Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015"

Väljavõte

1 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed. Kui mitteresidendist juriidilisel isikul on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (edaspidi püsiv tegevuskoht), siis püsivale tegevuskohale tehtud väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. 2. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse ka mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksega maksustatavad väljamaksed. Kui väljamakse saaja on äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on tema ettevõtlustulu, siis tulumaksu kinni ei peeta ning saaja deklareerib Eestis saadud ettevõtlustulu ise. 3. Iga väljamakse liigi kohta täidetakse eraldi rida, välja arvatud juhul, kui samal maksustamisperioodil on isikule deklareeritud tagastatud või tasaarvestatud väljamakse. Ia osa Väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 4. Koodil 2000 näidatakse väljamakse saanud mitteresidendi registrikood Eestis: füüsilise isiku Eesti isikukood või juriidilise isiku Eesti äriregistri kood või eelnimetatute puudumisel Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri kood. Kui isikul on Eesti isikukood olemas, tuleb deklareerimisel kasutada Eesti isikukoodi. 5. Koodil 2010 näidatakse väljamakse saanud juriidilise isiku nimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi. 6. Koodil 2020 näidatakse riik, kus isikul on piiramatu maksukohustus (maksuresidentsus). Residendiriigi kahekohaline kood märgitakse Maksuja Tolliameti koostatud loetelu alusel: 1

2 7. Koodil 2030 näidatakse mitteresidendile tehtud väljamakse liik alljärgneva loetelu alusel: 7.1. Mitteresidendist füüsilise isiku tasu töötamisest või teenuse osutamisest 120 füüsilise isiku töötasu töölepingu alusel Eestis töötamisest (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) art. 15 (artiklite numeratsioon on OECD mudellepingu artikli alusel), SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 121 füüsilise isiku töötasu töölepingu alusel Eestis töötamisest, mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega (sotsiaalkindlustusmakseid tasutakse välisriigis), kui on olemas välisriigi vorm A1/E101 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15); 122 füüsilise isiku töötasu töölepingu alusel väljaspool Eestit töötamisest, maksustatakse sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksetega juhul, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 123 füüsilise isiku tasu Eestis töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel (välja arvatud juhul, kui väljamakse saaja on äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu on tema ettevõtlustulu, siis tulumaksu kinni ei peeta ning saaja deklareerib Eestis saadud ettevõtlustulu ise) (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 3, maksulepingu art. 14 või art. 7, kui art. 14 puudub; maksulepingu korral, kui kindel asukoht puudub, on tulumaksuvabastus mltm = 0), SMS 2 lõike 1 punkt 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 124 füüsilise isiku tasu Eestis töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel (välja arvatud juhul, kui väljamakse saaja on äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning tasu on tema ettevõtlustulu, siis tulumaksu kinni ei peeta ning saaja deklareerib Eestis saadud ettevõtlustulu ise), ning mida ei maksustata sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi A1/E101(TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 3, maksulepingu art. 14 või art. 7, kui art. 14 puudub; maksulepingu korral, kui kindel asukoht puudub, on tulumaksuvabastus mltm = 0); 125 füüsilise isiku tasu väljaspool Eestit töö tegemiseks või teenuse osutamiseks töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel, mida maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 126 ametniku avalikus teenistuses Eestis töötamisest saadud tasu Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses või kui maksulepingut saaja residendiriigiga ei ole (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 19, SMS 2 lõike 1 punkt 3, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 2

3 127 ametniku avalikus teenistuses välisriigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses Eestis töötamisest saadud tasu. Tasu Eestis sotsiaalmaksuga ei maksustata, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 19, maksulepingu korral on tulumaksuvabastus mltm = 0); 128 ametniku avalikus teenistuses Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses väljaspool Eestit töötamisest saadud tasu, mida maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 3, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 129 töötajale tööandja poolt makstav haigushüvitis töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) 12 2 lõikes 1 sätestatud piirmäära ulatuses, kui töö oli toimunud Eestis. Piirmäära ületav osa näidatakse koodidel 120, 121 või 122 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15). Sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksega tööandja haigushüvitist ei maksustata (SMS 3 punkt 3, TKindlS 40 lõige 2 punkt 4); 130 ametnikule makstav tööandja haigushüvitis TTOS 12 2 lõikes 1 sätestatud piirmäära ulatuses, kui töö oli toimunud Eestis Eesti riigi või KOV teenistuses. Piirmäära ületav osa deklareeritakse koodidel 126, 127 või 128 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2). Sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksega tööandja haigushüvitist ei maksustata (SMS 3 punkt 3, TKindlS 40 lõige 2 punkt 4); 131 tööandja hüvitis seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega, kui töö oli toimunud Eestis (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15). Sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega seda hüvitist ei maksustata; 132 töötaja eest TuMS -s 28 sätestatud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summa (edaspidi III samba sissemakse), kui töötamine toimub Eestis (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15, SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 133 töötaja eest makstud III samba sissemakse, kui töötamine toimub Eestis ja ei maksustata Eestis sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101; (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15); 134 väljaspool Eestit töötamise puhul tööandja III samba sissemakse, mida maksustatakse Eestis sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 135 ametniku eest tasutud III samba sissemakse kui töö toimub Eestis Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses või kui saaja residendiriigiga maksulepingut ei ole (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 19, SMS 2 lõike 1 punkt 3, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 3

4 137 ametniku eest tasutud III samba sissemakse kui töö toimub väljaspool Eestit Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses. Väljamakset tulumaksuga ei maksustata, maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 3, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 138 töölepingu ülesütlemisel töötajale makstav hüvitis, kui töö oli toimunud Eestis (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15, SMS 2 lõike 1 punkt 1, ei maksustata töötuskindlustusmaksega TKindlS 40 lõike 2 punktid 1 ja 2); 139 töölepingu ülesütlemisel töötajale makstav hüvitis, kui töö oli toimunud Eestis, ning mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksuga, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101; (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15); 140 väljaspool Eestit töötamise puhul töölepingu ülesütlemisel töötajale makstav hüvitis, mida maksustatakse sotsiaalmaksuga, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101(SMS 2 lõike 1 punkt 1, ei maksustata töötuskindlustusmaksega TKindlS 40 lõike 2 punktid 1 ja 2); 141 teenistusest vabastamisel ametnikule makstav hüvitis, kui töö toimus Eestis Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses või kui saaja residendiriigiga maksulepingut ei ole (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, SMS 2 lõike 1 punkt 3, ei maksustata töötuskindlustusmaksega TKindlS 40 lõike 2 punktid 1 ja 2); 142 teenistusest vabastamisel ametnikule makstav hüvitis, kui töö toimus Eestis välisriigi või kohaliku omavalituse teenistuses. Tasu sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega Eestis ei maksustata, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 19, maksulepingu korral olenevalt töö tegemise kohast ja kodakondsusest on tulumaksuvabastus mltm = 0); 143 teenistusest vabastamisel ametnikule makstav hüvitis, kui töö toimus väljaspool Eestit Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses. Väljamakset tulumaksuga ei maksustata, maksustatakse sotsiaalmaksuga, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõige 1 p 3, ei maksustata töötuskindlustusmaksega TKindlS 40 lõike 2 punktid 1 ja 2) Erandid punktist teadlase töötasu Eestis töötamisest (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 20 teadlase tulu, olenevalt maksulepingust on tulumaksuvabastus mltm = 0, kuni 2 aastat Eestis viibides, SMS 2 lõike 1 punkt 1 või 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 145 teadlase töötasu Eestis töötamisest, mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi A1/E101. (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 20 teadlase tulu, olenevalt maksulepingust on tulumaksuvabastus mltm = 0, kuni 2 aastat Eestis viibides); 4

5 146 teadlase töötasu väljaspool Eestit töötamisest, maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm E101/A1 (SMS 2 lõike 1 punkt 1 või 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 147 füüsilise isiku töötasu rahvusvahelises õhu- või mereveos (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15 lõige 3, Hollandi, Norra maksulepingu korral on tulumaksuvabastus mltm = 0, SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 148 füüsilise isiku töötasu rahvusvahelises õhu- või mereveos, mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101 (TuMS 29 lõige 1, 41 punkt 2, maksulepingu art. 15 lõige 3, Hollandi, Norra maksulepingu korral on tulumaksuvabastus mltm = 0); 149 füüsilise isiku töötasu rahvusvahelises õhu- või mereveos. Väljamakset tulumaksuga ei maksustata, maksustatakse sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 150 sportlase ja meelelahutaja Eestis toimunud tegevuse eest makstav tasu (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 17, tulumaksu määr tm = 0,1; SMS 2 lõike 1 punkt 1 või 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 151 sportlase ja meelelahutaja Eestis toimunud tegevuse eest makstav tasu, mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101; (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 17, tulumaksu määr tm = 0,1); 152 sportlase ja meelelahutaja Eestis toimunud tegevuse eest makstav tasu, mida rahastatakse Eesti või välisriigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 17, tulumaksu määr tm = 0,1 või tulumaksuvabastus mltm = 0 olenevalt maksulepingust ning rahastaja riigist, SMS 2 lõike 1 punkt 1 või 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2); 153 sportlase ja meelelahutaja Eestis toimunud tegevuse eest makstav tasu, mida rahastatakse Eesti või välisriigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt, ei maksustata sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101; (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 17, tulumaksu määr tm = 0,1 või tulumaksuvabastus mltm = 0 olenevalt maksulepingust ning rahastaja riigist); 154 sportlase ja meelelahutaja väljaspool Eestit toimunud tegevuse eest makstav tasu. Väljamakset tulumaksuga ei maksustata, kuid maksustatakse sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksetega, kui on olemas Eesti Sotsiaalkindlustusameti vorm A1/E101 (SMS 2 lõike 1 punkt 1 või 6, TKindlS 40 lõike 1 punktid 1 ja 2). 5

6 7.3. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud 156 juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme või mitteresidendist äriühingu Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme tasu (TuMS 29 lõige 2, 41 punkt 2, maksulepingu art. 16, SMS 2 lõike 1 punkt 4); 157 juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme või mitteresidendist äriühingu Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme tasu, mida ei maksustata Eestis sotsiaalmaksuga, kui on olemas välisriigi A1/E101 (TuMS 29 lõige 2, 41 punkt 2, maksulepingu art. 16); 158 juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud III samba sissemakse (TuMS 29 lõige 2, 41 punkt 2, maksulepingu art. 16, SMS 2 lõike 1 punkt 4); 159 juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme eest tasutud III samba sissemakse, mida ei maksustata sotsiaalmaksuga, kui on olemas välisriigi vorm A1/E101; (TuMS 29 lõige 2, 41 punkt 2, maksulepingu art. 16) Pensionid ja kindlustushüvitised 162 Eesti seaduse alusel makstav pension (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 18, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 163 KoPS alusel makstav kohustuslik kogumispension (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 18, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 164 tööandja pension ja muu sarnane väljamakse (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 18, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0 või tulumaksu määr mltm = 0,15; SMS 2 lõike 1 punkt 1, TKindlS 40 lõike 1 punkt 1); 165 tööandja pension ja muu sarnane väljamakse, kui on olemas välisriigi A1/E101 (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 18, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0 või tulumaksu määr mltm = 0,15). Sotsiaalmaksuga seda tasu ei maksustata; 166 avaliku teenistuse pension (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 19, maksulepingu korral olenevalt riigist ja kodakondsusest on tulumaksuvabastus mltm = 0); 167 Eesti vabatahtlikust pensionifondist tehtud väljamakse (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art 13, maksulepingu korral on tulumaksuvabastus mltm = 0); 6

7 168 tulumaksu soodusmääraga (TuMS 4 lõige 2) Eesti vabatahtlikust pensionifondist tehtud väljamakse (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 12, maksulepingu art. 21, tulumaksu määr tm = 0,1 või maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 169 täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tehtud väljamakse (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 170 tulumaksu soodusmääraga (TuMS 4 lõige 2) maksustatav täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel tehtud väljamakse (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 12, maksulepingu art. 21, tulumaksu määr tm = 0,1 või maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 171 Eesti residendist kindlustusseltsi poolt või mitteresidendist kindlustusseltsi Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel makstud kindlustushüvitis, välja arvatud pension (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 172 investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule makstav summa (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 173 Töötukassa poolt TKindlS alusel makstav töötuskindlustushüvitis (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0, SMS 2 lõike 1 punkt 8); 174 Töötukassa poolt makstud hüvitised TKindlS alusel makstav kindlustushüvitis koondamise korral (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0, SMS 2 lõike 1 punkt 8); 175 Töötukassa poolt makstud hüvitised TKindlS alusel makstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0, SMS 2 lõike 1 punkt 8); 176 Eesti Haigekassa makstud ajutise töövõimetuse hüvitis (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0). 7

8 7.5. Mitteresidendist füüsilise isiku muu tulu 177 välisteenistuse seaduse 67 või avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) 46 alusel makstav abikaasatasu, mida maksustatakse töötuskindlustusmaksetega (TKindlS 40 lõige 1 punkt 1), kui ei ole välisriigi vormi A1/E101; 178 üliõpilase ainult ülalpidamiseks, õpinguteks või praktiseerimiseks saadud väljamaksed (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 20 üliõpilase tulu, maksulepingu korral, kui stipendium teisest riigist, on tulumaksuvabastus mltm = 0); 179 vanemahüvitise seaduse alusel makstav hüvitis (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0) Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksed 180 tasu mitteresidendist juriidilisele isikule Eestis osutatud teenuse eest. Kui mitteresidendist juriidilisel isikul on Eestis püsiv tegevuskoht, deklareerib ta Eestist väljaviidud maksustatava kasumi Eestis ise (TuMS 29 lõige 3, 41 punkt 10, maksulepingu art. 7, tulumaksu määr tm = 0,1, maksulepingu korral olenevalt riigist, kui püsiv tegevuskoht puudub, on tulumaksuvabastus mltm = 0); 181 tasu teenuse eest madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule (TuMS 29 lõige 3, 41 punkt 11); 182 juriidilise isiku tulu rahvusvahelistest õhu- või merevedudest (TuMS 29 lõige 3, 41 punkt 10, maksulepingu art. 8, tulumaksu määr tm=0,1; maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0; Tai maksulepinguga on mltm = 0,015); 183 sportlase ja meelelahutaja Eestis toimunud tegevuse eest juriidilisele isikule makstav tasu (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 17, tulumaksu määr tm = 0,1) Väljamaksed, mida ei maksustata sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksetega 184 tasu sportlase või meelelahutaja teose Eestis esitamise eest (TuMS 29 lõige 10, 41 punkt 9, maksulepingu art. 12, tulumaksu määr tm=0,1 või maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksu määr mltm = 0,05 või tulumaksuvabastus mltm = 0, Singapuri maksulepinguga on mltm = 0,075); 185 üüri- või renditasu Eestis asuva kinnisasja kasutamisest või piiratud asjaõigusega koormamisest (TuMS 29 lõige 6 punkt 1, 41 punkt 7, maksulepingu art. 6); 8

9 186 üüri- või renditasu või tasu piiratud asjaõigusega koormamise eest, kui vara, välja arvatud kinnisasi, on kantud või kuulub kandmisele Eesti registrisse (TuMS 29 lõige 6 punkt 1, 41 punkt 7, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 187 tasu tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase seadme kasutada andmise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, tulumaksu määr tm = 0,1 olenevalt riigist maksulepingu art. 7 tulumaksuvabastus mltm = 0 või art. 12 madalam määr mltm = 0,05 või mltm = 0); Koodil 187 ei näidata koodil 186 deklareeritud summat; 188 tasu tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase seadme kasutamise õiguse võõrandamisest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 13; tulumaksu määr tm=0,1 või maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0); 189 litsentsitasu kirjandus-, kunsti- või teadusteoste (sealhulgas kino- või videofilmi, raadio- või telesaate salvestise või arvutiprogrammi) autoriõiguse kasutada andmise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 12, tulumaksu määr tm = 0,1 või maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksu madalam määr mltm = 0,05 või tulumaksuvabastus mltm = 0, Singapuri maksulepinguga mltm = 0,075); 190 litsentsitasu kirjandus-, kunsti- või teadusteoste (sealhulgas kino- või videofilmi, raadio- või telesaate salvestise või arvutiprogrammi) autoriõiguse võõrandamise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 13, tulumaksu määr tm = 0,1 või olenevalt maksulepingust on tulumaksuvabastus mltm = 0); 191 litsentsitasu patendi, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või kasuliku mudeli, plaanide, salajaste valemite või protsesside kasutada andmise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 12, tulumaksu määr tm = 0,1 või olenevalt maksulepingust on tulumaksu madalam määr mltm = 0,05 või tulumaksuvabastus mltm = 0, Singapuri maksulepinguga mltm = 0,075); 192 litsentsitasu patendi, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või kasuliku mudeli, plaanide, salajaste valemite või protsesside kasutamise õiguse võõrandamise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 13, tulumaksu määr tm = 0,1 või olenevalt maksulepingust on tulumaksuvabastus mltm = 0); 193 litsentsitasu tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutava informatsiooni (oskusteabe) kasutada andmise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 12, tulumaksu määr tm = 0,1 või olenevalt maksulepingust on tulumaksu madalam määr mltm = 0,05 või tulumaksuvabastus mltm = 0, Singapuri maksulepinguga mltm = 0,075); 194 litsentsitasu tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutava informatsiooni (oskusteabe) kasutada andmise õiguse võõrandamise eest (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, maksulepingu art. 13, tulumaksu määr tm = 0,1 või olenevalt maksulepingust on tulumaksuvabastus mltm = 0); 9

10 195 litsentsitasu turuhinda ületav osa (TuMS 29 lõige 6 punkt 4, 41 punkt 8, tulumaksu määr tm = 0,1); 196 intress (TuMS 29 lõige 7, 41 punkt 4, maksulepingu art. 11 Ameerika ja Kreeka maksulepingus, olenevalt maksulepingust on madalam määr mltm = 0,1); 197 muu tulu, kaasa arvatud toetus, abiraha, stipendium, hasartmänguvõit; kultuuri-, spordi- ja teaduspreemia (TuMS 29 lõige 9, 41 punkt 6, maksulepingu art. 21, maksulepingu korral olenevalt riigist on tulumaksuvabastus mltm = 0). 8. Koodil 2040 näidatakse koodil 2030 näidatud väljamakse liigile vastav väljamakse summa ilma mahaarvamisteta (brutosumma). Kui töötajale või ametnikule sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamakset ei tehtud, kuid tööandjal tekib kohustus arvutada sotsiaalmaksu kuumääralt (kood 2100), siis koodil 2030 näidatakse väljamakse liik töötajale 120 või 122 ja ametnikule 126 või 128 ning koodil 2040 näidatakse väljamakse summa null. 9. Koodil 2050 näidatakse füüsilise isiku tööaja määr (kahe komakoha täpsusega) Eestis, kui isik töötab osalise (töölepingu seaduse 43 lõige 1 ja ATS 26 lõike 1 punkt 11 ja 35 lõige 3) tööajaga. 10. Koodil 2060 näidatakse füüsilisest isikust saajale väljastatud kehtiva vormi A1 või E101 väljastamise riik. Riik valitakse Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelu alusel. Eestis ei maksustata sotsiaalmaksu ega töötuskindlustusmaksega mitteresidendist füüsilisele isikule, kelle suhtes kohaldatakse tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 883/2004/EÜ või sotsiaalkindlustuslepingust teise riigi õigusakte, makstavat tasu. Sotsiaalkindlustusmaksed tasutakse selle riigi reeglite kohaselt ning sellesse riiki, mille õigusakte määrusest tulenevalt kohaldatakse. Eelnimetatud riigi õigusaktide kohaldamist tõendab välisriigi pädeva asutuse väljastatud tõend A1/E101 või garantiikiri. 11. Koodil 2070 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud SMS 2 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 6, 8 ja 9 alusel sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed, mis vastavad koodil 2040 deklareeritud väljamakse summale koodil 2030 näidatud väljamakse liikidele 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 160, 165, 173, 174, Koodil 2080 näidatakse töövõimetuspensionärist töötajale makstud tasu osa, millelt maksab sotsiaalmaksu riik tööandja poolt Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluse alusel (SMS 6 lõige 3). 13. Koodil 2090 näidatakse töötajale või ametnikule maksustamisperioodil makstud tasu vähendus seoses sellega, et tasu makstakse tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuule järgneva(te)l kuu(de)l ning tasu väljamaksmiseks kokku lepitud kuu eest oli kuumääralt sotsiaalmaks eelnevalt deklareeritud (rahandusministri määruse nr 17 Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord 3 lõige 2). 10

11 14. Koodil 2100 näidatakse töötaja või ametniku sotsiaalmaksuga maksustatava tasu suurendus juhul, kui sotsiaalmaksu ei arvestata mitte tegelikult väljamakselt vaid sotsiaalmaksu kuumääralt vastavalt SMS 2 lõige 2, 2 1, 2 2 või 3 ja rahandusministri määruse nr 17 Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord sätestatule. 15. Koodil 2110 näidatakse sotsiaalmaksu summa, mis arvutatakse järgmise valemiga: Kood 2110 = (kood 2070 kood 2080 kood kood 2100) x sotsiaalmaksu määr SMS 7 lõikes 1 sätestatud sotsiaalmaksu määra (33%) rakendatakse kõikidele väljamakse liikidele, v.a väljamakse liik 173, millele rakendatakse SMS 7 lõikes 3 sätestatud määra (13%). 16. Koodil 2120 näidatakse töötuskindlustusmaksega maksustatavad väljamaksed, mis vastavad koodil 2040 deklareeritud väljamakse summale koodil 2030 näidatud väljamakse liikidele 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 137, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 165, Koodil 2130 näidatakse TKindlS 42 lõike 1 punkti 1 kohaselt kinnipeetud töötuskindlustusmakse järgmise valemiga: Kood 2130 = kood 2120 x 1,6% (kindlustatu töötuskindlustusmakse määr). Kood 2130 = 0, kui väljamakse saaja on vanaduspensionieas või ennetähtaegne vanaduspensionär. 18. Koodil 2140 näidatakse tööandja töötuskindlustusmakse, mis arvutatakse järgmise valemiga: Kood 2140 = kood 2120 x 0,8% (tööandja maksemäär). 19. Koodil 2150 näidatakse väljamakse TuMS alusel tulumaksuga maksustatav summa enne mahaarvamisi ning maksude kinnipidamist. Siin näidatakse ka TuMS alusel maksustatav summa, mida maksulepingu kohaselt ei maksustata. 11

12 20. Koodil 2160 näidatakse väljamaksele kohalduv tulumaksu määr, olenevalt väljamakse liigist koodil 2030 ning TuMS 43 sätestatust (maksulepingu korral ja residentsuse tõendi olemasolul soodsam määr), mille alusel arvutatakse koodil 2170 kinnipeetud tulumaks. Kui Eestil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv maksuleping ning väljamakse saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud, milles näidatud andmed on kantud maksukohustuslaste registrisse, kohaldatakse maksustamisel maksulepingu määrasid. Kui saaja residentsuse või tulu saajat kinnitav tõend on esitamata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaks peetakse kinni TuMS 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi. 21. Koodil 2170 näidatakse kinnipeetud tulumaksu summa, mis arvutatakse järgmise valemiga: Kood 2170 = (kood 2150 kood 2130) x tm, kus tm on koodil 2160 näidatud tulumaksu määr 22. Koodil 2200 summeeritakse koodil 2070 näidatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed. 23. Koodil 2210 summeeritakse koodil 2110 näidatud sotsiaalmaks, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2220 summeeritakse koodil 2130 näidatud kinnipeetud töötuskindlustusmaksed, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2230 arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse kohustuse summa, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2240 summeeritakse koodil 2150 näidatud tulumaksuga maksustatav väljamakse. 27. Koodil 2250 summeeritakse koodil 2170 näidatud kinnipeetud tulumaks, mis kantakse vormi TSD koodile

13 Ib osa Tagastatud ja tasaarvestatud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 28. Ib osa täidetakse, kui väljamakse saaja tagastab väljamakse tegijale varasemal maksustamisperioodil saadud summa ning järgmistel tasaarvestamise juhtudel kui: 1) väljamakse tegija tasaarvestab maksustamisperioodil väljamakse saajale tehtud eriliigilised väljamaksed; 2) samaliigiliste väljamaksete korral tasaarvestuse kuul väljamakse saajale makstud tasu on väiksem kui tagastatud tasu; 3) samaliigilised väljamaksed on maksustatud erinevate maksu- või maksemääradega; 4) väljamakse tegija tasaarvestab erinevatel kalendriaastatel tehtud samaliigilised väljamaksed. Eeltoodud juhtudel deklareeritakse väljamaksed selle kuu deklaratsiooni Ib osal, millal need väljamakse tegijale tagastatakse või tasaarvestatakse. 29. Samaliigiliste väljamaksete tasaarvestuse deklareerimine. Ib osa ei täideta, kui sama väljamakseliigi kohta on maksustamisperioodil täidetud Ia osa, välja arvatud punktis 28 sätestatud juhtudel. 30. Kui väljamakse tegija deklareerib tagastatud või tasaarvestatud väljamakset, mis algselt tehti enne , arvutab ja deklareerib väljamakse tegija selliselt väljamakselt ka maksukohustuse summad. 31. Tagastatud ja tasaarvestatud väljamaksed deklareeritakse Ib osas vastavalt väljamakse tegemise ajale ja väljamakse liikidele nii nagu algselt väljamaksed deklareeritud olid. 32. Ib osas näidatakse kõik arvulised andmed positiivsetena. 33. Koodidel 2300 ja 2310 näidatakse isiku andmed, kes tagastab väljamakse või kelle väljamakse tasaarvestatakse. 34. Koodidel 2320 ja 2330 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamakse liik ja brutosumma. 35. Koodidel 2340 ja 2350 näidatakse tagastatud või tasaarvestamisele kuuluva väljamakse tegelik väljamakse tegemise aasta ja kuu. 36. Koodidel 2360 näitab väljamakse tegija väljamakse tagasinõudmise ja tasaarvestamise põhjuse. Deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel antakse põhjused Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelu alusel. 13

14 37. Koodil 2370 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud sotsiaalmaksuga maksustatavad tegelikud väljamaksed, mis vastavad koodil 2330 deklareeritud väljamakse summale koodil 2320 näidatud väljamakse liikidele 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 160, 165, 173, 174, Koodidel 2380 ja 2390 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamakse korrigeerimised, mis olid tehtud väljamakse tegemise kuul sotsiaalmaksuga maksustatava summa kindlaks määramisel. Koodil 2380 näidatakse väljamakse tegemise kuul Ia osas koodidel 2080 ja 2090 näidatud mahaarvamised või nende osa, mis vastab maksustamisperioodil tagastatud või tasaarvestatud väljamaksele. Koodil 2390 näidatakse koodidel 2340 ja 2350 näidatud maksustamisperioodil (väljamakse tegemise kuu) Ia osas koodil 2100 näidatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakse suurendus või selle osa, mis vastab maksustamisperioodil tagastatud või tasaarveldatud väljamaksele. 39. Koodil 2400 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakse vähendus. Kood 2400 täidetakse juhul, kui koodidel 2340 ja 2350 näidatud maksustamisperioodi deklaratsioonil, s.t väljamakse tegemise kuul säilib tööandjal sotsiaalmaksu miinimumkohustus, mistõttu tal ei ole tagastatavalt väljamakselt arvutatud sotsiaalmaksu (või selle osa) tagasisaamise õigust. 40. Koodil 2410 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt arvutatud sotsiaalmaksu summa järgmise valemi alusel: Kood 2410 = [(kood 2370 kood kood 2390 kood 2400) x sotsiaalmaksu määr]. SMS 7 lõikes 1 sätestatud sotsiaalmaksu määra (33%) rakendatakse kõikidele väljamakse liikidele, v.a väljamakse liik 173, millele rakendatakse SMS 7 lõikes 3 sätestatud määra (13%). 41. Koodil 2420 näidatakse töötuskindlustusmaksega maksustatavad väljamaksed, mis vastavad koodil 2330 deklareeritud tagastatud või tasaarvestatud väljamakse summale koodil 2320 näidatud väljamakse liikidele 120, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 137, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 165, Koodil 2430 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud töötuskindlustusmaksega maksustatavalt väljamakselt kinnipeetud kindlustatu töötuskindlustusmakse järgmise valemi alusel. Kood 2430 = kood 2420 x kindlustatu maksemäär, mis kehtis väljamakse tegemise kuul (kood 2340 ja 2350). Kood 2430 = 0, kui isik oli väljamakse tegemise kuul vanaduspensionieas või ennetähtaegne vanaduspensionär. 14

15 43. Koodil 2440 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt arvutatud tööandja töötuskindlustusmakse järgmise valemi alusel. Kood 2440 = kood 2420 x tööandja maksemäär, mis kehtis väljamakse tegemise kuul. 44. Koodil 2460 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamaksele kohaldatud tulumaksu määra, mida rakendati algselt väljamaksele. 45. Koodil 2470 näidatakse tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt kinnipeetud tulumaks järgmise valemi alusel: Kood 2470 = (kood 2450 kood 2440) x tm, kus tm on koodil 2460 näidatud tulumaksu määr 46. Koodil 2500 summeeritakse koodil 2370 näidatud tagastatud või tasaarvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed. 47. Koodil 2510 summeeritakse koodil 2410 näidatud tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt arvutatud sotsiaalmaks, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2520 summeeritakse koodil 2430 näidatud tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt kinnipeetud töötuskindlustusmakse, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2530 summeeritakse koodil 2440 näidatud tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt arvutatud tööandja töötuskindlustusmakse, mis kantakse vormi TSD koodile Koodil 2540 summeeritakse koodil 2450 tagastatud või tasaarvestatud tulumaksuga maksustatud väljamakse. 51. Koodil 2550 summeeritakse koodil 2470 tagastatud või tasaarvestatud väljamakselt kinnipeetud tulumaks, mis kantakse vormi TSD koodile

16 II osa Lepinguline investeerimisfond täitmine 52. II osa täidab väljamakse tegija Maksu- ja Tolliametile selle kuu kohta, millal Eesti või välismaisele lepingulisele investeerimisfondile tulumaksuga maksustatav väljamakse tehti. 53. Tulumaksu kinnipidaja Eesti või välismaisele lepingulisele investeerimisfondile TuMS -s 31 3 nimetatud üüri- või renditasu või tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest väljamakse tegemisel on TuMS 40 lõikes 1 nimetatud isik või asutus. 54. Tulumaksu kinnipidaja Eesti või välismaisele lepingulisele investeerimisfondile TuMS -s 31 4 nimetatud intressi väljamaksmisel on fondivalitseja TuMS 40 lõike 1 alusel. 55. Väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi andmed näidatakse koodidel 2700 kuni Koodil 2700 näidatakse väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi Eesti Maksu- ja Tolliameti antud registrikood. 57. Koodil 2710 näidatakse väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi nimetus. 58. Koodil 2720 näidatakse fondi residendiriigi (kui fondi asukohariigis käsitletakse fondi residendina) kood Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelu alusel. Residendiriigi kahekohaline kood märgitakse Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelu alusel: Koodil 2730 näidatakse fondivalitseja äriregistri kood või Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registrikood Eestis ja koodil 2740 väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja nimi. 60. Koodil 2750 näidatakse fondivalitseja residendiriigi kahekohaline kood Maksu- ja Tolliameti koostatud loetelu alusel. 61. Iga väljamakse saaja iga väljamakse liigi kohta täidetakse eraldi rida. 62. Koodil 2760 näidatakse lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamakse liik alljärgneva loetelu alusel: 198 intress seoses osalusega teises lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis (välja arvatud intress, millelt ei peeta tulumaksu kinni, kui intressi aluseks olev tulu investeerimisfondi tasemel on TuMS 5 1. peatüki alusel maksustatud või 31 2 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud (TuMS 31 4, 41 punkt 4; Ameerika ja Kreeka maksulepingus tulumaksu madalam määr mltm = 0,1); 199 tasu Eestis asuva kinnisasja või piiratud asjaõiguse esemeks oleva asja üürile või rendile andmise või piiratud asjaõigusega koormamise eest (TuMS 31 3, 41 punkt 7 1 ). 16

17 63. Koodil 2770 näidatakse väljamakse summa, millelt väljamaksja on kohustatud tulumaksu kinni pidama. 64. Koodil 2780 näidatakse intressi väljamakse saanud lepingulise investeerimisfondi osalus väljamakse teinud lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis protsentides. Protsent näidatakse täisarvulisena. 65. Koodil 2790 arvutatakse kinnipeetava tulumaksu summa järgmise valemiga: Kood 2790 = kood 2770 x maksumäär (tm või mltm) 66. Koodil 2800 summeeritakse koodil 2790 näidatud kinnipeetud tulumaksu summad, mis kantakse vormi TSD koodile Eestis moodustatud lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja on osakuomaniku nõudmisel kohustatud andma tõendi talle intressina tehtud väljamakse aluseks olnud tulu kohta, mis on TuMS 5 1. peatüki alusel tulumaksuga maksustatud või 31 2 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud intressi väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks. 17

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 24.12.1996 Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU DEKLARATSIOON INCOME TAX RETURN ON BUSINESS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

Microsoft Word - FK070 Leek.doc

Microsoft Word - FK070 Leek.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mariliis Leek EESTI JA IIRIMAA MAKSUSÜSTEEMIDE VÕRDLEV ANALÜÜS Lõputöö Juhendaja: Kerly Lillemets, MPA Tallinn 2010 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON SISEKAITSEAKADEEMIA Kolledž:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.07 30.06.08 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armee Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.01.2003 Avaldamismärge: RT II 2003, 2, 6 Eesti Vabariigi ja Armeenia Vabariigi vaheline tuluja kapitalimaksuga topeltmaksustamise

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Jelena Šišina TULU MAKSUSTAMISEGA SEOTUD OPTIMEERIMISSKEEMID NING NENDEGA KAASNEVAD RISKID EESTIS TÖÖTASU DIVIDENDIDEGA ASENDAMISE NÄITEL Bakalaureusetöö

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING

Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURING Finantsakadeemia OÜ MTÜ Eesti Erametsaliit Maksumeetmete analüüs füüsiliste isikute metsamajandamise elavdamiseks ja õiglasemaks maksustamiseks UURINGU ARUANNE Märts 2017 Tallinn SISUKORD 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EESTI AUTORITE ÜHINGU LÄBIPAISTVUSARUANNE 01. jaanuar detsember 2017 Sisukord: 1. Eessõna 2. Kes me oleme 3. Õigusliku ja juhtimisstruktuuri

EESTI AUTORITE ÜHINGU LÄBIPAISTVUSARUANNE 01. jaanuar detsember 2017 Sisukord: 1. Eessõna 2. Kes me oleme 3. Õigusliku ja juhtimisstruktuuri EESTI AUTORITE ÜHINGU LÄBIPAISTVUSARUANNE 01. jaanuar 2017 31. detsember 2017 Sisukord: 1. Eessõna 2. Kes me oleme 3. Õigusliku ja juhtimisstruktuuri kirjeldus 4. Teave litsentsilepingute sõlmimisest keeldumise

Rohkem