A 19?9

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "A 19?9"

Väljavõte

1 A 19?9

2 /

3 f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F.

4 N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6

5 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis wiina rüipama. Esite oli wiin temale üsna kibe ja peäle napsi wõtmist läksiwad poisi silmad alati punni ja mesiseks, aga sõprade peale ajamise peale õppis ta siiski nende eesmärgi järele juuma. Rein läks igal pühapääwal kõrtsi, piip tormas suus. Alles poole öö aegus pööris ta sealt sooja pea ja tuigerdawa jalgadega tagasi. Kolme aasta eest oli Rein igal jühel kui wirk ja tubli pois tuntud. Ta oli omale noored õunapuud seemnest kaswatanud ja need kosusiwad tubliste ta hoole all. Nüid oli Rein joodik, kelle peale igaüks põlastusega waatas. Ja need weikesed õunapuud aias, kes enne hoolsate käte hoolitsusel üsna silma nähtawalt sirgusiwad, need seisiwad lausa umbrohu ja heina sees ja kurtsiwad hoolitsejat taga, ega kaswanud suurt midagit. Rein oli wenna ees poisiks,, aga see palk, mis ta sai, oli liig weike tema juugi tasumiseks. Reinul oli kõrtsis juba heagi wõlg ees. Ühel pühapääwal küsis Rein jällegi kõrtsimehe käest wiina mõlgu, see ütles: Ei saa wõlgu." Kõrtsi sõbrad andsiwad Reinule nõuu, uut westi pandiks anda. Rein mõtles: oh, kui hea oleks nüid küll wiin ja andis westi pandiks. Rein tuigerdas öösel kõrtsist kodu. Hommikul sai ta wenna käest tubliste tõrelda. Õhtul oli Jüri ja Reinu isa ära surnud ja kõik

6 oma wara wanema poja Jürile lubanud ja Reinu pärandusest täitsa ilma jätnud. Sest Rein", oli ta kurwastusega ütelnud, on oma ihu ja hingega igaweste kadunud!" Oli wend tõrelemise järgi jätnud, tõmbas Rein omad uued saupad jalga ja läks nendega minnast korda kõrtsi poole, sest need jäiwad peale selle kõrtsi mehe woli ja tarwituse alla; Reinul aga oli selle eest pääwas otsa wiina küllalt. Rein lahutas oma kodust tusku kõrtsi laua taga wiiua sees, kuna kodused rahwas ifa matuste wastu walmistasiwad. Oli pea poole öö aeg, kui Rein pool pudelit wiina tasku pistis, nii palju oli temal kõrtsimehe heaks arwamise järele saabastest üle jäänud; ta ronis kõrtsist toälja ja tuigerdas kodu poole. Aga kodu miuna ja seal wenna käest tõrelda saada: see oli Reinule wastu meelt. Ta pööris tee ääre heina kuine. Waewalt uinus ta magama, kui hirmus mees ilmus; ta keha oli kõhn, aga nägu, jah, see oli hirmus ja kui koledad sõjariistad ning sarwed! Palju rahwast jeisis järsu mäe otsas. Mäe kalda all põles elaw tuli, otse kui piirituse tuli, laenetawa ja wahutawa wedeliku peal; wedeliku seest paistsiwad wahest hirmsad madude Pead. Hirmus mees, päris Põrgu Koljat", tuli ja pistis oma koleda mõegaga ühel jaul inimestel silmad peast wälja. Nüid puhus külm tuul. Pimedad hakkasiwad külmetama ja lõdisema, neil oli wäga hädaste keha soojendust tarwis. Nad ronisiwad mäe järsu kalda poole, kust soem õhk wastu tuli, et keha soojendust" saada. Põrgu Koljat hirwitas seda nähes; oh kui hirmus see oli! Pimedad, enamiste mehed, astufiwad weel kiiremalt

7 edasi, kui rohkem sooja tundsiwad, nad ei teadnud mingit õnnetust karta, ka wiimasel kalda serwal ei peatanud nad, waid langesiwad! Põrgu Koljat tegi teise jau inimestega sedasama, mis esimestegagi teinud. Ka nende peale puhus külm tuul ja nad tõttasiwad kalda serwale ja langesiwad. Rein nägi nende seas ka oma tuttawaid juugi sõpru. Rein tundis nüüd üsna selgeste, kui tule merest aur ülesse käis, et see olle ja paiase hais ja aur oli; pärast tuli wiina aur, see käis temale kangeste ninasse, ka tubaka haisu ja suitsu oli palju. Rein tahtis aewastada, aga ei saanud. Aur tegi ta pea uimaseks; ta nägi, kuidas alla kukkujad laenetawa wedeliku sisse langesiwad, ainult lagi-pea otsukesed paistsiwad wedeliku seest wälja. Tuli keerles ja korwetas nende juuksed; suured maod säsisesiwad peade ümber ja närisiwad neid. Rein nägi põrgu Koljatit oma poole tulewat. Oh! Kas tõeste pidi tema ots juba nii lähedal olema! Põrgu Koljat wehkles mõegaga õhu sees; kord oli ta kõrtsi mehe, kord olle pruuli ehk wiina põletaja nägu. Põrgu Koljat astus Reinu ette ja tahtis mõegaga ta silmi wälja pista Rein ärkas see oli unes. Külmawärin käis temal kehast läbi ja külmad higi pisarad seisiwad õtsa peäl. Ta rüipas pudelist wiina, et see hirmu ära ajaks, pööris teise külje ja uinus jällegi. Põrgu Koljat ilmus oma hirmsa koguga Reinu ees, juba tungis teraw mõek Reinu silmasse ta ärkas uueste. Rein wärises kui haawa leht, ta otsis wiina pude» lit ja tahtis rüibata aga oh hirmutust! Wiina pudeli lülje peäl oli seesama hirmus kuju: päris põrgu Koljat ise. Rein kohkus seda nähes; wiin oli temale

8 6 läila. Ta ei teadnud isegi, mis temaga oli sündinud; ta oli wäga rõhutud, pisarad tuliwad temale silmi; ta heitis magama. Paike oli juba ammugi peäle lõune jõudnud, kui Rein üles ärkas; ta pea walutas. Ta ajas ennast jalgade, peale ja mõtles kodu minna. Kuine ust lahti tehes puutus temale midagi silma; ta pööris tagasi: no waata, eks see olnud ta oma wiina pudel. Nüid tuli lemale kõik selgeste meelde, et ta eila saapad wiina eest kõrtsimehele annud. Pudelit waadates puutus temale jällegi see hirmus pilt seal pudeli külje peäl silma see põrgu Koljat. Wärin käis ta kehast läbi. Koll" ja pudel on oma elu kuine nurga ääres lõpe«tanud, klaasi tükid hiilgawad weel päikese paistel. Ka kallis märjuke wõi keha soojendus" on rohu sisse põgenenud, aga põrgu Koljat hirwitad ikka weel seina ääres. Aga mis see on: Till! toll!" Kurw laulu kaja kostab Reinule kõrwu. Ja jällegi: Till! toll!" Reinu süda on raske, ta astub piktamesi kodu poole. Kodus teatas haiglane ema Reinule, et surnu matjad ta isa hauale wiinud; kuidas lõikas see Reinu südamest läbi. Rein jntustas oma hirmust unenägu ka emale, see kuulas ristis kätega pealt. Oh!" õhkas ema, kui Rein jutustamist lõpetas. See on hirmus! %&aata, see põrgu Koljat on raha ahnus, kes kõrtsimehi kihutab rahwast joomisele meelitämä. Talwel ütlewad wiina sõbrad ikka kõrtsi astudes, et keha sooja" lähäwad wõtma ja see on see soe wiina aur, kes inimesi joomisele weab ja nad langewad üle pea wiina sisse ning lähewad hukka. Need maod on kange wiina wõim, mis mõistust rikub ja wedelik, eks see ole ju õlu ja wiin, kus enam inimesi

9 7 upub kui merde. Oh Pojuke! Mina manitsen sind: jäta wiina juumine järele, põgene tema wõimu eest; siis jääb sull weel üks silm alles, kelle najal sa ilmas läbi wõid saada. Oh luba seda!" Jah, ma tahan ennast parandada!" ütles Rein nutuga. Rein oli kurw, ega näinud tema huultel keegi nae«ratust; see kurw olek testis mõni kuu. Näha oli, et Rein ennast tõeste muutnud on. Kolm aastat oli matuse ajast mööda. Jüri, Reinu wend tahtis noort perenaist kodu tuua. Pulma wastu walmistadi kibedaste. Pulma pääwa hommik jõudis kätte; wanker wankre järele wuras Lombi õue, üks ilusam kui teine. Ka Tartu maalt wli Jüri tädimees oma pika wankriga, aga see oli hoopis teist laadi, ei tal polnud õtsa laudu, waid koidega oliwad otsad kinni põimitud, kelle peale weel õle otsad laanetud. Pulma pillid hüidsiwad; nooremad tõttasiwad tantsu põrandale, kus ka Rein ei puudunud. Iseäranis ühe neiuga tantsis ta hea meelega, see oli Oja talu tütar. Wanemad waatasiwad esite nooremate lusti pealt, wiimaks kogusiwad aga weikeste hulkadesse juttu ajama. Ühte kohta nähti aga kord korralt inimesi rohkem kokku koguwad. Taluema jutustas seal oma elulugu. Mina sain oma armsa mehega mõisas teul tuttawaks," ütles ta. Nüid ta õndsate puhkab küll juba kolm aastat mulla all: rahu olgu ta põrmule. Teul oli Tõnis, nii oli ta õndsa nimi, tubli töömees ja wiisata jutuga. Ühel ilusal suwe õhtul, see oli jaanitule juures, märkasin ma, et ta minu peale iseäralikult waatas,

10 mis peäle ka minul pala üle keha käis. Tulelt lahkumife ajal juhtusin ma oma seltsilistest eemal olema. Tõnis astus mu juure ja andis oma käe Jumalaga jätmiseks, kus juures ta mulle tasakeste kõrwa sisse sosistas: Ma armastan sind!" Ma tõmbasin oma käe kohkudes tema peust lahti ja ruttasin oma seltsiliste poole, Tõnis jäi aga kui tulp oma koha peale seisma ja wahtis mulle järele. Kodu jõudes heitsin ma magama. Koidu kuma kuldas taewa serwa, mina aga pöörasin sängis teist külge, ega saanud silmagi kiuni. Ma mõtlesin: kust see tuleb, et Tõnis mind armastab, temal olla ju ammugi armuke: fee ei wõi tõsi olla. Omas südames aga tundsin ma ometi, et ma teda armastasin ehk ma seda küll ei oleks tahtnud. Ikka waewas mind fee mõte, et Tõnisel nüid kaks armukest on. Teul saime Tõnisega jälle kokku, kus ta minult kusis, kas ma teda armastada ja tema kaasaks saada tahaksin. Ma ütlesin uhkelt: Ei!" Mu süda oleks küll palju ennemalt ja" tahtnud ütelda. Via jõudsin oma üle walitseda ja oma auu hoida, sest see ei oleks ju koguni kõlbanud, niisugusele ja" ütelda, kellel juba armuke oli. Tõnis kohkus seda kuuldes, ta oli kui keeletu. Kiriku minnes juhtusime pühapääwal kokku. Tõnis nõudis minult järele, miks ma teda põlgawat. Ma ei põlga sind mitte," ütlesin mina, aga armastada ei wõi ega tohi ma sind iialgi!" Miks mitte?" küsis Tõnis õhkades ja Wärisewal häälel. Kas selle pärast mitte, et ma fauna mehe poeg olen?" Ei! See on mull üks puhas", ütlesin ma. Meie läksime edasi; Tõnis oli iseäranis kurw. Ta

11 tvõttiä minu käest kinni ja ütles tungiwalt: Ütle, miks ei tohi sa mind armastada! On sinu wanemad selle wastu, wõi on mind sinu ees laimatud?" Minu wanemad ei tea sest midagi; ka ei ole sind keegi minu ees laitnud, waid koguni kiitnud, aga..." Oh ütle, miks ei wõi sa siis mind armastada?" Ma oleks sinuga muidu küll rahul, aga... Noh, tead ju isegi." Oh ütle! Ma ei tea midagi." Jah waata, sull on juba... noh... armuke, (iseäranis wiimane sõna oli mull raske ütelda.) Meie läksime wait olles edasi, sest kaks wankre täit kirikulist sõitsiwad meist mööda. Kas sinul minu wastu muud midagi ei ole?" küsis Tõnis. Ei!" ütlesin ma uhkelt, arwates, et see tõsi on, et temal armuke oli. Tõnis kohkus, ta arwas mind turtsaka ja uhke olema. Tüki aja pärast wõttis ta minu käest kinni, ta nägu oli kurw. Mina tõmbasin oma käe ära ja taganesin temast eemale, mu süda tahtis niisugust häbemata tempu nähes lõhkeda; ikka kõlas mu kõrwu teine armuke." Tõnis käis ütlemata kurwa ja walu kannatawa näuga minu järel. Kiriku lähedal ütles ta, minu kõrwale astudes, walufa häälega: Oh ära usu rahwa juttu; ainult sind armastan ma. Ma armastan esimest korda, ma armastan õnnetult!" Selle üteluse peale oleks pidanud küll kiwid sulama, nii täis walu ja kurwastust oli fee hääle kaja, aga minu südamesse ei mõjunud see sell korral mitte.

12 Ma pöörasin temale selja ja astusin teist tee äärt mööda edasi. Kirikust koju tulles nägin ma Tõnist ta ema haual Põlwili olema. Walge ninarätik käes, Pühkis ta silmist pisaraid, ega Pannud mind tähele; mina aga teadsin, et need pisarad mitte kõik ema pärast ei langennd, seda tõendasiwad ju sõnad ma armastan õnnetult." Kodu jõudes olin ma wäga rahutu. Tõnise kurw hääle kaja kõlas mu kõrwus alati, ma tundsin, et ma tema wastu wali olin olnud. Temal wõis ju õigus olla, et rahwas tühja juttu räägib. Mõisas juhtusime kord ise paikas Tõnisega kokku. Oh ütle, miks räägib rahwas, et sull armukene on?" küsisin ma; ma pidin oma waljust temalt andeks paluma, tema aga Pööris mulle kurwalt selga. Mu süda tahtis walu pärast lõhkeda. Ma olin oma eluõnne ise oma jalgadega maha tallanud. Kodus märkafiwad wanemad minu kurwa olekut, nad pärisiwad minult selle põhjust. Ma jutustasin neile kõik. Isa ütles: Sa oleks pidanud temale ei ütlema ja muud midagi. See asi jäägu sest ajast katki. Unusta teda hoopis ära!" Oh seda ma ei wõi; ma armastan tedal" Isa kuri pilk pani mind kohmetama, ema aga waatas kaastundlikult mu õtsa. Õhtul püidis ema mind waigistada. Oota, laps!" ütles ta. Wahest asjad muudawad ja wõib kõik weel hästi minna, ehk wahest unetud teda koguni, mis weel parem on." Ma mõistsin ennast ise hukka. Tõnisele olin ma

13 kui uhke ja turtsatas ja ometi ei olnud see muud midagi kui auu tundmus ja kui ma nüid weel seda wõiksin ütelda uskmata olek, sest nüid arwasin ma tõeste, et tema õigust oli ütelnud. Ühel õhtul sain ma mustaks määritud paberi lehe ja puusepa pliiatsi, ma torkisin ja määrisin sellega mitu Pääwa, kui mull tunnike waheaega oli. Isa ja ema paniwad imeks, et ma nii hoolega kirjutust õppisin., Ma olin koolis paljalt kirjutuse tähed kätte õppinud ja ' määrisin nüid lehe peale, mis ma weel mõistsin, sest palju tahta olin urn ära unustanud. Mõned tähed tegin ma ka trükitud raamatust, niipalju kui käsi andis. Kui kiri walmis, läks ta minu peust kiriku teel Tõnise tädi peusse. Ma andsin ta selle julgusega, et tädi teda mitte lugeda ei mõista. Kiri läks oma paika. Tõnis oli teda terwe pühapääwa õhta poole tudeerinud." Esmapääwal olime mõlemad teul. Nüid nägin ma selgeste, et kirjal suur mõju oli. Tõnis oli oma tädi käest kuulda saanud, et mina kirja annud. Mina ei mõistnud oma nime alla kirjutada, ei teadnud Niisugusid tahta, aga kirja hakatusest oli Tõnis aru saanud, et mina kirjutanud; lõpikut ei ole Tõnis aga enam lugeda mõistnud. Ma palusin oma eksitust andeks; ta waatas ime«likult minu peale. Siis sa armastad mind?" küsis ta wiimaks. Ma ei tea mitte, mis ma talli, selle peale wastafin; ma tundsin, kuda tema huuled minu omade wastu puutusiwad. Ma olin otsata õnnelik ja rõõmus. Tõuis hoidis aga seda määritud paberi lehte, kui püha mälestust, paigal. Rahu olgu ta õndsa põrmule haua PõhjasI" Nii lõpetas taluema oma juttu, ta

14 silmades wälkus weel kord nooruse läige ja kortsus palgeid wärwis õrn puna. Täname, taluema!" ütlesiwad ümber olejad ta kätt pigistades. Täname sind selle hea jutu eest!" Taluema kohkus, nüid alles märkas ta, et kõik pulmalised, noored ja wanad, ta ümber oliwad kogunud juttu kuulama. Ta oli tahtnud ainult manadele jutustada. Aga kus jäi see esimene armuke?" küsisiwad mitmed hääled. Ah esimene armuke!" ütles wanakene naeratades. Seda unustasin ma jutustamast. Tõnis ütles, fee olla tema kaugelt tulnud sugulane olnud, keda tema saatma läinud. Lahkumise peal annud nad üksteisele suud ja sealt ep see rahwa jutt tõusnud. Tõelik esimene armukene olin aga mina. Wõtke kõik sellest õppust, et rahwa juttu iga kord uskuda ei wõi!" Nooremad läkfiwad tantsima ja mängis tegema; muidugi mõista, oliwad ka Rein ja Oja Õie nende seas. Mängides juhtus kord Rein peigmees olema ja mõrsja oli Oja Oie. Kui nad teine teisele kätt andsiwad,^ tundis Rein wäga hästi, kuida Õie käsi wärises. Õie ise punastas ja see ei jäänud ka Reinu silmade eest warjule. Peale pulma oli Rein hoopis muutnud; ta oli alati kurw, aga kõrtsi ei läinud ta iialgi enam. Ja see põrgu Koljat, see oli kuini nurga ääres ammugi ära ligunenud ja pihastanud; temal ei olnud Reinu üle enam mingisugust wõimu. Noored õunapuud, keda Reinul hulk oli, kosusiwad üsna rõõmsalt ta hoole all.

15 13 Paari aasta pärast oli Rein tubli pois, kellel riide ega raha puudust polnud. Ta riided ei olnud mitte küll uhked ega kallid, waid puhtad ja korralikud. Täna oli Lombi talu õue puhtaks pühitud, seal pidi tõeste midagi oodata olema. Õuet koristadi küll tihti, aga nii puhtaks polnud teda enne weel keegi teinud. Külamemm mõtleb warsti: ets seal ole noor pois: kas fee ime on, kui jälle pulma wastu walmistatakse. Aga wale.' Pulma haisugi pole Lombil tunda seal on joodud. On rahwas kokku tulnud, peetakse aru, kus last ristida. Wiime kirikust!" ütlewad wanemad, ka nooremad arwawad seda heaks. See ei ole hea," ütleb koolmeister. Lapse nõrk keha ja terwis saab selle läbi kahju." Kuida nii?" küsiwad kõik. Nüid on ju soe aeg ja ilus ilm." Waadake," ütleb koolmeister, lapse keha on nõrk ja ei jõua seda wälja kannatada, kellest meie, wanemad inimesed arugi ei saa, et see ka raskus on, ehk terwise peale käib, sest meie keha on fedawõrt tugewam. Nüid on kuiw ja tee tolmab. Meie ei pane seda sugu tähelegi ega tunne, et see tolm ka kahjulik on, aga lapse kops on alles õrn ja temasse mõjub tolm palju. Peale selle ei ole wankre raputamine, põrin ja kärin ega palawa päikese paiste käes olek lapse õrna kehale ega peale hea. Kõige halwem on weel see, et mõned lapsi lausa külma talwise ilma ehk koguni tuisuga kirikusse wiiwad, mis läbi paljugi wanemaid omad lapsed surmale ohwerdawad. Nad ise ei tea seda arwatagi, waid ütlewad tihti: See oli Jumala tahtmine!" Mina aga ütlen: see oli selge rumalus! Jumal

16 ei taha mitte, et sa ise oma last suretad. Peale selle on laste terwise rikkuja ja surmaja: leinis wihtlemise, palawa weega pesemine, palaw toit, õlut ja Wiiu; ka hällis kiigutamine ei ole hea, see raputab asjata pea aju ja teeb lapse mõistust töntsiks." Kui ilusti koolmeister rääkida mõistab, mõtlesiwad kõik; taluema tõendas koguni: See kõik wõib õige olla; aga kui lapsi, kes juba käiwad, kirikusse wiiakse, see on ju ometi hea ja Jumala meele pärast l" Wististe mitte," ütles koolmeister. Ka nende keha on nõrk: seal saawad nad wahest koguni pigistada ja külmetada. Ja mis teeb laps kirikus: ta ei saa kiriksanda kõnest aru. waid lällutab ja segab wahest weel teisa kuuljaid oma kisaga." Selle kõne taga järg oli, et laps kodus ristiti. Peale ristmist läksiwad wanemad wilja ja heina waatama, muist jäiwad aeda juttu westma, nooremad aga kogusiwad murule mängima. Mägiti sõrmust" ja sõela", pimesikku" ja muud. Pimesiku aegus oli Rein kord püidjaks, silmad oliwad kinni seutud. Ta rabas ühte, rabas teist, ei kätte saanud kedagit. Tülil tuli!" hüidsiwad mängijad märgu andmiseks, et püidjal kardetaw asi ees, aga ei püidja seda märgand, et see hirmus waenlane nii ligi. Kaoh!" haaras ta wanad Tamme oksa sülle. Mängijate naer oli suur, isegi Õja Õie hele hääl Mas Reinule kõrwu. Rein pooris ümber ja tormas naerjate hääle peale; jooksjate madin oli talle kuulda aga nüüd, nüid puutus midagi käi külge. Kiljatamast häälest sai Rein aru, et see neiu oli; ta oli tema süles. Rein tundis selgeste, kuidas neiu wärises. Rätik wõeti situl silme eest ära, nüid nägi ta Õie sirget kuju maha löö-

17 15 dud silmadega oma ees, punane nagu pohlukmari. Rein oli üti õnnelik teades, et ta selle ümbert kord tohtinud kinni wõtta, keda ta armastas. Wanemad rahwas tuliwad käigu pealt tagasi ja istusiwad juttu ajama. Ka nooremad lahkusiwad murult; mõned läksiwad lähedale kaasikusse aega wiitma, teised õunapuu aeda waatama. Õie wanem õde palus Reinu, temale ja ta õele kõik tähtsamad asjad aedas näidata; Rein tegi seda lahkeste. Nad oliwad parajaste üksiku aia nurka^jõudnud, kui ema wanema õe ära kutsus; Rein jäi Õiega kahekeste. Kartlikult astus Rein Õie ette, ta mõtles: fe'e pilk peab mu asja kindlaks tegema. Ma palun, kas lubad, Õie, mind paar sõna sulle rääkida?" küsis Rein. Miks pärast meie talu inimeste wahel paluda; eks iga^ üks wõi rääkida, mis ta sündsaks arwab," ütles Õie. Oh ei! See on hoopis teine asi. Waata!..." Rein ei teadnud, kuida juttu hakata. Natukese aja pärast küsis ta neiult: Kas sa mind sallid?" Neiu waatas imestades Reinu õtsa ja oli üleni punane. Ma sallin igat õiget inimest," ütles ta, ka sinust pean ma lugu." See andis Reinule julgust. Waata!" ütles ta. Mull on naise wõtmiseks juba parajad pääwad: lubad sa minu omaks tulla?" Õie raputas kurwalt pead. Jätame seda," ütles ta Wärisewal häälel. Õie õde tuli tagasi. Õie läks aiast wälja, ehk õde teda küll kord tagasi kutsus. Reinul ei läinud näitamine ja seletamine enam korda; ta silmade ees wirwen«

18 das kõik ja tihti lipsas mõni segane sõna üle huulde. Kõrwal käija neiu märkas seda wäga hästi \a ta ette paneku peale läksiwad nad aiast wälja. Rein ei läinud aga enam teiste setka mängima. Pidulised lahkusiwad õhtul. Rein mäletas wäga hästi, kuida ema pulma ajal jutustanud ; ta mõtles: ka mina wõin Õiele kirjutada. Mina mõistan ju kõik tähed kirjutada ja pealegi tindi ja sulega. Ja tõeste jõudis Reinu kiri nädali pärast Ojale. Oie rebis wärisewa kätega kirja lahti, ta süda tuksus waljuste. Peale kirja lugemist pistis ta kirja laua kasti õhates: Oh, miks peab fee juudik olema, keda ma armastan!" Ta ei mõtelnudgi wastu kirjutada; tema ei teadnud, ei wõinud midagi wastu kirjutada. Tihti wõttis ta kirja ja luges uueste läbi. Paari pääwa pärast leidis ema laua pealt kirja, mida Õie sinna unustanud, ta luges läbi; ka isa luges läbi ja kirjutas oma käega ka wastuse, aga mitte Reinnle, fi waid selle emale. Ühel pääwal astus Reinu ema Reinu juure, kes parajaste oma õunapuid rawitses. Waata poeg, kõik asjad ei lähä kirja teel hästi," ütles ema kirja taskust wälja wõttes ja Reinu kätte andes. Rein luges kirja läbi. See on õige," ütles Rein, et ma waene olen.^ Ema arwas, et waesus mitte ainus põhjus pole Õie käe keelamiseks. Kas sa mäletad weel seda põrgu Koljatid,"ütles ema. Rein kohkus seda kuuldes, temale tuli hirmus unenägu meelde. Waata, see põrgu Koljat on sinu ühe silma wälia pistnud ja see on sinu õnnetus. Ma arwan kindlaste,

19 Rein tundis wäga selgeste, kui raske ijma rahwa tühja jutu all elada, ta oli wäga õnnetu. Ja Õie oli kurw. Lombi peremees läks oma naisega naise sugulaste poole pidule, kus ka Oja rahwas oliwad. Lombi perenaine ja Oja Oie ajafiwud isekeskis juttu. Muu seas küsis ka Õie, kas Rein juudik olla, nagu rahwas rääkida. Perenaisele näitas fee küsimine õige imelik: ta ütles, et mitte aru ei saawat, kust rahwas selle jutu wõtnud. Tema teada ei olla Rein tilka õlutgi wõtnud, ta ei suitsetawat tubakatgi. Paari nädala pärast tuudi Lombi Reinule kiri. Peäle kirja lugemist õerus Rein rõõmu pärast kassa Oie oli lubanud tema kätt wasta wõtta, kui wanemad lubawad. Wend astus Reinu juure; ta teatas, et Loigu talu peremees omale koha ostnud; ta minna Loigult ära. Kas sa ei taha Loigu talu omale rentida?" küsis ta lõpeks. Mull ei ole selleks jõudu ega raha," ütles Rein. Perenaine ja ema tuliwad ka sinna. * Meie oleme ka selle peale mõtelnud," ütles wend Jüri. Isa wara ja riistad jäiwad kõik minule. Oleks ta nüid alles elanud, ta oleks tõeste oma waranduse meie wahel poolitanud, nüid meie teeme seda ise eneste wahel. Ma olen sinu abiga jõukamaks saanud ja meie wõime ilma kahjuta sest warandusest mõlemad elada." Rein ei tahtnud sest midagi kuulda. Nii suurt ohw»

20 rit ei wõta ma sinult mitte wastu, üksnes läinuks wõin ma sinult seda wastu wõtta." Perenaine ja ema oliwad ka peremehe poolt ja kõige peale ajamise peale wõttis Rein nende nõuu wastu. Aga mis saab õuna puudega?" küsis Rein wiimaks. Need jääwad ikka sinu omaks. Kui mull wahest tarwis peaks olema, siis palun ma sind, ka minu jauks neid kaswatada," ütles Jüri. Seda teen ma rõõmuga," ütles Rein. Kewadel sõitis Rein wennaga Ojale perenaist otsima", sest Reinul oli Loigu talu kontraht juba käes. Oja talu wanemad kutfufiwad ka Oie kambrisfe^ja küsisiwad temalt, kas ta Reinu tahta wastu wõtta. Oie lubas hea meelega. See oli wanematele imelik, nad palusiwad paar nädalat mõtlemise aega. Paari pääwa pärast tuudi kiri Lombile, milles teatädi, et ka wanemad lubawad; see luba tuli sellest, et Oja peremees kindlaste oli järele kuulanud ja teäda saanud, et Rein mitte joodik ei olla. Sellsamal kewadel oliwad Loigul pulmad. Koik pulmalised aga imestasiwad suure õunapuu aia üle, mida Rein nii ruttu asutanud. Loigul on ülepea lahke ja lõbus elu. Noored õunapuud kaswawad aedas jõudsaste, Rein kannab nende eest suurt hoolt; ka Oie on tihti tema kõrwal aedas töös, teda aitamas. Mitu korda on Loigult noori õunapuid Lombi aeda wiidud, maha istutada. Kui aga Lombi peremees neid kingituseks ei taha wastu wõtta, waid nende e?st raha tahab maksta, siis lubab ka Rein temalt saadud kingituse eest raha maksta, ehk waranduse tagasi anda, ja sellega on nende tüli igakord lõpetatud.

21 Külm tuul puhub, juudik lõdiseb ja wäriseb.

22 W/V Põrgu Koljat.

23

24 \

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud niinekoort madrats ja peaaluseks noppimata sulgedest padi

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip

EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriip EKSS-i 1 ühendverbide loetelu alla ajama alla andma alla heitma alla hindama alla jätma alla jääma alla keerama alla kirjutama alla kiskuma alla kriipsutama alla käima alla laadima alla laskma alla lendama

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem