Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine"

Väljavõte

1 TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012

2 2 Sisukord 1. ÜLDOSA RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD PAKKUMUSE STRUKTUUR NÕUDED ESITATAVALE PAKKUMUSELE PAKKUMUSTE VORMISTAMINE JA ESITAMINE SELGITUSTE SAAMISE KORD PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE PAKKUMUSTE HINDAMINE MAKSETINGIMUSED, GARANTIID JA TAGATISED LEPINGU TINGIMUSED... 7 LISAD... 7

3 3 1. ÜLDOSA 1.1. Hankija: TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS registrikood aadress Sõpruse pst 182, Tallinn Riigihanke eest vastutav ametiisik: Direktor Paul Alekand, Tel: e-post: Riigihanke vastutav isik: Mehaanika- ja elektroonika osakonna juhataja: Eduard Brindfeldt Tel: e-post: 1.2. Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM 1.3. Hankemenetluse liik: lihtmenetlus 1.4. Riigihanke Roboti koostejaama klassifikatsiooni kood (CPV): Hankeobjekti asukoht: Sõpruse pst 182, Tallinn 1.6. Hankedokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes: Hankija asutus, kes on riigihanke välja kuulutanud; Pakkuja isik, kes on pakkumuse esitanud; Hankeleping (edaspidi Leping) riigihanke tulemusel Tellija ja Müüja vahel sõlmitud kirjalik vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille Esemeks on asjade ostmine; Tellija isik, kes on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga sõlminud Lepingu; Müüja eduka pakkumuse esitanud Pakkuja, kellega on sõlmitud Leping Hankijal on õigus teha muudatusi käesolevates hankedokumentides vastavuses Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) 36 nõutuga Hankedokumentide ettevalmistamisel on Hankija lähtunud "Riigihangete seadusest" (edaspidi RHS) ja seaduse alusel kehtestatud õigusaktidest, Eesti Vabariigi ehitusalastest õigusaktidest, määrustest ja otsustest. 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK 2.1. Käesolevaga hanke eesmärgiks on Tallinna Tööstushariduskeskuse varustamine automaatika õppestendidega Pakkumuse tegemiseks vajalik lähteülesanne on toodud Lisas RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD 3.1. Pakkumuste esitamise koht ja tähtpäev: posti teel aadressil Sõpruse pst 182, Tallinn või e- postiga aadressil a. kell Läbirääkimised pakkujatega: Sõpruse pst 182, Tallinn a Hankelepingu täitmise kestvus kuudes: 9 (kaksteist). 4. PAKKUMUSE STRUKTUUR Pakkumus esitada järgides alljärgnevat struktuuri: 4.1. Tiitelleht;

4 Sisukord; 4.3. Taotlus hankemenetluses osalemiseks Lisa 2 vormi kohaselt; 4.4. Kinnitus pakkumuse jõusoleku tähtaja kohta Lisa 5 vormi kohaselt; 4.5. Pakkumuse maksumuse esildis Lisa 4 vormi kohaselt; 4.6. Kinnitust pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 3 vormi kohaselt; 4.7. Kinnitust allhankijate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 6 vormi kohaselt; 4.8. Maksu- ja Tolliameti tõend riiklike maksude tasumise kohustuse täitmise kohta; 4.9. Pakkuja asukohajärgse maksuhalduri tõend kohalike maksude tasumise kohustuse täitmise kohta; Pakkuja tõend viimase kolme aasta sarnaste lepingute täitmise kohta sarnaste objektide osas Lisa 7 vormi kohaselt; Ühispakkujate korral kinnitus hankelepingu kohustuste täitmise solidaarsuse kohta. 5. NÕUDED ESITATAVALE PAKKUMUSELE Pakkumus peab sisaldama Pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja (lisada volikiri) kirjalikku taotlust käesolevas hankemenetluses osalemiseks ning järgmisi andmeid ja kirjalikke kinnitusi: 5.1. taotlus peab sisaldama Pakkuja nime, aadressi, registrikoodi, pangaandmeid ja kontaktandmeid ning kinnitust hanketeates ja hankedokumentides ning nende lisades esitatud tingimustega nõustumuse kohta hankedokumentide Lisa 2 vormi kohaselt; 5.2. pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga vastavalt hankedokumentide Lisa 5 pakkumuse maksumuse esildisele; pakkumuse maksumuse esildis peab sisaldama kõiki lõive, makse ning kulutusi käesoleva riigihankega seotud asjaomastele instantsidele; pakkumuse maksumus on lõplik ja jääb aluseks lepingulisele maksumusele; 5.3. kinnitust, et pakkumuse jõusoleku tähtaeg ei ole lühem kui 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates Lisa 6 vormi kohaselt. Pakkumus on Pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS 43 lg 1). Hankija kirjalikul ettepanekul võib Pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS 45 lg 1) Juhul, kui Pakkuja kavatseb hankelepingu täitmiseks sõlmida allhankelepinguid tuleb Pakkujal esitada pakkumuses järgmised andmed ja kinnitused hankedokumentide Lisa 7 kohaselt (RHS 31 lg 2 p 9); allhankelepingute osa suurus protsentides kogu hankelepingu mahust ja allhanke iseloom ning kavandatavate allhankijate nimed, kes vahetult osalevad hankelepingu täitmises; kinnitus, et allhankelepingute alusel vahetult hankelepingu täitmisel osalevatel allhankijatel puuduvad RHS 38 lg 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused; kinnitus, et Pakkuja kaasab hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid allhankijaid üksnes Hankija nõusolekul pärast nende suhtes Hankijale hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse esitamist Ühispakkujad peavad esitama kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning ka esindajale väljastatud volikirja (RHS 38 lg 6; 44 lg 5).

5 Kinnitust ühispakkumise korral, et hankelepingu täitmisel vastutavad ühispakkujad solidaarselt (RHS 43 lg 3) Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega esitada tingimusi, mis ei tulene hanketeatest ja hankedokumentidest ning sinna juurde kuuluvatest lisadest. 6. PAKKUMUSTE VORMISTAMINE JA ESITAMINE 6.1. Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises ja tähistatud pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad pakendi võimaliku eelneva avamise või elektrooniliselt pdf formaadis Pakkumuse kõik lehed peavad olema allkirjastatud Pakkuja seadusejärgse esindaja või volitatud esindaja poolt. Elektrooniliselt esitatud pakkumus peab olema digiallkirjastatud eespool nimetaud esindajate poolt Pakkumusdokumentatsioon tuleb esitada trükitult, kausta köidetult punktis 6 esitatud struktuuri alusel, lehed pakkumuse allkirjastaja poolt viseeritud ja nummerdatud (va teiste asutuste poolt väljastatud dokumendid) ning kaust varustada tiitellehe ja sisukorraga Pakkumusdokumentatsioon peab olema vormistatud eesti keeles. Kõik võõrkeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde ja vannutatud tõlgi poolt kinnitatud, kusjuures originaal ja tõlge peavad olema klambriga ühendatud. Erandiks on diplomite ärakirjad ja reklaamprospektid või muud reklaamialased dokumendid, mis võivad olla võõrkeelsed Kõik pakkumuses tehtud parandused, vahelekirjutused ja muudatused tuleb viseerida Pakkuja seadusjärgse esindaja või selleks vastavaid volitusi omava esindaja (lisada volikiri) poolt Pakkumust sisaldaval kinnisel pakendil peab olema järgmine tekst: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM pakkuja nimi, registrikood ja aadress Pakkuja [nimi] ja [aadress] Hoiatus MITTE AVADA ENNE a. kell Lahtised st. mittenõuetekohaselt pakendisse pandud pakkumused tagastatakse avamatult Pakkujatele, Hankija neid ei aktsepteeri Pakkuja võib pärast pakkumuse esitamist oma pakkumust muuta ja/või esitada uue pakkumuse või pakkumuse tagasi võtta. Kirjalik teade pakkumuse muutmise või tagasivõtmise kohta tuleb esitada Hankijale enne pakkumuste esitamise tähtpäeva (RHS 44 lg2 ja 3) Kõik pakkumused, pakkumuse muudatused või pakkumuse tagasivõtmise teated, mis on Hankijale laekunud pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva, jäetakse kõrvale ning tagastatakse avamatult Pakkujatele Pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita Pakkumiste avamisel kontrollib Hankija esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule ning koostab pakkumuste avamise protokolli, kuhu kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused Pakkumuste avamise protokolli koopia esitatakse kõigile Pakkujatele 3 tööpäeva jooksul Pakkumuste kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest või otsusest, mis on hankemenetluse lõppemise aluseks, teavitatakse kõiki Pakkujaid 3 tööpäeva jookusul otsuse tegemisest arvates.

6 6 7. SELGITUSTE SAAMISE KORD 7.1. Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalus selles hankemenetluses osaleda, on õigus saada selgitusi ja täiendavat teavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. Selgitusi ja/või täiendavat teavet võib küsida kirjalikult posti, e-posti või faksi teel (kontaktisik p 1.3) Hankija vastused koos küsimustega edastatakse üheaegselt kõigile selgitusi või täiendavat teavet küsinud Huvitatud isikutele või hankedokumendid saanud Huvitatud isikutele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul posti või e-posti või faksi teel vastava taotluse saamisest arvates Hankija ei vastuta punktis 7.2 nimetatud andmeside toimimise eest Kui Pakkuja avastab pakkumuse ettevalmistamise käigus hankedokumentides vigu, vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud koheselt sellest kirjalikult posti või faksi teel informeerima Hankija kontaktisikut Hankija võib nõuda Pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või Pakkujalt pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ja Pakkuja on kohustatud nimetatu esitama kirjalikult 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates posti, e-posti või faksi teel (RHS 56 lg 3). 8. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 8.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ( 47 lg 2 ). Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest Hankija lükkab pakkumuse tagasi: kui pakkumus ei vasta hanketeates ja/või dokumentides esitatud tingimustele sealhulgas riigihanke pakkumuse maksumuse esildis ei ole nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud või Pakkujal on esitamata andmed sõlmitavate allhankelepingute ja allhankijate kohta hankedokumentide alusel (RHS 31 lg 2 p 9 ja 47 lg 3); Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata kui Hankija leiab pärast Pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või Pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud nõutud selgitust (RHS 48 ); pakkumuse ilmse arvutusvea korral, mille tõttu pakkumuses esitatud arvutuslik kogumaksumus ei vasta pakkumuses esitatud ühikuhindade alusel arvestatud maksumusele ja Pakkuja arvutusvea parandusega ei nõustu (RHS 50 lg 5); pakkumus (kalendergraafik) ei vasta ajalistele nõuetele (tarnete lõpetamise tähtpäev) Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel: kõik vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav; Projekti rahastaja on pakkumismenetluse ajal vähendanud antud riigihankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud riigihanke finantseerimisest; on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Hankija ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

7 7 9. PAKKUMUSTE HINDAMINE 9.1. Hankija hindab kõiki kvalifitseeritud Pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi Hankija peab pakkujatega vastavaks tunnistatud pakkumuste osas läbirääkimisi, et kohaldada neid vajaduse korral hanketeates ja hankedokumentides sätestatud nõuetele ja valida välja edukas pakkuja Pakkumused on läbirääkimise aluseks. Läbirääkimiste ajal tagab hankija kõikide pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised protokollitakse Läbirääkimisi juhib Hankija, kes kutsub läbirääkimistele kolm kõige väiksema maksumusega pakkumust esitanud Pakkujat Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on pakkumuse maksumus (hind). Hankija kohaldab hindamiskriteeriume pärast läbirääkimiste lõppemist arvestades esitaud pakkumusi ja läbirääkimiste protokollides fikseeritut Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja võtab Hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumise tagasi, siis tunnistab Hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse Hankijal on õigus nõuda edukaks tunnistatud pakkumise tagasi võtnud Pakkujalt kahju hüvitamist tagasi võetud Pakkumuse ja järgmise edukaks tunnistatud Pakkumuse vahe osas arvestades maha tagatise (RHS 53 lg2, lg4). 10. MAKSETINGIMUSED, GARANTIID JA TAGATISED Tellija tasub Müüjale seadmete eest ühekordse maksena Müüja poolt esitatud arve alusel Müüjal tekib arve esitamise õigus peale seadmete vastuvõtmise akti allkirjastamist Tellija poolt Tellija maksetähtaeg on kuni 45 päeva alates vastava arve kättesaamisest ja üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamist Müüja poolt Tellijal ei ole ettemaksu kohustust. 11. LEPINGU TINGIMUSED Läbirääkimistel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga sõlmib Hankija Lepingu hankedokumentides ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel Sõlmitavas hankelepingus nimetatakse Hankijat Tellijaks ja Pakkujat Müüjaks Lepingu täitmise käigus garanteerib Tellija oma tegevuse vastavuse kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. LISAD Lisa 1 Lähteülesanne Lisa 2 Riigihankes osalemise taotluse vorm. Lisa 3 Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. Lisa 4 Pakkumuse maksumuse esildise vorm. Lisa 5 Pakkumuse jõusoleku tähtaja kinnituse vorm. Lisa 6 Pakkuja kinnitus allhankijate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. Lisa 7 Tõend viimasel kolmel aastal teostatud sarnaste hankelepingute kohta.

8 8 Lisa 8 Hankelepingu projekt. Hankija seadusjärgse esindaja nimi: Paul Alekand Ametinimetus: Direktor Allkiri:

9 9 Lisa 1 ( hankedokumentide juurde) Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus ROBOTI KOOSTEJAAM LÄHTEÜLESANNE Hanke objektiks on ROBOTI KOOSTEJAAM koos kohale toomisega Tallinna Tööstushariduskeskusesse, Sõpruse pst. 182 Tallinn. Roboti koostejaama tehniline kirjeldus: 1. Roboti koostejaam peab koosnema kahest osast - roboti jaamast ja koostejaamast. Jaamu peab olema võimalik omavahel kokku liita, moodustades nii tervikliku roboti koostejaama. Mõlema jaamaga peab olema kaasas kasutusjuhendid, koooste-, elektri- ja pneumoskeemid. Jaamad peavad olema valmis koostatud. Tehtud on nii mehaaniline kui ka elektri ja pneumaatika paigaldus. Mõlema jaama kõik seadmed peavad olema paigaldatud profiilplaadile min. 340 x 650 mm. Profiilplaat koos seadmetega peab olema kinnitatud ratastel vagunile. Vaguni kaks ratast peavad olema lukustatavad. Koostejaama vaguni esiosasse peab jääma jaama juhtpaneel, mille abil peab olema võimalik jaama juhtida käsitsi või automaatselt. Juhtpaneeli peab olema võimalik ühendada nii jaama, kui ka kontrolleriga I/O kaabli (24bin) abil. Juhtpaneelil peavad olema vähemalt võtmega sisselülitus, stopp nupp, reset nupp ja start nupp. Jaamade kokkuliitmisel peab nendevaheline ühendus toimuma optiliste andurite abil. 2. Roboti jaam 1 tk. : Jaama funktsioon jaama robot võtab katsedetaili korpuse ja tõstab selle koostejaamale. Koostejaamal robot kinnitab katsedetaili korpusele vähemalt kolm detaili ja tõstab koostu valmisdetailide riiulile. Jaam koosneb vähemalt: 6 teljeline robot, koos roboti kontrolleriga Roboti kandevõime min. 3 kg. Roboti ulatus min. 500 mm. Roboti täpsus min +- 0,02 mm Maksimum kiirus vähemalt 4000 mm/s Roboti pneumaatiline gripper Roboti juhtimise pult Andurid ja täiturid peavad olema ühendatud läbi LED indikaatoritega terminali. Õhuettevalmistusüksus (reduktor, filter, sulgurjaoti) Fiiberoptilise kaabliga optiline andur (saatja ja vastuvõtja) kaks tükki Pneumo jaoti

10 10 3. Koostejaam 1 tk: Jaama funktsioon koostejaama rakisele asetatakse (robotiga) katsedetaili korpus, kus kinnitatakse robotiga talle vähemalt kolm lisadetaili. Valmisdetail tõstetakse valmistoote riiulisse. Jaam peab koosnema vähemalt järgnevatest komponentidest: Andurid ja täiturid peavad olema ühendatud läbi LED indikaatoritega terminali. Õhuettevalmistusüksus (reduktor, filter, sulgurjaoti) Fiiberoptilise kaabliga optiline andur (saatja ja vastuvõtja) Jaotiterminal vajalike pneumojaotitega Kaks pneumaatilise automaatse ettesöötega gravitatsioonimagasini Detaili rakis Valmistoodete riiul 4. Katsedetailide komplekt 1 tk: Kolme eri värvi korpused, kokku vähemalt 18 tk. Vähemalt kolme eri tüüpi detaili, mida saab kinnitada korpusele. Korpuse ja detailide koostamisel peab kokku saama 18 funktsioneerivat koostu. 5. I/O Kaabel suvalise kontrolleri ühendamiseks jaamaga ja juhtpaneeliga 4 tk 24bin pistik ühes otsas, mis sobib kokku jaama ja juhtpaneeliga ning teine ots vaba 6. Roboti programmeerimise tarkvarad 6.1. Tarkvara millega saab programmeerida robotit 1 litsents Tarkvara omadused: Roboti programmeerimine ja valmisprogrammi laadimine 3D simulatsioon Mitme roboti koostöö simulatsioon Vähemalt 20 eri tüübi robotite valmis mudelite simulatsioon Täieliku tootmise 3D modelleerimine ja simulatsioon Ükskõik, mis 3D mudeli loomise võimalus Loogikakontrolleri simulatsioon 6.2. Tarkvara millega saab programmeerida robotit 3 litsentsi Tarkvara omadused: Roboti programmeerimine ja 3D simulatsioon Vähemalt 20 eri tüübi robotite valmis mudelite simulatsioon Automaatika õppestendide müümisele lisaks peab Pakkuja: 1. Kindlustama Hankija robotitehnika alase teabega.

11 11 Riigihanke Roboti koostejaama ostmine OSALEMISE TAOTLUSE VORM (hankedokumentide juurde) Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Lisa 2 ( hankedokumentide juurde) Riigihanke nimetus: Roboti koostejaama ostmine Pakkuja taotlus riigihankes osalemiseks. Käesolevaga kinnitame, et oleme tutvunud käesoleva riigihanke hanketeate ja hankedokumentidega ning nende juurde kuuluvate lisadega ning nõustume nendes esitatud tingimustega ja soovime osaleda eelnimetatud riigihankes. Alljärgnevalt on esitatud Pakkuja andmed: Hankedokumentides nõutud andmed 1) Pakkuja nimi / Ühispakkujate volitatud esindaja nimi: 2) Registrikood: 3) Aadress: 4) Kontaktisik ja tema andmed: 5) Telefon: 6) Elektronposti aadress: 7) Faks: 8)Kodulehekülje aadress (kui on olemas): 9) Pangakonto number: 10) Panga nimi: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev:

12 12 Lisa 3 Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM KINNITUSE VORM Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. 1. Käesolevaga kinnitame, et meid ja meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise ja kelmuse ning ametialaste ja rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ning meil puuduvad kehtivad karistusandmed karistusregistris karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi õigusaktide alusel (Riigihangete seadus 38 lg 1 p 1). 2. Käesolevaga kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seadus 38 lg 1 p 2 ). 3. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seadus 38 lg 1 p 3 ). 4. Käesolevaga kinnitame, et olles esitanud pakkumuse üksi ei osale me käesolevas hankes ühispakkumises või nimetanud allhankijana hankelepingu täitmisel teist pakkujat (Riigihangete seadus 38 lg 1 p 5 ). 5. Käesolevaga kinnitame, et pole esitanud valeandmeid Riigihangete seaduses -des sätestatud nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev:

13 13 Lisa 4 Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM MAKSUMUSE ESILDISE VORM Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentide ja nende lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult Hankija esitatud tingimustega. 1. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks. 2. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 3. Kinnitame, et meie lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav. Nimetus Maksumus (EUR) Pakkumuse maksumus kokku ilma käibemaksuta Käibemaks 20% Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga Pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja nimi ametinimetus allkiri kuupäev

14 14 Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM Lisa 5 PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAJA KINNITUSE VORM Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM Pakkuja kinnitus pakkumuse jõusoleku tähtaja kohta. Käesolevaga kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev:

15 15 Lisa 6 Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM KINNITUSE VORM Allhankijate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM Pakkuja poolt kavandatavate allhankelepingute ja allhankijate andmed ning kinnitus allhankijate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. 1. Alljärgnevalt esitame andmed kavandatavate allhankelepingute osa suuruse ja iseloomu kohta koos allhankijate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises (Riigihangete seadus 31 lg 2 p 9): Jr k Allhankija nimi Äriregistri registreeringu number Allhankelepingu (seadmete nimetus) iseloom Allhankelepingu osa suurus protsentides hankelepingu mahust 2. Käesolevaga kinnitame, et punktis 1 esitatud tabelis allhankelepingute alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel allhankijatel puuduvad riigihangete seaduse 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused (Riigihangete seadus 38 lg 4). 3. Käesolevaga kinnitame, et kaasame hankelepingu mahust olulise osa täitmisel punktis esitatud tabelis nimetamata allhankijaid üksnes hankija kirjalikul nõusolekul pärast nende suhtes Hankijale hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist (Riigihangete seadus 31 lg 2 p 9). Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: nimi: ametinimetus: allkiri: kuupäev:

16 Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM Hankija nimi: Tallinna Tööstushariduskeskus TÕEND LEPINGUTE KOHTA Lisa 7 (hankedokumentide juurde) Riigihanke nimetus: ROBOTI KOOSTEJAAM Pakkuja: Sarnased müügilepingud, mida Pakkuja on teostanud viimase kolme aasta jooksul (RHS 41 lg1 p2): Jrk nr Objekti nimetus Riigi- hange jah/ei Projektijuhi nimi Lepingu maksumus Kestvus täiskuudes (lepingu periood) Nimi Tellija Kontaktisik ja telefon Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja: Nimi: Ametinimetus: Allkiri: Kuupäev:

17 Lisa 8 ( hankedokumentide juurde) Riigihanke ROBOTI KOOSTEJAAM hankeleping MÜÜGILEPING NR... Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas,... Tallinna Tööstushariduskeskus, registrikood , aadressiga Sõpruse pst 182, Tallinn keda esindab Direktor Paul Alekand (edaspidi nimetatud TELLIJA) ja., registrikoodiga, aadressiga keda esindab.(edaspidi nimetatud MÜÜJA), keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid käesoleva müügilepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas: 1. LEPINGU DOKUMENDID 1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku peale käesolevale lepingule allakirjutamist Käesoleva lepingu lahutamatuteks osadeks on lisad: Lisa 1 riigihanke Roboti koostejaam hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega; Lisa 2 Pakkuja poolt riigihankele esitatud pakkumuse koopia; 2. LEPINGU OBJEKT 2.1. Käesoleva lepingu objektiks on automaatika õppestendid: müük transport (edaspidi Kaup või Kaubad), mis vastab Riigihanke hankedokumentide Tehnilises kirjeldusele (Hankedokumendid Lisa 1) Müüja poolt riigihanke pakkumismenetluse käigus esitatud pakkumisele (edaspidi pakkumine) Müüja müüb kauba Tellijale, mis vastab Lepingu punktile Kauba valduse Tellijale üleandmine toimub vastavalt kokkulepitud tarnetähtaegadele Kauba valduse üleandmine vormistatakse kauba üleandmisega kaasneva üleandmisevastuvõtmise aktiga (Lisa nr 3) Kauba üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise hetkest läheb omandiõigus Kaubale üle Tellijale ja tal on õigus seda käsutada oma äranägemisel. Kauba edasivõõrandamisel on Tellija vaba määrama kauba hinna Müüja kinnitab, et: Lepingu järgi üleantavatele kaupadele ei ole kolmandatel isikutel mingeid õigusi ning kolmandatel isikutel ei ole ka alust selliste õiguste taotlemiseks; Müüjale ei ole teada mitte ühtegi Kauba varjatud puudust, millest ta pole Tellijat enne Lepingu sõlmimist informeerinud; 2.7. Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtegi endale varasemate kokkulepetega võetud kohustust. 3. LEPINGU HIND 3.1. Lepingu kogumaksumuseks koos käibemaksuga on

18 Käesoleva Lepingu hind ei kuulu peale lepingu sõlmimist muutmisele Müüja saadab Arve välja 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul peale Kaupade üleandmist Tellija kohustub tasuma Kaupade eest kuni 45 (neljakümne viie ) kalendripäeva jooksul arvates Kauba üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest Tasumine loetakse teostatuks Kaupade eest tasumisele kuuluva summa laekumisel Müüja arveldusarvele Müüjal ei ole ettemaksu kohustust Müüjal ei ole õigust saada seadmete eest Tellijalt muid tasusid, kui neid, mis Lepingus on otseselt ette nähtud Ettenägematud asjaolud, mis võivad tuua endaga kaasa täiendavaid kulutusi, on vaadeldavad Müüja riskina ning ei anna õigust lepingu hinna muutmiseks. 4. KAUPADE ÜLEANDMISE TINGIMUSED 4.1. Üleandmise all mõeldakse Müüja poolt Kaupade toimetamist kokkulepitud kohta Sõpruse pst 182, Tallinn Kaupade üleandmisel Müüjalt Tellijale kaasneb üleandmise vastuvõtmise akt Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Tellijale üle Kaupade üleandmisel Pooled kannavad Kaupade kättetoimetamise transpordikulud alljärgnevalt: Müüja kannab kõik transpordiga seotud kulud kuni kauba üleandmise hetkeni Tellija on kohustatud viivitamatult pärast Kauba oma valdusse saamist üle vaatama. 5. KAUPADE GARANTII, KVALITEET JA VASTAVUS LEPINGU TINGIMUSTELE 5.1. Üleantavate Kaupade kvaliteet peab vastama kokkulepitud standarditele, tehnilistele tingimustele ning kvaliteedinõuetele Lepingus käsitlevad Pooled mõisteid Kauba mittekvaliteetsus ja Kauba mittevastavus Lepingule järgmises tähenduses: 5.3. Kauba mittekvaliteetsus Kaup ei vasta kvaliteedisertifikaadile või mõnele muule Poolte vahel kokku lepitud Kauba kvaliteeti tõendavale dokumendile Kauba mittevastavus Lepingule Kaup on kõlbmatu otstarbeks, milleks säärase kirjeldusega kaupa harilikult kasutatakse või kaup on kõlbmatu selleks eesmärgiks, millest teisele Poolele teatati või Kaup ei ole see kaup, mille üleandmises Pooled kokku leppisid Juhul, kui Tellija avastab Kauba vastuvõtmisel kauba mittevastavuse lepinguga või mittekvaliteetsuse, teatab ta sellest Müüja esindajat vastavalt lepingu punktis 9 sätestatud korrale. Müüja Esindaja juuresolekul koostatakse kahepoolne akt kauba puuduste kohta. Juhul, kui Müüja oma Esindajat määratud tähtajaks kohale ei saada või väljakutsele ei reageeri, võib Tellija omal valikul: koostada ühepoolse akti, mis on pretensiooni esitamise aluseks; kasutada erapooletut eksperti. Puuduste esinemisel nõutakse ekspertiisikulud sisse Müüjalt Kaupade vastavus punktis 5.1. kehtestatud tingimustele tõestatakse kvaliteedisertifikaadiga või mõne teise dokumendiga, mis antakse üle Tellijale koos Kaubaga Müüja annab Kaubale garantii tähtajaga. alates Kauba üleandmisest Tellijale. Garantii kohta vormistatakse vastav sertifikaat Mittekvaliteetse või Lepingu tingimustele mittevastava Kauba üleandmisel on Müüja kohustatud Tellija nõudmisel kas: vahetama garantiikorras ringi mittekvaliteetse või Lepingu tingimustele mittevastava kauba lepingu tingimustele vastava kauba vastu Tellija määratud tähtaja jooksul.

19 Garantii läbiviimise protseduur vormistatakse garantii kohta eraldi välja antavas sertifikaadis Garantiitähtaja möödumisel Müüja garantiist tulenevad kohustused lõpevad Garantii lõpeb enne ettenähtud tähtaja saabumist kui Kaupa kasutatakse selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja viisil Garantiitähtajal asendatud Kauba suhtes hakkab kehtima uus garantii lepingus ettenähtud tingimustel arvates asendatud müügi Roboti koostejaama Tellijale üleandmisest Garantiitähtajal asendatud Kauba osa suhtes jääb garantii kehtima Kauba üldise garantiiaja lõpuni Kauba omandiõiguse muutumine ei mõjuta Müüja Lepingust tulenevat garantiikohustust Pärast vastava garantiiaja lõppu on Pooltel õigus esitada teineteisele pretensioone vastava hagi aegumise tähtaegade piires. 6. POOLTE VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL 6.1. Pooled kannavad teineteise ees täielikku varalist vastutust Lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega tekitatud otsese varalise kahju eest. Saamata jäänud tulu ei kuulu hüvitamisele Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise korral tasub Müüja Tellijale leppetrahvi 0,25% lepingu summast iga lepingu täitmisega viivitatud päeva eest. Nimetatud leppetrahv on Tellijal õigus tasaarveldada lõppmakse tegemisel Juhul, kui Tellija ei tasu aktsepteeritud arvet õigeaegselt, on Müüjal õigus nõuda viivist 0,25% võlgnevusest iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse likvideerimiseni Juhul, kui Müüja ei anna Kaupa üle 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates punktis määratud tähtaja möödumisest, on Tellijal õigus Lepingust taganeda ja nõuda kahju hüvitamist Juhul, kui Tellija ei võta Kaupa põhjendamatult vastu 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates hetkest kui see on Müüja poolt üleandmiseks valmis, on Müüjal õigus väljastada Kauba eest arve Tellijale ja nõuda arve tasumist vastavalt lepingu punktile LEPINGU KEHTIVUS 7.1. Leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt Lepingut võib lõpetada ennetähtaegselt Poolte kokkuleppel. Üks Pool võib lõpetada Lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt Lepingus ettenähtud juhtudel Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik Poolte kokkuleppel, samuti ühe poole initsiatiivil kirjaliku etteteatamisega 30 päeva jooksul juhul, kui Lepingu tingimused on muutunud oluliselt või teine Pool korduvatele hoiatustele vaatamata rikub Lepingut. 8. VÄÄRAMATU JÕUD 8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või nõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisele ei näinud ette ega võinud ette näha (Vääramatu jõud) Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult informeerida, vastasel korral kaotab Pool õiguse apelleerida Vääramatule jõule.

20 Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on Pooled kohustatud rakendama kõiki võimalikke kohaseid meetmeid, et vähendada teisele Poolele tekkivat kahju ja tagada võimaluste piires Lepingu täitmine Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist või muud Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 180 päeva, loetakse, et käesolev leping on lõppenud täitmise võimatusega. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. 9. POOLTEVAHELISED TEATED 9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema saadetud tähitud kirjana, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, e-posti, kirjaliku teate kaudu Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva Faksiga ja elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kättesaaduks ja teise Poole poolt aktsepteerituks, olenevalt sellest, kas teine Pool saadab faksi või elektroonilisel teel vastuväiteid (mis kinnitavad teate kätte saamist) või teate muutuste aktsepteerimise kohta Kontaktisikud lepingu täitmisel: Müüja kontaktisik on.. Tellija kontaktisik on Eduard Brindfeldt, tel , eduard@tthk.ee Kõik muudatused Lepingus toodud aadressides ja teistes andmetes tehakse teisele Poolele teatavaks 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates nimetatud muudatuste aset leidmisest. 10. LEPINGU MUUTMINE Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustavad pärast allakirjutamist mõlema Poole poolt või Poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. 11. MUUD TINGIMUSED Müüja kinnitab, et Lepingu täitmisel tema poolt kahjustatud hoone viimistlus ja konstruktsioonid remonditakse või asendatakse Tellija poolt Müüja kulul. Nimetatud kulud on Tellijal õigus kinni pidada Müüjale lõpparvelduse tegemisel Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik lepingust tulenevaid vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve Leping tühistab kõik Pooltevahelised Lepingus ettenähtud kaupade üleandmist puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped Lepingu sisu on konfidentsiaalne, välja arvatud selle informatsiooni ulatuses, mille avaldamine on ette nähtud seadustes või teistes õigusaktides.

21 Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Müüjale ja teine Tellijale. 12. POOLTE REKVISIIDID: TELLIJA: Tallinna Tööstushariduskeskus Registrikood Sõpruse pst 182 Tallinn, Telefon: Faks e-post: info@tthk.ee. MÜÜJA:. Paul Alekand Direktor a a.

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem