Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)"

Väljavõte

1 Peterburi Teatajas aastatel ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel. Taga-Kaukaasia: Abhaasia: Estonia. Ilmad: suur lumi aasta algul, lumekahjustused Estonias ja Suhhumis, lumest tingitud kitsad olud. Estonia küla kooliõpetajad. Mihkel Johannes Vunk. Estonia keelpilliorkester. Küla lagunemine erakondadeks. Estonia uue kooli- ja palvemaja õnnistamine (1910), õnnistamispidu, Batumi pastor Bernhof. Ajalehtede lugemine Estonias. Estonia naaberküla (Vladimiri). Näitemängupeod Estonias. Kodori jõe tõus ja oht külale. Põllu- ja aiatööd, tohkatamine. Virsikute korjamine Estonias, Estonia virsikukasvatuse ajalugu, virsikute pakkimine ja väljavedu. Põud ja tugev vihm, kehv viljasaak (1911). Plaanid asutada Estonia ja Linda asunduste peale ühiselt puuvilja väljasaatmise ühisus, tarbijate ühisus ja hoiu-laenuühisus. Soe talv (1912). Plaan ehitada Estoniasse uus kontserdi- ja näitehoone, probleemid ehitamisega. Seltsimaja valmimise plaanid aasta sügiseks. Digiteeris A. Aule, kirjaviis muutmata. Peterburi Teataja (nr. 12), 12. veebruar 1911, lk. 3 Estonia asundusest, Kaukasiast. Soojasse Kaukasiasse on tänawu küll päris eht põhjamaa talw wõersile tulnud. Teisel januaril sadas meil esimene lumi; selle wastu oli aga sügise wäga ilus, puud seisiwad kaua lehtes, ei olnud külma, ja kõik paistis, et tänawu talwet ei näegi. Kuid nüüd tuli ka sarnane lumi, mida enam keegi pärismaalanegi ei mäleta. Praegu on lumi 2 arshinat igal pool sügaw, mis Kaukasia kohta wäga suur ime on. Et lund igapäew juurde tuleb, siis sünnitab see suurt muret, iseäranis nendele, kellel loomatoitu wähe on, ja weel rohkem, kellel seda sugugi ei ole, nagu pärismaalastel karjastel, kellel lootus oli ilusa talwe ja selle toidu peale, mis metsas on. Kuid nüüd on häda suur. Ka rõhub lumi katuseid maha, mis wanemad on, kuna lund katustelt ära loopida ei jõua. Sarnast kurja tegi lumi kõigele asundusele. Nii wajutas lumi näitemängude ja piduõhtute jaoks ehitatud hoone sisse. See maja sai kuue aasta eest tolleaegse kooliõpetaja hr. Wunk i tublil ettewõttel ja õhutusel ehitatud ja läks umbes 500 rubla maksma. Raske oli tema ehitamine küll, kuid siiski saadi sellega walmis, sest selkorral ei puudunud üksmeel. Pärast maja walmissaamist sõitis ka meie tubli koolimees ära, et oma tüdimust wälja puhata. Pärast saime küll jällegi kooliõpetaja, kes aga waewalt ühe talwe üle elas ja ka putku pistis. Kuid nüüd saime kiidetud seltskonnategelase omale eesjuhiks. Tõttasiwad siis ka kõik meie kooliõpetaja juurde, meelde tuletama, mis ligi kahe aastaga unustatud oli. Esiteks läkski kõik wäga ilusasti ning kõik andis lootust hiilgawat tulewikku näha. Räägiti ja tuletadi ka endise kooliõpetaja Wunki tegewust meelde, kuid sellega tõusis kohe waielus ja wiimaks riidki. Põhjus seisis selles, miks Wunki kiideti ja praegust kooliõpetajat laideti. Wiimaks läksiwad tülid nii suureks, et suurem hulk tegelasi seltskonnaelust koguni kõrwale jäi-

2 wad. Kooliõpetaja aga tundis, et ta enesega rahul on, käis mõne üksiku seltsilisega kuskil üksikus talus, kus wiina joodi ja seltsi asju aeti. Wiimaks, kui ära nähti, et uuest kooliõpetajast seltsielu juhtijat ei saa, kogusiwad ärksamad seltskonna liikmed ise kokku ja kutsusiwad muusikakoori, mis hr. Wunki ajal heas korras töötas, uuesti elule. Saadi koguni nii kaugele, et uue kontrabassi ostmiseks näitemängu-õhtu ühe kohaliku taluperemehe wastutusel toime pandi. Õige seltskonna juht ja seltsielu edendaja, uus kooliõpetaja, wiibis aga sel ajal ikka kusagil wiinalaua taga ja edendas Estonia elu. Seesuguse loomuwastase olukorra tagajärjeks on Estonia mitmeks ja mitmeks erakonnaks lagunemine. keegi ei tea, millal Estonias üksmeel jälle walitsema hakkab ja siinne elu wana roobastesse saab juhitud. Kõige selle halbtuse kõrwal on Estonia ka midagi paremat ära teinud. Minewa aasta 28. nowembril õnnistati uus kooli- ja palwemaja sisse. Maja on telliskiwidest, suure palwesaali ja koolitoaga, kahe koolmeistri toaga ja köögiga. Maja tuli kallis maksma; walitsuse poolt kingiti 50 puud, kust lauad ja palgid saiwad. Õnnistamise pidu oli küll suurepäraline, kuid ikka paistis wälja, et mitte üksmeel pidu juhatamas ei olnud. õnnistamas oli oma õpetaja Batuumist hr. Bernof. Oli ka muusikakoor oma käe peal mängimas. Kõige selle halbtusele, mis praegu Estonias walitsemas, on suureks õhutajaks ka kõrts. Kaukasias on loodus wiinamarjade eest isegi muretsenud, kust iga mees omale oma jao wõib walmistada. Kuid siiski wõtab kõrtsimees üheainsa pühapäewaga 40 rbl. kasu sisse. Wäga tihti on ka meie kooliõpetaja seal istumas ja oma parema sõbraga wiinalaua taga magusat juttu puhumas näha. Ajalehti loetakse endise kooliõpetaja Wunki mõjul kaunis rohkesti. Suhumi postkontorist tuuakse iga nädalas kaks korda posti. Estonia postikast on ikka kõige täiem. Kõige rohkem loetakse Koit u ja Aeg a, kumbagi saadakse siin kakskümmend eksemplari. Peale selle käiwad siia weel mõned eksemplarid teistest lehtedest. Peterburi Teataja (nr. 20), 12. märts 1911, lk. 3 Estonia asundusest, Kaukasias Suhum-Kales. Kohutaw talw oli meil Suhumis tänawu, sarnane, mida kõige wanemad pärismaalasedki ei mäleta. Räägitakse küll, nagu muinasjuttu, et 120 aasta eest olla Mustmeri ka kuni Konstantinopolini kinni külmanud. 23/24. jan. hakkas lund nii rängasti sadama, et ühe tunni ajaga lumekord kuni üks jalg sügaw oli, ja sedawiisi sadas kaks päewa, enne oli juba üle arshina lund maas, kuna nüüd ligi nelja arshina paksuseks läks. Hommikuks oliwad majade uksed kinni sadanud, see oli õnnelik, kes 2

3 õhtu labida tuppa tõi, nüüd oli tarwis kiiresti katused ära puhastada, muidu oleksiwad need kohe sisse wajunud. Külas tuli sissewajumist wähe ette, aga Suhumi linn paistis pärast wälja, nagu oleks sõda üle käinud: sildid, trepikatused ja ka suured kahekordsed majad oliwad sisselangenud, muu seas ka suur kahekordne maja, kus all raamatukauplus, rätsepa töökoda ja pagar sees oliwad, kõik Suhumi linna esimesed kauplused. Kus mitte majad waremeteks ei ole wajunud, seal on katused lae peale kukkunud. Telefoni traad, mis 10 wersta Suhumist ühte haigemajasse käis, oli maha wajutud. Meri oli selle wastu jälle wäga ilus ja tasane, just kui juunikuul. Wäljast oli laewadega kaupa toodud, kuid laewa kontorist oli wõimata magasini wiia, nõuti 1 rbl. puuda pealt magasini wiimise eest. Jahu oli, kuid leiwa nael maksis 10 kop.; ei olnud puid, millega küpsetada. Suhumis puuladu ei ole, ja wäljast oli wõimata puid tuua; kellel linna ligidal puid oli, need tõiwad seljaga ja nõudsiwad 100 rbl. süllast ja wiimaks politsei ei lubanudki sülla wiisi müüa, ainult puuda wiisi, sellepärast et üks rohkem saab ja teine ei saa sugugi. Puude puudast makseti: toored lumised ja jäätanud 14 kop. puud, kuiwad ja paremad puud 40 kop. puud. Täielik liikumise seisak oli kaks nädalat, kus külast linna ei saadud; linnas oliwad katuste puhastamiseks soldatid tööle pandud. Külas oli siiski natuke parem ainult küll eestlastel ja wenelastel. Aga pärismaalastel, mingrellidel, oli häda õige suur. Majadeks on neil witsadest punutud saramoodi onnid. Seal põleb kesk põrandat tuli, kus majalised ennast soojendawad. Toidu tagawara on wahest 10 naela kukurusi jahu, kuid nüüd on weskile wõimata minna ja weskidki seisawad. Tule tegemiseks toob mingrel metsast sülega puid, puude tagawara neil kodu ei ole, aga kust sa nüüd wõtad, kui kõik lume alla maetud. Loomasi, mis enne kõik oma eluaeg lausa taewa all oliwad, peab ka oma juurde tooma; toit on põllu peal puude otsas kuhjas, kuhu aga wõimata ligi peaseda. Suurem häda on weel nendel, kes kaugemal mägedes, suuremate looma ja lammastekarjadega on. Nad on kõik omad karjad alla ajanud ja paluwad eestlaste ja wenelaste käest kukurusi õlgi, mille wihust 15 kop. maksetakse. On kuulda, et kaugel mägede-küladest juba üle kuu aja midagi kuulda ei ole, ei tea, kas seal ühtegi enam elus on, wõi ei ole. Eestlaste kõige suurem kahju on, et lumi nende persikupuu aiad ära purustas, niisama on ka õuna- ja pirnipuu koored külm lõhki pigistanud. Külma oli peale 10. M. F. Peterburi Teataja (nr. 31), 23. aprill 1911, lk. 3 Kaukasia Estonia asundusest. Raske talwe järele on meil kõik tööd ripakile. Harilikult oli endistel aastat sel ajal juba kõik maad küntud, kuid tänawu on need tööd kõik korraga kaelas. Lumi on küll läinud, kuid nüüd on alaline wihm, mis töötegemist takistab. Kewade hakkab ka juba tulema, persikud, 3

4 õuna-, ploomi-, ja pirnipuud on õite ehtes, mis Kaukasia kewade ütlemata ilusaks teeb. Loota on ka tulewaks suweks head saagi aastat. Ülestõusmise pühal oli Estonia naabruses Wene külas Wladimiris Estonia näitlejate poolt näitemängu-pidu. Ettekanti eesti- ja wenekeelne näitemäng. Eesti keeles etendati Mis pärast surma sündis. Tegelased oliwad läbisegamine head. Wene keeles mängiti «Дымъ безъ огня». Kord oli ilus, ja et ilm hea oli, siis oli rahwast kaunis rohkesti kokku kogunud. Sissetulek arwata 44 rbl., mis Wladimiri külaga pooleks sai wõetud. Juhatus oli jällegi, nagu ennemaltki seltsi tegelaste endi käes. Nooremate ettewõte, piduõhtut toime panna, leidis mitmelt poolt ägedaid wastaseid, kes ettewõtmist nurja ajada tahtsiwad, kuid siiski saadi asjaga hakkama. Peterburi Teataja (nr. 35), 7. mai 1911, lk. 3 Suhumi Estonia asundusest, Kaukasiast. Suur hädaoht on Estonia asundust ähwardamas. Kadora jõgi, mille kaldal küla on, hakkab rohke lume sulamise järele kaldast üle ajama, sest selle ajani on wilud ilmad olnud, ja nüüd järsku soojaks läinud. Tõkkeid teha on ka pea wõimata, sest wesi jookseb wäga kiiresti, nii et kus õhtu tore mets seisis juba hommikuks wahutaw jõgi asemel on. Praegu ajab wesi igale poole küntud maade peale, kus pehme muld kõik ära uhutud saab. Ja ka elumajadele jõuab wesi ligemale. Pool küla on küll ülewal mägede pool, kuid põllud on ikka jõe ääres. Lund on mägedes weel palju, ja asunik waatab hirmuga tulewikule wastu. Peterburi Teataja (nr. 45), 15. juuni 1911, lk. 3 Estonia asundusest, Kaukasiast. Nelipühad on mööda ja elu on jällegi wanades rööbastes edasi weeremas. Nelipühade ajal oli aga suur pidude ajajärk. Pidusi peeti kolmes asunduses korraga Estonias, Alam- ja Ülem- Lindas. Estonias oli teisel pühal; etendadi näitemängu Wene keeles, kuna Eesti keeles üks pisike kõlu oli walitud. Mängiti Мужикъ-баринъ ja Eesti keeles Kännud ja käbid ; mängud mõlemad oliwad joodikute elust ning wenekeeles oli [ ] poolest tubli mäng, kuid mängiti [ ] Miks? [ kolm rida loetamatud ] keele rääkimine mõjus selleks kaasa, et etendusel seda mõnu ei olnud, mida soowida oleks wõinud. Eestikeelne Kännud ja käbid läks ka halwasti, oliwad mitmesugused unustused näitelawa sisseseade juures, mida wiimasel silmapilgul weel parandama hakati, kuid rahwale tegi ta siiski suurt naeru, ja käteplaginal ei tahtnud otsa tulla. 4

5 Esimesel pühal oli Wene naabrikülas Wladimiris ka esimene kord näitemängu-pidu, muidugi eestlaste eeskujul, [ ] [ ]õtte aeg seal mängisiwad ja sinna [ ] lawa tarwitused muretsesiwad. [ ] näitemängu wõiks kiita, oli h[ ] [ ]ud, oli ka kolm-neli laulgi õpitud, [ ] [ ]ti etekanti. Rahatoojad oliwad suurem jagu eestlased. Asuniku töö on praegu kibe kukurusi tohkatamine, s. o. kukurusi iseäraliste maakirwesega (доха) õredaks raiumine ja heina wälja puhastamine; on kaunis raske töö, makstakse ka 1 rbl. ja rohkemgi töölisele päewas. Warsti walmiwad ka persikud ja muud aiawiljad, mis wäga palju tööd tarwitawad, nii et tihti ka ööd läbi peab töötama, aga sellest kirjutan edaspidi. Praegused puuwiljad, mis juba oma saaduse kätte andnud, on: murelid (черешній), siidipuu marjad ja üks sort musmulaid ja õige warsti tulewad persikud. Meie muusikakoor harjutab ennast kaunis tublisti, kus praegu 13 mängijat (wiiulitega) on, tahetakse ka mõnda pasunat sekka tellida ja segaorkestriks muuta. [ ] tasaseid juttusi seltsi asutamisest [ ] [ ]id wist ta jutuks jääb, sest asja[ ] puudub meil selleks, kuna ka[ ] [ ] ei taha tegemist teha. Peterburi Teataja (nr. 48), 25. juuni 1911, lk. 3 Estonia asundusest, Kaukasiast. Estonias on praegu kõige kibedam töö-aeg aastas, nimelt persikude korjamine, sissepakkimine ja wäljasaatmine. Teistes Suhumi Eesti asundustes persikuid ei ole, ainult Estonias. Linda asunduses ei ole persikule tarwilist maad; õuna- ja pirnipuud kaswawad seal küll. Estonias hakati ainult umbes 8 aasta eest persikust kuulma, kui ka juba mitmedki kalli hinna eest noori puid ostsiwad ja asutasiwad, arwati, et ega sest midagi wälja ei tule, eestlane on põllumees ja eestlane selleks peakski jääma, tema aednikuks ei kõlba! Kuid puud kaswasiwad, ja juba kolme aasta pärast oli wilja küllalt, ei olnud kuhugi panna, wiidi ka turule, kuid hind oli ime odaw, ja ei tahtnudki keegi; siis ei jäänud muud midagi järele kui ainult sigu sööta. Aga ega eestlane hädasse jää! Hakati wälja saatma, teiste suuremate aednikude eeskujul; need oliwad mitmed linna juures olewad Wene aednikud, seda tehti ka meil järgi, asi õnnestas, ja aiandus läks lahti. Nüüd on juba igaüks ise wäljasaatja ja oma firma pidaja, ja iga aasta tuleb uusi juurde. Töö on nende juures wäga karwapealne, sest et persik ruttu hukka läheb, ta on wäga pehme ja lihaw, mis ruttu mädanema hakkab. Ei saa aega pühapäewa pidada, ega öösel magada. Korjatakse alati ikka haljalt puu otsast maha, sest üle 8. päewa haljalt puu otsast maha wõetud persik ei seisa, nõnda ei saa ka ostjad ialgi täiesti walminud persikuid süüa. Kui persik puu otsas täiesti walmis saab, siis on ta tõesti üks hea ja maitsew puuwili. Praegu on Estonias umbes sorti persikuid, kellest esimesed juunikuul walmiwad, ja ikka edasi kuni septembrikuuni; kõige wiljakandwamad on kõige warasemad sordid. Persik on keskmise õuna suurune, karwase koorega ja ühe ainsa suu- 5

6 re kõwa seemnekiwiga; wärwid on mitmesugused, sortide järel, on punaseid, kollaseid, walgeid jne. Wäljasaatmiseks pakitakse nemad esiteks üksikult õhukese paberi sisse, siis sõela sisse, mis jälle weel õige peenikeste puulaastudega aamide ja laudade wahele nööriga kõwasti kinni tõmmataks, peab nii kõwasti kinni tõmbama, et kuskilt poolt loksuda ei anna, muidu on kohe wesi taga ja rikub teisedki ära. Kõige rohkem saadetakse persikuid Odessa, Hersoni, Harkowi, Rostowi, Moskwa jne., ka Peterburisse saadetakse, kuid siis peab wäga haljalt ära wõtma, sest tee on pikk ja nad lähewad enne raisku: ainult õige waraseid sortisi wõib saata. Hinnad on mitmesugused 8 9 rublani puud. Kui juba 6 9 rublani puudast saab, siis on ka ju palju kasu. Kõikidel aednikudel on wedruwankrid, kellega Suhumi persikuid weetakse. Sellega on Estonias põllutöö nagu kõrwaliseks asjaks jäänud, et küll sedagi tehtakse, aga wähem, ja aiatöö asemele astunud, mis palju suuremat sissetulekut tõotab, kui põllutöö, sest esimesed persiku-mehed on kõik tuhandate mehed, kuna põllumehed endist wiisi kehwalt elawad. Peterburi Teataja (nr. 55), 20. juuli 1911, lk. 3 Estonia asundusest, Kaukasias. 10. juulil. Neljanädalase pika põua ja palawa tuli nüüd wihma, kõik rõemustasiwad wihma üle, kuid nüüd sadab juba wiis päewa wihma, nii kõwasti sajab, et umbes 15 sülla taha enam maja ega puud heasti ei seleta, muud kui wesi, umbes 5 minutiga on maa peal põlwest saadik wesi, mis suure kiirusega ära woolab, ja põldudelt uhutud mulla ühes lopsaka kukursiga wiib. Kadora jõgi on wäga suur, on palju aedu maha murdnud, kukurusi põllud ära tassinud. Kahju on suur, on karta, et kus nüüd wesi üle maa jookseb, sinna edaspidigi jõe sisse lööb. Peterburi Teataja (nr. 76), 1. oktoober 1911, lk. 3 Estonia asundusest, (Kaukasiast). 11. septembril oli siin näitemängu-pidu. Eeskawa oli tubli, mängiti näitemängu Õnnerööwel ja ühte wenekeelist näitemängu Простакъ. Ka laulukoor astus üle kahe aasta jälle kord näitelawale. Lühike ja kerge oli tema eeskawa, ainult kaks kergemat Hermanni laulukest, kuid ega siis korraga kunstnikuks ei wõi saada, sest ainult paar wana laulukoori liiget oliwad laulmas, muidu oliwad kõik harjumata noored, ja ka lühike harjutamise aeg ei lubanud rohkem nõuda. 6

7 Näitemäng läks keskmiselt. Estonia külas ei ole häid näitlejaid, ehk leidub siis wast wiis-kuus paremat näitlejat. Siiski läks näitemäng, kui mõned suuremad wead maha arwame, kaunis ladusasti läbi ja nähti pealtwaatajale rohkesti meeldima. Osawõtmine oli kaunis suur, wõeraid oli paljud meid waatama sõitnud, nagu teisest asundusest Lindast ja Suhumi linnast. Puhastkasu jäi oma 60 rubla üle. Kord oli ilus, ainult korrapidajad ise kordnik ja paar strashnikut oliwad natukene rohkest oma kodumaa weini juures, rõemsas tujus, ja tegiwad (nagu see pärismaalaste wiis on) omale sarnast lõbu, et kuulisi põrandast läbi hakkasiwad laskma. Peterburi Teataja (nr. 93), 10. november 1911, lk. 1 Estonia asundusest, Kaukasias. Kaukasia põllutöö on nüüd lõpetatud. Kukurusid on korjatud, wiinamarjad wõetud. Tänawune aasta oli wiljaanni poolest kehwapoolne. Kukurusid, mis warakult maha saiwad tehtud, oliwad ikkagi küliti maas, nagu nad juba 24. juulil suure maru tagajärjel jäiwad, sellega oliwad siis paljud pooleks murdunud, millest midagi ei olndu saada, mis aga terwekski oli jäänud, neil oliwad pead, mis wastu maad seisiwad, ära mädanenud. Sellepärast oli ka saak siis hulga wäiksem. Hiljemalt külitud kukurusid mis tormi ajal weel taimed oliwad, oliwad wäga head. Wiinamarjade peale aga mõjus suwine torm nii, et saak minewaastasest peaaegu pool wähem oli. Wäga paljudest puudest, mis täiesti maha oliwad murtud, ei saanud midagi. Ka on palju puid ära kuiwanud, millest enam kunagi saaki saada ei ole. Kuid siiski on wiina ja leiba, nälga karta ei ole, kui aga jälle minewaasta sarnast talwet ja lund ei tuleks. Ilmad on endiste sügisetega wõrreldes tänawu õige külmad, mis kartust annab, et wahest jälle meid karm talw ootab. Eks näeme. 22. oktobril oli Estonias koosolek, kus uudisajad arutada oliwad, nimelt: üle kolme Eesti asunduse kolm ühisust asutada: puuwilja wäljasaatmise ühisus, kaubatarwitajate-ühisus ja hoiu- ja laenu-ühisus. Eestwõtjaks oli Kummi kooliõpetaja hra Reimann. Waliti ka komisjonid, kes asjaga peale peaks hakkama, aga ei tea, millal ettewõte teoks saab. 7

8 Peterburi Teataja (nr. 20), 16. veebruar 1912, lk. 1 Estonia asundusest Kaukasiast. Lund ei taha meile tänawu talwel sugugi tulla. Ilmad on soojad, ainult ühel päewal, 7. jaanuaril sadas selle talwe kohta wihmaga segamine lund. Uueaasta ümber oli kord näha, et lumi küll kaunis ligidal, umbes wersta 8 10 mägedes kuid allapoole enam ei jõudnud. Praegu on keskpäewal kuni 15 R järele sooja. Mõned wiljapuude sordid õitsewad ja ajawad lehti. Siiski on ikka weel jaanuarikuu, wõib weel õige kanget külma tulla mis siis ka nendele wiljapuudele, mis nüüd õitsewad, palju kahju wõib teha. Seltskond noormehi on nõuks wõtnud uut kontsertide ja näitemängude pidamise hoonet ehitada. Endise murdis minewatalwene lumi maha. Jõudu ja kordaminekut kenale ettewõttele! Peterburi Teataja (nr. 37), 29. märts 1912, lk. 1 Estonia asundusest, Kaukasiast. Eestlane on jonnakas, olgu ta kodumaal ehk asunduses. Nii on [ ] meil siin Estonia asunduses. Minewal aastal murdis lumi meie näitemängu hoone maha, mis juba poollagunenud ja korraldamata oli. Nüüd on uut tarwis. aga seda ei saa ei ole asja eestwedajaid. Umbes paar aastad tagasi asus siia muusikakoor [ ] juhatusel. Sinna kogus paras osa muusikaarmastajaid, kes wiimaks ilma mingi tähtsama juhatajata näitemängu toime paniwad. Sissetulekust on mõndagi tarwilikku muretsetud, nagu mõned muusikariistad ja näitelawa tarwitused. Aga kari ilma karjaseta ei seisa koos ja peaegi lagunesiwad tegelased [ ] ja mõne muu põhjuse läbi laiali. Terwe küla lagunes mitmesse erakonda. Rohkemaarwulisteks jäiwad muusikakoori- ja kooliõpetaja erakonnad. Endiseks ja ka praeguseks kõige suuremaks eesmärgiks oli uut sara üles ehitada, mis ühel meelel palju kergem oleks olnud. Kuid nüüd mõned teewad, mõned ei. Mõned soowiwad nii, teised nii. Senini on ainult korjanduseraamatud laiali saadetud ja ka kiwa ehituseplatsile weetud. Eelarwe järele läheks seltsimaja wõi nagu seda siin nimetatakse sara ehitamine kõigest rbl. maksma, seda raha tohiksime küll kokku saada. Kui aga jonn ei takistaks. Ja halwem weel, et see, kelle [ ] oleks jonni kahju selgitada, ise just tüli tõstab. Tõeste, see on kurwastaw. 8

9 Peterburi Teataja (nr. 58), 19. mai 1912, lk. 1 Estonia asundusest, Kaukasiast. 3. mail oli meil näitemänguõhtu, mis juba Ülestõusmise pühadel oli määratud ära pidada, aga paha ilmade pärast pidamata jäi. Eeskawas oliwad näitemängud Tohiku Juula ämm, A. Peerandi neljajärguline näitemäng ja ühejärguline naljamäng Loositud peigmees, ning sega- ja meestekoori laulud kooliõp. Soowiku juhatusel. Ettekanded läksiwad nii näitemängus kui laulus hästi. Osawõtmine oli rahwa poolt wähene. Sissetulek umbes 40 rubla, mis meie ehitatawa uue rahwamaja kasuks läheb. Maur-Ferman. Peterburi Teataja (nr. 117), 4. oktoober 1912, lk. 1 Estonia asundusest, Kaukasias. 16. septembril oli weel näitemüük ja piduõhtu rahwamaja ehitamise heaks. Kui suur tarwidus niisuguse maja järele on, andis seekordne pidu küllalt mõista. Näitelawa oli lageda platsi peale ehitatud ilma mingisuguse warjuta ei näitelawa ega rahwa jaoks. Muidugi oli lootus ilusa ilma peale, kus siis wäljas lahke õhu käes palju parem oleks olnud, kui kuskil ummukses. Kuid sellega saadi petta. Kui parajaste etendus algas, kallas wihm sadama; rahwas seisis wihma käes ja paljud läksid koju tagasi kuna näitlejad abitalt ümber kobasid; seinad mis tapetidest olid raamide peale löödud, ligunesid ja langesid sisse. Kui wihmahoog möödas oli, suwine mägede wihm ei kesta teinekord rohkem kui minutit wiis etendasid näitlejad publikumi soowi peale ettekande läbi. Osawõtmine oli õige elaw, küll näitemüügil, kui ka nurjaläinud õhtusel pidul. Sissetulek umbes 200 rubla. 9

10 Peterburi Teataja (nr. 91), 6. august 1913, lk. 1 Estonia asundusest, Suhumist. 21. juulil oli meie asunduses näitemängupidu. Rahwast oli rohkeste, nii et pidust 98 rubla puhast kasu üle jäi, mis seltsimaja ehitamiseks läheb. Ettekanded ei õnnestanud see kord mitte hästi. Laulud ei kõlanud soowitawal kombel ja näitemängu ettekanne ei olnud hea. Isegi pidu tagatipp tants läks luhta, sest Taewataat lasi tantsu ajaks wihma sadama hakata, mis tantsupõranda poriseks tegi. Pidu peeti ehitusel olewas seltsimajas, millel weel katust peale ei ole. Sügiseks saab seltsimaja walmis, siis on meie asunikkudel igatahes koht olemas, kus koosolekuid ja pidusid wõiwad toime panna ja sellega edeneb loodetawasti meie asunduse seltskondline elu suurel mõedul. Maja saab ruumikas ja ajakohane. 10

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem