Financing Agreement

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Financing Agreement"

Väljavõte

1 F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest (Laenulepingu II jaotis, edaspidi Üldtingimused ) ja Laenulepingu aluselt tehtavate maksete graafikust (Laenulepingu III jaotis, edaspidi Maksegraafik ), on sõlmitud Eritingimustes Laenusaajana ja Laenuandjana (edaspidi mõlemad eraldi nimetatud ka Pool ja koos Pooled ) sätestatud isikute vahel Laenulepingus sätestatud tingimustel. I ERITINGIMUSED LAENUANDJA Ärinimi Registreerimisnumber Capitalia Finance, AS Pank SWIFT ja kontonumber Juriidiline aadress NDEAEE2X, EE Tartu mnt 84a, Tallinn Esindaja Telefon ja , volikirja alusel , finantseerimine@capitalia.com LAENUSAAJA Ärinimi Registreerimisnumber Pank SWIFT ja kontonumber Juriidiline aadress, Esindaja Telefon ja LAEN Laenu summa EUR ( EUROT) Lepingutasu EUR ( EUROT) Laenu tähtaeg KUUD Intressimäär % ( PROTSENTI) kuus Laenu sihtotstarve Muud tingimused Lisatingimused LAENUANDJA JA IK VAHEL SÕLMITAVA KÄENDUSLEPINGU ALUSEL ANTUD KÄENDUS (EDASPIDI TAGATIS ) 1

2 II ÜLDTINGIMUSED 1. Lepingu ese 1.1. Laenulepingu alusel ja selles sätestatud tingimustel laenab Laenuandja Laenusaajale Eritingimustes Laenuna sätestatud rahasumma ja Laenusaaja kohustub Laenu koos intressidega tagastama Laenulepingu Maksegraafikus kehtestatud tähtaegadel ja summades Laenulepingust tuleneva Laenu Laenusaajale väljamaksmise eeltingimuseks on Laenulepingust tulenevate kõikide Laenuandja nõuete tagamiseks Eritingimustes sätestatud Tagatiste andmine või seadmine Laenuandja kasuks, selleks vajalike kokkulepete sõlmimine ning vajadusel Tagatise registreerimine vastavas registris (kinnistusregister, kommertspandiregister vms) Laenu väljastamiseks ja Laenuga seotud dokumentide vormistamiseks tasub Laenusaaja Laenuandjale Laenu tingimustes sätestatud summas Lepingutasu. Lepingutasu peetakse kinni Laenusaaja pangakontole kantavast Laenu summast; 2. Laenu väljastamise, kasutamise ja tagasimaksmise tingimused 2.1. Laenuandja kannab Laenu summa, millest on kinni peetud Lepingutasu, Laenusaaja pangakontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui Laenusaaja on Laenulepingu allkirjastanud ning Laenulepingust tulenevate Laenuandja nõuete tagamiseks on kehtivalt antud Eritingimustes sätestatud Tagatis. Laenuandjal on õigus Laenu väljastamisest keelduda, kui Laenuandja on tuvastanud enne Laenu väljamaksmist Üldtingimuste punktis 3.3 nimetatud mis tahes kohustuse olulise rikkumise Laenusaaja maksab Laenuandjale Laenult intressi Eritingimuste sätestatud määras, mida arvestatakse Laenu tagastamata põhiosalt iga päeva eest alates Laenu väljamaksmise päevast (kaasa arvatud) kuni Laenulepingu järgse viimase tagasimakse päevani (välja arvatud). Intressi arvutamisel lähtutakse 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast Kõik Laenusaaja maksed Laenuandjale tehakse Laenu valuutas ja Laenuandjal on õigus konverteerida saadud summad vastavalt Laenuandja panga vahetuskursile Maksetega viivitamisel tasub Laenusaaja Laenuandjale viivist 0,25% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest Kui Laenusaaja on kohustatud üheaegselt tasuma Laenulepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse tehtud maksetest esimeses järjekorras leppetrahvid, seejärel sissenõutavaks muutunud viivised, siis sissenõutavaks muutunud intressid ja lõpuks sissenõutavaks muutunud Laenu põhiosa maksed vastavalt nende sissenõutavaks muutumise järjekorrale Laenuandja nõudmisel kohustub Laenusaaja edastama Laenuandjale 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest pangakonto väljavõtte, mis tõestab Laenusaaja äritegevuse jätkumist. Lepingu kehtivusaja jooksul kohustub Laenusaaja teavitama Laenuandjat 3 (kolme) tööpäeva jooksul uute pangakontode avamisest. Laenusaaja võtab kohustuse esitada Laenuandjale 10 (kümme) kalendipäeva pärast Laenu laekumist pangakonto väljavõtte tõendina, et Laenu on kasutatud Laenulepingus sätestatud eesmärgil Kuni Laenulepingust tulenevate kõigi Laenusaaja kohustuste täieliku täitmiseni on Laenusaajal ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud: täielikult või osaliselt omandada või võõrandada ettevõtet, samuti alustada uusi või peatada olemasolevaid äritegevusi; väljastada või tagastada laene, väljastada garantiisid või muid tagatisi või võtta muid sarnaseid kohustusi Laenusaajaga seotud isikutele (mh osanikele, aktsionäridele või juhtorganite liikmetele) ja nendega seotud isikutele või sõlmida nende isikutega muid lepinguid, mis ei ole Laenusaaja tavapärase majandustegevuse teostamise raames vajalikud; võtta või anda laene, garantiisid, hüpoteeke, muid tagatisi või teha muid sarnaseid tehinguid; võtta lepingulisi kohustusi, mille rahaline väärtus ületab nimetatud kohustuste kehtivusperioodi jooksul Laenu summat; müüa või osta osalusi äriühingutes; algatada Laenusaaja jagunemist, ühinemist, ümberkujundamist, likvideerimist, saneerimist või maksejõuetuks kuulutamist Laenusaaja kohustub 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast vastava nõude esitamist Laenuandja poolt lubama Laenuandja poolt volitatud isikul külastada Laenusaaja valdusi ja ruume, kus teostatakse Laenusaaja äritegevust ning korraldama Laenuandja poolt volitatud isiku nõudmisel ja osalusel Laenusaaja vara ülevaatamine, audit või muude toimingute teostamine, mis võivad olla vajalikud Laenusaaja finantsolukorra ja kohustuste täitmise kontrollimiseks Punktidest 2.7 ja 2.8 tuleneva iga Laenusaaja kohustuse (või keelu) rikkumise eest või juhul, kui Laenuandja on viivitanud punktis 2.6 nimetatud kohustuse täitmisega rohkem kui 5 (viis) päeva ja ei ole vastavat rikkumist heastanud ka 5 (viie) päeva jooksul pärast Laenuandja vastavasisulist hoiatust, kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale leppetrahvi 10% põhiosa summast iga üksiku rikkumisjuhtumi eest. Leppetrahv tuleb tasuda 5 (viis) 2

3 päeva jooksul vastava nõude saamisest Laenuandjalt. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Laenusaajat rikutud kohustuse täitmisest Laenusaaja olemasolevad laenud ja tagatiste väärtus on olulised tegurid Laenu väljastamise ja Intressimääraga seotud otsuste tegemisel, juhul kui Laenusaaja on rikkunud Lepingu punkti või klauslit võib Laenuandja ühepoolselt Intressimäära suurendada ühe protsendi võrra kuus. Uus Intressimäär jõustub automaatselt alates hetkest, mil Laenusaaja on rikkunud punkte või Laenusaaja saadab uuendatud maksegraafiku Laenusaaja juriidilisele aadressile ja elektroonpostiga. Kui Laenusaaja ei soovi Laenu uue Intressimääraga kasutada, on Laenusaajal õigus Laen tagasi maksta vastavalt punktile 3.2; 3. Laenulepingu täitmine ja ennetähtaegne lõpetamine 3.1. Laenuleping jõustub hetkest, mil mõlemad Pooled on Laenulepingu allkirjastanud, ja kehtib kuni kõigi Laenulepingust tulenevate rahaliste kohustuste täieliku täitmiseni Laenusaajal on õigus Laen ennetähtaegselt tagastada teavitades sellest Laenuandjat kirjalikult 5 (viis) tööpäeva ette, kuid mitte varem kui 6 (kuus) kuud lepingu sõlmimisest. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral tasub Laenusaaja Laenuandjale intressid järgmise maksetähtajani jäänud kogu perioodi eest, alates päevast mil Laen Laenuandjale tagastati Laenuandjal on õigus Laenuleping ilma etteteatamiseta üles öelda ja nõuda Laenu põhisumma, intresside, leppetrahvide ja muude Laenulepingust tulenevate kohustuste viivitamatut (mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul Laenuandjalt Laenulepingu ülesütlemise avalduse kättesaamisest) tasumist kui Laenusaaja on Laenulepingut oluliselt rikkunud. Kui Laenusaaja rikub Laenulepingut oluliselt enne Laenu väljamaksmist Laenusaajale, on Laenuandjal õigus Laenulepingust etteteatamiseta taganeda. Laenulepingu oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige, kuid mitte ainult, iga alljärgnev olukord: Laenusaaja on rikkunud Laenulepingu punktides 2.7 ja 2.8 toodud mistahes kohustusi; Laenusaaja on rikkunud Laenulepingu punktis 2.6 toodud kohustust ja ei ole rikkumist vastavalt punktis 2.9 toodud tingimustele heastanud; Laenusaaja on viivitanud Laenulepingust tuleneva mistahes maksega rohkem kui 5 (viis) tööpäeva; Laenusaaja osas on algatatud ühinemis,- jagunemis-, ümberkujundamis,- likvideerimis-, saneerimis- või muu reorganiseerimismenetlus või maksejõuetuks kuulutamise menetlus või täitemenetlus; Laenusaaja on esitanud Laenuandjale valeinfot ja/või võltsitud dokumente või varjanud või jätnud avaldamata Laenuandja eest Laenulepingu või Tagatisega seotud informatsiooni; Laenusaaja ei ole kasutanud Laenu Laenulepingu Eritingimustes sätestatud sihtotstarbel; Laenuandja hinnangul ei ole Laenulepingust tulenevate nõuete tagamiseks antud Tagatis piisav kõikide Laenulepingust tulenevate nõuete tagamiseks, muu hulgas kui (i) käendaja on likvideeritud või tema suhtes on algatatud punktis nimetatud mistahes menetlust, (ii) käendaja on tunnistatud maksejõuetuks või kuulutatud kadunuks, töövõimetuks või surnuks või (iii) on Tagatiseks oleva eseme või vara väärtus vähenenud mistahes põhjusel tasemeni, mis on vähem kui 80% (kaheksakümmend protsenti) Laenu tagastamata põhiosa summast, ning Laenusaaja ei ole 2 (kahe) nädala jooksul alates hetkest, kui Laenuandja vastava nõude Laenusaajale saatis, Tagatise väärtust vastavalt taastanud või seda asendanud (mh kui Pooled ei ole uues käendajas kokkuleppele jõudnud) või on Laenuandjal alust arvata, et Laenusaaja seda ei tee või ei ole võimeline tegema; Laenusaaja pangakontod ja/või varad on arestitud ja/või on Tagatise suhtes esitatud kolmandate isikute poolt muid nõudmisi; Laenusaaja ei ole teavitanud Laenuandjat oma mistahes bilansivälistest kohustustest Laenuandjal on õigus loovutada Laenulepingust tulenevad rahalised nõuded Laenusaaja vastu osaliselt või tervikuna kolmandatele isikutele või anda rahaliste kohustuste sissenõudmise õigus üle kolmandale isikule ning sellega seonduvalt avaldada vastavatele kolmandatele isikutele ning avalikes andmebaasides (mh krediidivõimelisuse hindamise võimaldamiseks või muul sarnasel eesmärgil peetavas maksehäire- või muus registris) Laenulepingut ja Laenusaajat puudutavaid Laenuandja äranägemise kohaselt asjakohaseid andmeid, muu hulgas isikuandmeid. Juhul, kui Laenuandja annab rahaliste kohustuste Laenusaajalt sissenõudmise õiguse üle kolmandale isikule, kohustub Laenusaaja lisaks vastavate rahaliste kohustuste täitmisele hüvitama Laenuandjale ja sissenõudjale täies ulatuses ka sissenõudmisega seotud kulutused. Pooled lepivad kokku, et Laenuandja poolt rahaliste kohustuste sissenõudmiseks volitatud kolmandatel isikutel on õigus nõuda eespool nimetatud sissenõudmise kulusid vastavalt oma hinnakirjale otse Laenusaajalt Laenu tagasimaksmise hilinemise või Lepingu punkti 2.6 nõuetele mittevastavuse korral saadab Laenuandja Laenusaajale ja esindajale meeldetuletused laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise edasilükkamisest. Laenuandjal on õigus tagasi nõuda kirja ettevalmistamise ja saatmisega seotud kulud vastavalt laenuandja veebilehel toodud hinnakirjale; 4. Konfidentsiaalsus 4.1. Kõik mis tahes kujul äri, finants, analüütilised, operatiivsed jms informatsioon või andmed, millel on faktuaalne või potentsiaalne kaubanduslik väärtus, mis ei ole kolmandatele isikutele teada ning on seotud Laenusaaja ja tema 3

4 äritegevusega (edaspidi "Konfidentsiaalne teave") jäävad konfidentsiaalseks edastades Laenuandjale, välja arvatud paragrahv 4.3. esitatud teabe ulatuses Laenuandja ei avalikusta ega tee kättesaadavaks konfidentsiaalset teavet täielikult või osaliselt teistele osapooltele, kes pole käesolevas Laenulepingus nimetatud, samuti ei kasutata teavet kaubanduslikel eesmärkidel Laenusaaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud paragrahv 4.3. esitatud teabe ulatuses Laenusaaja on teadlik ja nõustub, et tema laen on investeerimiseks esindatud ühisrahastusplatvormil. Selle Laenulepingu allakirjutamisel on Laenusaaja teadlik, et Laenuandja tagab investoritele vajaliku finantsalase teabe Laenu kohta, Laenusaaja isikuandmeid avalikustamata; 5. Muud sätted 5.1. Laenusaaja kinnitab, et Laenulepingu allkirjastamise päeva seisuga puuduvad tal mistahes bilansiväliseid kohustused ning ta ei ole sõlminud mistahes kokkuleppeid selliste bilansiväliste kohustuste võtmiseks. Laenusaaja kinnitab, et on esitanud Laenuandjale kogu vajaliku teabe enda finantsseisundi ja maksekäitumise hindamiseks ning esitatud teave või sellega seoses Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumendid on tõesed, asjakohased ja kajastavad tegelikku olukorda. Laenusaaja kinnitab ka, et tal ei ole mistahes pahauskseid, õigusvastaseid või muid kavatsusi või informatsiooni, mis võiksid negatiivselt mõjutada Laenu väljastamise otsust Juhul kui Laenusaaja soovib Laenuandjale jätta tagasisidet või esitada kaebusi, siis saab seda teha e-posti aadressil Kõik kaebused vaadatakse üle juhtkonna poolt ja lahendatakse hiljemalt 7 päeva jooksul Laenulepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik Laenulepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus Pooled lepivad kokku, et Laenuleping sisaldab kõiki Poolte vahelisi Laenuga seonduvaid kokkuleppeid ning Pooled ei loe Laenulepingu tingimusteks mingisuguseid Poolte varasemaid tahteavaldusi, tegusid ega kokkuleppeid, mida ei ole Laenulepingus otseselt sätestatud Laenulepingut võib muuta üksnes Poolte kirjaliku või elektroonilises vormis kokkuleppega. Muus vormis kokkulepped ei ole Pooltele täitmiseks siduvad. Käesolevas punktis sätestatud korras tehtud Laenulepingu muudatused ja parandused on Laenulepingu lahutamatuks osadeks Laenulepingus kasutatakse suure algustähega mõisteid neile Laenulepingu tekstis antud tähenduses, muu hulgas Eritingimustes antud tähenduses. III MAKSEGRAAFIK Maksepäev Laenu saldo Kuumakse Põhiosa makse Intressimakse ALLKIRJAD Laenuandja Laenuvõtja /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 4

5 KÄENDUSLEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 201 LAENUANDJA (CAPITALIA): Ärinimi: Capitalia Finance, AS Reg.nr.: Juriidiline aadress: Tartu mnt 84a, Tallinn Telefon.: Konto: EE , Luminor Bank AS Esindaja: Isikukood: Esindamise alused: volikirja alusel KÄENDAJA: Ees- ja perekonnanimi: Isikukood: Elukoht: Telefon: LAENUSAAJA: Ärinimi: Reg.nr.: Juriidiline aadress: Telefon: Esindaja: Isikukood: Esindamise alused: Põhikiri Käesolevaga sõlmivad Laenuandja ja Käendaja (edaspidi eraldi nimetatuna ka Pool ja koos nimetatuna Pooled) Laenuandja ja Laenusaaja (edaspidi nimetatud ka Põhivõlgnik) vahel sõlmitud laenulepingust nr EE--201 (edaspidi Laenuleping ) tulenevate nõuete tagamiseks vabal tahtel, ilma pettuse ja ähvardusteta ning heas usus käenduslepingu (edaspidi Käendusleping ) alljärgnevatel tingimustel: Käendaja vastutab Laenuandja ees Käenduslepingus sätestatud ulatuses kõikide Laenulepingust tulenevate Põhivõlgniku olemasolevate ja tulevaste kohustuste eest, muu hulgas põhisumma tagasimaksete, intressi, viivise, leppetrahvi, kahjuhüvitise ja kulude hüvitamise eest, samuti Laenuandja ja Põhivõlgniku kokkuleppel Laenulepingus sätestatud laenusumma suurenemisel Laenulepingus sätestatud krediidilimiidi ulatuses. Käendaja kinnitab, et ta on tutvunud Laenulepingu tingimustega, ta on Laenulepingu sisust (mh Põhivõlgniku kohustustest ja käendatavate kohustuste suurenemise võimalusest) ja võimalikest tagajärgedest teadlik ning Laenulepingu sisu ja võimalikud tagajärjed on talle arusaadavad. Käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma on EUR ( eurot). Nimetatud maksimumsumma ei piira Laenuandja õigust esitada Käendaja vastu nõudeid, mis tulenevad Käendaja kohustuste rikkumisest, millisel juhul on Laenuandjal õigus nõuda rikkumise korral Käendajalt viivist ja kahju hüvitamist ka juhul, kui sellised nõuded ületavad käesolevas punktis märgitud Käendaja vastutuse rahalist maksimumsummat. Käendaja vastutab Laenuandja ees Laenulepingust tulenevate Põhivõlgniku kohustuste täitmise eest solidaarselt Põhivõlgnikuga. Käendaja kohustub jälgima, et Põhivõlgnik täidab oma kohustusi Laenuandja ees nõuetekohaselt, ja tasuma asjakohased summad Põhivõlgniku asemel viivitamatult Laenuandjale, kui Põhivõlgnik oma rahalist kohustust Laenuandja ees nõuetekohaselt ei täida. Käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamisel on Laenuandjal õigus nõuda Käendajalt iga võlgnetava päeva eest viivist 0,25% (null koma kakskümmend viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt päevas kuni võlgnetava kohustuse nõuetekohase täitmiseni. Käenduslepingu eesmärk on Laenuandjale tagatise andmine ka Põhivõlgniku poolt vastuväite esitamise puhuks. Eelnev tähendab, et muu hulgas ei ole Käendajal õigust esitada Käenduslepinguga tagatud Põhivõlgniku kohustuse lõppemise või vähendamise vastuväidet Põhivõlgniku makseraskuste, maksejõuetuse, likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetluse või mis tahes muu Põhivõlgniku kohustuste ümberkujundamise menetluse korral. Käendaja kohustub hoiduma ilma Laenuandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta mis tahes tegevustest ja toimingutest, mis võivad mõjutada Käendaja võimet täita Käenduslepingust tulenevaid kohustusi, mh mitte tegema toiminguid, mis on suunatud Käendaja vara võõrandamise, koormamise või väärtuse vähendamise kaasatoomisele ega võtma muid kohustusi (mh mitte andma või võtma laenu/krediiti). Käendaja on kohustatud viivitamatult teavitama Laenuandjat asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Käendaja võimet täita Käenduslepingust tulenevaid kohustusi. Igal juhul, kuid mitte ainult, loetakse käesoleva punkti 5

6 mõttes oluliseks asjaoluks olukorrad, mil Käendaja on esitanud kohtule avalduse Käendaja võlgade ümberkujundamiseks või võlgniku pankrotiavalduse; samuti kui Käendaja vastu on esitatud suuremas summas kui eurot maksekäsu kiirmenetluse avaldus või varaline hagi, pankrotihoiatus, pankrotiavaldus või avaldus täitemenetluse algatamiseks. Käendaja kinnitab, et ta sõlmib käesoleva Käenduslepingu oma majandus- ja kutsetegevuse raames. Käenduslepinguga seotud teated, nõudekirjad, ülesütlemis- jms avaldused peavad olema kirjalikus või elektroonilises vormis, st allkirjastatud Poole poolt omakäeliselt või digitaalselt. Poole edastatud teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui teade on Poolele (i) üle antud allkirja vastu, (ii) saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Käenduslepingus näidatud Poole aadressil või aadressil, mille on Pool kirjalikult või elektroonilises vormis teisele Poolele viimasena teavitanud ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) päeva,või (iii) saadetud e-posti teel Käenduslepingus näidatud Poole e-posti aadressil või e-posti aadressil, mille on Pool kirjalikult või elektroonilises vormis teisele Poolele viimasena teavitanud, millisel juhul loetakse teade kättesaaduks e-kirja saatmise päevale järgneval esimesel tööpäeval (st päeval, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riigi- või rahvuspüha). Käendaja nõustub sellega, et Käenduslepingu täitmise ja sissenõudmise tegevuse tagamiseks on Laenuandjal õigus töödelda Käendaja isikuandmeid ning nõuda ja saada Käendaja isikuandmeid kolmandatelt isikutelt. Käendaja nõustub sellega, et Laenuandja annab teda käsitlevad andmed, sh isikuandmed ja tema tehtud tehingute andmed Laenuandjale teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele Käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks. Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ja kehtib kuni või kuni Laenulepingust tulenevate kõikide kohustuste, mille eest Käendaja Käenduslepingu alusel vastutab, nõuetekohase täitmiseni Põhivõlgniku ja/või Käendaja poolt või kohustuste üleminekuni kolmandale isikule juhul, kui Käendaja ei ole andnud nõusolekut vastutada kohustused üle võtnud kolmanda isiku eest. Käenduslepingu lõppemine ei mõjuta Käendaja vastutust enne Käenduslepingu lõppemist tekkinud kohustuste eest. Käenduslepingut võib muuta ja kokkuleppega lõpetada üksnes Poolte kirjaliku või elektroonilises vormis kokkuleppega. Muus vormis kokkulepped ei ole Pooltele täitmiseks siduvad. Käenduslepingu sõlmimisel, täitmisel, tõlgendamisel ja Käenduslepingust tulenevate nõuete maksmapanekul kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui Käendajaks on oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik või isik, kes on asunud pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui ta viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kelle tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Paberkandjal sõlmitud Käendusleping allkirjastatakse Poolte poolt omakäeliselt kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar. Elektrooniliselt sõlmitud Käenduslepingu allkirjastavad Pooled digitaalselt.. ALLKIRJAD Laenuandja Käendaja 6

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2)

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2) RINGRAJA ja RAJATISTE RENDITINGIMUSED (edaspidi Tingimused) Kehtivad alates 31.10.2016. 1. DEFINITSIOONID 1.1. Tingimused- Käesolevad tingimused, mis on kõigi ja u vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem