Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)"

Väljavõte

1 Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia: Stavropoli kubermang: Eesti- Haginsk (Esto-Haginsk). Pastori puudumine Eesti-Haginskis. Pastor August Nigol: Nigoli vabastamine pastorikohuste täitmisest Eesti-Haginskis. Pastor von Schulz. Pastor Martensen. Saksa-Haginsk: palvekiri saada abiraha kooli ehitamiseks, pastor Martenseni tegevus abiraha tõkestamiseks. Pastor Martenseni muu kiusutegevus. Haridusseltsi asutamine. Erakooli avamine (1909). Haridusolud. Velskri tööleasumine Eesti-Haginskis. Kirikusse uue oreli ostmine. Vajadus erksamate kirikuvöörmündrite järele. Eesti-Haginski karskusselts ja selle lõppemine. Eesti-Haginski haridusselts. Eesti-Haginski kaubandusseltsi asutamine. Kavatsus asutada Torgovaja jaamas eestlaste viljakauplus. Varasemad kolm eestlaste viljakauplust Torgovajas, nende omanikud: Ulberg ja Viidak (Krimmist), Mölder (Eesti-Haginskist). Vilja müümine Eesti-Haginskis. Eesti-Haginski põllumaa suurus ja jaotumine. Eesti-Haginski elanike arv (u. 600). Eesti-Haginski majanduslik järg, elumajad. Alkoholijoomine: joodud veini kogus. Veinikaupluse sulgemine (1909). Salaviinamüük. Hariduse edendamine: raamatute ettelugemised. Eesti-Haginski raamatukogu. Uue oreli valmimine (jõuludeks 1909). Eesti-Haginski sakslased: nende kiusamine kooli ja kiriku küsimustes eestlaste poolt. Sakslaste palvekiri oma kooli avamiseks; sakslaste kooli avamine (1910). Näitemäng Eesti-Haginskis. Eesti-Haginski laulukoor ja orkester. Alla keskmise viljasaak (1910). Eesti- Haginski talupidajate maa väljamõõtmine eraomandisse. Koolera ja kõhutõbi; eeskirjad koolera leviku pidurdamiseks. Digiteeris Andres Aule, kirjaviis muutmata. Peterburi Teataja (nr. 71), 9. september 1909, lk. 3 Haginskist (Stawropoli kuberm.). Möödaläinud sügisel läks meie kubermangu pastor meilt ära ja sest saadik oleme ikka alles ilma uue hingekarjaseta. Asemetäitjaks oli meil siiamaani pastor adjunkt hra Aug. Nigol, aga nagu kuulda, olla ta sellest kohustusest tagasi astuma sunnitud, enne kui uus pastor weel walitud ei olnud. Wiimasel ajal oli ta üksi weel kahes külas, Eesti ja Saksa Haginskis kirikukohuseid täitmas. Nagu nüüd jälle kuulda, olla asemetäitjaks pastoriks endine, wanaduse ja nõrkuse pärast ametist äraastunud pastor A. von Schulz meile saadetud. Meile ju ikka kui lastele saadetakse armulikult isakeste poolt midagi. Eesti küla ei näi aga sarnase armuliku saadetusega mitte üsna nõus olewat. Miks herra Nigolit isegi asemetäitja pastor olla ei lastud, on kergesti arusaadaw, sest nimetatud isand on ajakohane pastor, inimlik, kiriku kitsarinnalisest, kõdunenud ja haridusewastasest politikast täiesti waba, ausameelne ja wabamõtteline, kes siin asunikkude seas hariduse tõstmiseks wäga palju oleks teha wõinud, kui ta siia ametisse oleks saanud. Kuid seda ei sallita kiri-

2 ku ülemuse poolt mitte, et rahwas rohkem haridust saaks, sest siis oleks kirikuherrade maapealsel paradiisil pea lõpp käes. Et waimulikud isandad hariduse wastu wõitlewad, sellest toon siin ühe näituse. 1. juulil 1907, kui Moskwa konsistoriumi kindralsuperindent oma ringreisul ka meie külas käis, andis meie küla Saksa kogudus temale palwekirja, milles kooliehitamise tarbeks abikassast abiraha paluti, sest et kohaline koolimaja ruumi puuduse pärast kõiki kohalisi kooliskäijaid enesesse mahutada ei wõinud. Palwekirja läbi lugedes ütles kiriku ülem, et ta seda palwekirja mitte kaua rohilise teki alla ei pista, waid seda tähelepanemise alla wõtta ja täita tahab. Kuid 10 okt a. saiwad palujad konsistoriumist järgmise wastuse: Pastor Martenseni teatamist ja arwamist mööda 10. sept nr. 383 on palujad ise selles süüdi, et neile koolimaja ehitamiseks raha ei wõi lubada. Nõnda wiisi oli pastor Martensen koolimaja ehitamise plaani nurja ajanud, ilma et sakslased selleks kõigewähemat põhjust oleksiwad annud. Pastor M. tegi seda tühja kiusu ja jonni pärast. Peale selle sündmuse on ülemal tähendatud isik oma siin ametis olemise ajal weel palju muid pahandusi kogudustes sünnitanud, mille läbi ta pahameelt ja mitterahulolemist enese wastu elule kutsus. Olgu neist juhtumistest siin paar näitust. Pastor M. wõttis koguduse liikmete käest raha wastu ja lubas nõutawaid ristimise ja muid kiriklikka tunnistusi neile muretseda, kuid suurem osa soowijaid ei saanud aastate wiisi ootamise järel muidu tunnistusi kätte, kui pidiwad Moskwa konsistoriumi pastorit selleks sundida laskma. Paljud jäiwad aga kõige selle peale waatamata siiski ilma tunnistusteta, et maks küll juba ette ära tasutud oli, nagu need 47 inimest, kes baptisti kogudusesse astudes pastorile 80 kop. ette maksiwad, et selle eest Luteri kogudusest wäljaastumise tunnistusi saada. Pastor M. wõttis raha wastu ja läks minema. Kaebati küll Moskwa, küll Riia konsistoriumile, kuid siiamaani on kõik tagajärjetaks jäänud. Ei tea, kuidas niisugust pastori tegewust wõiks nimetada? Edasi. Nimetatud isand pani, seaduse punktist hoolimata, kirikueestseisjad ehk wöörmündrid ametisse ja jättis need kõrwale, keda kogudus omalt poolt, pastori käsku mööda selleks walinud oli. 1. juulil 1907 oli pastor M. kiriku ülemusega [ ] nagu ülemal nimetatud ja ütles juba ette, et ta sellekordse teenistuse korra eest palka 50 rubla ei nõua. Kuid pärast nõudis ta selle korra eest ikkagi 50 rubla. Külamehed ei tahtnud maksta ja nõudsiwad, et pastor oma sõna, mis kiriku kantslis on üteldud, peaks. Kuid pastor ei annud järele, ja wõttis kiriku wöörmündri nõusolemisega kiriku kassast 50 rubla omale palgaks. Kuidas wõiks pastori niisugust tegu nimetada? Peaaegu ialgi ei tulnud pastor M. külasse ametikohuse täitmisele lubatud ajal, waid ikka mõni päew, nädal ehk kuu hiljem. Siis leeritas ta ilma mõjuwa põhjuseta lapsi, kes alla 15 aast. wanad oliwad, kui nende eest aga kolm rubla ära makseti, see tähendab, maksu eest jagab pastor M. õigusi seadusliseks 2

3 leeritamiseks, nagu Tezel pattude andeksandmist. Nõnda mängis pastor M. seadusega. Kõik need asjad on Moskwa konsistoriumile teada antud, aga see on kuldselt waikinud. Pastor M. wõiks ise teatada, kuidas ta käsi Stawropolis lese proua K. juures käis, kas tõsi on, et sealne endine kooliõp. hra L. teda omast korterist kraetpidi wälja wiskas ja kas see tõsi on, et tema maja eeskülg, milles ta elas, kord ühel ilusal ajal mitte just hariliku wärwiga üle wärwiti? o Peterburi Teataja (nr. 102), 31. detsember 1909, lk. 3 Stawropoli kub. Eesti Haginski asundusest. Ehk meie siin küll Eesti [ ]st kaugel ja lahus elame, kuuleme meie ajalehtede kaudu, mida siin rohkel arwul loetakse, kõik, mis endises kodus head ja halba sünnib, kuuleme mitmesuguste seltside asutamisest rahwa hariduse tõstmiseks, kuuleme ühisuste elule ärkamistest majanduse edenemiseks ja loeme neid teateid kõige suurema huwitusega. Kõike seda lugedes ja kuuldes ärkab tung hea asja järele tegemiseks ka meie südametes, oleme ju üks Eesti rahwas ja ei taha üksi pimeduses waewleda, kui kõik palawusliku kiirusega walguse poole edasi sammub. Mis Eestis head ettewõetakse ja korda saadetakse, püütakse ka siin truuilt järele teha, nii palju kui see wõimalik on. Eestis asusiwad hulga aastate eest karskuse-seltsid wõitluse wäljale joomise wastu, siin külas asutati ka karskuse-selts sekssamaks otstarbeks, kuid õnnetuseks läks ta enne tegewuse algust juba hingama, sest karskuse-seltsi liikmed ei jõudnud endid karsked hoida: nad jõiwad küll salaja, küll awalikult wana wiisi edasi. Endine [ ] õhutas seltsi küll sõnadega, aga ise jõi seda punast marja wiina [ ] teistes külades edasi, tuli ta aga Eesti külasse, siis oli ta täis karsklane ja siunas joojaid alati püha wihaga. Karskuse seltsi matuse päewadel kuuldi Eestis wägewat [hüidu?] hariduse-seltside asutamiseks. Seda kuuldes oli plaan ka siin kohe walmis: tarwis lõppenud karskuse-seltsile uus nimi anda, ehk hakkab siis uuesti ja wõimsamalt elama. Mõeldud tehtud. Kümmekond mehi astus kokku, muretses põhjuskirjad, saatis nad kubermangu ülemusele kinnitamiseks ja mõne aja ootamise järele oligi hariduse-selts ilmale sündinud. Nimetamise wäärt on seltsi põhjuskirjas see punkt, et selts oma kooliülemuse lubata ja teadmata kooli awada, kooliõpetajat palgata ja lahti lasta wõib kui see mõnele meeldima ei peaks. Nii õnnelikud ei ole minu teada kodumaa hariduse-seltsid mitte. Hariduse-selts sai küll elusse kutsutud, aga kuidas nüüd rahwast harima hakata, missugusi abinõusi selleks kõige kohasemalt tarwitada tuleks, see sünnitas peamurdmist, sest asjatundja juhtiw jõud puudus. Selts kiratseb praegu edasi, ei ta ela ega sure; selts on wäga harwa kooskäinud, kõnesi, ettelugemisi, näitemängusi on wähe olnud. Mõni wõ[ ] seltsis arwabki: tarwis tasa ja targu astuda [ ] murda. Nõnda astub noor hariduseselts praegu wäga tasa kas ka targu? Ka kool oli siiamaani awamata ehk 3

4 selleks küll põhjuskirjas kõige paremad tingimised oliwad. Wiimaks tänawu sügisel tuli kooli asjus abi sealt, kust seda lootagi ei olnud. Mehed wäljaspool seltsi hakkasiwad haridust oma lastele nõudma: seitse-kaheksa meest astusiwad kokku, pidasiwad nõu ja kutsusiwad kodumaalt eneste laste harimiseks [haritud?] kooliõpetajanna, lubasiwad temale aastas 500 rubla palka, prii korteri, kütte ja walgustuse. Kuid kooliülemus ei lubanud erakooli ilma sellekohase lubata awada, pealegi ühte erakooli, kus peale muu õpeasjade weel wõeraid keelesi nagu Saksa, Prantsuse ja Inglis-keelt õpetatakse. Ei aitanud siis muu asi kui erakool pidi kohalise hariduse-seltsi warjawa tiiwa alla pugema, nõnda et ülewal nimetatud salk mehi kooli ülewal peab, hariduse-selts jälle koolile oma nime andis, teda kasulapseks wastu wõttes. Nõnda saiwad kooli asutajad ka sellest raskusest üle ja hariduse-selts sai omale nii hõlpsalt kooli. Kooliõpetajanna tuli juba nowembri kuu algusel kohale ja teeb uues koolis [8?] õpilasega hariduse tööd. Mõni nädal peale selle tuli teine kooliõpetajanna küla poolt ülewal peetawa kooli peale teiseks õpejõuks. Küla maksab temale 300 rubla palka aastas, annab prii korteri, kütte ja walgustusega. Nõnda on Eesti Haginski küla haridusline edenemine ja kasumine enam kui kindlustatud. Kolm tugewat õpejõudu teewad nüüd külas hariduse tööd täiel hool edasi ja loota on, et mõne aasta järel küla nooremsugu hariduses ja teadmistes kaugele jõuab. Seda loota on külal ka täieline õigus, sest ta ohwerdab noorte harimiseks suuri summasi: kolm kooliõpetajat saawad aastas ühtekokku 1300 rubla, peale selle korterid, kütte ja walgustus. Sarnane nähtus on ühe asunduse waimlise elu kohta ainult rõemustaw. Kuid küla muusikakoor, mis endise kooliõpetaja juhatusel heal järjel oli, magab nüüd rahulist und ei ole juhatajat. Nende päewade sees asus küla [kutsel?] Eesti Haginskisse welsker, eestlane, elama, kes keha terwise eest hoolt kandma peab, sest üksnes terwes kehas wõib hariduswõimuline waim asuda ja edeneda. Welskerile on aastas 300 rubla palka määratud, prii korter, küte ja walgustus. Ka seda nähtust wõib üksnes rõemuga terwitada seda enam, et wiimasel ajal laste hulgas kuri diphterit möllas ja palju lapsi hauda wiis, paljud põewad selle järeldusel praegu weel. Nädala kahe eest jõudis kohaliku kiriku jaoks Eestimaalt uus orel, mis koha peal [980?] rubla maksnud, wedu, meistri palk oreli kokkuseadimise juures weel peale selle orel olla 10 jalga kõrge, 8 lai ja 6 paks. Praegu on ta alles kokku seadimisel ja ei ole sellepärast weel teada, kui suur ta muusikaline wäärtus on. Eelnimetatud edusammude kõrwal peaks Eesti Haginski küla omale ka mõistlikumad ja ajakohasemad kirikuwöörmündrid walima, kes ausameelselt oma ametikohut täidaksiwad ja mitte waimuliku ees jaatajad ei oleks. Tühjade juttude läbi on juba palju pahandust koguduses olnud ja saab seda weelgi olema, kui sarnaseid mehi kauem ametis peetakse. ne. 4

5 Pealinna Teataja (nr. 10), 13. veebruar 1910, lk. 3 Stawropoli kub. Eesti Haginski asundusest. Meie asunduses oli kord karskuseselts, aga ta lõppes, sest liikmed karskust ei pidanud. Tema waremetelt kerkis hariduseselts ülesse, kui kauaks temalgi siin muutlikus hädaorus ja kiusatuse kõrbes elu antakse, on praegu weel teadmata, kuid terwis ei ole tal just mitte palju tõutaw, kiratseb praegu tasakesi edasi. Mõned naljahambad kuulutawad ka temale waesekesele peatseid matuseid ette. Pole ime aeg ja inimeste meeled on wäga muutlikud. Praegusel ajal kannab meie külas jälle üks uus selts sündimise walusi, see on kaubanduse-selts. Peale 50 mehe astusiwad ühendusesse ja tahawad ligemas tulewikus 52 wersta eemal olewas raudtee jaama ligidal Torgowajas peale 50,000 rublaga wiljakauplust elusse kutsuda. See oleks siis neljas wiljakauplus nimetatud jaamas, mis eestlastest asutatud on. Kõigewanem wiljakauplus Torgowaja jaamas on eestlase, hra Ulbergi oma, mis umbes seitseaastat hea tagajärgedega töötab. Aasta pooleteise eest siginesiwad esimesele kaks teist juurde, üks hra Wiidaku ja teine hra Möldri oma. Kaks esimest wiljakauplust on Krimmi eestlastest ja wiimane Eesti Haginski küla eestlastest asutatud. Nende kolme kaupluse kõrwale asub sinnasamasse weel neljas kauplus. Peale eelnimetatud Eesti kaupluste on Torgowaja jaamas weel mitmed, teiste rahwuste poolt asutatud, wiljakauplused, kes kõik head äri teewad, sest Stawropoli kubermang on hea wiljamaa, ta kaswatab ilusat kollast nisu rohkesti, kui ilmad wähegi korralised on. Uue wiljakaupluse awajad on ise kõik meie küla põllumehed, kes uue ettewõtte läbi oma sissetulekut tähtsalt tõsta wõiwad. Täiesti tugewaks ja eluwõimliseks saaks uus selts oma suure kapitali tõttu alles siis, kui ta mitte üksi Torgowaja jaamas wiljawoori ei ootaks, nagu teised kauplused seda siiamaani teewad, waid suurte wiljaweo teede äärde ka muiale abikauplused awaks, kus põllumehed suurte poride ajal, mis tee wahest läbipeasemataks teeb, wilja äraanda wõiksiwad, kui ka odawamalt, see pole mitte nalja asi 100 wersta tagant wiletsa tee ja koormaga kaugesse Torgowaja jaama sõita. Aga kui raha ehk midagi muud majapidamises hädasti tarwis on, siis pead tingimata wilja müügile wiima, sest wili on siin ainukene suurem sissetuleku allikas. Stawropoli kubermangus on palju suuri külasi hulga põllumaaga, kes kõik põllupidamisest endid elatawad. Eesti-Haginski külal on ise oma maad, põllumaad 5200 dessätini, peale selle on weel 3000 dessätini suurune tükk maad kogu küla peale renditud ja weel rendiwad üksikud peremehed kümnete dessätinide kaupa maad wilja alla, naabrite kalmükide käest, nõnda, et iga aasta meie küla elanikudel ligi 9000 dessätini wilja all seisab. Inimeste arw külas on 600 ümber. Majandusliselt on meie küla oma asumise ajast peale, umbes kolmekümne aasta sees, kiires tempos edenenud, sest mitmed aastad järjestikku on wili läbistikku hästi kaswanud, millel mõjul tugewad talud telliskiwist elumajadega üleskerkisiwad ja meestel turrad kehad kaswasiwad. Igast töökast talust paistab jõukus silma. Majandusline seisukord oleks aga weel toekam, kui mitte 5

6 Bachus ele nii hoolsalt ei ohwerdataks. Uskumata lugu teadis mulle sellest üks asjatundja jutustada: nowembri kuust 1908 kuni Kolmekuninga päewani 1910 olla meie külas 1000 ämbert weini ära müüdud ja joodud; pulmi sel ajal ei olnud, ei ka muid joogi pidusi. Küll pandi aasta eest külas olew weinikauplus külakogu palwe peale ülemuse poolt üheks aastaks kinni, ja kui see aeg möödas oli paluti weel kolmeks aastaks wiinakauplust kinni jätta, kuid see ei aita palju, sest ümberkaudsetest küladest ja oma salawiinamüigi kohtadest on märjukest ikkagi saada. Meie kooliõpetajad on siin hariduse edendamiseks nii palju teinud, kui see neil wõimalik oli. Nad äratasiwad huwitust kirjanduse lugemisele sellega, et kooliruumides sagedasti wanadele ja noortele kasulikka raamatuid ette lugesiwad, millele aegamööda lugemise ringkond, kinnitatud rahwa raamatukogu kooli ruumides, raamatute hinnata lugemiseks, näitemängud ja näitemüügid järgnesiwad. Kuid raamatukogu ei ole wiimasel ajal enam tarwilikku lisandust uute raamatute poolest saanud, ehk seda küll hädasti tarwis oleks, sest endised raamatud on juba kõik läbi loetud. Ommeti on heade raamatute lugemine üks tähtsamatest hariduse abinõudest, tähtsam weel, kui wiletsate kõnedega hariduse-seltsi koosolekud. Wäga kahju, et sarnane hariduse töö, nagu kirjanduse lugemine ja raamatukogu täiendamine, mille asutamiseks ja korraldamiseks endised kooliõpetajad palju on teinud, ehk tagurlased, waimuliku mehega eesotsas, küll selle wastu igal wiisil töötasiwad, nüüd hariduse wankri mäe otsa wedamise ajal lonkama on hakkanud. Jõulu laupäewa õhtuks sai meie uus orel nii kaugele walmis, et tema peal juba pühade ajal mängida wõidi. Kuid kahjuks ei olnud jällegi mitte mängijat. Kogu pühade ajal jumalateenistuse kordadel mängis keegi isik, kellel, nagu näha, mängu tehnikast ja teoriast kõige wähemat aimu ei ole; ei ühte ainust õiget akkorti ei kuulnud ma kogu mängu ajal. Arusaamata on, miks meie köster ise oreli peal ei mänginud, ehk tal selleks küll wõimalus oli ja ta oreli kõrwal kõnetooli peal seisis. Mõned arwawad, et ta ei mõista sarnase oreli peal mängida; kas see tõsi on, ma ei tea. Kõige nende warjukülgede peale waatamata oleme meie ilma suurte kongressideta, ilma kisata ja kärata suuri asju korda saatnud, oleme seltsisi asutanud ja kui nad küllalt eluwõimuliseks ei tahtnud saada, neid jälle matuse aiale paigutanud, sest mis seisab, on wäärt, et ta hukka läheb, ütleb keegi luuletaja. Mis sest wiga, surm ei ole ilma eluta ja elu ei ole ilma surmata; mis ei kõlba, kadugu! ne. Pealinna Teataja (nr. 33), 8. mai 1910, lk. 3 Eesti Haginskist, Stawropoli kub. Nagu juba kord enne Pealinna Teat. kirjutasin, elawad Eesti Haginskis eestlased ja sakslased ühes koos. Asunikkudest 6

7 on eestlasi suurem osa. Mõlema rahwuse wahel on küla asutusest saadik alalõpmata õerumisi olnud. Tähtsamaks tüliõunaks on siiamaani kohaline kool olnud, mida mõlemad rahwused üheskoos ehitasiwad ja ka kuni wiimase ajani üheskoos ülewal pidasiwad. Koolist saiwad aga kasu ainult eestlased, kui mõne üksiku sakslase maha arwame, kellel õnn oli oma last kohalikku kooli saata, kuna suuremal jaol sakslastel seda õnne osaks saada ei lastud. Kord kaubeldi kooliõpetaja, kes Saksa keelt sugugi ei mõistnud, kord pidi kooliõpetaja, kes küll Saksa keelt mõistis, aga küla wõimumeeste nõudmisel sakslaste lapsed kooli wõtmata jätma; kord pidi kooliõpetaja, kes sakslasi ka kooli wastu wõttis, ilma wõimumeeste nõudmisi tähelepanemata, mitmesugusi tagakiusamisi wäljakannatama. Sakslased maksiwad aga kõik kooli ülewalpidamise kulud ühes koos ikka edasi ja seda juba ligi 30 aastat. Aasta kolmenelja eest wõeti nõuks kaheklassilist kooli ehitada, mille osakulusi kandma ka sakslased walmis oliwad, kui aga külawanema käest kuulda saadi, et sakslased uuest 2. klassilisest koolist just niisama palju kasu saawad, kui endisest koolist, ütlesiwad sakslased endid 2. klassilise kooli ehitusest lahti. Eestlaste eneste keskel läksiwad mõtted uue ehitatawa kooli kohta ka lahku ja nõnda jäi kool ehitamata. Eestlaste surwe politika läks isegi nii kauele, et, kui kord üks sakslane oma poega erawiisil kooliõpetaja õpetuse alla soowis anda, wiimane wastas, et ta selleks enne külawanema käest luba küsima pidada. Kirikuteenistusega ei olnud ka sugugi parem lugu, kui kooliga. Sakslased pidiwad ilma kirikuteenistuseta läbi ajama, ehk nad küll kiriku kui ka köstri ülespidamise kulusi eestlastega ühes koos kandsiwad. Wiimaks lõppes kannatus, mis ligi 30 a. pingul peeti ja sakslased andsiwad palwekirja kooli ülemusele eneste laste jaoks kooli awamiseks sisse, niisama ka nõudmise küla walitsusele, et nad kiriku ja kooli ülespidamise kohusest wabastatud saaks. Kooli ülemus awab tänawu kewadel sakslastele üheklassilise kooli ja kohalise maaülema nõudmisel wabastab küla koosolek wististi ka ülemal nimetatud maksudest. Sakslastel on lootus, et nad kooli ülespidamiseks kroonu käest toetust saawad, milleks juba sammusi on astutud. 7

8 Ülestõusmise püha teise päewa õhtul oli siin külas hariduse edendamise otstarbeks näitemäng Halastaja õde peremehe J. [ ] küünis. Rahwa osawõtmine oli elaw, kõik platsid oliwad pealtwaatajaid täis, enamiste nooremaid inimesi. Wanemad inimesed, peale mõne üksiku, puudusiwad täiesti. Wanemad inimesed on siin alati sarnaste kasulikkude ettewõtete peale wiltu silmi waatanud. Näitemängu hakatusel laulis kohaline laulukoor kösterkooliõpetaja juhatusel paar laulu, millede ettekanne kokkukõla puhtuse pärast palju soowida jättis. Mis näitemängu tegelastesse puutub, siis pean siin nimetama, et tema ettekandes nagu wäsimust, üksluisust tunda oli. Kõige loomulikumalt etendasiwad eneste osad mustlased, iseäranis loomutruult nendest üks naisterahwas, siis perenaine Truuta ja tema tütar Madli. Waheaegadel mängiti [ ] ja gitarret kokku, kuna endistel sarnastel pidudel oma küla tubli muusikakoor aega lõbustas. Publikumi ülespidamine oli kiiduwäärt ja korrapidamine hea. Nagu kuulda, olla üleüldine sissetulek piletitest, einelauast ja tantsust ühtekokku ligi 100 rbl, millest wäikesed kulud maha arwata tulewad. Üleüldse tuleb piduõhtut kordaläinuks nimetada. ne. Pealinna Teataja (nr. 63), 25. august 1910, lk. 3 Eesti Haginskist, (Stawrop. kub.) Suwe jõuab juba lõpu poole. Põllumehel ka [ ] teada, kui suur tema sissetulek olema saab ja kudas aastane wäljaminek kokku seadida tuleb, et jalad teki alt mitte wälja ei jääks. Wiljasaak kipub meil tänawu alla keskmist langema; kewade, wilja kaswamise aeg, oli koguni kuiw, wihma, mis maa täiesti läbi leotanud oleks, siin õigel ajal ei olnud, siiski, talwise niiskuse tõttu, loodeti head wiljasaaki, kuid tera kaswamise ja walmimise ajal tuliwad hommikutuultega kanged palawad ja kõrwetawad päewad, mis tera enneaegu ära kuiwatasiwad. Kuid see ei hirmutanud põllumeest weel nii wäga: wilja hindade tõusmise korral oleks see wiga paranenud. Põld peremehest lahti küll ei tee, ütles mõnigi põllumees. Aga asi ei jäändu selleks. Wihm, mis kewadel tulemata jäi, tuli nüüd, kui wili kõik niidetud ja põllul hunnikusse pandud oli, kus põllumehel temast enam kasu ei olnud, waid kahju. Ta leotas hunnikud läbi ära, soojus ja wihmast leotatud maaniiskus ajasiwad kas wiljaterad peades kaswama ehk tegiwad tera näotumaks. Lõikuse järele on siin juba mitu korda raskeste wihma sadanud, mis wilja kojuwedamist ja peksmist suurel mõedul takistab. Rehepeksu-ühisused oleksiwad siin wäga kasulikud. Ühendatud jõul palgatud ehk ostetud wiljapeksumasinate abil läheks wiljapeksmine palju rutem edasi, iseäranis sellepärast weel, et siin wiljapeksu ajal sagedasti suured wihmasajud peksmist takistawad ja palju wilja põllul ära rikuwad. Ühendatud jõul masinatega põllul peksmist tuleks iseäranis sellepärast soowitada, et 3000 tiinuline rendimaa üle 10 wersta külast kaugel on, kus wili koha peal ärapekstud wõiks saada, terad kohe kodu wedada, põhk ja haganad edaspidiseks 8

9 ärawedamiseks hunnikusse panna. Kahjuks on siin ühendatud jõu tegewuse tähtsusest arusaamine weel lapsekingades, igaüks loodab täiesti oma jõu peale ja töötab üksnes enese jõuga, tähelepanemata, et sagedasti ilmade tõttu, nagu tänawugi, hulk wilja raisku läheb. Nüüd, üksikult rakendades, wea wilja ööd kui päewad läbi rendimaadelt, mida siin rohkesti on ja kõik külast kaugel, koju suurtesse hunnikutesse, ja kui kõik juba kodus on, siis hakka ainult peksma. Wilja koju wedamine wõiks küll weel ajapoolest rutem sündida, aga loomad ei jõua wastu pidada. Wiljapeksmine peab aga siin ruttu edasi minema, sest aasta ei ole aasta wend, ükskord on kõik ilmad ilusad, teinekord sajab sel ajal sagedasti wihma, mis palju kahju teeb. Suurem jagu põllumehi meie külas on juba kõik maaomanikkudeks saanud ja praegu, Suwiste pühadest saadik töötawad maa-mõetjad maa ärajagamise kallal. Iga maaomanik saab oma maa, mis enne põldude kaupa laiali tõiste seas oli, kahes tükis: üks tükk põllu- teine karjamaad. Et põllumaa igal pool mitte ühesugune hea ei ole, siis peab küll mõnigi karjamaale jäema, sest kõik ei mahu marjamaale. Nagu räägitakse, jaotatawat maad ka mõnes teises külas meie kubermangus tükkideks. Maamõetmine näikse siin kaunis kulurikkaks minewat. 12 töömeest saanud küla poolt igaüks 25 rubla kuus, kaks woorimeest kumbki 85 rubla kuus, ja peale selle weel muud kulud kokku teewad kena summakese kuus wälja, sest töö nõuab palka, ja ilma kuluta ei ole parandust. Sest parandus on see tõesti, kui igalühel maaomanikul oma maa, kas põllu- ehk karjamaa ühes tükis oma ümber on. Oma põllumaad wõib siis parandama, wäetama hakata, et ta rohkem wilja kannaks, wõid sinna wilja sortisi peale külwata, mida ise tahad. Ei ole siis selle peale waja waadata, mida kõik teewad, kuidas teised põldu seemendawad, millal teised wilja äraweawad ja karja sisse lasewad. On maaparandamiseks raha waja laenata, wõid seda siis pangast hõlpsasti saada, segapõllu korra juures olgu kogu küla laenu juures käemeheks; ehk tahad oma maad ära müüa, jälle on hõlpsam ostjat leida. Ka see on kaugelt parem ja õiglasem, kui igal peremehel oma jagu karjamaad wälja mõedetud on, kes tahab, wõib seal peal loomi pidada, kes tahab, wõib seda heinamaaks jätta, ehk põlluks üles künda. Siiamaani oli karjamaa ühine, loomade arwu kohta maa suuruse järel ei olnud mingisugust määra, jõukas peremees pidas suured karjad loomi ja lambaid, waesel oli üks ehk kaks lehma ehk ei ühte ainustki; üks kaswatas karja ühisel karjamaal, teise kulul, sest loomade arw wõis nii suur olla, kui keegi neid talwel ülewal pidada suutis, teine pidi omajagu karjamaad tõesti loomadele hinnata tallata jätma, kui omal nii palju jõudu ei olnu maa suuruse järel tarwilik jagu ehk ka rohkem loomi muretseda. Mujal asundustes oli juba mitmekümne aasta eest loomade arw maa suuruse järel ära määratud, siin seati see alles aasta paari eest joonde. Suur korralagedus, mis alati tülinaks asunikkude wahel oli, oli ka maajagamine. Mõnel perekonnal oli isegi surnute jaoks hingemaad, nagu tarwitaksiwad nemad weel maapealset ülespidamist, teisel perekonnal ei olnud mitte elawategi tarwis maad. Nüüd peaseb parem kord ja õiglus wõidule. Kolera kipub ka meile külaliseks tulema, ümberkaudu külades on teda juba mitmel pool olemas. Tema ärahoidmiseks anti ülemuse poolt kanged ja waljud eeskirjad: soolakalu, kurkisi, puuwilja, arbusisi, meloonisi ja limonadi 9

10 ei tohi mitte müüa; kes selle eeskirja wastu patustab, wõetakse wastutusele. Praegu on meie küla sellest külalisest küll weel puutumata, selle asemel põewad aga mitmed kõhutõbe, kuid surma kordasi pole tänini weel olnud. J. L. 10

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

Eesti-Haginski küla sünd, elu ja surm Kaukaasias

Eesti-Haginski küla sünd, elu ja surm Kaukaasias Eesti-Haginski küla sünd, elu ja surm Kaukaasias I Tänapäeval leidub vähe maailmas maid, kus ei elaks eestlasi. Neid on nende isade maa õnnetu olukord sunniviisiliselt laiali paisanud kõikidele mandritele

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks, trükimeistriteks ja lehnikerideks õppida. -ьн Н+

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsus

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsus RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 1. 1921. a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsuse terwitus. 4. Terwituste ettekandmine. Riigikogu awamise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem