LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST"

Väljavõte

1 Kontolepingu tingimused Kehtivad alates I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused Allpool toodud mõistetel on kontolepingu tingimustes järgmine tähendus: füüsiline või juriidiline isik, kes on pangaga sõlminud kontolepingu. kliendi nimel maksetehingute täitmiseks, sh nõudmiseni hoiuste hoidmiseks, olev arveldus- ehk maksekonto. unikaalne panga poolt kontole määratud tähtede, sümbolite või numbrite kombinatsioon. valuuta, milles on avatud vastav konto. makseteenuseleping, mis reguleerib konto pidamise tingimusi, konto avamist, kasutamist, käsutamist, sulgemist ja muid makseteenuste osutamiseks vajalikke tingimusi. maksja nõusolek maksetehingu teostamiseks, mille maksja annab poolte vahel kokkulepitud viisil. igasugune maksetehingu tegemise korraldus, mille maksja annab pangale. Maksejuhise võib anda ka saaja kaudu. pangapoolne toiming, millega pank võtab kohustuse täita maksejuhis tingimusel, et: klient on edastanud pangale kogu maksejuhise täitmiseks nõutava informatsiooni; klient on taganud makse tegemiseks ja tasude maksmiseks piisavate vahendite olemasolu kontol. panga maksetingimused, mis on kontolepingu lisaks. krediidiasutusena makseteenuse pakkuja Luminor Bank AS, registrikood 9, asukoht Liivalaia tn, 0 Tallinn. panga üldtingimused, mis reguleerivad täiendavalt kliendi ja panga vahelisi suhteid lisaks kontolepingule.

2 Vahendid. kontol hoitavad rahalised vahendid. Muudel kontolepingu tingimustes kasutatud mõistetel on üldtingimustes või maksetingimustes sätestatud tähendus. II Üldsätted Kontolepingus reguleerimata osas reguleerivad pooltevahelisi suhteid panga üldtingimused ja maksetingimused. Kontoga seotud teenuste kasutamist reguleerivad lisaks eelnimetatule vastavate toodete tingimused. Kontolepingu sõlmimisel ja konto avamisel ei ole eeltingimuseks nõue, et klient peaks pangaga sõlmima lisaks mõne muu teenuse lepingu. Kliendi allkiri kontolepingul kinnitab, et klient on panga üldtingimustega, makse- ja kontolepingu tingimustega põhjalikult tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid järgima. Kui mõni kontolepingu tingimuste säte kaotab kehtivuse, ei mõjuta see kontolepingu teiste sätete kehtivust. Kontoleping on sõlmitud eesti keeles ja lepinguga seotud dokumendid vormistatakse eesti keeles, välja arvatud juhul, kui osapoolte vahel on kokkulepitud mõne teise panga poolt aktsepteeritud keele kasutamises. Kontolepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kontolepinguga seotud kaebused ja vaidlused lahendatakse vastavalt panga üldtingimustes sätestatule. III Kontol olev välisvaluuta... Konto valuuta on euro, kui klient ei ole kontolepingus määranud teist valuutat konto valuutaks. Kontot saab avada üksnes panga poolt noteeritud valuutas. Pank võib ühepoolselt välisvaluutade loetelu muuta ja nende hoidmise lõpetada. Pank teostab tehinguid ainult panga poolt noteeritud valuutades. Kui valuuta päritoluriik kehtestab piiranguid, siis pank on kohustatud neid järgima. Informatsioon piirangute kohta on kättesaadav panga veebilehelt. Pangal on õigus edasi lükata välisvaluutas võetud kohustuste täitmist või rakendada selle suhtes piiranguid, kui selline edasilükkamine või piirangute rakendamine on tingitud vääramatu jõu asjaoludest selle valuuta päritolumaal. Pank jätab endale õiguse teostada tehinguid muus valuutas, kui tehingu teostamine osutub määratud valuutas võimatuks asjaolude tõttu, mille eest pank ei vastuta või mis ei tulene panga tegevusest.

3 .. Välisvaluutas väljendatud kohustused kuuluvad täitmisele samas valuutas. Välisvaluutatehingute täitmise kord on sätestatud maksetingimustes. IV Konto avamine ja konto avamisest keeldumine. Konto avamine Konto avatakse panga ja kliendi vahel sõlmitud kontolepingu alusel. Kontoleping on tähtajatu. Pank avab konto(d) hiljemalt 0 (kümne) arvelduspäeva jooksul arvates kliendi poolt panga kehtestatud nõuetele vastavate dokumentide esitamisest, mis on aluseks kliendi identifitseerimiseks ja isikusamasuse tuvastamiseks. Pank teavitab hiljemalt 0 (kümne) arvelduspäeva jooksul füüsilisest isikust klienti konto mitteavamisest. Juriidilise isiku puhul konto avamisest keeldumisel teavituskohustus puudub. Pank annab kontole numbri oma äranägemisel. Pangal on õigus konto numbrit ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti kirjalikult ette vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva. Klient võib ühe kontolepingu alusel taotleda mitme konto avamist. Erinevates valuutades tehingute tegemiseks ja hoiuste omamiseks on vajalik iga valuuta ja hoiuse jaoks eraldi konto avamine. Kontoleping jõustub pärast seda, kui lepingupooled on lepingu allkirjastanud. Juhul, kui leping allkirjastatakse elektrooniliselt, loetakse lepingu jõustumiseks viimase e-allkirja andmise päev.. Konto avamisest keeldumine.. Kontolepingu sõlmimisest on pangal õigus keelduda mõjuval põhjusel. Eelkõige on pangal õigus keelduda kontolepingu sõlmimisest, kui konto avamist taotlenud isik: ei esita panga jaoks piisavalt andmeid või vajalikke dokumente enda või isiku, kelle huvides ta tegutseb, identifitseerimiseks; on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud pangale või pangaga samasse kontserni kuuluvale isikule ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldunud andmete esitamisest; on esitanud pangale dokumendi, mis on võltsimistunnustega või ei vasta muul põhjusel panga nõuetele; ei ole panga nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite seadusliku

4 päritolu tõendamiseks piisavalt andmeid ja/või dokumente; 7 8 on pangale teadaolevalt seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega; on või on olnud kõrgel riiklikul ametikohal (riikliku taustaga isik) riigis, millel on kõrge korruptsioonitase; on panga rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise meetmete alusel kõrge riskiga klient või tegutseb kõrge riskiga tegevusalal; on tekitanud oma tegevuse või tegevusetusega pangale olulise kahju või reaalse ohu sellise kahju tekkeks. Kui konto avamist taotleb juriidiline isik, siis kohaldatakse eelpool toodud nõudeid ka taotlejaga seotud isikutele... Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, kas sõlmida kontoleping isikuga, kes ei ole Eesti resident (nt madala maksumääraga välisriigis registreeritud juriidilise isikuga). V Konto kasutamine... Konto kasutamiseks ja käsutamiseks on õigustatud ainult klient või kliendi seaduslik või volitatud esindaja, kes omab selleks esindusõigust. Klient või tema esindaja peavad tõendama konto kasutamise volitusi vastavalt panga poolt kehtestanud korrale ja nõuetele. Pank ei ole kohustatud aktsepteerima ja täitma kliendi maksejuhiseid või tegema tehingut, kui klient või tema esindaja ei tõenda oma volitusi vastavalt panga poolt kehtestanud korrale ja nõuetele või kui on alust arvata, et isikul, kes kavatseb kontot kasutada, puuduvad selleks volitused. VI Teave tehingute kohta.. Pank peab kliendi konto krediteerimiste ja debiteerimiste kohta arvestust ning kajastab teostatud tehingud ja makstud tasud konto väljavõttel, mis on kättesaadav elektroonilises vormis panga internetipanga vahendusel või muul pangaga kokkulepitud viisil. Kui klient ei ole pangaga kokku leppinud regulaarse kontoväljavõtte edastamiseks muul viisil, siis võib klient üks kord kalendriaastas saada pangakontorist nõudmisel tasuta kontoväljavõtte.

5 . Klient on kohustatud pangalt saadud konto väljavõttes toodud info õigsust koheselt kontrollima ja ebatäpsuste avastamisel sellest panka viivitamata teavitama. VII Maksejuhised ja nende täitmine 7. Maksejuhise vastuvõtmine Pank aktsepteerib üksnes selliseid panga kehtestatud nõuetele vastavaid maksejuhiseid, milles on selgelt väljendatud kliendi tahe ja mis vastavad õigusaktidest tulenevatele nõuetele ning kontolepingu- ja maksetingimustele. Maksejuhis on kliendile siduv ja kliendi poolt nõusolek selle täitmiseks on antud, kui maksejuhis on allkirjastatud või nõusolek on antud digikanalite kaudu. Pangal on õigus kliendi poolt telefoni teel edastatavad maksejuhised salvestada ning vajadusel kasutada vastavaid salvestisi maksejuhise tõendamiseks. 7. Maksejuhise täitmine Pank täidab kliendi maksejuhise maksetingimustes määratud tähtajal. Maksejuhis on pangale siduv selle kättesaamise hetkest. Kui pank saab digikanali vahendusel edastatud maksejuhise kätte päeval, mis ei ole tema arvelduspäev, siis loetakse maksejuhis kättesaaduks järgneval esimesel arvelduspäeval. Juhul, kui maksejuhis on tuleviku kuupäevaga ning pank saab enne eeltoodud tähtpäeva saabumist teada füüsilisest isikust maksja surmast või juriidilise isiku registrist kustutamisest, jätab pank maksejuhise täitmata. Kliendil on õigus saada teavet maksejuhise täitmise tähtaja ja tasude kohta enne, kui pank alustab maksejuhise täitmist. Klient saab teavet maksejuhise vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta konto väljavõttelt või vastava taotluse esitamisel panga kontoris või digikanalite vahendusel, mis on sätestatud kliendi ja panga vahel sõlmitud kontolepingus. Maksejuhise vastuvõtmisel, aktsepteerimisel ja täitmisel võib pank nõuda kliendilt dokumentaalseid tõendeid makse tegemiseks kasutatavate vahendite seadusliku päritolu kohta. Klient peab tagama maksejuhise täitmiseks, sealhulgas tasude tasumiseks, piisavate vahendite olemasolu oma kontol, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui kontol teostatud tehingute või tasude kohaldamise tulemusena ületatakse konto vaba jääki, käsitab pank negatiivset kontojääki kui

6 arvelduslaenu ja klient on kohustatud tasuma pangale hinnakirjajärgset intressi negatiivselt kontojäägilt. 7 Kui maksejuhisel näidatud summa ületab panga kehtestatud limiiti, võib pank nõuda kliendilt maksejuhise täitmiseks lisakinnitust. VIII Maksejuhise täitmisest keeldumine 8. Pank jätab maksejuhise täitmata, kui 7 kontol olevad vahendid ei ole maksejuhise täitmiseks, tasude ja muude kliendilt pangale makstavate summade tasumiseks piisavad, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti; esitatud maksejuhis on vigane või puudulike andmetega ning maksejuhises ei ole selgelt väljendatud kliendi tegelik tahe; klient ei esita kontolepingu tingimustes nimetatud dokumente või kinnitusi; maksejuhise täitmine ei ole võimalik õigusaktidest tulenevate piirangute tõttu; maksejuhist ei ole võimalik täita maksevahendajate või riigiasutuste poolt seatud piirangute tõttu; esineb muu oht (nt turvarisk) või põhjus, mis annab pangale alust arvata, et maksejuhis ei vasta kliendi tahtele; esinevad muud panga üldtingimustes, maksetingimustes või teistes panga tingimustes nimetatud asjaolud Kui maksejuhis ei vasta panga poolt kehtestatud nõuetele või kui kõiki maksejuhises nõutud andmeid ei ole esitatud või maksejuhises esineb vigu, siis annab pank võimalusel kliendile mõistliku tähtaja maksejuhise parandamiseks. Kui klient ei paranda maksejuhist panga poolt ette antud tähtajaks või kui pank ei suuda maksejuhise andmeid välja selgitada, on pangal õigus jätta maksejuhis täitmata ja teavitada klienti maksejuhise täitmisest keeldumisest. Kliendil on pangalt õigus saada informatsiooni maksejuhises olevate ebatäpsuste kohta.

7 IX Maksejuhise tagasivõtmine 9. Klient saab maksejuhise tagasi võtta üksnes juhul, kui pank ei ole tagasivõtmise avalduse saamise hetkeks kliendi maksejuhist täitma asunud. Maksejuhise tagasivõtmine toimub maksetingimustes sätestatud korras. X Intress Pank maksab kontol oleva raha eest intressi vastavalt hinnakirjale. Arvestatud intress kantakse kontole vähemalt kord aastas ning kontolepingu lõppemisel. Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust intressiarvestusperioodis ja 0-päevasest aastast. Erinevatele kliendigruppidele võib pank määrata erinevad intressimäärad ja intressiarvestuse tingimused. XI Tasud.... Klient tasub pangale konto avamise, haldamise, maksejuhiste täitmise ja kontoga seotud teenuste eest tasu vastavalt hinnakirjale ning hinnakirja väliselt kokkulepetes määratud tasudele. Pank debiteerib kliendi kontolt tasud ja muud tasumisele kuuluvad summad kliendi täiendava korralduseta, sealhulgas kõigist panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingutest tulenevad nõuded, välja arvatud juhul, kui õigusaktidest tuleneb teisiti. Välisvaluutas arvestatud tasud ja muud tasumisele kuuluvad summad arvestatakse eurodeks tehingu päeval kehtinud panga poolt määratud ülekandekursi alusel. Kui kliendi kontol ei ole piisavalt vahendeid tasude ning muudest panga ja kliendi vahel sõlmitud lepingutest tuleneva summa tasumiseks, võib pank nimetatud summa võtta omal valikul kliendi teistelt kontodelt. 7

8 XII Poolte vastutus. Kliendi vastutus Klient vastutab pangale esitatud teabe, muu hulgas kordumatu tunnuse, ja dokumentide õigsuse, täielikkuse, täpsuse ja õigeaegse esitamise ning tehingute seaduslikkuse eest. Klient hüvitab pangale kliendi ja tema esindaja poolt kontolepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju. Klient vastutab kõikide tema korraldusel tehtud tehingute eest, muu hulgas kontoga seotud tehingute eest, mille on teinud kliendi esindaja. Klient vastutab kahju eest, mida pank kandis seetõttu, et klient esitas võltsitud, valesti või puudulikult täidetud dokumente ja/või juhiseid. Klient kohustub panka koheselt teavitama autoriseerimata maksest või ekslikult kliendi kontole kantud summast ning viimasel juhul selle summa säilimise tagama, kuni selle tagastamiseni õigustatud isikule.. Panga vastutus Pank vastutab kliendi maksejuhise kohase täitmise eest. Panga vastutus hõlmab ka tema poolt valitud maksevahendaja tegevust, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Pank vastutab tahtlikult või raske hooletuse tõttu kliendile põhjustatud otsese kahju eest. Pank ei vastuta kaudse kahju ja saamata jäänud tulu eest. Kui pank debiteerib kliendi kontot õigusliku aluseta (nt puudub kliendi nõusolek) või kaldub õigustamatult kliendi maksejuhisest kõrvale, on pank hiljemalt järgmisel arvelduspäeval pärast kliendi nõusolekuta tehtud maksest teadasaamist kohustatud kliendile maksesumma ja kinnipeetud tasud tagastama. Pank vastutab kontopidajana kliendi poolt algatatud makse saaja panka jõudmise ja kliendile laekuva makse kliendi kontole laekumise eest maksetingimustes sätestatud tähtajaks. Kui kontolt algatatud või kontole laekunud makse on pangast tulenevatel põhjustel hilinenud, maksab pank kliendi nõudmisel maksesummalt seadusega kehtestatud määras viivist. Kui pank on jätnud maksejuhise õigustamatult täitmata, teeb pank kõik võimaliku, et maksejuhis saaks täidetud või tagastab kliendi nõudmisel maksesumma ja tasud kliendi kontole ning hüvitab kliendile muud maksejuhise täitmata jätmisega seotud otsese kahju. 8

9 . Panga vastutusest vabastamine Pank ei vastuta maksejuhise täitmisest keeldumise, täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest ega sellest tingitud kahju eest, kui panga vastutus on kontolepingu tingimustega, üldtingimustega või maksetingimustega välistatud või pank täidab õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Muu hulgas on panga vastutus välistatud järgmistel juhtudel: pank täidab kliendi esitatud vigase või puuduliku kordumatu tunnuse alusel maksejuhise valele saajale või kui maksejuhise täitmine viibib kliendi poolt esitatud vigase või puuduliku kordumatu tunnuse tõttu; muude kliendi poolt maksejuhise edastamisel tehtud vigade ja ekslike maksejuhiste eest; makse tegemata jätmise või valesti täitmise eest, kui makse korrektse teostamise eest on vastutav saaja pank või kliendi valitud maksevahendaja; maksejuhise edastamise viivituste, saadetiste kadumise, ülekandevigade või -moonutuste eest, mis on põhjustatud sidevahendite puudumisest või riketest, ajavööndi erinevustest ja vahetuskursi kõikumistest; kliendi kantud kaudse kahju või saamata jäänud tulu eest; kui panga poolt on kontole seatud käsutuspiirang (blokeering) vastavalt kontolepingule ja käsutuspiirangu tõttu ei ole kliendil võimalik kontot kasutada ja käsutada. Panga poolt tehingu teostamisega viivitamisel või tehingu teostamata jätmisel või eksliku makse tegemisel, kui see on tingitud kliendist tulenevatest põhjusest, ei ole kliendil õigust nõuda pangalt kahjude hüvitamist, sealhulgas intressi ega viivise tasumist. Kui pank lükkab kontolepingu tingimuste punktides., 7. või 8. nimetatud juhtudel maksejuhise täitmise edasi või jätab maksejuhise täitmata, ei loeta seda panga poolseks kohustuste rikkumiseks ning pank ei ole kohustatud kliendile tekkinud kahju hüvitama. XIII Konto pärimine.. Pank võib surnud kliendi kontolt enne pärimistunnistuse väljaandmist maksta surnud kliendi lähikondsetele (nt abikaasa, täisealised lapsed, vanemad) välja matusekulude katteks panga määratud summa. Kui väljamakse saaja ei ole kasutanud raha sihtotstarbeliselt, võivad pärijad esitada nõude väljamakse saaja vastu. Väljamaksed surnud kliendi kontolt, välja arvatud kontolepingu tingimuste punktis. nimetatud summa, teeb pank pärimistunnistuse või 9

10 muu õigusaktidest tuleneva dokumendi või jõustunud kohtulahendi alusel.. Mitme pärija korral, kui pärijatest vähemalt üks on alaealine või isik, kellele on määratud eestkostja, teeb pank surnud kliendi kontolt väljamakse ainult kohtu nõusolekul. XIV Konto blokeerimine ja arestimine..... Konto blokeerimine tähendab kontol oleva rahaga tehingute tegemise osalist või täielikku peatamist. Konto võib blokeerida panga või kliendi algatusel. Pank blokeerib konto kliendi kirjaliku või muul panga ja kliendi vahel kokkulepitud viisil edastatud korralduse alusel. Suulise blokeerimiskorralduse andmisel, kui korralduse andja identifitseerimine on raskendatud (nt kui korraldus antakse telefoni teel või korralduse andja isikut tõendav dokument on varastatud või kadunud), on pangal õigus esitada korralduse andjale panga andmebaasis sisalduva info põhjal küsimusi blokeerimist taotleva kliendi kohta, veendumaks isiku õiguses blokeerimiskorraldust esitada. Pank ei vastuta konto blokeerimata jätmisest tuleneva kahju eest, kui blokeerimist taotlev isik ei suuda piisavalt tõendada õigust sellist korraldust esitada. Kliendi algatusel blokeeritud konto vabastab pank blokeeringust kliendi korralduse alusel. Pangal on õigus blokeerida kliendi konto käsutust, kui: klient ei ole esitanud dokumente või andmeid, mida pank nõuab seoses seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmisega; pangale on saanud teatavaks asjaolud, millest tulenevalt tekib vajadus selgitada kliendi raha või muu vara seaduslikku päritolu; klient on jätnud täitmata pangale tasumisele kuuluva maksekohustuse või pangale saab teatavaks muu asjaolu, mis annab piisavalt alust arvata, et kontoomanik ei täida või ei suuda täita oma olemasolevat või tulevast maksekohustust panga ees; krediidivõimalusega seotud maksevahendi kasutamisel suureneb oluliselt oht, et kliendil ei ole piisavalt vahendeid maksekohustuse täitmiseks; pangale on esitatud kontot kasutama õigustatud isikute kohta vastuolulisi andmeid või dokumente, mille õigsuses on pangal alust kahelda; pangale on esitatud dokumendid kliendi surma või juriidilise isiku 0

11 registrist kustutamise kohta. Pank vabastab panga algatusel blokeeritud konto blokeeringust selle aluseks olnud asjaolude äralangemisel.. Kliendi konto arestitakse õigusaktidega ettenähtud alustel ja korras. Pank vabastab konto arestist aresti seadnud isiku otsuse alusel. XV Kontolepingu muutmine ja lõpetamine..... Pangal on õigus kontolepingu tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendile ette vähemalt (kaks) kuud. Kontolepingu tingimuste muudatustest teavitatakse klienti panga veebilehel või sidevahendite kaudu. Juhul, kui klient muudatusega ei nõustu, võib ta lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest panka etteteatamistähtaja jooksul. Vastasel juhul loetakse klient muudatusega nõustunuks. Kliendil on õigus korraliselt kontoleping üles öelda igal ajal ilma etteteatamistähtajata, välja arvatud juhul, kui lepingu ülesütlemine võib kaasa tuua teise teenuselepingu rikkumise, millega klient on võtnud kohustuse kontot omada või teenuselepingu lõpetamise, kui teenust ei ole võimalik osutada kontot omamata. Pank keeldub kontolepingu lõpetamisest, kui esinevad kontolepingu lõpetamist takistavad asjaolud (nt konto arest, täitmata kohustused, muu teenuseleping, mille eelduseks on konto olemasolu), kuni eelloetletud kontolepingu lõpetamist takistavate asjaolude äralangemiseni. Pangal on õigus kontoleping sõltumata põhjusest korraliselt üles öelda, teatades sellest kliendile vähemalt (kaks) kuud ette. Pank võib kontolepingu erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui: klient rikub oluliselt panga üldtingimustest või kontolepingust tulenevat kohustust; klient on surnud või registrist kustutatud; klient või temaga seotud isik ei ole panga nõudmisel esitanud enda identifitseerimiseks või rahaliste vahendite või muu vara seadusliku päritolu tõendamiseks piisavalt andmeid ja dokumente või kui esitatud andmed ja dokumendid ei kõrvalda panga kahtlust kliendi isikusamasuses või äritegevuse võimalikus seotuses rahapesu või terrorismi rahastamisega või ebaseaduslike tehingutega; klient või temaga seotud juriidiline isik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud pangale ebaõigeid või puudulikke andmeid, ei ole teata-

12 nud olulistest muudatustest pangale esitatud andmetes või on keeldunud andmete esitamisest; 7 8 kliendi poolt pangale esitatud dokument on võltsimistunnustega; klient või temaga seotud juriidiline isik on tekitanud pangale olulise kahju või reaalse ohu sellise kahju tekkeks; klient on esitanud pangale isikuandmete töötlemise lõpetamise nõude ning panga hinnangul ei ole lepingu täitmise jätkamine isikuandmete töötlemiseta mõistlikult võimalik. Käesolevas punktis käsitatakse pangana ka pangaga samasse kontserni kuuluvaid juriidilisi isikuid vastavalt panga üldtingimustele; pangal on lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks muu alus. XVI Kontolepingu lõppemise tagajärjed Kontolepingu lõppemine ei mõjuta enne kontolepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. Kontolepingu lõppemisel kannab pank kontole kõik maksmata intressid, peab kinni tasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused. Suletud kontol olnud raha maksab pank välja või kannab üle vastavalt kliendi juhistele, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teisiti. Pärast kontolepingu lõppemist ei maksa pank pangas hoitavatelt kliendi rahalistelt vahenditelt intressi. Pärast kontolepingu lõppemist sulgeb pank kliendi konto. Kui ühe kontolepingu alusel on avatud mitu kontot, siis kontolepingu lõppemisega suletakse kõik kontolepingu alusel avatud kontod. Kui ühe kuu jooksul konto sulgemisest laekub pangale kliendi krediteerimiseks tehtud makse, võtab pank makse vastu, teavitab sellest klienti ja maksab saadud raha välja vastavalt kliendi juhistele, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on sätestatud teisiti. Konto sulgemisel lõppevad selle kontoga seotud teenuselepingud. Nimetatud lepingud jäävad kehtima ulatuses, milles need on seotud muude kontode kasutamisega. Suletud kontot ei saa uuesti avada.

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem