Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tfijf"j Jt ia 6$<*;"

Väljavõte

1 Tfijf"j Jt ia 6$<*;

2 ABD-manmt. Õ b d e g h i llmno pvsstuwäõöü! ABDEGH IKLMNO PRSTUW /*/ AOOU Tiülitud M. Tõnisson'! tuluga.

3 ,3,03BOJieHO ueh»ypo». ^epnu, 20.!»««1888 r. THnorpaiJiia T. MaTH3eHa BI PeBeai. Lapse õpetajale juhatuseks. Tähtede ja lugemise Vpetus algab kolmandama lehctülje ' mese lehewje peal olewad «eilesed ja suured tähed on raamatu nime kaunistamiseks pantud. Päewas õpetagu lapsele üts ainule tüll; lui ta ühe päewaga mõnda tulli heaste selgeks ei saa, siis wõib selle jauks teist päewa weel abiks wõtta. Lapsele püitagu õppimist igapidi armsaks teha; õpetajal seislu alati meeles: Arm jõuab enam lui hirm." Ühe puhuga ei wõi last lauemine õpetada, lui kümme minutit; siis peetagu wahet ja lastagu teda muud tööd teha ehk mängida; siis algagu jälle õppimine, siis waheaeg ja n. e. kuni lelle päewa tüll õige selge on. Mida noorem laps, seda lühem olgu õpetamise aeg. Kõige kergem õpetamise wiis on healetamine, kus lapsele tähtede helid ehl heäled nõnda lätte õpetatakse, nagu nad sõnades helisewad. Kes seda wiisi tunneb, see õpetagu lugemise osakese ees otsas olewa kolme ehk nelja tähe heäled esiti heaste selgeks, kinnitagu neid edasitaghsi küsimistega ja lasku siis last helina järel sõnu kokku seadida; lus tarwis, seal parandagu ja aidaku ise kõrwalt la. Tähtede helina wtwustamisets awaldan siin mõned üksikud sõnad.näituseks, milledes lugeja nende tähtede heli tähele pangu, mis teistest jämedaminc on trükitud. Need sõnad on: lon, kamm, wurr, kehw, tüll, kes, sai, pütt, aed, wõib, lapp, ja, jah, lulf, aeg täis healeliste tähtede: a e i o u ä õ õ ü helid on ehl lugejale juba enne tuttawad, sest et nad oma nimedega enamiste ühesugused on; üksnes u i ü" helid on ülsikult ilmudes tumedamad lui paaris olles. Näituseks tuul, tule, siin, sinu, silda, süüd, (suid) j. n. e. Kes hcalttamisega toime ei saa, see õpetagu sell wiisil, mis temal heaste tuttaw on. Õppimise osades awaldatud sõnade arusaamine ning õieti rääkimine, iseäranis 22-scst 34-ma tülini, olgu lapse juhatajal igapidi selge, et ta last kõwa ja pehme, pila ja lühikeste sõnade wahel lindlat wahet laseb teha, siis on sellest õige lugemisele ja kirjutamisele jäädaw lasu. W. Tõnisson.

4 t no a i nn ii Ü i n II n II ni ii ni o ni ii au m ot au m.

5 3. enm &?%> 3>K> e una mo m nui ni e ei o on on onno öe!

6 r w l rewnlo i m 1 u i ni luui rut a loai ei rcin, wai ott lai.

7 s st d <f 4? / c/ rmsntstsd ui sm se sest ta tai alt mul sul rein on must.

8 5 / tsdwhpbhpbui tuid tuim ei leib hein ai pai waid wait, pai eit. 6. * / f h V k g j k al alg ja jah wai tornil ak wak aeg aed mis on waik?

9 8 7. ff ^ ff ff aoou a d o u i o r u k o o:s so:»/*/ ^ " ff ^zff» ^> ff» rr 9 -Ä ff ff ff,» ff» jm wo: o kois mr mmr kmr a cn \ax Mg zalk iarg jatf f mm so: woch. 8. aa uu ii ee oo aa$ maas uus kuus siis wiis ees mees kool sool tool kuul wul kaal kiil wiil^ suur mees on siin maas.

10 aa oo oo uu äär, wäär, käär, rõõm, kõõm, mõõk, sook, kool, look, muur ehk mmr, nuud ehk nüid, süüd ehk suid, püüd ehk puid, nööp on must, äär on uus. 10. tv ll mm nn ss tt kk pp wurr, mürr, firr, sorr, toll, loll, küll, tamm, samm, konn, õnn, lass, kass, rott, kott, lott, tikk, tõt-ta et-te! lük-ka kin-ni! mää-ri wak-ka! u. ae ea eu ue öe aeg, aed, waew, kaew, laew, hea, pea, tead, head teud, tued ehk toed, lued ehk loed, moed, poeg, kass lõi koe-ra, kirp kar-gas pulk suus.

11 10 se ott öe öe iie öed, sõel, tõel, õun, lõug, tõud, käes, wäes, päew, näeb, süedehk söed, üel-tud, külmad süed on mustad, sõel on arw. 13. abdeghijklmn oprsstuwaoou alg, eks, haud, jook, koer, lõim, nurm, paks, raud, suust, köis, wõib, wärw, Ms, kuus, tööd, laps pu-hub pil-li. 14. u Org rnucti Or-jus wae-wab. O-de nõe-lub. Ohk lii-gub. Öö-Pik lau-lab. U-ba õit-seb. Uss keer-leb. Uur tik-sub.

12 r 6 s Ra-tas wee-reb. Rein lau-lab. Ruun hir-nub. Rasw til-gub. Bruu-no on poi-sim-ntt.santker-jab.säästkm-nub. 17. I e i Lind lau-lab. Li-na kas-wab. Laps

13 12 o-pib. E-ma teeb tööd. Ge-wa e-^hib. In-gel wal-wab. Ilm on tä-na wä-ga i-lus. I-gal lil-lel i-se lõhn. 18. K H A JTJF J/' Koer jook-seb. Kass kar-gab. Hiir hüp-pab. Ka-rn mü-rab. Arm ai-tab. Hunt on ti-ge. Wen-na ni-mi on An-ton. Ar-mas-ta oi-guft! 19. K N M ä n m ^ ^ ^ Äär on peh-me. Ämm lau-lab. Noorik sõi-dab. Nool len-dab. Me-si on ma-gus. Muhk on wa-lus. Mart lõikab Puud. Mu-ri u-ri-seb.

14 J H G / m 4f Jaan. Jaak. Iuu-li on roe-mus. Tonn on jõe ni-mi. Gloo-bus on maa kn-ju. Iü-ri lu-eb. Iu-ta nu-tab är-das-te. 21. A B D E G H I K L M N O P R S T U W tt ' ~ ff tr A O O U Ants. Ee-wa. Hin-drek. Iaa-nus. Kai. Ne-ti. Peet. Tiit. Mir-ti. Wee-ra. Oie. Kul-la Rein ae! Rott läks kot-ti. 22. aed, ait, jälg, jälk, järg järk, kurg, kurk, king, kink, kuld, kult, laud, lant, laug, lauk, lind, lint, märg, märk, pang, pank, sild, silt, särg, särk, wõid, wüit.

15 kes, kees, taa8, kupp, mull, muul, roob, sapp, kepp, keeb, kus, kuus, kas, kuub, kell, keel, Mall, maal, mutt, muub, pott, poob, rott, saab, will, wiil, wett, weeix 24. hakk, haak, kook, lukk, pits, piits, taat, tikk, wait, Waat. jutt, juut, latt, laat, kokk, luuk, Pikk, piik, Patt, paat, ropp, roop, sepp, seep, tatt, tiik, utt, uut, west, weest, 25. keeb, kett, kuub, kuut, laab, laat, liig, liik, riib, riit, saab, saat, siib, siit, sööb, sööt, toob, toot, wiib, wiit. 26. loog, raag, saag, toob, look, raak, saak, toop, hal-bi, hal-pi, jär-gu, jär-ku, ka-na, kan-na, ka-si, kas-si, kol-gu, kol-ku, koi-bu, koi-tu, la-meb, lam-mas, pal-ga, pal-ka, ron-ga, ron-ka, wa-ras, war-ras, wär-gi, wär-ki, wäl-gu, wäl-ku.

16 a-der, aa-der, ka-lu, kaa-lu, ke-da, kee-da, ki-da, kii-da, ko-li, koo-li, re-del, ree-del, ri-su, rii-fu, sa-bas, faa-bas, fa-da, faa-da, mu-da, muu-da, wa-li, waa-li, Wi-ru, wii-ru. '28. hoo-bi, hoo-pi, Iaa-gu, Iaa-ku, joo-gi, joo-ki, kii-da, kii-ta, koo-di, koo-ti, laa-da, laa-ta, mõe-da, mõe-ta, pu-bu, Pii-pv, pii-gi, pii-ki, paa-di, paa-ti, rii-gi, rii-ki, waa-di, waa-ti, wää-di, wää-ti. 29. la-gi, la-ki, lak-ki, ku-bu, ku-pu, kup-pu, ki-da, ki-ti, kit-ti, Pu-gu, pa-ku, pak-ku, ra-da, ra-tas, rat-ta, ta-ba, ta-pa, tap-pa, w-gi, tu-ki, tuk-ki, wa-ga, wa-ka, wak-ka. 3ft. e-la-ma, kaa-lu-ma, tu-le-ma, lu-ge-ma, lük-ka-ma, hul-gu-ma, ja-ga-ma, jät-ka-ma, ko-gu-ma, kuu-la-ma, hul-ku-ma, kii-ku-ma.

17 16 pu-ge-ma, pak-ku-ma, ra-ba-ma, rap-pi-ma, su-ge-ma, sõk-ku-ma, so-ni-ma, soo-ni-ma, ti-ba-ma, tip-pi-ma, wa-di-ma, waa-ta-ma. 31. a-la-mad, a-su-wad, hel-de-mad, e-la-wad, kuul-sa-mad, ku-lu-wad, la-ge-dad, la-ku-wad, mõ-ru-dad, mõe-da-wad, no-be-dad, no-ki-wad, o-li-wad, hoo-li-wad, pa-lu-jad, pal-ka-wad, ro-ni-jad, roo-gi-wad, tu-ge-wad, tu-ku-wad, u-si-nad, luu-si-wad, wi-le-dad, wii-li-wad. 32. li-gi-mal, lii-ku-wal, loo-made, lon-ka-te, e-lu-le, kee-le-le, rai-sa-tud, tui-sa-tud, u-si-nus, i-lu-dus, o-le-wik, mi-ne-wik, ka-ru-ga, kaa-re-ga, Pi-ha-ga, pih-la-ka, kuu-la-ta, ku-la-ta, kü-li-da, kar-ju-da, kir-ju-ta! ku-lu-da, kuu-lu-ta! 33. a-wi-ta-ma, hää-wi-ta-ma, ä-ra-ta-ma, är-rita-ma, e-la-ta-ma, el-li-ta-ma, ko-lis-tak-se, koo-li-tak-se, pi-su-ke-selt, pii-sa-ke-selt, män-nikus-se, ma-ja-des-se, mä-ge-de-le, wää-ru-mi-sel.

18 kl, pl, pr, tt f kr, Haas, klaar, kliis-ter, klii-ma, plekk, pliks, plaks, ploom, plaat, prees, pruun, proow, pruu-ki-ma, trepp, truu, trumm, trükk, troon, kraas, kruus, kriit, kroon, kraaw, kriips, krist-lik, kramp. Klaari Truu-ta trii-gib kriip-su-li-seks trü-ki-tud klei-ti. 35. Kass. Kass on hiirte kuningas. Temal on läikiivad silmad, pikk saba, neli jalga, jalgade otsas käpad ja terawad küined. Ta puhastab maja hiirtest ja murrab ka lindusid ja noori jänesid maha, on wäga maias ning tige aga Puhas ja wõib igale poole ronida. Kass näeb öösel niisama kui päewal ja tahab inimese meelitamist. 36. Lammas. Laulmas on palju suurem kui kass. Temal on ka neli jalga, aga tema jalgade otsas on sõrad ja karwade asemel millad. Lammas sööb talwel heinn aga suwel rohtu. Temast saawad iuimesed liha, nahka ja Wilta. Wil-

19 ladest walulistatakse kõiksugust riiet, nahast tehakse kasukaid ja saani tekkisid. 37. Hobune. Hobune on kõige suurem kodu elajas. Temal on kaela kulles lakk, jalgade otsas kabjad, suur saba ja uhke käik. Ta on julge ja wahwa, teda tarwitatakse wankri- ja ratsasõidu juures, käib ka adra ja äki ees, tallab pahmast ja weab mitmesugused masinad käima. Hobune lähäb hea harimisega ja hoidmisega ilusamaks ja oma waenlaste wastu wõitleb ta tagumiste jalgadega. 38. Laps ja talleke. Laps: Talleke, miks sa karjud nõnda haledaste? Talleke: Minu ema on ära kadunud. Laps: Kas sa kardad, et sinule keegi haiget teeb, kui sa üksi oled? Talleke: Kartusest ei tea ma midagit, aga ma tahan oma armsa ema juures olla, niisama nagu sinagi. Sellejärele tuli wana lammas lähedale ja määgis oma tallekest. See hüppas rõemuga tema juure ja ei lasknud teda enesest enam lahkuda.

20 Hobune ja warblane. Warblane palus: Armas hobune! Sull on sõimes rohkeste toitu, luba sealt mõni terake ka minule, sest minu koht on üsna tühi!" Hobune wastas lahkelt: Wõta julgeste, weike linnuke, siit saab meile mõlematele!" Nad sõiwad rõemsaste kohud täis. Kui suwel kange palawaga palju kärpseid sigines, kes hobuse kallale tikkusiwad, siis püidis warblane neid hulga kaupa kinni, et nad tema heategijale kahju ei saanud teha. 40. Hiired ja konnad. Hiirede ja konnade wahel tõusis kord nii suur riid, et neid keegi enam lepitada ei jõudnud. Mõlemilt Poolt walmistati sõa wastu ja koguti sodijaid. Waewalt oliwad nad lagedale jõudnud ja suure toredusega sodimist alganud, kui juba kullid ning waresed juure lendasiwad ja neid kõiki oma pugudesse sõiwad. Nõnda juhtub riidlejatele alati. 41. Rebane ja wares. Rebane on üsna kelm ja walelik; kõik tema teud on laidu wäärt. Kord tahtis ta warese käest, kes puu oksa Peal oma saaki soi, liha tükki kätte saada. Ta hakkas warest kiitma

21 20 ja ütles: AH kui ilus sa oled! Sinu nokk on palju nägusam kui teistel lindudel ja sinu pea on lõpmata kena. Küll tahaksin ma hea meelega ka sinn ilust laulu healt kuulda!" Wares sai sellest kiitusest uhkeks, uskus rebase walet ja hakkas waakuma. Waakudes libises liha tükk noka wahelt lahti ja kukkus rebase ette maha, kes seda ära sõi. Petise juttu ära usu ialgi! 42. Hea kuningas. Ühes Aasia maa jaus elas kord wäga hea kuningas, kes suure truudusega oma riiki walitses ja kellegile ülekohut ei tehtud. Aga siiski tiutasiwad teda kadedad inimesed ja püitsiwad tema üle kolbmata juttusid rääkida. Kord oli ta telkis ja kuulis kudas soldatid wäljaspool telki teda laimasiwad. Aga kudas maksis ta seda kurja neile kätte? Ta astns telgist wälja ning ütles: Sõbrad, kui teie mind tahate tiutada, siis minge minust natuke kaugemale!" 43. Mnsta räästa tarkus. Palawal põua ajal leidis janune must räästas heina saadu äärest wee pudeli. Et ta lühikese nokaga sealt mtt kätte ei saanud

22 sellepärast püidis ta pudelt katki notma^ehk ümber lükata, aga selleks oli temal jõud kasin. Wiimaks leidis ta ometi hea nõuu. Ta korjas weikest kiwa ja wiskas neid pndclisse, kuni wesi nii kõrgele tõusis, et ta janu wõis kustutada. Kes wäsimust ei karda, selle fooni lähäb täide. 44. Parastamise palk. Hunt oli auku kukkunud, mida inimesed tema püidmiseks oliwad walmistanud. Seda nägi rebane, hakkas hädasse langenud loomakest pilkama ja nimetas teda lolliks, et ta prndjate kawalusest ei olnnd aru saanud. Kui ta nõnda parastas ja ümber augu ääre senna ja tänna rõemu pärast hüppas, langes ta ise kogemata ka sisse. Ara Pilka seda, kes õnnetusse ou langenud, sest sa ei tea, mis sinnle enesele wõib juhtuda! 45. Kaks sikku. Sügawa jõe kitsa purde peal juhtusiwad kaks sikku teine teisele wastu tulema. Tee lahti!" hüidis esimene. Kudas sa nõnda tohid käratseda?" kisendas teine, mma olin ju enne silla peal, sellepärast Pööra tagasi

23 22 ja lase mind enne üle minna!" Kuhn sa mõistuse oled jätnud?" karjus esimene, mma olen sinust wanem ja piaksin tagasi Pöörama! Ei ialgi!" Nõnda jonnisiwad mõlemad ega tahtnud kumbgi järele anda, kuni nad sarwedega teine teist poksima hakkasiwad. Kangest põrutamisest kukkusiwad aga mõlemad üle silla ääre jõkke, kust nad waewalt weel eluga peasesiwad. Nõnda juhtub jonnijatele ikka. 47. Jumal. Jumal on kõige ülem kuningas ehk walitseja. Ta on taewa ja maa, päikese ja tähed, inimesed ja kõik loomad loonud. Ta walitseb ja hoiab kõiki, keda ta on loonnd, isaliku armastusega. Sellepärast hüitakse Teda armuliseks taewa Isaks. Ta on igas kohas ja näeb kõik, mis tehakse. Ta on helde ja armastab õigust, aga wihkab kangeste õelust ja ülekohut. Kes teda armastawad ja õiguses elawad, neile teeb Ta Palju head ja annab igawest õnnistust. 48. Jeesus. Jeesus on Jumala Poeg. Ta sündis lunastamise töö pärast ka inimeseks. Petlem-

24 23 ma karjased oliwad esimesed, kellele, seda sündimist kuulutadi. Jeesus kaswas wagaduses, oli sõnakuulelik wanemate wastu ja armastas inimesi. Nüid on ta jälle taewas Isa juures ja walitfcb Temaga kõige looduse üle. Ieesus tahab, et kõik lapsed nii wagad ja sõnakuulelikud oleksiwad, kui Tema oli, selleparast ütleb Ta: 3aske lapsukesed minu juure tulla, et nad minust õpiwad, õnnistust saawad ja taewariiki päriwad!" 49. Millal maksan? Millal maksan memme waewa, Hea ema Piima waewa, Kahel käel kandemise? Kaswatas kui kaunakesta, Wiis mind põllel põllu peale, Pani parmaste wafrele, Sületäide keskeella: Et ei tulnud tuuli peale, Ega weerend wihma peale! 50. Õpetuse sõnad. 1. Kuule oma wanemate sõna, sest nemad on sind sünnitanud ja ära põlga neid mitte kui nad wanaks on saanud! 2. Kes suud ja keelt hoiab, see hoiab hinge ahastuse eest. 3. Osta tõtt ja kartust, mõistust ja õpetust,

25 24 aga ära kauta neid mitte! 4. Wiin ajab pillama, kange joomaaeg möllama, sellepärast ei saa keegi targaks, kes nende sõber on. 5. Wihkamine kihutab riidu, aga armastus katab üleastumise kinni. 6. Parem pisut õigusega, kui palju ülekohtuga. jiirnimir.:. H MMWMMUM»M>W«M»WWWWMMM»MMMM l»n»mm!m>mm»l»!! I Lamp. Saapad. Uut. ftlawer. Saiad, Kannel. Anni-üiasin. Auiu-laew. Kioon. ^ mmmwmwmmtimmmmmwm

26 25 Jeesuse palwe. Meie Isa, kes Sa oled taewas! Pühitsetud saagu Siuu nimi. Tulgu nieile Sinu riik. Sinu tahtmine sündigu kui taewas, nõnda ka maa peal. Meie igapäewast leiba anna meile tänapäew. Anna meile andeks meie wõlad, nõnda kui meie andeks anname oma wõlglastele. Ära saada nieid mitte kiusatuse sisse, waid peasta meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik, wägi ja auu igaweste! A«men. Hommiku palwe.. Armas taewane Isa! Meie täname Sind, et Sa meid sell öösel armulikult oled kaitsnud ja kõige kahju eest hoidnud. Pimedus ou mööda läinud, walgus on jälle kätte jõudnud. Sinu ilus päikene paistab armsaste kõikide peale, soojendab ja walgustab. Aita, et ka meie oma tegude poolest nii puhtad wõiksime olla nagu päikene! Aita, et meie kõikidele wõiksime head teha ja rõemuks olla! Aamen. Palwe enne söömist. Armas Issand! Sina oled helde ja Sinu heldus toidab kõiki, kes elawad ning liiguwad. Õnnista rooga, mis meie praegu ihu ramuks wõtame! Aamen.

27 26 Palwe pärast söömist. Tänagem Issandat, sest Tema on hea ja Tema heldus kestab igaweste! Tema teud on suured; kõik loodus on täis Tema pärandusi. Temale toogem auu ja kiitust! Aamen. Õhtu palwe. Oh kõigeivägewam Issand! Meie täname Sind, et meid mööda läinud päewal kõige kahju eest oled hoidnud. Kõik loomad jääwad une hõlmasse puhkama, aga Sina, nende Looja, ei maga ega uinu, waid näed öösel niisama selgeste nagu päewal. Sellepäraft palume Sind, hoia ja kaitse meid, et meile mingisugust häda ega õnnetust ei sünniks! Saada head inglid meie ümber walwajateks, et meie rahutikult wõiksime magada ja rõõmuga uut päewa walgust näha saada! Aamen. Wõerad tähed. C c (tse) räägitakse kui pehme k": Carl, Columbus, Cook; aga a, i, ä ees kui tse": Cilicia, Cedri-puu, Sicilia, Cäsarea. Ch ch (tse-ha) räägitakse kui kõwa h", sõna alguses ka kui k": Koch, l/aldea, Chiwa, Christus. F f (ehw) räägitakse kui kõwa w": Friedrich, Geografia. Z z (tset) räägitakse kui kõwa ts": Zoologia, Zion, Zeitung. V V (sau) räägitakse muis keeltes kui w": Victor, Venus; aga Saksakeeles kui f": Vater, vermeiden.

28 27 Sch sch (es-tse-ha) heli ci ole wõimalik tähtedega tähendada, seda piab õppijale suu sõnaga ette räägitämä. Schiller, Schlüsselburg. tt YU (ku) räägitakse kui kw": Quinte, Quatember, Quartett. F x (iks) räägitakse tui ks": Alexander, Sextus. Y y (ipsilon) wetakse wahest kui i": Ladh, Iuly, Iuny, wahest kui ü": khnä, hhwä; sõna alguses täis healeliste ees kui \": Jukatan, Jork. Ladina keele tähed. Aa Bb CC Ch eh Dd Ee Ff Gg Aa Bb Se CH ch D d Se F f g Hh li Jj Kk LI Mm Nn Oo Pp Hh Ii Jj Kk Sl 2Km N n Oo P p Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Q q R r Ss Tt Uu Vv Ww Jj Yy Zz Ää Õõ Öö Üü Z z Ää Õ<5 fii Ü ü Anna leiba! Eewa mine tuppa! Tule sööma! Eaiu puid! Lõika katki! Kes lähäb mõisa? Willem sõidab linna. Kes hakkab kirjutama? Mitu meest sa nägid? Naine nutab. Saul naerab. Friedrich lueb Zeitungi. Jaan õpib Geografiat. Ilm on ilus. Hindrek laulab. Otu wilistab. Uks kääksub. Lõukene lõõritab. Kari lähäb wainule. Kiwi on kõwa.

29 28 Arwu tähed ehl numrid. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * üts taks kolm neli wiis kuus seitse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kaheksa üheksa kümme Lavina numrid. i n in iv v vi vn vm ix x xi xn xin xiv xv xvi xvii xvm xix xx ,20 XXI XXX XL L LX LXX LXXX XC C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M

30 29 Eesti kirjutuse tähed. ^ Sf JF %^ ^ ä ee Cs&ea. 0eusa. cz-7cwn/. cz^iae-c\ Jaa co / 2W 2^ w. c-/sca>ee cy/ooi. CA4 c^/äi/. cz^/cettt. czsyccm. <^Sa amm. octcl. dfitu. CZ^idi cm f/ua. C/o 0*1 ri Äe* n-twie. 16 mata. S J? J J J e^ / 3> fstf

31 30 Kirja märgid.. PUttlt, üteluse ehk k0ne kindel lõpe märk., komma, ütelustes tarwitataw lühike kinni pidamise märk. ; semitoolon, ehk pool-punkt, pikem kinni pidaniise märk. : foulini, näituse mürk. mõtlemise märk.! õhkamise märk, mida nende üteluste järele pannakse, mis õhkamist, kastmist ja hüidmist tähendawad.? küsimise märk.,," jttttumärgid, wahele wõetawate tähtja sõnade ehk üteluste tähendajad. - Ühenduse ehk lahutuse märk. ' kustutamise märk. :,: kordajad märgid, mis ütelust, mille järele nad seisawad, weel teist korda käsiwad lugeda ehk laulda. ( ) [ ] llamrid, sulgumise märgid, mille wahele seletaw sõna ehk ütelus pannakse. * f tähenduse Märgid, mis selle sõna juurde pannakse, millest wäljaspool juttu pikemalt tahetakse rääkida. jau Märk ehk paragrahw. Wene triiki tähed. 1 a i;6 iib r r AA Ke ;i; w :\3» 0 V b W w A g D d Ee Ehe she Sc st lin li RK J/i MM UH OO lin Pp J i J, Ä J L l M m Nn O Pp «i Cc TT yy Gch Xx Uu HH III UJ S e T t u u F f Kh» Iha Tse tst Tsht tsht Eha sha ni,m ivb bibi bb i;t> :)s IOro flfl schtscha Jäi I«3i Ien I«Ee Ju ju J, ja 6e Vv liit. sita ishitsha IslraUoi.

32 1 forb 1 on 1 2 = 1 = 2 3 = 1 = 3 4 = 1 = 4 5 = 1 = 5 6 = 1 = 6 7 = 1 = 7 8 = 1 = 8 9 = 1 = 9 10 = 1 = 10 1 forb 4 on 4 2 = 4 = 8 3 = 4 = 12 4 = 4 = 16 5 = 4 = 20 6 = 4 = 24 7 = 4 = 28 8 = 4 = 32 9 = 4 = = 4 = 40 1 forb 7 on 7 2 = 7 = 14 3 = 7 = 21 4 = 7= 28 5 = = 7 = 42 7 = 7 = 49 8 = 7 = 56 9 = 7 = = 7 = 70 Üls-lord-iits. 1 forb 2< on 2 2 = 2 = 4 3 = 2 = 6 4 = 2 = 8 5 = 2 = 10 6 = 2 = 12 7 = 2 = 14 8 = 2 = 16 9 = 2 = = 2 = 20 1 forb 5 on 5 2 = 5 = 10 3 = 5 = 15 4 = = 5 = 25 6 = 5 = 30 7 = 5 = 35 8 = 5 = 40 9 = 5 = = 5 = 50 1 forb 8 on = 16 3 = 8 = 24 4 = 8 = 32 5 = 8 = 40 6 = 8 = 48 7 = 8 = 56 8 = 8 = 64 9 = 6 = = 8 = 80 1 forb 3 on 3 2 = 3 = 6 3 = 3= 9 4 = 3 = 12 5 = 3 = = 18 7 = 3 = 21 8 = 3 = 24 9 = 3 = = 3 = 30 1 forb 6 on 6 2 = 6 = 12 3 = 6 = 18 4 = 6 = = 42 8 = 6 = = forb 9 on = = 45 6 = 9 = = 'forb 10 on 100, 10 forb 100 on 1000.

33 32 Wene arwu sõnad. 1 OJHBl, 2 ZM, 3 TpH, 4 TCTHpe, 5 DJHTB, 6 mectb, 7 cemb, 8 BOceMB, 9 ^ebhtb, 10.uecHTB, 11 OÄHHa^i],aTL, 12 ABbua^i^aiB, 13 Tpiraa,a;n;aTB, 14 TOTHpHaÄijaTB, 15 natbhaän;atb, 16 inectlhaän;atb, 17 cembhawatb, 18 BoceMBHa,a;naTB, 19 ae- BflTBHawaTB, 20 ÄBa^uaTB, 30 Tpn^aTB, 40 copomt, 50 nfltb,a;echrb, 60 inectbflecarb, 70 cemb,a;ecflt r B, 80 BOceMBAecaTi, 90.ueBaHOCTo, 100 CTO. Jumala lumme tmlta. Esimene last: Mina olen Issand sinu Jumal: Sull ei pia teisi jumalaid oleme minu kõrwas. Mis fee on? Meie piame Jumalat üle kõige asjade kartma, armastama ja Tema peale lootma. Teine tast: Sina ei pia Jumala oma Issanda nime asjata suhu wõtma-, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes Tema nime kurjaste pruugib. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie Tema nime juures ei nea, ei wannu, ei lausu, ei waleta ega peta. waid et meie Teda kõige häda sees appi hüiame, palume, kiidame ja täname. Kolmas täsl: Sina piad pühapäewa pühitsema. Mis l«on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et

34 33 meie jutlust ja Jumala s3na ei põlga; waid et meie seda pühaks piame, heal meelel kuuleme ja õpime. Neljas task: Sina piad oma isa ja ema auustämä, et sinu käsi heaste käib ja sina kaua elad maa peal. Mis fee on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma wanemaid ja isandaid ei põlga ega wihasta; waid et meie neid auustame, teenime, nende sõna kuuleme ja neid armsaks ja kalliks piame. Wiies läsl: Sina ei pia tapma. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie ligimese ihule ühtegi kahju ega kurja ei tee; waid et meie teda aitame ja temale head teeme kõige häda sees. Kuues tast: Sina ei pia abielu ära rikkuma. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie kasinaste ja puhtaste darnc, kõnede ja tegude sees ja et igaüks piab oma abikaasat armastama ja auustama. Seitsmes läsl: Sina ei pia warastama. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie ligimese raha ja wara ei wõta, ei kawala kauba ega petise tööga eneste poole ei kisu; waid et meie tema wara ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida.

35 Kaheksas task: Sina ei pia ülekohut tunnistämä ligimese wastu. Mis fee on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie liginiese peale kawalaste ei waleta, teda ei peta, keelt ei peksa ega kurje kõnesid tema peale ei tõsta; waid et meie tema eest kostame, kõik head temast kõneleme ja kõik asjad heaks kääname. Nhelfas liist: Sina ei pia himustama ligimese koda. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja armastama, et meie ligimese pärandust ega koda kawalusega ei Püia, ega õiguse nimel eneste poole ei kisu; waid et meie teda aitame, et tema seda enesele wõiks pidada. Kümnes tast: Sina ei pia hiiuustama ligimese naist, sulast, ümardajat, weisid ega muud mis tema päralt on. Mis see on? Meie piame Jumalat kartma ja arinastama, et meie ligimese naist, peret ega weisid ära ei awatele ega wägisi ei wõta; waid et meie neid maenitseme, et nemad paigale jääwad ja teewad mis nende kohus on. Noor-luu. Esimene weerand. C Wiimne weerand.

36 35

37 36

38 I

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

Jt учф *

Jt учф * Jt учф * Ig Tõnissoni i *J Il a b NVJ't!l

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem