Vilunud keelekasutaja

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vilunud keelekasutaja"

Väljavõte

1 Haridus- ja Teadusministeerium Tallinna Ülikool Krista Kerge Vilunud keelekasutaja C1-taseme eesti keele oskus Eesti Keele Sihtasutus Tallinn 2008

2 Krista Kerge, Vilunud keelekasutaja. C1-taseme eesti keele oskus Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool 2008 Ekspertiis: Hille Pajupuu (Eesti Keele Instituut), Katrin Juurvee (REKK) Toimetanud: Katrin Kern Küljendanud: Merle Moorlat 2008 Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, autor, v.a CEFR tabelite tõlked 2007 HTM koostöös Euroopa Nõukoguga, tabelid 4 14 ja 17 (tõlge eesti keelde Krista Kerge ja Mai Tiits) 2001 Euroopa Nõukogu, tabelid 1 ja 3 kõigis keeltes (tõlge eesti keelde Ülle Türk) 2001 Council of Europe on Tables 1 and 3 in all languages (Estonian translation: Ülle Türk) ISBN Trükkinud: AS Pakett

3 3 SAATEKS Euroopas on üle 30 aasta töötatud keeleoskuse standardselt mõõdetavate ja võrreldavate tasemete kallal. Ulatuslike koostööprogrammide ja -projektide käigus on neist XXI sajandil saanud võõrkeeleõppe ühtne raamistik. Euroopa Nõukogu ühisviiteliste tasemete süsteemi on omaks võtnud ja kohandanud väga paljud maad vähemalt 23 riiki on oma keeleoskustasemed otseselt või kaudselt sidunud selle võrgustikuga aastal astus ka Eesti Eesti keele suhtlusläve ilmumisega nende hulka. Asjakohane Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine on ilmunud 37 keeles, k.a eesti keel aastal alustasid ilmumist nende eesti keele oskustasemete kirjeldused, mis keeleseaduse muutuse järel lubavad ka eesti keele oskust täpselt suhestada teiste Euroopa jm keelte oskusega, tagades kodanike vaba liikumist ja inimeste šansse tööturul. Esimesena anti Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses välja B1- ja B2-taseme keeleoskuse võrdlev kirjeldus, mis on õppijale-omandajale kõige sagedamini oluline. Seda koostas aasta jooksul prof Anu-Reet Hausenbergi juhtimisel kaheksa inimese rühm: Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa. Väliseksperdina nõustas projekti prof Sauli Takala (EALTA 2 ), käsikirja retsenseerisid dr Hille Pajupuu (Eesti Keele Instituut), Pille Reins (REKK) ja mag Ülle Türk (TÜ). Rahaliselt toetasid projekti riiklik arengukava ja Euroopa Liit. Nii sündis aasta maiks raamat Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Edasi minna oli raskem, sest ühiskonna suur ootus teha kõigil tasemetel uut, maailmas võrreldavat eesti keele eksamit nõudis eksamisüsteemi kiiret muutust. Kõigi keeleoskustasemete kirjeldust oli kiiresti vaja, et tagada süsteemi euroopalik läbipaistvus, mis lubaks millisest tahes Euroopa riigist tulles keeleoskuse tasemeid ja asjakohaseid tööks või õppimiseks eeldatavaid nõudeid ette kujutada. Ka riigi õppe kava taaskäivitunud muutus peab toetuma keeleoskustasemete avalikele kirjeldustele. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond tellis eesti keele kahe riiklikult olulise sihttaseme, A2- ja C1-taseme kirjeldused Tallinna Ülikoolilt. Julgust andis mõlemale poolele varasem koostöökogemus, õppejõudude pikk praktika eesti keele kui võõrkeele õpetuses eri maadel, vilumus funktsionaalse keeleoskuse rakenduslikul mõtestamisel, kogemus võõrkeele õpivara ja tasemekirjeldusi koostada-toimetada, tegevus tasemeeksamite arendaja, analüüsija, toimetaja ja hindajana ning 1 EN: ja Cadre_traduc.doc ( ). 2 European Association for Language Testing and Assessment; uurijaprofessor Takala Jyväskyläst on praegu selle organisatsiooni president.

4 4 keeleoskuse tahkude uurijana. Tasemekirjeldused valmisid maist novembrini 2008, kuhu mahtus ka käsikirjade välisekspertiis, sellele toetatud viimistlemine ja toimetamine. C1-taseme kirjelduse autor võttis endale keeleõppe raamdokumendi eeskujul (ja ainuautori eelistega) ülesandeks kirjutada teaduslik argumenteeritud käsiraamat, mis seob raamdokumendiga eesti ühiskonna, kultuuri, keele ja nende tänapäevase õpetamise; esitab ja seostab tasemekriteeriume täpselt viidatuna; avab ja illustreerib taseme tahkude mõtestamisel olulisi mõisteid ning arvestab võimalikult mitmekesist kirjandust. Nii on loodetud osutada vilunu keeleoskuse tasemekohasele žanrigammale ja sellega toimetuleku külgedele ning ühtaegu keeleoskuse uurimise-kirjeldamise edasistele võimalustele (ka muu taseme puhul peaks ju keele vaba valdamise lõppsiht silma ees olema) Eesti rakenduskeeleteaduse igas harus on väga vaja teadlasi. Samuti loodab autor, et raamatu lugejate seas on peale testiasjatundjate ja keeleametnike mitmest rahvusest õpetajaks pürgijad ja töö kõrvalt õppivad õpetajad kui hindamise asjatundjad ja tulevase õpivara autorid. Mõnedki neist on sündinud kunst nikud kuid enamasti teeb praktiku vabaks ikkagi elav mõisteaparaat, millega oma tegevust metakognitiivselt korrastada ja mille toel aru saada erialakirjandusest, eriti uuemast ja (nt ingliskeelsena) märksa keerukamast kui siinne. Keelenäidete mahukas osa, seda enam kultuuriviitestik on ehk oluline õpivara koostajale, olgu see raamat, kursus või tund. TLÜ töörühm võlgneb tänu kolleegidele, kellega koos korrastati Euroopa keeleõppe raamdokumendi tõlget ja koostati kahe B-taseme keeleoskuse kirjeldust A2- ja C1-taseme kirjeldamine ei oleks võimalik olnud ilma avara ja pikaaegse kollegiaalse eeltööta. Töö Euroopa keeleõppe raamdokumendi eesti versiooniga andis euroopalike põhimõtete ja keeleoskuse kriteeriumide raami eesti keele iseseisva kasutuse kirjeldamisele aasta jooksul ; see omakorda otsustas keeleoskuskirjelduste sarja iga raamatu struktuuri ja sisu esituslaadi (tasemekirjeldused peavad olema ühtsel alusel ja põhimises ühesuguse liigendusega). Nii on kahe TLÜ-s koostatud tasemeraamatu autorid tänulikud raamdokumendi töörühmale jt selle raske raamatu vahendajatele, keda HTM keeleosakonnas toetas Tõnu Tender ja Eesti Rakenduslingvistika Ühingus Margit Langemets. Rühma kuulusid Mai Tiits, Ülle Türk, Hille Pajupuu, Pilvi Alp ja siinse raamatu autor, terminite ja lisadega töötas Kristel Weidebaum ja toimetada aitas Helika Mäekivi aitäh kõigile! Niisama suur aitäh! eespool nimetatud ekspertidele ja kolleegidele iseseisva keelekasutaja suhtluspädevuskirjelduse töörühmast, kellega koostöös sündinud B-tasemete kirjeldus pani aluse mõlemale uuele tasemekirjeldusraamatule. Aitäh Kersti Sõstrale ja tema osakonnale REKK-s, kes meid kõiki on seejuures toetanud. Väga suure tänu võlgneme HTM TLÜ koostöö vahetule organiseerijale Riina Reinthalile, kolleegidele Heli Mattisenile, Siiri Soidrole, Krista Ragelile jt TLÜ-st ja Pilvi Alpile REKK-st, kes meid isiklikult toetasid ja jagasid oma lahkelt nõu. Eriline tänu Hille Pajupuule, kelle sõbratuge ja eksperdinõuannet tuleb käsitada suure panusena käesolevasse raamatusse, eriti aga selle lisasse. Suur aitäh raamatu toimetajale Katrin Kernile ning ekspert Katrin Juurveele.

5 5 Ametlik tänu kuulub kogu HTM keeleosakonnale, kes töid rahastas, ning Eesti Teadus fondile, kelle grandi 6742 Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine toel osutus võimalikuks C1-taseme keeleoskuskirjelduses arvestada muukeelsete sõnavara uurimise andmeid ja analüüsida autentseid tekstinäiteid. Samasuguse võimaluse eest ametlik tänu avaliku vahekeele korpuse koostajatelehaldajatele TLÜ-s. Krista Kerge ja Marju Ilves

6 6 Lühendid jm sümbolid* ning viitesüsteem argi argikeel, kõnekeel CEFR Common European Framework of Reference for Languages: Teaching, learning, assessment (vt kirjandusest) EN Euroopa Nõukogu ee eesti keel(es) ingl inglise keel(es) jj ja järgnevad k.a kaasa arvatud mh muuhulgas nt näiteks op. cit. opus citatum, (eel)viidatud teos pr prantsuse keel(es) ptk peatükk selmet pro, millegi asemel, selle asemel et; Johannes Aaviku lühendsõna samas viide eelmises allmärkuses viidatud allikale sh sealhulgas sks saksa keel(es) sm soome keel(es) vn vene keel(es) vrd võrdle vt vaata u. umbes ÕS õigekeelsussõnaraamat (vt kirjandusest) *[Venmaalt] järgneb vigane keelend / või; eelnev ja järgnev keelend võivad mõlemad samas ümbruses esineda? [ei mina ] järgneb küsitav keelend (ei sobi igas registris või stiilis; ei ole vale, kuid pole eestipärane) * Siin esitamata lühendid leiate Eesti keele käsiraamatu üldkasutatavate lühendite loendist. Sõna umbes lühendi järel on siin tarvitatud (fakultatiivset) punkti, sest u märgib lingvistilises kontekstis sageli tähte või häälikut, lühend aga peab muist keelendeist selgelt eristuma.

7 7 Raamatus kasutatakse KOMBINEERITUD VIITAMIST. Tabelite ja jooniste allikale või alusele viidatakse nende pealkirja all. (Mitmele leheküljele viita mine tähendab, et allikaid on liidetud. Alusele viitamine tähendab, et tabelit või joonist on muudetud, nt kaasajastatud, selgitatud või detailiseeritud.) Muud kirjed esitatakse joone all täielikult siis, kui allikale osutatakse esimest korda. Edasi viidatakse samale teosele autori nime ja teose ilmumisaastaga või esmakirje juures avatud viisil (nt sümboliga Iseseisev 2008), lisades vajadusel lehekülje või nende vahemiku. Autoriviidet kasutatakse ka seal, kuhu täiskirje ei mahu (nt joonise juures, pikema selgituse sees vms). Joonealustes on ühe autori sama aasta teostele täht lisatud ainult juhul, kui see eristajaks osutub (Kärtner 2000a: vm) näiteks kui mõnele samade lühiandmetega teostest viidatakse mitu korda. Kõik allikad esitatakse kirjanduses. Raamatu osade ristviited on lisatud automaatse käsuga ja seetõttu on viites vaid osa avalehekülje number, st teavet tuleb otsida sealt algava osa piires. Jooniste, tabelite, allmärkuste ristviited on täpsed.

8

9 9 SISUKORD Tabelite ja jooniste sisu 13 I. KEELEOSKUSE ÜLDINE RAAM JA RAAMATU ÜLESEHITUS 15 I.1. Raamatu ülesehitus 19 I.2. Tasemekirjelduse adressaat, taust ja põhimõtted 21 I.2.1. Tasemekirjelduse adressaat 21 I.2.2. Tasemekirjelduse lugejale tähtsad seigad 22 I.2.3. Tasemekirjelduse lähted 26 II. C1-TASE KUI ÕPIEESMÄRK. VABA KEELEOSKUSE KIRJELDUS 31 II.1. Mis on C1-tase ja kes seda vajavad 33 II.2. C1-taseme osaoskused ja pädevus 39 II.2.1. Kuuldu mõistmine 40 II.2.2. Loetu mõistmine 41 II.2.3. Üldine rääkimisoskus 43 II.2.4. Üldine kirjutamisoskus 45 II.2.5. Sõnavarapädevus 47 II.2.6. Grammatikapädevus 51 II.2.7. Semantikapädevus 53 II.2.8. Sotsiokultuuriline pädevus 54 II.2.9. Funktsioonipädevus 56 Funktsioonipädevuse aspektid 56 Funktsioonipädevuse kvalitatiivsed tegurid 58 III. KEELE FUNKTSIOONID 59 III.1. Keelekasutuse eesmärgid 61 III.2. Keele põhifunktsioonid 63 III.2.1. Fakti- jm teabe hankimine, kasutamine ja edastamine 63 III.2.2. Hoiakute ja suhtumise mõistmine ja väljendamine 63 III.2.3. Teksti kriitiline vastuvõtt ja keeleline mõjutamine 64 III.2.4. Sotsiaalne suhtlus 64 III.2.5. Oskus ehitada ja analüüsida diskursust 65 III.3. Keelevahendid funktsioonipädevuse osana 67 III.4. Funktsioonipädevuse kvalitatiivsed tegurid 69 III.4.1. Kõne ladusus ja teksti sidusus 69 III.4.2. Väljendus- ja mõistmistäpsus 69 IV. KEELEKASUTUSE OLUKORRAD JA TEMAATIKA 71 IV.1. Keelekasutuse olukorrad 76 Üldine toimetulek ameti- ja eraisikuna 77

10 10 Toimetulek võõrustamise oludes 79 Toimetulek avalikus teenistuses, halduses ja asjaajamises 80 Toimetulek hariduse valdkonnas 80 Toimetulek igasuguse liikluse valdkonnas 82 Toimetulek teeninduses jm tarbimissfääris 82 Toimetulek psühholoogia, tervishoiu ja ravi valdkonnas 83 Toimetulek piiri-, kaitseväe- ja päästeteenistuse valdkonnas 84 Toimetulek õiguskaitse valdkonnas 85 Toimetulek tõlgi ja tõlkijana 86 IV.2. Temaatika ja kõneained 86 V. ÜLDMÕISTED JA ÜLDOLULINE KEELEAINES 89 V.1. Üldmõiste olemus ja tema väljenduse varieeruvus 93 V.1.1. Kategooriate keeleline tähistus 93 V.1.2. Konnotatiivne tähendus 95 Keelendite konnotatsioonid ja tõlgendushinnangud 95 Keelevariantide konnotatsioonid ja tõlgendushinnangud 99 V.2. Objektid 101 Nimed ja pealkirjad eesti keeles 101 Eestlase tüüpilised objektimõisted 104 Mõistete laenamine ja kohandamine 106 Objektisõnadega seotud kollokatsioonid 107 Objektide tunnused ja olemasolu 108 Objektide suhteline paiknemine ja kontakt 109 Objektide seostamine mõisteliselt, tuletuslikult ja teksti viiteahelates 110 Nimisõnad ja nende ekvivalendid lauses 112 V.3. Tegevused, teod, protsessid ja juhtumid 113 Üldise tähendusega tegusõnade kasutusala 114 Tegevuse liigid ja verbide tähendusrühmad 116 Tegevuse tunnused ja verbituletus 117 Tegevuse faas, kohustus, kaastegevus jm verbiahelatega väljendatav 118 Tähendusseosed verbide vahel 119 Verbaalnoomenid ja tuletatud tegevusfraasid 120 Verbide lausekasutus 121 V.4. Omadused ja seisundid 122 V.5. Hulk ja määr 126 V.6. Ruum ja aeg 129 Ruum ja ruumisuhted 129 Aeg ja ajasuhted 133

11 V.7. Suhted ja seosed 136 Eesmärgid, hinnangud ja suhtumine 136 Osutamine, sidumine 139 VI. TEKSTITÖÖ- JA VAHENDUSOSKUS 143 VI.1. Vaba suhtlus tekstide toel ja abil 144 VI.2. Tekstitoimingute valdamine 148 VI.2.1. Kahepoolsed tekstitoimingud ehk suhtluskoostöö 149 VI.2.2. Teksti vastuvõtt 150 VI.2.3. Tekstiloome 151 VI.2.4. Vahendusoskus 152 VII. SUULINE KEELEOSKUS 155 VII.1. Suuline suhtlus 157 VII.2. Suuline esinemine 158 VII.3. Kuulamine 159 VIII. KIRJALIK KEELEOSKUS 163 VIII.1. Lugemine 164 VIII.2. Kirjutamine 166 IX. VABA KEELEOSKUSE OMANDAMINE, ÕPETAMINE JA HINDAMINE 171 IX.1. C-taseme keeleõpe ja osaliste vastutus 171 IX.1.1. Praktilise keeleõppe suunitlus: sotsiokultuurilise ja funktsionaalse pädevuse tagamine 171 IX.1.2. Osaoskuste ja pädevuste arendamine 175 Lugemisoskuse arendamine 175 Kirjutamisoskuse arendamine 177 Kuulamisoskuse arendamine 182 Kõnelemisoskuse arendamine 183 Leksikogrammatilise pädevuse arendamine 184 IX.2. Vaba keeleoskuse hindamine ja osaliste vastutus 185 IX.2.1. Pädevuslüngad, vead ja eksimused 185 Vigade põhjused 185 Vigade osutamine ja parandamine 187 Vigade jälgimise praktilised järeldused 187 IX.2.2. Hindamine, õpitulemus, suhtluspädevus, panuseksam 189 KIRJANDUS 195 Lisa: TEKSTID JA TEKSTIDEGA TOIMETULEK 203 Tekst 1. Etalon. Haritud emakeelsete suuline dialoog 204 Kommentaar 207 Tekst 2. Kõrgtaseme valdajate suuline dialoog 210 Kommentaar

12 12 Tekst 3. Etalon. Haritud emakeelse suuline lühiettekanne 214 Kommentaar 215 Tekst 4. Kõrgtaseme valdaja suuline lühiettekanne Kommentaar 217 Tekst 5. Kõrgtaseme valdaja suuline lühiettekanne Kommentaar 219 Tekst 6. Etalon. Haritud emakeelse lühiessee 220 Kommentaar 221 Tekst 7. Kõrgtaseme valdaja lühiessee 222 Kommentaar 223 Tekst 8. Eksamiküsimuste vastused 226 Kommentaar 227 Tekst 9. Vilunud keeleoskaja tõlge 229 Kommentaar 230 Tekst 10. Vaba keeleoskaja tõlge 232 Kommentaar 233

13 13 TABELITE JA JOONISTE SISU Tabel 1. C1-tase oma lähitasemetega EN ühtsete keeleoskustasemete üldskaalal 15 Tabel 2. Keele osaoskuste seos C-taseme suhtluse keelevormi ja keeletoimingu laadiga 35 Tabel 3. C1-tase oma lähitasemetega EN ühtsete keeleoskustasemete enesehindamise skaalal 36 Tabel 4. Vihjete tabamine ja järeldamine (suuline ja kirjalik suhtlus) 37 Tabel 5. Üldine kuulamisoskus 40 Tabel 6. Üldine lugemisoskus 42 Tabel 7. Üldine rääkimisoskus 43 Tabel 8. Üldine suuline suhtlus, vestlusoskus ja emakeelse vestluskaaslase mõistmine 44 Tabel 9. Üldine kirjutamisoskus 46 Tabel 10. Üldine kirjalik suhtlus 46 Tabel 11. Sõnavara ulatus 48 Tabel 12. Sõnakasutus 50 Tabel 13. Grammatika korrektsus 51 Tabel 14. Suulise kõne kvalitatiivsed aspektid 160 Tabel 15. Kognitiivsed strateegiad: lugeja ja kirjutaja töövahendid 180 Tabel 16. Teksti veaohtlikkust mõjutavad tegurid 186 Tabel 17. Raamdokumendi näide rääkimisoskuse hindekriteeriumide suhestamisest 190 Joonis 1. Üldise keeleoskuse võimalik tasemehargmik 16 Joonis 2. Teksti formaalsuse olukorra- ja personaalsed tegurid 75 Joonis 3. Kommunikatsioon kognitivistlikust vaatenurgast. Dünaamiline tähendusmudel 145 Joonis 4. Sotsiokognitiivne kirjutamismudel 179 Joonis 5. Vilunud keeleoskuse hinde- ja tasemepiirid 192

14

15 15 I. KEELEOSKUSE ÜLDINE RAAM JA RAAMATU ÜLESEHITUS 1. juulist 2008 on Eesti astunud veel ühe sammukese Euroopasse: eesti keele oskuse tasemed on seotud Euroopa Nõukogu ühtsete keeleoskustasemetega algaja, iseseisva ja vilunud keelekasutaja tasemetega A, B ja C. Iga tase on justkui vahemik kasvava keeleoskuse kujuteldaval skaalal. Seesugune vahemik tähendab keeleoskuse arengus pikka etappi. Nii võib tasemeid omakorda liigendada alltasemeteks A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Sellises raamistuses on ka C1-tasemel ehk vabal keeleoskusel oma kindel, asjatundjakogemuse ja statistilise analüüsi toel kirjeldatud koht (vt tabel 1). 1 Tabel 1. C1-tase oma lähitasemetega EN ühtsete keeleoskustasemete üldskaalal Allikas: Raamdokument, lk 38 (tasemenimetused) ja 39 (oskuskirjeldus) 2 Vilunud keelekasutaja Iseseisev keelekasutaja C2 C1 B2 HARITUD EMAKEELEKÕNELEJA TASE Mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid. VABA SUHTLUSE PÄDEVUS ehk VABA KEELEOSKUS Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. EDASIJÕUDNU TASE Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 1 Kordame: kasutatakse kombineeritud viitamist. Tabelite ja jooniste allikale või alusele viidatakse nende pealkirja all. (Mitmele leheküljele viitamine tähendab, et allikaid on liidetud. Alusele viitamine tähendab, et tabelit või joonist on muudetud, nt kaasajastatud, selgitatud või detailiseeritud.) Muud kirjed esitatakse joone all täielikult siis, kui allikale osutatakse esimest korda. Edasi viidatakse samale teosele autori nime ja teose ilmumisaastaga või esmakirje juures avatud viisil (nt sümboliga Iseseisev 2008), lisades vajadusel lehekülje või nende vahemiku. Autoriviidet kasutatakse ka seal, kuhu täiskirje ei mahu (nt joonise juures, pikema selgituse sees vms). Joonealustes on ühe autori sama aasta teostele täht lisatud ainult juhul, kui see eristajaks osutub (Kärtner 2000a: vm) näiteks kui mõnele samade lühiandmetega teostest viidatakse mitu korda. Kõik allikad esitatakse kirjanduses. Raamatu osade ristviited on lisatud automaatse käsuga ja seetõttu on viites vaid osa avalehekülje number, st teavet tuleb otsida sealt algava osa piires. Jooniste, tabelite, allmärkuste jms viited on täpsed. 2 Täielikku tabelit vt Raamdokument, s.o (ka edaspidi): Common European Framework of References for Languages; Teaching, learning, assessment. Strasbourg: Council of Europe, Tõlge eesti keelde: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: HTM, C1-nimetus vaba keeleoskus pärineb HTM dokumentidest.

16 16 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus Keeleoskuse vertikaalse mõõtme pidevus lubab tasemeid vajadusel liigendada veelgi täpsemini (vt joonis 1). Nii räägitakse näiteks B2-kriteeriumtasemest siis, kui suhtluspädevus täidab B2-taseme nõudeid, ning B2-plusstasemest (B2+) siis, kui tegemist on väga heade B2-taseme oskustega, mis näitavad mitmeti ja selgelt C-tasemele omaseid jooni. Analoogiliselt võib rääkida C1-kriteeriumtasemest ja tasemest C1+ tagapool arutatakse, kas ja millal on C1-pluss taseme eristamine otstarbekas. A B C ALGTASEMEL KEELEKASUTAJA ISESEISEV KEELEKASUTAJA VILUNUD KEELEKASUTAJA 3 Läbimurre Esmane keelekasutaja Suhtluslävi keelekasutaja Edasijõudnud keelekasutaja Vaba keelekasutaja 4 Haritud emakeelekõneleja tase 5 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2+ B1+ B2+ [C1+] Joonis 1. Üldise keeleoskuse võimalik tasemehargmik Alus: Raamdokument, lk 47 Tasemete veel kitsamat liigendust (nt B1.1, B1.1.1 ja B1.1.2) vajatakse mitut laadi õpiolukordades, et seada kindla taseme kitsamaid õpieesmärke ja anda õppijale tema edenemise kohta tagasisidet. Eksamineerimisel ei soovita Euroopa Nõukogu kasutada peenemini liigendatud skaalat kui joonisel 1 esitatud kuueastmeline. 6 Ka siinses raamatus ei ole peenemaid üleminekuastmeid kirjeldatud, vaid piirdutakse C1-taseme kriteeriumide esitamisega B2 ja C2 vahel, lisades võimalusel teavet eelmise plusstaseme (B2+) tunnuste kohta. 3 Paljudes keelekeskkondades nimetatakse tasemeid lihtsalt EN sümbolitega (vt sks Niveau C1 ja C2), lisades selgitusi (nt C1-C2 kui sm vaativan osaamisen taso nõudlike oskuste tase ja selviytyminen monissa vaativissa tilanteissa toimetulek mitmesugustes nõudlikes olukordades koolis taotletavaid oskustasemeid puutuvas; vt Kielitaidon kuvausasteikko jm) või antakse põhitaseme üldnimetus (nt C-tase sm ylin taso võõrkeelte riiklikesse eksameisse puutuvalt vt märkust 9; hispaania keeles usuario competente oskuslik/pädev keelekasutus ja hollandi keeles vaardig gebruiker oskuslik/asjatundlik keelekasutaja ) ning räägitakse selle raames tasemetest C1 ja C2, kasutades sümboli kõrval kohati ALTE ingliskeelseid nimetusi (vt alte.org või CEFR osast 3.6). 4 Ingl effective operational profi ciency tõhusa toimetuleku pädevus, ka effective profi ciency tõhus pädevus, adequate operational profi ciency adekvaatse toimetuleku pädevus, effi ciency profi ciency tegususpädevus; tegus/toimuv pädevus jm. 5 Ingl mastery meisterlikkus, ka comprehensive mastery üldine/laialdane meisterlikkus, comprehensive operational profi ciency toimetuleku üldine meisterlikkus jm. 6 Pikemalt Raamdokument, lk

17 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus 17 Standardsetel tasemeeksamitel mõõdetaksegi nn kriteeriumtaset ehk joonise 1 mõistes kas tähega või tähe ja liigendusnumbriga märgitud alltaset 7 st eeldatakse suhtluspädevuse kriteeriumtaseme, mitte plusstaseme saavutamist. (Joonisel 1 on esile tõstetud need tasemed, mida üldkeeleoskuse kuueastmelise skaala tasemeeksamitel mõõdetakse kõige sagedamini.) Näiteks piisab eesti keele B2-taseme standardeksamil läbisaamiseks sellest, et inimese keeleoskus täidab B2-taseme kriteeriumid ei ole tähtis, et see vastaks tasemele B2+. Iga plusstase tähistab sama taseme väga head või suurepärast pädevust, mida inimene ei pruugi endale eesmärgiks seada. Plusstasemeni jõudmist märgib sama tasemeeksami soorituskünnisest ja kriteeriumtasemest selgelt parem tulemus. Ühtlasi võib eksami raskusastme seada nii, et ühe plusstaseme mingis punktis paikneb järgmise taseme või selle üksikkomponendi soorituskünnis (vt nt joonis 5 lk 192 ja selle kommentaare tasemeeksamil mõõdetava kohta). Käesoleva raamatu ülesanne on kirjeldada eesti keele kui võõrkeele, sh keskkonna toel omandatud teise keele oskust vilunud keeleoskaja tasemel C1, mida nimetatakse vaba suhtluse pädevuseks, või lihtsamalt, vabaks keeleoskuseks. Vilunud keeleoskus on niisiis laiem mõiste, mis hõlmab vaba keeleoskuse (C1) ja haritud emakeelekõneleja taseme (C2). Keeleoskustasemete kirjeldamise ja seostamise üldised alused leiate kahest raamatust: laiema tausta annab Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine (Tartu: HTM, 2007), eesti keelesituatsiooniga seostuva resümee annavad raamatu Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus (Tallinn: REKK, 2008) saatesõna ja avapeatükk. 8 Iseseisev keelekasutaja oli esimene sarjas, mis Euroopa keeleõppe ühtses raamistikus kirjeldab kõiki eesti keele oskuse tasemeid nii, nagu Eesti riik oma pädevusalas on otsustanud. 9 Nõnda on B1- ja B2-taseme keeleoskuskirjelduste koostajaskond ülejäänud tasemekirjeldusele loonud raami ja struktuuri kindla keele tasemekirjelduste puhul eeldatakse põhimise ülesehituse kattuvust. Iseseisva keelekasutaja tasemete B1 ja B2 eeskujul kirjeldataksegi veel kaht taset: vaba keeleoskust 7 Näiteks Soomes korraldatakse kolme taseme eksameid, kandes tasemetunnistusele üldhinnangu kõrval ka selle, millisel alltasemel on iga mõõdetud osaoskus (C- ehk kõrgeima taseme tunnistusel 6, 5 või alla 5; B- ehk kesktaseme tunnistusel 4, 3 või alla 3; A- ehk alustaseme tunnistusel 2, 1 või alla 1). Kui eksaminandi osaoskus ei vasta tema eksamiks valitud tasemele, siis kõlab formuleering Pole võimalik hinnata ja taseme üldhinnangut tunnistusele ei kanta (Yleisten kielitutkintojen perusteet. Määräys 55/011/2001. Helsinki: Opetushallitus, 2001; ee vt Pajupuu, Reins, Kerge 2002b). 8 Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa, Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK (Atlex), 2008: Keeleoskuse olemuse põhiteavet kordab oma avapeatükis ka A2-taseme kirjeldus, vt Ilves Keeleseaduse 5 lõige 4. Vastu võetud keeleseaduse muutmise seadusega 8. veebruaril a. Vt Elektrooniline Riigi Teataja. ( ).

18 18 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus (C1) siin; esmast keeleoskust (A2) rööpselt ilmuvas raamatus Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Just neid nelja taset on Eestis otsustatud tasemeeksami vormis mõõta. C-taseme ehk vilunud keelekasutuse raames mõõdetakse ametlikult madalamat alltaset C1 mit mel põhjusel. Tase C2 on haritud emakeelekõneleja omaga sarnaneva ning suhtlus- ja keelemeisterlikkust nõudvana eriti harv. Ühtlasi on nii hea keeleoskus paratamatus sõltuvuses haridusest ning eri keelte (k.a emakeele) ulatusega tagatud teadmistest ja maailmapildist, aga osati isegi individuaalsest keeleandest. Kogemuslikult tundub sagedasem see olukord, et C1-taseme vaba keelekasutaja mõni osaoskus ulatub kriteeriumtasemest üle (nt C1+) ja isegi C2-tasemele. Üldise keeleoskuse tase C2 ei vaja tavaliselt enam tõendamist. Eesti on lugupidamisest oma elanike jt eesti keele valdajate vastu otsustanud kuni 1. juulini 2008 mõõdetud kõrgtaseme juriidiliselt võrdsustada C1-tasemega. 10 Käesolev raamat ei suhesta C1-taset detailides kõrgtasemega, sest intuitiivselt ei tohi seda teha. Neile, kes soovivad oma eesti keele oskuse mõõdetud kõrgtaset tõsta või inimesi selles suunas õpetada, on suhestus siiski oluline. Võrdlus varasema kõrgtaseme kirjeldamise, hindamisjuhendite koostamise, eksamiülesannete ja -tulemuste analüüsi ning eksamite hindamise kogemuse alusel lubab oletada, et Eestis mõõdetud kõrgtase tähendab C1-taseme kommunikatiivset toimetulekut (eriti suulises keelevormis), kuid seejuures on keelepagas B2-plusstasemel (nt C1-st vaesem sõnavara, rohkem vigu sõnakasutuses ja grammatikas). Muidugi ei ole välistatud, et positiivne eksamitulemus kujunes isikuti teistsugusel alusel, näiteks keelepagasi C-taseme ulatus ja B-taseme kommunikatiivne toimetulek, k.a kõne ladususes ja väljendustäpsuses, või kõik oskused C-tasemel, mida siis ei mõõdetud. Teisalt võivad soorituskünnise piirile jäänud kõrgtasemeeksami tulemused kajastada keeleoskuse üldist B2-kriteeriumtaset ja B2-plusstaseme sotsiokultuurilist pädevust, 11 kuid kõrgtasemeeksami sooritanud inimene on suure tõenäosusega keelt loomulikus kasutuses edasi omandanud. Selles olukorras peab ise ära tundma oma lüngad ja omas suunas edasi liikuma, ilma et tulemuse ametlik mõõtmine oleks oluline kellelegi peale inimese enda või äärmuslikel juhtudel tema tööandja. 10 Juriidiline võrdsustamine tähendab, et kõrgtaseme eesti keele oskuse tunnistus annab isikule samasugused õigused nagu C1-taseme oma. Vt Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded. Vabariigi Valitsuse 26. juuni a määrus nr 105, 16 lõige 3. Elektrooniline Riigi Teataja. ( ). 11 Eesti kõrgtaset 1990ndatel u. 10 aastat tagasi kirjeldades seati eesmärgiks arvestada toonast reaalset olukorda, nagu on riikidele soovitanud J. L. M. Trim ja J. van Ek. Ühelt poolt eeldas riik keeleoskuse kõrgtaseme saavutamist Euroopa mõttes eriti suurelt inimeste hulgalt, samal ajal kui elukestev keeleõpe mitmetahulise protsessina ei olnud saanud arenenud maadele järele jõuda. Teiselt poolt tuli arvestada, et seda taset nõuti Eestis peamiselt avaliku teenistuse seaduse alusel vm väga vastutava positsiooni puhul, nii et kõrgtase sai vastutavatel kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötamise eelduseks. See lubas kommunikatiivse pädevuse latti eriti ametiisikute jaoks B2-taseme kriteeriumidest kõrgemale tõsta. Nii saab vaid loota, et kõrgtasemeeksami töistel eesmärkidel sooritanud inimesed on praktikas eesti keelt lihvinud ja tulevad oma ametites toime, ehkki sõnavara ei ole (olnud) sünonüümirikas ega grammatika täiesti korrektne.

19 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus 19 Tulevikus saab uurimistulemuste najal uusi ja varasemaid tasememääranguid täpselt suhestada, kuid siinses raamatus ei ole see võimalik ega vajalik tuleb arvestada, et ülal kirjeldatud kogemuslik tasememäärang ei asenda täpseid mõõtmisi jm võrdlusmeetodeid. I.1. RAAMATU ÜLESEHITUS Lähtudes raamdokumendi soovitustest, iseloomustab raamat C1-taseme eesti keele oskuse omandamise, sisu ning mõõtmise erinevaid tahke, mille kirjeldamine tähendab ühe ja sellesama mõõdetava terviku käsitlemist mitmest vaatenurgast. 12 Funktsionaalse keeleoskuse kirjeldamisel lähtutakse tasemekriteeriumidest, mis ühendatuna väljendavad eesti keele osaoskusi ja nendega seostuva pädevuse liike. Võimalust mööda osutatakse keele omandamise uuema, XXI sajandil domineeriva sotsiokognitiivse paradigma arusaamadele. 13 I peatükis Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus selgitatakse raamatu struktuuri, seejärel aga täpsustatakse aluspõhimõtteid, mõisteid ja adressaati. Peatükk on oluline kõigile raamatu lugejatele igast tema sihtrühmast (vt osa I.2.1 lk 21), sissejuhatav osa ka õppijale. II peatükis C1-tase kui õpieesmärk. Vaba keeleoskuse kirjeldus iseloomustatakse eesti keele õpingute sihttasemele C1 iseloomulikku suhtluspädevust üldiselt ning näidatakse tabelite ja selgituste toel toimetuleku edenemisele viitavaid üksikasju osaoskuste ja pädevusliikide raames. Peatükk on raamatu peamine õppijale suunatud osa, kuid pole mõeldud ainult talle. Iga sihtrühm saab siit ettekujutuse, millega peaks üldjoontes toime tulema ja kui hästi, et võiks rääkida vilunud keelekasutusest ja vabast keeleoskusest selle lähtetasemena. Osas esitatud allikaviited ei ole mõeldud õppijale, vaid keele õpetajale vm keeleoskuse mõõtjale. Ristviited aitavad oskuste detaile teistest peatükkidest kiiresti leida. Peale II peatüki võiks keeleomandajat huvitada ka IV peatükk ja mõneti IX peatüki õppimisele pühendatud pool. III peatükis Keele funktsioonid käsitletakse õpingute sihtkeele kasutuseesmärkide avardumist ja funktsioonipädevuse arengut C1-tasemel, kohati võrrelduna selle lähitasemetega. Peatükk sisaldab osa funktsionaalsete keelevahendite tasemekohase valdamise kohta. See peatükk on suunatud ennekõike keele õpetamise ja keeleoskuse hindamisega seotud asjatundjatele (C-taseme keeleõppe 12 See tähendab ka ühtede ja nendesamade kriteeriumide korduvat ühendamist eri koosluses ja eesmärgil. 13 Vt nt Richard Kern, Literacy and Language Teaching. Oxford Applied Linguistics. Oxford: OUP, 2000; Mark W. Conley, Joseph R. Freidhoff, Michael B. Sherry, Steven Forbes Tuckey (eds.), Meeting the Challenge of Adolescent Literacy. Research We Have. Research We Need. New York, London: The Gulford Press, 2008.

20 20 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus korraldajad, ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad, õpivara autorid ja õpetajad, tasemepädevuse testimisega seotud inimesed). IV peatükis Keelekasutuse olukorrad ja temaatika käsitletakse keelekasutust kui kahe suhtluspoole eesmärgistatud tegevust sotsiaalsetes olukordades, millega tullakse toime nimelt C1-tasemele jõudmisel. Keelekasutusolukordade, rollide ja teemadega toimetulek määrab ühtlasi selle, missugust erisõnavara (teemasõnavara) C1-tasemel võidakse vallata. Peatükki võiks iseloomustada küsimused KUS ja MIDA: teda täiendavad III, V ja VI peatükk, lisades MIKS, MILLISE ÜLDPAGASIGA ja KUIDAS. Osa on suunatud peamiselt keele õpetamise ja keeleoskuse hindamise asjatundjatele (C1-taseme keeleõppe korraldajad, ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad, õpivara autorid ja õpetajad), kuid aitab ka õppijal teadvustada, missuguste keele kasutusolukordadega ta oma rollides rohkem või vähem kokku puutub ja millele võiks tähelepanu pöörata loomulikult tunneb õppija oma rolle paremini, leides peatükis ennekõike mõtteainet. V peatükis Üldmõisted ja üldoluline keeleaines tuuakse tähenduskategooriatesse rühmitatult esile nii eesti üldsõnavara kui grammatikavahendeid, mille valdamine iseloomustab C1-tase mele jõudnud keeleoskajat. Kõne all on temaatikast vähem sõltuvate ja paljudes olukordades vajalike mõistete mitmekesine väljendus ning teisalt oskus ühtesid ja neidsamu tähendusi erinevas süntaktilises vormis edasi anda. Omaette osad on pühendatud konnotatiivsele tähendusele ja keelevariantide konnotatsioonidele väljaspool nende tavalist kasutuskonteksti. Peatükk oma eesti keele ainesega on oluline ennekõike õppematerjali koostajale ja õpetajale riigi- vm tasemeeksamitega seoses on sellesse mahukasse peatükki põhjust süveneda näiteks hindajakoolitustes vm olukorras, kus arutatakse keele üldpagasi ulatust taseme piires. VI peatükk Tekstitöö- ja vahendusoskus keskendub vähimale tegeliku suhtluse üksusele, st tekstile keelekasutuse olukohase kirjaliku või suulise žanrina. Alustatakse haritud suhtluse ja kultuuri- vm suhtluskonteksti tundmise nüanssidest, mida keeleõppes ja keelekasutust tasemekohaseks suunates arvesse võtta. C1-taseme tekstidega toimetulekut iseloomustatakse kõigepealt üldiselt, seejärel aga eraldi produktiivsete ja retseptiivsete oskuste (teksti loome ja vastuvõtu) poolelt. Lõpuks vaadeldakse oskust neid keeleoskuse pooli vahendades ühitada, näiteks koostada kõnet või ettekannet ja kirjutada artiklit või aruannet teiste tekstide toel. Peatükk on eriti oluline õpetajale ja keeleoskuse mõõtjale-hindajale, kuid ka õpivara koostajale, kes peab tekstiliike valima. VII peatükk Suuline keeleoskus täiendab VI peatükki, abstraheerides suulise suhtluse, esinemise ja kuuldu mõistmise spetsiifilisi aspekte ning asjakohaste pädevusliikide arengule viitavaid detaile, mis iseloomustavad vaba keeleoskust. Osaoskusi ja pädevusliike ühitatakse just suulise keelevormiga kokkupuutumise ja toimetuleku tahult. Eraldi käsitletakse suulist suhtluskoostööd ning toimetulekut rääkija ja kuulaja rollis. Peatüki sisu saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti suuliste osaoskuste testimisel.

21 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus 21 VIII peatükk Kirjalik keeleoskus täiendab VI peatükki, abstraheerides kirjaliku teksti vastuvõtu ja loomise ning kirjaliku vahendamise (s.o loetu mõistmise ja kirjutamise) spetsiifilisi aspekte ning asjakohaste pädevusliikide arengut osutavaid detaile, ühitades osaoskusi just kirjaliku keelevormiga toimetuleku tahult ja viidates nüanssidele, mis on uurimustes ilmnenud. Eraldi peatutakse lugemise ja kirjutamise tasemetunnustel. Peatüki sisu saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti kirjalike osaoskuste testimisel. IX peatükk Vaba keeleoskuse omandamine, õpetamine ja hindamine on kõigile tasemekirjelduse siht rühmadele, sest keeleõppe tulemuslikkuse eest vastutavad kõik keeleõppe mitmetahulises protsessis osalejad, k.a õppija. Kuivõrd selles protsessis on palju üldist ja tasemega seostumatut, viidatakse raamdokumendile ja varasematele tasemekäsitlustele, lisades nii akadeemilisi kui ka praktilisi tähelepanekuid või soovitusi C1-taseme omandamisele eriomase asjas ning vahendades seni eesti keeles avaldamata jm uut või praktikas laialt juurdumata teavet. Mõned viited tehakse ka hindamise probleemidele ja teabeallikatele. Peatükk on peale keeleõppe vahetute osaliste (õppija ja kõigi etappide asjatundjad) oluline kõrgema tasandi vastutajatele ja organisaatoritele. Eeldatakse, et C1-taseme eksamite koostajad ja korraldajad kasutavad tasemekirjelduse kõrval eksamineerijate juhendeid. 14 Lisas kommenteeritakse tekstinäiteid C1-taseme kriteeriumidega seotuna. Osa tekste pärineb eesti keele varasema kõrgtaseme eksami olukorda pandud eestlastelt (miks, see selgub lisas). I.2. TASEMEKIRJELDUSE ADRESSAAT, TAUST JA PÕHIMÕTTED Tasemekirjelduse olulisimad põhimõtted kattuvad võõrkeele õppimise, õpetamise ja omandamise keeruka mitmetahulise protsessi üldiste põhimõtetega, mille määrab Euroopa keeleõppe ühtne raamistik. Kesksel kohal on õppija- ja toimingukeskne ainekäsitlus, millest tehakse juttu pisut allpool. Tausta moodustab see, millest eesti keele vaba oskuse kirjeldamisel konteksti arvestades lähtutakse. Alustagem adressaadist. I.2.1. Tasemekirjelduse adressaat C1-taseme eesti keele oskuse kirjeldust vajavad keele õppijad ja omandajad, kes Eesti ühiskonna tegusa liikmena end täiustavad ja soovivad töötada haridustundlikes ametites (nii kohalikud, näiteks õppurid vene, inglise vm võõra õppekeelega koolides või kõrgkoolierialadel, kui ka Eestisse pikemalt elama asunud) 14 Eksamineerijate ingliskeelse juhendiga Language examining and test development saab tutvuda Euroopa Nõukogu kodulehel: lingi all CEFR and related documents ( ).

22 22 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus eesti keele need huvilised üle maailma, kes omadel motiividel tunnevad sügavamat huvi eesti kultuuri, ühiskonna ja vaimuelu vastu või pürivad näiteks eesti ilukirjandust, filme jms tõlkima; ametlike jm asjalike tekstide tõlgid ja tõlkijad, kelle töö lähte- või sihtkeel on eesti keel; võõrkeele, eriti aga tõlkeerialade õppejõud, kelle rühmades on palju muu kui eesti emakeelega inimesi; eesti keele kui võõrkeele ja eestikeelsete ainete õpetajad lasteasutuses, üldharidus-, ameti- ja kõrgkoolides või keeleõppefirmades; õpivara ja õppemetoodilise materjali koostajad; õppekavaarendajad, selle taseme ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad; keeleoskuse mõõtmise asjatundjad (mõõtmisvormi kavandajad ja testiarendajad, ametlike testide eristuskirja ja ülesannete koostajad, keeleoskuse hindajad, k.a tegevõpetajad, testide analüüsijad jne); keelepoliitika ja selle rakendamise eest vastutajad HTM-s, REKK-s, samuti vastutajad ja huvitatud riigi ja omavalitsuse võimu- või valitsusorganites ja erakondades. I.2.2. Tasemekirjelduse lugejale tähtsad seigad Taustal peetakse silmas mitmeid asjaolusid. Kui pole eesmärgiks mõõta oskuskeele valdamist ja kitsalt erialast toimetulekut, vaid üldist keeleoskust, siis ei liigendata vilunud keeleoskaja tasemeid C1 ja C2 tavaliselt kriteerium- ja plusstasemeks üldeksamil liigendatakse sageli pigem skaala keskosa. C1-taseme kirjelduses ja eksamil muutub sellega tähtsaks B2-kriteeriumtaseme ületamine ehk B2-plusstase, millel on juba rohkesti C1 tunnuseid. Olukord on siiski kahetine. Riiklikke valdkonna- ja oskuskeele (eesti kirjakeele osa- või allkeele) eksameid ei ole seni rakendatud. Samal ajal on aga C1-tase, mida kindla ameti pidaja vajab või mida riik temalt eeldab, tihedalt seotud haridus- ja töövaldkonnaga, kus oskuskeele komponent on paratamatult olemas. EN ühtsetel näidisskaaladel on tavaline siduda vaba keeleoskus erialakeele valdamisega jm töise toimetulekuga. Nii võiks C1-taseme jagamine kriteerium- ja plusstasemeks Eestis oluline olla ja pädevuslatigi C1-tasemel suhteliselt kõrgele seada. Tasemest C1+ siin raamatus siiski ei räägita, küll aga viidatakse kõikvõimalikele olukordadele, mis ise paratamatult tingivad suhtluspädevuse mõne komponendi plusstaseme. Nii näiteks ei saa C1-kuulamisoskuse kriteeriumtasemel kindlasti kohtuarutelu protokollida või õiguse nüansse suuliste selgituste-korralduste järgi kirja panna, nagu on vaja kohtusekretäri rollis, aga üldiselt ei ole ka seal vaja kõrgemat taset kui C1 kriteeriumidele vastav. Samalaadseid näiteid ühe keeleoskuskomponendi kõrgema taseme vajadusest võib tuua iga vastutusrikka ameti kohta kellel on vaja C1-plusstasemel vallata oskussõnavara, kellele on tähtis eriti detailselt ja suure täpsusega lugeda, kellel isegi ekstreemtingimustes suuliselt küsida ja vastata ning vastuste järgi toi-

23 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus 23 mida jne. Seepärast nimetatakse allpool ka neid olukordi, kus mõni keelekasutuse joon tavakohast sihttaset ületab. Sedasama võib sõnastada ka vastupidi: olukordi kirjeldades loetletakse jooni, mis olukohast rolli täites paratamatult ületavad C1-taseme kriteeriume, ilma et üldeksami raskusastet seepärast tõstma peaks. (Õppijale tähtsas II peatükis räägitakse sellest uuesti.) Tegelikult on haritud inimene juba üldisel B2-tasemel ja mõni varemgi võimeline lihvima C2-taseme lähedaselt meisterlikuks endale vajaliku üksikoskuse ja pagasi, nt erialasõnavara või erialatekstide lugemise oskuse. Tase C2 on haritud emakeelsele lähedane eesti keele oskuse tase ja see saavutataksegi tavaliselt mõnes endale olulisimas keelevormis või osaoskuses. Kuidas tasemepiire C1 ümbruses hinnata, seda käsitleb IX peatükk (lk 189). C1-taseme kirjelduse kasutaja peaks arvestama järgmist. 1) Raamatus peetakse ennekõike silmas üldist funktsionaalset ja kriitilist keeleoskust: kirjeldatakse üldkeelt, kuid osutatakse oskuskeele, eriala- ja spetsiifilise ametkondliku suhtluskeele valdamise vajadusele või muule, mis keelevahendite aspektist ettenägematuna võib ilmestada C1-tasemele jõudmist. Mida kõrgem on keeleoskuse tase, seda tähtsamal kohal on õppija erihuvid ja seda eripärasem tema keeleoskuse sisu ja laad. 2) Kuigi raamat (peamiselt V ptk) sisaldab üldist keeleainestikku, ei püüta keeleõppeks, saati eksamiülesannete koostamiseks ammendada C1-tasemel vajalikke üksikkeelendeid ja kons truktsioone, 15 vaid viidatakse ennekõike teksti tüüpidele ja keelekasutusega toimetuleku kvaliteedile. Siin-seal tuuakse esile C1-tasemele iseloomulikke vigu. Eesti keele kasutamist võõrkeelena ei ole veel piisavalt uuritud, et selle oskustasemete keelevara detailides piiritleda ja tasemepiire täiesti usaldusväärselt määratleda. 16 3) Otstarbekas oleks iga esialgset tasemekirjeldust esimesel võimalusel täiendada asjatundlikult koostatud ja kommenteeritud toimingupõhiste keelekasutusnäidetega. 17 Kümmekond kogemus- 15 Nt saksa keele C1-taseme keelepagasit nende ühendatud tasemekirjeldus (vt Profi le Deutsch) enam üldse ei esita, kuid siinse raamatu V peatükis püütakse näidata keerulisemaid keelendeid ja grammatikatehteid, mis C-taseme õpingutes tähelepanu vajaksid. Näiteks on ka õpirühma kandideerijate taseme kiirtestimisel keelepagasi kontrolli kasutatud. 16 Kuigi varasemate kõrgtasemeeksamite analüüs (vt Kikerpill, Türk 2007: 12) tõdeb vajadust toetada eesti keele oskustasemete kirjeldus empiirilisele uurimusele, ei ole uurimuste jätkuv ebapiisavus Eesti-spetsiifiline probleem. Seni on ka suure akadeemilise jõudlusega rahvaste üldise keeleoskuse tasemekirjeldused asjatundjate kogemuse hapral alusel (ehkki asjatundjaid erinevalt Eestist ei napi ja neil on võimalik väga kitsale alale spetsialiseeruda). Alles viimastel aastatel on Euroopas hakatud tasemepiire uurima. Nii on näiteks Amsterdami Ülikooli professori Jan Hulstijni juhtimisel sündinud keele omandamise ja keeleoskuse mõõtmise üheaegse uurimise koos töövõrgustik Second Language Acquisition and Testing in Europe (SLATE Network), mille raames töötab ka Soome projekt Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish (CEFLING); vt mõlema kohta /cefl ing ( ). Vt ka järgmist allmärkust. 17 Teretulnud on igasugune akadeemiline initsiatiiv tasemekirjelduste valideerimiseks (vt eelmist allmärkust), ja küllap püüavad ETF, HTM keeleosakond jm kehamid keelestrateegia eesmärkide nimel ja programmide

24 24 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus likult kommenteeritud näidet leiab raamatu lisast, kuid võetagu neid näiteid ja kommentaare ühe inimese koostatud alusena, mis peaks ärgitama diskussiooni nii õpetajate ettevalmistuses ja täienduskoolituses kui ka hindajakoolituses, suunates siit leitud seisukohti omadega suhestama ja täpsustama või isegi kummutama; otsima analoogilisi ja teist laadi tekste, mis aitaksid tasemehinnangut täpsustada. Eriti väärtuslik on lisas rangesse eksamiolukorda asetatud mittefiloloogidest eestlaste materjal kui loomuliku C-taseme etalon, sest kõik eksamineeritud emakeelsed peavad haridustundlikke ameteid, mis eeldavad vilunud keelekasutust. 4) C1-taseme pädevusi kirjeldatakse muu hulgas raamdokumendi 18 skaalatabelite toel nii, et kuvatud lähitasemed B2 eriti B2+ ja C2 aitavad keeleoskuse tasemeerinevusi osutada. Keelematerjal on mõeldud näitlikustama mõisteid ja iseloomustama vilunud keelekasutaja toimetulekut selleks, et õppija, õpetaja, testija ning vastutava ametniku jt stakeholder ite kaasamõtlemist hõlbustada. 5) Tasemeosutustes leiab väljendeid, mis vajavad selgitust ja meeldejätmist. Väljend lõplik omandamine ( lõplikult on omandatud, lõplikult on selge jne) tähendab, et raamdokumendi näidisskaala järgi ei arene kõnealune oskus või pädevusliik kõrgemal tasemel enam edasi; samale olukorrale viitab mõnes kohas kujuneb välja, väljakujunenud (oskus või pädevus) jms. Väljendid, mida kasutatakse eitavalt ( ei oska veel, ei valda veel, ei ole lõplikult välja arenenud vms), viitavad omakorda neile keelepagasi tunnustele või keelekasutuse joontele, mida saab eeldada alles C2-tasemel. Tekstis on sel juhul (sulgudes tasemesümboliga C2 või muul viisil) siiski lisatud, mida mõeldakse. C2-tasemele või emakeelekasutusele viitab ka sõna loomulik (keelekasutus, intonatsioon, sõnavalik vm), kuid mõnigi keeleoskustunnus saavutab loomulikkuse varasemal tasemel siis rõhutatakse seda sõnaliselt (vt eespool). Niisugused formuleeringud on tähtsad õpetajale ja eriti hindajale. Tasememääratlus iseseisev keelekasutaja ja selle süntaktilised vm modifikatsioonid (iseseisva toimetuleku tasemel, iseseisva suhtluse pädevus vm) viitavad B-tasemele; edasijõudnu tase viitab B2-le; vilunud keeleoskaja või suhtlus viitab C-tasemele; vaba keeleoskus ja vaba suhtluse pädevus on C1-taseme sünonüümid. Neid väljendeid kasutatakse stilistilistel põhjustel ja arusaamatuste vältimiseks nii, et vastav tasemesümbol on tekstiliselt lähedal. kaudu sellist suure tõenäosusega rahastada. Üks esimesi asju, mida toetada, võikski olla keeleoskuse tasemekirjelduste täiendamine tasemekohase toimetuleku kvaliteedi aspektist kommenteeritud tekstinäidetega, mille valik koos tasemekohasuse argumentatsiooniga nõuab Soome kogemusel etapiti mitme inimese koostööd ja koostööd mitme rühma vahel. Suur abi on vahekeele kui õppijakeele korpusest (vt kuhu REKK ja TLÜ EKKI aasta lepingu järgi rahastaja leidudes hakatakse kandma igasuguste riiklike standardeksamite tekstiloomenäiteid. 18 Viited on eesti tõlkele Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: HTM, 2007.

25 I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus 25 6) Viitamissüsteemi (nii allikaviiteid kui ka sisemisi ristviiteid) on tutvustatud enne sisukorda ja korratud joonealuses märkuses 1 leheküljel 15, kui viited algavad. 7) Keeleoskuskirjeldust lugedes tuleks silmas pidada Euroopa keeleõppe raamistiku üldist põhimõtet, et kindla taseme kirjelduses ei korrata neid keeleoskuse elemente ja tahke, mis on eelmise taseme keeleoskuskirjelduses juba esitatud ja inimesel seega varem omandatud. C1-taseme keeleoskuse kirjeldust täiendavad selles mõttes B-tasemete ja A2-taseme kirjeldused. 19 Enamasti puudutab see otsest keelepagasit ning vallatavate olukordade, rollide ja toimingute loetelusid, sest muus osas eristub C1 alamatest tasemetest kvalitatiivselt. 8) Sellest, et C1-taseme kirjelduses ei korrata B2-taseme kriteeriume, ei tohi välja lugeda, nagu ei kontrolliks C1-taseme eksam enam seda, mis on B2-tasemel juba omandatud või isegi lõplikult ja ammendavalt omandatud (viitan raamdokumendi skaalatabelite märkele Sama mis B2 või B1). Iga B-tasemel omandatud oskust mõõdetakse C1-tasemel vähemasti kaudselt, s.o keerukamate ja uut informatsiooni sisaldavate tekstide alusel ja hinnates uut, C1-tasemele omast kvaliteeti. Varem omandatud toimingu, žanri või pädevusliigi valdamise otsesem või kaudsem mõõtmine on tähtis, sest iga eksaminandi kohta ei ole teada, millised oskused määrasid tema eelmise taseme keskmise tulemuse, samuti kas ja kui aktiivselt on ta varem omandatut rakendanud. Keelepagasit kontrollib iga eksam nii ehk teisiti üldisemalt (millisel tahes tasemel omandatud sõnad ja grammatika on paratamatult esindatud igasuguse raskusastme tekstides). 9) Autorite ametlikul loal arvestatakse tasemeid A2 ja C1 kirjeldades 1990ndate lõpul koostatud tasemekirjeldusi, siin ennekõike kõrgtaseme keeleoskuse kirjeldust Tuul tiibades. 20 Kohati viidatakse viimati nimetatud allikale võrdlus on tähtis varasema kõrgtaseme keeleoskusega inimeste edasiõppimisel ja enesetäiendamisel, paaris kohas aga lausa modifitseeritakse seal esitatud teavet (sellelegi on siis osutatud). C1-taseme kirjelduse aluseks muidugi ka B-tasemete eesti keele oskuse kirjeldus, 21 mille struktuuri ja ideoloogia järgmine on siin kohustuslik ning mis lubab viidata keeleõpingute edenemisele. (Mõlema loomisel on ka siinkirjutaja kaasa löönud.) 10) Ükski eesti keele oskustaseme kirjeldus ei ole lõplik ega muutumatu, vaid kompab prae guse asjatundmuse ja praeguste võimaluste piire. Ühiskondlike olude muutudes ning keele, selle kasutuse ja omandamise või õppe ja õpivara empiiriliste uuringute edenedes vajab ka tasemekirjeldus edasiarendamist. Praegusi mitmel alal või mitme tööga koormatud asjatundjaid peaks hakkama asendama noored. Keelestrateegia ja Eesti elanike lõimingu üldisi sihiseadeid arvestades tuleks keeleoskusuuringuid ja tekstivaliku tasemekohasuse kirjeldusi endiselt stimuleerida riiklike sihtstipendiumide, sihtfinantseeringute, korpusearenduse ja uurimisgrantide kaudu. 19 Vt Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa, Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK (Atlex), 2008 (edaspidi viidatud kui Iseseisev 2008); Marju Ilves, Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: HTM, TLÜ, EKSA, Mai Loog, Krista Kerge, Tuul tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. Tallinn: REKK, Vt Iseseisev 2008.

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

oma_keel_2001_01

oma_keel_2001_01 Raamatud Phare keelesari ehk Mida eurooplane Eestile kinkis Eelmisel aastal ilmus Euroopa Liidu Phare eesti keele õppe programmi toel terve põnev sari: üksteist vihikut võõrkeele õppemeetodite kohta, kolm

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpivälj

1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpivälj 1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: Koolituse lo puks on o ppija

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

AINEKAVA 10

AINEKAVA 10 GÜMNAASIUMI VÕÕRKEELTE AINEKAVA ÜLDOSA Valdkonna pädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus kasutada võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel,

Rohkem

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS... 3 1.1 Valdkonna pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 3

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk 3 1.2. Ainevaldkonna õppeained.. lk 3 1.3. Ainevaldkonna traditsioonid..lk 4 1.4.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõrkeeled 4. Õppe kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisev

Rohkem

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võetud 15. detsembril 2015; 3) loodusvaldkonna õpitulemuste

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

ES

ES Keiu Kärt Tammeaid Tartu ülikooli bakalaureus Eesti keele riigieksami kajastamisest ajakirjanduses 2012. aastal sooritasid gümnaasiumilõpetajad esimest korda kaheosalise eesti keele riigieksami. Kuidas

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

180104komisjon-ekilex.key

180104komisjon-ekilex.key Terminoloogiatöö tulevikutööriist Arvi Tavast Mis toimub EKILEX: koostamise keskkond EVE: lõppkasutajale TripleDev arendab, mina olen arendajapoolne tooteomanik 2017 august 2018 lõpp Üldised eesmärgid

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx Lisa 2 Ainevaldkond Võõrkeeled 1. Üldalused 1.1. Võõrkeelepädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles

Rohkem

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass 1.1.1. Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, kodukohast,

Rohkem