Kogudus ja kogukond: lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kogudus ja kogukond: lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed"

Väljavõte

1 Kogudus ja kogukond: lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed Johanna Rosenvald Kõrgem Usuteaduslik Seminar Karl Pajusalu Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut Toivo Pilli Kõrgem Usuteaduslik Seminar Abstract Congregation and Community: Linguistic, Theological and Sociological Connections This article focuses on the use of the concepts kogudus (Eng congregation) and kogukond (Eng community) in Estonian Christian tradition and present-day society. The etymology of these words is explored as well as their use in Estonian Bible translations and theology to assist in understanding changes in use of these terms for example the shift towards preferring community instead of congregation or church. Also, relations between religious fellowship and the wider society are described, thus bringing into discussion the sociological dimension. The latter argues that a Christian congregation, as a relations-building network, is itself a community operating in a wider social framework. Historically, kogudus has denoted a crowd or people, though the Christian meaning a congregation gathered for worship or members of a local church has also been strongly present. Kogukond is found to be in wider use in the Estonian language only since the 19 th century, partly in relation with administrative changes, referring mainly to inhabitants of a local community or parish. The authors argue that even if these two words have been intertwined in their meaning, the synonymous or

2 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 57 near-synonymous use of these concepts is a recent development. Some new church plants refer to their Sunday worship and discussion group as kogukond, reserving the word kogudus for a more abstract Christian fellowship, often including several communities. This may be a result of focus on missional contextualization, as kogukond is more neutral while kogudus has become a part of sacral language. The article concludes that the linguistic, religious and sociological use of these concepts is closely linked and awareness of these aspects helps to make clear the changes in the use of these words, and in related practices. Keywords Congregation (Est kogudus) Community (Est kogukond) Religious language Social capital A rtikkel käsitleb mõistete kogudus ja kogukond kujunemist ning kasutust Eesti kristlikus traditsioonis ja praeguses ühiskonnas. Kõigepealt vaadeldakse mõistete aluseks olevate sõnade etümoloogiat ja rahvakeelseid tähendusi ning eritletakse teoloogilisi arusaamu, mida on sõnadega kogudus ja kogukond väljendatud, keskendudes praegu toimuvatele muutustele nende mõistete kasutuses. Selleks analüüsitakse ka koguduse ja sellega seotud suurema kogukonna suhteid, tuginedes kristlike koguduste esindajate kogemustele ja arvamustele. Sõna kogudus usuliste tähenduste kujunemine on jälgitav läbi eesti kirjakeele ajaloo, nähtavad on ka selle rahvakeelsed juured. Sõna kogukond kodunes eesti kirjakeeles aga alles 19. sajandil ning sellega väljendatud mõisted on ajas varieeruvamad. Koguduse ja kogukonna sünonüümne kasutus on Eestis hakanud levima aga alles viimastel aastatel. Artiklis arutletakse ka selle arengu teoloogiliste ja sotsioloogiliste aspektide üle, arvestades sotsiaalse kapitali teooriat. Artikkel püüab vastata küsimusele, kuivõrd koguduse ja kogukonna mõistete kasutus on keeleliselt, teoloogiliselt ja sotsioloogiliselt läbi põimitud ning kuidas nende kasutust mõjutavad ühiskondlikud ja usulised rõhuasetused. Jõutakse järeldusele, et need tahud täiendavad teineteist ning aitavad mõistetega seotud praktikatest ja keelekasutuse eelistustest paremini aru saada.

3 58 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) Koguduse ja kogukonna etümoloogia ja tähenduse kujunemine eesti keeles Kogudus ja kogukond on tänapäeva eesti keeles ühtviisi harilikud sõnad, kuid selgelt erinevate tähendusega. Eesti kirjakeeles mõistetakse sõna kogudus eelkõige kiriklikes tähendusseostes (kui usuühing, jumalateenistusele kogunenud rahvas, vt EKSS: kogudus), kogukond on aga määratletud esmaselt profaanse, kirikuga mitteseotud tähendusega sõnana (kui maa-alaliselt või sotsiaalselt seotud inimrühm, sotsiaalne üksus, vt EKSS: kogukond). Nende sõnade sünonüümne kasutus on levimas teatud religioossetes praktikates, kuigi mitte laiemalt eesti kirja- ega kõnekeeles. Ajalooliselt on sõnadel kogudus ja kogukond ometi selged etümoloogilised seosed. Mõlemad on tuletatud tüvest kogu-, mis lähtub muistsest läänemeresoome või läänemeresoome-permi sõnast. Selle vasteteks on näiteks soome koko suurus; kogu, kõik, vepsa kogo hunnik; parv, võibolla ka mari keele kugu suur, tähtis (vt EES 2012: 169). On peetud ka võimalikuks, et vastav nimisõna on koguma-verbi iidne tuletis (Häkkinen 2004: 459). Sõna kogudus on tuletatud kogu-tüvest nimisõnaliitega -(d)us (Kasik 2015: 286). Tegu on ajalooliselt päris vana tuletisega, mille algne tähendus on murrete ja vana kirjakeele andmetel olnud sarnane verbitüvest tuletatud teonimisõnade omaga, vrd koguma ja kogudus kokkutulemine; üheskoos olek. Tähenduse die Versammlung kokkutulek, koosolek annab sõnale Koggodus kogudus 18. sajandi algul koostatud Salomo Heinrich Vestringi sõnaraamat (Vestring 1998: 88). Eesti vana kirjakeele korpuse VAKK andmetel esineb sõna koggodus juba aastal ilmunud Joachim Rossihniuse tartukeelses katekismuses ning 1637 ilmunud Heinrich Stahli tallinnakeelses käsi- ja koduraamatus, mõlemas just kirikliku koguduse tähenduses (vt VAKK, lemma kogudus). 19. sajandi teise poole eesti keelt kajastav Wiedemanni eestisaksa sõnaraamat esitab eeltoodud saksa vaste Versammlung kõrval sõna tähenduseks ka Gemeinde kogudus; kogukond; kihelkond jm ja Convent konvent, kiriku vm kogu (Wiedemann 1973: 319). On tõenäoline, et sõna kogudus vanim tähendus ongi eesti keelealal olnud kokkutulek, koosolek, inimeste kogu(nemine). Siiski ka kirikukoguduse tähenduse on sõna saanud varakult, tõenäoliselt juba keskajal.

4 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 59 Eesti murretes tähendab kogudus nii jumalateenistusele kogunenud rahvast (nt Viru-Jaagupi kogodus laulab praegust kerigus, Juuru kirikus on kogodus koos) kui ka kiriku liikmeskonda (nt Lüganuse lähäb tõise kihelkunda ja tõise kogoduse, Kodavere veliste kogodusen niid üeldi õded ja veljed; EMS III. 12: ). Erinevalt mitmest teisest ristiusu kesksest mõistest, mis on läänemeresoome keeltes laiemalt levinud, nagu kirik, papp, rist, piirdub koguduse levik siiski Eesti keelealaga, vrd soome seurakunta, liivi lōtkub, vadja prihoda ~ prihod kogudus, lõunaeesti Lutsi keelesaarel ka draudze, mis on laenatud läti keelest. Märkimisväärne on samas, et vadja keeles on olnud kasutusel ka sõna kogutuz ~ kogutus, kuid ainult rahvakogunemise ja inimsumma tähenduses (vt VOT: kogutuz). Sõna kogukond on algselt liitsõna. See koosneb eelkäsitletud kogutüvest ning sellele liidetud sõnast kond, mis tänapäeva eesti keeles on muutunud leksikaalseks järelliiteks. -kond pärineb soome-ugri tüvest, mille vasteteks on näiteks soome kunta vald, -kond, mokša końd ä semu, ungari had sõjavägi; suur hulk; van. suguvõsa (EES 2012: 174). Sõna on arvatud ka vanaks eelgermaani laenuks (Häkkinen 2004, 509); kindlasti on see kuulunud juba läänemeresoome algkeelde. Liitsõna kogukond vanimates eesti keele sõnaraamatutes ei esine. Esimesena ilmub koggokond eesti trükisõnasse 19. sajandi algul pastor Otto Wilhelm Masingu kirjutistes, samuti on Masing kasutanud seda sõna aastal tõlgitud Liivimaa talurahva seaduses. Masing kirjutab Lihwlandima mõisa walla koggokondadest (Kingisepp 2020: 170). O. W. Masingu pooleli jäänud eesti-saksa sõnaraamatus leiduvad ka vastavad märksõnad: koggokond, g. koggoko nna, acc. -ko nda Dorf- od. Gebietsgemeinde, Commune, koggoko nna laegas Gemeindekasse, -kirjutaja Gemeinde Schreiber ; koggoko nna kohhus Gemeindegericht, -kohtomees Gemeinderichter, -kohtomehhe abbi Substitut desselben, -üllemale minnema vom Gemeindegericht appellieren (EKLA, f. 192, m ). Nõnda võibki O. W. Masingut pidada sõna kogukond eesti kirjakeelde toojaks. Tähendused, mis Masing omistas sellele sõnale, vastavad üllatavalt täpselt hilisemale kasutusele eesti keeles. Kogukond märgib Masingu ja teiste autorite edaspidises keeletarvituses valla või sellele vastava väiksema haldusüksuse elanikkonda, selle kõrval kasutatakse ka täpsemalt mõistet vallakogukond. Sellest ajast kinnistub eesti keelde ka

5 60 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) kogukonnakohus, mis saab vallakohtute ametlikuks nimetuseks (Onga 1983: 35 37). Ka eesti vana kirjakeele korpuse VAKK andmetel üldistub sõna kogukond (koggokond) eesti kirjakeeles 19. sajandil pärast seda, kui aasta seadusega sai vallakohtute nimetuseks kogukonnakohus ning kogukond hakkas vallakohtute protokollides tähistama tollast omavalitsusüksust (VAKK, lemma kogukond). Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus on esitatud sõna kond juures liitsõnana kogu-kond Gemeinde (Wiedemann 1973: 336). Sõna kogukond teistes läänemeresoome keeltes ei esine. See ei esine märksõnana ka Eesti murrete sõnaraamatus (EMS). Eesti Keele Instituudi murdekartoteegis on siiski talletatud üksikuid kasutusjuhte üle Eesti, seda üsna varieeruvates tähendustes. Kogukonnaks on peetud eelkõige mingit territoriaalset üksust ja selle elanikke, valla kõrval ka kihelkonda, ning kõige rohkem on mainitud seda ikkagi seoses kohtuga: kogukonna kohust on esitatud vallakohtu sünonüümina. Kogukonnaks on peetud ka valla täiskogu (Karuse) või vallavalitsust (Räpina), vallakassat on nimetatud kogukonna laekaks (Kihelkonna), kirikumaksu aga kogukonna maksuks (Hargla). On ilmne, et kogukond ei ole kusagil Eestis olnud argine sõna. Vanemas eesti kirjakeeles on selle tähenduseks olnud osalise omavalitsusega maa-alaline ja sotsiaalne üksus (küla, vald vms) (vt Sõnaveeb, lemma kogukond). 20. sajandi eesti kirjakeele sõnaraamatutes esineb sõna kogukond juba alates esimesest õigekeelsussõnaraamatust (vt ÕS 1918: 34, märksõna kond juures) aastal ilmunud Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat esitab märksõna kogu all kogukonna koos täpsustava tähendusega Kommune. Eesti entsüklopeedia neljandas osas (1934) on seletatud kogukonda juriidilise terminina, millega tähistati tsaariajal valla (Petserimaal ja Narva-tagusel maa-alal ka küla) elanike üldkogu, kes moodustas seaduses ettenähtud alustel piirkonnas omavalitsuse (EE : 907). Nõukogude ajal anti kogukonnale spetsiifiline, tollasest ajalootõlgendusest lähtuv tähendus: põhiliste tootmisvahendite ühisomandusel rajanev majandus- ja sotsiaalne üksus, nagu sugukondlik kogukond (EKSS II. 2: 362). Eesti Keele Instituudi ühendsõnastik (vt Sõnaveeb) esitab sõna kogudus põhitähenduse väikseim kiriklik haldusüksus, kuhu kuuluvad mingi

6 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 61 konkreetse uskkonna või teatud piirkonna usklikud; teatav usuühing ning sõna sünonüümina kirikukogudus; eristatud on veel religioossed tähendused (1) jumalateenistusele kogunenud rahvas ja (2) ülemaailmne kristlaskond, ristikogudus (Sõnaveeb, lemma kogudus). Ühendsõnastikus on sõna kogukond tänane tähendus määratletud kui inimrühm, kes oma tegevuses on omavahel seotud ühise asuala, päritolu, ühiste huvide vm sotsiaalsete suhetega ning kes sellega eristub teistest rühmadest (Sõnaveeb, lemma kogukond). Eesti keele seletav sõnaraamat tõstab kogukonna puhul esile territoriaalse seotuse kogukond on mingis piirkonnas elav, teat. sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimrühm (EKSS: kogukond). Tänapäeval on kogudus eesti keeles esmaselt religioosne sisuga sõna, mis tähistab kiriku liikmeskonda, sõna kogukond kasutus on aga tunduvalt mitmekesisem. On küll võimalik rääkida kristlikust kogukonnast ja kogudusest kui kogukonnast, kuid kogukond on põhitähenduse poolest ikkagi profaanne. Kogukonda mõistetakse inimestena, kes (a) elavad enamasti mingis kindlas piirkonnas ning keda (b) seovad ühistegevused ja ühesugused väärtused. Kogukonna iseloomulik vorm on lähestikku elavad ja samast ümbruskonnast hoolivad inimesed (vrd naabruskond), kuid sotsiaalselt seotud rühmi saab moodustada mitmel viisil ja nõnda on näiteks üha olulisemaks saamas sotsiaalmeedias tihedalt suhtlevad ühiste huvide ja eesmärkidega inimgrupid ehk virtuaalkogukonnad. Eestikeelse mõistesisu kujunemist on mõjutanud ka vastavad ingliskeelsed mõisted (nt community kogukond, neighborhood naabruskond, virtual community virtuaalkogukond ) ning nendega väljendatud ideoloogiad, seda ka koguduste uuenevas enesemääratluses. Kogudus ja kogukond eestikeelsetes piiblitõlgetes ning teoloogilises praktikas Eesti usulises keelekasutuses on kogudus ja kogukond muutunud sünonüümideks või omandanud suurema semantilise ühisosa suhteliselt hiljuti, tõenäoliselt inglise keele mõjul. Eriti angloameerika evangeelsetes, vabakiriklikes ringkondades on hakatud kasutama fraase believers

7 62 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) community või church community. Sellega rõhutatakse tavaliselt kristliku usu kollektiivset iseloomu, vastandina individuaalsele spiritualiteedile, mis äärmusesse viiduna muudab usulised praktikad ja kogemused subjektiivseks. Samas ei ole kristlik kogukond mitte ainult üksteist toetav ja tihedalt suhtlev võrgustik, vaid see on koondunud võtmeväärtuste ümber: Kristuse eeskuju, usuline pöördumine, kasvamine ja areng kristlasena. Nigel G. Wright ütleb, et kristlik elu ja õppimine kõige laiemas mõttes on kogukondlik projekt, sest ühel inimesel ei ole kunagi kõike, mida ta peaks omandama (Wright 2005: 66). Kui varem väljendati seda kristliku arengu keskkonda sõnaga kogudus, siis nüüd viitab sellele õpikeskkonnale ja omavahelistele suhetele üha sagedamini sõna kogukond. Näiteks on Tallinnas tekkinud kogudus, mille nimeks Tallinna Kogukonnad ja mis koguneb väikerühmadena, sageli kodudes. Samasugust mudelit rakendab ka 3D kogudus, mis kohtub iga nädal väiksemate rühmadena ehk kogukondadena, korraldades vaid aeg-ajalt suuremaid kogunemisi, tavaliselt renditud pinnal. Selles mõttes kasutatakse sõna kogukond kristliku ühenduse või väikerühma tähenduses, mille liikmed üksteist hästi tunnevad, toetavad, koos aega veedavad ja ümber laua einestavad, kuid mille kogunemistel on samas jumalateenistuse elemente: palve, laul, jutlus, mõnikord vabamas vormis piibliseletus või -arutlus. Sellise keelekasutuse puhul ei ole kogudus enam kristliku kiriku ühetaoline üksus, vaid pigem usuliste lokaalsete kogukondade ühendus. Ehkki sõnade kogudus ja kogukond sünonüümse või peaaegu sünonüümse kasutuse näited puudutavad praegu eelkõige vabakogudusi, mille eklesioloogilised vormid on paindlikud, osaduskesksed ja vähem liturgilised, on traditsioonilistes kirikutes koguduse ja kogukonna seosed samuti olemas, ehkki väljenduvad teisiti. Näiteks luterluses rõhutab kirikukoguduse ja geograafilise kogukonna suhteid ajaloolise kihelkonna mudel kohaliku haldusüksuse ehk kogukonna liikmed kuulusidki kogudusse. Kuigi tänapäeval on need seosed nõrgemad, ei ole need kadunud ja ilmnevad erinevate kirikute misjonlikus tegevuses või kristlikus sotsiaaltöös. Usukogukond ehk kogudus püüab viljelda kristlikku praktikat mitte lihtsalt kirikuhoones, vaid naabruskonnas, linnas või vallas. Nendest suhetest räägib põhjalikumalt siinse artikli lõpuosa (vt ka Toplaan 2016). Siiski võib väita, et kitsamalt keelelisi muutusi koguduse ja

8 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 63 kogukonna paralleelset või tähenduslikult sarnast kasutust võib praegu täheldada eelkõige uuemates vabakogudustes. Piibel.net-i andmetel esineb sõna kogudus eestikeelses Piiblis (1997) 476 korda, sõna kogukond ainult kolm korda (Õp 5:14; Ap 2:6; Ap 25:24). Mõlemas, ja aasta piiblitõlkes leidub kogukond vaid Õp 5:14-s Peagi oleksin sattunud lausa õnnetusse keset kogukonda ja kogudust! (vrd Piibel 1739, sama kirjakoht: rahwa hulga koggodusses ; Piibel 2014, uue maailma tõlge: terve koguduse silme all ). Suur Piibel 1938 väljendab sama mõtet kordusfraasiga koguduse ja jõugu keskel. Apostlite tegude tekstides, kus aasta tõlge eelistab sõna kogukond, on aasta tõlge kasutanud variante rahvahulk (Ap 2:6) ja juutide hulk (Ap 25:24) (vrd Piibel 1739: siis tulli rahwa-hulk kokko, keik Juda-rahwa hulk ; Piibel 2014, uue maailma tõlge: tuli rahvahulk kokku, kõik juudid ). Eesti piiblikeeles on kogukond küllaltki erandlik ja tähistab pigem rahvahulka, siiski mitte päris kaootilist massi, vaid ühiste usuliste tavadega seotud rahvast, kelle jaoks suhtlus ja osadus juutlikus kontekstis oli tunnuslik. Vanas Testamendis on Iisraeli rahva ehk koguduse kohta kasutusel kaks sõna, üks etnilis-poliitilises mõttes (eda), teine usulise praktika ja jumalateenistuses osaleva rahva mõttes (qahal). Juudi elu argipäevas põimusid mõlemad alad omavahel... (R ienecker, Maier 2011: 309). Elmar Salumaa, kirjeldades israeliitide rahvusühendust, rõhutab samuti tõsiasja, et see oli ühtlasi kultuskogudus (Salumaa 2008: 181, s.v. kirik). Eesti keeles kasutatakse mõlemal puhul enamjaolt sõna kogudus. Nii ka kogudusetelk (Piibel 1997, 2Mo 27:21), mida näiteks ingliskeelne New International Version (NIV 1984) tõlgib the Tent of Meeting. (Lisaks vrd: rääkige kogu Iisraeli kogudusega, 2Ms 12:3; see asi oli õige kuninga silmis ja terve koguduse silmis, 2Aj 30:4 Piibel 1997.) Vanatestamentlikku etnilist ja usulist põimingut iseloomustas hoopis rohkem kollektiivne kui individuaalne mõõde. Samas muutus israeliitide kokkukuuluvus tugevalt eksklusiivseks, mis peegeldus keerukas usulises reeglistikus. Seda kritiseeris Jeesus (Mt 23:1 33). Kuivõrd peaks kristlik kogudus olema avatud mittejuutidele, oli ka algkristluses üks keskseid küsimusi. Uues Testamendis muutub sõna kogudus spetsiifilisemaks, kui see hakkab tähistama Jeesuse järgijaid, sageli kohaliku või piirkondliku kristlaste hulga tähenduses. Näiteks: Aga Antiookias olevas koguduses oli

9 64 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) prohveteid ja õpetajaid... (Ap 13:1). Just koguduse seostamine Jeesuse Kristusega ongi see uus, mis teda nüüdsest alates eraldab vanatestamentlikust Jumala rahvast: Kristuse kogudus on uue lepingu rahvas... (Salumaa 2008: 182, s.v. kirik). Uues Testamendis kristliku koguduse tähenduse omandanud sõna ekklesia tähistas algselt lihtsalt hääleõiguslike kodanike koosolekut või kokku kogunenud inimhulka, näiteks mingi ametliku teate kuulamiseks linnaväljakul. Kristlikus tähenduses aga on ekklesia nende inimeste osadus, keda ühendab Jeesuse õpetus ja usk temasse kui Jumala Pojasse. Seda vaimset järgijaskonda iseloomustavad konkreetsed religioossed praktikad ja eluviisi tunnused. Need inimesed tulevad reeglipäraselt või vastavalt võimalusele kokku ühiseks jumalateenistuseks ja hoiavad ka argipäevas osadust üksteisega (Ap 2:44 47) (Rienecker, Maier 2011: 309). Kogudust ei määratleta siin enam rahvuse või sugulussidemete kaudu, ehkki kollektiivne element on jätkuvalt oluline. Näiteks on Apostlite tegude raamatus lisaks individuaalsetele usulise pöördumise lugudele ka viiteid perede või kodakondsete ristimisele (Ap 16:15, 31 33). Kasvõi põgusa erinevate tõlgete võrdluse põhjal võib järeldada, et kogudus ja kogukond kui mõisted kattuvad teatud määral. Näiteks on eestikeelne Iisraeli kogudus (Piibel 1997, 2Ms 12:3) saksakeelses Lutheri tõlkes Gemeinde (Luther Bibel 1545, samuti Schlacher-Bibel 2000), ingliskeelne King James Version (1611) kasutab samas kirjakohas väljendit congregation of Israel, New International Version (NIV 1984) tõlgib selles tekstilõigus aga community of Israel. Sõnade kasutust ja tähendust kujundab nii ühiskondlik kontekst kui ka kristliku kiriku sisemised rõhuasetused (Anchor Bible Dictionary 1992, 1: 1103, 1109). Nii on viimastel aastatel eriti Eesti nooremate ja vastloodud (vaba)koguduste keelekasutuses eelistatud sõna kogukond, sest see toob esile tugevamaid seoseid ja suhteid liikmete vahel ning võimaldab pealtnäha lihtsamalt ehitada sildu ka koguduse ja laiema ühiskonna vahel. Samuti eeldatakse, et see on mõistetavam kirikuga otseselt mitte seotud inimesele, seda enam, et ühiskonnas tekivad teisedki vastastikust toetamist ja mingit ühist eesmärki taotlevad ühendused, näiteks linnaosa kogukonnad. Kogudus on omandanud tugevalt sakraalse tähenduse, mida sellel sõnal eesti keeles esialgu niisugusel määral ei olnud. Võimalik, et kristlikus mõttes eelistatakse mõnel puhul sõna kogukond selgelt

10 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 65 usulisena kõlava koguduse asemel ka seetõttu, et eriti vabakiriklikes liikumistes on sisemiseks motiiviks misjon. Misjoni üks aspekte on kristliku sõnumi tänapäevane ja arusaadav kommunikatsioon, kontekstualiseerimine. Tulla kogukonda on eksistentsiaalsete ja usuliste küsimustega inimesel ehk kergem kui tulla kogudusse? Võimalik, et noorema põlvkonna kogudustes, eelkõige Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus, on keelekasutust mõjutanud avaram teoloogiline panoraam. Paljud EKB liidu teoloogid ja pastorid on viimase paarikümne aasta vältel õppinud rahvusvahelises baptistlikus seminaris (International Baptist Theological Seminary, praegu International Baptist Study Centre), mis esialgu asus Prahas, alates aastast tegutseb aga Amsterdamis. Selle õppeasutuse teoloogiline inspiratsioon pärineb suurelt jaolt, ehkki mitte ainult, teoloogidelt ja eetikutelt, kes on rõhutanud usu kollektiivset iseloomu, kogukonda (community) ja ühiseid praktikaid, mis on käsitatavad vooruste ehk eluviisina. Nende hulgas on näiteks James McClendon, Glen Stassen, Nancey Murphy, Parush Parushev. Kahtlemata tuleb selles seoses mainida ka Alasdair MacIntyre i mõju, eriti tema moraalifilosoofia ja teoloogia suhteid puudutavaid mõttekäike. Samuti oli ja on selle akadeemilise keskkonna uurimisfookuses anabaptistide ja vabakirikute spiritualiteet kogukondliku hermeneutika (communal hermeneutics, vrd hermeneutical community) võtmes, samuti Dietrich Bonhoefferi kristliku ühiselu mõõdet väärtustav teoloogia. Tegemist ei ole ainult koguduslikus suhtevõrgustikus toimuva pühakirja tõlgendusprotsessiga, vaid usukogukonna veendumustega ja neist lähtuva eluga, kollektiivsete praktikate viljelemisega, mis veendumusi nii peegeldab kui kinnistab (vrd Murray 2000: ; McClendon 1986, 1: 31 35). Eelnevaga on seotud veel kaks mõistet: osadus ja osaduskond. Õigekeelsussõnaraamatu (2018) järgi on osadus religioosne sõna, mis tähistab osa-olemist või osasaamist. Teoloogilises tähenduses, eriti Uues Testamendis, on osadus (koinonia) tihe ühendus, vastastikune jagamine (Rienecker, Maier 2011: 464). Eestikeelse Piibli tekstides viitab see nii Jumala-suhtele kui ka inimestevahelistele suhetele (Ps 25:14; Jr 31:3; Ap 2:42; 1Kr 1:9). Juttu on osadusest eukaristia mõttes (1Kr 10:6), ja isegi kannatuste osadusest (Fl 3:10). Kuid näib, et osadus ja osaduskond kannavad ikkagi pisut arhailist ja religioosse keele varjundit, ning võib arvata,

11 66 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) et kontekstualisatsiooni taotlevad ja paindlikud usulised koondised eelistavad neutraalsemat ja praeguses üldkeeles levinumat kogukonda. Kogudus kogukonnas ja kogukond koguduses Järgnevas pööratakse tähelepanu sotsiaalsetele suhetele, mis defineerivad nii kogudust kui ka kogukonda. Garland (2011) kirjeldab kogudust kui kogukonda (community) need on inimesed, kes kogunevad vabatahtlikult ja regulaarselt jumalateenistusteks, koos olemiseks ning ligimeste teenimiseks. Kristlik kogudus kui suhete põiming on sotsioloogilisest vaatenurgast ise kogukond, mis asetub suuremasse geograafilisse kogukonda. Kogudus on osa küla, kirikukihelkonna või linna elust. Suurem või väiksem hulk selle piirkonna inimesi on kogudusega seotud ning kogudus avaldab mõju laiemale kogukonnale ja vastupidi. Sellest aspektist ei ole küsimuseks Kas kogudus või kogukond?, vaid pigem Millises mõttes on kogudus kogukond ja millised on tema suhted teiste kogukondadega?. Inimese identiteet kujuneb interaktsioonis teiste inimestega (Wilken et al. 2015), seepärast on kuuluvus sotsiaalselt sidusatesse kogukondadesse väga oluline. Ehkki mõnes koguduses on sidusust rohkem kui teises, võib kogudust kahtlemata pidada sotsiaalselt sidusaks kogukonnaks, mis muu hulgas loob sotsiaalset kapitali. Robert Putnami (2000: 19) käsitluses on sotsiaalne kapital ühendused indiviidide vahel: sotsiaalsed suhted, vastastikused normid ning usaldusväärsus, mis tekib indiviidi kuulumisega mitteformaalsetesse võrgustikesse ja formaalsetesse organisatsioonidesse. Ehkki sotsiaalne kapital tekib nii suhetes naabritega, osalemises vabatahtlike liikumises kui ka näiteks parteilise kuuluvuse kaudu, on selle artikli seisukohalt tähtis, et ka kristlik kogudus moodustab olulise suhtevõrgustiku sotsiaalse kapitali tekkeks. Putnam (2000: 22) eristab kahte liiki sotsiaalset kapitali, mida ta tähistab terminitega sidustamine (bonding) ja sildamine (bridging). Sidustamine leiab aset siis, kui inimesed suhtlevad omasuguste inimestega (sama vanusegrupp, sama rass, sama religioon jne), sildamine seevastu tähistab sotsiaalse kapitali loomist, suheldes endast erinevate inimestega.

12 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 67 Koguduses on tingimused mõlemat liiki sotsiaalse kapitali tekkeks: seal on sageli koos väga erinevad inimesed eri elualadelt, eri vanuses ning erisuguse sotsiaalse staatusega. Ometi on neil usu näol tugev ühisosa. On omaette küsimus, kuidas mõjutab mõlemat liiki sotsiaalse kapitali teket see, kui kogudusse kuuluvad enam-vähem sarnased liikmed näiteks peamiselt üliõpilased või noored pered, nagu võib täheldada mõnedes vastrajatud kogudustes või usulistes kogukondades. Sotsiaalne kapital on sotsiaalsete suhete kvaliteet praktikas (Bunn ja Wood 2012). Kaasaegses läänelikus maailmas on sotsiaalse kapitali algupärased vormid hakanud nõrgenema: linnastumise tõttu on inimeste vahel lõdvemad sidemed ning sotsiaalset läbikäimist on muutnud ka transpordi ja kommunikatsioonivahendite areng (Päll 2004: 17). Samal ajal ei ole inimeste vajadus suhtluse ja usalduse järele kusagile kadunud. Kogudus sisaldab enamasti aktiivseid ja kestvaid võrgustikke ning on seega oluline inimestevaheliste suhete ja sidususe loomise keskkond. Kui sõna kogudus rõhutab suhete religioosset sisu, siis kogukond rõhutab eelkõige inimsuhete tähtsust. Kogukonnas osalemiseks on palju viise. Passiivne osalemine väljendub selles, et ollakse tarbija positsioonis ja kasutatakse kogukonna pakutavaid ressursse; aktiivne osalemine väljendub selles, et ollakse tootja positsioonis, panustatakse kogukonda, olles ise selle jaoks ressurss (Wilken et al. 2015). Kogudus on sageli esmane kogukond, millega liikmed end samastavad (Ammerman 2002: 6 22). Samas on kogudusel suhted teda ümbritseva geograafilise kogukonnaga. Eriti ilmneb see ajaloolises luterliku kihelkonna mudelis, kus kogudus on lahutamatu kogukondlikust struktuurist. Kuid need suhted pole kadunud tänapäevalgi. Koguduse juhid ja aktiivsemad eestvedajad panustavad sageli mitte ainult kogudusse kui lähemasse kogukonda, vaid ka linnaosa või valla ellu. Paljud tegevused koguduses ei ole kaugeltki suunatud üksnes koguduse liikmetele, ehkki tähelepanu pööratakse ka neile. Kogudused panustavad abivajajate aitamisse, pakuvad nõustamist ja hingehoidu, korraldavad koolitusi, tugigruppe, laste- ja noorteüritusi, kontserte ja näitusi. Eelnevat arvesse võttes muutub koguduse käsitlemine kogukonnana mõistetavaks; tegemist on vaatenurgaga, mis võtab arvesse sotsiaalsete suhete ja sotsiaalse kapitali tugevust ja tugevdamist.

13 68 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) Kogudus kui kogukond tänapäeva Eesti ühiskonnas a tehtud kvalitatiivse uurimuse 1 tulemused osutavad, et tänapäeval on Eestis kogudusel kui kogukonnal spetsiifilisi jooni, mis iseloomustavad suhteid nii sissepoole kui ka väljapoole. Intervjueeritavad olid luterlike koguduste liikmed, mistõttu järgnevaid tunnusjooni on nähtud nende koguduste vaatenurgast. Kuna aga püüd suhteid ja usaldust luua on omane suuremale osale kristlikele ühendustele, saab järgnevat rakendada teistegi konfessioonide vaatlusel. Kogudus kui kogukond tegutseb enamasti geograafilise kogukonna keskel. Ajalooliselt määratles kihelkond kui haldusüksus geograafilise kogukonna piirid ja selles asunud kihelkonnakiriku vastutusala. Üks uuritud kogudustest asus küll linnas, kuid ajalooliselt oli tegemist kihelkonnakogudusega ja seetõttu püüdis kogudus jätkuvalt usuliselt ja praktiliselt teenida linna lähiümbruses olevate valdade elanikke. Teisalt on palju uuemaid kogudusi, millel ei ole seotust ajaloolise kihelkonnaga. Nemadki püüavad teadlikult leida võimalusi tugevdada suhteid piirkonna inimestega, olgu hajaasustusega paikades või linnades. Alati leidub neidki inimesi, kes on oma kogukonna leidnud mõnes sellises koguduses, mis ei ole asukoha poolest lähim, kuid on hingele kõige lähem ja seetõttu ollakse valmis kaugemalt kohal käima. Geograafilise piirkonna või haldusüksuse inimesed on seotud sotsiaalsete sidemete kaudu, ükskõik kas nad kuuluvad kristlikku kogudusse või mitte. Kogukonna kontseptsioon on siiski suhteliselt keeruline ning alati ei saa tõmmata piire ühe ja teise kogukonna vahele või osutada nende ühisosale. Kogukond võib olla tihedalt seotud konkreetse kohaga, kuid selle toimimise juures on oluline eelkõige sotsiaalne dimensioon (Vihma ja Lippus 2014). Nii võib kogudus oma tegutsemispiirkonna poolest olla 1 Uurimus viidi läbi Johanna Rosenvaldi magistritöö (Toplaan 2016) raames. Selle eesmärk oli uurida koguduse tegevust sotsiaaltöö vaatepunktist, toetudes eelkõige koguduse esindajate endi kogemustele ja arvamustele, seda ka kogukonna ja kogukonnatöö kohta. Uurimuses osalesid koguduste juhid, koguduste sotsiaaltöötajad ning üks kohaliku omavalitsuse esindaja. Kokku tehti seitse poolstruktureeritud intervjuud kestusega minutit.

14 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 69 seotud näiteks omavalitsuse territooriumiga, kuid milline on tegelik sotsiaalne kohesiivsus geograafilise kogukonna ja koguduse vahel, sõltub paljudest teguritest. Ükskõik kuidas kogukonda ka mõista, kas kitsamalt või laiemalt, osalevad koguduse liikmed ja toetajad enamasti kohalikus elus ning korraldatud küsitluse andmetel saab eeldada, et koguduse ja kohaliku laiema kogukonna ühisosa ja seotus on märkimisväärsed. Kogudust kui kogukonda iseloomustab teeniv hoiak. Kristlikus mõttes väljendab teenimine hoolivat ellusuhtumist ja kaasinimeste toetamist. Kristlased usuvad, et kogudused ja iga kristlane isiklikult on kutsutud teisi teenima, ligimest armastama. Intervjuudest tuli välja, et oluliseks peeti nii inimeste kui ka Jumala teenimist. Jumala armastamine ja Jumala teenimine leiab ühtlasi väljenduse teiste inimeste vajaduste märkamises ja abistamises alustades lähedastest ja naabritest ja jõudes ümbritseva kogukonnani. Kiriku inimesed hoolivad ja tahavad toetada Eesti ühiskonda [ ], et see on nagu meie ülesanne selles Jumala loodud maailmas [väljavõte intervjuust]. Konkreetsemalt rõhutab kristlus vaeste ja puudustkannatajate abistamist, mille hulka kuulub ka mitteformaalne sotsiaaltöö, näiteks humanitaarabi ja toidupakkide jagamine või nõu andmine vastavalt võimalustele. Intervjueeritute kogemused näitasid, et inimesed väljaspool kogudust hindavad seda, kui kogudus mitte ainult ei räägi hoolimisest, vaid ka tegutseb. Mõnikord töötab kogudus keeruliste sihtgruppidega. Üks intervjueeritav nentis:... hoolime ka inimestest, kellega teised ei taha tegemist teha. Suurematel kogudustel on rohkem võimekusi pakkuda lisaks mitteformaalsele abile ka sotsiaaltöö teenuseid, seda sageli koostöös kohaliku omavalitsusega. Sellisteks teenusteks on näiteks supiköögi teenus, lastehoid või varjupaigateenus. Peamiselt kogudusest väljapoole suunatud tegevustena tõid koguduste esindajad välja veel näiteks leinagrupitöö, noortetöö, Toidupanga töösse panustamise, hardustundide läbiviimise kohalikus haiglas või hooldekodus, beebikooli ning anonüümsete alkohoolikute rühma tegutsemise, mis koguneb koguduse ruumides. Üks kogudus oli oma ruumidesse sisse seadnud avatud noortekeskuse, et kohalikel noortel oleks koht, kus vaba aega veeta. Sellega vastab kogudus ühiskonna vajadustele, loob suuremat sidusust ja usalduskapitali.

15 70 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) Koguduste sotsiaaltöös on märgata suuremat süvenemist ja inimestele lähemal olemist, kui on see n-ö ametlikus sotsiaaltöös. Luues sildu laiema kogukonnaga, praegusel juhul sotsiaaltöö raames, on kogudused osavõtlikud, tundlikud inimeste murede suhtes, samas on nad paindlikud ega takerdu üleliia bürokraatiasse (Boddie 2011: ). Koguduse toimimises kogukonnana on suur roll vabatahtlikkusel. Valdav osa koguduste tegevusest toimub vabatahtliku tööna. Isegi koguduse palgalised töötajad ei näe koguduse tööd enamasti kohustusena, mis on vaja lihtsalt ära teha, vaid käsitavad seda kutsumusena. Ollakse valmis töötama väikese palga eest või täiesti tasuta. Kristlaste missioonitunnet toetab tugevalt usuline, sisemine motivatsioon. Või nagu Uus Testament väljendab: Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud (Piibel 1997, 1Jh 4:19). Vabatahtlik teenimistöö muutub teoloogiliselt motiveeritud tegevuseks see on vastus Jumala armastusele, abile ja päästele. Kristlane vastab omapoolse hoolimise ja kammitsatest vabastava tegevusega. See teadmine on nagu üks intervjueeritav väljendas tõukejõuks, et armastada teisi inimesi ja teenida neid argipäevas. Vabatahtlike hulk koguduses sõltub koguduse suurusest ja oskusest neid kaasata. Vabatahtlikud võivad olla tervitajad uksel, piibliringi läbiviijad, kodugrupi juhid, pühapäevakooli õpetajad, muusikud, tehnika eest vastutajad jne. Üks juhtide ülesandeid on vabatahtlike innustamine ja nende töö mõtestatud koordineerimine. Mõnel pool on probleemiks liikmete vananemine ja nende jõuvarude vähenemine, ehkki kogudustes, kus on arvestatav noorte segment, võib loota ka vabatahtlikus töös põlvkonna vahetumisele. Koguduse kui kogukonna toimimine on otseses seoses sellega, mil määral koguduse liikmed panustavad, olles n-ö tootjad, mitte tarbijad. Üldjuhul on kogudusel piiratud võimalused palgalisi tööle võtta; tegevus toetub sageli annetustele. Samas on koguduse liikmetel võimalus anda mitte ainult oma raha, vaid ka oma aega, mis võib tähendada, et koguduse tegevus on rahaliste ressursside piiratusest hoolimata siiski viljakas. Kogudus toimib kogukonnana ning see kogukond on just selline, nagu on selle liikmed ja nende panus kogukonna ellu.

16 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 71 Kogudus kui kogukond jagab kristlikku sõnumit ja viljeleb terviklikku inimesekäsitlust. Intervjuudest tuli esile, et koguduse ülesandes nähakse kahte poolt: teenida ühiskonda ja teha kristliku kuulutustööd. Kristliku põhisõnumi (meeleparanduse, andestuse, usulise pöördumise, lootuse) jagamist peetakse esmavajalikuks, kuna seda ei tee ükski teine ühiskondlik institutsioon. Usu kuulutamine ja heade tegude tegemine ühiskonnas on omavahel tihedalt seotud, kuna usk ei saa käia lahus tegudest (vrd Jk 2:14 26). Usk on terviklik ainult siis, kui selle tuumsõnum muutub praktikaks, rakendub elutegelikkuses. Kristlik vaade läheneb inimesele holistiliselt, võttes arvesse mitte ainult materiaalseid ja füüsilisi vajadusi, vaid ka vaimseid, hingelisi ja sotsiaalseid vajadusi. Kodutu, kes tuleb koguduse supikööki, vajab küll kõhutäidet, kuid lisaks sellele vajab ta kedagi, kes kuulaks tema muresid ja näitaks välja hoolimist, kuna tema enda sotsiaalsed sidemed on suure tõenäosusega väga nõrgad. Koguduste pastorid väljendasid intervjuudes veendumust, et positiivsed muutused ühiskonnas algavad inimeste muutunud eludest n-ö seestpoolt väljapoole, alates mõtteviisist, vaimsest ja kõlbelisest keskmest. Samas teadvustavad kogudused, et mõnikord tuleb kõigepealt tegeleda sellega, et inimese põhivajadused oleksid kaetud et inimesel oleks üldse jõudu hakata mõtlema kõrgematele väärtustele ja elu mõttele. Erinevalt ilmalikust vaatest rõhutab kristlik usk vaimse dimensiooni olulisust inimese elus ja suhet Jumalaga. Isegi kui parasjagu ei saa praktiliselt aidata, usutakse, et Jumal võib siiski tuua lahendusi (kas otse või inimeste vahendusel). Sellepärast on kristliku kogukonna suhteid ja usaldust loovas tegevuses alati olulisel kohal palve ja hingehoid. Kogudusele on omane hingehoidlik töö. Selle varal aidatakse inimesel leida vastuseid usuga seotud küsimustele ja elu mõtestada. Üks intervjueeritav sõnastas selle niiviisi: Kõik inimesed küsivad igaviku küsimusi ühel või teisel hetkel. Kõik inimesed vajavad ka võimalust arutleda... elu väärtuse, elu mõttekuse küsimuste üle. Psühholoogid pakuvad psühholoogilist abi, kuid see teenus ei ole kahjuks paljude jaoks kättesaadav, ning kui inimesel on eksistentsiaalsed küsimused, siis võib hingehoidlikust lähenemisest palju kasu olla. Eriti teravalt tuleb vajadus hingehoiu järele esile haiglates ja hooldekodudes, kus patsientidel ja klientidel on suur vajadus olla ära kuulatud,

17 72 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) oma muret ja hirme jagada ning kellegagi elu tuumväärtustest rääkida. Võib juhtuda, et hoolealuste füüsilise tervise eest hoolitsetakse, kuid hingelised ja vaimsed vajadused jäävad tagaplaanile. Hingehoidjaid on küll mõnes haiglas tööl, siiski on vajadus nende järele suurem. Koguduste pastorid ja vabatahtlikud püüavad jõudumööda pakkuda inimestele võimalust vestelda elu, surma, elu mõtte, kannatuse, õnne ja teiste eksistentsiaalsete teemade üle. Samas ei piirdu suhtevõrgustiku tugevdamine kriisiolukordadega. Kogudused on kogukonnana sageli oluliseks toeks üksikutele või üksildust tundvatele inimestele. Nad aitavad luua kuuluvuse ja aktsepteerituse kogemust, mida vajavad ka terved ja elujõulised. Kogudus on sotsiaalne tugivõrgustik. Kogudus koondab erinevaid inimesi. Kogudused on enamasti kõige suuremad kodanikuühendused kohalike omavalitsuste territooriumil. Koondades suurel arvul inimesi, on kogudused paratamatult heterogeensed: Koguduses on ju kõik olemas, on puuetega inimesed ja professorid, nii et inimesi on igasuguseid. Nii et sellised me olemegi erinevad. [ ] Ma arvan, et see kirevus on meie iseloomuomadus [väljavõte intervjuust]. Samas on kogudus koondunud sarnaste vaadete, eesmärkide ja väärtuste ümber, mistõttu teda võib nimetada väärtuspõhiseks kogukonnaks. See on soodne keskkond sotsiaalse kapitali loomiseks. Koguduses võivad inimesed suhelda mõttekaaslastega, kuid luua ka suhteid teistsuguste inimestega. Nii võivad koguduses omavahelise kontakti luua näiteks noor vaimupuudega mees ja keskealine juristiharidusega naine, kes muidu ehk omavahel suhtlema ei satuks. Mitmekesisus loob võimaluse eluterve kogukonna kujunemiseks, millel on oma liikmetele palju pakkuda. Seetõttu on oluline, et kogudus kui kogukond rakendaks nii sidustamist kui sildamist ja väldiks kapseldumist. Eri eluetappides olevad inimesed tingivad koguduses vajaduse vastavate tööharude järele, olgu selleks siis lastetöö, noortetöö, peretöö või seenioride töö. Näiteks on lastele mõeldud pühapäevakool või lastelaagri korraldamine, peretöö võib hõlmata lasterikaste perede või üksikvanemate toetamist, abieluseminaride korraldamist vms. Enamasti ei ole need tegevused suunatud üksnes koguduseliikmetele, vaid on avatud kõigile huvilistele.

18 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 73 Kogudusele on iseloomulikud kogukonnatöö jooned Nagu eelnevast ilmnes, on kogudusel rohkelt seoseid kogukonnatööga. Kogudus kui ühist tegevust ja veendumusi praktiseeriv inimkooslus on ühelt poolt ise vaadeldav kogukonnana, teisalt aga loob ta kontakte ümbritseva küla, valla või linnaga. Ehkki võib ette tulla suletud ja sissepoole suunatud kogudusi, on üldjuhul tegemist kaasinimesi teeniva suhtevõrgustikuga, mis püüab luua suhteid ka väljapoole. Koguduse vaimulikud teevad lisaks otsesele kiriklikule tööle sageli ka sellist tööd, mida võib nimetada kogukonnatööks profaanses tähenduses: näiteks teadvustavad laiemale kogukonnale olulisi vaimseid või eetilisi teemasid, toetavad inimestes leiduvat potentsiaali, osalevad kohaliku omavalitsuse töös või suurendavad usaldust hingehoidliku suhtlusega. Sellisel tegevusel on väljund ühiskonnas, mitte ainult kirikuseinte vahel. Mõistagi on oluline ka lähemas kuuluvusringis meie-tunde loomine, et inimesed, kes kirikus käivad, peaksid seda kogukonda ja selles tehtavat tööd oluliseks. Lisaks koguduse vaimulikule teevad koguduses ja koguduse toel kogukonnatööd teisedki eestvedajad. Uurimuse käigus nimetasid intervjueeritavad eelkõige sotsiaal- ja noorsootööd. Nimetada võib veel järgmisi tegevusi, mis loovad või tugevdavad kogukonna ja ühiskonna suhtesildu: vältimatu sotsiaalabi osutamine, kriisisekkumine, koostöö teiste organisatsioonidega, nõustamine, tugigrupid, perekonnaeluteemalised projektid ja koolitused, mis ühel või teisel moel on kõik laiemale kogukonnale suunatud. Eelnevast selgub, et kogudus ei ole lihtsalt eraldiseisev kogukond, vaid panustab oma tegevusega laiemasse kogukonda ja ühiskonda. Koguduse ülesandes tuleb sisse suurem mõõde kirik ühiskonna teenistuses. Tekivad justkui n-ö kogukonna ringid: kõigepealt lähim ring, milleks on kogudus; seejärel järgmise ringina inimesed, kes ei kuulu kogudusse, kuid kellega suheldakse ja keda aidatakse nii sotsiaalsetes, praktilistes kui ka vaimulikes küsimustes või kes on koguduse ellu kaasatud toetajate ja sõpradena, ja kolmandaks veel laiem, kogu ühiskonda haarav ring.

19 74 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) Kokkuvõtteks Eestikeelsete sõnade kogudus ja kogukond tähendus ja omavaheline seos on ajas muutunud. Algselt oli mõlemal sõnal profaanne sisu. Kogudus tähendas esmalt inimeste kokkutulekut ja koosolemist, kuid omandas sakraalse, kirikukoguduse tähenduse ilmselt juba keskajal. Sõna kogukond tuleb eesti kirjakeeles kasutusele alles 19. sajandi algul, tähistamaks väikese administratiivüksuse elanikkonda. Sõna tõi eesti kirjakeelde pastor Otto Wilhelm Masing. Hilisematel ajalooetappidel on kogukonnale omistatud mitmesuguseid tähendusi, tänapäeval tähendab see eelkõige erinevaid sidusaid inimrühmi. Kuigi sõnad kogudus ja kogukond on moodustatud samast tüvest, võib alles viimastel aastakümnetel täheldada koguduse ja kogukonna semantilist lähenemist ja osalt sünonüümsetki kasutust. Eestikeelses Piiblis on kogudus kasutusel nii rahva, eelkõige Iisraeli rahva tähenduses, olgu etnilises või jumalateenistuslikus mõttes, kui ka kristliku koguduse mõttes Uues Testamendis. Kogukond esineb eestikeelsetes piiblitõlgetes harva, tähistades eelkõige rahvahulka. Tänapäeval on mõned kristlikud ringkonnad, eriti vastrajatud noortekogudused evangeeliumi kristlaste ja baptistide liidus hakanud eelistama ka koguduse tähenduses sõna kogukond. Kogukond tundub olevat mitteformaalsem kui kogudus, selle sõna kasutus rõhutab suhteid, vastastikust toetamist, koos veedetavat aega, sageli ka ühiseid eesmärke. Ilmselt on põhjuseks ka misjonlik tõdemus, sest kogudus seostub sakraalse institutsiooniga, kogukond on pigem neutraalne. Selle loogika järgi võiks kristlusest huvitatud inimesel olla kergem liituda mõne kogukonnaga kui kogudusega, sest viimane võib mõjuda arhailiselt. Sõna kogukond kohanemine eesti keeles koguduse või jumalateenistuse elemente praktiseeriva rühma tähenduses võib olla seotud teoloogiliste mõjutustega, sest angloameerika vabakiriklikus teoloogias on viimasel ajal sisse toodud uued sidusust ja kollektiivsust rõhutavad mõisted nagu community, believers community, hermeneutical community ja muud tuletised. Kristlik kogudus on sotsioloogilisest vaatenurgast ise kogukond, mis asetub suuremasse geograafilisse kogukonda. Ta moodustab suhtevõrgustiku sotsiaalse kapitali tekkeks ning saab seeläbi pakkuda loomulikku ühtekuuluvust ja sidusust, mis on paljudel inimestel puudu. Kvalitatiivse uurimuse põhjal saab välja tuua mõne kogudusele kui kogukonnale

20 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 75 omase spetsiifilise joone, mis iseloomustab suhteid nii sissepoole kui ka väljapoole. Üldjuhul püüavad kogudused tugevdada suhteid piirkonna inimestega ja panustavad küla, valla või linna ellu teenivalt ja inimesi aitavalt. Seejuures peetakse oluliseks nii usulist ja hingehoidlikku tegevust kui ka praktilisi ligimesi toetavaid ja puudustkannatajaid abistavaid ettevõtmisi. Kogudus püüab näha inimese vajadusi holistlikult. Eksistentsiaalsed küsimused ja argielulised probleemid on mõlemad olulised. Suur osa koguduse tööst toetub vabatahtlikele, kellel on tugev sisemine missioonitunne ja usuline motivatsioon. Kogudus kui kogukond toob kokku erinevaid inimesi ja samas koondab neid sarnaste väärtuste ümber. Teisisõnu, see on keskkond, kus on soodsad võimalused sotsiaalse kapitali tugevdamiseks ja suhtluseks sarnaste ja erinevate inimestega sidustamiseks ja sildamiseks. Intervjuudes leidis kinnitust seegi, et paljud kogudused panustavad otseselt väljaspool kirikut toimuvasse kogukonnatöösse, olgu noortetööd tehes või tugiteenuseid osutades või osaledes oma liikmete ja juhtide kaudu kohaliku omavalitsuse tegevuses. Kogudus selle eri vormides rajaneb suhetele. Kui sõna kogudus rõhutab suhete religioosset sisu, siis kogukond rõhutab eelkõige inimsuhete tähtsust. Kogudus ei ole samas eraldiseisev kogukond, vaid panustab oma tegevusega laiemasse kogukonda ja ühiskonda. Bibliograafia Ammerman, Nancy, T Can Charitable Choice Work?: Covering Religion s Impact on Urban Affairs and Social Services. Still Gathering after All These Years: Congregations in U.S. Cities, ed. A. Walsh: Hartford: Leonard E. Greenberg Center for the Study of Religion in Public Life. Bunn, Christopher ja Wood, Matthew Cultured Responses: The production of Social Capital in Faith Based Organizations. Current Sociology, 60(5): Boddie, Stephanie Clintonia Faith Based Agencies and Social Work. Encyclopedia of Social Work. 20 th Edition. Volume 2, D-I, edd. Terry Mizrahi and Larry E. Davis: NASW Press; Oxford: Oxford University Press.

21 76 Usuteaduslik Ajakiri 1/2021 (79) Garland, Diana, R Christian Social Services. Encyclopedia of Social Work. 20 th Edition. Volume 1, A-C, edd. Terry Mizrahi and Larry E. Davis: NASW Press, Oxford University Press. EE Eesti entsüklopeedia. Jaapan-Käolina. Tartu: Loodus. EES Eesti etümoloogiasõnaraamat. Koost. ja toim. Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. EKSS Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. II köide. 2. vihik. Keeletollkollisioon. Tallinn: ETA Eesti Keele Instituut. EMS Eesti murrete sõnaraamat. III köide. 12. vihik. Kirikline-kohaline. Tallinn: ETA Eesti Keele Instituut. Freedman, David Noel, editor-in-chief The Anchor Bible Dictionary, vol. 1. New York, London: Doubleday. Häkkinen, Kaisa Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: WSOY. Kasik, Reet Sõnamoodustus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Kingisepp, Valve-Liivi Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala- Lehhe sõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. McClendon, James Wm, Jr Systematic Theology: Ethics, vol. 1. Nashville, Tennessee: Abingdon Press. Murray, Stuart Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition. Kitchener, Ontario: Pandora Press. Onga, Mare Kohtukorralduslikku ja juriidilist sõnavara 19. saj. esimese poole eesti kirjakeeles. Sõnasõel: uurimusi ja materjale eesti keele sõnavara alalt, nr 6. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, Putnam, Robert. D Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster. Päll, Annemari Sotsiaalne kapital: mõõtmine ja seos sotsiaalmajandusliku arenguga Eesti regioonide näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, rahvamajanduse instituut. Rienecker, Fritz ja Gerhard Maier Suur Piibli leksikon. Tallinn: Logos. Salumaa, Elmar Süstemaatilise teoloogia käsiraamat. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. Toplaan, Johanna Koguduse tegevus sotsiaaltöö vaatepunktist lähtudes. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut.

22 Rosenvald, Pajusalu, Pilli Kogudus ja kogukond 77 Vestring, Salomo Heinrich Lexicon Esthonico Germanicum. Toim. Ellen Kaldjärv. Tartu: Kirjandusmuuseum. Vihma, Peeter ja Madle Lippus Eesti kogukondade hetkeseis. Uuringuraport. Tallinn: Linnalabor ja Eesti Külaliikumine Kodukant. Wiedemann, Ferdinand Johann Eesti-saksa sõnaraamat. Neljas, muutmata trükk teisest, Jakob Hurda redigeeritud väljaandest. Tallinn: Valgus. Wilken, Jean Pierre; Bugarszki, Zsolt; Saia, Koidu; Hanga, Karin; Narusson, Dagmar; Medar, Marju Kogukonnaga seotud mõisted ja kogukonnas osalemist toetavad teenused Eestis. Sotsiaaltöö, 2: Wright, Nigel G Free Church, Free State. Milton Keynes: Paternoster. Andmebaasid ja veebisõnaraamatud EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. ( ) EMS = Eesti murrete sõnaraamat. ( ) Sõnaveeb. ( ) VAKK = Vana kirjakeele korpus. htt ps://va k k.ut.ee/ ( ) VOT = Vadja keele sõnaraamat. ( ) ÕS 1918 = Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu kommenteeritud väljaanne. ( ) Arhiivid EKLA = Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Fond 192, m

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

180104komisjon-ekilex.key

180104komisjon-ekilex.key Terminoloogiatöö tulevikutööriist Arvi Tavast Mis toimub EKILEX: koostamise keskkond EVE: lõppkasutajale TripleDev arendab, mina olen arendajapoolne tooteomanik 2017 august 2018 lõpp Üldised eesmärgid

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Konfliktist osaduseni (ana)baptistlikult On aeg tunnustada anabaptistliku liikumise ajalugu osana meie omast, õppida anabaptistlikust traditsioonist ja tugevdada mõlemapoolset tunnistust dialoogi kaudu.

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

UUESTI ABIELLUMISEST EEKB LIIDUS

UUESTI ABIELLUMISEST EEKB LIIDUS EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIT KÕRGEM USUTEADUSLIK SEMINAR Viljar Roosimaa ARUSAAMAD TAASABIELLUMISEST EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIDUS Lõputöö Juhendaja:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

KIRIKU OPETU SLIKKE VAATEID EESTI TEOLOOGIAS: HARALD PÕLLU VABAKIRIKU KAVA VEIKO VIHURI Kirik on üks moodsa usuteaduse päevaküsim

KIRIKU OPETU SLIKKE VAATEID EESTI TEOLOOGIAS: HARALD PÕLLU VABAKIRIKU KAVA VEIKO VIHURI Kirik on üks moodsa usuteaduse päevaküsim KIRIKU OPETU SLIKKE VAATEID EESTI TEOLOOGIAS: HARALD PÕLLU VABAKIRIKU KAVA VEIKO VIHURI veiko.vihuri@eelk.ee Kirik on üks moodsa usuteaduse päevaküsimusi, kirjutas noor usuteadlane Elmar S. Teppan (Salumaa)

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc EESTI MURRETE UURIMINE WIEDEMANNIST VIITSONI Karl Pajusalu Tartu Ülikool Ettekanne konverentsil Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II Väike-Maarja, 24. 25. aprill 2013 On mitmeti tähendusrikas, et tähtsaim

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

UA indd

UA indd KONFLIKTIST OSADUSENI JA OIKUMEENILINE LIIKUMINE LUTERLIKUST VAATEPUNKTIST 1 Tiit Pädamile 60. sünnipäevaks Thomas-Andreas Põder Abstrakt Luterlaste ja katoliiklaste üleilmse ühiskomisjoni uurimisraport

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem