Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx"

Väljavõte

1 Töö nr VP Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri Tellija: Häädemeeste Vallavalitsus Pärnu mnt 13, Häädemeeste Pärnu maakond kontaktisik: Toomas Abel tel e-post: Projekteerija: Reaalprojekt OÜ Tallinna Viljandi projektijuht: Uku Audova kontaktisik: Uku Audova, tel e-post: Viljandi 2017 VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 1/27

2 SISUKORD 1 ÜLDOSA Projekti koostamise eesmärk Projekti koostamise alused Projekti koostamise lähtedokumendid Tehnilised tingimused Muud dokumendid OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS Olev situatsioon Geodeetilised uuringud Ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused Muinsuskaitselised objektid Keskkonnakaitselised objektid PROJEKTLAHENDUS Projekti üldandmed Plaani- ning vertikaallahendus Mulle Katend Katendi konstruktsioon Liikluskorraldus Üldosa Liiklusmärgid Teemärgised Tähispostid Bussipeatused Vee ärajuhtimine Kraavid Truubid Sajuveekanalisatsioon ja drenaaž Tehnovõrgud Üldist Siderajatised Elektrivarustus Välisvalgustus Valgustitele esitatavad nõuded... Error! Bookmark not defined Projekteerivad 0,4 kv valgustuse kaabelliinid... Error! Bookmark not defined Valgustusmastid ja paigutus... Error! Bookmark not defined Elektrilöögivastane kaitse ja maandus... Error! Bookmark not defined. 3.8 Rajatised TÖÖDE TEOSTAMINE Üldosa Tehnoloogia Üldist...23 VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 2/27

3 4.2.2 Ettevalmistustööd Ehitustööd Keskkonnakaitse Kasutamis- ja hooldamisjuhend VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 3/27

4 1 ÜLDOSA 1.1 Projekti koostamise eesmärk Riigimaantee nr Rannametsa Ikla ääres km 5,070 - km 6,250 Häädemeeste aleviku territooriumile kavandatava jalg- ja ehituse põhiprojekt on koostatud vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse tellimusele. Käesoleva projekti eesmärgiks on kergliiklejate liiklusohutuse ja -mugavuse taseme tõstmine, jalg- ja asukoha väljaselgitamine ning tee ja valgustuse optimaalse projektlahenduse koostamine vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustele ja projekteerimise alusdokumentidele. Käesoleva koondprojekti koosseisu kuuluvad kaustad ja lisad, mis on koostatud antud projekti käigus, kuid antakse välja eraldi toimikutena on esitatud eelpool, projekti üldandmete lehel. 1.2 Projekti koostamise alused Töö teostamisel on aluseks võetud: - Häädemeeste Vallavalitsuse tellimus ja projekteerimistingimused (täpsustatud töökoosoleku protokollides); - OÜ Reaalprojekt poolt a. augustis koostatud maa-ala topo-geodeetiline alusplaan M 1:500, töö G17133; - OÜ Reaalprojekt poolt a. septembris teostatud geoloogilised uurimistööd, töö GL17060; - Olevate katastriüksuste ja kinnistute piirid seisuga august 2017.a.; - OÜ Reaalprojekt poolt a. septembris-oktoobris koostatud käesoleva jalgtee eelprojekt, töö nr VP17013; Häädemeeste vallavalitsuse kontrollitud andmetel on käesoleva projektiga piirneval maa-alal järgmised projektid: 1. Häädemeeste pargi haljastusprojekt (Mart Ruul, a.) 2. Häädemeeste valla ÜVK rekonstrueerimise projekt (OÜ Kommunaalprojekt, a.) 3. Häädemeeste valla üldplaneeringu Häädemeeste aleviku joonis ja joonise tingmärkide seletus. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 4/27

5 1.3 Projekti koostamise lähtedokumendid Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 1) Ehitusseadustik; 2) Tee projekteerimise normid (MTM a. määrus nr 106); 3) Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (MTM a. määrus nr 82); 4) Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (MTM a. määrus nr 74, muudetud MTM a. määrusega nr 31); 5) Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM a. määrus nr 101, muudetud MTM a. määrusega nr 31); 6) Teetööde tehnilised kirjeldused, ( , MA peadirektori a. käskkiri nr 0234); 7) Tee seisundinõuded (MTM a. määrus nr 92); 8) Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (MTM a. määrus nr 70); 9) EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid.; 10) EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained; 11) EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud.; 12) EVS :2013 Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine.; 13) EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioon; 14) EVS-EN 13242: A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid.; 15) EVS-EN :2013 Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid, vastavuskriteeriumid; 16) EVS-EN :2015 Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Vastavushindamine; 17) EVS-EN 206:2014 Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus; 18) EVS-EN 1340: AC:2006 (parandus EVS-EN 1340: AC:2006/AC2014) Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid.; 19) EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 20) EVS-EN 1342:2012 Looduskivist sillutuskivid välissillutiseks; 21) EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 22) EVS-EN 12899:2007 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osad 1-3; 23) EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine; 24) EVS 843:2016 Linnatänavad; 25) EVS-EN 124:2015 Rest- ja kontrollkaevude luugid sõidu- ja kõnnitee aladele. Osad 1-6; VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 5/27

6 26) EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 27) RIL Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 28) Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 29) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele (MKM määrus nr 12); 30) Nõuded tehnovõrkude ja rajatiste teemaale paigaldamise kavandamisel (MA ); 31) Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori a. käskkiri nr 0001); 32) Riigimaanteedele paigaldatavatele liiklusmärkidele nõuete kehtestamine (MA peadirektori käskkiri nr 0237); 33) Riigiteede teekattemärgistus. Riigiteede teekattemärgistuse valiku, paigaldamise, kontrollimise ja eemaldamise juhend. (2016-3, MA peadirektori käskkiri nr 0103); 34) Killustikust katendikihtide ehitamise juhis ( , MA peadirektori käskkiri nr 0215); Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on Maanteeameti poolt väljatöötatud Teetööde tehniline kirjeldus. Teetööde tehniliste kirjelduste infosüsteem asub Maanteeameti koduleheküljel: Tehnilised tingimused - Maanteeameti poolt väljastatud projekteerimisnõuded nr 15-2/ /097 - Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimise tehnilised tingimused (TEHNILISED TINGIMUSED MITTEELEKTRIPROJEKTIDELE Nr ) - Telia AS poolt väljastatud tehnilised tingimused (N9035) - ELASA poolt väljastatud tehnilised tingimused EstWin valguskaabli kaitsetsoonis rajatiste projekteerimiseks (TT346PR) 1.5 Muud dokumendid - Häädemeeste aleviku ÜVK ehitusprojekti maa-ala plaani ja Kooli tn torustike ehituse teostusjoonised. - Häädemeeste valla tänavavalgustuspunktide inventariseerimise protokoll ja plaan VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 6/27

7 Häädemeeste aleviku LK (EOMAP). Väljastatud tehnilised tingimused võivad täpsustuda koostöös tingimuste andjatega seoses uute asjaolude ilmnemisega projekteerimise käigus. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 7/27

8 2 OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 2.1 Olev situatsioon Projekteeritav objekt asub Häädemeeste alevikus tiheasustusalal ja käesoleval hetkel puudub Rannametsa - Ikla maantee ääres olemasolev jalg- ja. Maanteega piirnevad eramajad ja ka ühiskondlikud hooned (vallamaja, apteek, kauplused, bussijaam, koolimaja). Bussijaama vastas maanteest vasakul pool (idapool) paikneb park. Kergliiklejad liiguvad sõidutee servas või peenral. Pinnaveed valguvad tee kõrval pinnasesse. Pärnu mnt 11 kinnistul kulgeb sõiduteest eemal paraleelselt teega pikikraav, kust vesi juhitakse, maantee ja projekteeritava teega ristuva, Vaheliku kraavi mööda Liivi lahte. Olemasolev pikikraav kulgeb ka alates Pärnu mnt 33 kinnistu piirist kuni Pärnu mnt 37 kinnistuni, seal keerab kraav risti ja vesi juhitakse Häädemeeste jõkke. Osaline olemasolev tänavavalgustus on Pärnu mnt 5 kinnistu sissesõidul ja siis edasi on ebakorrapäraste vahedega valgustatud Pärnu mnt 11 kinnistu sissesõidust 27m edasi kuni peale bussijaama Kooli tn 10 kinnistult tuleva jalgraja otsas oleva ülekäigurajani. Olev valgustus on betoonpostidel ja õhuliinidega. Projekteeritud lõigul on teadaolevalt järgmised lõikumised kommunikatsioonidega: sidetrassiga Pk 0+09; sidetrassiga Pk 0+13; elektri õhuliiniga Pk 0+44; sidetrassiga Pk ( lõikub bussijaama ühendusteega); sidetrassiga Pk 1+36; veetrassiga(projektse) Pk 1+78; kanalisatsioonitrassiga(projektse) Pk 1+79; sidetrassiga Pk 1+96; sidetrassiga Pk 2+90; sidetrassiga Pk 2+89; sidetrassiga Pk 2+97; kanalisatsioonitrassiga Pk 3+41; veetrassiga Pk 3+87; madalpinge maakaabliga (orienteeruv)pk 3+91; sidetrassiga Pk 4+08; sidetrassiga Pk 4+14; sidetrassiga Pk 4+15; veetrassiga Pk 4+25; sidetrassiga Pk 4+37; VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 8/27

9 sidetrassiga Pk 4+41; sidetrassiga Pk 4+67; sidetrassiga Pk 4+70; kõrgepinge maakaabliga Pk 4+71; veetrassiga Pk 4+79; kanalisatsioonitrassiga Pk 4+81; sidetrassiga Pk 4+95; sidetrassiga(2kaablit) Pk 5+02; sidetrassiga Pk 5+06; sidetrassiga Pk 5+07; sidetrassiga Pk 5+12; sidetrassiga Pk 5+35; sidetrassiga Pk 6+18; sidetrassiga(3kaablit) Pk 6+82; sidetrassiga Pk 7+04; sidetrassiga Pk 7+36; sidetrassiga Pk 7+93; sidetrassiga Pk 8+22; kõrgepinge elektriõhuliiniga Pk 9+21; veetrassiga Pk 9+98; kanalisatsioonitrassiga Pk 10+23; sidetrassiga Pk 11+39; sidetrassiga Pk 11+41; sidetrassiga Pk 11+66; Projekteeritud lõigul on järgmised paralleelkulgemised kommunikatsioonidega: sidekaabliga Pk vasakul; sidekaabliga Pk vasakul; sidekaabliga Pk paremal; sidekaabliga Pk vasakul; sidekaabliga Pk paremal; sidekaabliga Pk vasakul; veetrassiga Pk paremal; sidekaabliga Pk paremal; kõrgepinge maakaabliga Pk vasakul; VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 9/27

10 sidekaabliga Pk vasakul; sidekaabliga Pk paremal; sidekaabliga Pk vasakul; sidekaabliga Pk paremal; 2.2 Geodeetilised uuringud Geodeetilised uuringud on esitatud käesolevale põhiprojektile eelnenud eelprojekti lisas eraldi aruandena (OÜ Reaalprojekt, töö G17133). Geodeetilised mõõdistustööd on teostatud kooskõlas Majandus- ja taristuministri määrusega Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded ning Maanteeameti juhendiga Täiendavad nõuded topogeodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel. 2.3 Ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused Geoloogilised uuringud on esitatud käesolevale põhiprojektile eelnenud eelprojekti lisas eraldi aruandena (OÜ Reaalprojekt töö GL17060). Geoloogilised uuringud on teostatud kooskõlas Maanteeameti juhendiga Geotehniliste pinnaseuuringute juhend. 2.4 Muinsuskaitselised objektid Projekteeritava jalg- ja maa-alal muinsuskaitselised objektid puuduvad. 2.5 Keskkonnakaitselised objektid Projekteeritava jalg- ja maa-alal keskkonnakaitselised objektid puuduvad. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 10/27

11 3 PROJEKTLAHENDUS 3.1 Projekti üldandmed Projekteeritava lõigu pikkus on 1196m. Projekteeritava lõigu algus: Pk 0+00 Projekteeritava lõigu lõpp: Pk Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee ehitusmahud esitatakse jaotatuna vastavalt projektiosa või tööliigi abikõlbulikkusele jalg- ja mahud ühes osas, võimalikud mahasõidu katted, lisatööd tehnovõrkudega jne eraldi. Jalg- ja põhiparameetrid: katte laius mulde laius 3,0m katte põikkalle tugipeenra põikkalle 4,0% mulde nõlvus 1:2 2,0m (sõltuvalt olukorrast kohati ka laiem) 2,0% (ühepoolne) Projektlahendus on koostatud arvestades tellija poolse finantseerimise võimaluse ette antud ülempiiri. 3.2 Plaani- ning vertikaallahendus Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) kulgeb mnt nr Rannametsa - Ikla paremal küljel ja algab peale eelnimetatud maantee ja Tööstuse tänava ristmikku ning lõpeb maanteede nr ja nr Tõitoja Häädemeeste ristmikul. Käesolevas projektis on rajatav jalg- ja püütud sobitada võimalikult optimaalselt ümbritsevasse keskkonda. Võimaluse korral, kui projekteeritavas asukohas puudub hoonestus või muud takistused, on JJT sõiduteest eraldatud nõuetekohase eraldusribaga. Kuna suuremal osal teelõigust paiknevad tee ääres olemasolevad hooned, piirdeaiad ja muud takistused, paikneb projekteeritav JJT vahetult olemasoleva sõidutee servas, olles sellest eraldatud äärekiviga. Kurvide raadiused on võimaluse korral viidud vastavusse projekteerimistingimuste ja kehtivate projekteerimisnormidega jäädes vahemikku 1m 1000m. Siinkohal tuleb arvestada, et tiheasustusala tingimustes tuleb kohati projekteeritava teega läbi manööverdada väga kitsastest kohtadest (hooned, piirded, õhuliini mastid, kilbid, puud jne), seetõttu on mõned raadiused väga väikesed, samas on nendel positiivne mõju piirates jalgratturite sõidukiirust kitsastes oludes. Vertikaallahenduse väljatöötamisel on arvestatud kõrguslike tingimuste ning pinnavee ära juhtimise vajadusega. Pinnavesi juhitakse teepealt ära tee- ja maapinna põik ning pikikalletega. Kohati on vee kogumiseks ette nähtud kraavid ja truubid, lisaks on projekteeritud ka 1 restkaev. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 11/27

12 Projekteeritava jalg- ja jalgratta tee telg on ühes osas piketaažiga vastavalt Pk Mulle Rajatavate JJT-de alt kooritakse kasvupinnas. Teelõikudel, kus rajatav JJT paikneb olemasoleva sõidutee peenras, eemaldatakse ehitatava tee alt olemasolev konstruktsioon ja/või aluspinnas. Pinnasekihid tuleb eemaldada nii sügavalt, et kaeviusse mahuks ära konstruktsioon vähemalt minimaalse dreenkihi paksusega (20cm), vajadusel kaevata rohkem aluspinnast välja. Teelõikudel, kus ehitatav JJT paikneb sõiduteest eemal, rajatakse muldkeha ühes osas koos dreenkihiga (dreenkiht ja muldkeha samast materjalist). Muldkeha/dreenkihi materjaliks kasutatakse mineraalset materjali filtratsiooniga vähemalt 1,0m/ööp. 3.4 Katend Katendi konstruktsioon JJT, mahasõidud ning ristmikud on projekteeritud asfaltbetoonkattega, JJT ja bussijaama platsi vaheline ala betoonkivi kattega, liiklussaared munakivi kattega ja üks jalgteelt hargnev lüli sõelmetest kattega. Katendi projekteerimisel on kasutatud Eesti Vabariigis kehtivat normteljekoormust 100kN, millest kergemate ja raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite abil normteljekoormuseks, sealhulgas ka 115kN maksimaalse koormusega üksikute veotelgedega sõidukid kooskõlas Eesti Vabariigi reguleerivale õigusaktile TsM määrus nr mai 2001.a. (RTL, 1206,2001,69,941) ja EÜ direktiivile Council Directive 96/53/EC of 25 July Projekteeritud katend on piisava tugevusega, et tagada teele projektis arvestatud teekatendi eluajaks (20 aastat) püsivus. Kontrollarvutused külmakindlusele on teostatud nn. pöörd-arvutustena, leides maksimaalse pinnasevee taseme, mille juures on tagatud projekteeritud konstruktsiooni külmakindlus. Katendi tugevusarvutus Tööstuse tänava mahasõidule ja Kooli tänava ristmikule/bussijaama mahasõidule on järgmine: VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 12/27

13 Vastavalt geoloogiliste uurimuste tulemustele ja katendi kontrollarvutustele on antud lõikudele projekteeritud järgmine katendi konstruktsioon: Jalgratta- ja jalgtee katend: Tihe asfaltbetoon AC 8 surf Settekivikillustikust alus fr 0/63mm Dreenkiht kf 1,0m/ööp Olev mulle või aluspinnas h = 5cm h =20cm hmin =20cm Mahasõitude ja oleva sõidutee taastamise (paigaldatavate äärekivide juures) katend: Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h = 6 cm Settekivikillustikust alus fr 0/63, h = 25cm Olev mulle või aluspinnas VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 13/27

14 Jalgratta- ja jalgtee parkettkivi katend: Parkettkivikate (hall) Liivast sängituskiht Settekivikillustikust alus fr 0/63 mm Dreenkiht kf 1,0m/ööp Olev mulle või aluspinnas h = 6 cm h = ~3 cm h = 20 cm hmin =20cm Kooli tänava ristmiku/bussijaama mahasõidu ja Tööstuse katend: Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h = 4 cm Poorne asfaltbetoon AC 32 base h = 6 cm Settekivikillustikust alus fr 32/63, kiilutud fr 8/12mm h = 25cm Dreenkiht kf 1,0m/ööp hmin =20cm Olev mulle või aluspinnas Munakivi katend (eraldusribal ja liiklussaartel): Munakivid plastsel betoonalusel B12,5 hmin = 20 cm Optimaalsest settekivi segukillustikust alus fr 0/63mm h = 20 cm Dreenkiht kf 1,0m/ööp hmin =20cm (vajadusel) 1 Olev aluspinnas Munakivi katend (eraldusribal ja liiklussaartel): Graniitsõelmed Eraldav geotekstiil Olev aluspinnas h = 10 cm Kõik killustikalused ehitatakse optimaalsest segukillustikust, erandina kasutatakse kiilumismeetodit Tööstuse tänava mahasõidul ja Kooli tänava ristmiku/bussijaama mahasõidul! Betoonist parkettkivikatte kivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil. Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata standardi EVS kohaselt. Dreenkihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0m/ööpäevas. 1 Kui liiklussaare all on olemasolev filtreeriv dreenkiht, siis ei pea uut dreenkihti lisama. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 14/27

15 Asfaltsegude sõelkõverad vastavalt EVS-901. Muude nõuete aluseks Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis ( , MA peadirektori a käskkiri nr0314) Sidumata segude sõelkõverad Tee ja teetööde kvaliteedinõuete lisa 10 tabelist. Materjalide nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3. Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) pealtlaiustest. Tee ja liiklussaarte servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud järgmisi betoonist äärekive: I Äärekivi 15 x 30 Kõrgus kattelt: - 12cm jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee eraldamiseks. - 2,5cm mahasõitude ning sõidutee eraldamiseks. - 0cm jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee eraldamiseks kergliiklejate teeületuskohal. II Äärekivi 8 x 20 - kattega samal kõrgusel, betoonkivist parkettkatete korral parkettsillutise servades juhul, kui seal ei ole ette nähtud teistsugust äärekivi. Kõik erinevat tüüpi ning kõrgusega äärekivid on plaanijoonisel tähistatud eraldi tingmärkidega. Kasutatavad äärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis peab tagama nende püsivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses täisbetoonalusele (B12,5), nn. pätsikeste kasutamine pole lubatud. NB! Kõikide sõidutee-äärsete äärekivide algustes ja lõppudes tuleb äärekivi otsad viia kahe äärekivi ulatuses sujuvalt kokku maapinnaga. Äärekivid peavad vastama standardile Betoonist äärekivid EVS-EN 1340, klass Liikluskorraldus Üldosa Kõik ehituse käigus likvideeritavad olemasolevad liiklusmärgid, märgipostid, tähispostid jne. tuleb demonteerida ja anda üle tee valdajale (Maanteeamet või Häädemeeste vallavalitsus) ning ladustada tee valdaja poolt ettenäidatud kohta nii, et oleks tagatud võimalusel nende edasine kasutamine ka tulevikus. Tee valdaja poolt kasutuskõlbmatuks või mittevajalikuks tunnistatud elemendid tuleb utiliseerida. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 15/27

16 Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdaja (Maanteeameti Lääne regioon) liikluskorralduse osakonnale. Liikluskorraldus peab vastama kehtivatele õigusaktidele Liiklusmärgid Lõigule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt kehtivatele standarditele ning Maanteeameti juhenditele. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt põhiprojektis koostatavale liikluskorralduse plaanijoonistele. Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute liiklusmärkide suurusgrupp on I, jalg- ja l 0. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II ja jalgratta- ja jalgteel I klassi valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN Liiklusmärkide üldine paigalduskõrgus on 1,8 m. Jalgtee kohal on paigalduskõrgus 3,0 m, muudel juhtudel vastavalt standardile. Võimalikult paljud liiklusmärgid on ette nähtud paigutada projekteeritud valgustusmastide külge Liiklusmärkide ehitusmahud on antud järgmises tabelis: VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 16/27

17 Liiklusmärgile standardis vastav number Eesõigusmärgid: Keelu- ja mõjualamärgid: Kohustusmärgid: Osutusmärgid: 0 I [tk] [tk] (kumer) Juhatusmärgid: 644 (kahepoolne) 8 TÖÖSTUSE tn KEVADE tn LASTEAIA tn KOOLI tn Suurusgrupp Kokku: Märkused Teemärgised Teekate märgistatakse vastavalt standardile EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine ja Maanteeameti juhendile Riigiteede teekattemärgistus. Riigiteede teekattemärgistuse valiku, paigaldamise, kontrollimise ja eemaldamise juhend. Märgistamisel tuleb lisada värvile ja plastikule klaaskuule, vastavalt Maanteeameti poolt kehtestatud märgistusnõuetele. Teekattemärgised tehakse termovaluplastikuga. Termoplastiku tehtud märgiste pinnal peab kasutama klaaskuule vähemalt 300g/m². Teekatte märgistuse kogumaht on antud kululoendis Tähispostid Käesolevas projektis ei ole tähisposte ette nähtud Bussipeatused Projekteeritava teelõigu äärde jääb pk 1+25 olemasolev Padina bussipeatus ning pk Häädemeeste bussijaam. Projektiga on ette nähtud JJT-lt ühenduslüli Padina bussipeatusesse. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 17/27

18 Häädemeeste bussijaamas on aga ette nähud suuremamahulised ümberkorraldused. Olemasolev eraldussaar bussijaama ja riigimaantee vahel asendatakse suuremaga. Liiklus bussijaamas muudetakse ühesuunaliseks suunaga Rannametsa poolt Ikla poole. Ohtlikult laiad ja korrapäratud sisse- ja väljapääsud bussijaama ehitatakse kitsamaks ning teede lõikumised pööratakse rohkem täisnurkseks. Sissepääs bussijaama hakkab toimuma Kooli tänava kaudu ja seoses sellega ehitatakse ümber ka Kooli tänava ja mnt nr ristmik. Uusi ootepaviljone ei ole ette nähtud. 3.6 Vee ärajuhtimine Kraavid Uued kraavid tuleb kaevata vastavalt projektis antud pikiprofiilile ja/või kõrgusarvudele. Enne uute kraavide kaevamist tuleb esmajärjekorras puhastada eelvoolud (nt. põikkraavid). Ehitaja peab arvestama, et kraavide kaevamine suurte mehhanismidega ei pruugi olla igal pool võimalik. Kitsaskohtades peab ehitaja leidma tööde teostamiseks väiksemad masinad v. vajadusel teostama tööd käsitsi (nt. puude vahel, posti ja toe vahelt läbiminekul jmt). Kraavide kaevamisel liinimastide läheduses tuleb mastid vajadusel ehitustööde ajaks kindlustada. Kraavidest väljakaevatavat pinnast on käsitletud kui ehituseks sobimatut pinnast, mis tuleb teisaldada. Kraavide põhi ja nõlvad on ette nähtud kindlustada pikikalde paekivikillustikuga (kruus-killustikuga. 2-3% korral jämeda Täiendavalt tuleb kindlustada kraavide algused ja lõpud 3m ulatuses üles- ja allapoole kriitilist kallet, vastavate pikkusega on arvestatud ka mahtudetabeli koostamisel. NB! Pikiprofiilil on antud kraavi kõrgused kindlustuse alla, s.t. kindlustatavate kraavide kaevamisel tuleb seda ka arvestada. Kraavi ja nõlva kindlustuse täpsem lahendus on toodud joonisel 7TP_ Truubid Hetkel jalg- ja projekteeritaval lõigul truupe ei ole. JJT alla on projekteeritud 9 truupi. Truupide sisse- ja väljavoolu juures tuleb kindlustada mulde nõlvad (vajadusel täiendavalt ka suudmikel kraavide põhjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) antud tööd kuuluvad lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise, truubi paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha veetõrjet kaeviku kuivana hoidmiseks. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 18/27

19 Kui projektis pole teisiti määratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel Sajuveekanalisatsioon ja drenaaž Põhiosas on käesoleva projektiga haaratavalt maa-alalt sajuvesi ära juhitud kraavide, truupide ja tee kõrvale immutamisega, lisaks on projekteeritud 1 restkaev pk Restkaevu valguv sademevesi juhitakse maa alla rajatavasse imbblokkidese, mis vihma korral kogub sademevee endasse immutades selle seejärel pinnasesse. Aluspinnaseks on antud piirkonnas peenliiv, mis soosib kirjeldatud süsteemi kasutamist. Vastavalt restkaevu valgalale ja aluspinnasele on mahuti vajalik ruumala 4,8m³. Sademevee immutusblokkide mahu määramisel on arvestatud 60 minutilise vihma kestvusega ja selle ajaga koguneva sademevee kogusega o Valgala pindala suurusega 300 m 2 o sademevee arvutuslik vooluhulk 3 l/s o vajalik immutusbloki maht 4,8 m 3 Sademeveed immutatakse pinnasesse teekinnistule paigutatud sademevee immutusblokki, mis paigaldatakse jalgtee kõrvale, parkimisala alla. Ehitusgeoloogilise uuringu järgi on pinnasevee taseme sügavus olemasolevast maapinnast piisaval sügavusel, samuti on rahuldavad pinnase filtratsiooniomadused. Enne immutusblokki suunamist juhitakse sademevesi filtriga varustatud kontrollkaevu D 800 (näiteks Stormbox PRO 800). Vee kogumiseks võib kasutada näiteks Pipelife Raineo Stormbox immutusblokke või analooge, mis kaetakse ümberringi geotekstiiliga ning paigaldatakse vastavalt Pipelife Stormbox immutusblokkide paigaldusjuhendile. Kontrollkaevus paigaldatavat filtrit tuleb vajadusel pesta surveveega, mis tagab immutusbloki pikaaegse töökindluse. Projekteeritud immutusblokkide mõõtmed ja kasulikud mahud on järgmised: o Blokid kahes kihis kõrgusega 640 mm, blokkide pikkus 7,2 m laius 1,2 m o immutusbloki maht 4,9 m 3, mahuti koosneb 24 plokist o Immutusbloki põhja rajamise kõrgusmärk on 7.00 pinnasevee max tase 6,10 Näidisena on toodud väljavõte Pipelife Raineo Stormbox immutusblokkide kataloogist Mahuti tuulutustoru on paigutatud JJT äärde, munakivi sillutisega ribasse. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 19/27

20 Uusi drenaažisüsteeme ei ole projekteeritud. Foto: Pipelife 3.7 Tehnovõrgud Üldist Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav tööluba. Vajadusel tuleb koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väike-mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt. Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi kõrvale või uude kohta (vastavalt kooskõlastusele) ette nähtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb arvestada, et paigaldatav toru peab jääma minimaalselt 1,0m sügavusele maapinnast. Kõik reservtorude otsad tuleb kinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse valgumist. Üldiselt kasutatakse kõikjal sõidutee all A-tugevusklassi kaitsetorusid, ristumisel jalgteega võib kasutada ka B-tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude otstesse tuleb paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 khz. Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli (nt sidekaabel) paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud künasse. Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 20/27

21 (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Küna(vagu) täidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga. Kõik ehitustsooni jäävad tehnovõrkude kaevuluugid on projektis ette nähtud tõsta projektiga etteantud tasapinda. Vajadusel tuleb vanad amortiseerunud luugid, mida pole võimalik niisama reguleerida, välja vahetada. Ehituse ajal tuleb jälgida, et oleks tagatud kõikide luukide säilimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jääma kaevukeha sisse vähemalt 20cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus on 80cm. Juhul kui tõstetakse kaevukaant ja tõusutoru (teleskooptoru) ei jää kaevukeha sisse 20cm siis tuleb pikendada kaevukeha mitte teleskooptoru. Maakraani/siibri spindel peab jääma maapinnast mitte sügavamale kui 10cm. Veetorustike süsteemil kuuluvad kaped ja spindlipikendused ühte komplekti, vajadusel tuleb mõlemad välja vahetada. Teepeenra muldes olevad kaped ja kaevud tõsta teega ühte tasapinda Siderajatised Siderajatistega seonduvad tööd on käsitletud käesoleva projekti köites II Välisvalgustus, elektrija sideliinid Elektrivarustus Elektrivarustusega seonduvad tööd on käsitletud käesoleva projekti köites II Välisvalgustus, elektri- ja sideliinid Välisvalgustus Välisvalgustus on käsitletud käesoleva projekti köites II Välisvalgustus, elektri- ja sideliinid. 3.8 Rajatised Käesolevas projektis ei ole erirajatisi ette nähtud. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 21/27

22 4 TÖÖDE TEOSTAMINE 4.1 Üldosa Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määruse Liikluskorralduse nõuded teetöödel asjakohase versiooni nõuetest. Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse määruses nr. 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nendepoolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 22/27

23 Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud. Eelpooltoodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 4.2 Tehnoloogia Üldist Tööde teostamisel tuleb juhinduda kehtivatest normidest. Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja nagu kirjeldatud eelpool p Peale ehitustööde lõppemist objektil esitab Töövõtja Tellijale teostusmõõdistamise, mis peab vastama Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 34). Teostusmõõdistamise täpsus peab olema 1:500-le ning jooniste väljatrüki mõõtkava 1:1000. Töö kuulub maksustamisele artikkel Tööde mõõdistamine ja märkimistööd alt Ettevalmistustööd Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb digitaalselt maha märkida tee telg. Piketaaž tuleb säilitada garantiiaja lõpuni või tellija korralduseni. Lisaks teljele tuleb digitaalselt välja märkida kõik iseloomulikud projektsed tee-elemendid (nt. äärekivid jne). Väljamärgitud punktid tuleb looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende juuresolekul välja ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised. Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassi valdajaid ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitse- / reservtorud või teostada muud vajalikud ettenähtud kaitsemeetmed. Tee trassi planeerimisel peab tasandama mulde alla jäävad lohud, kännuaugud ja vanad kraavid, täitma need pinnasega ning tihendama. Üksikute puude ja võsa eemaldamine koos maa-ala planeerimisega on ette nähtud teha vastavalt projektlahendusele. Teemaa peab olema planeeritud tasemeni, mis võimaldab selle hilisemat niitmist mehhanismidega. Kändude ja kõlbmatu pinnase veokohad täpsustada kohaliku omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kooskõlas Teetööde tehnilised töökirjeldused tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tühimikud (augud) ka täita, kasutades selleks vähemalt augu kõrval olevale samaväärset pinnast. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 23/27

24 Ehituselt kaevandatav sobimatu pinnas, mis veetakse objektilt ära, on käsitletav maapõuseaduse kohaselt võõrandatava kaevisena. Töövõtja peab hankima selle käitlemisega seotud load ja kooskõlastused ning tasuma ka vastavad tasud. Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele Ehitustööd Kõikide ehitatavate jalgratta- ja jalgteede ning mahasõitude alt eemaldatakse kasvupinnas ja ladustatakse kas ajutistel laoplatsidel või vaaludes. Ladustamisel tee ääres vaaludes tuleb ladustamiskohad eelnevalt kokku leppida maaomanikega. Ladustamisel tuleb jälgida, et säiliks mulla kvaliteet. Ettenähtud kohtades kaevatakse välja ka olemasolev teekonstruktsioon ja aluspinnas. Väljakaevatud ehituseks sobimatu materjal on ette nähtud ära vedada. Teostatakse tehnovõrkude ümberehitamise ja kaitsmisega seonduvad tööd. Paigaldatakse tänavavalgustuse kaablid, postide vundamendid, sajuveekanalisatsiooni kaev koos torustikega ja ehitatakse truubid. Väljakaevatud aluse- ja muldealused pinnad planeeritakse ja tihendatakse. Vastavalt vertikaalplaneeringule ehitatakse välja muldkeha. Muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas veetakse karjäärist. Juurdeveetav materjal ei tohi olla halvema filtratsioonimooduliga kui vähemalt 1,0m ööpäevas. Mulle tihendatakse maksimaalselt 0,5m paksuste kihtide kaupa, profileeritakse ja planeeritakse. Muldepinnase tihendamist kontrollida dünaamilise seadmega Loadman või Inspector. Mulle tuleb tihendada tihedusastmeni 0,98. Ehitatava mulde (asendatava pinnase) paksus peab olema vähemalt 20cm, vajadusel kaevata selle alt rohkem välja olevat aluspinnast. Kaevatakse ja puhastatakse kraavid projektis ettenähtud ulatuses. Planeeritakse mulde nõlvad. Kraavid tuleb üldiselt puhastada enne muldkeha ehitustööde algust, vastasel juhul võib ebapiisav veterežiimi lahendus takistada v. muuta võimatuks muldkeha ehitustööd (seda eriti savikate ja tolmsete pinnaste puhul v. kõrge veetaseme juures). Enne killustikaluse ehitamist tuleb paigaldada äärekivi. Mulde peale ehitatakse settekivikillustikust alus kogu JJT laiuses. Mahasõitude alla ehitatakse settekivikillustikust alus. Killustikalusele ehitatakse jalgratta- ja jalgteedel ning mahasõitudel tihedast asfaltbetoonist kate. Liiklussaartele rajatakse munakivi kate ja bussijaama betoonkivi kate. Ühele hargnevale jalgtee lülile ehitatakse graniitsõelmetest kate. Graniitsõelmed peavad olema pestud ja nad ei tohi sisaldada ei tolmseid ega ka savi osakesi. JJT peenrad kindlustatakse murukülviga kasvupinnasel, mahasõitudel kindlustatakse peenrad purustatud kruusaga. Kivipuistematerjali terakoostis peab vastama kehtestatud nõuetele Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS - EN VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 24/27

25 Truupide juures kindlustatakse nõlvad tardkivist munakivisillutisega (geotekstiilil). Mulde nõlvad kaetakse kasvumullaga, kihi paksus 10 cm, külvatakse muru. Ettenähtud lõikudel kindlustatakse kraavi põhjad jämekillustikuga. Paigaldatakse valgustuspostid ja liikluskorraldusvahendid. Töödega haaratud maa-ala heakorrastatakse kogu ulatuses. 4.3 Keskkonnakaitse Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist olukorda. 4.4 Kasutamis- ja hooldamisjuhend Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on Tee seisundinõuded - Majandus- ja taristuministri määruse ajakohane versioon. Tee ohutusrajatiste, liiklusmärkide ja teemärgistuse kohta ning riigimaantee, kohaliku tee ja talitee seisundi kohta esitatavad nõuded kehtestab Majandus- ja taristuminister. Avalikult kasutatava tee omanik või teehoiu eest vastutavaks määratud isik on kohustatud hoidma tee Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavas seisundis. Erinõuded puuduvad. Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, tee kaitsepiirdeid, liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 25/27

26 vältimiseks ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ettenähtud tehnilistele lahendustele. Kõik läbi viidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud. Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises tolmust ja prahist ning teemaa hooldamisest. Üldised seisundinõuded on: 1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa (edaspidi teemaa) peab olema puhastatud; 2) teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja liiklusvälised teabevahendid, samuti liiklusele ohtlikuks osutuda võivad langemisohtlikud puud; 4) nähtavust piiravad rajatised, puud või põõsad või nende võrad peavad olema tee muldkeha nõlvalt ja külgkraavidest kõrvaldatud. Kui see ei ole võimalik, tagatakse liiklusohutus vastavate liikluskorraldusvahendite paigaldamisega; 5) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust; 6) sademevee äravoolu restid ei tohi olla ummistunud, veeviimarid ei tohi takistada vee voolu ega võimaldada vee sattumist tee muldesse; 7) sõidu- ja kõnniteelt peab olema tagatud vee äravool; 8) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta; 9) paigaldatud valgustus peab pimeda ajal põlema. Tee omanik võib valgustust vähendada või välja lülitada, kui ta on täitnud tingimused ohutuks liiklemiseks; 10) klaashelmestega kattemärgistus peab lume- ja jäävabal sõiduteel reflekteeruma 30 m kauguselt ja olema puhas ning 90% märgistuse pindalast peab olema vigastusteta; Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad lume ja libeduse tõrjes. Talihooldusel juhindutakse majandus- ja taristuministri määruse Tee seisundinõuded ajakohasest versioonist. Talihoolduse seisunditaseme määrab ära tee omanik. Sõiduteed ning JJT on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega, seejuures tuleb arvestada, et jalgratta- ja jalgteede hooldamine seab hooldetehnika valikul gabariitide ja pöörderaadiuste osas piiranguid. Paigaldatud äärekivide otsad on langetatud kahe kivi pikkuse ulatuses, et vältida sahaga kokkupuutel nii äärekivide kui saha vigastamist. Lume paigaldamine teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Bussipeatustes peab sõidutee laiendus ja ooteplatvorm olema lumest puhastatud ning neil peab olema tehtud libedusetõrje. Lumi tuleb ära vedada bussipeatuste piirkonnast, ülekäiguradade- ja kohtade piirkonnast ning lõikudest, kus VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 26/27

27 sõidutee servas paikneb jalgratta- ja jalgtee ning kui ei ole võimalik lund tõrjuda üle vastava tee. Soovituslik on lume äravedu ka ristmike piirkonnast nähtavuse tagamiseks. Lume äraveol täpsustada tee omanikuga lume paigutamise kohad. Tuletõrje hüdrandid ja restkaevude kohad peavad olema lumest ja jääst puhastatud. Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu sõiduteelt, kõnniteelt ja mujalt teemaalt. Haljastuse hooldus. Haljastustööde teostaja peab andma töödele 2- aastase garantii. Garantiiperioodil jälgib tööde teostaja pidevalt taimede seisundit, kasvuperioodil tuleb vajadusel taimi kasta! Muru niita 5 10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga l/m². Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. Koostasid: Uku Audova projektijuht, teedeosa vastutav spetsialist Katrin Priks projekteerija 17. november a. VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx lk 27/27

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS - 1 - Teguri 55 Tartu51013 Telef. 7 371 766 Reg.kood: 10737693 EP 10737693-0001 Teehoiutööde tegevusluba Nr.014/042/0716/09193 TELLIJA : MAANTEEAMETI IDA REGIOON TÖÖ : 08/201 /2012 MAANTEEAMET LAEKVERE

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Telefon: +372 606 0721; e-post: juri.pihlak@maardu.ee Registrikood: 75011470

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_ NARVA HARIDUSE TN 2 MÄNGUVÄLJAKU PROJEKT HARIDUSE tn 2 NARVA LINN TÖÖ NR 201722 EELPROJEKT Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Reg. nr. 75039729 Peetri plats 3 Narva linn 20308 Harju maakond

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 faks 730 0315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-211 Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est 97) X 6584390 EP10171636-0001 Y 674970 MP0010-00 ROODU

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc SISUKORD 5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 2 5.1 ÜLDOSA 2 5.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 2 5.1.2 Lähteandmed 2 5.1.3 Süsteemide kirjeldus 2 5.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 2 5.2 MAJANDUS-JOOGIVEE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_ KINNITATUD: Sindi Linnavolikogu 15.04.2010 Määrusega nr 4 Sindi linna kaevetööde eeskiri Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6 M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5, LK 6 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele vigastustele PE-materjali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L 8 0 8 0 8 0 MULLATÖÖD ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD MULLETE EHITAMINE Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - Kaeviku täitematerjali filtratsioonimoodul - vastavalt

Rohkem

Lugupeetud ettevõtja,

Lugupeetud ettevõtja, HANKEKUTSE «Fama põik tänava ehitustööd» LIHTHANGE Viitenumber 145524 EHITUSTÖÖD CPV Klassifikaatorite kood 45233120-6 Teeehitustööd Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem