THKK 2004

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "THKK 2004"

Väljavõte

1 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006

2 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo Juhime Teie tähelepanu sellele, et nii nagu statistiliste aruannete korral tavaline, on võimalikud väiksed parandused käesolevas analüüsis ühe aasta jooksul. Palume aruande andmete kasutamisel viidata veebiversioonile 2

3 LÜHIKOKKUVÕTE aastal moodustasid tervishoiu kogukulud SKP-st 5,5% (2003. aastal 5,3% SKPst) ja avaliku sektori tervishoiukulud SKP-st 4,2% (2003. aastal 4,1%) aastal olid Eesti tervishoiu kogukulud miljonit krooni, mis on 970 miljoni krooni ehk 14,2% võrra rohkem kui eelmisel aastal (6 812 miljonit krooni). Võrreldes aastaga on kasvanud tervishoiu kogukulud 57%. Tervishoiu kogukulude reaalkasv moodustas aastal 2,0% aasta lõpus elas Eestis 1,348 miljonit inimest, (kellest 94,4% olid kaetud kohustusliku tervisekindlusega). See tähendab, et aastal olid tervisekulutused ühe Eesti elaniku kohta keskmiselt krooni (369 EUR), mis on 734 krooni (47 EUR) võrra rohkem kui eelmisel aastal. Avaliku sektori kulutused tervishoiule kasvasid võrreldes eelmise aastaga 12% ja moodustasid miljonit krooni. Suurimat osa avaliku sektori kulutustest (87%) finantseeriti Eesti Haigekassa vahenditest. Viimase viie aasta jooksul on avaliku sektori osatähtsus tervisega seotud kulutuste finantseerimisel veidi vähenenud ( ,8%, ,5%). Vastavalt on kasvanud erasektori osatähtsus ,6%, % aastal oli kapitalikulude osakaal tervishoiu kogukuludest 0,6% (2003. a 0,8%) ehk 47,1 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid kapitalikulud 0,1%. 3

4 Sisukord LÜHIKOKKUVÕTE... 3 Tabelite nimekiri... 5 Jooniste nimekiri... 6 Eessõna... 7 Lühendid ja sümbolid ANALÜÜS Tervishoiu kogukulude osakaal sisemajanduse koguproduktist Tervishoiu kogukulud ja üldine majandusaktiivsus Tervishoiu kogukulud ühe inimeste kohta Ravikindlustussüsteem Tervishoiu rahastamise allikad Avalik sektor Erasektor Välismaailm Tervishoiuteenuste osutajad Haiglad Ambulatoorse ravi osutajad Ravimite ja meditsiinitoodete jaemüüjad Rahvatervise programmide korraldus ja administreerimine Üldine tervishoiu administreerimine Tervishoiuteenused Kokkuvõtte RAHVUSVAHELINE VÕRDLUS TEHNILISED MÄRKUSED Taustainfo THKK definitsioon Andmeallikad

5 Tabelite nimekiri Tabel 1. THKK jooksev- ja püsivhindades, kasvutempod, Tabel 2. Kindlustatute arv, Tabel 3. Tervishoiu rahastamise põhilised allikad, Tabel 4. Tervishoiu rahastamise põhiliste allikate osakaal SKP-st, Tabel 5. Ministeeriumite tervishoiukulud, Tabel 6. Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud tervishoiuteenused, Tabel 7. Valitsuse poolt rahastatud tervishoiuteenused, Tabel 8. Valitsuse jooksevkulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Tabel 9. KOV poolt rahastatud tervishoiuteenused, Tabel 10. KOV jooksevkulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Tabel 11. EHK poolt rahastatud tervishoiuteenused, Tabel 12. Haigekassa kulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Tabel 13. Erasektori tervishoiukulude jaotus, Tabel 14. Erasektori poolt rahastatud tervishoiuteenused, Tabel 15. Erasektori kulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Tabel 16. Erasektori kulutused tervishoiuteenuste ja rahastamise allikate lõikes, 2004 Tabel 17. Omaosalus tervishoiuteenuste lõikes, Tabel 18. Omaosalus tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Tabel 19. Tervishoiuteenuste osutajad, Tabel 20. Haiglate kulutused tervishoiuteenuste lõikes, Tabel 21. Ambulatoorse ravi osutajate kulutused tervishoiuteenuste lõikes, Tabel 22. Jaemüügi ja teiste meditsiinitoodete pakkujad, Tabel 23. Rahvatervise programmide korralduse ja administreerimise kulutused tervishoiuteenuste lõikes, Tabel 24. Tervishoiuteenused ühe inimese kohta, Tabel 25. THKK ja SKP suhte ning THKK per capita rahvusvaheline võrdlus, Tabel 26. THKK reaalkasv,

6 Jooniste nimekiri Joonis 1. THKK ja SKP püsivhindades, Joonis 2. THKK ja avaliku sektori tervishoiukulud SKP-st, Joonis 3. Rahvastik, vanusegrupiti, Joonis 4. Rahvastik ja kindlustatud Eestis, Joonis 5. Sotsiaalmaksu laekumine aastate lõikes, Joonis 6. Avaliku sektori, erasektori ja välismaa osakaal THKK-st, Joonis 7. Tervishoiukulutuste muudatused, 1999=100 Joonis 8. Avaliku sektori rahastamise allikate jaotus, Joonis 9. Valitsuse poolt rahastatud tervishoiuteenused, 2004 Joonis 10. Valitsuse jooksevkulud tervishoiuteenuste osutajate lõikes, Joonis 11. Kulud tervishoiuteenuste osutajate järgi, Joonis 12. Apteekide kulutused ravimiliigiti, Joonis 13. Üldise tervishoiu administreerimise kulutuste osakaal, Joonis 14. Tervishoiuteenuste osakaalud, Joonis 15. Raviteenuste ja ambulatoorse ravi jaotus, 2004 Joonis 16. Avaliku sektori tervishoiu investeeringute ja THKK suhe,

7 Eessõna Kuigi iga riigi tervishoiusüsteemi ülesehitus ja selle rahastamine on spetsiifilised, saab kõigi süsteemide eesmärke ja funktsioone kirjeldada ühtemoodi. Lähtutakse üldistest tervisesüsteemi eesmärkidest, mis on välja toodud aasta Maailma Tervisearuandes ning peegeldavad otseselt ja kaudselt seda, kuidas tervise rahastamise korraldus mõjutab eesmärkide saavutamist. Tervisesüsteemi rahastamise (ja sealt tulenevalt ka reformide) eesmärgiks on kaitsta riiki tervishoiukulutustest tuleneva finantsriski eest ja jälgida rahalise koormuse jagunemist ühiskonnas. Samuti vajadustest lähtuva õiglase teenuste pakkumise ja teenuste kasutamise kaudu suurendada süsteemi läbipaistvust, toetada stiimulite abil kvaliteetsete ja tõhusate teenuste pakkumist ning suurendada rahastamissüsteemi efektiivsust. Regulaarne tervishoiukulude aruanne on tähtis selleks, et paremini mõista Eesti tervishoiusüsteemi. See statistika näitab ressursse, mis olid paigutatud tervishoiuteenuste ja -toodete tootmisse ning tarbimisse, mis omakorda panustavad rahva tervisesse ja heaolusse. Eesti tervishoiukulude analüüs jätkab alates aastast Sotsiaalministeeriumi poolt tehtavat tervishoiukulude aruannet. Selleks kasutatakse rahvamajanduse arvepidamise satelliitsüsteemi tervishoiukulude arvepidamist. Käesoleva aruande eesmärgiks on anda informatsiooni tervishoiusüsteemi rahastamisallikatest, mis on näidatud tervishoiuteenuste ja nende osutajate kaudu, kasutades RTA metoodikat. Tervishoiusektor sisaldab tervishoiu kasumit taotlevaid ja kasumit mittetaotlevaid tegevusi ning tervishoiuga seotud tegevusi nagu: töötervishoid, kaitseväe meditsiin, tervishoid vanglates ja tervishoiu administreerimine avalikus- ja erasektoris. Samal ajal on sellel definitsioonil ka omad puudused: ta ei sisalda õpetamisele, tervishoiualasele uurimis- ja arendustööle, keskkonnatervisele ja teistele teenustele (mille põhitegevus ei ole tervise parandamine) tehtavaid kulutusi. Seega on 7

8 see definitsioon liiga kitsendav, et katta tervishoiu süsteemi ressursse tervikuna. Neil, kes hakkavad kasutama analüüsi tervishoiuressursi planeerimiseks, tuleb kindlasti võtta arvesse seda, et analüüs keskendub ainult Eesti residentidele tehtud kulutustele. See tähendab, et aruandes avaldatud numbrites ei kajastu tervishoiuteenuse osutajate poolt välismaalastele tehtud kulud. Antud analüüs annab ülevaate peamiselt aastal tehtud tervishoiukuludest ja koosneb kolmest osast: kirjeldav tekst, rahvusvaheline võrdlus ja tehnilised märkused. Lisades on välja toodud suuremad tabelid ja klassifikaatorite definitsioonid. Aruande esimeses osas olevad tabelid sisaldavad absoluutarve ja näitajaid aasta kohta, mille kõrvale on enamasti võrdluseks toodud ka aasta andmed. Tekstiosa kirjutamisel on arvesse võetud ka varasemate aastate trende. 8

9 Lühendid ja sümbolid EHK Eesti Haigekassa ESA Eesti Statistikaamet KOV Kohalik omavalitsus OECD Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon (Organisation for Economic Cooperation and Development) RTA Riiklik Tervisehoiukulude Arvestus (National Health Accounts - NHA) SKP Sissemajandus koguprodukt THKK Tervishoiu kogukulud TIAO Terviseinfo ja analüüsi osakond WHO Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organisation) - nähtus ei esinenud andmeid pole saadud 9

10 1. ANALÜÜS 1.1. Tervishoiu kogukulude osakaal sisemajanduse koguproduktist Eesti tervishoiu kogukulud (edaspidi THKK 1 ) moodustasid aastal 7,8 miljardit krooni (tabel 1). Nominaalkasv võrreldes aastaga oli 970 miljonit krooni ehk 14,2%. Kasv oli 0,1% madalam kui eelmisel aastal, kuigi viimase viie aasta üks suuremaid. Kasv toimus peamiselt kahte tüüpi tervishoiuteenuste pakkujate arvelt: Haiglad 476 miljonit krooni; Apteegid ja teised meditsiinitoodete pakkujad 364 miljonit krooni. Tabel 1. THKK jooksev- ja püsivhindades, kasvutempod, Aastad Jooksevhindades (tuh kr) Püsivhindades (tuh kr) Nominaalkasv (%) Reaalkasv (%) ,0% ,0% ,3% ,3% ,2% 2,0% Inflatsiooni tõttu kujunes tervishoiu kogukulude reaalkasvuks 2,0%, samas oli sisemajanduse koguprodukti (edaspidi SKP) reaalkasv 7,8%. 1 Käesolevas töös kasutakse mõisteid tervishoiu kogukulud ja tervishoiukulud sünonüümidena. Samuti ei eristada kulude ja kulutuste vahel. 10

11 Tervishoiu kogukulud ja üldine majandusaktiivsus Nii sissemajanduse koguprodukt (edaspidi SKP) kui THKK nominaalkasvud olid aastal märgatavad, kuid THKK reaalkasv jäi SKP reaalkasvule oluliselt alla (joonis 1). Joonis 1. THKK ja SKP püsivhindades, SKP THKK, mln kr THKK SKP, mln kr Riiklikul tasemel on SKP üks olulisematest majandusaktiivsuse mõõdikutest. Samuti kasutakse seda erinevate tervishoiukulude suhtarvude rahvusvaheliseks võrdluseks aastal korrigeeris Statistikaamet SKP arvestust, mis tõstis aasta Eesti SKP suurust ja seega langetas tervishoiu kogukulude osa sisemajanduse koguproduktist. Seega moodustasid tervishoiu kogukulud a. ümberarvutatud SKP-st 5,3% (varemavaldatud SKP suhtes 5,4%) ja aastal 5,5%. Aastatel näitas THKK osakaal SKP-st langustendentsi (6,1 5,1%), kuid aastal on trend peatunud ja suhe on hakanud kasvama (joonis 2). Avaliku sektori tervishoiukulud jälgivad sama trendi langus 4,7 protsendilt aastal kuni 3,9 protsendini aastal aastal vähenes Eesti SKP Vene Föderatsioonis toimunud majanduskriisi ja globaalse majandusliku aktiivsuse languse tõttu, misjärel kasutas Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) oma reservi selleks, et 11

12 kompenseerida rahapuudust. Sellele järgnes THKK vähenemine, mis on seletav EHK poolse reservi kogumisega aastal. Kui EHK reservi nõuded oli täidetud, hakkasid THKK ja avaliku sektori tervishoiukulud uuesti kasvama. Joonis 2. THKK ja avaliku sektori tervishoiukulud SKP-st, ,5% % 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 6,1% 4,7% 5,5% 4,2% 5,1% 5,1% 4,0% 3,9% 5,3% 4,1% 5,5% 4,2% 3,5% Aastad THKK % SKP-st Avaliku Sektori % SKPst Vaatamata sellele, et oleme harjunud riigi tervishoidu hindama tervishoiu kogukulude osakaalu kaudu SKP-st ei kirjelda see tegelikku tervishoiu efektiivsust. Muutuste jälgimiseks tuleks pigem võrrelda Eestis erinevate aastate jooksul tehtud tervishoiukulutusi omavahel, mitte aga võrrelda vastavaid näitajaid teiste riikide omadega. Siinkohal tuleb arvesse võtta seda, et kõik riigid on erinevad, neil on erinev tervishoiu ajalugu ja seega ka tervishoiusüsteemi ülesehitus. Samuti kasutades THKK osakaalu SKP-st tuleb arvestada sellega, et erinevad riigid arvutavad SKP-d ning THKK-d erinevate metoodikate järgi. Kui tahame mõõta tervishoiusüsteemi efektiivsust, siis tuleb tehtud kulutuste kõrval vaadelda ka meditsiinilisi indikaatoreid. Näiteks: kui paljusid patsiente raviti ja mitmel korral pöörduti arsti poole korduva diagnoosiga, kui pikad on järjekorrad jne. Oluline näitaja on ka keskmine eluiga. 12

13 THKK osakaal SKP-st võib kasvada järgnevatel põhjustel: Tervishoiuteenuste ja toodete mahu kasv on suurem, kui terve majanduse teenuste ja toodete mahu kasv. Tervishoiusektori hindade tõus ületab kogu majanduse hinnataseme kasvu ehk tervishoiusektoris on suurem inflatsioon aastal moodustas THKK nominaalkasv 14,2% ja reaalkasv 2%. Kusjuures SKP nominaalkasv oli 11,1% ja reaalkasv 7,8%. See tähendab, et tervishoiuvaldkonnas toimis hinnaefekt ja tervishoiu hinnad kasvasid kiiremini kui majanduses keskmiselt. See tähendab, et oluline osa THKK kasvust toimus hindade tõusu arvelt, mis toimus palkade tõusu tõttu Tervishoiu kogukulud ühe inimeste kohta Statistikaameti andmetel elas aasta lõpus Eestis inimest, mis on 0,3% vähem kui eelmisel aastal ( ). Kuna eesti rahvastik vananeb (joonis 3), siis on loomulik, et kasvab ka tervishoiu kogukulu. Joonis 3. Rahvastik, vanusegrupiti, ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

14 2004. aasta jooksul on keskmine tervishoiukulu ühe inimese kohta kasvanud 14,5 % ja on krooni ehk aastal kulutati keskmiselt ühe elaniku peale krooni ehk

15 1.2. Ravikindlustussüsteem Eestis kehtib alates aasta 1. jaanuarist kohustuslik ravikindlustus. Seadusega on pandud tööandjale kohustus maksta kõigi töötavate inimeste eest sotsiaalmaksu ja ettevõtlusega tegelevad üksikisikud (FIE-d) peavad ise maksma sotsiaalmaksu oma tulult. Seega 13 % brutopalgalt suundub läbi maksuameti haigekassale. Neid inimesi, kelle eest on makstud või kes ise on maksnud sotsiaalmaksu, nimetatakse kindlustatuteks nad on töötavad inimesed või FIE-d. Kindlustatute ülalpidamisel olevaid ehk siis alla 19 aasta vanuseid lapsi, üliõpilasi, pensionäre, ülalpeetavaid abikaasasid, kellel on vanaduspensionieani jäänud vähem kui 5 aastat, ning rasedaid nimetatakse kindlustatutega võrdsustatud isikuteks. Lisaks sellele on Eestis ka kindlustatud isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik. Need on: kuni 3-aastase lapsega lapsehoolduspuhkusel olevad inimesed, mittetöötavad, kuni 3-aastast last kasvatavad üksikvanemad, välisesinduses töötavate diplomaatide ja teenistujate mittetöötavad abikaasad, kaitsejõududes ajateenistuses olevad ajateenijad, töötuna arvel olevad isikud. Eesti ravikindlustus järgib solidaarsusprintsiipi: haigestumise puhul osutatav raviteenuste hulk ja kvaliteet ei sõltu konkreetse inimese eest makstud sotsiaalmaksu suurusest. Õigus ravikindlustusele ei sõltu kodakondsusest, vaid elukohast. Seadus lubab Eestis elavatel inimestel kindlustada oma tervist ka erakindlustusfirmade kaudu, kuid see on vabatahtlik. 15

16 Vältimatut abi on Eestis õigus saada kõigil inimestel sõltumata ravikindlustuse olemasolust. Vältimatut abi tuleb osutada olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Joonis 4. Rahvastik ja kindlustatud Eestis, Rahvastik Kindlustatute % 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 % Nii nagu varem öeldud, elas aasta lõpus Eestis inimest, nendest 94,4% olid kaetud kohustusliku ravikindlusega (joonis 4, tabel 2). Haigekassas oli aasta lõpu seisuga kindlustatud inimest. Kindlustatute arv on võrreldes aasta lõpu seisuga vähenenud 493 inimese võrra ja võrreldes aasta lõpu seisuga vähenenud inimese võrra 2. Aastatel ei ole ravikindlustusega kaetud inimeste arv oluliselt muutunud. 2 EHK Majandusaasta aruanne

17 Tabel 2. Kindlustatute arv 3, Isikud Muutus % 2004/2003 Kindlustatud isikud ,85% Riigi poolt kindlustatud isikud ,69% Kindlustatutega võrdsustatud isikud ,85% Välislepingu alusel kindlustatud isikud ,26% Kokku ravikindlustusega kaetud isikud ,04% Sotsiaalmaksu laekus aastal miljonit krooni, mis on 3,2% rohkem kui oli planeeritud ja 11,5% rohkem kui eelmisel aastal. Sotsiaalmaks moodustab ligi 99% haigekassa tulubaasist. Joonis 5. Sotsiaalmaksu laekumine aastate lõikes, Viimasel viiel aastal on sotsiaalmaksu laekumine aastas kasvanud enam kui 10% (joonis 5). Tulude kasvu on põhjustanud palga ja tarbijahinnaindeksi tõus, samuti majanduskeskkonna paranemine ja efektiivsem maksude kogumine. 3 Andmeallikas: Eesti Haigekassa. 4 Joonis - Eesti Haigekassa. 17

18 1.3. Tervishoiu rahastamise allikad Tervishoiusüsteemi rahastamise allikad võib jaotada kolmeks avalik sektor, erasektor ja välismaa. Eestis on tervishoiukulude kõige suuremaks rahastajaks avalik sektor. Aja jooksul on selle allika osakaal THKK finantseerimisel vähenenud, langedes 76,8 protsendilt aastal 75,5 protsendini 2004.aastal (joonis 6). Samas on patsientide omaosalus viimaste aastate jooksul suurenenud. Joonis 6. Avaliku sektori, erasektori ja välismaa osakaal THKK-st, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,5 0,3 0,1 0,5 19,6 23,3 22,2 23,7 22,9 24,0 76,8 76,4 77,8 76,3 77,0 75, a a a a a a. Avalik Sektor Erasektor Välismaailma aastal finantseeris erasektor 24% (1 868 mln krooni) ja välismaa 0,5% (35 mln krooni) kogukuludest. Samal aastal olid avaliku sektori tervishoiukulud 75,5% kogukuludest ehk miljonit krooni (tabel 3). 18

19 Tabel 3. Tervishoiu rahastamise põhilised allikad, a a. Muutus mln krooni % mln krooni % 2004/2003 Avalik Sektor % ,5% 12% Erasektor % ,0% 20% Välismaailm 35 0,5% KOKKU % ,0% 14% Ekspertide hinnangul ei ole avaliku sektori osakaalu langus tervishoiukulude finantseerimisel finantskriisi tagajärg nagu paljudes teistes riikides. Vastupidi, joonisel 7 on näha, et perioodil kasvasid avaliku sektori kulud püsivhindades üle 62%. Samas avaliku sektori tervishoiukulud kasvasid nendel aastatel vaid 55%. See tõestab veel kord, et tervishoiukulude osakaal riigieelarvest vähenes. Seega avaldas THKK kasvule (57%) suuremat survet erasektor, peamiselt patsientide omaosalus, mille kumulatiivne reaalkasv perioodil oli ligikaudu 140%. Joonis 7. Tervishoiukulutuste muutused, 1999= Kumulatiivne reaaltõus (1999=100) SKP Avalik Sektor Terv.hoiukulud Avaliku Sektori kulud THKK Patsientide omaosalus 19

20 Nii nagu varem mainitud, saab kulutuste suurust väljendada ka protsendina SKP-st. Viimastel aastatel on avaliku sektori osakaal SKP-st olnud langeva trendiga, kuid aastal tõusis osakaal taas aasta tasemeni, moodustades 4,2% SKP-st (tabel 4). Tabel 4. Tervishoiu rahastamise põhiliste allikate osakaal SKP-st, a a a a a a. Avalik sektor 4,7% 4,2% 4,0% 3,9% 4,1% 4,2% Erasektor 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% Välismaailm 0,21% 0,02% 0,003% 0,02% Erasektori tervishoiu kulude osakaal SKP-st kasvas võrreldes eelmise aastaga 0,1 protsendi võrra, tõustes1,2 %-lt 1,3 %-le. 20

21 1.3.1 Avalik sektor Avalik sektor on peamine tervishoiukulutuste finantseerimise allikas. Võrreldes eelneva aastaga suurenesid avaliku sektori poolt tehtavad kulutused 635 miljonit krooni ehk 12%. Avalik sektor koosneb omakorda kolmest finantseerijast: valitsus, kohalik omavalitsus ja Eesti Haigekassa. Suurim sektori rahastaja on Haigekassa (87%). Joonis 8. Avaliku sektori rahastamise allikate jaotus, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 85,9% 86,4% 86,1% 86,0% 85,0% 87,0% 20% 10% 0% 11,3% 11,0% 10,5% 10,7% 13,0% 11,2% 2,8% 2,7% 3,4% 3,3% 2,0% 1,8% Haigekassa Keskvalitsus Kohalik omavalitsus Järgnevalt vaatleme kõiki avaliku sektori finantseerijaid eraldi. 1) Valitsuse ehk riigieelarvest finantseeritavad kulutused tervishoiule vähenesid aastal võrreldes eelneva aastaga 22,4 miljoni krooni ehk 3,3% võrra. Valitsuse kulutuste osakaal moodustas 2004.a. 11,2% avaliku sektori kulutustest ja 8,5% kogukuludest (joonis 8). Alates aastast on kogukulude arvestusse võetud ka Põllumajandusministeeriumi andmed. Selle ministeeriumi osakaal valitsuse tervishoiukulutustest on siiski marginaalne (0,1%). Valitsuse kulutuste langus toimus põhiliselt Justiitsministeeriumi kulutuste vähenemise arvel. Valitsuse poolt rahastatavad kulutused jagunesid ministeeriumite vahel järgmiselt: 21

22 Tabel 5. Ministeeriumite tervishoiukulud, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 Haridusministeerium ,4% ,5% 27,2% Justiitsministeerium ,0% 389 0,1% -99,4% Kaitseministeerium ,9% ,0% -1,1% Keskkonnaministeerium 180 0,0% 136 0,0% -24,7% Kultuuriministeerium 10 0,0% 244 0,0% Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 410 0,1% 759 0,1% 85,0% Põllumajandusministeerium 0,0% 522 0,1% Rahandusministeerium 659 0,1% 462 0,1% -29,8% Siseministeerium ,0% ,6% -23,6% Välisministeerium 718 0,1% 447 0,1% -37,8% Sotsiaalministeerium ,4% ,5% 7,0% Valitsus kokku ,0% ,0% -3,3% Sotsiaalministeeriumil, mille üheks ülesandeks on reguleerida ja hallata tervishoiusüsteemi riigis, on loomulikult kõige suuremad tervishoiukulud. Sotsiaalministeeriumi puhul on ka aastal võetud arvesse kõikide ministeeriumi allasutuste omatuludest tehtud kulutused. Sellel aastal finantseeris Sotsiaalministeerium järgmisi tervishoiuteenuseid: Tabel 6. Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud tervishoiuteenused, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUSED % % 32% sh Toetus ravikindlustuseta inimestele % % 32% Ambulatoorne ravi 360 0% 360 0% 0% TAASTUSRAVI % 0 0% HOOLDUSRAVI % % 10% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 2% sh Kiirabi % % 3% MEDITSIINITOOTED % % -9% sh Ravimid % % -21% PREVENTSIOON % % -29% sh Nakkushaiguste tõkestamine % % -23% Mittenakkushaiguste tõkestamine % % -5% TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 31% TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE omatulust % % 16% KAPITALIKULUD % % 29% KOKKU % % 6% Kokku koos ADMINISTREERIMISEGA omatulust % % 7% 22

23 Tugiteenuse ehk kiirabi rahastamiseks läks Sotsiaalministeeriumi tervisekulutustest suurim osa (28%). Preventsiooni kulutused vähenesid 29% võrra, kusjuures nakkushaiguste tõkestamise programmide finantseerimine aastal vähenes 23% ja mittenakkushaiguste tõkestamise finantseerimine vähenes 5%. Raviteenuste finantseerimine, mis Sotsiaalministeeriumi puhul hõlmab üksnes toetusi ravikindlustuseta inimestele, suurenes võrreldes eelneva aastaga 32%. Oluliselt kasvasid investeeringud ehk kapitalikulutused 7,5 miljonit krooni ehk 29%. Kokkuvõttes Sotsiaalministeeriumi kulud tervishoiule võrreldes eelmise aastaga suurenesid aastal langesid valitsuse tervishoiukulutused võrreldes aastaga 3% (tabel 7). Vähenemine toimus taastusravi, preventsiooni ja ravimite arvel. Sarnaselt eelmiste aastatega kulus oluline osa valitsuse tervisekulutustest tugiteenustele ehk kiirabile (26%) ning tervishoiu administreerimisele (24%). Võrreldes eelmise aastaga suurenes valitsuse poolt ravikindlustuseta inimestele makstavate toetuse kogusumma, mis oli aastal tuhat krooni (2003. a tuh krooni). Samuti kasvas oluliselt kapitalikulude finantseerimine (30%) ja raviteenuste rahastamine (28%) aastal moodustas suure osa kapitalikuludest 1/3 (ehk tervishoiuosa) Sotsiaalministeeriumi hoonete renoveerimine (29%). Alates aastast on suurem osa kapitalikuludest arvestatud raviteenuste sisse ja seda ei ole võimalik eraldi välja tuua. 23

24 Tabel 7. Valitsuse poolt rahastatud tervishoiuteenused, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUSED % % 28% sh Toetus ravikindlustuseta inimestele % % 29% Ambulatoorne ravi % % 7% TAASTUSRAVI % % -61% HOOLDUSRAVI % % 10% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 1% sh Kiirabi % % 2% MEDITSIINITOOTED % % -13% sh Ravimid % % -25% PREVENTSIOON % % -50% sh Nakkushaiguste tõkestamine % % -23% Mittenakkushaiguste tõkestamine % % -6% TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 2% KAPITALIKULUD % % 30% KOKKU % % -3% Pärnu Haiglat hakati ehitama 2003.aastal ja aastal kulutati selle ehitusele 225 mln krooni. Haigla ehitamisega tegeles Riigi Kinnisvara AS, kes on ka selle hoone omanik. Pärnu Haigla ehitamine ei lähe THKK sisse kogu summaga. THKK-sse arvestatakse ainult igaaastane rendisumma, mida SA Pärnu Haigla maksab hoone kasutamise eest. See rendikulu on arvestatud raviteenuste sisse. 24

25 Joonis 9. Valitsuse poolt rahastatud tervishoiuteenused, 2004 Kapitalikulud 5% Raviteenused 15% Tervishoiu administreerimine 24% Taastusravi 1% Pikaajaline hooldusravi 9% Preventsioon 7% Meditsiinitooted 14% Tervishoiu tugiteenused 25% Järgnevalt vaatleme valitsuse kulutusi tervishoiu teenusepakkujate lõikes. Metoodikast tulenevalt käsitleme edaspidi jooksevkulusid (kogukulud miinus kapitalikulud). Valitsuse kapitalikulud moodustasid aastal 5% tervisele tehtud kogukuludest. Seega moodustasid jooksevkulud 95% valitsuse kogukuludest ehk tuhat krooni. Valitsuse jooksevkulud tervishoiuteenuste osutajate lõikes olid järgmised: Tabel 8. Valitsuse jooksevkulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 20% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED % % 10% AMBULATOORSE RAVI OSUTAJAD % % -12% sh Kiirabi % % 2% MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % -13% sh Apteegid % % -49% Optika poed % % 21% Muud ravimite ja med.kaupade pakkujad % % -2% RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE % % -29% TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 2% MUUD TEGEVUSHARUD (sh Koolid) 195 0% 204 0% 5% KOKKU % % -5% 25

26 Suurem osa valitsuse rahast kulutati läbi ambulatoorse ravi pakkujate (tabel 8). Samas vähenesid ambulatoorse ravi kulutused võrreldes aastaga 25 miljonit krooni (12%) aastal suurenesid valitsuse kulutused haiglatele 20% ja seda peamiselt ravikindlustuseta inimeste kulutuste suurenemise arvel (joonis 10). Joonis 10. Valitsuse jooksevkulud tervishoiuteenuste osutajate lõikes, , mln krooni HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE HAIGLAD MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD (sh Apteegid) ADMINISTREERIMINE AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD sh Kiirabi a a. 2) Kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) eelarvetest finantseeritavad kulutused tervishoiule moodustasid 1,8% (2003.a. 2,0%) avaliku sektori tervishoiukulutustest ehk 1,3% (2003.a. 1,6%) kogukulutustest (joonis 8). Kohalike omavalitsuste eelarvetest tehtavad kulud vähenesid aastal võrreldes eelneva aastaga 2,0 miljonit krooni e 1,9 korda. Tallinna kulud tervishoiule moodustavad 64% kõigi KOV kuludest tervishoiule. Tallinna linna kulutused tervishoiule kasvasid aastal 16% kuid KOV kulud kokku vähenesid 2%. KOV tervishoiukulutuste langus toimus põhiliselt kapitalikulude vähenemise arvel (14 mln krooni e 52%) (tabel 9). Samuti vähenesid kulutused käsimüügiravimitele (0,6 mln 26

27 krooni e 10%) aastal kasvasid tunduvalt KOV poolt kiirabile (0,6 mln krooni e 132%) ja tervishoiu administreerimisele (9,4 mln krooni e 39%) tehtavad kulutused. Järgnevalt käsitleme KOV jooksevkulusid. Tabel 9. KOV poolt rahastatud tervishoiuteenused, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUSED % % 4% HOOLDUSRAVI % % 10% TERVISHOIU TUGITEENUSED (kiirabi) 472 0% % 132% MEDITSIINITOOTED % % -10% PREVENTSIOON % TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 39% KAPITALIKULU % % -52% KOKKU % % -2% Tallinna kulutused tervishoiule ühe elaniku kohta ületavad märkimisväärselt teiste omavalitsuste vastavat näitajat. Tabel 10. KOV jooksevkulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, a a. Muutus tuhat tuhat krooni % krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 20% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED % % 10% AMBULATOORSE RAVI OSUTAJAD % % -12% MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % -13% RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE % % -29% ÜLDINE TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 2% MUUD TEGEVUSHARUD (sh Koolid) 195 0,00% 204 0,00% 5% KOKKU % % -5% 2004 aastal 15% KOV tervishoiu jooksevkuludest realiseeriti läbi haiglate (2003.a. 12%) ja 9% (2003.a. 8%) läbi hooldus- ja põetusravi pakkujate (tabel 10). Ambulatoorse ravi osutajate, meditsiinitoodete pakkujate ja rahvaterviseprogrammide 27

28 korraldamise rahastamine vähenes aastal kulutasid kohalikud omavalitsused koolitervishoiule rohkem kui aastal, kuid kulutatud summa on marginaalne võrreldes teistele tervishoiuteenuse osutajatele tehtud kulutustega 3) Eesti Haigekassa (edaspidi EHK) on jätkuvalt suurim tervishoiukulutuste rahastaja avalikus sektoris. EHK poolt tehtud kulutused moodustasid 87% kõigist avaliku sektori kuludest (joonis 8). Ühtlasi moodustasid Haigekassa kulutused üldse suurima osa tervishoiule tehtud kogukulutustest 65,7% (2003.a. 65,4%). EHK eelarvest tehtavad kulutused suurenesid aastal võrreldes aastaga 659 miljonit krooni ehk 15% (tabel 11). Seega on Eesti tervishoiu suurimaks finantseerimisallikaks töötasudelt ja erisoodustustelt makstav sotsiaalmaks (13/33 kogu sotsiaalmaksust). Tabel 11. EHK poolt rahastatud tervishoiuteenused, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUSED % % 12% sh haiglaravi % % 20% päevaravi % % 70% ambulatoorne ravi % % -2% sh hambaravi % % 3% kodune ravi % % 6% TAASTUSRAVI % % 24% HOOLDUSRAVI % % 27% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 16% MEDITSIINITOOTED % % 26% sh retseptiravimid % % 26% muud meditsiinilised kaubad % % 23% PREVENTSIOON % % 25% TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % -8% KOKKU % % 15% EHK ei finantseeri otseselt kapitalikulu. Kapitalikulu rahastati tervishoiuteenustega koos ehk tervishoiuteenuste hind sisaldab ka kapitalikulusid. Seega EHK kogukulutused langevad kokku jooksvate kulutustega. Samuti erinevad EHK eelarve kulud kogukuludest, kuna kogukulude arvestus ei sisalda eraldisi EHK reservfondi ega tervishoiuga seotud rahalisi hüvitisi (haigushüvitised). 28

29 Tulenevalt ravikindlustuse seadusest võtab EHK hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle alla 19-aastastelt kindlustatud isikutelt ja täiskasvanute vältimatu hambaravi korral osutatud teenuste eest. Kokku võttis EHK aasta jooksul mitterahaliste hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle 173,8 miljonit krooni eest, mis moodustab 99% aastaks planeeritud eelarvest ning on 4% rohkem kui aastal. Alla 19-aastaste isikute hambaraviteenuste (sh hambaravi, ortodontia ja hambahaiguste ennetus) eest tasus Haigekassa aastal 167,9 miljonit krooni. Täiskasvanute vältimatu hambaravi (hamba eemaldamine, abstsessi avamine) eest tasus Haigekassa aastal 5,9 miljonit krooni. Summa on 19% suurem aasta kuludest. Rahalised hüvitised hambaravi eest ja proteeside hüvitised moodustasid vastavalt 41,4 miljonit krooni ja 26,3 miljonit krooni. Kindlustatutele kompenseeritud ravimite kogusumma oli aastal 863,7 miljonit krooni, aastaga võrreldes suurenesid kulud 26% ehk 181 miljonit krooni. Ravimikulude suurenemise põhjustasid järgmised asjaolud: aasta märtsis ja aprillis ilmnes ravimite hüvitamise märkimisväärne kasv, mille põhjuseks saab pidada teatud ravimite müügilt kadumise kartuses toimunud tarbimise olulist suurenemist enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga; alates 1. augustist jõustunud ravikindlustuse seaduse muudatused, mis suurendasid oluliselt 100% ja 90% soodusmääraga ravimeid saavate isikute hulka; jätkuvalt sõlmimata hinnakokkulepped kompenseeritavatele ravimitele; piirhindade arvutamise uue metoodika jõustumisega 2005.a jaanuaris seotud elanikkonna ostupaanikat õhutanud meediakajastused tõid detsembris kaasa ravimihüvitiste kulude enam kui 70%-lise kasvu. 29

30 Keskmine retsepti maksumus aastal oli 180 krooni, sama statistiline näitaja oli aastal 171 krooni. Retseptide keskmise maksumuse tõusu on põhjustanud peamiselt 100% soodusmääraga kompenseeritavate ravimite osakaalu suurenemine. 5 Tabel 12. Haigekassa kulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 14% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED ,1% ,1% 21% AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD % % 9% MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % 26% sh Apteegid % % 26% RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE % % 25% ÜLDINE TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % -8% VÄLISMAAILM ,03% ,03% 20% KOKKU % % 15% Suurim osa sotsiaalkindlustuse rahast kulutati läbi haiglate (tabel 12). Haiglaravi kulutused suurenesid võrreldes aastaga 392 miljonit krooni e 14%. Samuti suurenesid ambulatoorse ravi, hooldus- ja põetusravi osutajatele ning meditsiinitoodete pakkujatele tehtavad kulutused. 5 EHK Majandusaasta aruanne

31 1.3.2 Erasektor Tervishoiuasutustel on võimalik pakkuda patsientidele ka tasulisi tervishoiuteenuseid ning võtta teatud Haigekassa poolt korvatavate teenuste eest kaasmakseid aastal oli erasektori osatähtsus tervishoiu kogukulutuste finantseerimisel 24% (2003.a. 23,%, joonis 6). Võrreldes eelneva aastaga suurenesid kulutused 301 miljonit krooni ehk 20%. Erasektor koosneb neljast erinevast rahastajast: erakindlustus, MTÜd, eraettevõtted ning eraisikud (inimeste omaosalus) (tabel 13). Tabel 13. Erasektori tervishoiukulude jaotus, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 ERAKINDLUSTUS ,3% INIMESTE OMAOSALUS % % 20% MTÜd 119 0,01% ,2% ERAETTEVÕTTED % % 9% Erasektor kokku % % 20% Erasektori kulude kasv toimus peamiselt leibkondade ehk omaosaluse kulutuste kasvu arvel. Samuti kasvasid eraettevõtete kulud tervishoiule, kuigi nende osakaal erasektori kulutustes vähenes. MTÜd, mille kõige märkimisväärsem esindaja on Eesti Punane Rist, kulutasid aastal rohkem kui eelneval aastal aastal kulus MTÜde raha peamiselt nakkus- ja mittenakkushaiguste tõkestamisele, millest suurem osa (114 tuhat krooni) omakorda just mittenakkushaiguste tõkestamisele aastal investeerisid MTÜd nakkushaiguste tõkestamisse 335 ja mittenakkushaiguste tõkestamisse 2395 tuhat krooni. Lisaks sellele investeeriti aastal ka koolitervishoiu teenusesse 339 tuhat krooni (tabel 15). 31

32 Tabel 14. Erasektori poolt rahastatud tervishoiuteenused, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUS % % 7% TAASTUSRAVI % % 76% HOOLDUSRAVI % % 72% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 26% MEDITSIINITOOTED (sh ravimid) % % 19% PREVENTSIOON % % 43% KOKKU % % 20% Tabelist 14 on näha, et erasektoris kulutati kõige rohkem meditsiinitoodetele (ravimid jne) nii kui ka aastal aastal kulutas erasektor kõigile tervishoiuteenustele rohkem kui eelmisel aastal. Kõige suurem kasv toimus taastusravile ja pikaajalisele hooldusravile tehtavate kulutuste osas (vastavalt 76% ja 72%). Tabel 15. Erasektori kulutused tervishoiuteenuste osutajate lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 96% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED % % 72% AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD % % 4% MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % 19% sh Apteegid % % 18% Optika poed % % 20% Muud ravimite ja med.kaupade pakkujad % % 167% RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE 859 0% % 225% MUUD TEGEVUSHARUD (sh Koolid) % KOKKU % % 20% Nagu ka eelneval aastal, kulutati aastal suurem osa erasektori rahast läbi ambulatoorse ravi pakkujate ja meditsiinitoodete pakkujate (peamiselt apteegid). Absoluutsummas kasvasid kõige rohkem läbi meditsiinitoodete pakkujate (193 mln krooni) ja haiglate (83 mln krooni) tehtavad kulutused. 32

33 Toome eraldi välja kõik erasektori finantseerijad ja vaatame kui palju igaüks neist kulutas teatud tervishoiuteenusele. Tabel 16. Erasektori kulutused tervishoiuteenuste ja rahastamise allikate lõikes, 2004 Erakindlustus Inimeste omaosalus MTÜd Eraettevõtted ERASEKTOR KOKKU tuhat tuhat tuhat tuhat tuhat krooni % krooni % krooni % krooni % krooni % Raviteenus % % - 0% 1 0% % Taastusravi 15 0,3% % - 0% 26 0% % Hooldusravi 2 0,04% % - 0% - 0% Tervishoiu tugiteenused 111 2% % - 0% 0 0% % Meditsiinitooted 2 0,04% % - 0% % % Preventsioon % % % % Kokku % % % % % 1) Erakindlustuse all mõistetakse kõiki erakindlustusettevõtteid peale sotsiaalkindlustuse ehk teisisõnu alternatiivkindlustust EHKle. Erakindlustuse kulutused hõlmavad nii eraldiseisvat tervisekindlustust kui ka tervise osa reisi- ja liikluskindlustusest. Siia ei ole arvestatud makseid (brutopreemiad) aastal moodustas erakindlustuse tervishoiukulude osatähtsus 0,3% erasektori kulutustest (tabel 13). Kõige rohkem kulutas erakindlustus aastal raviteenustele (98%) ja tervishoiu tugiteenustele, sh laboratoorsetele uuringutele (2%). 2) Inimeste omaosaluse osatähtsus oli erasektori tervishoiukulutustest kõige suurem 89% (2003.a. 88%), moodustades 21% (2003.a. 20%) tervishoiu kogukulutustest. Omaosalus suurenes aastal võrreldes eelneva aastaga 279 miljoni krooni e 20% võrra. Tabelis 17 on näha, et omaosaluse suurenemine toimus peamiselt meditsiinitoodete sh retseptiravimite (130 mln krooni e 25%) ja taastusravi (58 mln krooni e 76%) suurenemise arvel. Absoluutarvudes toimus suur kasv hambaravi kulude arvel (31 mln kooni e 9%). 33

34 Tabel 17. Omaosalus tervishoiuteenuste lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUS % % 6% sh Hospitaliseeritud patsientide ravi % % 203% Ambulatoorne ravi % % 2% sh hambaravi % % 9% TAASTUSRAVI % % 76% HOOLDUSRAVI % % 72% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 47% MEDITSIINITOOTED % % 21% sh Retseptiravimid % % 25% Käsimüügiravimid % % 13% Prillid ja muud nägemistarbed % % 20% PREVENTSIOON ,003% KOKKU % % 20% Eraisikud kulutasid kõige rohkem meditsiinitoodetele (1011 mln krooni) ja raviteenustele (475 mln krooni). Arvestuslikult moodustasid omaosaluse kulutused ühe elaniku kohta aastal 1230 krooni aastal oli sama näitaja 1049 krooni. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti elaniku keskmine panus tervisele väiksem, kuid selle indikaatori rahvusvaheline võrdlemine on kindlustussüsteemide erinevuse tõttu raske. Omaosalus tervishoiuteenuste pakkujate lõikes realiseeriti järgmiselt: Tabel 18. Omaosalus tervishoiuteenuste osutajate lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 91% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED % % 72% AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD % % 3% sh Hambaravikeskused % % 9% MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % 21% sh Apteegid % % 20% Optika poed % % 20% Muud ravimite ja med.kaupade pakkujad % % 167% RAHVATERVISE PROGRAMMIDE KORRALDAMINE ,003% KOKKU % % 20% 34

35 Nagu eelpool nimetati, kulutasid eraisikud kõige rohkem meditsiinitoodetele. Sellega nad finantseerisid kõige rohkem meditsiinitoodete pakkujaid (1011 mln krooni e 61%) ja nii nagu eelnevalgi aastal kulutati suurim osa sellest läbi apteekide. Kasvasid leibkondade poolt raviteenustele tehtavad kulutused. Raviteenuste peamiste osutajate haiglate finantseerimine kasvas kõige rohkem nii protsentuaalselt kui ka absoluutnumbritest (78 mln kroon e 91%) ning ambulatoorse ravi osutajate finantseerimine leibkondade poolt kasvas 13 mln krooni e 2% võrra. Tabelist 18 on näha, et ambulatoorse ravi osutajatele tehtud kulutuste kasv oli tingitud hambaravi teenuse pakkujatele tehtud kulutuste kasvust. 3) Eraettevõtete tervishoiukulutused moodustasid erasektori kulutustest 11% (tabel 13) ja tervishoiu kogukulutustest 2,6% (2003.a. vastavalt 12% ja 2,7%). Kuigi eraettevõtete kulutuste osakaal erasektori kulutustest vähenes, siis tervisele kulutatud kogusumma kasvas aastal võrreldes eelneva aastaga 17 miljoni krooni e 9% võrra. Eraettevõtete all on näidatud ettevõtete omatulust tehtud kulutused tervishoiule, s.h. Medicover Eesti AS vahendusel töötajate kohustusliku meditsiinilise läbivaatuse kulutused. Peamiselt tegid eraettevõtted kulutusi käsimüügiravimitele ja preventsioonile ehk töötervishoiule. Kulutused käsimüügiravimitele olid 177 miljonit krooni, mis moodustasid 88% eraettevõtete kulutustest ning töötervishoiule 21 miljonit krooni (10,5 %) (tabel 16) Välismaailm Eesti tervishoiu rahastamise osakaal välisallikatest ei ole eriti suur aastal moodustas see 3,5% THKK-st ning jõudis aastaks peaaegu nullini aastal rahastamine välisallikatest siiski suurenes, ulatudes 35 miljoni krooni ehk 0,5 protsendini THKK-st aastal kavandati Euroopa Liidu struktuurfondi rahadest 35

36 investeeringuid haiglate infrastruktuuri seetõttu on oodata, et tulevikus rahastamine välisallikatest suureneb. Välisallikate laekumisi on peamiselt kasutatud investeeringuteks inimressurssi ja tehnoloogiasse ning ka tegevuskulude katteks nagu ka eelneval aastal, saadi välisabi preventsiooni ja elanikkonna tervishoiu, sh nakkushaiguste tõkestamise programmide läbiviimiseks (29 mln krooni e 83%) ning kapitalikuludeks (329 tuhat krooni e 8,1%). Sellel aastal lisandusid ka kulud tervishoiusüsteemi haldamiseks üldvalitsuse tasandil (5 mln krooni ehk 15%). Välisallikatest rahastamine ei sisalda laenusummasid. Valitsus taotles haiglatega seotud investeeringuteks toetust Euroopa Regionaalarengu Fondilt ning ajavahemikul saab Eesti ligikaudu 388 miljonit krooni viie haigla arendamisega seotud investeeringuteks. HIV/AIDS-i puhangu tõttu süstivate narkomaanide hulgas taotles Eesti finantsabi ülemaailmselt HIV/AIDS-i, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondilt. On heaks kiidetud 10 miljoni USA dollari suurune toetus ennetus- ja koolitustöö tugevdamiseks riskirühmades ja noorte hulgas ning HIV-positiivsete isikute ravimikulude katmiseks 6. 6 M.Jesse, J.Habicht, A.Aviksoo, A.Koppel, A.Irs, S.Thomson; Tervisesüsteemi muutused, Eesti; 2005, lk

37 1.4. Tervishoiuteenuste osutajad Siiani vaatlesime tervishoiuteenuseid rahastamisallikate lõikes. Et aga saada paremat pilti tervishoiuteenuste kuludest ja nende osutajatest läbi aastate, vaatleme neid kategooriaid eraldi. Eesti tervishoiusüsteem on haiglatele- ja raviteenustele keskenduv. Haiglad kasutavad suure osa tervishoiusüsteemi ressurssidest aasta lõpul tegutses Eestis iseseisvat tervishoiuasutust. Tervishoiuasutusi võib liigitada mitmeti. Käesolevas analüüsis on need liigitatud teenuste järgi. Teenuse liigi määratlemisel on olulisimaks loetud statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist: kui asutus osutab statsionaarset teenust, liigitatakse ta haiglaks sõltumata ülejäänud teenuste osutamisest. Ambulatoorse ja päevaravi (päevakirurgia) teenuse pakkujad on liigitatud vastavalt põhiteenusele ehk teenusele, mille osutamine moodustab suurima osa asutuse tööst. Selle järgi on asutused jaotatud üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi ja muudeks asutusteks. Eespool kirjeldatud liigituse kohaselt tegutses Eestis aasta lõpul 51 haiglat, 711 ambulatoorset, 433 hambaravi ja 61 muud asutust. Ambulatoorsetest asutustest oli omakorda 479 üld- ja 241 eriarstiabiasutust; üldarstiabiasutustest oli valdav enamus perearstiabiasutused 471. Muud asutused jagunesid järgmiselt: 7 kiirabi-, 39 taastusraviasutust, 6 diagnostikateenust osutavat asutust, 1 vereteenistus ning 8 iseseisvat õendusabiasutust. Haiglate arv oli stabiliseerunud juba aastaks ning aasta lõpus tegutses Eestis 51 haiglat. Haiglate liigituse määrab Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mille kohaselt on haigla kas piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, erihaigla, taastusravihaigla või hooldusravihaigla aasta lõpul tegutses Eestis 3 piirkondlikku haiglat, 4 keskhaiglat, 12 üldhaiglat, 5 kohalikku haiglat, 6 erihaiglat, 3 taastusravihaiglat ja 18 hooldusravihaiglat. 37

38 Ambulatoorsete tervishoiuasutuste arv suurenes jätkuvalt ka aastal. Stomatoloogilise abi asutuste arv suurenes aastal eelnenud perioodiga võrreldes 6%. Hambaravi asutuste suurenemise üheks põhjuseks oli stomatoloogilise abi allüksuste kadumine ja nende muutumine iseseisvaks asutusteks. Joonis 11. Kulud tervishoiuteenuste osutajate järgi, % 4,3 4,6 5,4 5,5 3,9 3,6 80% 21,6 25,5 27,8 29,0 26,8 28,1 60% 32,2 31,2 35,1 32,7 22,3 20,6 40% 20% 36,3 36,9 30,0 31,3 44,0 44,6 0% HAIGLAD JAEMÜÜK JA TEISED MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD ÜLDINE TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD RAHVATERVISE PROGRAMMIDEGA VARUSTAMINE Nagu eelmistel aastatelgi jäävad suuremateks teenusepakkujateks haiglad, ambulatoorse ravi pakkujad, jaemüüjad ja teised meditsiinitoodete pakkujad (sh apteegid) (joonis 11). Haiglate kaudu tehtavate kulutuste osakaal on viimasel kahel aastal oluliselt kasvanud ja ambulatoorse ravi pakkujate osakaal vähenenud. Samuti vähenesid tervishoiu administreerimise kulud, mis toimus põhiliselt EHK tegevuskulude vähenemise tõttu. Rahvatervise programmide korraldamine on kõik kuus aastat püsinud suhteliselt samal tasemel. 38

39 Tabel 19. Tervishoiuteenuste osutajad, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 HAIGLAD % % 16% HOOLDUS- JA PÕETUSRAVI ASUTUSED % % 21% AMBULATOORSE RAVI PAKKUJAD % % 5% JAEMÜÜK JA TEISED MEDITSIINITOODETE PAKKUJAD % % 20% RAHVATERVISE PROGRAMMIDEGA VARUSTAMINE % % 22% ÜLDINE TERVISHOIU ADMINISTREERIMINE % % 4% MUUD TEGEVUSHARUD 195 0% 543 0% 178% VÄLISMAAILM % % 20% KOKKU % % 14% Välismaal tehtud ravikulude osa tervishoiueelarves oli väike (tabel 19). Selliseid ravikulusid katab EHK eelnevalt sõlmitud kokkuleppe alusel, juhul kui tegemist on haruldase haigusega ja kui ravi ei ole Eestis kättesaadav (keskmiselt umbes 20 juhtu aastas). Kahepoolsete kokkulepete süsteem on muutunud pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga Haiglad Haiglad moodustasid aastal suurima tervishoiuteenuste pakkujate rühma, mille kulutused võrreldes eelmise aastaga kasvasid veelgi. Rääkides kuludest, jäävad haiglad suuremateks raviteenuste ja taastusravi osutajateks (67% ja 97% jooksvatest kuludest) aastal pakkusid haiglad teenuseid 3,45 miljardi krooni eest ehk 16% võrra rohkem kui aastal. Haiglate kulutused tervishoiuteenuste lõikes ja aastal on toodud tabelis 20. Põhilise osa tervishoiuteenustest osutasid haiglad raviteenuste näol aastal osutasid haiglad raviteenuseid ligi 2,8 miljardi krooni eest, millest peamise osa 39

40 moodustas hospitaliseeritud patsientide ravi. Võrreldes eelmise aastaga toimus kuludes tagasihoidlik kasv ambulatoorese ravi arvel, mis vähenes 12%. On näha tõusu päevapatsientide ravikulutustes 70% ehk 37 mln krooni. Tabel 20. Haiglate kulutused tervishoiuteenuste lõikes, a a. Muutus tuhat krooni % tuhat krooni % 2004/2003 RAVITEENUSED % % 14% sh Hospitaliseeritud patsientide ravi % % 20% sh Päevapatsientide ravi % % 70% sh Ambulatoorne ravi % % -12% sh Kodune ravi % % 6% TAASTUSRAVI % % 47% HOOLDUSRAVI ,5% ,2% 19% TERVISHOIU TUGITEENUSED % % 16% sh Kliinilised laboratoorsed uuringud % % 26% sh Radioloogilised uuringud % % 8% KOKKU % % 16% Iga riigi eesmärk on vähendada hospitaliseeritud patsientide ravi ambulatoorse ravi arvel. Vaadates kuueaastast trendi võib märkida, et hospitaliseeritud patsientide ravi osakaal on märgatavalt vähenenud. Kui aastal moodustas hospitaliseeritud patsientide ravi osakaal 97%, siis aastal ainult 64%. Vaatamata sellele tuleks rohkem arendada kulu-tõhusaid teenuseid, nagu päevaravi, mille kulud moodustavad praegu ainult 3% kõigist haiglate tervishoiuteenustele tehtud kulutustest. Hooldusravina rahastati põhiliselt väikehaiglates osutatavat pikaraviteenust. Hooldusravi kulutused kasvasid aastaga 13 miljoni krooni e 19% võrra, kuid selle osakaal säilis 2% tasemel Ambulatoorse ravi osutajad Ambulatoorse ravi osutajad moodustasid aastal suuruselt kolmanda teenuste pakkujate rühma, pärast haiglaid ning jaemüüjaid ja teiste meditsiinitoodete pakkujaid. Kokku kulutati läbi ambulatoorse ravi pakkujate 1,6 miljardi krooni eest ehk 5% võrra rohkem kui aastal. Vaatamata sellele on ambulatoorse ravi pakkujate osakaal 40

Microsoft Word - magistr_Natalja Jed.doc

Microsoft Word - magistr_Natalja Jed.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Statistika ja ökonomeetria õppetool Natalja Jedomskihh-Eigo EESTI TERVISHOIUKULUDE ARVESTUS Magistritöö Juhendaja: Jaan Vainu Kaasjuhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2003 Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number Aadress L

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2003 Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number Aadress L Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne Nimi Eesti Haigekassa Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri number 74000091 Aadress Lembitu 10, Tallinn 10114 Telefon (0) 620 8430 Faks (0) 620

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem