Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]"

Väljavõte

1 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste käibe tekkimise koha reeglid Isikute ring, kellel on õigus deklareerida importimisel tasumisele kuuluvat käibemaksu käibedeklaratsioonis 2 Vautšerid (KMS 2 lg 13, 4 lg 1¹, 11 lg 2¹, 12 lg 1¹, 46 lg 22) Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus on Eesti käibemaksuseaduses ühtlustatud EL käibemaksudirektiivi muudatustega Eristada tuleb ühe- ja mitmeotstarbelisi vautšereid, sest nendega seotud tehingute käibemaksukäsitlus on erinev Muudatused puudutavad ainult alates väljastatud vautšereid 3

2 Vautšeri mõiste (KMS 2 lg 13) Vautšer käibemaksuseaduse tähenduses on instrument, mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja on kohustatud vastu võtma tasuna või osana tasust kauba või teenuse eest ning mille puhul on võõrandatav kaup või osutatav teenus või kauba müüja või teenuse osutaja märgitud kas vautšeril või sellega seotud dokumentides, sealhulgas sellise vautšeri kasutamise tingimustes Vautšer ei ole instrument, mis annab ainult õiguse saada ostmisel allahindlust, mitte õiguse kaupa soetada või teenust saada 4 Üheotstarbeline vautšer (KMS 2 lg 13, 4 lg 1¹, 11 lg 2¹) Vautšer on üheotstarbeline, kui vautšeriga seotud kauba või teenuse käibe tekkimise koht ning sellelt kaubalt või teenuselt tasumisele kuuluv käibemaksusumma on juba vautšeri väljastamise ajal teada Kui üheotstarbelise vautšeri annab üle enda nimel tegutsev isik, tekib tal sellega seotud kauba või teenuse käive vautšeri üleandmise päeval vautšeri väärtuse ulatuses või enne vautšeri üleandmist vautšeri eest osalise või täieliku makse laekumisel makstud osa ulatuses 5 Kui üheotstarbelise vautšeri annab üle teise isiku nimel tegutsev isik (vahendaja) ka siis tekib vautšeriga seotud kauba võõrandamise või teenuse osutamise käive isikul, kelle nimel vautšeri üle andnud isik tegutseb Teine isik loeb vautšeriga seotud kauba või teenuse käibe toimunuks päeval, millal toimus temale vautšeri eest makse laekumine või tema poolt vautšeri eest kauba võõrandamine või teenuse osutamine olenevalt, milline toiming oli varasem 6

3 Näide käibemaksuarvestusest üheotstarbelise vautšeri üleandmisel teise isiku nimel Maksukohustuslane A müüb maksukohustuslase B nimel üheotstarbelise vautšeri maksukohustuslasele C, kes saab selle eest B-lt kauba A käibeks on B-lt võetav teenustasu B nimel vautšeri üleandmisest, vautšeri enda müümine A-le kauba käivet ei tekita B-l tekib käive kas kauba C-le üleandmise päeval või sellest varasemal A-lt vautšeri eest raha laekumise päeval 7 Mitmeotstarbeline vautšer (KMS 2 lg 13, 12 lg 1¹) Vautšer on mitmeotstarbeline, kui selle väljastamise ajal ei ole kauba võõrandamise või teenuse osutamise käibe tekkimise koht või sissenõutav käibemaksusumma teada Mitmeotstarbelise vautšeriga seotud kauba või teenuse käibe tekkimise aeg määratakse tavalises korras (KMS 11 lg 1 ja 3), vautšeri üleandmisel veel käivet ei teki 8 Kui kauba või teenuse eest tasutakse mitmeotstarbelise vautšeriga, on kauba või teenuse maksustatavaks väärtuseks vautšeri eest makstud tasu või vautšeri rahaline väärtus pluss kõik muu tasuna käsitatav, mille kauba võõrandaja või teenuse osutaja kauba ostjalt või teenuse saajalt või kolmandalt isikult kauba või teenuse eest on saanud või saab (juhul kui vautšer katab ainult osa hinnast) NB! Kui vautšeriga ostetakse maksuvaba kaupa või teenust, ongi vautšeriga seotud kauba või teenuse käive maksuvaba 9

4 Digiteenuste käibe tekkimise koht (KMS 10¹) Ka siin on ühtlustatud Eesti seadus EL direktiivi muudatustega EL riigi maksukohustuslane, kellel ei ole püsivat tegevuskohta üheski teises liikmesriigis ning kes osutas teiste liikmesriikide eraisikutele elektroonilise side teenuseid ja elektroonilisi teenuseid (digiteenuseid) eelmisel aastal ja osutab ka jooksval aastal mitte rohkem kui euro eest kalendriaastas, saab maksustada ja deklareerida need digiteenused oma asukoha liikmesriigis nagu tavalise siseriikliku käibe 10 Soovi korral võib ka selline maksukohustuslane lähtuda senistest reeglitest: maksustada ja deklareerida teise liikmesriigi eraisikule osutatavad digiteenused teenuse saaja liikmesriigis, või oma liikmesriigis teise liikmesriigi maksumääraga MOSS eriskeemi kaudu Kui uusi lihtsustatud reegleid rakendaval maksukohustuslasel saab kalendriaasta algusest arvates euro piir ületatud, tuleb selle piiri ületamise päevast arvates hakata teise liikmesriigi eraisikule osutatavaid digiteenuseid maksustama saaja liikmesriigis või liituda MOSS eriskeemiga 11 Digiteenuste kohta väljastatavad arved (KMS 37 lg 1 2 ) Kui seni tuli MOSS erikorra alusel maksustatavate digiteenuste kohta arve väljastamisel järgida teenuse saaja riigi reegleid, siis alates aastast järgib MOSS erikorra rakendaja arve väljastamisel oma liikmesriigi arve esitamise reegleid 12

5 Isikud, kellel on õigus deklareerida importimisel tasumisele kuuluvat käibemaksu KMD-l (KMS 38) Alates lihtsustati tingimusi, mille täitmisel on käibemaksukohustuslasel õigus deklareerida importimisel tasumisele kuuluv käibemaks käibedeklaratsioonis ja ei pea seda maksma tollis Enam ei ole nõuet, et viimase 12 kuu käibest vähemalt 50% peab moodustama 0% maksumääraga käive; ega ka nõuet, et kõik viimase 12 kuu maksudeklaratsioonid oleksid esitatud elektrooniliselt Alles jäid nõuded, et isik peab olema olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud järjestikku ning tal ei ole olnud viimase 12 kuu jooksul maksuvõlga ega tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone jõustus veel üks lihtsustus: kütuse importimisel ei pea maksukohustuslane, kes on kütuse müüja vedelkütuse seaduse tähenduses, vastama impordi käibemaksu KMD-l deklareerimiseks nõutavatele tingimustele, kui tal on kütuse importimisel tagatise esitamise kohustus 14 Kinnisvaratehingute maksustamine Mõisted Üldpõhimõtted: käibe tekkimise koht ja aeg, maksustatav väärtus Võõrandamistehingute maksustamine Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamine Kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu mahaarvamine ja korrigeerimine 15

6 Kinnisasja mõiste (KMS 2 lg 3 p 1) Kinnisasi tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses Hoonestusõigus ja tehnovõrk või -rajatis asjaõigusseaduse tähenduses Ehitis kui vallasasi asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses Korteriomand ja korterihoonestusõigus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse tähenduses 16 Ehitis ehitusseadustiku tähenduses Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest (see tähendab, et pooleliolev ehitis ei ole ehitis!) Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone 17 Ehitusmaa Alates on krundi asemel käibemaksuseaduses ehitusmaa mõiste: ehitusmaa on kinnisasi, millel ei asu ühtki ehitist peale teisele isikule kuuluva tehnovõrgu või tehnorajatise asjaõigusseaduse tähenduses ning mis on ehitamiseks kavandatud mis tahes viisil (detailplaneeringu, projekteerimistingimuste või eriplaneeringuga või on esitatud ehitusteatis või katastriüksuse sihtotstarve on üle 50% elamumaa või ärimaa või need ühiselt) 18

7 Kinnisasjaga seotud tehingute käibe tekkimise koht (KMS 9, 10) Kinnisasja võõrandamistehingu käive tekib Eestis, kui võõrandatav kinnisasi asub Eestis; kui võõrandatakse välisriigis asuvat kinnisasja, toimub maksustamine vastavalt kinnisasja asukohariigi seadusele (Eestis sellist müügitehingut ei maksustata ja käibedeklaratsioonis ei deklareerita) Kinnisasjaga seotud teenuste käive tekib alati kinnisasja asukohariigis (ka siis, kui sellist teenust osutab üks Eesti maksukohustuslane teisele Eesti maksukohustuslasele välisriigis või Eesti maksukohustuslane välisriigi maksukohustuslasele Eestis) 19 Kinnisasjaga seotud teenused Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ rakendusmääruse nr 282/2011 artiklis 31a on toodud loetelu teenustest, mida loetakse ja mida ei loeta kinnisasjaga seotud teenusteks See artikkel lisati rakendusmäärusesse Euroopa Liidu Nõukogu rakendusmäärusega nr 1042/2013, mille eestikeelse teksti leiab siit: Maksu- ja Tolliameti veebilehel leiab peamiste kinnisasjaga seotud teenuste loetelu siit: 20 Kinnisasjaga seotud tehingute käibe tekkimise aeg (KMS 11 lg 1, lg 3) Rakendub üldreegel: käive on tekkinud kas kinnisasja ostjale kättesaadavaks tegemise või kinnisasjaga seotud teenuse osutamise päeval või sellest varasemal kauba või teenuse eest osalise või täieliku ettemaksu laekumise päeval Osalise ettemaksu laekumise korral tekib käive laekunud summa ulatuses ja laekunud summa juba sisaldab käibemaksu 21

8 KMS 11 lg 4 Pikaajalised teenused (näiteks ehitusteenused) loetakse osutatuks kuul, mil nende osutamine lõpeb seejuures kui ehitustööd antakse tellijale üle üleandmis-vastuvõtuaktiga, loetakse teenuse osutamine üldreeglina lõpetatuks kalendrikuul, mil üleandmis-vastuvõtuakt tellija poolt allkirjastatakse Teenuste osutamisel regulaarselt samale ostjale (näiteks üüri- või renditeenused) loetakse teenused osutatuks kuul, mil lõpeb ajavahemik, mille kohta esitatakse arve või mille kestel saadud teenuste eest tasumine on kokku lepitud 22 Pikaajaline või regulaarne teenus loetakse esimest korda osutatuks mitte hiljem kui 12 kuu möödumisel kalendrikuust, mil teenuse osutamine algas NB! See on osutamise aeg, mitte käibe tekkimise aeg: teenuse eest tasumisel enne selle osutamise lõppu tekib käive raha laekumise kuul laekunud summa ulatuses 23 Maksustatav väärtus ( 12) Rakendub üldpõhimõte ( 12 lg 1): maksustatav väärtus on summa, mis kinnisasja võõrandajale või kinnisasjaga seotud teenuse osutajale kauba või teenuse eest selle saaja ja teiste isikute poolt kokku makstakse, v.a käibemaks ise 24

9 Võõrandamistehingute maksustamine (KMS 16 lg 2 p 3) Üldjuhul on võõrandamistehing maksuvaba, v.a alljärgnevad erandid Ehitise või ehitise osa ja selle aluse maa võõrandamine enne esmast kasutuselevõttu 20% Ehitusmaa võõrandamine 20% Oluliselt parendatud ehitise või selle osa võõrandamine enne parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu 20% (oluline parendamine: parendustega seotud kulutused ületavad vähemalt 10% võrra ehitise või selle osa soetusmaksumust enne parendamist) 25 Siseriiklik pöördmaksustamine (KMS 41¹) Käibemaksukohustuslasena registreeritud ostja peab kauba ise pöördmaksustama, kui ta ostab teiselt Eesti maksukohustuslaselt kinnisasja või selle osa, mille maksustatavale väärtusele on käibemaks lisatud vabatahtlikult; ostjale väljastataval arvel näitab müüja sellegipoolest ka käibemaksusumma, kuid lisab märke pöördmaksustamine Tehingu kajastab ostja käibedeklaratsioonil arve kättesaamise kuul, samuti mahaarvamisele kuuluva sisendkäibemaksu Ostja teostab tavakorras pöördmaksustamise, kauba ostuhinna kajastab lisaks KMD lahtrile 1 ka lahtris 7 ja lahtris 7.1; müüja kajastab tehingu lahtris 9 26 Siseriikliku pöördmaksustamise korral käibedeklaratsiooni lisa KMD INF täitmisel: müüja deklareerib tehingu KMD INF A-osas ning ei täida A-osa veergu 9 ja märgib erisuse koodi 02 ostja kajastab tehingu KMD INF-il ainult B-osas (mitte nii A- kui B-osas!) ja kajastab ka sel juhul B-osa veerus 6 arve kogusumma koos käibemaksuga ja märgib erisuse koodi 12 NB! Siseriiklikku pöördmaksustamist rakendatakse ainult teisele Eesti maksukohustuslasele müüdud kinnisasja vabatahtliku maksustamise, kuid mitte kinnisasja üürile või rendile andmise vabatahtliku maksustamise korral 27

10 Siseriikliku pöördmaksustamise KMD-l deklareerimise näited A. Vabatahtlikult käibemaksuga maksustatud kinnistu võõrandamine Eestis teisele käibemaksukohustuslasele käibemaksuta hind eurot, käibemaks 2000 eurot B. Vabatahtlikult käibemaksuga maksustatud kinnistu soetamine Eestis teiselt käibemaksukohustuslaselt maksustatava käibe teostamisel kasutamiseks käibemaksuta hind eurot, käibemaks 4000 eurot 28 Kuidas deklareerida? Lahter 1 Lahter 4 Lahter 5 (ja 5.2) Lahter 7 Lahter 7.1 Lahter (B) 4000 (B) 4000 (B) (B) (B) (A) 29 Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamine (KMS 16 lg 2 p 2) Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine üldreeglina maksuvaba (nii äri- kui eluruumid) Sõidukite parkimismaja või parkimiskoha, statsionaarselt paigaldatud seadme või masina või seifi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine 20% Majutusteenus ja majutusteenus koos hommikusöögiga 9% (KMS 15 lg 2 p 4) 30

11 Vabatahtlik maksustamine (KMS 16 lg 3 p-d 1 ja 2) Enne käibe toimumist sellest maksuhaldurit kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu kinnisasja või selle osa, v.a eluruumi võõrandamistehingu või üürile, rendile või kasutusvaldusse andmise teenuse maksustatavale väärtusele Mis on eluruum, selles osas lähtutakse võlaõigusseaduse 272 mõistest: eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks; äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum Vt ka nn Kemtali kohtulahend (Riigikogu lahend kohtuasjas , 31 Kinnisasjaga seotud teenuste deklareerimise näited A. Antakse äriruumid rendile samuti äriruumidena kasutamiseks rendihinnaga 500 eurot kuus, mis vabatahtlikult maksustatakse B. Osutatakse ehitusteenust Soomes teisele Eesti maksukohustuslasele, hind eurot C. Tellitakse Eestis asuva ja maksustatava käibe tarbeks ehitatava ärihoone projekt Venemaa firmalt, käibemaksuta hind eurot 32 Kuidas deklareerida? Lahter 1 Lahter 3 Lahter 4 Lahter 5 Lahter (A) (C) (B), kui ei deklareerita Soomes 100 (A) (C) 2000 (C) (C) 33

12 Kommunaalkulud ja tagatisraha Kommunaalkulude (elekter, vee- ja kanalisatsiooniteenused, prügivedu jne) puhul on kaks alternatiivset võimalust: müüa need üürnikule/rentnikule edasi 20% määraga käibena ja arvata nende saamisel sisendkäibemaks maha või lugeda need üürniku/rentniku eest tehtud kuludeks, esitada nende kohta hüvitisnõue ja sisendkäibemaksu mitte maha arvata Kui tagatisraha maksmine ja hoidmine toimub vastavalt võlaõigusseaduse -s 308 sätestatule, ei loeta tagatisraha laekumist ettemaksuks ja sellest ei teki käivet; tagatisrahana käsitatavat summat peab üürileandja hoiustama eraldi oma vahenditest vähemalt kohaliku keskmise intressiga 34 Mis on sisendkäibemaks (KMS 29 lg 3) Teiselt Eesti käibemaksukohustuslaselt ostetud kauba või teenuse eest tasumisele kuuluv käibemaks Imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Pöördmaksustamisele (sh siseriiklikule pöördmaksustamisele) kuuluva kauba või teenuse maksustatavalt väärtuselt arvutatud käibemaks 35 Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ja mahaarvamise aeg Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse annab maksustatav käive ja 4 lg-s 2 nimetatud mittekäive ( 29 lg 1) Mahaarvamise õigus tekib kuul, mil müüjal tekkis käive, nõuetekohase arve alusel; kui arve saadakse hiljem kui käibe tekkimise kuu eest käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäeval, siis arve kättesaamise kuul ( 31 lg-d 8 9) 36

13 Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ( 32, 33) Kui maksukohustuslasel on nii maksustatavat kui maksuvaba käivet, arvatakse sisendkäibemaks maha osaliselt, vastavalt maksustatava käibe ja kogu käibe suhtele; võib kasutada nn segameetodit, mille puhul ainult maksustatava käibega seotud kulude sisendkäibemaks arvatakse maha 100% ja üldkuludelt proportsiooniga Põhivara ja kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu mahaarvamisel peetakse eraldi arvestust sisendkäibemaks arvatakse maha põhivara või kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositava osatähtsuse alusel; see kehtib põhivara või kinnisasja enda soetamisel ning põhivara või kinnisasja tarbeks selle raamatupidamislikku väärtust suurendava kauba või teenuse soetamisel 37 Kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu korrigeerimine Kinnisasja enda sisendkäibemaksu ja selliste kinnisasja tarbeks soetatud kaupade ja teenuste, mis suurendavad selle raamatupidamislikku väärtust, sisendkäibemaksu korrigeerimisi tehakse 10 kalendriaasta jooksul iga aasta lõpul, lähtudes selle kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusest konkreetsel aastal Korrigeerimisperioodi esimene aasta on kinnisasja või sellega seotud kauba või teenuse raamatupidamises kasutusel oleva põhivarana arvele võtmise aasta Kinnisasja võõrandamise korral tehakse viimane korrigeerimine võõrandamise kuu KMD-l, seejuures võetakse arvesse kõik veel korrigeerimisperioodi lõpuni jäänud aastad 38 Kui kinnisasi müüdi maksuvabalt, loetakse see korrigeerimisperioodi lõpuni jäänud aastatel (k.a kogu võõrandamise aastal alates 1. jaanuarist) 100% maksuvaba käibe tarbeks kasutatuks Kui kinnisasi müüdi käibemaksuga, loetakse see nendel aastatel 100% maksustatava käibe tarbeks kasutatuks KMD-l kajastatakse korrigeerimise tulemus täpsustuste real 10 (juurdemakstav käibemaks) või 11 (täiendavalt mahaarvatav sisendkäibemaks) Korrigeerimise täpsem kord rahandusministri määrus nr 39 39

14 Sisendkäibemaksu korrigeerimise näide 1 Maksukohustuslane, kellel on maksustatavat ja maksuvaba käivet, ostis 2018 juulis käibemaksuga maksustatud hoonestamata krundi hinnaga eurot + käibemaks Eeldati, et krunti hakatakse kasutama 50% ulatuses maksustatava käibe tarbeks ja 50% ulatuses maksuvaba käibe tarbeks Juulis 2018 arvati sisendkäibemaksu maha eurot (20000 x 0,5), mis kajastati KMD lahtrites 5 ja 5.2 (põhivara) Seega praegu on iga aasta eest maha arvatud 1000 eurot: (20000 x 0,5)/ aasta lõpul selgub, et tegelikult kasutati ostetud krunti sellel aastal maksustatava käibe tarbeks 60% ulatuses Seega saab aasta eest tegelikult maha arvata: (20000 x 0,6)/10 = 1200 eurot 2018 detsembri KMD lahtris 11 kajastatakse täiendavalt mahaarvatava sisendkäibemaksuna 200 eurot ( ) 41 Sisendkäibemaksu korrigeerimise näide 2 Laohoone soetati maksuvabalt aastal 2012 ja võõrandati samuti maksuvabalt aastal 2018 hinnaga eurot, kuid aastal 2013 oli tehtud parendusi, millelt tookord arvati maha eurot sisendkäibemaksu Parendustega seotud sisendkäibemaksu korrigeerimisel on 2013 esimene kalendriaasta ja 2018 on kuues kalendriaasta seega tuleb tagasi maksta 5/10 ehk 50% parendustega seotud kuludelt mahaarvatud sisendkäibemaksust Tagasimakstav käibemaksusumma eurot kajastatakse laohoone võõrandamise kuu KMD lahtris 10 (müügihind eurot kajastatakse maksuvaba käibena real 8) 42

15 Kasulikud lingid 1. jaanuaril 2019 käibemaksuseaduses jõustunud muudatused: Käibemaksuseaduse selgitused Maksu- ja Tolliameti veebilehel: Käibemaksuseadus koos Rahandusministeeriumi kommentaaridega: käibemaksu lisainfo alt link Käibemaksuseadus rahandusministeeriumi kommentaaridega ( ) 43 Maksu- ja Tolliameti infotelefonid ja e-posti aadressid Üldinfo, võlainfo, maamaks, raskeveokimaks info@emta.ee Eraklientide ja FIE-de maksunõustamine eraklient@emta.ee Äriklientide maksunõustamine, sh käibemaks ariklient@emta.ee Tolliinfo, e-toll tolliinfo@emta.ee E-maksuamet e-maks@emta.ee Mitteresidendid nonresident@emta.ee 44 Tänan kuulamast! Ain Ulmre Ain.Ulmre@emta.ee Ain.Ulmre@emta.ee

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõput

Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõput Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõputöö Juhendaja: Tõnis Elling, mag.iur Tallinn 2015 SISEKAITSEAKADEEMIA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

(Microsoft Word p\365hiosa)

(Microsoft Word p\365hiosa) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Riigi- ja haldusõiguse õppetool Karli Kütt EUROOPA LIIDU KÄIBEMAKSUDIREKTIIVIS SÄTESTATUD DIGITAALSELT OSUTATAVATE TEENUSTE KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMISE

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word AT 2011

Microsoft Word AT 2011 ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Bekmann.docx

Microsoft Word - Bekmann.docx Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Pille Bekmann MAKSUDEST KÕRVALEHOIDUMISE TÕKESTAMISE VÕIMALUSED Lõputöö Juhendaja: Kerly Randlane, MPA Tallinn 2016 SISEKAITSEAKADEEMIA LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON Finantskolledž

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - FK070 Leek.doc

Microsoft Word - FK070 Leek.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mariliis Leek EESTI JA IIRIMAA MAKSUSÜSTEEMIDE VÕRDLEV ANALÜÜS Lõputöö Juhendaja: Kerly Lillemets, MPA Tallinn 2010 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON SISEKAITSEAKADEEMIA Kolledž:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem