Microsoft Word TP_seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word TP_seletuskiri"

Väljavõte

1 Turu tn 34, Tartu 51004, tel , registrikood Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla P Riigitee 1 Tallinn-Narva km 198,25-198,45 äärde kergliiklustee ehituse projekt PÕHIPROJEKT JUHATAJA: Vello Sova PROJEKTEERIJA: Dmitri Firsov Konrollija: Kutsetunnistus nr Indrek Lensment Tallinn, mai 2018

2 SISUKORD I SELETUSKIRI 1 ÜLDOSA PROJEKTI ASUKOHT PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID, PLANEERINGUD PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID PROJEKTI UURINGUD OLEMASOLEV OLUKORD MAAKASUTUS KITSENDUSI PÕHJUSTAVAD OBJEKTID UURINGUD GEODEETILINE UURING GEOLOOGILINE UURING PROJEKTLAHENDUS ÜLDANDMED PLAANILAHENDUS RISTLÕIKE LAHENDUS VERTIKAALGEOMEETRIA RISTMIKUD MULLATÖÖD MULDKEHA EHITAMISE NÕUDED DREENKIHT KATEND KATENDID JA KONSTRUKTSIOONID KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED VEEVIIMARID TRUUBID LIIKLUSKORRALDUS LIIKLUSOHUTUS LIIKLUSMÄRGID TEEKATTEMÄRGISED BUSSIPEATUSED TEHNOVÕRGUD TÄNAVAVALGUSTUS ELEKTRIVARUSTUS SIDEVARUSTUS VEEVARUSTUS, REOVEE- JA SADEMEVEEKANALISATSIOON KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD HALJASTUS KESKKONNAKAITSE TÖÖDE TEOSTAMINE ÜLDOSA ETTEVALMISTUSTÖÖD

3 10.3 PÕHILISTE TÖÖDE TEOSTAMINE EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND II ARUANDED 1. Piketilised ehitusmahud III LISAD 1. Tehnilised tingimused 2. Koosoleku protokollid, kirjavahetus 3. Kooskõlastused IV JOONISED 1 Asukoha skeem 1: Asendiskeem 1: Asendiplaan, liikluskorraldus 1: Vertikaalplaneering ja tehnovõrgud 1: Pikiprofiil 1:1000/ Tüüpristprofiilid 1: Tööristlõiked lisatud digitaalselt 3

4 I SELETUSKIRI 1 ÜLDOSA "Riigitee 1 Tallinn-Narva km 198,25-198,45 äärde kergliiklustee ehituse projekt" on põhiprojekti staadiumis jalg- ja jalgrattatee ehituse projekt. Projekti eesmärgiks on rajada kergliiklustee Hotelli teele Laagna bussipeatusest ning tõsta liiklusohutuse tase. Tellija: Maanteeamet Teelise 4, Tallinn reg. nr kontaktisik: Priit Moor, Priit.Moor@mnt.ee, tel Projekti koostaja: OÜ Tinter-Projekt Turu tn 34 Tartu reg. nr kontaktisik: Dmitri Firsov, dmitri@tinterprojekt.ee, Indrek Lensment, tel , indrek@tinterprojekt.ee Tehniline projektdokumentatsioon koosneb järgmistest köidetest: KÖIDE I - TEEPROJEKT 1 SELETUSKIRI 2 ARUANDED 3 LISAD 4 TEEPROJEKTI JOONISED KÖIDE II UURINGUD JA ARUANDED 1 GEODEESIA KÖIDE III MAAKASUTUS 1 KRUNDIJAOTUSKAVA (ainult tellijale) PROJEKTI ASUKOHT Projektiga hõlmatud ala asub Laagna külas, Narva-Jõesuu linnas, Ida-Viru maakonnal. Projektlahendus jääb järgmistele kinnistutele: 1 Tallinn-Narva tee T5, 85101:002:0117, Transpordimaa 100%, omanik Eesti Vabariik 4

5 Kolbaku tee T1, 85101:002:0364, Transpordimaa 100%, omanik Narva-Jõesuu linn Tallinn-Narva tee on põhimaantee, ning Kolbaku tee ja Hotelli tee on mõlemad kõrvalmanteed. 1.2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID, PLANEERINGUD Projekti koostamisel on aluseks võetud Maanteeameti poolt väljastatud projekteerimistingimused Riigitee 1 Tallinn-Narva km 198,25-198,45 äärde kergliiklustee ehituse põhiprojekti koostamise nõuded. Projekti koostamisel on arvestatud Maanteeameti ja tehnovõrkude valdajate tehniliste tingimustega. Projekteerimise käigus on arvestatud Vaivara valla üldplaneeringuga (koostaja AS Pöyry Entec), kehtestatud Vaivara Vallavolikogu määrusega nr Üldplaneeringust lähtuvalt ei ole vaja lisada projekti täiendusi. Projekteeritava tee ääres puuduvad projektlahendust mõjutavada detailplaneeringud või muud planeeringud. 1.3 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID Ehitusseadustik (RT I, , 1; jõustunud redaktsioon) Liiklusseadus (RT I, , 1; jõustunud redaktsioon) Tee projekteerimise normid (RTL 05,08,2015 nr 106, Maanteede projekteerimisnormid ); Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (Majandus ja taristuministri määrus nr 82) Liikluskorralduse nõuded teetöödel (määrus vastuvõetud nr 90); Riigiteede liikluskorralduse juhis (kinnitatud Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 1-2/18/098); Teetööde tehniline kirjeldus (kinnitatud Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0234); juhend Elastsete teekatendite projekteerimise juhend kinnitatud Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0088) tehnoloogiline juhis Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2015 (kinnitatud Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0314) juhend Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (kinnitatud Maanteeameti peadirektori a käskkirjaga nr 0215) MKM määrus nr 101"Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" EVS 843:2016 Linnatänavad; EVS 613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine; 5

6 EVS Tee-ehitus. Asfaltsegude täitematerjalid EVS Tee-ehitus. Bituumensideained EVS Tee-ehitus. Asfaltsegud Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT, nr 34). 1.4 PROJEKTI UURINGUD Geodeetilised uurimistööd on teostatud OÜ Tinter-Projekt poolt 2018.a aprillis. Uurimistöö aruanne on vormistatud eraldi köitena töö nr GEO. Geoloogilised uuringud on teostatud mail 2018 OÜ Tinter-Projekt poolt. 2 OLEMASOLEV OLUKORD Projektis käsitletud ala on riigitee nr 1 Tallinn Narva tee PK 198,25-198,45 ääres. Antud lõigus puudub kõnnitee Laagna bussipeatuse ja Laagna küla vahel. Selleks, et pääseda bussipeatusest Laagna külla sisse kasutatakse kergliiklusteena kindlustatud teepeenart või sõiduteed. Riigitee nr 1 Tallinn Narva tee on sellel lõigul kaherajaline ning katte laius on ca 9 meetrit. Maantee põhjapoolne serv on varustatud põrkepiiretega. Hotelli tee ja Kolbaku tee on mõlemad asfaltkattega teed, ning sõidutee laiused on vastavalt 4 ja 3 meetrit. Lubatud kiirus on Tallinn Narva teel 70km/h, Hotelli ja Kolbaku teedel - 30km/h. Liiklussagedus Teeregistri andmetel (AKÖL 2016a) tee 1 Tallinn-Narva 5486 a/ööp. 2.1 MAAKASUTUS Projekti koosseisus on koostatud eraldi krundijaotuskava. Krundijaotuskava on köites IV. 2.2 KITSENDUSI PÕHJUSTAVAD OBJEKTID Projektis käsitletud alale jäävad Telia Eesti AS-i sideliinirajatised (sidejaotuskapp, sidekanalisatsioon). Kõik tänavalgustuse postid ja liinirajatised jäävad projekti tööalalt väljaspoole. Tänavavalgustus on paigaldatud puidust mastidele. Reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku projektalal ei esine. 6

7 Tehnovõrkudest paiknevad projekteeritava kergliiklustee piirkonnas: Alates PK 0+21 kuni PK 1+96 paralleelselt kergliiklusteega kulgev Telia Eesti AS-i side kaabelliin, kaitsevööndi ulatus 1m mõlemal pool liini telge; Alates PK 0+26 kuni kuni PK 1+96 paralleelselt kergliiklusteega kulgev Telia Eesti AS-i side kaabelliin, kaitsevööndi ulatus 1m mõlemal pool liini telge; PK 0+49 kergliiklustee vasakul pool Telia Eesti AS-i sidejaotuskapp. Projekti piirkonnas on Eesti Lairiba Arenduse SA poolt projekteeritud side mikrotorustik, mis ristub projekteeritava kergliiklusteega PK ELASA projekti elluviimise aeg pole veel määratud. 2.3 UURINGUD GEODEETILINE UURING Geodeetiline uuring on teostatud märtsis Töö nr GEO, OÜ Tinter-Projekt. Objekti mõõdistamisel kasutatud geodeetiliste punktide andmed saadud Maa-ameti GIS-andmebaasis. Mõõdistamise plaaniline ja kõrguslik viga on kuni +/-1 cm. Kasutaud geodeetiliste punktide koordinaadid L-Est'97 süsteemis ja kõrgused EH 2000 süsteemis. Mõõdistamisel kasutatud tahhümeetrilist mõõdistamisviisi. Mõõdistatud kogu maapealne situatsioon, mõõtkavas M 1:500. Objekt joonestatud joonestusprogrammiga AutoCAD Civil 3D Objekti piiresse jäävad kommunikatsioonid on kooskõlastatud valdajatega. Katastriüksuste piirid on saadud digitaalselt Maa-ametist seisuga Ehitustööde alasse geodeetilise põhivõrgu punkte ei jää GEOLOOGILINE UURING Geoloogilised uuringud viidi läbi mai 2018 OÜ Tinter-Projekt poolt. Uuritud sügavuses on välja eraldatud järgmine pinnasekiht: kasvumuld 0,00...0,50 m Puurauk, nr Asukoht Mullakihi paksus, cm Kõrgus (maapinnal / kihi põhjal), m PA 1 PK ,54 / 48,19 PA 2 PK ,42 / 48,07 PA 3 PK ,60 / 47,20 PA 4 PK ,64 / 47,34 PA 5 PK ,61 / 47,11 7

8 Kogu projekteeritaval alal tuleb kasvupinnas välja kaevata. Uuringute ajal pinnasevett pole tuvastatud. 3 PROJEKTLAHENDUS 3.1 ÜLDANDMED Projektalal asuvate teede klassid on: Riigitee nr.1 Tallinn Narva; põhimantee Käesoleva projektiga on kavandatud uue kergliiklustee ehitus. Projekteeritava tee eesmärk on siduda omavahel olemasolev bussipeatus ja Laagna küla ning tagada jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutus. Üldine projekteerimistase on rahuldav. Kogu trassilahendus on kokku lepitud Tellijaga, kohaliku omavalitsuse esindajatega ning maaomanikega. Projekteeritava jalg- ja jalgrattatee põhilised näitajad: Tee laius 2,5 meetrit Tugipeenra laius 0,25 meetrit Põikkalle 2 % Mulde nõlvus 1:2 3.2 PLAANILAHENDUS Projekteeritud kergliklustee tee asub Riigitee nr 1 Tallinn-Narva põhjaserva jääres. Projekteeritud on ca 200 m pikk kergliiklustee olemasolevale haljasalale ning ülekäigukoht Kolbaku teel. Horisontaalkõvera minimaalne raadius on 50 m. Asendiplaaniline lahendus koos parameetritega on toodud joonisel RISTLÕIKE LAHENDUS. Uus kergliiklustee on 2,5 m lai. Kergliiklustee ja olemasoleva hekki vahele on ette nähtud haljasala laiusega vähemalt 1,5m. Projekteeritud teel on ette nähtud tugipeenrad laiusega 25 cm. Haljasala tuleb korrastada vähemalt 1,0m ulatuses. Ristlõige on toodud joonisel VERTIKAALGEOMEETRIA Maksimaalne pikikalle on 2,5 %, minimaalne pikikalle on 0,5 %. Vertikaalkõverate minimaalsed raadiused on: - Kumeral vertikaalkõveral R= 400m, - Nõgusal vertikaalkõveral R= 500m. 8

9 Kergliiklusteele on antud ühepoolne põikkalle 2,0% üldjuhul aleviku poole. Sademevete äravool on suunatud haljasalale imbumiseks. Projekteeritud vertikaalplaneerimine on välja toodud projekti joonisel 3. Vertikaalplaneerimine on lahendatud 10cm täpsusega RISTMIKUD Kolbaku tee ristmik (PK 0+34) ja Hotelli tee (PK 01+96) on T-kujulise ristmikud. Ristmikel ümberehitustöid ei kavandata, jäävad olemasolevad lahendused. Mahasõidud Antud projektiga on ette nähtud Pärnapuu maja kinnistu olemasoleva mahasõidu ümberehitamine. Mahasõidu asukoht on PK MULLATÖÖD 4.1 MULDKEHA EHITAMISE NÕUDED Jalgtee ning mahasõitude alt on kaevamissügavus min 0,45 m projekteeritud katendi pinnast. Väljakaevatud süvendi põhi tuleb enne mulde aluskihtide paigaldamist tihendada (min kt=0,95). Kohaliku täitematerjali minimaalne filtratsioon peab aktiivtsoonis olema k 0,2 m/ööp. 4.2 DREENKIHT Projektis ette nähtud dreenkiht on min paksusega 20 cm. Dreenkihi materjali valib ehitaja ja kooskõlastab Tellijaga. Nõuded dreenkihile: Dreenkihi materjali filtratsioon - Kf 1,0 m/ööp. Dreenkihi tihendustegur min kt= 0,98. 5 KATEND 5.1 KATENDID JA KONSTRUKTSIOONID Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist Katendite näidislahendused väikese liiklussagedusega teedele Käesoleva projekti raames katendi arvutust ei teostata. Katendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimise juhendile). Kasutusaja algusaastaks võetud aasta. 9

10 Valitud jalg- ja jalgrattatee katendikonstruktsioon on järgmine: TÜÜP I Kergliiklustee AC 8 surf Killustikalus fr 4/32 Dreenkiht k 1,0 m/ööp Olemasolev alus või täide k 0,5 m/ööp 5 cm 15 cm Min 20 cm Vastavalt pikiprofiilile Valitud mahasõidu katendikonstruktsioon on järgmine: Mahasõit Purustatud kruusast kate fr.0/32+0/16 Dreenkiht k 1,0 m/ööp Olemasolev alus või täide k 0,5 m/ööp 10+5 cm 20 cm vajadusel Haljastus Muru (klass III) Kasvupinnas Täitepinnas, vajadusel 10 cm 5.2 KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED Kergliiklustee killustikalustes kasutada graniit- või paekivikillustikku. Jalg- ja jalgrattatee killustikalustes kasutatava materjali nõuded: Vastavalt Killustikust katendikihtide ehitamise juhend tabel 1 veeru nr 7 nõuetele. Mahasõidu purustatud kruusast kattes kasutatava materjali nõuded: Vastavalt Killustikust katendikihtide ehitamise juhend tabel 1 veeru nr 6 nõuetele. Nõuded asfaltbetoonsegule: AC 8 surf 70/100 (kulumiskihis, kergliiklustee) Vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise tabel 1 nõuetele 900<AKÖL 20<1500 Märkused: 1. Asfaltsegu sideaine valib seguprojekti koostaja vastavalt standarditele EVS 901-3: 2009 "Teeehitus, Osa 3: Asfaltsegud" ja EVS 901-3: 2009 "Tee- ehitus, Osa 2: Bituumensideained" ning kooskõlastab selle enne tootmisesse andmist tellijaga. 2. Nõuded asfaltsegu omadustele, mida tabelis ei kajastata, tuleb vaadata standardi EVS 901-3: 2009 "Tee- ehitus, Osa 3: Asfaltsegud" vastava segu lehelt. 3. Asfaltsegude täitematerjali purustatud pindade vähima sisalduse, peenosiste suurima sisalduse ja külmakindluse kategooriad vastavalt standardis EVS 901-3: 2009 "Tee- ehitus, Osa 3: Asfaltsegud" esitatud nõuetele. 10

11 4. Jämetäitematerjalid peavad vastama standardi EVS 901-3: 2009 "Tee- ehitus, Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid" nõuetele. 5. Asfaltsegude täitematerjalide kategooriaid on korrigeeritud võrreldes standardiga Tellija nõudmisel. Äärekivid Käesolevas projektis ei ole uute äärekivide paigaldus ette nähtud. 6 VEEVIIMARID Sademeveed on juhitud kergliiklustee kõrval asuvatele haljasaladele imbumiseks. Projekteeritud vertikaalplaneerimine on välja toodud projekti joonisel 3 Vertikaalplaneerimine ja tehnovõrgud. Vertikaalplaneerimise horisontaalid on näidatud 10 cm vahedega. 6.1 TRUUBID Hotelli tee lähedal on ette nähtud uue plasttruubi ehitus (PK 01+93) kergliiklustee all. Truubil kasutada PE või PP toru DN300. Projekteeritud truubitoru pikkus on 4 m, kalle 2,5 protsenti. Väljavool on kõrgusel 47,55 m, sissevool 47,65 m. Truubi väljavoolu juures tuleb kindlustada mulde nõlvad ja põhi 1,5 m pikkuses munakivisillutisega (betoonalusel) antud tööd kuuluvad lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste oleks vähemalt 98%. 7 LIIKLUSKORRALDUS Projektis käsitletud alal säilivad olemasolevad liikluspiirangud. Projektiga on ette nähtud ülekäigukoht Kolbaku teege ristumiskohas. 7.1 LIIKLUSOHUTUS Kerkliikluse (jalakäijad, jalgratturid jne) ja autoliikluse eraldamine ning välisvalgustuse rajamine parandavad maanteelõigu liiklusohutust. Projekteeritava lõigu ulatuses käesoleva lahendusega võrreldes olemasoleva sõidutee olukorraga täiendavaid kiiruspiiranguid ette ei ole nähtud. 7.2 LIIKLUSMÄRGID Projektis on ette nähtud paigaldada vastavad liiklusmärgid. Liiklusmärgid 435 ja 445 kuuluvad 0 suurusgruppi. 11

12 Märgid valmistada vähemalt 1,8 mm paksusest tsingitud alumiiniumist. Liiklusmärgid on projekteeritud vastavalt standardile EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine. Jalg- ja jalgrattatee liiklusmärgil kasutada I klassi valgustpeegeldavat kilet, sõidutee liiklusmärkidel II klassi. Liiklusmärgi kandepost peab olema kuumtsingitud. Töövõtja peab valima sellise postipikkuse, et oleks tagatud liiklusmärkide üldine allserva kõrgus 2,2 meetrit teekattest. Projekteeritud liiklusmärkide kaugus teepeenra välisäärest on minimaalselt 0,5m. Poste võib vajadusel välitingimustes lõigata ning lõikeotsad tuleb sellisel juhul katta korrosioonivastase värviga, enne liiklusmärgi kinnitamist posti külge. Postideks on kuum- tsingitud terastoru. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. Liiklusmärgid tuleb kinnitada postidele vastavalt märgi tootja soovitustele. Postid ei tohi ulatuda üle liiklusmärgi ülemise serva. Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL2. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN nõuetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Liiklusmärgi posti paigaldamisel lubatud kõrvalekalded tee pikisuunas projektsest märgi paiknemisest on ±2,0 m. Liiklusmärgi paiknemise lubatud kõrvalekalle põikisuunas on ±0,1 m ning liiklusmärgi kõrgus vertikaalasendist ±5 cm. Projekteeritud liiklusmärkide nimekiri: Märk tk Märk tk 7.3 TEEKATTEMÄRGISED Teeületuse kohal PK 0+35 juures on ette nähtud markeering 946c. Kergliiklustee algustesse paigaldada märgised 974 ja 975. Teekattemärgistus sõiduteel teostada kuuma valuplastikuga, jalg- ja jalgrattatee markeering 974 ja 975 teostada värviga. Katte märgistustööd on projekteeritud vastavalt standardile EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine ja vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0103 kinnitatud juhendile Riigiteede kattemärgistus. Riigiteede kattemärgistuse valiku ja paigaldamise juhend. 7.4 BUSSIPEATUSED Olemasoleva buusipeatuse ümberehitustöid ei kavandata. 12

13 8 TEHNOVÕRGUD Projektis käsitletud alale jäävad side-, elektri- ja tänavavalgustuse trassid. 8.1 TÄNAVAVALGUSTUS Hotelli teel on olemasolev tänavavalgustus, mis jääb projekti tööalast väljaspool. Käesoleva projekti ülesandeks ei ole tänavavalgustuse rekonstrueerimine ega ehitamine. 8.2 ELEKTRIVARUSTUS Hotelli teel on el.varustuse õhuliin, mis jätkub kuni reklaammärgini. Kõik elektrirajatised ja nende kaitsevööndid jäävad projekti tööalast väljaspoole. 8.3 SIDEVARUSTUS Projekteerimise aluseks on AS Telia Eesti poolt väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Telia Eesti AS siderajatiste asukoht looduses on täpsustatud projekteerimise käigus. Telia Eesti AS sidetrasside uuringus osales OÜ Tinter-Projekt geodeet Ever Kiiver. Lisauuringute andmed on toodud projektifailis. Sidekanalisatsiooni kaeve ehitusalasse ei jää. Olemasolev sidekapp jääb alles. Kõik olemasolevad sidekanalisatsiooni trassid jäävad töösse ja tuleb alal hoida. Plaanile on kantud ELA SA sidekaablite projektjoon. Projektjoone ja kergliiklustee ristumiskohale paigaldada reservtoru PE Opto 63x3,8, juhul kui ELA SA trassi ei ehitata varem. Enne ehitustööde algust ning peale tööde lõpu teostada sidekanalisatsiooni läbivuse kontrolltöid ehitusvööndis. Koostada ülevaatuse aktid. Juhul kui sidetorud ei ole läbitavad selgitatakse välja rikke põhjus. Kui sidekanalisatsiooni rikke põhjus on tingitud antud projekti raames ehitustegevuse tagajärjel, siis siderajatiste taastamisega kaasnevad kulutused jäävad töövõtja kanda. Kui sidekanal on oluliselt kahjustatud ehitustegevuse käigus, siis sidekanalisatsioon tuleb ehitada asendusrajatis sidekaevude vahele. Asendusrajatisega seotud kulutused jäävad töövõtja kanda. Sidekanalisatsiooni remont teostatakse enne teekatete asfalteerimist. Väljakaevatud sidekanalisatsiooni pinnase täitmisel koostada kaetudtööde aktid. Ehituse käigus tekitatud kahjustuste likvideerimine on töövõtja kohustus. Kergliiklustee alla jäävad kaablite lõigud kaitsta poolitatud kaitsetorudega De110 mm ning vajadusel alla lasta(min 1,0 m tee pinnast). Samadel lõikudel paigaldada paralleelselt kaablitega uus 100mm PVC reservtoru. Poolitatavate sidetoru otsajätku kohad hermetiseerida. Vajadusel tuleb reservtorude asukohta ja arvu ehitustööde käigus täpsustada. 13

14 Sidekanalisatsiooni kaitse- ja reservtorudena kasutada A klassi tugevusega torusid vastavalt De110 ja De100. Reservtoru otsad tuleb tähistada resonantsmarkeriga EMS 101,4 khz ja paigaldada toru sulgurid. Põhiliste sidetööde loetelu Artikli nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Sidetööd Ol.olevate kaablite kaitsmine (A-klass De a m De100 reservoru) 73, b Ol.olevate kaablite kaitsmine (PE Opto 63x3,8) m 15, AS Telia Eesti järelevalve objekt 1, Mahamärkimine ja teostusmõõdistus objekt 1, VEEVARUSTUS, REOVEE- JA SADEMEVEEKANALISATSIOON Sademevete äravool on suunatud haljasalale imbumiseks. Uue sademeveekanalisatsiooni ei projekteerita. 9 KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. Ehitusjäätmete käidelda vastavalt kehtivale korrale. 9.1 HALJASTUS Projektalal kasvavad kasvavad üksik puud. Projekteeritud kergliiklusteele jääv 1 lehtpuu tuleb likvideerida. Projekti töömahtude piirides uusistutust (kõrghaljastus) ette nähtud ei ole. PK jalgtee äärde jääv hekk tuleb säilitada. 14

15 II klassi muru andmed Kasvualuse paksus cm 10 Külvisenorm seemneid g/m² Vähemalt 30 Niitmiskõrgus cm 6-15 Külvipind tuleb tasandada nii, et seal ei oleks lohke ning et mullapind oleks sujuvalt ühendatud ümbritseva maapinna või rajatistega (nt äärekividega). Tasandatud pind tuleb tihendada rullides nii, et sinna ei jääks käimisel jälgi. Soovitatav aeg aprill mai ja juuli lõpp septembri algus. Muul ajal külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata kuni muru vihmaperioodi saabudes tärkab. 9.2 KESKKONNAKAITSE Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel Töövõtja. Jäätmekäitluse sätestab Jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 10 TÖÖDE TEOSTAMINE 10.1 ÜLDOSA Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, mis on kättesaadavad Maanteeameti veebilehel rubriigist JUHENDID. Ehitaja peab järgima kehtivat seadusandlust. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nr 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. 15

16 Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. Ehitaja peab teavitama Tellijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. Keskkonnajuhtimiskava Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Ehitustööde ajal säilivate puude läheduses tuleb tüvesid, võra ja juurestikku kaitsta vigastuste eest. Tüvekaitsed ja nende paigaldamine ei tohi omakorda kahjustada puud. Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on häiritud. Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, ehitusmaterjali jne. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale ETTEVALMISTUSTÖÖD Ehitamise ajal tuleb juhinduda määrusest "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" (RT, nr 90). Ajutiste ühenduste liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Võimalikud ajutised ümbersõiduteed ja ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga. Täpne ehitustegevus kooskõlastada Maanteeametiga. Ehitustööde läbiviimine võõral kinnistul maaomanikuga kokku leppimata ei ole lubatud. Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassivaldajaid ning vajadusel võtta selleks täiendav tööde luba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. 16

17 Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Puude ja võsa eemaldamine koos maa-ala planeerimisega on ette nähtud teha teemaa-ala ulatuses. Kännud ja kõlbmatu pinnas tuleb utiliseerida. Kooskõlas Teetööde tehnilised kirjeldused tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tühimikud (augud) ka täita, kasutades selleks vähemalt augu kõrval olevat samaväärset pinnast. Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Kasvumuld koorida tee maa-alalt ulatuses, mis on vajalik teemulde või teemulde laienduse ehitamiseks. Kasvumuld ladustada, hiljem kasutada haljastustöödel. Paigaldada sidekaablite kaitsetorusid vastavalt projektile PÕHILISTE TÖÖDE TEOSTAMINE Tee pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tee ehitustööde kvaliteet peab teetööde ja nende vaheetappide vastuvõtmisel vastama määrusele "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ( määrus nr 101). Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, mulla- ja turbasegune täitepinnas, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate säilitatavate kommunikatsioonide vigastamist. Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur maksimaalse tiheduse juures normidekohase tihendamise korral on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. Liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt Vajadusel kasutada tihendamisel vett. Kõik kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Kui kontrolli tulemused erinevad määruses nr 101 toodud lubatud piiridest, tööd vastu ei võeta. Muldkeha ja dreenkiht Liivpinnasest ehitatud muldkeha ning dreenkihi puhul kontrollitakse kihtide tihendamist kandevõime mõõtmise teel eelnevalt kalibreeritud INSPECTOR või muu sarnase seadmega. Kandevõime ei tohi olla väiksem kui projektis esitatud. Aluskihid tihendatakse kõik eraldi, vajadusel ning võimalusel ka aluspinnas. Liigset tihendamist tuleb vältida, sest see muudab osakesed ümarateks ning alus muutub ebastabiilseks. Tiheduse määramisel peab enne mõõtmisi kontrollima seadmete kalibreeritust uuritavate pinnaste suhtes ja testimise tähtaegu. Muldkeha ja dreenkihi ristprofiili kontrollitakse iga 25 meetri järel. Kontrollitakse: telje kõrguse vastavust projektile; laiust ja paiknemist tee telje suhtes; põikkaldeid; nõlvust. 17

18 Alus Kergliiklustee alused ehitada ridakillustikust. Asfaltbetoonkatte Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte peab vastama määruses "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ( määrus nr 101) toodud nõuetele. Töövõtja peab paigaldatava asfaltbetoonsegu retsepti kooskõlastama omanikujärelevalvega. Nõuded asfaltbetoonsegudes kasutatavale täitematerjalile on kirjeldatud standardis EVS ja standardis EVS Asfaltbetoonsegu paigaldatakse nõuetekohaselt ehitatud ning omanikujärelevalve poolt vastu võetud alusele. Katte peab paigaldama kuiva ilmaga ja tingimusel, et alus ja muldkeha ei ole külmunud. Paigaldatud asfaltkatte tihendamist hinnatakse määruses nr 101 toodud nõuete alusel. Truubid Plasttruubi ehitamisel tuleb jälgida valmistajafirmade juhiseid. Üldjuhul tuleb silmas pidada järgmist. Tagasitäide teha kruusliivaga, mis ei tohi sisaldada veeriseid ja rahne; Tagasitäite tihendamine peab toimuma kuni 30 cm paksuste kihtide kaupa mõlemal pool truupi samal kõrgusnivool. Lõpliku tööna märgistada ülekäigukoht ja paigaldada liiklusmärgid. Heakorrastada teekoridor, teostada haljastustööd EHITUSAEGNE LIIKLUSKORRALDUS Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh. ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele ja kestvusele. Ajutine liikluskorraldus peab vastama juhendile Liikluskorralduse nõuded teetöödel. 11 KASUTAMIS- JA HOOLDAMISJUHEND Tee hooldamisel peab juhinduma järgmistest tehnilistest normidest ja standarditest, arvestades nende muudatusi ja uusi redaktsioone. Hooldustööd peavad kindlustama aastaringselt hooldatava juurdepääsutee, kõnnitee seisundi vastavuse tänavatele kehtestatud seisunditasemele (lume- ja libedusetõrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine märgpuhastus, sügisene lehtede koristus, prügi ja prahi koristus, jne). Hooldusperiood jaguneb suviseks (16.mai 15.oktoober) ja talviseks 18

19 (16.oktoober 15.mai) perioodiks. Hooldusperiood on tinglik ja tegelikkuses sõltub ilmastikutingimustest. Olulisemad nõuded kvartalisiseste teede ja tänavate talihooldeks. - hooldusel tuleb lume ja libedustõrje teostamisel juhinduda teede- ja sideministri määrusega kinnitatud Teehoiutööde tehnoloogianõuetest ; - kvartali sisesel sõiduteel (2. talvine seisunditase) hooldustsükli aeg lumetõrjel 12 tundi ja libeduse tõrjel 8 tundi kõnniteel (3. talvine seisunditase) hooldustsükli aeg lume ja libedusetõrjel 8 tundi; - hooldaja veab lume välja juhul, kui lumevallid takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liikumist ja/või piiravad nähtavust; ; - lund ei tohi lükata sõiduteelt jalgteele, kui selle tagajärjel jääb jalakäijate liiklemiseks vähem kui 1,1 m laiune riba; - sahkamistöödel jalgteedele aetud lumi tuleb koheselt koristada; - lume äraveo korraldab tee hooldaja vastavalt tee omanikuga sõlmitud lepingule; - puistematerjalidega puistamisel on lubatud kasutada fraktsioone 2-6 mm; - liiklusmärkide kattumisel lumega tuleb neid puhastada; - sademevete kanalisatsioonita teise seisunditaseme tänavatel on kloriididel põhinevate libedustõrjevahendite kasutamine keelatud. Üleminekul talviselt perioodilt suvisele perioodile teostatakse hiljemalt 16. maiks kevadised puhastustööd, mille käigus korraldatakse talviste puistematerjalide ja pühkmete kokkukogumine ja äravedu ning teostatakse tänavate, parklate ja jalgteede ühekordne survepesu ja muu lahtise prügi koristamine. Enne suvisele puhastusperioodile üleminekut viiakse tööpiirkonnas läbi ülevaatus, mille käigus kontrollitakse piirkonna seisukorda ja tehakse kindlaks puudused ning määratakse aeg fikseeritud puuduste kõrvaldamiseks. Olulisemad nõuded kvartalisiseste teede ja tänavate, parkimiskohtade, jalgrattateede suviseks hooldeks: - puhastatavatelt aladelt kogutud praht tuleb koheselt ära vedada, keelatud on prahi jätmine tänavale või tänavaprügikastidesse; - jalgteede puhastamisel ei tohi harjata puistematerjali kõrvalasuvale haljasalale; - kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi; - kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb koheselt kaitsta pindamise teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse. Praod kaitsta ribapindamise teel; - liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad, ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, vajadusel märgi pind pesta; - mehaaniliste vigastuste korral metallpindadel (märgipostid, torupiirded, jne) tuleb koheselt kaitsta korrosioonivastase värviga, et vältida korrosiooni teket; - tuleb tagada asfaldile ja äärekividele pealekasvanud rohukamara ja umbrohu eemaldamine; - vastavalt vajadusele tuleb teostada puude harvenduslõikus, võrade regulaarne vormilõikus, murdunud ja kuivanud okste lõikus, võra- ja juurevõsude lõikamine; 19

20 - äsjarajatud murualasid ja istikuid tuleb põuaperioodil kasta; - muru tuleb niita vastavalt vajadusele, muru kõrgus ei tohiks ületada 10 cm; Koostas: Dmitri Firsov 20

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx Töö nr VP17013 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L 8 0 8 0 8 0 MULLATÖÖD ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD MULLETE EHITAMINE Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - Kaeviku täitematerjali filtratsioonimoodul - vastavalt

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS - 1 - Teguri 55 Tartu51013 Telef. 7 371 766 Reg.kood: 10737693 EP 10737693-0001 Teehoiutööde tegevusluba Nr.014/042/0716/09193 TELLIJA : MAANTEEAMETI IDA REGIOON TÖÖ : 08/201 /2012 MAANTEEAMET LAEKVERE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_ NARVA HARIDUSE TN 2 MÄNGUVÄLJAKU PROJEKT HARIDUSE tn 2 NARVA LINN TÖÖ NR 201722 EELPROJEKT Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Reg. nr. 75039729 Peetri plats 3 Narva linn 20308 Harju maakond

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_ KINNITATUD: Sindi Linnavolikogu 15.04.2010 Määrusega nr 4 Sindi linna kaevetööde eeskiri Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Telefon: +372 606 0721; e-post: juri.pihlak@maardu.ee Registrikood: 75011470

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 faks 730 0315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-211 Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est 97) X 6584390 EP10171636-0001 Y 674970 MP0010-00 ROODU

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

How to use

How to use RAUDTEEDE PROJEKTEERIMINE JA RAUDTEE-EHITUSTÖÖDE KORRALDUS KEES VANAMÖLDER 1 Ettekande sisu 1. Sissejuhatus. Mõisted. Raudtee konstruktsioon, sarnasused / erinevused autoteedega 2. Uute raudteede ehitus.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem