Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 185

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 185"

Väljavõte

1 Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 185 Tallinn, Toompea Teisipäev, 6. veebruar 2018 Algus 14.00, lõpp Juhataja: Helmen Kütt Protokollija: Külli Mathiesen Võtsid osa: Monika Haukanõmm, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Maris Lauri, Liina Kersna, Igor Kravtšenko, Jüri Jaanson, Tiina Kangro, Aimi Kaldre (nõuniksekretariaadijuhataja), Heidi Barot (nõunik), Helgi Kundla (nõunik), Terle Kask (konsultant) Kutsutud: Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja sotsiaalvaldkonna auditite juht Mart Vain, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna juhataja Sten Andreas Ehrlich, strateegia ja eelarve osakonna nõunik Janar Kriiska, strateegia ja eelarve osakonna peaspetsialist Ingrid Mangulson, hoolekande osakonna peaspetsialist Regina Sergejeva (1. päevakorrapunkti juures Päevakord: 1. Riigikontrolli kontrolliaruande Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas arutelu 2. Kollektiivne pöördumine Hoolduskindlustuse loomine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine 1. Riigikontrolli kontrolliaruande Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas arutelu Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja sotsiaalvaldkonna auditite juht Mart Vain andsid ülevaate töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamisest Euroopa Liidu toetuste abil. Ines Metsalu-Nurminen sõnas sissejuhatuseks, et eelmisel aastal lõppenud auditi eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on Eesti riik valmis olukorraks, kui Euroopa Liidu struktuurifondidest peaks tulevikus rahastamine vähenema. Riigikontroll küsis selgitust kõigist ministeeriumitest, mis finantseerivad mingeid tegevusi läbi Euroopa Liidu vahendite. Ministeeriumitelt küsiti, milline on tänane olukord, kuidas nad valmistuvad tulevikuks ning kuidas nad näevad edasist rahastust. Mart Vain jätkas ning sõnas, et käesoleval eelarveperioodil on ligi pooled valitsussektori investeeringutest ja umbes 11% riigieelarve kogukuludest rahastatud Euroopa Liidu toetustest.

2 2 Konkreetselt töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna arendamiseks investeeritakse kokku 645 miljonit eurot, millest 78% on Euroopa Liidu vahenditest. Rahandusministeeriumi esialgsetel hinnangutel vähenevad järgneval eelarveperioodil Eestile eraldatavad toetused ligi 40%. Põhiauditi peamised järeldused ütlevad, et ministeeriumite hinnangul on 90% Euroopa Liidu toel rahastatavatest tegevustest vajalikud ka pärast aastat Euroopa Liidu toetuste vähenemise tingimustes loodavad ministeeriumid leida puudujääva summa riigi muude tulude arvelt. Enamate kui poolte tegevuste puhul, millega jätkamist ministeeriumid pidasid vajalikuks, ei osatud nimetada, millisest allikast järgmisel eelarveperioodil rahastus võiks tulla. Toetusraha vähenemise ettevalmistamiseks ei ole Rahandusministeerium koostanud eraldiseisvat strateegiat, vaid on öelnud, et toetusraha vähenemiseks valmistutakse eelkõige riigi eelarvestrateegiate ja riigieelarvete koostamise raames. Riigikontroll käsitles alaauditis kõiki EL-i toetustest kaasrahastatavaid töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna meetmeid, mida kokku oli 16. Oluliseks lähtekohaks alaauditi peamistes järeldustes on Sotsiaalministeeriumi hinnang, mille kohaselt peaks järgmisel perioodil pea kõigi töö-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna meetmetega jätkama. Tööturul osalemist toetavate teenuste puhul on oluliseks kitsaskohaks valik sotsiaalteenuseid, sest tulenevalt rahvastiku vananemisest, aga veelgi töövõimereformi mõjust, kasvab vajadus nende teenuste järele märgatavalt. Ta juhtis tähelepanu, et väga suures ulatuses finantseeritakse uut töövõimetoetamise süsteemi EL-i rahadest. Tänaseni on teadmata, millistest vahenditest hakatakse finantseerima uut süsteemi pärast aastat 2021, kui kõigi eelduste kohaselt EL-i rahad lõppevad. Edasise rahastamise osas on laual variante kolm: kas rahastada süsteemi riigieelarvest, töötuskindlustusvahenditest või kahe eelneva variandi kombinatsioonist. Eelmise EL-i eelarveperioodi lõppedes tõsteti mitmed kulud töötuskindlustusvahenditesse. Juhul kui käesoleva perioodi lõppedes otsustatakse neid teenuseid rahastada edaspidi töötuskindlustusvahenditest, siis sellega kaasneb risk, et tuleb kaaluda töötuskindlustusmakse määra tõstmist. Esmatasandi tervisekeskused järgmisel perioodil lisarahastust ei vaja ning põhimõtteliselt sama saab öelda erihoolekandeasutuste reorganiseerimise kohta. Siinkohal tuleb aga silmas pidada seda, et paralleelselt reorganiseerimisega on kavas ka teenuste ümberstruktureerimine ning selle tulemusena võib lisaraha järgmisel perioodil vajalik olla. Haiglavõrgu pädevuskeskuste puhul näevad teenuseosutajad väljakutsena, kuidas tagada ehitatud korpuste täiemahuline kasutamine. Tulenevalt rahvastiku vananemisest on Eestis ravivajadus pidevalt kasvanud. Peamine põhjus, miks seni ei ole piisavas mahus tervishoiuteenuseid osutatud, on olnud Haigekassa piiratud lepingumahtudes. Käesoleval aastal anti Haigekassale rahastust juurde, kuid sellevõrra kasvas ka kohustuste hulk. Seega jääb küsitavaks, kui palju on võimalik töös hoida uusi ravikorpuseid ja kui palju aitab see ravijärjekordi vähendada ning ravi kättesaadavust parandada. Helmen Kütt leidis, et erihoolekandeasutuste reorganiseerimise vajab siiski lisarahastust. Ehitatud on tunduvalt rohkem väiksemaid, ökonoomsemaid ja ka inimestele mugavamaid maju, aga nende majade arv on suurem ning sellest tulenevalt kasvavad ka ülalpidamiskulud. Kas Riigikontroll seda ka analüüsis? Mart Vain vastas, et seda auditis detailsemalt ei analüüsitud. Tiina Kangro leidis, et erihoolekandeasutuste kulud kasvavad seoses sellega, et ülalpidamiskulud ja personalikulud sellele samale reorganiseeritud hulgale teenuse saajatele suurenevad. Ta juhtis tähelepanu, et lisaks reorganiseeritud majades elavatele 2500 psüühilise

3 3 erivajadusega inimesele, elab jätkuvalt kodus psüühilise erivajadusega inimest, keda hooldavad omaksed. Väide, et lisarahastust ei ole vaja, ei ole tõene. Süsteem vajab järgneva aasta lõikes reorganiseerimist, sest vanemate, kes oma erivajadusega lähedase eest hoolitsevad, eluteed hakkavad lõppema. Ta juhtis tähelepanu töötuskindlustusrahade üleviimisele. Juhul kui töötuskindlustusmaksetest hakatakse rahastama ka sotsiaaltööd, sotsiaalteenuseid ja ka haridusteenuseid, siis on vaja muuta töötuskindlustusmakse süsteemi selliselt, et seda hakkaksid maksma kõik inimesed, kes saavad palka. Hetkel maksavad seda vaid töövõtjad. Sten Andreas Ehrlich nõustus, et väljumisstrateegiat on vaja, kuid lisas, et Euroopa Liidu struktuurifondide rahasid on võimalik kasutada kuni aastani, kuna Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite rakendamise aeg hilines. Seetõttu saab vahendeid kasutada ka pärast eelarveperioodi lõppu. Iga eelarveperioodi lõppedes on uuel perioodil sotsiaalvaldkonnas säilitatud vähemalt 80% rahastusest. Keskendudes töövõimereformile, ei ole oluline, kas räägime riigieelarvest või räägime töötuskindlustusvahenditest, kuna lõpuks on see kõik üks riigieelarve. Töötuskindlustusel on teatud sihtotstarve, kuid lõpuks on see siiski eelarveküsimus. Töövõimereformi puhul on oluline analüüsida, millised on need teenused, millega edasiminek on efektiivne. Sellekohane analüüs on planeeritud aastal. Ta nõustus, et hetkel ei ole ühtegi dokumenti, kus oleks kirjeldatud eelarveperioodi väljumisstrateegia, aga tegelikult on plaan olemas. Tuleb hinnata, millised on need teenused, millega jätkata, koguda reserviraha ja minna üle töötuskindlustusmaksete peale. Helmen Kütt juhtis tähelepanu, et vastuseta jäi sõnavõtt, millega soovitati laiendada nende inimeste hulka, kes maksavad töötuskindlustuse sissemakseid. Sten Andreas Ehrlich nõustus, et seda tuleb kaaluda. Tiina Kangro toonitas, et töötuskindlustus on kindlustus ning ei saa öelda, et tegemist on ühe kogumiga riigieelarve mõistes. Töötuskindlustus ei ole universaalne ning seda maksavad vaid töövõtjad. Praegu on plaan ehitada üles sotsiaal- ja osaliselt ka haridussüsteemi, mille maksavad kinni töövõtjad ja see on lubamatu. Sellisel juhul tuleks muuta seadust ja teha töötuskindlustusmaksest universaalne maks kõikidele, kes teenivad tulu. Alles siis saame rääkida, et meil on ühiskondlik kokkulepe nende vahendite kasutamiseks. Sten Andreas Ehrlich nõustus, et töötuskindlusel on kindlustuspõhimõte, aga selle üks funktsioon on rahastada aktiivseid tööturumeetmeid. See ei ole mitte kindlustushüvitis, vaid teenused, mida me selle makse eest osutame. Aktiivsete tööturumeetmete eesmärk on ennetada töötust ning näiteks ka haridusteenust võib lugeda meetmeks, mis ennetab töötust. Ehk kõik, mida me rahastame töötuskindlustusmaksetest, on suunatud sellele, et parandada tööturuolukorda. Marika Tuus-Laul juhtis tähelepanu, et töötuskindlustusmakse oli ühiselt tööandjate ja töövõitjate poolt loodud nendeks juhtudeks, kui inimene jääb töötuks. Eesti omapära on olnud see, et tööandjad on maksnud sinna alati vähem kui töövõtjad, tavapärane praktika on vastupidine. Ta küsis, kas uusehitiste puhul, nagu perearstikeskused, on vaadatud ikka nende otstarbekust? Eestis on tohutult näiteid, kus on suuri haiglaid, aga need on pooltühjad.

4 4 Mart Vain sõnas, et Riigikontroll on aastaid tagasi öelnud, et Eesti haiglavõrk on liiga suur ja see tuleks üle vaadata. Tervisekeskuste otstarbekust selles auditis ei analüüsitud. Janar Kriiska kommenteeris tervisekeskuse projektide valimist. Ta sõnas, et projekte hindas valikukomisjon, kuhu kuulusid oma ala eksperdid. Projekte ei valitud subjektiivsete hinnangute, vaid kindlaks määratud metoodika alusel. Üheks kriteeriumiks oli ka kuluefektiivsus ja projekti põhjendatus. Valikukomisjon kaalus neid kriteeriume hoolikalt. Marika Tuus-Laul sõnas, et juba töövõimereformi tekke juures oli teada, et Euroopa Liidu struktuurifondide raha jääb vähemaks. Mida tollel hetkel arvati? Kas konstateeriti lihtsalt fakti, et raha jääbki vähemaks? Ehk oleks pidanud töövõimereformi teistmoodi planeerima? Sten Andreas Ehrlich vastas, et ta ei oska täpselt öelda, mis selle seaduse vastu võtmise ajal arvati. Väljumisstrateegia puhul tuleb aga kõigepealt hinnata, millised teenused on vajalikud, teiseks hinnata seda, mis on mahud ja kulud ning kolmandaks, milliseid teenuseid rahastatakse läbi riigieelarve ja milliseid läbi töötuskindlustusmakse. Tõenäoliselt rahastatakse suurem osa läbi töötuskindlustusmaksete. Jüri Jaanson palus selgitust, kas töövõimereformi rahastamiseks on vajalikud vahendid olemas kuni aastani 2023? Sten Andreas Ehrlich vastas, et kas lõpptähtaeg on 2023 või 2022, sõltub sellest, kas tekib enne ootamatuid kulusid. Janar Kriiska lisas, et tegelikult on struktuurivahendite juures olemas tulemusreserv ehk siis Euroopa Komisjoniga on kokkulepitud vahesihid. Kui need vahesihid täidetakse, siis Euroopa Komisjon eraldab sellele suunale, mille alt töövõimereform ellu viiakse, 6% antud eelarvest. Jüri Jaanson lausus, et töövõimereformi tehes oli plaan, et valitsus oma eelarvestrateegias vaatab aastal 2018, kust edasised vahendid tulevad. Minister ütles, et analüüs tuleb selle aasta lõpuks. Kas see sõltub ikkagi sellest, millised rahastuse tingimused uue eelarveperioodi algul kokku lepitakse? Sten Andreas Ehrlich vastas, et tõenäoliselt nii ei ole, et järgmisesse EL-i eelarveperioodi kirjutame sisse uue töövõimereformi ja rahastame sealtsamast tegevusi. Pigem ei tohiks öelda, et sotsiaalvaldkonnas tervikuna rahalised vahendid vähenevad. Jüri Jaanson palus täpsustus, kas töövõimereformi rahastamise osas on olemas erinevad stsenaariumid, kuidas pärast aastat edasi liikuda töövõimereformi rahastamisega? Sten Andreas Ehrlich sõnas, et ta kirjeldas eelnevalt erinevaid stsenaariume. Ta täpsustas, miks ei ole vahet, kas räägime riigieelarvest või töötuskindlustusmaksest. Tegelikult peaks rahalisi vahendeid vaatama laiemas pildis ehk et see, mis seab meile piirid ette, ei ole tingimata sotsiaalvaldkonna eraldiseisev rahapott, vaid kogu riigieelarve tasakaal. Oletame, et rahastame kõike töötuskindlustusmaksetest, siis sellisel juhul ka see kajastub riigieelarves kui kulu, mis ühtlasi tähendab seda, et riigieelarve tervikuna läheb ühele poole. Me teame, mis on need potentsiaalsed rahaallikad, aga seda kõike tuleb vaadata riigi eelarvestrateegia perspektiivist. Viktor Vassiljev juhtis tähelepanu, et jääb mulje nagu hooldekodukohtasid oleks puudu, aga ei ole. Puudu on koduhooldus ja õendus. Hetkel on see täidetud umbes 20-25% mahus. Oluline oleks rääkida sellest, mitte ehitada juurde uusi betoonkarpe. Selle raha paremaks kasutamiseks tulebki vaadata üle, miks meil ei ole koduhooldust ja koduõendust sellises mahuga nagu ta on

5 5 ülejäänud Euroopas. Miks me panustame betooni ja kas Eesti inimesel seda betooni on üldse vaja? Ines Metsalu-Nurmine sõnas, et aastatagune audit uuris haiglavõrgu optimaalsust. Riigikontroll jõudis tulemusele, et praegusel kujul ei ole tegemist optimaalse lahendusega. Monika Haukanõmm küsis, kas erinevaid sotsiaalteenuseid arendati ja piloteeriti ka eelmises ESF perioodis? Kas te analüüsisite ka selles valguses, et mis nendest saanud on? Kas neid jätkati, kas anti üle riigieelarve rahastamisele või kohalike omavalitsuste rahastamisele? Kas saame sellest perioodist midagi õppida? Mart Vain sõnas, et oli erinevaid lahendusi, kuidas käituti eelneva ESF perioodi lõppedes. Kui räägime tööturuteenustest ja töötuskindlustusvahenditest, siis peaaegu kõik need teenused tõsteti üle töötuskindlustusvahenditesse. Seal neid erandeid oli minimaalselt ning Töötukassa sõnul olid kõik need teenused mõjusad ja tänaseni neid finantseeritakse. Mis puudutab kohaliku omavalitsuse teenuseid, siis täna on mõneti juhtunud nii, et Töötukassa on kohalikule omavalitsusele appi läinud ja sellest rahastatakse mõningaid kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuseid, näiteks tugiisiku teenust. Komisjon võttis teadmiseks Riigikontrolli ülevaate töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamisest Euroopa Liidu toetuste abil. 2. Kollektiivne pöördumine Hoolduskindlustuse loomine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine Komisjonis jätkus kollektiivse pöördumise Hoolduskindlustuse loomine arutelu ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine. Helmen Kütt sõnas, et sotsiaalkomisjoni poolt algatatav olulise tähtsusega riiklik küsimus hoolduskoormusest tuleb Riigikogu täiskogu istungil arutlusele 6. märtsil Üks ettekandjatest on kollektiivse pöördumise Hoolduskindlustuse loomine algataja Kai Saks. Ta palus komisjoni liikmete ettepanekuid olulise tähtsusega riikliku küsimuse pealkirjastamiseks ning küsis, kas ettekanded võiksid teha ka sotsiaalkaitseminister ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma esindaja? Maris Lauri leidis, et teemapüstitus peab olema konkreetne ja võib-olla ka natukene intrigeeriv, et kutsuks arutlema ja tulevikku vaatama. Kindlasti peaks suutma minna oma poliitilistest vaadetest üle, kuna see on nii suur ja oluline teema. Jüri Jaanson pakkus välja, et intrigeeriv pealkiri võiks olla Kuidas me vanaduses hakkama saame?. Monika Haukanõmm sõnas, et ettekandjate valik on hästi oluline. Kui kutsuda minister ja rakkerühma esindaja, siis suure tõenäosusega teevad nad sarnase ettekande, kuna minister lähtub rakkerühma tulemustest. Ta arvas, et sellisel juhul läheksid ettekanded väga kordavaks ning ehk oleks võimalik saada ettekannet hoopis teiste riikide kogemustest? Marika Tuus-Laul sõnas, et kui soovime arutelu, mis oleks poliitikaülene, siis võib-olla ei peaks minister ettekannet tegema, kuna minister on väga poliitiline figuur. Maris Lauri juhtis tähelepanu, et kõigepealt tuleks leppida kokku teemapüstitus. Kas räägime hooldusest üksnes eakate võtmes või hoolduse küsimusest laiemalt? See on oluline nii pealkirja kui ka esinejate mõttes. Kui lähtume eakate hooldamisest, siis võiks küsida Kuidas me saame

6 6 hakkama eakana?. Me võiksime just kasutada sõna meie, sest tulevikus oleme me kõik ühel hetkel pensionärid. Tuleviku pensionäride mõttes oleks mõistlik, kui eakate hooldusest räägivad tuleviku pensionärid. Helmen Kütt sõnas, et väljapakutud teemapüstitus on väga hea, kuna ka kollektiivne pöördumine tegeleb eakate teemaga, mis räägib täna veel noortest inimestest, kes panustavad oma tulevikku. Petitsiooni eesmärk oli, et mida teha, et tulevikus hästi hakkama saada. Jüri Jaanson leidis, et ettekannete osas on oluline otsustada, milliseid erinevaid vaateid soovime koondada. Kui palume rakkerühma poolt ettekannet, siis kelle vaadet nad esindavad? Meil oleks vaja ka elulist vaadet ehk ettekannet osapoolelt, kes on igapäevaselt hooldusega seotud ning siis peaks olema ka uuringuvaade. Helmen Kütt sõnas, et Kai Saks kui petitsiooni algataja esindab elulist vaadet. Rakkerühma korral on sinna koondunud teadlased ja erinevate organisatsioonide esindajad. Kui me püstitame neile täpse teema, siis nad kindlasti räägivad sellest lähtuvalt. Liina Kersna pakkus, et pealkiri võiks olla Kuidas eakana hakkama saada - hoolduskindlustuse loomine?. Tiina Kangro ütles, et hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm keskendus oma tegevuses hoolduskoormusele laiemalt. Kui rakkerühm teeb omalt poolt ettekande, siis tuleks juhtida nende tähelepanu sellele, et Riigikogus käsitleme eakate hooldust. Komisjon otsustas üksmeelselt, et olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutamisel keskendutakse eakate hooldusele. Ettekandjateks on kollektiivse pöördumise Hoolduskindlustuse loomine esindaja Kai Saks, hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma esindaja ja sotsiaalkomisjoni esimees. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine komisjonis jätkub. (allkirjastatud digitaalselt) Helmen Kütt Juhataja (allkirjastatud digitaalselt) Külli Mathiesen Protokollija

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel

Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Lisa 1. Töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Mis saab töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna toetamisest järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil, pärast aastat 2020?

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Dissemination plan Estonia

Dissemination plan Estonia MTÜ Eesti Omastehooldus 2015 Üldkogu 05.06.2016, Klaara-Manni Kava Minevik-olevik-tulevik Heaolu arengukava jne. Suvesoovitused Kogemusrühmad 2 Jaanuar, 2015 Registreeritud liikmeid 97 Aktiivsena vananemise

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

ELL juhatuse ja volikogu päevakord E 09

ELL juhatuse ja volikogu päevakord E 09 Eesti Linnade ja Valdade Liit Roosikrantsi 12/1, 10119 Tallinn Reg.nr 80185947 Tel: 60 43 001 EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 Tallinnas 15.01.2019.a ELVL büroos (Roosikrantsi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Stenogrammid XIII Riigikogu Verbatim record III istungjärk Tuesday, 12. april 2016, kell 10:00 Edited 10:00 Istungi rakendamine 1. 10:05 Tööturuteenus

Stenogrammid XIII Riigikogu Verbatim record III istungjärk Tuesday, 12. april 2016, kell 10:00 Edited 10:00 Istungi rakendamine 1. 10:05 Tööturuteenus Stenogrammid XIII Riigikogu Verbatim record III istungjärk Tuesday, 12. april 2016, kell 10:00 Edited 10:00 Istungi rakendamine 1. 10:05 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse

Rohkem

Juhatuse liige: Majandusaasta aruanne 2011

Juhatuse liige: Majandusaasta aruanne 2011 Majandusaasta aruanne 2011 Majandusaasta aruanne Majandusaasta algus: 01.01.2010 Majandusaasta lõpp: 31.12.2010 Registrikood: 74000085 EMTAK kood: 84301 Aadress: Lasnamäe 2 11412 Tallinn Eesti Vabariik

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - REKK_aruanne_2017.docx

Microsoft Word - REKK_aruanne_2017.docx RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE ARUANNE (juuli 2016 juuni 2017) 7. mail 2015. aastal moodustas XIII Riigikogu oma otsusega Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni järgmises

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Stenogrammid XII Riigikogu stenogramm IV istungjärk Kolmapäev, 07. november 2012, kell 14:00 Toimetatud 14:00 Istungi rakendamine 1. 14:10 Sotsiaalhoo

Stenogrammid XII Riigikogu stenogramm IV istungjärk Kolmapäev, 07. november 2012, kell 14:00 Toimetatud 14:00 Istungi rakendamine 1. 14:10 Sotsiaalhoo Stenogrammid XII Riigikogu stenogramm IV istungjärk Kolmapäev, 07. november 2012, kell 14:00 Toimetatud 14:00 Istungi rakendamine 1. 14:10 Sotsiaalhoolekande seaduse 22² täiendamise seaduse eelnõu (245

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem