Lisa 4. I. Perearsti tegevus haiguste ennetamisel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 4. I. Perearsti tegevus haiguste ennetamisel"

Väljavõte

1 Lisa 4 Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis Eesmärk: 1) soodustada perearste aktiivselt tegelema haiguste ennetustööga, mis väldiks edaspidiseid suuri kulutusi seoses nende haiguste raviga ning inimeste varajast tööme kaotust, invaliidistumist surma; 2) nakkushaiguste leviku tõkestamine, mille puhul on oluline populatsioonis teatud kindla vaktsineerituse taseme saavutamine ja hoidmine; 3) tagada kroonilise kuluga haiguste puhul haigete efektiivsem jälgimine, et vältida tüsistuste tekkimist; 4) motiveerida perearste osutama kindlustatutele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust. Lisatasu maksmisel kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise töö ning erialase lisapädevuse eest hinnatakse: 1) perearsti tegevust haiguste ennetamisel; 2) perearsti tegevust krooniliste haigete jälgimisel; 3) perearsti erialast lisapädevust. I. Perearsti tegevus haiguste ennetamisel 1. Lisatasu süsteemis on arvestuse pidamiseks kasutusele võetud 9-ga algavad perearsti tegevuse koodid, mis on kokku lepitud üldarstiabi rahastamise lepingu käesolevas lisas ja lisas Pearahasiseste tegevuste koodid. 2. Laste vaktsinatsioonide puhul kantakse raviarvele vastavat indikaatorit tähistav kood (kui koodil olemas lisatähistus k, v märgitakse alati ka see) ja kasutatakse diagnoosikoodi RHK-1 jaotisest Z (vaktsiinile vastava alajaotisega). Vaktsineerimised teostatakse vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale. 3. Laste läbivaatuse ja väikelaste üldise tervisekontrolli sihtrühma kuuluvad hindamisele eelneval kalendriaastal 3-aastaseks saanud lapsed. Hõlmatuks loetakse 3-aastane laps, kellele on perearst teinud eelneva kolme aasta jooksul kõik perearsti ja koos temaga töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis vanusegrupile ette nähtud tervisekontrollid. 4. Vaktsineerimise sihtrühma kuuluvad hindamisele eelneval kalendriaastel 3-aastaseks saanud lapsed. Hõlmatuks loetakse 3-aastane laps, kellele on perearst teinud eelneva kolme aasta jooksul kõik riikliku immuniseerimiskava vaktsineerimised. 5. Kui vaktsineerimisele eelneva profülaktilise läbivaatuse käigus avastatakse haiguslik seisund, siis kodeeritakse järgmiselt: 5.1. kui avastatud haiguslik seisund ei takista vaktsineerimist märgitakse raviarvele vastavat indikaatorit (so vaktsinatsiooni) tähistav 9-ga kood ning avastatud haiguse diagnoos ja kood RHK-1 järgi ja ka vastava vaktsinatsiooni RHK-1 diagnoosikood kui avastatud haiguslik seisund takistab vaktsineerimist märgitakse vastuvõtu kood 91 ja avastatud haiguse diagnoosikood RHK-1 järgi. 6. Lapsevanema keeldumine lapse vaktsineerimisest vormistatakse lapsevanema kirjaliku avaldusega, raviarvele kantakse vastava vaktsinatsiooni 9-ga algav kood lisatähistusega

2 k ning RHK-1 diagnoosikood Z28 koos vastava täiendusega (nt: Z28.2 teostamata immuniseerimine patsiendi otsuse tõttu muudel ja täpsustamata põhjustel ). 7. Meditsiinilise vastunäidustuse olemasolul vaktsineerimisele kantakse raviarvele vastava vaktsinatsiooni 9-ga algav kood lisatähistusega v ning RHK-1 diagnoosikood Z28. teostamata immuniseerimine vastunäidustuste tõttu. 8. Raviarvele kantakse vastavat tegevust tähistav kood ainult juhtudel, kui vaktsineerimine toimub perearsti ( tema asendaja) poolt, kelle nimistusse laps kuulub. 9. Haigekassa teavitab perearste nende nimistutesse kuuluvatest jämesoolevähi, emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringu sihtgruppi kuuluvatest isikutest, maldamaks perearste tegutseda nõustajatena ja uuringule mineku soovitajatena. 1. Tulenevalt teaduskirjandustest, ravijuhenditest jm on Haigekassal õigus teha täpsustusi haigusi ennetava tegevuse kriteeriumites. Täpsustused avaldatakse Haigekassa kodulehel indikaatorite kirjelduses.

3 Tabel 1. Haigusi ennetava tegevuse kriteeriumid: Indikaator Kood Selgitus Hõlmatus Punkte Kommentaar 929 RV 1 rotaviirusnakkuse Vaktsineerimine vaktsiin 929k Keeldumine RV 1 keeldumine rotaviirusnakkuse vaktsiinist 929v Meditsiiniline vastunäidustus RV 1- meditsiiniline vastunäidustus rotaviirusevaktsiinile 912 DTaP-IPV-Hib-HepB difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse ja B-viirushepatiidi vaktsiin 912k KeeldumineDTaP-IPV- Hib-HepB 912v Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV- Hib-HepB 929 RV 2- rotaviirusnakkuse vaktsiin 929v Meditsiiniline vastunäidustus RV 2 929k Keeldumine RV2 912 DTaP-IPV-Hib-HepB 2 - difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse vaktsiin 912v Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV- Hib-HepB 2 912k Keeldumine DTaP-IPV- Hib-HepB RV 3- rotaviirusnakkuse vaktsiin 929v Meditsiiniline vastunäidustus RV 3 929k Keeldumine RV3 9 Teostatakse lastele vanuses 2 kuud Teostatakse lastele vanuses 3 kuud Teostatakse lastele vanuses 4,5 kuud

4 Väikelaps Kool DTaP-IPV-Hib-HepB 3- difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse vaktsiin 912k Keeldumine DTaP-IPV- Hib-HepB 3 912v Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV- Hib-HepB MMR leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin 9121v Meditsiiniline vastunäidustus MMR 9121k Keeldumine MMR 912 DTaP-IPV-Hib-HepB 4- difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse ja B-viirushepatiidi vaktsiin vaktsiin 912v Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV- Hib-HepB 4 912k Keeldumine DTaP-IPV- Hib-HepB Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 1. elukuul Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 3. elukuul Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 12. elukuul Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 2 a. vanuselt Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 3.a vanuselt Koolimineva lapse läbivaatus ja tervisekontroll 6-, 7-8-aasta vanuselt Teostatakse lastele 6 kuud Teostatakse lastele 1 eluaastat Teostatakse lastele 2 eluaastat 6 Märgitakse indikaatorit tähistav kood. Märgitakse indikaatorit tähistav kood. 1 Märgitakse indikaatorit tähistav kood. Kool Kooliealise (11a-12a) lapse läbivaatus ja tervisekontroll Märgitakse indikaatorit tähistav kood. Punkte 16

5 II. Perearsti tegevus krooniliste haigete jälgimisel 1. Dokumenteerimise ja koodide arvele kandmise kord 1.1. Perearst peab jälgima hüpertooniatõvega patsiendi vererõhuväärtuseid vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas ja dokumenteerima väärtused hilisemat perioodilist jälgimist maldavas vormis (vastavalt ambulatoorse epikriisi standardile kindlale andmeväljale, kuid mitte vaba teksti/objektiivse leiu osasse). 2. Krooniliste haigete loetelu esitamine 2.1. Haigekassa teeb perearstile nähtavaks krooniliste haigete loetelud 1. jaanuari seisuga hiljemalt kalendriaasta 2. veebruariks. Krooniliseks haigeks käesoleva juhendi tähenduses loetakse isik, kellel vastava haiguse diagnoos haigekassa perearstide raviarvete andmebaasis on esinenud vähemalt üks kord viimase kolme aasta jooksul Glükohemoglobiinid väärtusega üle ( võrdne) 7,% koodiga 95 ja hüpertooniatõve raskusastmed võetakse raviarvetelt automaatselt Juhul, kui isikul esineb viimase kolme aasta jooksul raviarvetel hüpertooniatõve diagnoos, kuid ei ole märgitud selle raskusastet, loetakse perearsti kvaliteedisüsteemi arvestuses ta I raskusastmel olevaks Juhul, kui isikul esineb kolme viimase aasta jooksul mitu erinevat raskusastet, loetakse õigeks raskusastmelt kõrgeim. 3. Koodide arvele kandmise kord 3.1. Kui patsiendil on üldkolesterooli väärtus üle 5, mmol/l, siis sõltumata haigusest seisundist kantakse alati arvele kood Kui II tüübi diabeedi haigel on glükohemoglobiini testi tulemus üle ( võrdne) 7,%, märgitakse alati arvele kood Perearst peab raviarvetele märkima kroonilistele haigetele analüüside ja uuringute teostamisel alati vastava haiguse koodi RHK-1 alusel Raviarvele kantakse vastavat indikaatorit tähistav kood ainult juhtudel, kui tegevus viiakse läbi perearsti ( tema asendaja) poolt, kelle nimistusse inimene kuulub. Teises tervishoiuasutuses viimase 12 kuu jooksul tehtud analüüs läheb kvaliteedisüsteemi tulemuste arvestusse juhul, kui analüüsi tulemus on perearsti tervisekaardis dokumenteeritud (soovitavalt lisatud analüüsi tulemuse koopia) ja perearst kannab raviarvele vastava 9-ga lisakoodi. Analüüsi kuupäevaks märgib perearst selle kuupäeva, mil tema patsiendi analüüsi tulemust hindab. 4. Hüpertooniatõve haigete raskusastme järgi grupeerimise kord 4.1. Alates 29. aastast tuleb hüpertooniatõve haiged grupeerida 1., 2. ja 3. astmesse. Hüpertooniatõve haigete jälgimisel tuleb patsiendi ravi seisukohast arvestada lisaks vererõhu väärtustele ka kardiovaskulaarset riski (tabel 2 ja 3). Sõltuvalt haige riskitasemest on ravi ja jälgimine erineva intensiivsusega 1 : Perearsti lisatasu süsteemis toimub erineva iga hüpertooniatõve haigete jaotamine 3 gruppi. Tavariskiga patsiente lisatasu süsteemi indikaatorite täitmisesse ei kaasata. 1 Hüpertooniahaigete riski stratifitseerimine põhineb Euroopa Hüpertensiooniühingu 27. aasta arteriaalse hüpertensiooni ravijuhendil, mida on täisversioonina malik lugeda ajakirjas European Heart Journal: Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. 27 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 27;28(12):

6 Organkahjustuse hindamiseks ei ole vajalik teostada täiendavaid analüüse ja uuringuid, vaid kasutatakse nende uuringute tulemusi, mis on teostatud haiguse diagnoosimisel, jälgimisel kliinilistel näidustustel. Tabel 2. Hüpertooniatõve haigete riski stratifitseerimine vererõhuväärtuste, riskitegurite ja organkahjustuse alusel: Teised riskitegurid, organkahjustus kaasuv haigus Normaalne SVR DVR 8-84 Vererõhk (mm Hg) Kõrge normaalne SVR DVR I aste (kerge hüpertensioon) SVR DVR 9-99 II aste (mõõdukas hüpertensioon) SVR DVR 1-19 III aste (raske hüpertensioon) SVR 18 DVR 11 Ilma riskiteguriteta Tavaline risk Tavaline risk Madal Mõõdukas Kõrge 1 2 riskitegurit 3 riskitegurit, metaboolne sündroom, organkahjustus diabeet Kaasuv kardiovaskulaarhaigus neeruhaigus Madal Mõõdukas Väga kõrge Madal Kõrge Väga kõrge Mõõdukas Mõõdukas Väga kõrge Kõrgel Kõrge Väga kõrge Väga kõrge Väga kõrge Tabel 3. Hüpertooniatõve haigete prognoosi mõjutavad riskitegurid: Riskitegurid: Süstoolse ja diastoolse vererõhu väärtus Pulsirõhk vanemaealistel Meestel eluiga > 55 a. Naistel eluiga > 65 a. Suitsetamine Düslipideemia: Üldkolesterool > 5 mmol/l LDL-kolesterool > 3, mmol/l HDL-kolesterool M < 1,; N < 1,2 mmol/l Triglütseriidid > 1,7 mmol/l Glükoos paastuplasmas 5,6 6,9 mmol/l Glükoositaluvuse häire Abdominaalne rasvumine, s.t. vööümbermõõt M > 12 cm, N > 88 cm Perekonnas kardiovaskulaarhaiguse esinemine varases eas (M < 55 a. ja N < 65 a.) Väga kõrge Subkliiniline organkahjustus: Vasaku vatsakese hüpertroofia elektrokardiograafial: Sokolow-Lyon (SV 1+RV 5-6) > 38 mm; Cornell > 244 mm/ms; Ehhokardiograafial vasaku vatsakese massi indeks M 125 g/m², N 11 g/m² Ultraheli alusel täheldatud arteri seina paksenemine (intimameedia paksus >,9 mm) aterosklerootiline naast Indeks: vererõhk säärel/vererõhkrõhk õlavarrel <,9 (ankle/brachial BP index) Väheväljendunud seerumi kreatiniini tõus: M: µmol/l N: µmol/l Mikroalbuminuuria (3 3 mg/24 h albumiini/kreatiniini-suhe M 2; N 3 mg/mmol) Glomerulaarfiltratiooni langus (<6 ml/min/ 1,73m 2 ) (Cockroft Gault i valem kreatiniini kliirensi arvutamiseks: Kaasuv vaskulaar- neeruhaigus Aju vaskulaarsed haigused: isheemiline insult, ajuhemorraagia, transitoorne isheemiline atakk Südamehaigused: müokardiinfarkt, stenokardia, läbiviidud koronaarrevaskularisatsioon, südamepuudulikkus Neeruhaigused: diabeetiline nefropaatia, neerupuudulikkus (seerumi kreatiniin M >133, N >124 µmol/l; proteinuuria >3 mg/24h) Perifeersete arterite haigus Kaugelearenenud retinopaatia: hemorraagiad eksudaadid, papilliödeem. Diabeet metaboolne sündroom

7 4.2. Raviarvele märgitakse hüpertooniatõve haigetel (diagnoos RHK-1 järgi I1 I15) alati haiguse eelpoolnimetatud riskiaste numbritega 1, 2, 3 (vt tabel 4), sõltumata, kas hüpertoonia esineb põhi- kaasuva diagnoosina: Tabel 4. Hüpertooniatõve haigete klassifitseerimine raviarvetel: Riskiaste numbriga Indikaator Riskiaste 1 Hüpertensioon I Madal risk 2 Hüpertensioon II Mõõdukas 3 Hüpertensioon III Kõrge väga kõrge (ehk ülikõrge) 5. Krooniliste haigete jälgimine 5.1. Kroonilisi haigeid jälgitakse vastavalt ravijuhenditele Lisatasu süsteemis läheb arvestusse uuringu läbiviimine allpool toodud tabelis 5 märgitud sagedusega Tulenevalt teaduskirjandustest, ravijuhenditest jm on Haigekassal õigus teha täpsustusi kroonilise haigete jälgimise kriteeriumites. Täpsustused avaldatakse Haigekassa kodulehel indikaatorite kirjelduses. Tabel 5. Krooniliste haigete jälgimine: Indikaator Kood Selgitus Hõlmatus Punkte Kommentaar Diabeet loetelu Nimistu II tüübi diabeedi (E11) haiged Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis Diabeet II haigetel määratud II Diabeet 2 üldkolesterool Diabeet II haigetel määratud x 3 aasta kolesterooli fraktsioonid jooksul Kroonilise haige nõustamine Pereõe nõustav vastuvõtt Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist Retsept metformiini (k.a Kõigile diabeet tüüp II 6 retsepti 14 II Diabeet ravimid 1 kombinatsioonis) haigetele välja kirjutatud 14 kuu jooksul ravimirühmast ravim Hüpertoonia loetelu Hüpertoonia I (madal risk) Nimistu hüpertooniatõvehaiged (I1- I15 ja jagunemine astmeteks) Glükoos glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) Üldkolesterool 96 1 x 3 aasta jooksul

8 Indikaator Kood Selgitus Hõlmatus Punkte Kommentaar Kroonilise haige nõustamine Pereõe nõustav vastuvõtt Alla 8 aastastel määratud üldkolesterool Alla 8 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid Glükoos glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) Hüpertoonia II 9118 (mõõdukas ) Kreatiniin 187 Hüpertoonia III (kõrge ja ülikõrge ) Hüpertoonia ravimid 2 Infarkt loetelu Infarkt Infarkt ravimid EKG Kroonilise haige nõustamine Pereõe nõustav vastuvõtt Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist Alla 8 aastastel määratud üldkolesterool Alla 8 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid Glükoos glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) Kreatiniin Kroonilise haige nõustamine Pereõe nõustav vastuvõtt Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist Retsept angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, Kõigile mõõduka, kõrge ja kaltsiumkanalite ülikõrge iga blokaatorite, beetablokaatorite hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud ravim angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) Nimistu müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinud haiged Üldkolesterool Glükoos glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) Määratud kolesterooli fraktsioonid Kroonilise haige nõustamine Pereõe nõustav vastuvõtt Retsept beeta-blokaatorite ravirühmast (k.a kombinatsioonis) Müokardi infarkti läbiteinutele välja kirjutatud ravim x 3 aasta jooksul 1x aastas 1x aastas 6 retsepti 14 kuu jooksul 1x aastas 6 retsepti 14 kuu jooksul

9 Indikaator Kood Selgitus Hõlmatus Punkte Kommentaar Infarkt ravimid 2 Hüpotüreoos loetelu* Retsept statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) Hüpotüreoos* TSH E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel HIV indikaatorseisundiga patsientide testimise määr Hüpertoonia ravimid 1** Punkte Retsept diagnoosiga I1- I15 Nimistu hüpotüreoosi (E1, E2, E3, E89.) diagnoosiga haiged v.a kinnitamata diagnoosiga isikud (diagnoosi esmane/korduv haigestumine tunnusega "") Suunamine e-konsultatsioonile kokkulepitud erialadel ja eriala nõuetele vastavalt HIV-indikaatorhaigusega inimestele perearsti nimistus on perearsti poolt tehtud vähemalt üks kord aastas HIV1,2 antigeeni ja/ antikehade määramine. Kõigi riskiastmetega hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud retseptidest toimeainepõhiste retseptide osakaal 1 6 retsepti 14 kuu jooksul 1x aastas Vähemalt 1 korral esitatud kood 339 raviarvel 25% 48 1 aasta jooksul * Alates lisatud jälgimisindikaatorina. **Alates lisatud jälgimisindikaatorina. Märkus: keskmine hõlmatus on hinnatavale kalendriaastale eelneval kalendriaastal saavutatud tulemuste keskmine protsent. Kui kriteeriumite kirjeldustes on hinnataval kalendriaastal võrreldes eelneva kalendriaastaga tehtud muudatusi, siis keskmise hõlmatuse arvestuse aluseks võetakse 361 ja 369 tähistatud teenuse taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud andmed ning arvutatakse keskmine hõlmatus vastavalt hinnataval kalendriaastal kehtivate kriteeriumite kirjeldustele ning töörühma kokkuleppele. Töörühma kuuluvad Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi, Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt hinnatava kalendriaasta 1. juuliks. Töörühma protokoll hinnatava aasta hõlmatuste kohta avaldatakse hiljemalt 1. septembriks. III Perearsti erialane lisapädevus 1. Perearsti erialase lisapädevuse osas läheb tegevus arvesse selle tegelikule läbiviijale, st arvestus on arsti-, mitte patsiendikeskne.

10 2. Perearsti ja pereõe erialase pädevuse arvestamine (indikaator Erialane lisapädevus ): 2.1. Perearstil loetakse indikaator täidetuks, kui tal on kogu arvestusaasta jooksul kehtiv sertifitseerimine, mille kohased andmed saab Haigekassa Terviseameti andmebaasist Pereõel loetakse indikaator täidetuks, kui tal on terve arvestusaasta jooksul kehtiv hinnatud pädevus, mille kohased andmed saab Haigekassa Terviseameti andmebaasist. Pädevaks loetakse ka õed, kes on kutsetunnistuse saanud ja registreeritud tervishoiutöötajate registris viimase viie aasta jooksul. Juhul, kui perearstiga töötavad koos mitu pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku on ühe pereõe täistöökoormus, siis loetakse indikaator täidetuks, kui kõigil neil pereõdedel on kogu arvestusaasta jooksul kehtiv sertifitseerimine Eesti Haigekassa võtab punktides 2.1. ja 2.2. nimetatud andmed Terviseametist, sh perearsti kui pereõe puhul nime, Terviseametis registreerimise koodi ja pädevuse olemasolu arvestusaasta 31. detsembri seisuga. 3. Günekotsütoloogilise uuringu puhul (tegevuse koodid 6687, 6689 ja 66811), kui seda tehakse kaebusteta isikul pahaloomulise kasvaja avastamiseks (ennetustegevus), kasutatakse kodeerimisel RHK-1 diagnoosi Z12.4 eri-sõeluuring emakakaelakasvaja avastamiseks.

11 Tabel 6. Perearsti erialane lisapädevus: Indikaator Selgitus KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT Perearst ja pereõde Erialane Perearsti ja õe erialane pädevus (pereõed) on läbinud,2 pädevus pädevushindamise Rasedate jälgimine Günekoloogiline läbivaatus Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane) 3111 Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3112 Perearsti poolt raseduse 945 tuvastamine ja jälgimine Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne 7352 väljutamine, emakakaela laiendamine 6687, Günekotsütoloogiline uuring 6689, Pindmiste haavade ekstsisioon, 7115 kirurgiline korrastus Mädakolde avamine ja dreneerimine 7116 Võõrkeha (va implantaadi) 7117 eemaldamine pehmetest kudedest Muud kirurgilised protseduurid 7122 Sidumine (ambulatoorne) 7141 Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine 7114 Muu kips- kerglahase asetamine 713 Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal) 74 Diagnostilisel ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 75 Kateteriseerimine 7159 Püsikateetri paigaldamine 716 Epitsüstostoomi vahetus 7162 Kusepõie loputus ja ravimi viimine 7163 põide (ambulatoorselt) Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele 725 haigele) Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 8 korda,3 7359,2 Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 1 korda Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 4 korda IV Tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamine 1. Hinnatakse haigekassaga üldarstiabi rahastamise lepingut omavaid tervishoiuteenuse osutajaid. 2. Tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise viib läbi Eesti Perearstide Selts koos Haigekassaga Eesti Perearstide Selts esitab Haigekassale andmed hindamistulemuste kohta hiljemalt 1. septembriks tabeli kujul, tuues ära teenuse osutaja nime, äriregistri koodi, taseme ning hinnangu vormistamise kuupäeva. 3. Teenuse osutaja hinnatakse kvaliteetseks, kui ta on Eesti Perearstide Selts poolt kvaliteedi hindamiste tulemusel hinnatud A-tasemega hinnatava aasta 31. detsembri seisuga.,3

12 V Lisatasu süsteemi tulemuste ja tasu arvestus 1. Tulemuste arvestuse aluseks on hinnatava aasta perearsti nimistu seisuga 31. detsember. 2. Tulemused arvestatakse nimistu liikmetele vastavalt määrusele ja käesolevale rakendusjuhisele osutatud tervishoiuteenuste alusel ning retseptikeskuse andmekogu alusel. 3. Lisatasu kriteeriumid peavad olema täidetud vastavalt kehtestatud hõlmatusele. 4. Haigekassa tasub perearstile lisatasu haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise eest (tervishoiuteenuste loetelus koodiga tähistatud teenus), kui on täidetud lisatasu taotlemiseks minimaalselt vajalikud arvestuslikud punktid Haigekassa tasub perearstile lisatasu haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise eest (tervishoiuteenuste loetelus koodiga 369 tähistatud teenus), kui on täidetud lisatasu taotlemiseks minimaalselt vajalikud arvestuslikud punktid ning haigekassa on maksnud perearstile lisatasu koodiga 359 tähistatud teenuse eest 12 kuud arvestusaasta jooksul. 5. Perearstile, kelle nimistus on vastava kroonilise haigusega patsiente 2x enam kui Eesti keskmine, arvestatakse nimetatud kroonilise haiguse osa punktid koefitsiendiga 1,5, kuid mitte üle nimetatud tervishoiuteenuse piirhinna. 6. Tulemuste arvestus: 6.1. Kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga,8, kui haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 8% (512 punkti) Kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,, kui perearsti haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt (576 punkti). 7. Kui kinnitatud nimistuga töötaval perearstil on täidetud käesoleva juhendi punktides sätestatud tingimused, hinnatakse tema erialast lisapädevust ja määratakse koodiga 362 tähistatud teenuse koefitsiendid. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumide koefitsiendid. 8. Tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi lisatasu koodiga 35 makstakse käesoleva juhendi IV osa punkti 3 kohaselt kvaliteetseks hinnatud tervishoiuteenuse osutajale juhul, kui vähemalt 7% perearstidest, kes tegutsevad tervishoiuteenuse osutaja kaudu, on täitnud punktides sätestatud tingimused. 9. Tasu 35 makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni kuue nimistu kohta. Tervishoiuteenuse osutaja seost nimistuga arvestatakse hinnatava aasta 31. detsembri seisuga. 1. Kvaliteedijuhtimise tingimused täitnud tervishoiuteenuse osutajale makstakse täiendavat lisatasu koodiga 393 kui - Eesti Perearstide Selts on kvaliteedi hindamise tulemusel andnud perearstikeskusele A B taseme hinnatava aasta 31. detsembri seisuga; - kinnitatud nimistuga töötav perearst on täitnud tervishoiuteenuste loetelus koodiga tähistatud haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku vähemalt 8% (saavutanud vähemalt 512 punkti). Tervishoiuteenuse osutaja seost nimistuga arvestatakse hinnatava aasta 31. detsembri seisuga. 11. Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete ja retseptikeskuse andmekogu alusel kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevust ning kinnitab hindamise tulemused hiljemalt kalendriaasta 1. juuliks.

13 Tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi ja kvaliteedijuhtimise (koodid 35 ja 393) hindamise tulemused kinnitab haigekassa hiljemalt kalendriaasta 3. septembriks. 12. Kõigi perearstide nimed koos nende poolt saavutatud kvaliteedisüsteemi tegevuste punktisummaga ja nendele määratud koodidega 361, 369, 362 tähistatud teenuste piirhinna koefitsiendid avalikustatakse haigekassa veebilehel 1. juuliks. Koodidega 35 ja 393 tähistatud teenuse piirhinna koefitsiendid avalikustatakse haigekassa veebilehel 1. detsembriks.

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside mõõteandmete näitel

2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside mõõteandmete näitel TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Daniil Konovalov 2. tüüpi diabeedi ravijuhise täitmise automaatse hindamise võimalikkuse analüüs Digiloo epikriiside näitel Bakalaureusetöö (9

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt 4.11.16 MIR aruanne SISUKORD. 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU... 4 3. KASUTATUD LÜHENDID... 4 4.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EMIR teatise andmekoosseis 2019_

EMIR teatise andmekoosseis 2019_ Eesti Müokardiinfarktiregistri (EMIR) teatise andmekoosseis Patsiendi üldandmed Nimi: Isikukood: Sugu: Sünniaeg: 1 mees 2 naine Andmed raviarsti ning teatise täitja kohta Raviarst: Meditsiiniasutus: Kliinik:

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Terviseamet Sisukord Nakkushaiguste esinemine ja immunoprofülaktika Eestis 2018. aastal Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid (A02)... 6 Šigelloos

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode]

Jana KÕ auditi ettekanne TEH seminar [Compatibility Mode] Koduõendusteenuse kvaliteet 2010 aasta õendusdokumentatsiooni põhjal Jana Trolla Tartu 17.11.2011 Käesolev kliiniline audit järgneb 2005. aastal toimunud koduõendusteenuse auditile ning selles analüüsiti

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed) I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

DIABEET ja NEER

DIABEET ja NEER DIABEET ja NEER Pille Pärnakivi LTKH endokrinoloog Helsinki study 1997 1 Diabeedi hind USAs 2012 245 miljardit $ (176 miljardit $ otsesed med kulud + 69 miljardit $ langenud tootlikkuse tõttu) Meditsiini

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Enne ja pärast riskirasedust

Enne ja pärast riskirasedust ENNE JA PÄRAST RISKIRASEDUST Anne Kirss SA TÜ Kliinikumi naistekliinik Krooniline haigus ei takista enam rasedaks jäämist Sünnitajate vanus on tõusnud 25 aastaga esmasünnitajaid > 35 a 3-6x (6xUK); (Eestis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ampril 2,5 mg, tabletid Ampril 5 mg, tabletid Ampril 10 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ampril 2,5 mg, tabletid: Iga tablett

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määruse nr 53 " Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused

Sotsiaalministri 17. septembri a määruse nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 " Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord lisa 15 Kiirabikaardi andmekoosseis 1. Kiirabikaardi

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

EVL tegevus 2013

EVL tegevus 2013 Eesti Vähiliidu 2013 aasta tegevusaruanne Vähiregistri andmetel elab Eestis ligikaudu 45 000 vähipatsienti (seisuga 2008) igal aastal tuleb juurde umbes 7122 esmajuhtu ja sureb ca 3600 haiget. Viimase

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani

Endokrinoloogia eriala arengukava aastani Endokrinoloogia eriala arengukava aastani 2020 2012 Koostajad: Ülle Jakovlev, Ida-Tallinna Keskhaigla Eve Kelk, Ida-Tallinna Keskhaigla Maire Lubi, TÜ Kliinikum Tarvo Rajasalu, TÜ Kliinikum Vallo Volke,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem