Sissejuhatus mehhatroonikasse

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sissejuhatus mehhatroonikasse"

Väljavõte

1 Sissejuhatus mehhatroonikasse Elmo Pettai Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool (vers )

2 Mehhatroonika mõiste visuaalne seletus erinevad tehnikavaldkonnad integreeritakse Termin: Mehhatroonika loodi 50 aastat tagasi Selles mõistes põimuvad erinevad tehnikavaldkonnad When the word Mechatroncis first appeared nearly 50 years ago, most people had no idea what it was. With time and technological advancements, however, mechatronics has become a familiar term in the field of engineering worldwide.

3 Mis on mehhatroonika? (1) Mehhatroonika on tehnikavaldkonna mõiste, mis Seostub ettevõtete tootmise automatiseerimisega Toote automatiseeritud valmistussüsteemide loomisega Valmistusprotsesside loomise ja integreerimisega (seostamisega) rakenduseks Tehnilistes protsessides vajalike masinate modelleerimise, projekteerimise ja ehitamisega Toote (materjalide mehhaanilise) töötlemiseks vajalike tööpinkide, robotite, masinate arendamisega Masinate moodulite arendamisega: andurid, täiturid (sh. elektriajamid) Masinate (elektrooniliste) juhtimissüsteemide loomisega (tööstusarvutid, kontrollerid) Juhtimisarvutite tarkvaraga, juhtimisprogrammide loomisega Seostub masinate (mehhaanilise) liikumise juhtimisega Rakenduse haldusjuhtimisega (näiteks toote valmistusprotsessi juhtimine) Töömasinate automaatjuhtimisega Kontrollerite juhtimisalgoritmid, kontrollerite programmid Operaatori kasutajaliidesed

4 Mehhatrooniline masin: tööstusrobot

5 Mis on mehhatroonika? (2) Mehhatroonika on teadus Teadus, mis seletab kuidas (inseneride) loodud asjad üheskoos toimivad (ehk töötavad) Mehhatroonika on ka tehniline metoodika Mida insener saab oma mõtlemisel ja erialatöös kasutada Mehhatroonika aitab inimestel töötada targemalt - mitte kõvemini Mechatronics is the concept of working smarter not harder and to inexpensively get the most done in as little time as possible

6 Teadmistepõhine tootmine Teadus ja tehnika astus selle aastatuhande vahetusel uude arenguetappi Tööstuses toimub üleminek toodete automatiseeritud koostamisele. Võtmesõnad: Tööstus 4.0 Industry4.0 Tööstus 4.0 tõhustab teadmiste ja tarkuse kasutamist Mehhatrooniliste süsteemide kasutamine eeldab Eriala piires kokkulepitud tähendusega terminite kasutamist (eriti mehhatroonikainseneride) mõtlemisel ja omavahelisel suhtlemisel Mehhatroonika terminitest koostatakse ka valdkonna sõnastikke

7 Neljas tööstusrevolutsioon Tööstusasjade internet, Industry 4.0; IIoT Toimub oluline muutus kaupade tootmisel ja turustamisel Energia Tootlikkus Tarkus?

8 Sellel slaidil seletame lahti keeles kasutatava sõna: mõiste (concept) Täistähenduslikul mõistel on kolm koostisosa: 1. mõiste nimi, 2. mõiste tähendus ja 3. sisu väärtus Struktureeritud (ehk keeruka) mõiste tähendusel on ülesehitus Teiste sõnadega: keerukal mõistel on oma (kokkulepitud) arhitektuur Mõiste tähenduse ülesehitus on sageli hierarhiline Mõiste tähendus kirjeldab mateeria sisu erinevaid kvaliteete; Mõiste sisu väärtus kirjeldab mateeria liikumist (kvantiteeti) Kokkuvõtteks: 3D ruumis nimetatud punktis toimuvat liikumist kirjeldatakse: 1. mõiste nimega (mateeria omaduse kokkulepitud nimetusega) 2. mõiste tähendusega ehk (sisu) kvalitatiivse ülesehitusega 3. mõiste sisuga (sisu) kvantitatiivse väärtusega

9 Termin (teatud eluvaldkonna teadmusüksus) Tehnikas kasutatakse näiteks terminit nimetusega: energia Definitsioon: Energia mõiste kirjeldab mateeria põhiomadusi Energiat ei saa luua ega hävitada. Suletud süsteemis olev energiakogus on jääv (Termodünaamika 1. seadus) Süsteemi energia on konserveeritud, kuid süsteemis saab energiat siiski edastada Energia avaldub liikumises Vaba energiat saab ruumis edastada Tuntud on töö mõiste, (A = F * s), kus F - on kehale mõjuv jõud; s - on keha läbitud tee Energia mõiste on kasutusel ka elektrotehnikas Näide: Termin nimega alalisvoolu elektrienergia, Alalisvooluga (edastatud) elektrienergia = alalispinge alalisvool aeg Elektrivõrgu juhtmetega edastatud elektrienergia ehk töö (sisu) väärtus arvutatakse kolme mõõtesuuruse: pinge, voolu ja aja korrutisena. Veel on kasutusel ka termin (suurus) nimetusega vahelduvvoolu elektrienergia

10 Väljakutseid mehhatroonika inseneridele Eesti koolides (sh ülikoolis) emakeelse hariduse edendamine Iga insener vajab mõtlemiseks tõhusaid keelevahendeid Kõige täpsemalt ja selgemini mõtleme ikka oma emakeeles Kasutatav keel modelleerib meie mõtete ja terminite tähendust Terminite tähenduse selgitamine noorele insenerile on tähtis!!! Struktureeritud infol põhinevate mudelite tähtsuse kasv, eriti tehnikas Data science Terminite täpsem modelleerimine (st. terminite tähenduse täpsustamine) Tööstus 4.0 kasutuselevõtt Andmemudelite tähtsuse kasv tootmise automatiseerimisel Graafilised (ehk piltlikud) kirjeldusvahendid nüüd kasutusel ka tootmises

11 Mehhatroonika lühendeid (võtmesõnu) Education in the scope of Industrial Automation and Mechatronics Factory Automation Digital Factory ERP / MES F4.0 Mechatronics Modelling Networking Controller CIM / FMS Simulation CAD CAM CNC Internet of Things Safety Quality Microcontroller C++ VR Basics Robotics Sensorics Software WEB Mechanics IT El Drives Electronic Globalization Pneumatics Electric CNC PLC

12 Haridusest. Eesti kvalifikatsiooniraamistik Euroopa kvalifikatsiooniraamistikud ja Eesti kvalifikatsiooniraamistik on analoogsed: Bakalaureusekraad annab 6. taseme kvalifikatsiooni. Magistrikraad annab 7. taseme kvalifikatsiooni. kompetentsus edukaks kutsetegevuseks vajalik teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum. Kutsekoja (kutsekomisjon) annab kompetentsele inimesele kutsetunnistuse.

13 Eesti kvalifikatsiooniraamistiku nõuded Määratlevad haridussüsteemis õpitulemuste ja kutsete süsteemis kutsetasemete üldnõuded. Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemed vastavad Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule. Eesti kvalifikatsiooniraamistik eristab kolme erinevat valdkonda 1. Teadmised - teoreetilised ja faktiteadmised 2. Oskused kognitiivsed ja praktilised oskused ning nende oskuste kasutamine kognitiivsed oskused: loogilise, intuitiivse ja loova mõtlemise kasutamine praktilised oskused: käelised oskused ning meetodite, materjalide, tööriistade ja vahendite kasutamine 3. Suhtumine. Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatuse kasv. Emotsionaalne areng, huvitatus, pühendumine, fokuseerumine

14 Kutsehariduses arvestatakse (põhiliselt) kolme liiki oskustega (1) 1. Vaimsed oskused (tunnetuslikud võimed), Vaimse oskuse mõiste hõlvab teadmisi ja mõistmisi (arusaamisi) sh. uue info tähenduse mõistmist, teaduslikest mõistetest ja juhtnööridest arusaamist (seega ka protseduurilised oskused) Sh. tuntud meetodite rakendamist uutes oludes, et lahendada probleeme (arvutamine, mõtlemine ja teised vaimsed oskused). Kõigepealt arendatakse koolis õppurite teadmisi, kuid sellest veel ei piisa (kutse omandamiseks)

15 Oskused saadakse (erialase) praktika käigus. Mehhatroonika õppeaine seab eesmärgiks arendada ka teistsuguseid oskusi. (2) 2. Suhtlemisoskused Õppuri kasv tunnete ja emotsioonide alal (sh. aktiivse kuulamise oskus, esitluste tegemise oskus, läbirääkimiste, empaatia (kaastundlikkuse avaldamine), mõttelaadi, huvitatuse jne aladel 3. Psühhomotoorsed (ehk käelised) oskused Kaasa arvatud füüsiliste liikumiste ja liigutuste ettekujutamise võime arendamine (käeline vilumus näiteks mingi toote valmistamisel). Selliste oskuste arendamine nõuab tegelikku teostamist (nõuab praktiseerimist, harjutamist), mille tulemuslikkust mõõdetakse protseduuride kiiruse, täpsuse, kaugusega ja meetoditega mida teostamisel kasutatakse. Neid oskusi rakendatakse käsitöös, (näiteks masina pesemine) aga ka keerukate mehhatrooniliste masinate ja süsteemide juhtimisel (näiteks drooni juhi kasutajaliides).

16 Bloom-i õppimise taksonoomia, e-õppe platvormi tööriistad ja teadmisi omandav õppur (see mudel on loodud MechMate projektis 2018 a.) Loomine, süntees Hindamine Analüüsimine Rakendamine (alustamine, teostamine) Arusaamine asjast Meeldejätmine Informatsiooni saamine Õppekava loominea Õppimise kvaliteedi hindamine (sertifitseerimine) Analüüsimine (teadmiste kvantitatiivne hindamine) E-õppeplatvormi käivitamine õpilastele, kursuste tegemine Enesekontrolli tööriistad, testid üldise arusaamise kontrolliks Mehhatroonika terminite thesaurus. Õppimise metoodika Õppeinfo koostamine ja salvestamine e-õppe-keskkonda Loomine, leiutamine, Süsteemide süntees Projektis saadud tulemuste kvaliteedi hindamine Analüüsimine, kasulikkuse kvantitatiivne hindamine Uute teadmiste rakendamine, projekti alustamine, tegutsem. Arusaamine, teadmiste testide ja laboris harjutuste tegemine Uue info meelde jätmine oma isiklike teadmiste kontekstis Uue info ja tehniliste andmete vastuvõtmine Bloom i õppimise taksonoomia MechMate platform Õppiv (üli)õpilane

17 Bloom-i õppimise taksonoomia, MechMate e-õppe platvormi tööriistad ja teadmisi omandav õppur (ingl. k.) Creating Evaluating Analysing Appliying (starting, acting) Understanding Rememberinging Receiving information Creating learning curricula Evaluating learning quality (certification process tools) Analysing (quantitative assessment of knowledge) Activating e-learning platform, providing courses for students) Self-check tools, questions for testing general understanding Thesaurus for mechatronics terms. Learning methodology Receiving information. Storage area for new learning content. Creating, inventing, restructuring of a system Evaluating the qualitative results of the project or tasks Analysing (quantitative examination of practicability) Applying new knowledge (starting a project, acting) Understanding, completing tests and exercises Remembering new info using his or her personal context Receiving new information and technical data Bloom s learning taxonomy MechMate platform Learning student

18 Andmed, informatsioon, teadmised, tarkus Meie tarkuse ülesehitus (ehk meie enda peas tekkivate mõtete arhitektuur) Merit telg (see taksonoomia on vajalik teostuse kvaliteedi tasandite määramiseks) Merit, L

19 Targad inimesed kasutavad mõtlemisel ja omavahelisel suhtlemisel struktureeritud mõisteid Insenerid kasutavad tootmise ja äri valdkonna asjade selgitamisel erinevaid taksonoomiaid (hierarhilisi ontoloogiaid) Taksonoonia (visuaalne) näide. Tehnikavaldkond: Tootmise automatiseerimine

20 Kompleksne teadmusüksus Näide: Süsteem mikrokiibis - SoCs Digibox (Set-Top Box Design) Peripheral Control Cable TV Transceiver Irvine, CA 250 MHz 60 clocks 2 40MSps 10 bit ADC s 1 125MHz 10 bit DAC Graphics Processor San Jose, CA 81 MHz 3 clocks Audio DAC External vendor IP Customer IP DMA San Diego, CA DAVIC MAC Atlanta, CA MIPS Processor Irvine, CA Quadruple DAC Irvine, CA MPEG Transport & Decoder Customer IP 81 MHz 3 clocks Single Chip Cable-TV Set-Top Box Source: Samueli, BROADCOM

21 Keeruka süsteemi koostis Koostise näide: optiline andmeside moodul

22 Protsessi 1 konveier Protsessi 2 konveier Protsessi 3 konveier Protsessi 4 konveier Rakenduse mõiste (näide tehasest, tootmisest) Tehnilistest protsessidest seotakse kokku üks terviklik võrgustik. Protsessidest võrgustikus saab tekkida asjade (ja energia) sisuline liikumine. Valmistoode Tehase peakonveier liidab (koostab) erinevad protsessid

23 Kuuemõõtmeline mõtlemine. 6D-ruumi komponendid Meie emakeeles kasutatavatest mõistetest hierarhiad (taksonoomiad) on loogiliselt (sisult) palju sügavamad kui me seni arvanud oleme Teostumise ülesehitus (teostuse ruum, dimensioonid: L, T, V ) Time, T Koostise ülesehitus (3D-ruum, Karteesian ruum, Dimensioonid: X, Y, Z ) Merit, L Y Origin Z O X- Coordinate 3D- realization space, where complex (real) motion happens Sisuline edastus; Valuable content motion, V P (Geometric Point) Z- Coordinate X Y- Coordinate L12 L11 R11 L10 R10 L9 R9 L8 R8 L7 R7 L6 R6 L5 R5 L4 R4 L3 R3 L2 R2 L1 R1 L0 R0 RM Merit telg, L Usaldus Unistus Unistused Vaatleja suudab tegelikult Elu tunnetada merit telje mõistes Elud nimetatud erinevaid kihte, Programm kasutades keele vahendeid, Programmid (kokkulepitud keele reegleid), Projekt selles nimetatud (füüsikaliste) Projektid suuruste sümboleid, mõõtmise Mäng meetodeid ja mõõtevahendeid, Mängud näiteks liitreaalsuse tööriistu. Rakendus Rakendused Protsess Protsessid Ülesanne Ülesanded Töö Esimene loogiline kiht Tööd Tegevus Tegevused Esimene loogiline Toiming tasand Toimingud Logistiline ühendus Seade D1...x; (objekti mateeria), (merit telje sügavamad ressursid) Mateeria mõiste eraldab ja seob kõik merit telje kihid kokku.

24 The geometrized 6D-space action illustration (visualization) A set of steadily bounded different actions of matter (each described with a conceptual name) is generally called (named) a motion. 3D geometric point for the resource Z Source part of the action of the concept. The geometrized action (valuable content) is defined in higher dimensions (4-6) The 3D geometric space reference item, (3D axis system) Z-coordinate 3D point for the subject Resource part of the action of the concept Y X-coordinate Y-coordinate X

25 Merit telg ja teostumise mõiste ülesehitus Teostumise mõiste piltlik selgitus. Geometriseeritud ülesehitus. merit telje ülesehitus, L Elusobjektide unistus on sümboolses vormis. L11 Dream Ühisteadvust kirjeldab R11 Dreams filosoofia, teadus, L10 Life religioon, metodoloogia R10 Lives Elusobjekt on aine väikseim osake L9 Programme millel säilib teovõimeline teadvus R9 Programmes L8 Project An observer can really sense R8 Projects axis all layers using a L7 Game symbolic language and a R7 Games methods for the system L6 Application values measurement R6 Applications L5 Process R5 Processes L4 Task R4 Tasks L3 Work R3 Works L2 Activity R2 Activities L1 Act First layer R1 Actions First level L0 Logistic links R0 Device D 1... x (object rest mass) RM Matter (Existence of 5D space) Matter support all realization levels Eeldusplokk, sisendandmed Mõte Elu sündimine Eluetapi kava Eesmärk, raha Tehakse käik Tehn.probleem Tootmiskäsk Üles. püstitus Meetod, energia Takistuse määr Lähtepinge Ühendused Obj. Aeg-ruum Teostuse nimetus, funktsiooni blokid Unistus Mõtlemist toetav teadvus Elamise kava Elava olendi alateadvus Programm Programmiline ressurss Projekt Projektide ressurss, raha Mäng Mänge toetavad reeglid Rakendus Lahendusi tagav ressurss Protsess Protsesse tagav metoodik Ülesanne Ülesannete teost. meetod Töö Töid toetav energiasalv Tegevus Tegevusi tagavad takistid Toiming Toiminguid tagav kood Liikumine, vool Edastust toetav aine Mateeria olemine Teostustulem, väljundandmed Soovi teostus Õnnelik olek Meie missioon Tegel.saavutus Mängu seis Saadi lahendus Toode valmis Üles. täidetud Energia ülek. Rak. võimsus Tehe teostatud edastus kanalis Mat-aalne asi Teostuse lõpp, tagajärg Armastus Läbitud elutee Eluvõimelisus Proj. tulemus Võit ja kaotus Lõpplahendus Tehtud tulem Asi edeneb Valmis töö En. muundus Obj. uus pinge Seostatud asi Teost võimalus

26 Väärtuslikkus. Inseneri teadmiste erinevad kvaliteedid. Sisu edastamine toimub eri tasanditel (subjektilt objektile ja ka vastupidi) Erinevad kvaliteedi tasandid kirjeldab merit telg Mina (subjekt) Tarkus Teadmiste kasutamine Teadmiste edastamine Tema (objekt) Tarkus Teadmised info Andmed Teooriad, ontoloogiad Õppimine Temperatuur 20 ºC nime lisamine sisule ja tähenduse andmine Reaalne, materiaalne sisu Teadmised info Andmed

27 Another example may help you to understand the IEC data architecture approach

28 Info sisaldab kolme määrateletud koostisosa: nime, tähendust ja väärtuslikku sisu (ehk andmeid ) Info toetub sisulistele andmetele. (Big Data) We are now firmly in the era of Big Data It is estimated that: 90% of the world's data was created in the past two years, and 90% of this data is of the unstructured variety, which demands omputeintensive processing and analytics.

29 What is Energy? Is Energy conserved? USA füüsik Sabine Hossenfelder Mehhatroonikud kasutavad mõtlemisel energia mõistet. Vaadake lisaks värsket Youtube videot energia ja töö mõistete selgituseks, see on avaldatud november

30 How language shapes the way we think Lera Boroditsky vaatamist 2. mai 2018 There are about 7,000 languages spoken around the world -- and they all have different sounds, vocabularies and structures. But do they shape the way we think? Cognitive scientist Lera Boroditsky shares examples of language -- from an Aboriginal community in Australia that uses cardinal directions instead of left and right to the multiple words for blue in Russian -- that suggest the answer is a resounding yes. "The beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is," Boroditsky says. "Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000."

31 Iseseisvaks tutvumiseks füüsikahuvilistele. SEAN CARROLL, Something Deeply Hidden, Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime Link videole Youtube-s. Video avaldati 22. sept 2019 On September 11, 2019, the Midtown Scholar Bookstore welcomed physicist Sean Carroll to Harrisburg to present and sign copies of his new book, Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime. About the Book: Something Deeply Hidden begins with the news that physics is in a crisis. Quantum mechanics underlies all of modern physics but major gaps in the theory have been ignored since Science popularizers keep telling us how weird it is, how contradictory, how impossible it is to understand. Academics discourage students from working on the "dead end" of quantum foundations. Putting his professional reputation on the line, Carroll says that crisis can now come to an end. We just have to accept that there is more than one of us in the universe. There are many, many Sean Carrolls. Many of every one of us. The Many Worlds Theory of quantum behavior says that every time there is a quantum event, a world splits off with everything in it the same, except in that other world the quantum event didn't happen. As you read this, you are splitting into multiple copies of yourself thousands of times per second. Step-bystep in Carroll's uniquely lucid way, he sets out the major objections to this utterly mind-blowing notion until his case is inescapably established. The holy grail of modern physics is reconciling quantum mechanics with Einstein's general relativity his theory of curved spacetime. Carroll argues that our refusal to face up to the mysteries of quantum mechanics has blinded us, and that spacetime and gravity naturally emerge from a deeper reality called the wave function. No book for a popular audience has attempted to make this radical argument. We're on the threshold of a new way of understanding the cosmos.

32 The many worlds of quantum reality with Sean Carroll Video avaldati 14. mail This is an extremely good lecture. For more cool science visit What is quantum mechanics, and why is it so mysterious? What is the Many-Worlds version of quantum mechanics, and why would anyone find it compelling? How do we explain that Schrödinger's cat is both dead and alive? Isn't it unscientific to postulate an infinite number of unobservable worlds? How can space and time emerge from quantum mechanics? One of the great intellectual achievements of the twentieth century was the theory of quantum mechanics, according to which observational results can only be predicted probabilistically rather than with certainty. Yet, after decades in which the theory has been successfully used on an everyday basis, most physicists would agree that we still don't truly understand what it means. Sean Carroll will talk about the source of this puzzlement, and explain why an increasing number of physicists are led to an apparently astonishing conclusion: that the world we experience is constantly branching into different versions, representing the different possible outcome of quantum measurements. What does this have anything do to with space and time? Kategooria Inimesed ja blogid When you observe reality you re just discovering (motional) content qualitative and quantitative values and which timeline point you re in. Elmo Pettai soovitus insenerile, mehhatroonikule. Thinking using the 6D space model

33 Veel huvitavat infot iseseisvaks mõtlemiseks We Might Be Living In Higher Dimensions Neil degrasse Tyson We Might Be Living In Higher Dimensions But Our Senses Can t Tell Yet. Link YouTube-s olevale videole Avaldatud 7. august 2017 During the presentation of his latest book Astrophysics for the rest of us, Neil degrasse Tyson answers questions about events that cannot be explained by our traditional senses, like near death experience. With Robert Krulwich, June Do the Past and Future Exist? Aja mõiste selgitus füüsikult PBS Space Time, 13. oktoober 2020

34 Suudad teostada oma unistused, kui sa ei piira oma mõtlemist. Iseseisvaks mõtlemiseks: Võrdle Sadhguru videos toodud 4D-ruumi mudelit selle esitluse slaididel nr esitatud 6D-ruumi mudeliga. Manifest Your Dreams Into Reality Using 4-Dimensions of Mind By Sadhguru Law of Attraction TIM Avaldati 8. okt 2019 When everything happens as you've desired, you feel happy. You feel sad when nothing happens according to your plans in your life. Have you ever thought why this happens? Ever wondered how to achieve anything you want in your life despite being a mediocre? Does law of attraction really works? Does faith in god really works? In this video, Sadhguru talks about the ways which can help you manifest anything you desire. Sadhguru speech can help you transform your dreams in reality, manifest your dreams into reality. Experience this life-changing motivational speech by Sadhguru.

35 Tänan.

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

Scanned Image

Scanned Image EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL TARTU ÜLIKOOL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 70. sünnipäevale pühendatud konverentsi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Teadmistepõhine ehitus 2019 (23.04.2019) RÄÄGIME BIM-IST ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE VAATEVINKLIST Raido Puust, MSc, PhD professor (ehitusinfo modelleerimine) raido.puust@taltech.ee ÜLEVAADE Ehitusinfo modelleerimisest

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Graafilised mudelid ja nende koostamise vahendid MS Visio MYSQL Workbench (DB Designer) ER/Studio Data Architect Sybase PowerDesigner GRAAFILINE MODELLEERIMINE Mudel ja modelleerimine 3 11/3/2015 Matemaatiline

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Süsteemide sünd, areng ja surm süsteemiinseneri vaatepunktist Leo Mõtus 11.august 2013 Proaktiivtehnoloogiate uurimislabor, TTÜ ja Eesti Teaduste Akadeemia 1 Ettekande fookus Keskendun süsteemidele tehismaailmas,

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

Magnetic MRO

Magnetic MRO 3D-tehnoloogiad õhusõidukite hoolduses 3D Printimine / Virtuaalreaalsus/ 3D Skänneerimine Pärtel-Peeter Kruuv Interior Workshop supervisor Magnetic MRO Arendused: mis mõjutab, mida rakendada? IT Google

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem