Microsoft Word - HaapsaluViigiKoolioppekava.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HaapsaluViigiKoolioppekava.doc"

Väljavõte

1 Haapsalu Viigi Kooli õppekava üldosa Kuni Haapsalu Sanatoorne Internaatkool Koostatud 2012 detsember, uuendatud 2014 Sisukord 1. Haapsalu Viigi Kooli missioon ja visioon 2 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted 3 3. Tunnijaotusplaan, valikkursused, õppesuunad ja lisatundide kasutamine Põhikooli riiklik õppekava (RÕK) Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õpe (LÕ) Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõpe (TÕ) Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava hooldusõpe (HÕ) 7 4. Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted 7 5. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 7 6. Õppe- ja kasvatustöö korraldus 8 7. Hindamise korraldus 8 8. Järelvastamise ja järeltööde sooritamise kord Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus Õpilaste juhendamise ja õpiabi osutamise põhimõtted Karjääriteenuste korraldus Nõuded õpetaja töökavale Kooliõppekava uuendamise ja täiendamise kord 15 Lisa 1 Arenguvestluse läbiviimise juhend Lisa 2 Loovtöö läbiviimise korraldus Õppekava koostamise alus: 1

2 1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus vastu võetud ; redaktsiooni jõustumise kp: Põhikooli riiklik õppekava; nr 1; täiendatud Vabariigi Valitsuse määruse alusel 3. Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava lisa1;lisa 2 vastu võetud a määrus nr Kooli arengukava 1. Haapsalu Viigi Kool on põhikool füüsilise ja hariduslike erivajadustega õpilastele, kus viiakse läbi põhikooli riiklikku, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet. Kooli missioon: Haapsalu Viigi Kool arvestab iga haridusliku ja füüsilise erivajadusega õpilase individuaalsust, loob võimalused tema igakülgseks võimetekohaseks arenguks ning elus toimetulekuks. Kooli visioon: Haapsalu Viigi Kool on kõrgeima kompetentsi taseme ja sobivaima füüsilise õppekeskkonnaga kool Eestis tugi- ja liikumisaparaadi talitlushäirete, liitpuudega ja intellektipuudega õpilastele. 2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted Kooli õppe- ja kasvatustöö on suunatud õpilaste eetiliste väärtushinnangute ja iseseisvas elus vajalike toimetulekuoskuste kujundamisele. Eesmärgid ü Anda erivajadustega lastele üldharidus vastavalt nende füüsilistele ja vaimsetele võimetele; ü Tagada koolikohustuse täitmine ja vähemalt rahuldav õppeedukus; ü Arvestada õpilaste tervislikku seisundit ja toetada selle paranemist või säilitamist; ü Valmistada erivajadustega laps ette elus toimetulekuks ja edasiõppimiseks; ü Omavahelistes suhetes väärtustada sallivust, kaaslaste vajaduste arvestamist ja abivalmidust; ü Tagada õpilaste, pedagoogide ja lastevanemate rahulolu. Põhimõtted Kooli õppekava arvestab õpilaste eripära, mis tuleneb nende füüsilisest, vaimsest, kõnelisest, sotsiaalsest ja kognitiivsest erivajadusest. Õppetöö taseme ja kasvatuslike meetmete aluseks on nõustamiskomisjoni, eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, psühhiaatri ning eriarstide uuringud ja soovitused. Klassijuhataja (tiimijuht) jälgib koostöös õpilase, aineõpetajate, kasvatajate ning lapsevanematega õppetöö taseme jõukohasust ja teeb vajadusel ettepaneku selle muutmiseks. Kui õpilasel tekivad antud klassi ainekava omandamisel raskused, siis rakendatakse tema toetamiseks järgmiseid tugisüsteeme:aineõpetaja konsultatsioonid, õpiabirühm, kõneravi, individuaalne õppekava, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõustamine, õppimistund õpilaskodus. Töös HEV lastega on õpetajate kvalifikatsiooninõudeks eripedagoogiline kõrgharidus või lisaks erialasele kõrgharidusele 320-tunniline eripedagoogiline koolitus ning kasvatajatel 160-tunniline eripedagoogiline koolitus. 2

3 Kooli ainekavade aluseks on põhikooli riiklik õppekava, kuid kooli õppekava koostamisel arvestatakse erivajadustega laste klassi üldist taset ning keskendutakse baasteadmiste ja praktiliste oskuste õpetamisele. Teadmiste hindamisel arvestatakse konkreetseid õpitulemusi, kuid ka õpilase suutlikkust, tema panust kavandatud eesmärkide täitmisel ning arengudünaamikat. HEV õpilased saavad põhihariduse ja põhikooli lõputunnistuse vastavalt omandatud õppekavale. Õpilaste erivajaduste korrigeerimiseks ja tervisliku seisundi parandamiseks pakume õpilastele paralleelselt õppetööga ravivõimlemist, füsioteraapilisi protseduure (massaa, osokeriit, ravivannid), muusika-ja hobuteraapiat ning medikamentoosset ravi. Toetavaid raviprotseduure saavad lapsed plaaniliselt kuuridena 1-2 korda õppeaastas, olenevalt haiguse raskusest. Kool osaleb ka Tervist Edendavate Koolide võrgustiku töös, mille raames kutsutakse esinema erinevate valdkondade spetsialiste (tervislik toitumine, seksuaalkasvatus jm). Olulisel kohal on osalemine huviringide töös, mis annab HEV õpilastele võimaluse areneda, ennast väljendada kasvatada usku enesesse, suhelda eakaaslastega. 3. Tunnijaotusplaan, valikkursused, õppesuunad ja lisatundide kasutamine 3.1 Põhikooli riiklik õppekava (RÕK) Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis sätestatakse kooli õppekavaga nominaalseks õppeajaks põhikoolis 10 aastat, kusjuures lisaõppeaega rakendatakse põhikooli III astmes. Alus: PGS 17 Hariduslike erivajadustega õpilastele kohaldatavad erisused lõige (5). Õpilase puhul, kellele eriarsti otsusega on soovitatud õppimist liikumispuudega õpilaste klassis, võib kooli õppekava või individuaalse õppekavaga sätestada nominaalseks õppeajaks põhikoolis 10 õppeaastat. Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis õpetatakse A- võõrkeelena inglise ja B-võõrkeelena saksa keelt. Valikainete (valikkursuste) loendid ja valimise põhimõtted Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis õpitakse ühe valikainena informaatikat (arvutiõpetust). Põhjendus: Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast. Informaatika õpetamisel lähtutakse igapäevase arvuti- ning internetikasutaja vajadustest. See on eriti oluline füüsilise erivajadusega õppijale, kellel on tihti raskusi mobiilsusega: hea arvutikasutamise oskus avardab nii maailmapilti kui ka kommunikatsioonivõimalusi, annab võimaluse tutvuda ja efektiivselt kasutada õppetöös vajalikke materjale, lahendada praktilisi elu-olulisi küsimusi. Lisatundide kasutamise põhimõtted Põhikooli õppesuunad on valitud lähtudes õpilaste hariduslikust erivajadusest, st vajadusest 1) õpilaste kognitiivsete protsesside arendamise kaudu toetada ainealaste oskuste omandamist (õpiabitunnid); 2) ainealaste lisatundide kaudu pöörata süvendatud tähelepanu üld- ja valdkonnapädevuste saavutamiseks nendes ainetes; 3

4 3) I kooliastme arvutitundidega tagada füüsilise erivajadustega õpilastele arvutikasutamise tase, mis võimaldab II kooliastmel õppida valikainena informaatikat. 15(4) Lisaks lõikes 3 sätestatule määratakse eesti õppekeelega põhikooli I kooliastmes kaheksa, II kooliastmes kümne ja III kooliastmes nelja nädalatunni kasutamine kooli õppekavas. (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi. Lisatundide kasutamine Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis on järgmine: I klass (2 tundi): 1õpiabitund, 1 arvuti II klass (4 tundi): 2 õpiabitundi, 1 arvuti, 1 matemaatika III klass (2 tundi): 1 õpiabitundi, 1 arvuti IV klass (4 tundi): 2 õpiabitundi, 1 informaatika, 1 inglise keel V klass (5 tundi): 2 õpiabi, 1informaatika, 1 matemaatika, 1 eesti keel VI klass (1 tund): 1 informaatika VII klass (2 tundi): 1 informaatika, 1 geograafia VIII klass (1 tund): 1 informaatika IX klass (1 tund): 1 informaatika X klass (1 tund) 1 informaatika Haapsalu VK riikliku õppekava tunnijaotusplaan (RÕK) Õppeaine I ka II ka III ka eesti keel kirjandus inglise keel saksa keel matemaatika loodusõpetus geograafia bioloogia keemia füüsika ajalugu inimeseõpetus ühiskonnaõpetus muusika kunst 2 1 1/2 4, tööõpetus 1 2 2/1 4,5 Käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõpetus Kehaline kasvatus Vaba tunni ressurss Õpiabi Valikaine Arvuti/informaatika Maksimaalne nädalakoormus III klassis I poolaastal 1 kunst ja 2 tööõpetust ja II poolaastal 2 kunsti ja 1 tööõpetus 4

5 3.2 Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õpe (LÕ) Lihtsustatud õppel oleva õpilase õppeaeg on 9 aastat. Õppimine toimub põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel. Lõpuklassis sooritatakse koolieksamid eesti keeles, matemaatikas ning kooli poolt valitud õppeaines. Vajadusel saab PGSi 54 järgi jätta õpilase põhikooli lõpetamise järel ühele lisaaastale, mille jooksul tehakse koostööd Haapsalu Kutsehariduskeskusega ning kooli õppekava kaudu õpetatakse praktilisi ja sotsiaalseid oskusi, et tagada HEV õpilaste võimalikult sujuv üleminek koolivälisesse ellu. LÕK valikained on arvutiõpetus ja kodundus, lisa-aastal õpetatakse ka suhtlemis- ja karjääriõpetust ning taimekasvatust. Valikainete määramisel on lähtutud kooli missioonist, st valmistada erivajadustega lapsed ette elus toimetulekuks. Edaspidi on plaanis 9. klassi kodundus asendada suhtlemis- ja karjääriõpetuse tunniga. Haapsalu VK tunnijaotusplaan LÕ Õppeaine LA eesti keel Võõrkeel/inglise matemaatika loodusõpetus ajalugu inimeseõpetus muusika kunstiõpetus Kehaline kasvatus tööõpetus Valikõppeained Arvuti Kodundus Taimekasvatus 1 Suhtlemis- ja 1 karjääriõpetus Lisaõpe HKHK-s 4 Maksimaalne nädalakoormus Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõpe (TÕ) Toimetulekuõppe põhiülesanne on toetada mõõduka intellektipuudega õpilase arengut ning tema kujunemist Eesti kodanikuks, kes tuleb eluga toime tuttavates tingimustes, teeb võimetekohast praktilist tööd. 5

6 Toimetulekuõpe toimub põhikooli lihtsustatud riikliku toimetulekuõppe õppekava alusel, millest lähtuvalt koostatakse igale õpilasele tema arengu potentsiaali arvestav individuaalne õppekava. Lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt igaühel peab olema võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele. Õppekorralduses ja õppesisu valikul lähtutakse iga õpilase arengutasemest valdkonniti, arvestatakse õpilaste potentsiaalseid võimeid ja teisi individuaalseid iseärasusi. Arendamine toimub iga lapse arengutaseme ja arenguvõimaluste hindamise alusel, rakendades eripedagoogilisi meetodeid. Eesmärk on kujundada oskus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks sotsiaalses keskkonnas. Õpetamine ja kasvatamine toimub jõukohase praktilise tegevuse protsessis, millega kaasneb õpilastele mõistetav verbaalne teave. Eesmärk on, et õpilased omandaksid jõukohased praktilised oskused ja selleks vajalikud minimaalsed teadmised igapäevastes korduvates situatsioonides toimetulekuks. Tähtsustatakse õpilase huvi kujundamist võimalikult iseseisvalt tegutsemiseks. Kooli õppekava rakendamisel ja arendamisel arvestatakse konkreetse kooli ja klassi õpilastega. Tähtis on koostöö eripedagoogide, õpetajate, lapsevanematega, kutseõppe korraldajatega, valla või linna esindajatega ning vajaduse korral spetsialistidega väljastpoolt kooli. TÕ valikained on arvutiõpe ja kodundus. Valikainete määramisel on lähtutud kooli missioonist, st valmistada erivajadustega lapsed ette elus toimetulekuks. Lisaõppe LA1 ja LA2 tunnijaotusplaan on sama, mis 8. ja 9. toimetulekuklassil, sest lisa-aastate õpilased õpivad liitklassis, kuid suurem osakaal on praktilistel, rohkem iseseisvust nõudvatel tegevustel. Võimalusel tehakse koostööd Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Lisa-aasta õpilasi, kelle füüsiline erivajadus seda võimaldab, juhendatakse jõukohastel korrastustöödel koolis. Haapsalu VK tunnijaotusplaan TÕ Õppeaine/Klass LA1 LA2 Elu- ja toimetulekuõpe Eesti keel Matemaatika Kunst ja käeline tegevus Muusikaõpetus Tööõpe Kehaline kasvatus Rütmika Valikõppeained Arvutiõpe Kodundus Nädalakoormus

7 3.4 Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava hooldusõpe (HÕ) Lisatud 2013 Hooldusõppe põhiülesanne on sügava ja raske intellektipuudega lapsel olemasolevate funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine, et tagada harjumuspärases keskkonnas tema potentsiaalile vastav järjest iseseisvam toimimine. Hooldusõppe korralduses ja õppesisu valikul lähtutakse iga õpilase arengutasemest ja potentsiaalsetest võimetest toimida järjest iseseisvamalt. Õppesisu määramisel lähtutakse Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lisas 3 Hooldusõpe esitatud rõhuasetustest ning õpitulemustest tegevusvaldkonniti. Tegevusvaldkonnad on järgmised: motoorika, sotsiaalsed oskused, kommunikatsioon, kognitiivsed oskused. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava. Õpe võib toimuda üleminekuga ühelt arengutasemelt teisele või ainult ühe arengutaseme piires. Õppetegevus korraldatakse üldjuhul õpperühmadena, kus arvestatakse iga lapse arengutaset ja individuaalsust ning kus on tagatud individuaalne lähenemine. Õppetööd rühmas viivad läbi õpetaja (eripedagoog) ja abiõpetaja(d). Hooldusõppes on nädalakoormus kõigil kolmel arengutasandil maksimaalselt 20 tundi. Lapsevanema (hooldaja) poolt hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal esitatud põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra kuni 20 nädalatunni ulatuses igal õppeaastal. Täiendavate õppeaastate kohustuslike ja valikainete kohta koostatakse jätkuvalt õpilasele individuaalne õppekava. 4. Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted Läbivad teemad puudutavad õpilase isiksuse ja sotsiaalse arengu seisukohalt olulisi eluvaldkondi, mida ükski õppeaine eraldi ei käsitle. Läbivate teemade õpetamise eesmärk on kujundada teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumisnorme valdkondades, millel on kokkupuutepunkte paljude õppeainetega. Õpetus realiseerub kooli kogu tegevuse kaudu, arvestades kooliastmeti õpilaste arengutaset. Läbiv teema(d) on ühtlasi ka III kooliastme loovtöö teema. Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 4) kultuuriline identiteet; 5) teabekeskkond; 6) tehnoloogia ja innovatsioon; 7) tervis ja ohutus; 8) väärtused ja kõlblus. Haapsalu Viigi Kooli õppekava oluliseks läbivaks teemaks on Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Lisaainena õpetatakse RÕK ja LÕ lõpuklassides karjääri- ja suhtlemisõpetust. Antud teema käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on võimeline kujundama oma elu teadlike ja adekvaatsete otsuste kaudu, sh tegema mõistlikke kutsevalikuid. Olulisel kohal on koostöö psühholoogi, klassijuhataja, lapsevanema/kasvataja, sotsiaaltöötaja, õpilase vahel. Õpilast suunatakse 7

8 1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi; 3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja koolitusvõimalusi; 5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. Loovtöö viiakse läbi põhikooli III astmes õppeaineid lõimiva loovtööna, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö vm. Konkreetse teemavaliku teeb õpilane ise. Loovtöö võib olla individuaalne või kollektiivne. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele. Loovtöö läbiviimise korraldus vt lisa Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted Põhimõtted: Korrektsioonilised, sotsiaalseid oskusi arendavad, adekvaatset enesehinnangut kujundavad projektid, kutsevalikuga seotud tegevused. Konkretiseeritakse iga õppeaasta algul. Tegevused: tervisepäevad; spordipäevad; draamaõpe, sh etendused maakonna lasteasutustele, osavõtt teatrifestivalist; ühisettevõtmised spordis, kunstis ja muusikas Soome, Läti ja Leedu füüsilise erivajadusega laste koolide ja Eesti sanatoorsete koolidega; osavõtt maakondlikest aineolümpiaadidest; õppeekskursioonid; osavõtt linna, maakonna ja vabariiklikest õpilastööde näitustest; osavõtt E. Enno etluskonkursist, S. Roosi muinasjutuvõistlusest, lilleseadevõistlustest; kutsenõustamisega seotud tegevused koolis, koostöö Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Astangu Rehabilitatsioonikeskusega. 6. Õppe- ja kasvatustöö korraldus Haapsalu Viigi Koolis rakendatakse traditsioonilist aineõpet, st kõiki aineid õpitakse kogu õppeaasta jooksul. Õppetöö toimub tunniplaani alusel, tundide arv klassiti lähtub riiklikust tunnijaotusplaanist. Õppetöö läbiviimise põhiliseks vormiks on õppetund. Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg planeeritakse õppeaasta I ja IV veerandile. Aine- ja ringitunnid, vaba aja ja ravitegevused on suunatud õpilase arendamisele eesmärgiga valmistada erivajadustega laps ette elus toimetulekuks ja edasiõppimiseks ning arvestavad õpilaste tervislikku seisundit. Probleemide ilmnemisel rakendatakse aineõpetaja, klassijuhataja, eripedagoogi jt ettepanekul järgmiseid tugisüsteeme: liikumisravi, logopeedia, füsioteraapilised protseduurid, eripedagoogiline metoodika, konsultatsioonid, individuaalne õppekava, õpiabirühm, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi teenus, õppimistund, personaalne abistaja. Tugiteenuste tulemuslikkust analüüstakse nn tiimikoosolekutel (igas klassis vähemalt kord õppeaastas), kus osalevad õpilasega tegelevad töötajad. 8

9 Õpilaskodu töö eesmärk on, et olenevalt individuaalsest erivajadusest tuleksid õpilased oma elu korraldamisel võimalikult iseseisvalt ja edukalt toime. Õpilaskodu kord on päevakavaga reguleeritud. Õpilaskodus on 7 puudega ja liitpuudega laste kasvatusrühma, kus tegeletakse oskuste arendamisega ja silmaringi laiendamisega. Lapsi suunatakse oma vaba aega sisustama kasuliku, meelepärase ning huvitava tegevusega. 7. Hindamise korraldus Alus: Põhikooli riiklik õppekava 22 Haapsalu Viigi Koolis rakendatakse hindamisel valdavalt viiepallisüsteemi ning veerandihindeid. Kusjuures 1) hindega 5 ehk väga hea hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 2) hindega 4 ehk hea hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 3) hindega 3 ehk rahuldav hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 4) hindega 2 ehk puudulik hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 5) hindega 1 ehk nõrk hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega 5 hinnatakse õpilast, kes on saavutanud % maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega %, hindega %, hindega % ning hindega %. Hindamisel on soovitatav kasutada kujundava hindamise põhimõtteid (õpieesmärkide läbiarutamine õpilastega, pidev tagasiside õpitulemustest, õpilaste kaasamine hindamisse, konkreetne tegevuskava õppetulemuste parandamiseks). Kujundav hindamine annab õpilasele informatsiooni selle kohta, kuidas ta saab oma õppimist paremaks muuta juba õppeprotsessi käigus. Erandid hindamisel: 9

10 1. Kirjeldavat sõnalist hinnangut kasutatakse RÕK I klassis, LÕ I klassis ja toimetulekuõppes ning nendes klassides on kasutusel kooli poolt välja töötatud tunnistus. 1.1 Sõnalised hinnangud RÕK I ja LÕ I klassis on järgmised: H - tuleb hästi toime; T - tuleb toime; A tuleb toime abiga; ET ei tule toime Sõnaline hindamine kirjeldab olemasolevaid oskusi, lapse arengut, hindab arengus toimunud saavutusi, õpioskuste kujunemist, õppeprotsessis osalemist ja juhib tähelepanu lähematele õppekasvatustöö ülesannetele. Hinnang tuleb toime abiga sisaldab järgnevaid võimalusi tuleb toime sõnalise abiga, eeskuju järgi või koostegemisel. Õpilase koolist lahkumisel teisendatakse selle õppeaasta kokkuvõtvad hinded ja käimasoleva õppeveerandi jooksul saadud hinded viie palli süsteemi. Viiepallisüsteemis on arvestus järgmine: tuleb hästi toime ( 5-4); tuleb toime - (4-3); tuleb toime abiga (abivahendid, eeskuju, koostegevus) (3-2); ei tule toime Hindamine toimetulekuõppes: ü Õpilasel peab olema võimalus saada jõukohases töös võimetekohase osalemise ning töö tulemuse kohta konkreetne positiivne hinnang. ü Hindamine toimetulekuõppes toimub õpilasele koostatud individuaalse õppekava nõuete alusel. Õpieesmärkide saavutamise taset hinnatakse sõnaliste hinnangutega. ü Hindamise eesmärgiks on: 1) motiveerida õpilasi õpiülesandeid sooritama ja märkama oma tulemuse vastavust näidisele või etalonile; 2) mõjutada õpilase võimalikult adekvaatse enesehinnangu kujunemist; 3) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja potentsiaalse arengu toetamisel; 4) anda õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale) teavet õpilase arengudünaamikast. Sõnalised hinnangud toimetulekuõppes: 1) tuleb toime a) tuleb hästi toime b) tuleb rahuldavalt toime 2) tuleb toime abiga a) tuleb toime sõnalise abiga, b) tuleb toime näidise või eeskuju järgi, c) tuleb toime koostegevuses, d) tuleb toime füüsilise abiga 10

11 3) ei tule toime Hinnang ei tule toime viitab vajadusele muuta individuaalset õppekava ning seda ei kasutata kokkuvõtval hindamisel. 2. Kokkuvõtvat poolaastahinnet kasutatakse juhul, kui antud aines on ainult 1 tund nädalas. Kui õppeperioodi keskel on õppeaine poolaastahinne või -hinnang jäänud andmata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul vastaval perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele «nõrk» või antakse tulemustele mitterahuldav hinnang.õpilasele, kelle poolaastahinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, parandusõpe, konsultatsioon jm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. Käitumise ja hoolsuse hindamine Käitumist ja hoolsust hinnatakse igal õppeveerandil. Õppeaasta kokkuvõtvad hinded märgitakse klassipäevikusse ja -tunnistusele, käitumishinne ka õpilasraamatusse. Põhikooli lõputunnistusele märgitakse ainult käitumishinne. Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega "eeskujulik", "hea", "rahuldav" või "mitterahuldav". Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumisja kõlblusnormide järgimine koolis ning väljaspool kooli. 1. Käitumishindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt. 2.Käitumishindega "hea" hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid. 3.Käitumishindega "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja lastevanemate tähelepanu ning suunamist. 4.Käitumishindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate nõudmistele. Erandjuhtudel võib õpilase käitumise hinnata "mitterahuldavaks" ka üksiku ühiskonna- või kõlblusvastase teo eest. 5.Käitumise aastahindeks pannakse "mitterahuldav" kooli õppenõukogu otsuse alusel. Selleks esitab klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud ka õpilasomavalitsuse seisukohti ja ettepanekuid. 11

12 Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema kohusetunne, töökus, järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 1.Hoolsushindega "eeskujulik" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse alati kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid oma võimete kohaselt, on ülesannete täitmisel püüdlik, hoolas ja iseseisev, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni. 2.Hoolsushindega "hea" hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja ülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja hoolikas ning õpib oma võimete kohaselt. 3.Hoolsushinde "rahuldav" saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid ja muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja arengutaseme kohaselt. 4.Hoolsushindega "mitterahuldav" hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate nõudmisi, jätab sageli tegemata oma kodused õppeülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus. 8. Järelvastamise ja järeltööde sooritamise kord 1. Üldjuhul peab õpilane mitteomandatud õppematerjali järele vastama 2 nädala jooksul, mõjuvatel põhjustel (haigus, pikaajaline puudumine) hiljemalt õppeveerandi lõpuks. 2. Aineõpetaja määrab järelevastamiseks ja konsultatsioonideks kindla aja (või ajad, vastavalt aine spetsiifikale) ja teatab selle õpilastele õppeaasta alguses. 3. Kontrolltöö ajal puudunud või mitterahuldava hinde saanud õpilane lepib õpetajaga kokku, kas ta vajab antud teemal konsultatsiooni või sooritab kokkulepitud ajal kohe järeltöö. 4. Järeltöö hinne kantakse klassipäevikusse kaldkriipsuga mitterahuldava hinde või puudumise järele (nt 2/4 või -/5). Mitterahuldavat hinnet võib parandada ainult ühel korral. 5. Lihtsustatud õppekava järgi õppivate õpilaste järeleaitamine ja järeltööde sooritamine toimub põhimõtteliselt samadel alustel, kuid õpetaja võib olulisi ja raskust valmistavaid teemasid korrata ka kogu klassiga. 6. Kui õpilane puudus vastamise või kontrolltöö ajal mõjuva põhjuseta või tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, kaotab ta õiguse järelevastamiseks ja peab sooritama kokkuvõtva arvestustöö kogu õppeveerandi materjali ulatuses. 9. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus Alus: Põhikooli riiklik õppekava Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule tasemele arendamiseks tuleb põhikoolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada diferentseeritud õpet. Põhikool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 2. Kool (klassijuhataja, psühholoog, sotsiaaltöötaja jt) nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises. 12

13 3. Kool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse (lõpuklassis). 4. Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul. Klassijuhataja, õpilaskodu kasvataja, tugispetsialist, meditsiinitöötaja, tehes omavahel koostööd, nõustavad lapsevanemat oma valdkonnas vastavalt tekkinud probleemidele ja vajadusele kas vestluse käigus, telefoni teel või meilitsi. Regulaarselt 1. toimub õppeaastas üks lastevanemate üldkoosolek (tavaliselt oktoobris); 2. saadab klassijuhataja vähemalt üks kord veerandis lapsevanemale lapse hinnetelehe; 3. Reeglina viiakse läbi arenguvestlus iga õpilasega üks kord õppeaastas (PGS 37 lg 3,4,5). 10. Õpilaste juhendamise ja õpiabi osutamise põhimõtted Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning probleemide ilmnemisel kohandavad õpet vastavalt õpilaste vajadusele. Vajalikud meetmed kooskõlastatakse lapsevanemaga kas arenguvestluse käigus vm viisil. Vajadusel rakendatakse (aineõpetaja, klassijuhataja, eripedagoogijt spetsialistide ettepanekul) : 1) tugispetsialisti teenust (logopeed, ravivõimlemisõpetaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog); 2) õpiabirühmas osalemist; 3) individuaalset õppekava; 4) osalemist järelevastamise tundides ja ainealastes konsultatsioonides; 5) osalemist õppimistunnis ja huviringides; 6) õpetaja/kasvataja abi klassis ja kasvatusrühmas või isiklikku abistajat. Aine- ja ringitunnid, vaba aja ja ravitegevused on suunatud õpilase arendamisele eesmärgiga valmistada erivajadustega laps ette elus toimetulekuks ja edasiõppimiseks ning arvestavad õpilaste tervislikku seisundit. Tugiteenuste tulemuslikkust analüüstakse nn tiimikoosolekutel (igas klassis vähemalt kord õppeaastas), kus osalevad õpilasega tegelevad töötajad. 11. Karjääriteenuste korraldus Antud teema käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on võimeline kujundama oma elu teadlike ja adekvaatsete otsuste kaudu, sh tegema mõistlikke kutsevalikuid. Olulisel kohal on koostöö psühholoogi, klassijuhataja, lapsevanema/kasvataja, õpilase vahel. Õpilast suunatakse 13

14 1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi; 3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja koolitusvõimalusi; 5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli õppekava üheks läbivaks teemaks on Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Seega on antud teema käsitlemine oluline kõikides klassides ja läbi kõikide õppeainete. Lähtuvalt õpilaste erivajadustest on õpilaste edasiõppimise ja kutsevaliku nõustamisel oluline koht kooli psühholoogil ning meditsiinitöötajal. Klassijuhataja/kasvataja eestvedamisel toimuvad õppekäigud erinevatesse ettevõtetesse ja kutseõppeasutuste lahtiste uste päevadele, kohtumised erinevate erialade esindajatega (eelistatult oma kooli vilistlastega), koostöö Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Astangu Rehabilitatsioonikeskusega; kutsealase töö koordineerimine (õpilane, lapsevanem, psühholoog jt spetsialistid). 14

15 12. Nõuded õpetaja töökavale 13. Kooliõppekava uuendamise ja täiendamise kord Kooliõppekava täiendamise ettepanekud arutatakse läbi ainekomisjonides ning esitatakse kooli juhtkonnale. Uuendused ja täiendused kinnitatakse õppeaasta viimases õppenõukogus (tavaliselt augustis). Kooskõlastatud: Kooli hoolekogu.. Õppenõukogu protokoll nr protokoll nr uuendatud variant kinnitatud Kooli direktor kehtestab kk 15

16 Lisa 1 ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISE JUHEND Haapsalu Viigi Koolis Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele ja koostööle, suurendama õpilase õpitahet, kujundama tema adekvaatset enesehinnangut. Arenguvestluse eesmärgiks on saada tagaside õppe-kasvatus- ning raviprotsessi tulemustest kõigilt osapooltelt: õpetaja, kasvataja,õpilane, lapsevanem, vajadusel kooliarst, logopeed, füsioterapeut, sotsiaalpedagoog, psühholoog. aidata õpilasel anda hinnang enda õppe- ja ravitulemustele ning käitumisele eneseanalüüsi kaudu; leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides; täpsustada õpilase arendamist vajavad valdkonnad; selgitada välja õpilase ja lapsevanema ootused koolile ja lahendamist vajavad probleemid; tunnustada õpilast ja toetada tema igakülgset arengut Arenguvestluse läbiviimine Alus: PGS 37 (3,4,5) Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise. Vajaduse korral kaasatakse ka teovõimelise õpilase vanem, kui õpilane on andnud selleks nõusoleku, teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid. Arenguvestlus viiakse läbi vastavalt vajadusele, kuid alati siis, kui seda soovib lapsevanem. Eelneb tiimikoosolek, kus lapsega tegelevad spetsialistid analüüsivad lapse arengut oma valdkonnas. Arenguvestlus viiakse läbi peale õpetaja (kasvataja) poolt koostatud eneseanalüüsi lehe täitmist. Eneseanalüüsi lehed koostatakse kooliastmetele erinevad. Arenguvestlust juhib klassijuhataja. Arenguvestlus dokumenteeritakse. Arenguvestluse aruanne säilitatakse õpilase toimikus, eneseanalüüsi ja rahulolu-uuringulehed tagastatakse vastavalt õpilasele ja lapsevanemale. Arenguvestluse tulemused Arenguvestluse tulemusi arvestatakse kõikides õpilasega seotud valdkondades, et tagada õpilase areng ja optimaalne integreerumine ühiskonda: tugiteenuste võimaldamine õppetöös ja füüsilise erivajadusega toimetulekuks, ravire iimi määramine, õpilase isiksuse eripära arvestamine suhtlemisel, sotsiaalsete garantiide kättesaamise kindlustamine jm. 16

17 LOOVTÖÖ LÄBIVIIMISE KORRALDUS HAAPSALU VIIGI KOOLIS Lisa 2 Aluseks: Põhikooli riiklik õppekava 15 lg 8 Läbi arutatud: õppenõukogus nr Kehtestatud direktori käskkirjaga: 1. Üldsätted (1) 9.klassi õpilased alustavad I õppeveerandil individuaalse või kollektiivse loovtööga. Loovtöö valmib IX klassi lõpuks (liitklass teeb loovtöö koos samal õppeaastal). Loovtööd hindab komisjon ja tulemus fikseeritakse põhikooli lõputunnistusel. (2) Loovtöö koostamisel lähtutakse järgmistest läbivatest teemadest: 1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 4) kultuuriline identiteet; 5) teabekeskkond; 6) tehnoloogia ja innovatsioon; 7) tervis ja ohutus; 8) väärtused ja kõlblus. (3) Antud õppeaasta loovtöö temaatika määrab kool 1. septembriks ning täpsema teemavaliku teevad IX klassi õpilased klassijuhataja juhendamisel 20. septembriks. (4) Loovtöö koostamine on lõimitud järgmiste ainevaldkondadega: eesti keel ja kirjandus toetavad suulist ja kirjalikku väljendusoskust; võõrkeeled toetavad teabeallikate mõistmist; matemaatika toetab teadmiste rakendamist loovtöö kavandamisel; loodusained võimaldavad mõista inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale; kunstiained toetavad käelise tegevuse arendamist ja loovat mõtlemist; tehnoloogia toetab arusaama teadmiste ja praktilise tegevuse omavahelisest seotusest; pakub loomingulise eneseväljenduse võimalusi; informaatika toetab teabe leidmist ja loovtöö kirjaliku osa vormistamist. (5) Loovtööks on uurimus, projekt, kunsti-, käsitöö või tehnoloogiaõpetuse projekt; näitus, kontsert, etendus vm ülekooliline sündmus; omalooming jm. (6) Loovtöö tulemust hinnatakse kaitsmisel. 2. Loovtöö eesmärgid (1) Loovtöö võimaldab õpilasel alates kavandist kuni töö praktilise teostuseni valida ise valmistatav ese, vastutada oma töö tähtajalisuse ning kvaliteedi eest. 17

18 (2) Töö valmimise käigus realiseerib õpilane loovalt oma ideid, kasutab teistes valdkondades omandatud teadmisi; koostab arvutil korrektselt vormistatud kirjaliku osa. (3) Esitamine kaitsmiskomisjonile. 1) Õpetaja poolt heaks kiidetud loovtöö kirjalik osa esitatakse kaitsmiskomisjonile tutvumiseks nädal enne töö kaitsmist. 2) Vorminõuetele mittevastav loovtöö tagastatakse õpilasele paranduste tegemiseks. 3 Loovtöö läbiviimise etapid Loovtöö etapid on: loovtöö temaatika ja juhendaja valimine, töö kavandamine, töö läbiviimine ja kirjalik kokkuvõte. (1) Klassijuhataja tutvustab õpilastele loovtöö sooritamise tingimusi 9. klassi esimesel poolaastal klassijuhatajatunnis. Aineõpetajad ja klassijuhatajad tutvustavad oma ainetunnis loovtöö põhimõtteid ja julgustavad õpilasi teemadevalikul. (2) Täpse teemavaliku teevad õpilased 9. klassi 20. septembriks aineõpetaja ja klassijuhataja juhendamisel. (3) Loovtöö teemad fikseeritakse klassijuhataja poolt hiljemalt 9. klassi septembris, kus on kirjas: töö sooritaja/sooritajad; loovtöö teema pealkiri; millal töö teostatakse; juhendaja. (4) Pärast teemavaliku kinnitamist juhtkonna poolt, koostab õpilane plaani, mille esitab aineõpetajale ning mida täiendab jooksavalt kuni loovtöö lõpuni. Plaani fikseeritakse: töö pealkiri ja töö teostaja/teostajad; planeeritavad töö etapid, ettevalmistused ja tähtajad; töö analüüs; juhendaja või klassijuhataja hinnang. (5) Lõplik aruanne koos juhendajapoolse kirjaliku hinnanguga esitatakse pärast töö teostamist õppealajuhatajale. Loovtöö kirjalikke kokkuvõtteid säilitatakse kolm aastat. 5. Loovtöö kaitsmise korraldus (1) Kaitsmiskomisjoni kuuluvad esimees ja neli õpetajat, sealhulgas loovtöö juhendaja õpetaja. Komisjoni koosseisu ja kaitsmise kuupäeva kinnitab kooli direktor käskkirjaga. (2) Kaitsmisele lubatakse õpilased, kelle praktiline töö on juhendaja hinnangul kaitsmiskõlbulik ja kellel on tähtaegselt esitatud töö kirjalik osa. (3) Loovtööde kaitsmine on avalik. Loovtöö koostaja teeb 5-10 minutilise ettekande, esitleb praktilist tööd, omaloomingut vm, põhjendades teema valikut, kirjeldades töö käiku ja analüüsides tulemusi. Vajadusel võib ettekannet illustreerida näitliku abimaterjaliga ja Power Point esitlusega. Ettekande lõpus annab loovtöö 18

19 juhendaja praktilisele tööprotsessile ja selle tulemusele omapoolse hinnangu. Komisjon ja kuulajad võivad esitada tööd puudutavaid küsimusi. 6. Hindamine (1) Loovtöö hindamisel arvestatakse töö praktilist teostatust, välimust, kunstipärasust, mahtu, loomingulisust ja viimistlust; kirjaliku töö sisu ja vastavust vorminõuetele; esinemist töö kaitsmisel ja eneseväljendust. (2) Loovtöö hindes eriarvamusel olemine otsustatakse komisjoniliikmete häälteenamusega. (3) Mitterahuldava tulemuse korral on õpilasel võimalus taotleda kaitsmist teist korda, esitades kooli direktorile vastava avalduse. 19

20 RETSENSIOON Retsenseerija nimi: Ametikoht: ÕPILASE NIMI TÖÖ PEALKIRI: Lühikokkuvõte tööst (maht, kasutatud kirjandus, vastavus pealkirjale jms) Sisuline hinnang tööle Töö komponentide hindamine: 1. Teema valik... (max 10 punkti) 2. Töö sisu (max 30 punkti 3. Viitamine (max 10 punkti 4. Vormistus (max 15 punkti) Kokku: 20

21 Nõuded loovtöö kirjaliku osa vormistamiseks 1) Töö vormistatakse A4 formaadis valgele paberile arvutikirjas Times New Roman suurusega 12 punkti ja reavahega 1,5 punkti. Tekst paigutatakse paberile rööpselt. Lehekülje vasakus servas on 3 cm, paremas 2 cm, üla- ja alaservas 2,5 cm laiune veeris. 2) Peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu ja lisade pealkirjad kirjutatakse läbiva suure tähega. Alajaotuste ja alapunktide pealkirjad kirjutatakse väiketähtedega. Pealkiri asub lehe vasakus servas. Pealkirja järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjas ei poolitata. 3) Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti, alapealkirja ning sellele eelneva ja järgneva teksti ning tekstilõikude vahele jäetakse 6 - punktine vahe. Tekst kirjutatakse ainult lehe ühele küljele. 4) Kõik leheküljed nummerdatakse. Tiitellehele numbrit välja ei trükita. Numbri koht on lehekülje alumisel veerisel. (2) Töö struktuur. Tiitelleht algab ülaservalt kooli nimega. Tiitellehe keskkohast veidi kõrgemale kirjutatakse töö täielik pealkiri. Pealkirja alla kirjutatakse töö liik (loovtöö). Tiitellehe teise kolmandiku 21

22 lõppu, paremasse serva trükitakse autori ja juhendaja nimed. Lehe alumise serva keskele trükitakse töö valmimise koht ja aasta. (Lisa 1) 1) Sisukord koosneb töö jaotise pealkirjadest, nende ees olevatest süsteemitähistest ja leheküljenumbritest. (Lisa 2) 2) Sissejuhatus sisaldab teema valiku põhjendust, töö eesmärki ning selle saavutamise teid ja võtteid. Soovitav on sissejuhatus vormistada kõige viimasena, siis haakub ta teema käsitlusega kõige paremini. Heaks tooniks on kõigi töö valmimisele kaasa aidanud isikute tänamine. Sissejuhatuse maht on 0,5 1 lehekülge. 3) Töö põhiosa annab ülevaate loovtööna valminud eseme(te), töövõtete ning materjalide ajaloolisest taustast, kirjeldatakse töö valmimise protsessi, kasutatud materjale, töövahendeid ja -võtteid. Põhiosa jagatakse peatükkideks ja alapeatükkideks. Igale peatükile pannakse sisu kajastav pealkiri. Põhiosa maht on 2 5 lehekülge. 4) Kokkuvõtte sisaldab hinnangut tehtud tööle ja seda, mida töö valmimise käigus õpiti. Võib esitada soovitusi tulemuse edasiseks rakendamiseks. Kokkuvõttes ei esitada enam uusi andmeid ja fakte ega viidata kirjandusele. Kokkuvõtte maht on 0,5 1 lehekülge. 5) Kirjanduse loetelu sisaldab töös kasutatud allikaid, mis reastatakse autorite nimede tähestikulises järjekorras. Sama autori töö esitatakse ilmumisaasta järjekorras. Raamatute ja artiklite kohta esitatakse järgmised andmed: autori(te) nimi (nimed), ilmumisaasta, pealkiri ja alapealkirjad (vastavalt tiitellehele), trüki köide, osa, number, ilmumiskoht, kirjastus või väljaandja. Raamatu näide: Mägi, O Tähtis töö. Tallinn: Valgus. Artikli näide: Põld, P Eesti tulevik ja karskus.. Valitud tööd. 2 kd, lk ) Lisad on tööd täiendav või illustreeriv materjal (joonised, tabelid, diagrammid, fotod jne). Lisad pealkirjastatakse ja tähistatakse Lisa 1, Lisa 2 jne. (3) Esitamine kaitsmiskomisjonile. 1) Õpetaja poolt heaks kiidetud loovtöö kirjalik osa esitatakse kaitsmiskomisjonile tutvumiseks nädal enne töö kaitsmist. 2) Vorminõuetele mittevastav loovtöö tagastatakse õpilasele paranduste tegemiseks. 2) arvutiõpetus: töö vormistamine, vajadusel Power Point esitluse koostamine (max punkti); 3) eesti keel: teksti õigekiri, väljendusoskus, esinemine kaitsmisel (max.punkti); (3) retsensendi hinnang (max punkti); (4) Loovtöö hindes eriarvamusel olemine otsustatakse komisjoniliikmete häälteenamusega. (5) Mitterahuldava tulemuse korral on õpilasel võimalus taotleda kaitsmist teist korda, esitades kooli direktorile vastava avalduse. 22

23 23

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ SISUKORD 1. ÜLDALUSED... 3 1.1 Hindamise alused... 3 1.2 Hindamise eesmärgid... 3 1.2.1 Teadmiste ja oskuste hindamisega püütakse:... 3 1.2.2 Käitumise ja hoolsuse hindamisega põhikoolis:... 3 1.3 Kujundav

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri 05. jaanuar 2010 Seletuskiri põhikooli riikliku õppekava määruse eelnõu juurde Sisukord: I Sissejuhatus II Määruse eesmärk ja mõju III Määruses kasutatud mõisted IV Määruse üldosa eelnõu sisu ja võrdlev

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi "Kooli") õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17

ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi Kooli) õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17 ADAVERE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA Adavere 26. augusti 2016.a Adavere Põhikooli (edaspidi "Kooli") õppekava on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 17 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2015. a määruse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISTE KORD NARVA 6. KOOLIS I. Üldsätted. I.1.Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud klassijuhataja, õpilase ja vanemate (seadusliku esindaja, edaspidi - vanem) vestlus,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA

TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA Sisukord 1. kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid... 4 1.1. Kooli eripära... 4 1.2 Põhihariduse eesmärgid... 5 1.3. Kooli väärtused...

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Viljandi Kesklinna kooli õppekava Viljandi

Viljandi Kesklinna kooli õppekava Viljandi Viljandi Kesklinna kooli õppekava Viljandi 2016 1 Sisukord ÜLDSÄTTED... 4 KOOLI ERIPÄRA, VÄÄRTUSED NING KOOLI ÕPPE-JA KASVATUSEESMÄRGID... 4 ÕPPE JA KASVATUSE RÕHUASETUSED KOOLIASTMETI... 14 ÕPPEKORRALDUS...

Rohkem

Kinnitatud TMRG direktori käskkirjaga nr. 1/227 Korrigeeritud TMRG direktor Kinnitatud TMRG õppenõukogu protokoll nr

Kinnitatud TMRG direktori käskkirjaga nr. 1/227 Korrigeeritud TMRG direktor Kinnitatud TMRG õppenõukogu protokoll nr Kinnitatud TMRG direktori käskkirjaga 01.09.2011 nr. 1/227 Korrigeeritud TMRG direktor 03.09.2012 Kinnitatud TMRG õppenõukogu protokoll nr 12 29.08.2013.a. Kinnitatud TMRG õppenõukogu protokoll nr 31.08.2015.a.

Rohkem

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL

Microsoft Word - TUGIMATERJAL_Karja_a_riteenuste_korraldus_yldhariduskoolis_RL Karjääriteenuste korraldus üldhariduskoolis Tugimaterjal Tallinn 2014 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Tugimaterjal on koostatud SA Innove poolt riikliku programmi Karjääriteenuste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi

Kinnitatud dir kk nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspi Kinnitatud dir kk 06.05.2016 nr 1.2/3 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KODUKORD 1. Üldsätted 1.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) kodukorra (edaspidi kodukord) eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik

Rohkem

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Ilmatsalu Põhikooli

Ilmatsalu Põhikooli Kehtestatud direktori 12.01.2015 käskkirjaga nr. 1-4/26 Kooskõlastatud: hoolekogus 11.12.2014, protokoll nr 1-8/2; õppenõukogus 12.01.2015, protokoll nr 1-7/2; õpilasesinduses 15.01.2016, protokoll nr

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Microsoft Word - NPK okII.docx

Microsoft Word - NPK okII.docx NARVA PAJU KOOLI ÕPPEKAVA 2016 Kooli kodukord kehtestatakse haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord 2 lg 4 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon

Rohkem

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 4 Kooli missioon, visioon ja väärtused 6 Emili kooli eripära 9 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 13 Õppekorraldus

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem