üheski krediidiasutuses või investeerimisühingus ei tohiks riskikomitee esimeheks olla juhtorgani esimees ega ühegi teise komitee esimees. 54. Riskikomitee liikmetel peaksid individuaalselt ja kollektiivselt olema asjakohased teadmised, oskused ja asjatundlikkus riskide ohjamise ja juhtimise tavade valdkonnas. 5.3 Komiteede protsessid 55. Komiteed peaksid järelevalve funktsiooni täitvale juhtorganile korrapäraselt aru andma. 56. Komiteed peaksid omavahel asjakohaselt suhtlema. Ilma et see piiraks lõike 48 kohaldamist, võib vastav suhtlus toimuda läbi vastastikuse osaluse nii, et ühe komitee esimees või liige on omakorda ka mõne teise komitee liige. 57. Komiteede liikmete arutelud peaksid olema avatud ja kriitilised ning lahknevaid arvamusi tuleks arutada konstruktiivselt. 58. Komiteed peaksid dokumenteerima komitee koosolekute päevakorra ning nende peamised tulemused ja järeldused. 13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, , lk 87), mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli aasta direktiiviga 2014/56/EL. 14 Euroopa Pangandusjärelevalve suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 74 lõikega 3 ja artikli 75 lõikega 2 ning avalikustamise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 450 (EBA/GL/2015/22). 14

15 59. Riskikomitee ja ametisse nimetamise komitee peaksid miinimumnõudena: a. omama ligipääsu oma rolli täitmiseks vajalikule asjakohasele teabele ja andmetele, muu hulgas ärifunktsioone ja kontrollifunktsioone täitvatelt üksustelt (näiteks juriidiliselt üksuselt, finantsüksuselt, personaliosakonnast, IT-osakonnast, riskijuhtimise üksuselt, vastavuskontrolli üksuselt, siseauditi üksuselt jne) pärinevale teabele ja andmetele; b. saama sisekontrolli funktsioonide juhtidelt regulaarseid aruandeid, sihtotstarbelist teavet, teavitusi ja arvamusi nii krediidiasutuse või investeerimisühingu praeguse riskiprofiili, riskikultuuri ning riskilimiitide kui ka võimalike oluliste rikkumiste kohta koos üksikasjaliku teabe ning soovitustega probleemi lahendamiseks võetud, võetavate või väljapakutud parandusmeetmete kohta; c. vaatama korrapäraselt läbi saadud riskiteabe sisu, vormi ja sageduse ning nende kohta otsuseid tegema; d. vajadusel tagama sisekontrolli funktsioonide ja muude asjakohaste funktsioonide täitjate (personaliosakonna, juriidilise üksuse, finantsüksuse) nõuetekohase kaasatuse vastavates valdkondades ja/või küsima nõu väliseksperdilt. 5.4 Riskikomitee roll 60. Riskikomitee loomisel peaks see miinimumnõudena: a. nõustama ja toetama järelevalve funktsiooni täitvat juhtorganit seoses krediidiasutuse või investeerimisühingu üldise, tegeliku ja tulevase riskiisu ja strateegia järelevalve teostamisega, võttes arvesse kõiki riskitüüpe, et need oleksid kooskõlas krediidiasutuse või investeerimisühingu äristrateegia, eesmärkide, äritavade ja väärtustega; b. abistama järelevalve funktsiooni täitvat juhtorganit, teostades järelevalvet krediidiasutuse või investeerimisühingu riskistrateegia ja vastavate limiitide rakendamise üle; c. teostama järelevalvet nii kapitali ja likviidsuse juhtimise kui ka krediidiasutuse või investeerimisühingu kõigi muude asjaomaste riskide (näiteks tururiski, krediidiriski, operatsiooniriski (sealhulgas juriidilise ja IT-riski) ning maineriski) juhtimise strateegiate rakendamise üle, et hinnata nende adekvaatsust heakskiidetud riskiisu ning strateegia seisukohast; d. andma järelevalve funktsiooni täitvale juhtorganile soovitusi riskistrateegia kohandamiseks, mis võib muu hulgas tuleneda muutustest krediidiasutuse või investeerimisühingu ärimudelis, turuarengutest või riskijuhtimise funktsiooni täitja antud soovitustest; e. andma nõu seoses väliskonsultantide värbamisega, keda järelevalve funktsiooni täitjad otsustavad nõu või toetuse saamiseks kaasata; 15

16 f. kaaluma mitmeid võimalikke stsenaariume (sealhulgas stressistsenaariume), et hinnata, kuidas krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiil välistele ja asutusesisestele sündmustele reageerib; g. teostama järelevalvet kõigi klientidele pakutavate oluliste finantstoodete ja teenuste ning krediidiasutuse või investeerimisühingu ärimudeli ja riskistrateegia kooskõla üle 15. Riskikomitee peaks hindama pakutavate finantstoodete ja teenustega seotud riske ning võtma arvesse vastavatele toodetele ja teenustele määratud hindade ning vastavatest toodetest ja teenustest saadud kasumi vahelist kooskõla; h. hindama sise- või välisaudiitorite antud soovitusi ning tegema võetud meetmete asjakohase rakendamise järelkontrolli. 61. Riskikomitee peaks tegema koostööd teiste komiteedega, mille tegevus võib riskistrateegiat mõjutada (näiteks auditikomitee ja töötasukomitee), ning suhtlema korrapäraselt krediidiasutuse või investeerimisühingu sisekontrolli funktsioonide täitjatega, eeskätt riskijuhtimise funktsiooni täitjatega. 62. Riskikomitee loomisel peaks see töötasukomitee ülesandeid piiramata kontrollima, kas tasustamispoliitika ja -tavadega pakutavates stiimulites võetakse arvesse krediidiasutuse või investeerimisühingu riski, kapitali ja likviidsust ning tulude tõenäosust ja ajastust. 5.5 Auditikomitee roll 63. Direktiivi 2006/43/EÜ 16 kohaselt peaks auditikomitee selle loomisel muu hulgas: a. jälgima sõltumatuse nõuet rikkumata krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemiste kvaliteedikontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide efektiivsust ning vajaduse korral ka siseauditi funktsiooni tõhusust, lähtudes auditeeritud krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsaruandlusest; b. tegema järelevalvet krediidiasutuse või investeerimisühingu raamatupidamiseeskirjade kehtestamise üle; c. jälgima finantsaruandluse protsessi ja esitama selle terviklikkuse tagamiseks soovitusi; d. hindama ja jälgima vannutatud audiitorite või audiitorühingute sõltumatust kooskõlas direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22, 22a, 22b, 24a ja 24b ning määruse (EL) nr 537/ Vt ka Euroopa Pangandusjärelevalve suunised jaepangandustoodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta, mis on aadressil 16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, , lk 87), mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli aasta direktiiviga 2014/56/EL. 16

17 artikliga 6 17 ning eeskätt analüüsima auditeeritavale krediidiasutusele või investeerimisühingule auditiväliste teenuste osutamise asjakohasust kooskõlas mainitud määruse artikliga 5; e. jälgima raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit, eeskätt selle tulemuslikkust, võttes arvesse pädeva asutuse leide ja järeldusi vastavalt määruse (EL) nr 537/2014 artikli 26 lõikele 6; f. vastutama väliste vannutatud audiitorite või audiitorühingute valimismenetluse eest ning andma krediidiasutuse või investeerimisühingu pädevale organile soovitusi nende ametisse nimetamiseks (kooskõlas määruse (EL) nr 537/2014 artikliga 16, kui ei kohaldu määruse (EL) nr 537/2014 artikli 16 lõige 8), tasustamiseks ja tagasikutsumiseks; g. vaatama üle auditi ulatuse ning raamatupidamise aastaaruannete või konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi sageduse; h. kooskõlas direktiivi 2006/43/EÜ artikli 39 lõike 6 punktiga a teavitama auditeeritud üksuse haldusorganit või järelevalveasutust kohustusliku auditi tulemustest ning andma ülevaate sellest, kuidas kohustuslik audit edendas finantsaruandluse terviklikkust ja milline oli auditikomitee roll selles protsessis; i. võtma auditi aruandeid vastu ja nendega arvestama. 5.6 Ühendkomiteed 64. Kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõikega 3 võivad pädevad asutused lubada krediidiasutusel või investeerimisühingul, keda ei peeta oluliseks, ühendada oma riskikomitee direktiivi 2006/43/EÜ artiklis 39 osutatud auditikomiteega, kui see on loodud. 65. Väheolulistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes riskikomitee ja ametisse nimetamise komitee loomisel võib komiteed ühendada. Sel juhul peaksid vastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud dokumenteerima, miks nad otsustasid komiteed ühendada ning kuidas võimaldab see lähenemine komiteede eesmärke saavutada. 66. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid kindlasti tagama, et ühendkomiteede liikmetel oleksid individuaalselt ja kollektiivselt asjakohased teadmised, oskused ja asjatundlikkus, et täielikult mõista ühendkomitee täidetavaid ülesandeid 18. III jaotis. Juhtimisraamistik 17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, , lk 77). 18 Vt ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve ühised suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ning direktiiviga 2014/65/EL. 17

18 6 Organisatsiooniline raamistik ja ülesehitus 6.1 Organisatsiooniline raamistik 67. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgan peaks kavandama vastava krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks sobiva ja läbipaistva organisatsioonilise ja tegevusstruktuuri ning esitama selle kirjaliku kirjelduse. Struktuur peaks toetama krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtimist ning tõendama selle tõhusust ja usaldusväärsust individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud tasandil. Juhtorgan peaks tagama, et sisekontrolli funktsioonide täitjad oleksid sõltumatud äriliinidest, mida nad juhivad. Muu hulgas tuleks tagada piisav ülesannete lahusus, asjakohase töötajate ja finantsvahendite olemasolu ning volitused vastava rolli efektiivseks täitmiseks. Krediidiasutuse või investeerimisühingu aruandlusahelad ja ülesannete jaotus (eeskätt võtmeisikute vahel) peaks olema selge, täpselt määratletud, ühtne, jõustatav ja nõuetekohaselt dokumenteeritud. Dokumentatsiooni tuleks vastavalt vajadusele ajakohastada. 68. Krediidiasutuse või investeerimisühingu struktuur ei tohiks takistada juhtorgani järelevalvet krediidiasutusele või investeerimisühingule või konsolideerimisgrupile avalduvate riskide üle ja nende efektiivset juhtimist ega pädevate asutuste tõhusat järelevalvet krediidiasutuse või investeerimisühingu üle. 69. Juhtorgan peaks hindama, kas ja kuidas mõjutavad konsolideerimisgrupi olulised muudatused (näiteks uute tütarettevõtjate loomine, ühinemised ja omandamised, konsolideerimisgrupi üksuste müümine või likvideerimine või välised arengud) krediidiasutuse või investeerimisühingu organisatsioonilise raamistiku usaldusväärsust. Puuduste tuvastamisel peaks juhtorgan kiiresti tegema vajalikud kohandused. 6.2 Struktuuri tundmine 70. Juhtorgan peaks tundma ja täielikult mõistma krediidiasutuse või investeerimisühingu juriidilist, organisatsioonilist ja tegevusstruktuuri ning tagama selle kooskõla heakskiidetud äri- ja riskistrateegia ning riskiisuga. 71. Juhtorgan vastutab uute struktuuride loomisel usaldusväärsete strateegiate ja põhimõtete heakskiitmise eest. Kui krediidiasutus või investeerimisühing loob konsolideerimisgrupi raames palju juriidilisi isikuid, ei tohiks nende hulk ja eeskätt nendevahelised seosed ja tehingud ohustada selle sisejuhtimise ülesehitust ega konsolideerimisgrupile kui tervikule avalduvate riskide efektiivset juhtimist ja järelevalvet. Juhtorgan peaks tagama, et krediidiasutuse või investeerimisühingu struktuur ja konsolideerimisgrupisisesed struktuurid, kui see on asjakohane, oleksid krediidiasutuse või investeerimisühingu töötajatele, aktsionäridele ning muudele sidusrühmadele ja pädevatele asutustele selged, tõhusad ja läbipaistvad, võttes arvesse jao 7 kriteeriumeid. 72. Juhtorgan peaks suunama krediidiasutuse või investeerimisühingu struktuuri, selle arengut ja piiranguid ning tagama, et struktuur oleks õigustatud ja efektiivne ega oleks põhjendamatult või ebasobivalt keeruline. 18

19 73. Konsolideeriva krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgan peaks lisaks konsolideerimisgrupi juriidilisele, organisatsioonilisele ja tegevusstruktuurile mõistma ka erinevate üksuste eesmärke ja tegevusi ning nendevahelisi seoseid ja suhteid. See hõlmab arusaama konsolideerimisgrupi spetsiifilistest operatsiooniriskidest, konsolideerimisgrupisisestest riskipositsioonidest ning sellest, kuidas need võivad mõjutada konsolideerimisgrupi rahastamist, kapitali, likviidsust ja riskiprofiile tavalistes ja erakorralistes oludes. Juhtorgan peaks tagama, et krediidiasutus või investeerimisühing oleks suuteline jagama õigeaegselt teavet konsolideerimisgrupi kõigi juriidiliste isikute tüübi, eripära, organisatsiooniskeemi, omandistruktuuri ja äritegevuse kohta ning et konsolideerimisgrupi kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud järgiksid kõiki järelevalve- ning aruandlusnõudeid individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud tasandil. 74. Konsolideeriva krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgan peaks tagama, et konsolideerimisgrupi erinevad üksused (sealhulgas konsolideeriv krediidiasutus või investeerimisühing ise) omaks piisavalt teavet, et saada selge ettekujutus konsolideerimisgrupi üldistest eesmärkidest, strateegiatest ja riskiprofiilist ning sellest, kuidas on asjaomane konsolideerimisgrupi üksus integreeritud konsolideerimisgrupi struktuuri ja töösse. Vastav teave ja selle versioonid tuleks dokumenteerida ning teha kättesaadavaks vastavate funktsioonide täitjatele, muu hulgas juhtorganile, äriliinidele ja sisekontrolli funktsioonide täitjatele. Konsolideeriva krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgani liikmed peaksid olema kursis konsolideerimisgrupi struktuurist tingitud riskidega, võttes arvesse suuniste jaos 7 täpsustatud kriteeriumeid. See tähendab ühtlasi, et saadakse: a. teavet oluliste riskitegurite kohta; b. regulaarseid aruandeid, milles hinnatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu üldstruktuuri ning konkreetsete üksuste tegevuse kooskõla konsolideerimisgrupiülese heakskiidetud strateegiaga; c. regulaarseid aruandeid valdkondades, kus õigusraamistik nõuab vastavuskontrolli individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud tasandil. 6.3 Keerukad struktuurid ja ebastandardsed või mitteläbipaistvad tegevused 75. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid vältima keerukate ja potentsiaalselt mitteläbipaistvate struktuuride loomist. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid otsuste tegemisel võtma arvesse teostatud riskihindamise tulemusi, et määrata kindlaks, kas vastavaid struktuure võidakse kasutada rahapesu või muude finantskuritegudega seotud eesmärgil ning kas kehtestatud on asjakohased kontrollmeetmed ja õigusraamistik 19. Selles kontekstis peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse võtma vähemalt järgmist: 19 Riigispetsiifilise riski ning konkreetsete toodete ja klientidega seotud riski hindamist käsitleva üksikasjaliku teabe saamiseks peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud tutvuma ka riskitegureid puudutavate ühiste suuniste (avaldatava) lõppversiooniga: 19

20 a. kui suures ulatuses vastab jurisdiktsioon, kus struktuur luuakse, maksustamise läbipaistvust ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevatele Euroopa Liidus kehtestatud ja rahvusvahelistele standarditele; b. kui suures ulatuses teenib struktuur ilmset majanduslikku ja õiguspärast eesmärki; c. kui suures ulatuses võidakse struktuuri kasutada tegelikult tulusaava omaniku isiku varjamiseks; d. kui suures ulatuses annab kliendi soov potentsiaalse struktuuri loomiseks alust kahtlusteks; e. kas struktuur võiks takistada krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgani poolset järelevalvet või vähendada krediidiasutuse või investeerimisühingu suutlikkust seotud riski juhtida; f. kas struktuur komplitseerib pädevate asutuste poolset tõhusat järelevalvet. 76. Mingil juhul ei tohiks krediidiasutused ja investeerimisühingud luua mitteläbipaistvaid või tarbetult keerukaid struktuure, millel puudub selge majanduslik õigustus või õiguspärane otstarve, ega struktuure, mis tekitavad krediidiasutuses või investeerimisühingus kahtlust, et neid võidakse kasutada finantskuritegudega seotud eesmärgil. 77. Struktuuride loomisel peaks juhtorgan neid mõistma, omama ülevaadet nende otstarbest ja seotud konkreetsetest riskidest ning tagama, et need hõlmaksid nõuetekohaseid sisekontrolli funktsioone. Vastavaid struktuure tohib heaks kiita ja alal hoida vaid siis, kui nende otstarve on selgelt määratletud ja mõistetav ning kui juhtorgan on veendunud, et kõik olulised riskid (sealhulgas maineriskid) on kindlaks tehtud, kõiki riske saab tõhusalt juhtida ja neist nõuetekohaselt aru anda ning tagatud on efektiivne järelevalve. Mida keerukam ja läbipaistmatum on organisatsiooniline ja tegevusstruktuur ning mida suuremad on riskid, seda intensiivsem peaks olema struktuuri järelevalve. 78. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid oma otsused dokumenteerima ning olema suutelised otsuseid pädevatele asutustele põhjendama. 79. Juhtorgan peaks tagama, et võetakse asjakohaseid meetmeid, et vältida või maandada selliste struktuuride sisetegevusest tulenevaid riske. See tähendab, et muu hulgas on tagatud järgmine: a. krediidiasutuses või investeerimisühingus on kehtestatud adekvaatsed põhimõtted ja menetlused ning dokumenteeritud protsessid (näiteks kohaldatavad piirangud, teabenõuded) vastavate tegevuste kaalumiseks, nõuetele vastavuse tagamiseks, heakskiitmiseks ja seotud riskide juhtimiseks, võttes arvesse tagajärgi konsolideerimisgrupi organisatsioonilisele ja tegevusstruktuurile, riskiprofiilile ja maineriskile; b. vastavate tegevuste ja seotud riskide teave on kättesaadav konsolideerivale krediidiasutusele või investeerimisühingule ning asutusesisestele audiitoritele ja välisaudiitoritele ning nende kohta 20

21 antakse aru järelevalve funktsiooni täitvale juhtorganile ja tegevusloa andnud pädevale asutusele; c. krediidiasutus või hindab korrapäraselt vastavate struktuuride alalhoidmise jätkuvat vajadust. 80. Vastavaid struktuure ja tegevusi (muu hulgas nende vastavust õigusaktide ning kutsestandardite nõuetele) peaks regulaarselt üle vaatama siseauditi funktsiooni täitja, rakendades riskipõhist lähenemisviisi. 81. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid rakendama krediidiasutuse või investeerimisühingu äritegevuses kasutatavaid riskijuhtimismeetmeid, kui nad osutavad klientidele ebastandardseid või mitteläbipaistvaid teenuseid (näiteks aitavad klientidel luua vahendeid offshore-jurisdiktsioonides, arendavad keerukaid struktuure, rahastavad nende jaoks tehinguid või osutavad usaldusisiku teenuseid), mis kätkevad endas sarnaseid sisejuhtimisega seotud väljakutseid ning toovad kaasa märkimisväärseid operatsiooni- ja maineriske. Eeskätt peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud analüüsima põhjuseid, miks klient konkreetset struktuuri luua soovib. 7 Konsolideerimisgrupi organisatsiooniline raamistik 82. Direktiivi 2013/36/EL artikli 109 lõike 2 kohaselt peaksid mainitud direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad emaettevõtjad ja tütarettevõtjad tagama juhtimiskorra, -protsesside ja -mehhanismide järjepidevuse ja ühtsuse konsolideeritud ja allkonsolideeritud tasandil. Selles kontekstis peaksid usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise kohaldamisalasse kuuluvad emaettevõtjad ja tütarettevõtjad kehtestama vastava korra, protsessid ja mehhanismid nende tütarettevõtjate jaoks, kellele ei kohaldu direktiiv 2013/36/EL, et tagada usaldusväärne juhtimiskord konsolideeritud ja allkonsolideeritud tasandil. Konsolideeriva krediidiasutuse või investeerimisühingu ja selle tütarettevõtjate pädevad funktsioonid peaksid omavahel asjakohaselt suhtlema ning andmeid ja teavet vahetama. Juhtimiskord, -protsessid ja - mehhanismid peaksid tagama selle, et konsolideerival krediidiasutusel või investeerimisühingul oleks piisavalt andmeid ja teavet ning ta saaks hinnata konsolideerimisgrupiülest riskiprofiili, nagu on kirjeldatud jaos Direktiivi 2013/36/EL kohaldamisalasse kuuluva tütarettevõtja juhtorgan peaks võtma vastu ja rakendama konsolideeritud või allkonsolideeritud tasandil kehtestatud konsolideerimisgrupiülest juhtimispoliitikat individuaalsel tasandil nii, et täidetud oleks kõik liidu õiguses ja riiklikes õigusaktides kehtestatud konkreetsed nõuded. 84. Konsolideeriv krediidiasutus või investeerimisühing peaks konsolideeritud ja allkonsolideeritud tasanditel tagama, et konsolideerimisgrupiülest juhtimispoliitikat järgiksid kõik usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise kohaldamisalasse kuuluvad krediidiasutused ja investeerimisühingud ning muud üksused, sealhulgas nende tütarettevõtjad, kellele ei kohaldu direktiiv 2013/36/EL. Juhtimispoliitika rakendamisel peaks konsolideeriv krediidiasutus või investeerimisühing tagama, et kõigi tütarettevõtjate jaoks oleks kehtestatud usaldusväärne juhtimiskord, ning kaaluma spetsiifilist korda, protsesse ja 21

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EBA BS (Final Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP)

EBA BS (Final Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP) EBA/GL/2017/05 11/09/2017 Suunised Suunised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide hindamise kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 13.7.2009 KOM(2009) 362 lõplik 2009/0099 (COD) Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg EUROOPA KOMISJON Brüssel, 20.10.2011 KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc

Microsoft Word - RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD _EE_ 570.doc RAHVUSVAHELINE AUDITEERIMISE STANDARD (EESTI) 570 * (Kehtib 15. detsembril 2009 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta) SISUKORD Lõik Sissejuhatus Käesoleva ISA ulatus... 1

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf

SEB_Pank_Aastaaruanne2015 templid+allkirjad.pdf 2015 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 47 I. Sissejuhatus - üldinformatsioon 3 2.1. Riskipoliitika ja -struktuur 47 1. Krediidiasutuse üldandmed 3 2.2. Krediidirisk

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 15.9.2010 KOM(2010) 484 lõplik 2010/0250 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem