MergedFile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MergedFile"

Väljavõte

1 Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell Koolitaja: Kristina Lipstal Koolitusel käsitletavad teemad: Erisoodustused Muudatused erisoodustuse maksustamisel

2 Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Kristina Lipstal Erisoodustus Tulumaksuseadus 48 (edaspidi TuMS) TuMS 48 lg 4 kohaselt on erisoodustus igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. 2 Erisoodustus Erisoodustus ei ole rahaline väljamakse, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks, juurdemakseks, juhtimis-või kontrollorgani tasuks vm. Erisoodustuseks loetakse töötajale tehtud igasugust rahaliselt hinnatavat soodustust 3

3 Kes on tööandja? Residendist juriidiline isik - Äriühing (aktsiaselts, osaühing jt) -Avalik-õiguslik juriidiline isik -Eraõiguslik juriidiline isik (mittetulundusühing, sihtasutus, erakond, a/ü, kogudus jt) -Riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse asutus -Mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht ( 7) või kellel on Eestis töötajad -Füüsiline isik, kui ta tegutseb tööandjana (TuMS 2 lg 2) 4 Kes on töötaja erisoodustuse mõistes? ( 48 lg 3) Töölepingu alusel töötav isik Ametnik ( 13 lg 1) Juhtimis- või kontrollorgani liige Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik Füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. 5 Erisoodustuse maksustamine TuMS 48 lg 7 alusel erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Erisoodustuse tulumaksu määr 2017 aastal on 20/80. Erisoodustuse hind määratakse RM määruses nr 2 (RT I , 6) sätestatud korras või mõne muu õigusaktiga (isikliku sõiduauto kasutamine) Määrus tulenevalt TuMS muudatustest on praeguseks hetkeks veel muutmata. Erisoodustust ei isikustata, maksud maksab tööandja (TuMS 2 lg 2 ja SMS 2 lg 1 p 7) 6

4 Deklareerimine Erisoodustused deklareeritakse vorm TSD lisal 4 Kui maksustamisperioodil erisoodustusi tehtud ei ole, siis lisa 4 ei esitata Lisal 4 kajastatakse summad kassapõhiselt, ehk sellel kuul, millal konkreetne kulutus või väljamakse tegelikult tehti Lisa 4 täidetakse eurodes sendi täpsusega Lisal 4 ei saa kajastada miinusega maksukohustust, maksukohustuse äralangemise tõttu muudetakse selle kuu lisa 4, kus sama summat esmakordselt kajastati 7 TSD lisa 4 Lisa 4 read 4150 ja 4160 seonduvad piiriülese töötamisega. Real 4150 näidatakse summa mida ei maksustata Eestis tulumaksuga, kuid maksustatakse sotsiaalmaksuga. Need on erisoodustused, mida tööandja teeb oma töötajatele, kes täidavad tööülesandeid välisriigis, kellega on Eestis sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping ja töötaja maksab tulumaksu selles välisriigis. Real 4160 näidatakse erisoodustuse summa, millelt Eestis sotsiaalmaksu ei maksta. Need on välisriigist palgatud töötajatele tehtud erisoodustused, kui töötajad on esitanud Eesti tööandjale välisriigi pädeva asutuse tõendi, vorm A1. 8 Erisoodustuse liigid TuMS 48 lg 4 p 1 Eluasemekulude täielik või osaline katmine p 2 Sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. p 3 Kindlustusmaksete tasumine (v.a seadusega ettenähtud) p 4 Kehtetu alates p 5 Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine 13 lõike 3 punktis 2 sätestatud piirmäärasid ületavas osas ( 13 lõike 3 punktid 2 ja 2 1 ja 31 lõike 1 punkt 8) 9

5 Erisoodustuse liigid TuMS 48 lg 4 p 6 Laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär p 7 Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga p 8 Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga p 9 Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust 10 Erisoodustuse liigid TuMS 48 lg 4 p 10 Täiskasvanute koolituse seaduse 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine, välja arvatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmine p 11 Tööandja antud osalusoptsiooni võõrandamisel või optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamisel saadud tulu, arvestades lõikes 5 3 sätestatut. 11 Erisoodustuseks loetakse ka. Muud töötajate tarbeks tehtud rahaliselt hinnatavad hüved või soodustused sh kulutused töötajate toitlustamiseks, töötaja õppelaenu või tööülesannetega mitteseotud koolituskulude hüvitamine näit. vabahariduslik koolitus 12

6 Erisoodustuseks ei loeta TuMS 48 lg 5 1 kohaselt ei loeta erisoodustuseks kulutusi töötajate transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumisja töövõime langust. Samuti ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transpordi sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses RT I, , 3 jõust , lõiget 5 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017 aasta 1. juulist 13 Elu- ja töökoha vaheline sõit TuMS 48 lõikes 5 1 sätestatut kohaldatakse töölepinguga töötaja elu- ja töökoha vahelistele sõitudele juhul, kui see on eelkõige vajalik tööandjale tema tegevuse toimimiseks. See tähendab, et töötajale elu- ja töökoha vaheliste sõitude hüvitamisel prevaleerib üldjuhul tööandjapoolne huvi ning tööandja peab seda suutma vajadusel põhjendada. Töölepingu alusel töötavate töötajate transpordiks tehtud kulutusi loetakse ettevõtlusega seotud kuludeks, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast. Elu- ja töökoha vaheliseks kauguseks arvestatakse tegeliku töö tegemise ja elukoha vaheline kaugus. 14 Elu- ja töökoha vaheline sõit Töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast loetakse töösõiduks tööle-kojusõit: 1) kui tööandja korraldab töötajate elu- ja töökoha vahelise transpordi bussiga liiklusseaduse (M2 või M3 kategooria sõiduk) tähenduses või vähemalt kaheksa istekohaga sõidukiga pole töökoha kaugus määrav. 2) tööandja omandis oleva sõiduauto kasutamine 3) isikliku sõiduauto kasutamist tööle-kojusõiduks (TuMS 13 lg 3 p 2 ja VV määrus nr 164) 15

7 Elu- ja töökoha vaheline sõit Ühe asula piires kasutab tööandja töötajate elu- ja töökoha vahelise transpordiks bussi või vähemalt kaheksa istekohaga sõidukit, loetakse seda transpordikulu ettevõtlusega seotud kuluks, sõltumata sellest, kas samaaegselt on igale töötajale eraldi ühistransport kättesaadav või mitte. 16 Elu- ja töökoha vaheline sõit Seadus maksuvabastusele muid piiranguid ei sätesta, st töötaja transpordikulude maksuvabastus kohaldub ka mitteresidendist töötaja puhul, kes sõidab tööle näiteks Riiast Tallinna ja tagasi oma elukohta. Transpordiga seotud kulud loetakse maksuvabadeks, ka bussipileti maksumus. 17 Erisoodustuseks ei loeta TuMS 48 lg 5 3 ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni andmist. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. 18

8 .... Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või töötaja sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust. Kui optsioonileping ei ole digitaalselt allkirjastatud ega notariaalselt kinnitatud, on tööandja kohustatud esitama nimetatud lepingu Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest arvates. RT I, , 3 jõust , lõiget 5 3 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017 aasta 1. juulist 19 Osalusoptsioonid Uus kord hakkab kehtima optsioonilepingutele, mis on sõlmitud pärast 1. juulit 2017, millest alates peab olema optsioonileping kas digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud, et kontrollida optsioonilepingu sõlmimise aega. Eeltoodud võimaluste puudumisel tuleb pärast 1. juulit 2017 sõlmitud optsioonilepingu allkirjastatud koopia esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimise hetkest alates. 20 Osalusoptsioonid TuMS 48 lõikes 5 3 rakendub erandina proportsioon erisoodustuse arvestuses optsiooni realiseerimisel. Kui investor ostab kogu osaluse ja optsiooniprogramm lõpetatakse. Näide: optsiooni suurus 1200 aktsiat, antud 3. aastaks, kuid osalus omandatakse ettevõtte müügi tagajärjel 2. aasta möödumisel. Välja on teenitud 2/3 osaluse suurusest, mille omandamine on maksuvaba, so 800 aktsiat. Ülejäänud aktsiad kuuluvad realiseerimisel maksustamisele. 21

9 Osalusoptsioonid Näide: optsioonileping, 1200 aktsiat, kui lepingu pikkus 4. aastat. Kahe aasta möödumisel on töötajal välja teenitud proportsionaalselt 600 aktsiat. Arvestades 3. aastast perioodi (lg 5 3 ) on optsiooni maksuvabastus 2/3 ehk 800 aktsiat. Kui kokkuleppel lubatakse töötajal realiseerida kahe aasta möödumisel 800 aktsiat on erisoodustusena maksustatav 200 aktsia turuväärtus ( ). Lühema optsioonilepingu perioodi puhul kui 3. aastat ei kohaldu optsiooni realiseerimisel maksuvabastus 48 lg 4 p Osalusoptsioonid Erand, kus kogu osaluse müügi korral maksustatakse vaid müügi hetkeks välja teenimata, kuid realiseeritud optsioonid, kehtib ka olukorras, kus optsiooni omaja kas kaotab töövõime või sureb. Kui töövõime kaotanud töötaja on hoidnud optsiooni kaks aastat kolmeaastasest perioodist, on maksuvaba 2/3 optsioonilepingu mahust, sõltumata lepingu alusel välja teenitud optsioonide arvust. Osalusoptsiooni maksustamine kaive-kasum/erisoodustused/osalusoptsioonide-maksustamisest 23 Erisoodustuseks ei loeta TuMS 48 lg 5 4 alusel ei loeta töötajale, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või kellele on määratud puude raskusaste, abivahendite andmiseks tehtud kulutusi kuni 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud summast. Erisoodustuse tekkimine määratakse kindlaks abivahendite andmise kalendriaasta viimase kuu eest esitatavas 54 lõikes 1 nimetatud deklaratsioonis. RT I, , 3 jõust , lõiget 5 4 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017 aasta 1. juulist 24

10 Tervise edendamise kulud TuMS 48 lg 5 5 alusel ei maksustata erisoodustusena järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele: 1) Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; 2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi; 3) Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi 25. tervise edendamise kulud 4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; 5) Ravikindlustuslepingu kindlustusmakset. RT I, , 3 jõust , lõiget 5 5 jõustub Tervise edendamise kulud Kulutustele on antud seaduses ammendav loetelu ja seatud 2 tingimust: 100 eurot töötaja kohta kulu kvartalis. Kulutustest: 1. Töötaja kohta, ( 48 lg 3), kellega on sõlmitud kehtiv leping. Tööandja peab teavitama kõiki töötajaid pakutavast võimalusest kasutada soodustust. Tööandjal on kohustus töötajalt nõusoleku küsimiseks. Töötaja nõusolekuta arvestatav soodustuse summa maksustatakse erisoodustusena. 2. Kulutust ei saa üle kanda teistele töötajatele. 27

11 Tervise edendamise kulud 3.Kulutust ei saa üle kanda teise perioodi, kui eelmises jääb kasutamata. 4. Kuluhüvitis ei ole seotud tegelikult töötatud ajaga kvartalis ehk tööpäevade arv ei ole aluseks kvartali eest summa 100 euro tasumiseks tööandja poolt. Kvartalis töötaja puhkab või on haige, võib kvartali kohta 100 eurot hüvitada, samuti ka siis, kui töötaja tuleb tööle näiteks kvartali viimasel kuul. 28 Tervise edendamise kulud 5. Kulu võib hüvitada kõikidele töötajatele, olenemata millise tervise hoidmise liigiga töötaja tegeleb. Tööandjal on õigus otsustada, milliseid kulutusi ta hüvitab. 6. Mitme tööandjaga töötaja puhul võib iga tööandja hüvitada kulu 100 eurot kvartalis kuludokumendi alusel. 7. Kuluhüvitise lubatav (100 eurot) ületav summa on maksustatav erisoodustusena. 8. Erisoodustusena on käsitletav tervise edendamise kulude hüvitamine 48 lõikes 6 nimetatud isikutele. 29 Tervise edendamise kulud Rahvaspordiürituse osavõtutasu (SEB maijooks, Otepää suusamaraton, SEB sügisjooks jne). Osavõtutasu nii ühe töötaja kui ka võistkonna kohta, kuid kvartali maksuvaba piirmäära ületamine on erisoodustus. Sportimis- või liikumispaik, need on avalikud spordiklubid või ettevõtete spordiklubid. Töötaja võib ise valida spordiklubi. Ettevõttesisene sp.klubi - töötajate poolt loodud MTÜ, kus makstakse liikmemaksu, millest kaetakse liikmete sportimise kulud või kuludokument kulu hüvitamiseks. Oluline klubi külastatavate töötajate kohta arvestuse pidamine 30

12 Näide Tervise edendamise kulud Tööandja on sõlminud spordiklubi kasutamiseks lepingu summas 500 eurot kuus (st eurot kvartalis). Tööandjal on 20 töötajat, kellest 10 soovivad pakutud võimalust kasutada, ülejäänud mitte. Kuna 10 töötaja kvartali maksuvabastuse summa on 1000 eurot, tuleb tööandjal maksta tulu- ja sotsiaalmaksu lepingu summat ületavalt osalt ehk 500-lt eurolt. Kui pakutud võimalust oleksid soovinud kasutada kõik töötajad, arvestades iga töötaja kohta 100-eurost piirmäära, on kvaltali maksuvabastuse summa (20x100=2000) ja maksustatavat erisoodustust ei teki. Spordiklubiga sõlmitud lepingu summa ei ületa töötajate summeeritud maksuvabastuse summat kvartalis. 31 Tervise edendamise kulud Olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiskulud (remont, vesi, elekter jm jooksvad kulud). Arvestades maksuvabastuse piirmäära 100 eurot kvartalis töötaja kohta. Kontorisse rajatud spordisaali soetatud vahendite kulu loetakse ettevõtlusega seotud kuludeks. Siia ei kuulu uute spordirajatiste loomiseks tehtavad kulud ja investeeringud. 32 Tervise edendamise kulud Taastusraviks tehtavad kulutused. Taastusarsti ja teiste spetsialistide teenused. Teenust peab osutama vastava ala spetsialist, kelle on olemas kutsestandard või- kutsetunnistus. Ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed töötajatele, kellel ei ole riiklikku haigekassa kindlustust. 33

13 Tööandja kohustused Kohustus pidada arvestust töötajate lõikes maksuvabastuse ja piirmäära ületava osa kohta. Kulutuste kohta peab olema kuludokument. Tööandjal on kohustus esitada INF 14 ja järgmise aasta 01. veebruariks ja III osas tuleb deklareerida kalendriaasta jooksul tasutud maksuvabad tervise edendamise kulud piirmäära ulatuses kokku ning töötajate arv kelle kulusid on kalendriaasta jooksul kantud järgmise aasta 01. veebruariks. 34 Vabatahtlik haigushüvitis TTOS 12.2 sätestab tööandja haigushüvitise tasumise 4 kuni 8 kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast. Alates võib (ei pea) tööandja maksma haigushüvitist 2 kuni 8 kalendripäeva eest kuni 100% ulatuses töötaja keskmisest palgast. Üle 100% makstav haigushüvitise summa maksustatakse palgatuluna. Haigushüvitis on maksustatav tulumaksuga. 35 Töötervishoid Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS (RT I , 1) Seaduse 19 kohaselt saab töötervishoiuteenust osutada Tervishoiuametis registreeritud või Tervishoiuameti tegevusluba omav töötervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes teeb: Töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid Tegevuskava terviseriski vähendamiseks ja ennetusabinõud Tervisekontroll töötajatele, kelle tervist ohustab töökeskkonna ohutegur tööprotsessis so kohustuslik kulu 36

14 Töötervishoiu kulud TTOS 13 lõikes 1 on kajastatud tööandja kohustused ja nende kohustustega seotud kulud, mida loetakse tööandjale maksuvabadeks kuludeks. TuMS 32 lg 2 kohaselt käsitletakse ettevõtlusega seotud kuludena kulusid, mis on tehtud lähtudes TTOS 13 lõikest 1. Kui tööandja kannab või hüvitab töötaja tervise edendamise kulud, mis ei ole seadusest tulenevalt kohustuslikud või käsitletavad maksusoodustusena, loetakse tehtud kulud erisoodustuseks. 37 Töötervishoiu kulu Töötervishoiuarst teeb töötaja tervise vajadusest lähtuvalt konkreetsed ettekirjutused tervisekontrolli läbinud töötajale, sel juhul ei ole kulude hüvitamine tööandja poolt erisoodustus Arst määrab ravi arusaadavalt (ravi liik, kestus, mitu protseduuri jne) konkreetsele isikule nii, et arsti taotlus on mõistetav ja ravijuhised täidetavad, see on alus tööandjale protseduuride eest tasumiseks ning algdokumendiks, millega tööandja tõendab kulu vajalikkust ja seost ettevõtlusega 38 Prillide kulu VV määrus nr. 362, Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RT I 2000,86,556 Reguleeritud tegevusalad (kus töötaja tööülesannete hulka kuulub töötamine kuvariga) Ka muud töökohad, kus töö iseloomust töötaja nägemine halveneb. Tervisekontroll, kui vähemalt poole tööajast töötamine kuvariga Nõuded töökeskkonnale ja töötamiskohale, pausid 10% tööajast ( 3 ja 5). Kui prille kasutatakse ka väljaspool tööaega, ei ole õigustatud kogu maksumuse maksuvaba hüvitamine 39

15 Tööriided TTOS 13 punkti 11 kohaselt peab tööandja oma kulul andma töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise väljaõppe Tööandja poolt antav tööriietus ja isikukaitsevahendidei ole TuMS-i mõttes käsitletavad erisoodustusena olukorras, kui nende kandmise vajadus tuleneb töö iseloomust. Teatud elualadel on tööandja kohustatud töötajaid tööriietusega kindlustama (politsei, piirivalve jt) 40 Tööriided Ilma seadusliku kohustuseta ei loeta erisoodustuseks, kui: fikseeritud sisekorraeeskirjades, kollektiivlepingus vm ning on vajadus töö tegemiseks eririietuse järele. Vajalik töökohal riiete vahetamise võimalus. Klienditeenindajad võimalik osaline erisoodustus: - kui tööandja näeb ette näiteks teenindussaalides, salongis vm kohtades teenindajate ühtse riietuse, nn firmariietuse (kostüümid või ülikonnad, pluusid, jalanõud vms), mida kasutatakse üldjuhul tööl, kuid mida on töötajatel võimalik kasutada ka väljaspool tööaega, tuleb lähtuda TuMS-i 32 lõikes 3 sätestatud põhimõttest (osaline seotus tööga). 41 Ravimid Sotsiaalministri määrus nr 82 "Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine (muudetud RTL 2006, 6, 63) Tööandja peab kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja ruumi, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni Määruses on kinnitatud miinimumnõuded esmaabivahenditele (plaastrid, sidemed, haavapuhastusvahendid) Määrus ei sisalda ravimeid Kui tulenevalt õigusaktidest on ettevõtjal kohustus ravimeid soetada, siis lähtutakse konkreetsest õigusaktist ja sellise kohustuse täitmine ei too kaasa maksukohustust 42

16 Tööolme TTOS 11 lõike 1 kohaselt loetakse olmeruumideks riietus pesemis-, tualett- ja puhkeruumid, soojakud välitöödel, einestamisruumid ja muud elukondlikud ruumid. Olmeruumid peavad olema ehitatud ja sisustatud töötingimusi arvestades. Kui tööandja soetab puhkeruumi mööblit, sisustab kööginurga, soetab külmkapi või mikrolaineahju vms on see ettevõtlusega seotud kulu. Samuti ka joogiautomaatide soetamine või rent. TTOS 11 lõike 8 kohaselt peab tööandja tagama töötajatele kvaliteetse joogivee koos ühekordsete või pestavate jooginõudega. Tegemist on tööandja seadusest tuleneva kohustusega, mistõttu joogivee tagamine on ettevõtlusega seotud kulu (pudelivesi, veeautomaadist või kraanist tulev vesi). 43 Majutuskulud TuMS 48 lg 5 6 erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks, kui on täidetud samaaegselt mõlemad alljärgnevad tingimused: 1) töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning need tingimused on täidetud kogu majutamise perioodil 2)kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus majutamise korral Tallinnas või Tartus ja kuni 100 eurot muudel juhtudel RT I, , 3 jõust , lõiget 5 6 rakendatakse tagasiulatuvalt 2017 aasta 1. juulist 44 Majutuskulud Maksuvabastus ainult lähtuvalt ettevõtluse vajadusest ajutiselt töötaja majutamiseks töötamise ajaks väljaspool töötaja alalist elukohta. Maksuvabastus on isikupõhine ühe maksustamisperioodi kohta kuludokumendi alusel. Töötaja elukoht asub ja peab säilima vähemalt 50 km kaugusel töökohast, aluseks on töökoha ja elukoha vaheline kaugus sõltumata asula piiridest. Töötaja ei tohi omada eluasemena kasutatavat kinnisvara 50 km kaugusel töö tegemise kohast (korter, elamu). 45

17 Majutuskulud Piirmäärad kehtivad majutamise asukoha järgi, mitte töö tegemise koha järgi, näit. töötaja elab Valgas, töö tegemise kohta on Jüris, majutus Tallinnas, rakendub 200 eurot. Piirmäära võib summeerida. Näit. kui tööandja üürib 4 töötaja majutamiseks korteri Tartus, on majutuskulu maksuvaba summa kalendrikuus 800 eurot, st üürikulu ei tohi ületada 800 eurot kuus. Ületav summa on maksustatav erisoodustusena. Majutuskulu piirmäärad kehtivad nii residendile kui ka mitteresidendile. 46 Majutuskulud Mitteresidendi majutusel on seadusesäte kohaldatav, kui mitteresidendil elukoht säilib Eestisse tööle tulekuga tema residentriigis. Mitteresidendist töötaja majutamisel Eestis, kui töötaja elukoht residentriigis puudub või ei säili Eestisse tööle asumisega, kuulub tööandja poolt esialgu mitteresidendi eluasemekulude tasumine maksustamisele erisoodustusena. 47 Erisoodustus TuMS 48 lg 6 Tööandja tehtud erisoodustuseks loetakse ka need lõikes 4 tehtud soodustused, mida tööandja annab lõikes 3 nimetatud isiku abikaasale, elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele või mida annab tööandjaga samasse kontserni kuuluv isik. Töötajal on kohustus teatada tööandjale erisoodustuse saamisest eelmises lauses nimetatud isikult. 48

18 Tööandjaga samasse kontserni kuuluva isiku erisoodustus Emaettevõte ja tütarettevõte asuvad Eestis 1.Emaettevõte esitab tütarettevõttele arve, müües edasi või esitades nõude hüvitada tütarettevõtte töötaja toitlustamise kulud. Sellisel juhul on tütarettevõte teinud kulu ja tasub sellelt maksud 2.Emaettevõte arvet ei esita, kuid informeerib tütarettevõtet summast, mida tuleb erisoodustusena käsitleda. Informeerimine - kontserniettevõtted omavahel ise reguleerivad info edastamise vormi. 3.Tütarettevõte maksab maksud oma töötajate erisoodustuselt, vaatamata sellele, et ta tegelikult kulu teinud ei ole. Emaettevõttele jäävat kulu käsitletakse tema ettevõtlusega seotuna ning topelt maksukohustust ei teki 49 Tööandjaga samasse kontserni kuuluva isiku erisoodustus Eesti tütarettevõte lähetab oma töötaja välisriiki emaettevõtte juurde. Töötaja osaleb vastuvõtul, koosolekul vms üritusel, kus muuhulgas on ka toitlustamine, kultuuriline teenindamine. Välisriigis toimub maksustamine selle riigi seadustest tulenevalt ja kui emaettevõtte tehtud kulud kuuluvad välisriigis maksustamisele (isegi kui konkreetne kulu võib teatud ulatuses olla maksuvaba), siis Eesti tütarettevõttel sellelt kulult topelt maksukohustusi ei teki. Eesti tütarettevõttel tekib tema töötajale antud erisoodustuselt maksukohustus ainult siis, kui see hüve ei kuulu välisriigis emaettevõtte poolt maksustamisele (nt oleks maksustatav eraisiku tasandil). 50 Erisoodustus TuMS 48 lg 8 Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ametivõi teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse (kw) ühiku kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kw) kohta 1,47 eurot. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud. RT I, , 3 jõust

19 Tööandja sõiduauto Ainus võimalus tööandja sõiduauto kasutamisel ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks on kilovatipõhine arvestus, olenemata sellest kui palju erasõite kuus on tehtud. Kilomeetripõhine arvestus kaob. Ettevõtte sõiduauto kasutamisel ka erasõitudeks ei ole enam sõidupäevik vajalik, erisoodustuse arvestuse aluseks on võimsus. Sõidupäeviku vajadus ainult ettevõtluses kasutatava sõiduauto puhul, seda ka käibemaksuseaduse tähenduses. Kaob võimalus töötajal hüvitada tööandjale tehtud erasõidud. 52 Tööandja veoauto TuMS 48 lg 8 1 Lõikes 8 sätestatud erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto kasutamise võimaldamisel töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Kaubikute kasutada andmisel on maksumaksjal õigus kasutada võimsuspõhist erisoodustuse hinna arvestust. RT I, , 3 jõust Tööandja sõiduauto TuMS 48 lg 8 2 kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõttes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist töö-, ametivõi teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitab ta sõiduauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse märke sõiduauto üksnes töö-, ametivõi teenistusülesannete täitmiseks kasutamise kohta. Sellise sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutusele võtmise korral peab tööandja sellest teavitama Maanteeametit. RT I, , 3 jõust

20 TuMS 48 lg 9 kohaselt 48 lg 9 kohaselt ei maksustata tulumaksuga erisoodustust, mis antakse töötajale seoses välisriigis töötamisega, kui on täidetud 13 lõikes 4 sätestatud tingimused: - isik on viibinud töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul - välisriigis on nimetatud tulu olnud isiku maksustatav tulu, see on dokumentaalselt tõendatud ja tõendil on näidatud tulumaksu summa ka sel juhul, kui see on 0 Tekkida võib sotsiaalmaksu tasumise kohustus erisoodustuselt. 55 RM määrus nr 2 (2017 aastal) Sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmisel võib pidada arvestust RM määrus nr 2 lg 2 kohaselt: Sõiduauto vanusega üle 5.a. ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm 3 on erisoodustuse hind arvestuse alusel 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta ( 1 lg 3 p 1) Muudel juhtudel on erisoodustuse hinnaks 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta tööandja sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmise korral ( 1 lg 3 p 2). Sõiduauto soodushinnaga kasutada andmisel loetakse erisoodustuse hinnaks määruse alusel arvutatud hinna ja soodushinna vahe ( 1 lg 4) Kui erisoodustuse hind ületab 256 eurot, loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot ühe töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta ( 1 lg 5) 56 Tööandja sõiduauto Erisoodustuse hind on määrusega fikseeritud ainult sõiduautole, autopassis M1 või M1G Ei kasutata erasõitudeks (peetakse töösõitude kohta arvestust) erisoodustust ei teki Arvestust ei peeta, erisoodustuse hind 256 eurot juhul, kui kasutatakse erasõitudeks Peetakse erasõitude kohta arvestust, erisoodustuse hind 0,30 eur/km, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus Töötaja maksab tööandjale erisoodustuse hinna 256 eurot kuus, erisoodustus endiselt olemas Erisoodustust ei teki, kui töötaja hüvitab tööandjale isiklikud sõidud erisoodustuse hinna määramise korra alusel. 57

21 Tööandja muu vara Tööandja muu vara kasutada andmisel (sõidukid, mis pole käsitletavad sõiduautona) või muu tööandja vara puhul lähtub tööandja RM määruse nr 2 2 lõikest 1, mille kohaselt, kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, loetakse erisoodustuse hinnaks selle vara rendile andmise turuhind või rendile andmise turuhinna ja soodushinna vahe. 58 Isikliku sõiduauto kasutamine töö- või ametiülesannete täitmisel TuMS 13 lg 3 p 2 kohaselt ei maksustata Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele makstavat hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel. Isikliku sõiduautona käsitatakse eelmises lauses nimetatud isiku kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omandis ega valduses Sama säte ka mitteresidendile 31 lg 1 p 8 59 Isiklik sõiduauto TuMS 13 lg 2 3 sätestab punktis 2 nimetatud isikule makstavat parkimistasu hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel. RT I, , 3 - jõust , punkti 2³ rakendatakse tagasiulatuvalt aasta 1. juulist Parkimistasu hüvitamine ei olene läbisõidetud kilomeetritest ja sellest kas hüvitist on isikliku sõiduauto kasutamise eest makstud või ei. RT I, , 3 - jõust , punkti 2³ rakendatakse tagasiulatuvalt aasta 1. juulist.] 60

22 Isiklik sõiduauto TuMS 13 lg 3 p 2 sätestab, et ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitust maksva tööandja kohta. Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14.juuli 2006 määrusega nr Isiklik sõiduauto (puudega isik) TuMS 13 lg 3 p 2 1 alusel ei maksustata tulumaksuga punktis 2 nimetatud isikule, kellel on puue, makstavat hüvitist seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Käesolevas punktis ja punktis 2 sätestatud kulusid või hüvitada kokku maksuvabalt punktis 2 sätestatud piirmäära ulatuses. Hüvitist makstakse ja sõitude kohta peetakse arvestust punktis 2 nimetatud korras. 62 VV määrus nr 164 VV määrus nr 164 Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord RT I, , 11 - määruse 1 lg 1, hüvitist makstakse töötajale, ametnikule, juhatuse või juhtimis- või kontrollorgani liikmele - määruse 1 lg 4 kohaselt ei rakendata määrust nende teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidukulude suhtes, mis hüvitatakse TuMS 13 lg 3 punkt 1 alusel kehtestatud määruse kohaselt (isiklik sõiduauto kasutamine lähetuses). 63

23 Hüvitise piirmäär Määruse nr alusel võib maksuvabalt maksta hüvitist kuni 0,30 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava kohta füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot. 64 Isiklik sõiduauto Määruse nr hüvitise vormistamine. Kulude hüvitamise kohta vormistatakse tööandja, asutuse juhi kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse hüvitist saava isiku nimi, hüvitise suurus ja sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse Otsusele lisatakse sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia. 65 Lähetus Töölepingu seadus 21 Töölähetus (TLS) TuMS 13 lg 3 tulumaksuga ei maksustata: 1) ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha tulumaksuvabalt maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 66

24 Lähetus TuMS 13 lg 3 p 1 1 alusel ei maksustata tulumaksuga käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikule tööandja või tema asemel kolmanda isiku poolt tehtavaid samas punktis nimetatud väljamakseid töö tegemise kohas kehtivates piirmäärades, kui töö tegemise koht asub välisriigis. TuMS 31 lg 1 p 7 tulumaksuga ei maksustata paragrahvi 13 lõike 3 punktides nimetatud kulude hüvitisi ja välislähetuse päevaraha samades punktides nimetatud tingimustel ja piirmäärades. 67 VV määrus nr 110 Vabariigi Valitsuse 25. juuni määrus nr 110 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord (avaldamismärge RT I , 48) muudatustega a. Isikud, kellele kehtib töölähetuse kord 1 lg 1 Töötaja Juhtimisorgani liige - juhatuse ja nõukogu liige, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, prokurist, asutaja, likvideerija, pankrotihaldur jt Kontrollorgani liige audiitor, revident, revisjoni komisjoni liige jt Välismaa äriühingu filiaali juhataja; Maksu- ja Tolliametis registreeritud püsiva tegevuskoha tegevjuht 68 Kulude hüvitamine määrus nr lg 1 alusel on töötajal õigus nõuda töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude (sõidupiletite ostmisega kaasnevad, reisikindlustuse, viisa vormistamise, pagasiveo, valuutakursside vahest tulenevad vm sarnased kulud) hüvitamist ning välislähetuses oldud päevaraha maksmist vähemalt -s 3 sätestatud alammäära ulatuses (22,37 eurot). 2 lg 2 töölähetuse kulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel 2 lg 5 välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest. 69

25 Päevaraha - määrus 110 paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 alusel ei kuulu maksustamisele makstav välislähetuse päevaraha kuni 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta ; paragrahv 9 lõige 1 Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse kui tulumaksuseaduse -s 13 nimetatud tasu. ; Välislähetuse päevaraha alammäära on 22,37 eurot päevas ( 3). 70 Päevaraha 4 lg 1 alusel teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse töötajale välislähetuse päevaraha, kui välisriigis asuv lähetuskoht asub vähemalt 50 km kaugusel asula piirist, kus paikneb töö tegemise koht. Töölepingu seadus eeldab, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega. 4 lg 2 kohaselt makstakse päevaraha väljasõidu päeva eest, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00 Päevaraha makstakse ka puhkepäevade eest 71 Päevaraha maksmine kolmanda isiku või teise tööandja poolt Määrus nr kohaselt, kui töötajale maksab välislähetuse päevaraha kolmas isik, on tööandja kohustatud päevarahana maksma vähemalt -s 3 sätestatud alammäära (22,37) ja kolmanda isiku makstava summa vahe. Töötaja on kohustatud esitama tööandjale kolmanda isiku kinnituse päevaraha maksmise kohta või kinnitama selle saamist. Määruse nr juhul kui töötajal on rohkem kui üks tööandja ning töötaja saadavad töölähetusse mitu tööandjat samal ajal, on töötaja kohustatud tööandjat teavitama teise tööandja tehtud lähetusse saatmise otsusest ning talle määratud päevarahast. Kui tööandjal on teave, et teine tööandja maksab töötajale päevaraha, puudub sellel tööandjal sama perioodi eest päevaraha maksmise kohustus. 72

26 Juhtimis-ja kontrollorgani liikme lähetus (ametilähetus) Üldjuhul rakendatakse juhtimis- ja kontrollorgani liikme puhul töölähetuse määruse sätteid. Erisused: kuna nende isikute lähetust ja lähetusest tulenevate kulude hüvitamist ei reguleeri töölepingu seadus, puudub juriidilisel isikul kohustus maksta päevaraha. Päevaraha maksmise korral kehtivad VV määruses nr 110 sätestatud piirmäärad. Kulu hüvitamise aluseks on kulu tõendav dokument. 73 Ametniku teenistuslähetus VV a määruse nr 112 Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr (avaldatud RT I , 18) 3 lõige 5 lähetusega seotud majutuskulu alammäär on riigisisesel lähetusel 13 eurot ja välislähetusel 52 eurot ööpäevas, ülemmäär riigisisesel lähetusel 77 eurot ja välislähetusel 128 eurot ööpäevas. Majutuskulu hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. 4 lõige 1 Välislähetuse päevaraha alammäär on 32 eurot päevas ja ülemmäär tulumaksuseaduse 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär. Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta. 74 Isikliku sõiduautoga lähetuses Isikliku sõiduauto kasutamine lähetuses: Lähetuse korral võib kasutada vaid ühte üht varianti: 1) kas isikliku sõiduauto kasutamisel lähetuses maksta arvestuse pidamise korral kuni 335 eurot maksuvabalt 2) või määruse nr lg 4 alusel isikliku sõiduauto lähetuses kasutamise kulud hüvitatakse sama määruse või TuMS 13 lõike 3 p 2 kehtestatud määruse (nr 164) alusel. Kulude hüvitamisel käesoleva määruse alusel hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega otseselt seotud, täiendavalt tekkinud kulud (kütus, parkimine, teemaks, laevapiletid, täiendav kindlustus jms.) välja arvatud remondi ja hoolduskulud. 75

27 Koolitus» Täiskasvanute koolituse seaduse (RT I , 10) 3 tähenduses on sõltuvalt eesmärgist koolituse liigid: taseme-, tööalane- või vabahariduslik koolitus.» Sama seaduse 3 lg 2 - tasemekoolitus on koolitus, mis võimaldab õhtuses- või kaugõppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja keskharidust, osakoormusega läbida kutse või kutsekeskharidusõpet ja eksternina või osakoormusega omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom 76 Koolitus....» Eelnimetatud seaduse 3 lg 3 - tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.» 3 lg 4 vabahariduslik koolitus on (huvialad) 77 Tasemekoolitus TuMS 48 lg 4 p 10 kohaselt välistatakse tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena. Tasemekoolituse kulusid ei maksustata erisoodustusena juhul, kui tegemist on töö-või teenistussuhtega ning tasemekoolituse sisu on selle suhtega tihedalt seotud. Maksuvabalt saab tasemekoolituse kulusid kompenseerida töölepingu alusel töötavale töötajale, teenistujale, juriidilise isiku juhatuse liikmele, mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhile. 78

28 Tasemekoolitus Tasemekoolituse kulusid võib tööandja maksuvabalt hüvitada, kui - on kehtiv töösuhe (töötaja peab olema tööl) - otsene vajadus tööülesannete täitmiseks (kvalifikatsiooni tõstmine) Kulude hüvitamine ei sõltu sellest, millises vormis õpitakse (õhtune-, kaugõpe-, või osakoormus) ning erisoodustusena ei käsitleta tasemekoolituse raames läbitud üksikuid programmis vajalikke aineid. 79 Tasemekoolitus Tasemekoolituse kulude maksuvaba hüvitamine ei laiene võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegevale või teenust osutavale füüsilisele isikule ning juriidilise isiku kontrollorgani liikmele. Erisoodustusena käsitletakse tasemekoolitusega kaasnevate kulude hüvitamist (sõidu- ja majutuskulud) ning täiendavalt võetud üksikute õppeainete kulude hüvitamist, mis ei kuulu konkreetsesse õppekavasse ja ei ole vajalikud töötaja tööülesannete täitmiseks 80 Muud tulumaksuseaduse muudatused 81

29 Vabatahtliku päevaraha TuMS 19 lg 3 p 17 antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevatele ühingutele võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga. (50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Jõustus alates Avansiline tulumaks TuMS 47 1 lg 1 residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse eesti filiaal on kohustatud tasuma iga kvartali kolmanda kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole tulumaksu avansilise makse 4 lõikes 5 sätestatud määraga eelmises kvartalis teenitud käesolevas lõikes, 50 lõigetes 1 ja 2, ning 53 lõikes 4 sätestatud maksukohustuste täitmise eelselt kasumilt. TuMS 47 1 lg 2 kvartali kasumit vähendatakse 50 lõikes 1 1 ja 53 lõikes 4 1 nimetatud sama kvartali tulu ning kuni 19 eelmise kvartali kahjumi võrra. Eelmiste kvartalite kahjumit saab kasumi vähendamiseks kasutada ulatuses, mida pole varem kasumi vähendamiseks kasutatud. [RT I, , 3 - jõust ] 83 Jaotatud kasumi maksustamine Kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on 50 lõigete 1 ja 2 või käesoleva paragrahvi alusel maksnud tulumaksu, väiksem või sellega võrdne, maksustatakse 4 lõikes 5 sätestatud määraga. Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel ei võeta arvesse 50 lõike 1 1 alusel tulumaksust vabastatud dividendi, 50 lõike 2 1 alusel tulumaksust vabastatud väljamakset ega 50 2 alusel makstud kasumieraldist. RT I, , 3 jõust

30 Jaotatud kasumi maksustamine Alates kehtestatakse madalam tulumaksumäär 14/86 äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele. Regulaarse kasumijaotisena käsitatakse summat, mis on väiksem või võrdne äriühingu eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga. Nimetatud summat ületavad kasumijaotised maksustatakse jätkuvalt 20/80 määraga. Äriühing peab 7% tulumaksu kinni residendist ja mitteresidendist füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14/86 määraga 85 Tulumaks dividendidelt muudatus 2018 on esimene arvesse võetav aasta ja eelpool toodud kasumi jaotamise maksustamise arvesse võtmisel, plaanitava rakendussätte kohaselt rakendub alates aastast 2019, eeldusel, et aasta dividende maksustati 20/80 määraga. Kui dividend makstakse välja füüsilisele isikule, tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada veel 7% tulumaksu. Näiteks, ettevõte jaotab aastal kasumit näiteks , siis juba aastal sama summat dividendiks jaotades rakendub 14/86 tulumaks kolmandikule sellest summast ehk eurole. Ülejäänud ( eur) maksustatakse 20/80-ga. Kui kolmandal (so 2020.) aastal võetakse jälle eurot dividende, siis rakendub 14/86 juba 1/3 kahe aasta summale ehk juba eurole. Kui kolm aastat on möödas, hakkab 14/86 tulumaksu kehtima kolme aasta keskmisele dividendisummale, mida ettevõte on välja võtnud. 86 Laenud ja deklareerimine TuMS 61 lg 54 paragrahvis 50 2 sätestatud tõendamise kohustus ja 56 5 sätestatud laenude deklareerimise kohustus rakendub alates aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. 61 lg 55 residendist äriühing on kohustatud deklareerima lõikes 54 nimetatud laenud aasta 10. veebruariks esitatavas 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis. [RT I, , 3 - jõust ] 87

31 Laen ja deklareerimine Kui äriühing annab laenu kontserniettevõtjale kauemaks kui 48 kuud, siis peab äriühing suutma ka tõendada, et laenu saaja on võimeline laenu tagasi maksma ning seda ka tegelikult teeb. Ning kui seda pole võimalik tõendada, siis tuleb laenusummalt tasuda tulumaks. Laenud omanikule ja kontserniettevõtjatele tuleb deklareerida. Deklareerimine vormil INF 14 (IV osa). Täidetakse ja esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Vanad laenud, mis on seisuga tagasi maksmata deklareeritakse 2018 aasta 10. veebruariks esitataval deklaratsioonil INF Maksu-ja Tolliameti infotelefonid ja e-posti aadressid Üldinfo 1811 Äriklientide maksunõustamine Käibemaksuinfo Tolliinfo, e-toll E-maksuamet Maamaksuinfo Raskeveokimaksuinfo Võlainfo 1811 Mitteresidendid TSD täitmisega seotud küsimused 89 Tänan kuulamast

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 24.12.1996 Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

untitled

untitled TÖÖKESKKONDA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 2008 Tallinn 2008 Väljaandja TEN- TEAM OÜ 2008 Merivälja tee 5-E206, Tallinn 11911, tel. 6300 900, faks 6300 901 E- mail: ten team@ten team.ee, kodulehekülg: http://www.ten

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem