lep-suhtedcs4.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "lep-suhtedcs4.indd"

Väljavõte

1 Maksim Greinoman vandeadvokaat M.Phil. (Advokaadibüroo Greinoman&Co) ÕIGUSSUHTED SPORDIORGANISATSIOONIS

2 SISUKORD...3 Lepingu sõlmimine...6 Lepingu täitmise tagamine...6 Müügileping...7 Vara tasuta kasutamise leping...8 Reklaami- ja sponsorleping...9 Spordiürituse korraldamine...11 Kasutatud lühendid...14 SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 2

3 ÕIGUSSUHTED SPORDIORGANISATSIOONIS Tsiviilõiguslike õigussuhete tekkimise alused jagunevad laias laastus kaheks: tehinguteks ja lepinguvälisteks kohustusteks. Tehingu kõige levinum vorm on leping ehk tehing, millel on kaks või enam pooli. Õigussuhtest tekkivad kohustused on õigussuhte pooltele siduvad ja nende täitmist saab nõuda kohtu kaudu, seadusega ette nähtud juhtudel ka muul viisil (nt töövaidluskomisjonis), poolte kokkuleppel vahekohtus ehk arbitraažis. Õigussuhete tekkimine Lisaks eksisteerivad ka mittetäielikud kohustused, mida kohustatud pool võib, kuid ei pea täitma. Mittetäielikuks kohustusekson eelkõige hasartmängust, välja arvatud loa alusel korraldatavast hasartmängust ja loteriist tulenev kohustus. Lepingud on põhiline tsiviilõigussuhete allikaks ja on aluseks kogu turumajandusel eksisteeriva ühiskonna toimumisele seda nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel. Lepingu tekkimiseks ehk sõlmimiseks on vajalik lepingupoolte kokkulepe, mis seaduses sätestatud juhtudel peab olema tehtud kindlas vormis (VÕS 9 lg 1). Eesti õiguskorras kehtib vormivabadus ehk üldreeglina piisab lepingu sõlmimisest suulises vormis (VÕS 11 lg 1). Kõige olulisemad erandid on teadaolevalt tööleping (alates a. kehtiva TLS 4 lg 2) ja kinnisasjade võõrandamise ja koormamisega seotud lepingud (AÕS 64 1 ). 1 Lühendite selgitusi vt lk 14 SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 3

4 Tuleb silmas pidada aga ka seda, et õigusvaidluse korral peab pool olema võimeline oma väidet lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta tõendama (TsMS 5 lg 2, 230 lg 1). See on eriti keeruline suuliste lepingute korral, olgugi, et nad on kehtivalt sõlmitud ja kuuluvad täitmisele. Vaidlusobjektiks on tihti ka poolte identiteet ehk kas teatud isikuna või teatud isiku esindajana esinenud isik temaks ka oli. Toodud põhjusel peaksid lepingupooled alati fikseerima nendevahelise kokkuleppe sellises vormis, et oleks tagatud lepinguteksti säilivus sõltumata sellest, kas seadus seda nõuab või mitte. Tavapäraselt üritatakse lepinguid sõlmida kirjalikus vormis, kui pooled kirjutavad paberkandjal olevale tekstile alla. Kuna arvutifaili saavad mõistagi allkirjastada ka mitu isikut, siis tänu infotehnoloogia arengule on aga saanud võimalikuks lepingute sõlmimine elektroonilises vormis, nagu nt elektronposti teel, või digitaalallkirjastatult.. Elektroonilise vormiga kaasneb paraku oht, et arvutirikke tõttu võib andmekandja kergelt hävida, kuid selle eest on digitaalallkirja võltsimine palju keerukam, kui tavalise allkirja võltsimise puhul. Sellepärast on soovitatav võimaluse korral sõlmida lepinguid digitaalallkirjastades ja lahendada säilimise probleemi varukoopiate tegemisega. Näiteks saab iga Eesti ID-kaardi kasutaja tasuta hoida oma vajalikke faile DigiDoc portaalis ( Lepingu sõlmimine Lepingut võib sõlmida õigus-, teo- ja otsusevõimeline isik. Isik on füüsiline isik ehk inimene ja juriidiline isik. Juriidiline isik on äriühing, mittetulundusühing ja avalik-õiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühinguks ja seega ka juriidiliseks isikuks on näiteks noorteühing. Avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks on eraldi spetsiaalse seadusega loodud õigussubjekt, nagu näiteks Tartu Ülikool, mille loomise ja tegevuse aluseks on Tartu Ülikooli seadus. Tihtipeale ühinevad isikud ühinguks seda registrisse kandmata. Selliseid juriidiliseks isikuks mitteolevad ühendused (seltsingud) ei saa täieõiguslikult osaleda tsiviilkäibes ja nende lepingute täitmise eest vastutavad kõik liikmed. Isikuks on ka füüsilisest isikust välismaalane ja välismaal registreeritud juriidiline isik. Kõige olulisem nõue lepingu sõlmimisel on kokkuleppe ühemõttelisus. Kui lepingutekst on ebaselge, võib selle hilisem tõlgendus kohtu poolt olla lepingupooltele ootamatu ja ebasobiv. Samal kaalutlusel tuleb vältida niinimetatud paralleeltekstiga lepinguid, kus tekst on toodud paralleelselt kahes keeles. Nii üldlevinud sõnadel, kui ka juriidilistel terminitel ei ole reeglina kattuvat tähendust. Näiteks tähendab sõna attorney inglise keeles nii advokaati (ehk advokatuuri liiget), lihtsalt juristi, aga ka esindajat. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 4

5 Lepingupoolte vabadus kujundada nendevahelise kokkuleppe sisu ja nõuda selle täitmist ei ole absoluutne. Esiteks sisalduvad seadustes nn imperatiivsed sätted, mille muutmine poolte kokkuleppega ei ole lubatud. Näiteks ei või kokkuleppega loobuda õigusest nõuda aegumist (TsÜS 145 lg 3). Teiseks on lepingupoolel õigus rakendada lepingust tulenevad õiguskaitsevahend (näiteks nõuda leppetrahvi) üksnes mõistliku aja jooksul pärast rikkumisest teadasaamist. Õiguskaitsevahendi mitterakendamisel ei või seda hiljem kasutada. Erandiks on kahju hüvitamine, mida saab nõuda kuni nõude aegumiseni. Nõude aegumine algab ajast, millal saab nõuda selle täitmist (näiteks arve maksetähtajast). Aegumise tähtajad sõltuvad paljudest asjaoludest, kuid üldine aegumistähtaeg on kolm aastat. Pärast nõude aegumist selle täitmist nõuda ei saa. Lisaks eelöeldule tuleb arvestada, et õiguskaitsevahendi rakendamine, kui see on vastuolus hea usu põhimõttega, ei ole lubatud. Hea usu põhimõtet ei ole ammendavalt defineeritud, kuid lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et ka oma seadusliku ja kehtiva õiguse teostamine on keelatud viisil, kui see on teise poole suhtes ilmselt ebaõiglane või pahatahtlik. Lepingutingimustes kokkuleppimine Eelöelduga haakub ka tüüptingimuste kasutamise piiramine. Tüüptingimused on ühe lepingupoole poolt eelnevalt välja töötatud tingimused, mille sisu ei ole teine pool võimeline mõjutama (ehk take it or leave it tingimused; VÕS 35 lg 1). Tüüptingimus on tühine, kui see lepingu olemust, sisu, sõlmimise viisi, lepingupoolte huvisid ja teisi olulisi asjaolusid arvestades kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult, eelkõige siis, kui tüüptingimusega on lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu teise lepingupoole kahjuks oluliselt rikutud, või kui tüüptingimus ei vasta headele kommetele (VÕS 42 lg 1). Sellepärast võib kehtetuks osutuda ka selline tingimus, mis ei oleks ebamõistlik, kui selles osas oleksid pooled pidanud läbirääkimisi. Viimasena olgu märgitud, et Konkurentsiseadusega on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus (KonkS 4 lg 1). Muuhulgas ei tohi määrata kolmandate isikute suhtes rakendatavaid lepingutingimusi, piirata turgu ja vahetada konkurentsi kahjustavat teavet. Antud piirangut rikuvad kokkulepped on tühised ja lisaks toob nende sõlmimine kaasa karistusõigusliku vastutuse. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 5

6 LEPINGU SÕLMIMINE Üldjuhul ei pea lepingudokument sisaldama muid andmeid peale poole nimesid ja allkirju. Erandiks on eelkõige koduukselepingud, sidevahendi abil sõlmitud lepingud eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks ja arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud. Spordiorganisatsioon peab arvestama, et koduukselepinguks on üldreeglina igal vabaajaüritusel (nt spordivõistlusel) sõlmitud leping, kui ostjaks on tarbija ja ostuhind ületab rahasummat, mis võrdub 15 euroga (VÕS 46). Tarbijaks on iga füüsiline isik, kes ei kasuta ostetut äritegevuseks. Koduukselepingu järgset ostjat peab müüja kirjalikult teavitama, et tal on 14 päeva jooksul õigus lepingust taganeda, ja tutvustama taganemisõiguse teostamise korra (VÕS 48). Taganemise korral peab müüja tasutud ostuhinna tagastama. Sellepärast tuleb vabaajaüritusel meenete ja muu jaemüügi korraldusel tõsiselt kaaluda, kas on otstarbekas müüa esemeid, mille hind käibemaksuga ületab 15 eurot. Lepingu sõlmimine ja täitmine Sidevahendi abil sõlmitud lepingu eseme üleandmiseks või teenuse osutamiseks on tarbijatega faksi, e-posti või interneti teel sõlmitud lepingud (VÕS 52 lg 1). Siinjuures on tarbijal samuti õigus lepingust taganeda, kuid lisaks peab tarbijale täiendavalt tutvustama VÕS 54 lg 1 loetletud informatsiooni. LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE Majandussurutise olukorras on eriti oluline lepingu täitmise tagamine, sest vastasel juhul võib lepingupartnerite poolt nende kohustuste täitmise viivitamine negatiivselt mõjutada spordiorganisatsiooni rahavoogusid ja lõpuks ka tema maksuvõimet. Nii võib lepingu sõlmimisel nõuda lepingu teiselt poolelt käsiraha. Käsirahaks on ühe lepingupoole poolt teisele lepingupoolele lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma (VÕS 156 lg 1). Käsiraha on oluline eristada ettemaksust. Lepingu täitmata jätmise korral kuulub ettemaks tagastamisele, käsirahaga tagatud lepingu täitmata jätmisel, käsiraha andnud lepingupoole süü tõttu jääb käsiraha aga teisele lepingupoolele (VÕS 157 lg 1). Samuti võib nõuda lepingu täitmise tagamiseks käenduse või garantii andmist. Kui käenduse annab füüsiline isik, kes ei ole lepingupoole juhatuse liikmeks, tuleb eeldada, et tegemist on tarbijakäendusega. Tarbijakäendus on kehtiv ainult siis, kui selles on sätestatud käendaja vastutuse piirmäär (VÕS 143 lg 2). Tulevase kohustuse tagamiseks sõlmitud tähtajatu tarbijakäenduslepingu võib käendaja igal ajal üles öelda. Kui niisugune tarbijakäendusleping on tähtajaline, võib SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 6

7 tarbijakäenduslepingu üles öelda viie aasta möödudes selle sõlmimisest (VÕS 154 lg 1). Seevastu on garantii majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku kohustus maksta võlausaldajale garantiisumma võlausaldaja esimesel nõudmisel või garantii toodud tingimuse saabumisel (VÕS 155 lg 1). Garantii andja ei või nõuda maksunõude põhjendamist, kui garantii tekstist ei tulene teisiti. Kui garantii andja on aga füüsiline isik, kes ei ole äris tegev, võib garantii osutada kehtetuks. Nagu näha, on garantii palju soodsam võlausaldajale, aga selle eest on palju riskantsem võlgnikule. Kui võlgnik viivitab rahalise kohustuse täitmisega, on võlausaldajal õigus nõuda võlgnikult viivist, võlgnikul kuni selle maksmiseni aga nõuda viivise vähendamist, kui see on ebamõistlikult suur (VÕS 113 lg 1, 162). Üldreeglina lepivad pooled viivisemääras kokku, lepingus kokkuleppe puudumise korral rakendub Eesti Panga poolt avaldatav Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär, mille lisandub 7% aastas (VÕS 113 lg 1). MÜÜGILEPING Müügileping on üks olulisemaid lepinguliike. Asja müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu (VÕS 208 lg 1). Müügileping Seaduse kohaselt peab ostjale üleantav asi ja selle juurde kuuluvad dokumendid vastama lepingutingimustele (VÕS 217 lg 1). Ostetud asja ebaõigest paigaldamisest tulenevat lepingutingimustele mittevastavust loetakse võrdseks asjast tuleneva lepingutingimustele mittevastavusega, kui asja paigaldas müüja või tehti seda tema vastutusel. Sama kehtib, kui asja paigaldas ostja ja ebaõige paigaldamine tulenes müüja poolt antud puudulikust teabest asja paigaldamise kohta (VÕS 217 lg 5). Nii näiteks kui on tegemist spordiinventariga, peab see vastama kõikidele Eestis kehtivatele ohutusnõuetele. Tihtipeale tekivad vaidlused nn professionaalse ja mitteprofessionaalse inventari üle, mistõttu peaks ostja müüjale alati selgeks tegema, et ta soovib omandada just professionaalset spordiinventari. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja tugineda asja mittevastavusele, kui see oli olemas asja üleandmisel ostjale.ostja huvides on nõuda müügigarantii andmist. Müüja võib, kuid ei ole kohustatud andma müügigarantiid. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 7

8 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, ning mittevastavust kirjeldama (VÕS 220). Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid. Müüja ei ole kohustatud tagastama ostuhinda ega võtma asja tagasi, välja arvatud siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub. Alternatiivselt võib ostja sellisel juhul müügihinda alandada (VÕS 222 lg 1, 223 lg 1, 224). Kui asi on müüdud lepingugarantiiga, siis seisneb see kohustuses asi tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund (VÕS 230 lg 1). Jällegi ei ole müüjal raha tagastamise kohustust. VARA TASUTA KASUTAMISE LEPING Tasuta kasutamise lepinguga kohustub üks isik (kasutusse andja) andma teisele isikule (kasutaja) üle eseme tasuta kasutamiseks (VÕS 389). Tasuta kasutamine Kasutusse andja peab arvestama, et ta vastutab tahtliku või raskelt hooletu lepingu rikkumise eest (VÕS 390). See on eriti aktuaalne spordiinventari tasuta kasutada andmise eest, sest kasutusse andja jääb kasutaja eest vastutavaks siis, kui isik saab tervisekahju spordiinventari ohutusnõuetele mittevastavusse eest. Toodud põhjusel tuleb suhtuda väga ettevaatlikult kulunud inventari tasuta kasutada andmisse. Pankrotiseaduse ja maksuõiguslikus mõttes on tasuta kasutamise leping vaadeldav kingitusena. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 8

9 REKLAAMI- JA SPONSORLEPING Kehtiv seadus ei too eraldi selliseid lepinguliike nagu reklaamilepingud ja sponsorlepinguid. Sellepärast tuleb nende kohta kohaldada sätteid, mis reguleerivat lähedast õigussuhet. Nimetus reklaamileping viitab üldreeglina õigussuhtele, mille sisuks on tellija reklaami, st nime ja logo, mõnikord ka tunnuslause, üldsusele tutvustamine ka spordiorganisatsiooni üritustel või muul viisil. Tavapäraselt ei ole reklaam suunatud selle tellijaga konkreetse tehingu sõlmimisele, vaid on tegemist nö üldtutvustusega. Sellepärast tuleb asuda seisukohale, et tegemist on töövõtulepingu sarnase lepinguga. Nimetatust tuleneb mitu olulist tõsiasja: Reklaamileping Lepinguga on tellijal õigus saada reklaami lepinguga kindlaksmääratud ulatuses ja korras. Tegemist on juriidiliselt siduva kohustusega ja spordiorganisatsioon töövõtjana peab olema alati võimeline tõendama lepingu täitmist, näiteks esitades foto- ja filmimaterjale, mis kinnitavad reklaami eksponeerimist kokkulepitud üritustel. Teistsuguse kokkuleppe puudumise korral ei ole tasu, mida töövõtja saab lepingu täitmise eest, muudetav, näiteks sellepärast, et reklaamimaterjali ettevalmistamine läks maksma kallimalt. Tellijal on seadusest tulenev õigus lepingut katkestada ilma töövõtjapoolse rikkumiseta. Öeldu on tavapärane siis, kui tellija maksuvõime kahaneb või töövõtja sporditulemused on oodatust halvemad. Kui tellija on töövõtulepingu üles öelnud, on töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada (VÕS 655 lg 1). Pooltel on muidugi õigus leppida kokku ka teisiti. Nimetus sponsorleping viitab omakorda sellele, et tegemist on toetamisega, ehk raha võimaldamisega selle eest majanduslikku vastussooritust saamata. VÕS 259 lg 1 määratleb kinklepingu järgmiselt: kinkelepinguga kohustab üks isik (kinkija) tasuta teisele isikule (kingisaaja) üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama. Sellepärast on sponsorleping kinkelepingu alaliigiks. Sponsorlepingu puhul tuleb silmas pidada järgmist: Sponsorleping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis (VÕS 261 lg 1). On lubatud ka lepingu sõlmimine digitaalallkirjastatult. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 9

10 Sponsorlepingu täitmist saab nõuda kohtu kaudu, kuid sponsor ei pea sponsoriabilt maksma viivist (VÕS 264). Sponsor võib enne sponsoriabi üleandmist lepingu täitmisest keelduda ja lepingust taganeda, muuhulgas siis, kui spordiorganisatsioon on oma käitumisega näidanud sponsori või tema lähedase vastu üles jämedat tänamatust (VÕS 267 p 1). Sponsori poolt veel täitmata sponsorleping lõpeb sponsori vastu algatatud täitemenetluse peatamisega vara puudumise tõttu või sponsori pankroti väljakuulutamisega (VÕS 266 lg 1). Sponsori pankroti korral, kui toetus ei vastanud sponsori majanduslikule olukorrale, tunnistab kohus kehtetuks sponsorlepingu, kui leping sõlmiti ühe aasta jooksul enne pankrotimenetluse algatamist, samuti pankrotimenetluse algatamisest kuni pankroti väljakuulutamiseni; kui spordiorganisatsioon on sponsori lähikondne, siis viie aasta jooksul enne pankrotimenetluse algatamist, välja arvatud siis, kui tõendatakse, et sponsor oli kinkimise ajal maksejõuline ega muutunud maksejõuetuks kinkimise tõttu (PankrS 111). Sponsorleping Siinjuures olgu rõhutatud, et kuigi ka sponsorlepingus võib spordiorganisatsioonile ette näha koormisi või kohustusi, nagu näiteks kohustuse avaldada logo, sõltub sponsor- ja reklaamilepingu vahetegemine vastusoorituse ärilisest väärtusest. Nii, kui spordiorganisatsiooni poolt saadaolev summa on ilmses mittevastavuses reklaami mahu- ja kvaliteediga, on tegemist sponsorlepinguga. Teiseseks faktoriks saab olla spordiorganisatsiooni õigused lepingu alusel saadud raha kasutamiseks. Kui tegemist on reklaamilepinguga, siis lepingujärgne saadu on spordiorganisatsiooni tuluks ja on loogiline eeldada, et spordiorganisatsioon saab seda kasutada omal äranägemisel, arvestades üksnes seadusest tulenevaid piiranguid. Juhul, kui lepinguga seatakse piirangud saadud raha kasutamiseks, näiteks nähakse ette, et seda on lubatud kasutada üksnes konkreetseks kitsaks otstarbeks, siis tegemist on pigem sponsorlepinguga. Sõltuvalt sellest, kas tegemist oli sponsoriabiga või reklaami eest tasumisega, erinevad ka makse tegija maksuõiguslikud tagajärjed. Lepingu rikkumine spordiorganisatsiooni poolt võib seega tuua kaasa makse tegija maksurikkumise, sest maksuhaldur võib asuda seisukohale, et tasuna reklaami eest kajastatud väljavõte oli tegelikult sponsorabi. Spordiorganisatsioon võib seejuures jääda vastutavaks makse tegijalt sissenõutud maksu ja maksuintressi eest. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 10

11 SPORDIÜRITUSE KORRALDAMINE Jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mängu või turniiri; jalgpalliklubi UEFA karikasarja mängu või turniiri; meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumise välismaa klubi või koondisega; samuti jalgpalli, jäähoki ja korvpalli meistriliigasse kuuluva spordiklubi puhul mängu teise spordiklubi vastu oma koduväljakul või koduhallis, rahvuskoondise puhul mäng teise riigi koondise vastu Eesti Vabariigis (kodumängu) läbiviimiseks on vajaliku linna- või vallavalitsuse luba sõltumata sellest, kas nimetatud spordiüritus toimub avalikus kohus või sellekohase loa alusel isiku kinnistul (SpS 20 lg 2). Spordiürituse läbiviimiseks väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas on vajalik valla- või linnavalitsuse eelnev teavitamine ka siis, kui tegemist ei ole eespool nimetatud spordiüritusega. Kui selline spordiüritus toimub mitme valla või linna haldusterritooriumil, teavitatakse maavalitsust, kui spordiüritust kavatsetakse korraldada mitme maakonna haldusterritooriumil, siis peab teavitama Vabariigi Valitsust (AvKS 7 lg 1). Spordiseadusest tuleneva loa alusel läbiviidava spordiürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja korraldamisel peab korraldaja tagama spordiüritusel osalejate turvalisuse; tagama piletimüügi korralduse range kontrolli, et eri võistlejate toetajad oleksid üksteisest eraldatud; korraldama sõidukite parkimise; tagama võistluspaigas avaliku korra ja heakorra; täitma loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi (SpS 23). Avaliku koosoleku seaduse alusel toimuvate spordiürituste korral peab spordiürituse korraldaja viibima kohapeal ja tagama spordiürituse rahumeelse läbiviimise; tagama spordiüritustest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega; järgima tervisekaitsenõudeid; hoiatama korrarikkujaid; peatama spordiüritusel esinev kõneleja, kui ta teeb ebaseaduslikke avaldusi; täitma politsei ning meditsiini- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi (AvKS 11). Nagu näha, on nõuded oma olemuselt samased. Muude spordiürituste läbiviimisel seadus selliseid kohustusi ei pane, kuid tuleb eeldada, et ka sellisel juhul on spordiürituse korraldajal kohustus tagada spordiürituse turvalise ja ohutu käigu tuletatav ka muudest õigusaktidest, eelkõige Rahvatervise seadusest. Avalik- ja eraõiguslik juriidiline isik ning füüsiline isik, kes on avaliku ürituse või kaubanduse korraldaja kaubandustegevuse seaduse mõistes, on kohustatud teavitama Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust ürituse toimumise ajast ja toimumispaigast vähemalt seitse päeva enne avaliku ürituse toimumist (RTerS 12 lg 3 1 ). Eesti on ühinenud Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooniga. Konventsiooni artikli 3 kohaselt kohustus Eesti Vabariik välja töötama ja võtma meetmeid, et ära hoida või ohjeldada Spordiürituse korraldamise luba SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 11

12 pealtvaatajate vägivalda ja muid korrarikkumisi, kuid lisaks viidatud õigusnormidele ei ole täiendavaid regulatsioone kehtestatud. Samuti on eraldi reguleeritud laskevõistlused, kus osavõtja peab täitma laskmist läbiviiva isiku poolt antavaid käsklusi ning relva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid (Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuete 13). Eelöeldu tagajärg ja tähendus on see, et spordiüritusest osalejale kahju tekitamisel kas spordireeglite rikkumise tõttu või pealtvaatajate ohu tagamata jätmise tõttu võib kannatanul olla õigus nõuda talle tekitatud kahjuhüvitamist spordiürituse korraldajalt (VÕS 1045 lg 1 p 7). Siinjuures ei välista see nõude esitamist kahju tekitanud füüsilise isiku vastu. Spordivõistluse läbiviimisel on tavapäraseks parimate võistlejate tunnustamine. Õiguslikus mõttes on tegemist konkursiga. Konkursi korraldaja peab tutvustama osalejatele konkursi eset, tegemise viisi ja tähtaega ning parima teo väljaselgitamise tähtaega ja korda, ehk võistlusreegleid, samuti tasu lubaja isikut (st spordiürituse korraldajat) ja muud konkursi läbiviimiseks vajalikud asjaolusid. Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda või konkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta üksnes juhul, kui see on konkursi tingimustes ette nähtud ja konkursist loobumine või tingimuste muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkurss või selle tingimused (VÕS 1009 lg 1, lg 2). Spordiürituse korraldaja kohustused Sellepärast ei ole konkreetse võistkonna puudumine või oodatust väiksem võistkondade arv spordivõistluse ärajätmise aluseks, kui spordivõistluse reeglitest ei tulene teisiti. Konkursi kohta tehtud otsus on asjaosalistele siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada. Konkursi tulemusega mittenõustumise korral on aga osalejal õigus nõuda kahju hüvitamist (VÕS 1012 lg 2). Selguse mõttes olgu rõhutatud, et kehtiva Hasartmänguseaduse kohaselt ei ole spordivõistlus hasartmäng (HasMS 2 lg 5 p 2 ). Lisaks peab spordiürituse korraldaja arvestama intellektuaalse vara omanike õigustega. Intellektuaalseks varaks on eelkõige autoriõigused. Autoriõiguse esemeks saavad olla näiteks muusika- ja koreograafiateosed. Autoriõigusega kaitstud teose esitlemiseks, sealhulgas spordiüritusel, on vajalik autori varaliste teose omaja nõusolek (AutÕS 13 lg 1 p 2). Tihtipeale esindab autoreid kollektiivse esindamise organisatsioon, kelleks on näiteks Eesti Autorite Ühing ning Eesti Audiovisuaalautorite Liit. Mõistagi peab järgima ka Keeleseaduse nõudeid. Keelseaduse kohaselt tagab avalikel üritustel korraldaja olulise võõrkeelse teabe teksti tõlke eesti keelde (KeeleS 23 lg 3). Juhul, kui spordiürituse korraldaja soovib korraldada meenete või muude sellsarnaste kaupade müügi, samuti toitlustuse peab ta end SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 12

13 registreerima majandustegevuse registri valla- või linnavalitsusele esitatava taotluse alusel. Kui kaubanduse korraldaja ei ole spordiürituse korraldaja, peab ta saama spordiürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku (KaubTS 13 lg 10). Tasub üle korrata, et spordiüritusel sõlmitavad lepingud on koduukselepingud, mille eripära oli kirjeldatud eespool. SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 13

14 LÜHENDITE LOETELU AutÕS Autoriõiguse seadus AvKS Avaliku koosoleku seadus AÕS Asjaõigusseadus HasMS Hasartmänguseadus KaubTS Kaubandustegevuse seadus KeeleS Keeleseadus KonkS Konkurentsiseadus PankrS Pankrotiseadus RTerS Rahvatervise seadus SpS Spordiseadus TLS Töölepingu seadus TsMS Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsÜS Tsiviilseadustiku üldosa seadus UEFA Union des Associations Européennes de Football (Rahvusvaheline Jalgpalli Assotsiatsioon) VÕS Võlaõigusseadus SPORDITÖÖTAJA KÄSIRAAMAT 14

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem