raamat70.pmd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "raamat70.pmd"

Väljavõte

1 ARTIKLID Aavik, Johannes. Lõhe kirjakeele ja rahvakeele vahel. (1943.) ESA 16/1970 (1970), Aben, Karl. Luule tõlkimise põhiprintsiipe. ESA II/1956 (1956), Eesti ja liivi laene läti sõnavaras. ESA III/1957 (1957), Adler, Elna. Vadja sõnaliitumisest. ESA 19 20/ (1975), Admann, Aino. Otsene kõne ja saatelause. ESA 19 20/ (1975), Otsese ja kaudse kõne segavormidest eesti kirjakeeles. ESA 21/1975 (1976), Otsekõnele lähedastest juhtudest kirjakeeles. ESA 26/ /1981 (1983), Agur, Ustus. J. V. Veski traditsioon ja tänapäeva probleemid eesti oskuskeeleloomingus. ESA 19 20/ (1975), Ahven, Eeva a. revolutsiooni mõjust eesti kirjakeele sõnavarasse. ESA II/1956 (1956), Arnold Kask eesti kirjakeele ajaloo uurijana. ESA 18/1972 (1972), Ahven, Heino. Märkmeid kirjakeelse sõnavara ulatusest F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu esimeses trükis. ESA IV/1958 (1959), J. V. Veski ja Emakeele Selts. ESA 24/1978 (1980), Emakeele Seltsi 70 keelepäeva. ESA 26/ /1981 (1983), Paul Ariste ja Emakeele Selts. ESA 30/1984 (1986), Saateks. /ESA 30. Köite ilmumise puhul./ ESA 30/1984 (1986), 5 6. Allik, Helgi. Jälle tulevad kevad ja keelepäevad Meenutusi Saaremaa keelepäevadest. ESA 47/2001 (2002), Alvre, Paul. Adverbide eesti taga samojeedi taka- pronominaalsest päritolust. ESA VIII/1962 (1962), Pronoomeni see tüvedest läänemeresoome keeltes. ESA IX/1963 (1963), a-mitmuse päritolust. ESA X/1964 (1964), Pronoomenite iseärasusi. ESA 11/1965 (1965), Mitmuse genitiivi vormide arengust karjala keeles. ESA 12/1966 (1966), Tugevaastmelise i-mitmuse probleeme. ESA 13/1967 (1968), Läänemeresoome *äõ-, *äe-noomenite tüvedest. ESA 14 15/1968/1969 (1969), Soome sõnatüüpidest. ESA 14 15/ (1969), Hüüdsõnadest Wiedemanni sõnaraamatus. ESA 14 15/ (1969), Paarist refleksiiv-translatiivsete verbide segatüübist (Leningradi oblasti 257 raamat70.pmd 257

2 soomlastel). ESA 18/1972 (1972), Vana kirjakeele terminatiivseist amma-, ammo-konstruktsioonidest. ESA 19 20/ (1975), Mõnede reduplikatiivkeelendite koostisest. ESA 21/1975 (1976), Ühesilbiliste noomenite mitmusetüvedest soome keeles (võrrelduna sugulaskeeltega). ESA 22/1976 (1977), Vana kirjakeele hüüs ~ hüis. ESA 23/1977 (1978), Ühest eesti keele mata-vormist. ESA 26/ /1981 (1983), B. G. Forseliuse aabitsate keelest. ESA 26/ /1981 (1983), Ühest kopulatiivsuskonstruktsioonist eesti murdeis. ESA 28/1982 (1984), Vepsa *o-, *oi-tüvede mitmusevormistik. ESA 28/1982 (1984), Sünteetilisi ekvatiivsustarindeid. ESA 29/1983 (1985), Professor Lauri Kettuneni sünnist 100 aastat. ESA 31/1985 (1987), Pronoomenite morfoloogiat. Pronoomen mis. ESA 31/1985 (1987), Sõna hea komparatsioonist vanas kirjakeeles. ESA 32/1986 (1988), Latiivist eesti keeles (võrrelduna sugulaskeeltega). ESA 33/1987 (1989), Tähelepanekuid Jakob Hurda doktoriväitekirjast. ESA 35 42/ (1998), Tugevaastmelisest i-mitmusest eesti murdeis. ESA 44 45/ (2000), Mõnda Joachim Rossihniuse keelekasutuse eripärast. ESA 47/2001 (2002), Ambus, Ada. Dialoogivormilised nõidussõnad vadjalastel. ESA VIII/1962 (1962), Ühest seenenimetusest (opakas). ESA 16/1970 (1970), Annist, August. Rahvalaulude ja eeposte tõlkimisest. ESA 13/ ), Mälestuskilde Emakeele Seltsi sünniajast. ESA 16/1970 (1970), Argus, Reili. Eesti keele käändesüsteemi omandamine: esimestest sõnadest miniparadigmadeni. ESA 49/2003 (2004), Ariste, Paul. Akadeemik F. J. Wiedemanni teaduslik tegevus Tallinna päevil. ESA I (1955), Isuri keelest. ESA II/1956 (1956), Eesti sõnade etümoloogiaid /eha, koole, maadlema/. ESA II/1956 (1956), Pandivere, Pandja ja Pandju. ESA III/1957 (1957), Liivi keele palatalisatsiooni olemusest. ESA IV/1958 (1959), raamat70.pmd 258

3 Mõningaid märkmeid komi keele foneetika alalt. ESA V/1959 (1959), Ekstsessiivist läänemere keeltes. ESA VI/1960 (1960), Ületaotlusest (eriti vadja keeles). ESA VII/1961 (1961), Teiste läänemerekeelte elemente Vaivara murrakus. ESA VIII/1962 (1962), Saksa laensõnad Heinrich Stahli eesti keeles. ESA IX/1963 (1963), Baabino ehk Jarvigoištšülä. (Ühest vadja külanimest.) ESA X/1964 (1964), moo ja mõis. ESA 11/1965 (1965), Mõningaid sõnaseletusi. ESA 12/1966 (1966), Lisamärkusi eesti keeles olevatest hebraismidest. ESA 13/1967 (1968), Kas ism võib olla sõna? ESA 14 15/ (1969), Vanaküla isuri murrakust. ESA 14 15/ (1969), F. J. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatu jutumärgistatud tõlked. ESA 14 15/ (1969), Rootsi väjsta nuga. ESA 16/1970 (1970), Ühest Vaipoole vadja laulust. ESA 16/1970 (1970), Karts ja kärts. ESA 17/1971 (1971), Päka suguvõsa. ESA 18/1972 (1972), Viilima. ESA 19 20/ (1975), Vadja järvehaldjas vezikko. ESA 21/1975 (1976), Sada aastat eesti keele teaduslikku grammatikat. ESA 22/1976 (1977), Kas tuletusliide? ESA 24/1978 (1980), Mettima ehk mittima. ESA 26/ /1981 (1983), Ühest Ado Grenzsteini keeleüritusest. ESA 28/1982 (1984), Eesti laensõnu mustlaskeeles. ESA 29/1983 (1985), Vadja keele uurimine Eesti NSV-s. ESA 31/1985 (1987), Mis sa kooserdad! ESA 32/1986 (1988), Huno Rätsepa isiksusest. ESA 33/1987 (1989), Vadjalaste ja eestlaste suhteid 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. ESA 35 42/ (1998), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Baitšura, Üzbäk. Sõnarõhu iseloomust udmurdi keeles (kümograafi abil saadud andmete põhjal). ESA V/1959 (1959), raamat70.pmd 259

4 Konsonantide kestuse ja helilisuse astmest udmurdi keeles. ESA IX/1963 (1963), Bereczki, Gábor. Etümoloogilisi märkmeid mari keelest. ESA V/1959 (1959), Bogatkin-Uusküla, Mari; Sutrop, Urmas. Kas ungari keeles on kaks punase värvi põhinime piros ja vörös? ESA 50/2004 (2005), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Eenlaid, Kaja. Morfoloogilised paralleelvormid Õigekeelsuse sõnaraamatus. ESA IX/1963 (1963), Ehala, Martin. Tänapäeva eesti keele uurimine. Fonoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Ehala, Martin; Kaalep, Heiki-Jaan; Kilgi, Annika; Viks, Ülle. Tänapäeva eesti keele uurimine. Morfoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Erelt, Mati. Asesõnadest ise, enese ~ enda ja oma ning eesti asesõnade süsteemist. ESA 43/1997 (1999), Eestikeelse kõrghariduse vajalikkusest. /30. novembril aastal Tartu Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel konverentsil Rahvuskeel globaliseeruvas kõrghariduses peetud ettekanne./ ESA 44 45/ (2000), Johannes Aavik eesti lauseehituse uuendajana. ESA 46/2000 (2001), Tänapäeva eesti keele uurimine. Süntaks. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Erelt, Tiiu. Keelekorralduse ja -õpetuse komisjon ESA 46/2000 (2001), Ernits, Enn. Läänemeresoome kalendrisõnavarast. ESA 28/1982 (1984), Setu(kas). ESA 31/1985 (1987), F. Tumanski kogutud vadja rahvalauludest. ESA 33/1987 (1989), Epistoloogia-alasest sõnavarast vanemas eestikeelses veterinaarkirjanduses. ESA 34/1988 (1991), Parasitoloogia-alasest sõnavarast eesti vanemas veterinaarkirjanduses. ESA 35 42/ (1998), Perekonnanimed Kambja kihelkonnas 1820-ndatel aastatel. ESA 35 42/ (1998), Setu sõna siit, kreevini lause seal. ESA 43/1997 (1999), Johannes Aavik ja plaankeeled. ESA 44 45/ (2000), raamat70.pmd 260

5 Avage Viru väravad! Viru-sõnade algupärast. ESA 46/2000 (2001), Feoktistov, Aleksander. Esimene mordva sõnastik. ESA V/1959 (1959), Galkin, Ivan. Märkmeid verbi tuletussufiksite vokalismist mari keeles. ESA III/1957 (1957), Mari keele konjugatsioonide ajaloost. ESA IV/1958 (1959), Mari keele sufiksi a päritolust. ESA VI/1960 (1960), Mitmuse 1. ja 2. isiku personaalpronoomeni genitiivi ja akusatiivi vormi ajaloost mari keeles. ESA VII/1961 (1961), Märkmeid lokatiivi sufiksist mari keeles. ESA VIII/1962 (1962), Ühest kollektiivnumeraalide vormist mari keeles. ESA 12/1966 (1966), Gordejev, Fedor. Tegevuse mittetäielikkust väljendav vorm kaasaegses mari keeles. ESA VII/1961 (1961), Habicht, Külli. Sõnaleide Heinrich Stahli teostest. ESA 46/2000 (2001), Vana kirjakeele uurimine. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Hagu, Paul. Rahvakalendri tähtpäevadega seotud ilmaended Setus. ESA 21/ 1975 (1976), Hallap, Valmen. Mordva keele verbaaltuletussufiksite vasteid lähemates sugulaskeeltes. ESA I (1955), Mordva keelte deskriptiivseid verbe tuletavate sufiksite vasteid läänemere keeltes. ESA II/1956 (1956), Mõtteid eesti keele väldete foneetika kohta. ESA VIII/1962 (1962), Morfemaatika küsimusi. ESA X/1964 (1964), Hausenberg, Anu-Reet. Eesti ja soome onomatopoeetilis-deskriptiivsõnade käsitlusest tõlkesõnaraamatuis. ESA 25/1979 (1981), Sürjalaste nimest. ESA 30/1984 (1986), Henno, Kairit. Perekonnanimede panekust Liivimaal. ESA 43/1997 (1999), Poeglaste eesnimed Pöide eesti koguduse aasta sünniregistreis. ESA 44 45/ (2000), Hennoste, Tiit. Keelekasutuse uurimine. Semantika ja keelekasutuse kognitiivne aspekt. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Keelekasutuse uurimine. Diskursusanalüüs. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Keelekasutuse uurimine. Keelekasutuse sotsiaalne aspekt. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, raamat70.pmd 261

6 Keelekasutuse uurimine. Keelesuhete probleemid. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Keelekasutuse uurimine. Suuline kõne. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Hiiemäe, Mall. Läänemeresoome rahvaste maahingusepäevast. ESA 30/1984 (1986), Kas koerakoonlased olid sõjaröövlid? ESA 35 42/ (1998), Hinrikus, Toivo. Farmaatsia oskussõnavara arenemisest. ESA 46/2000 (2001), Hint, Mati. Fonoloogilistest võõrjoontest normeeritud eesti kirjakeeles. ESA X/1964 (1964), Murrakute foneetiliste ja fonoloogiliste süsteemide kirjeldamisest. ESA 11/ 1965 (1965), Eesti mitmusetüübid keeletüpoloogilisest seisukohast. ESA 30/1984 (1986), Ivanov, Jõvan. Tonšajevo maride kakskeelsusest. ESA IX/1963 (1963), Redutseeritud vokaalfoneemid mari keele Tonšajevo murrakus. ESA X/1964 (1964), Foneemiühenditest mari keele Tonšajevo murrakus. ESA 11/1965 (1965), Jaanson, Kaido. Mõned poolsubjektiivsed mõtted politoloogia ja poliitika keelest. ESA 46/2000 (2001), Jürgenson, Leo. J. V. Veski põhimõtete rakendamine tehnika oskussõnavara soetamisel. ESA 19 20/ (1975), Liidete süsteemsest rakendamisest. ESA 24/1978 (1980), Kaal, Helju. Kolm aastakümmet Emakeele Seltsi korrespondentide võrku. ESA 16/1970 (1970), Kaalep, Ain. Eesti keele fonoloogilise struktuuri ja eesti värsiõpetuse suhetest. ESA IV/1958 (1959), Ehala, Martin; Kaalep, Heiki-Jaan; Kilgi, Annika; Viks, Ülle. Tänapäeva eesti keele uurimine. Morfoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Kaivapalu, Annekatrin; Muikku-Werner, Pirkko. Soome ja eesti (üli)õpilaste arvamusi emakeelest. ESA 44 45/ (2000), Kalda, Maie. Võhik. ESA 44 45/ (2000), Kallasmaa, Marja. Isikunimedest lähtunud kohanimesid Lääne-Saaremaalt. I. ESA 31/1985 (1987), Isikunimedest lähtunud kohanimesid Lääne-Saaremaalt. II. ESA 33/1987 (1989), raamat70.pmd 262

7 Piur(u) Soomes ja Saares. ESA 43/1997 (1999), Abro-, Abru-, Abruka ja Abrak. ESA 49/2003 (2004), Kaplinski, Jaan. Märkusi eesti keele foneemtranskriptsioonist. ESA 13/1967 (1968), Mõttearendusi keeleajaloo piirilt. ESA 16/1970 (1970), Karelson, Rudolf. Soome-ugri keelte lausestruktuurist seoses konjunktsioonidega. ESA IV/1958 (1959), Pronoomenitüvedest ko- ja ku- pärinevad sidesõnad läänemeresoome keeltes. ESA V/1959 (1959), Pronoomenitüvest se- tulenevad sidesõnad läänemeresoome keeltes. ESA VII/1961 (1961), Sõnade seletustest sõnaraamatus Nykysuomen sanakirja. ESA VIII/1962 (1962), Eesti ühendsidesõnad, nende senine käsitlus. ESA 17/1971 (1971), Märkmeid kaassõna piirimailt. ESA 18/1972 (1972), Illustratiivne ainestik kirjakeele seletussõnaraamatus. ESA 19 20/ (1975), Eesti keele seletussõnaraamat ja grammatikaprobleemid. ESA 22/1976 (1977), Lisandusi eesti sidesõnade liigitusele. ESA 24/1978 (1980), Märkmeid eesti prolatiivsete kaassõnade kohta. ESA 30/1984 (1986), Kasik, Reet. Naised eesti keeleteaduses. ESA 46/2000 (2001), Kasik, Reet; Vare, Silvi; Kerge, Krista. Tänapäeva eesti keele uurimine. Sõnamoodustus. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Kask, Arnold. Eesti kirjakeele ajaloo periodiseerimisest. ESA I (1955), Võitlus eesti kirjakeele normide ühtlustamise eest aastal. ESA III/ 1957 (1957), J. V. Veski ja ühise eesti kirjakeele taotlused. ESA IV/1958 (1959), K. A. Hermanni Eesti keele grammatikast. ESA V/1959 (1959), aastat Emakeele Seltsi. ESA VI/1960 (1960), Jooni O. W. Masingu sõnavara-alasest tööst. ESA IX/1963 (1963), Eesti kirjakeele arenemisest nõukogude perioodil. ESA 11/1965 (1965), Esimesest eesti murdetekstide kogust. ESA 12/1966 (1966), Nihkeid eesti kirjakeele morfoloogilises struktuuris käesoleval sajandil. ESA 13/1967 (1968), Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu osast meie kirjakeele kujunemisel. ESA 14 15/ (1969), Deverbaalsetest is-tuletistest. ESA 14 15/ (1969), raamat70.pmd 263

8 Pool sajandit Emakeele Seltsi. ESA 16/1970 (1970), J. V. Veski tööst Tartu ülikoolis. ESA 19 20/ (1975), Eesti Kirjameeste Seltsi keelelisest tegevusest. ESA 21/1975 (1976), Leksikaalse informatsiooni ulatusest eesti 17. ja 18. sajandi kakskeelseis sõnaraamatuis. ESA 22/1976 (1977), Emakeele Seltsi viimase aastakümne tegevusest. ESA 26/ /1981 (1983), 5 9. Andrus Saareste keelelisest tegevusest. ESA 28/1982 (1984), Kaudse kõneviisi päritolust eesti keeles. ESA 29/1983 (1985), Keem, Hella. Epenteetilisest palatalisatsioonist tartu murdes. ESA IV/1958 (1959), Kahjast ja kahja jootmisest. ESA VII/1961 (1961), Haruldast tartu murde sõnavaras. ESA VIII/1962 (1962), Keevallik, Leelo. Informatsioonikäsitluse partikkel ahah telefonivestluses. ESA 43/1997 (1999), Kerge, Krista. Eesti kirjakeele mõtteruum. ESA 49/2003 (2004), Kasik, Reet; Vare, Silvi; Kerge, Krista. Tänapäeva eesti keele uurimine. Sõnamoodustus. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Kiindok, Aino. Murde- ja rahvakeelsest sõnavarast E. Krusteni romaanis Noorte südamed. ESA 16/1970 (1970), Kikas, Kristel. Kuidas sai Heinrich Stahli saksa-eesti sõnastikust (1637) eestisaksa sõnastik ja mida see sisaldab. ESA 46/2000 (2001), Ehala, Martin; Kaalep, Heiki-Jaan; Kilgi, Annika; Viks, Ülle. Tänapäeva eesti keele uurimine. Morfoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Kingisepp, Valve-Liivi. Vene päritoluga sõnad O. W. Masingu Marahwa Näddala-Lehhe sõnavaras. ESA 18/1972 (1972), Ida- ja rannikumurde sõnad Marahwa Näddala-Lehhes. ESA 23/1977 (1978), Kippar, Pille. Rahvaluule lühivormidest loomamuinasjutus. ESA 14 15/ (1969), Konna õpetused. (AT 150 A*). Muinasjututüübi AT 150 läänemeresoomebalti redaktsioon. ESA 19 20/ (1975), Vadja muinasjutu viimane aastasada. ESA 30/1984 (1986), Koit, Enn. Jooni kihelkonna murrakust. ESA IV/1958 (1959), Valjala kohanimesid. ESA VIII/1962 (1962), Mõningaid Saaremaa kohanimesid. ESA 12/1966 (1966), salu ja selg Saaremaa liitsõnalistes kohanimedes. ESA 13/1967 (1968), Kokla, Paul. Mari possessiivsufiksite -em, -et ajaloost ja esinemusest. ESA VII/ 1961 (1961), raamat70.pmd 264

9 Possessiiv- ja habeo-konstruktsioonid mari keeles. ESA VIII/1962 (1962), m la- ja š la- sufiksilised verbivormid mari keeles. ESA 30/1984 (1986), Kont, Ilse. Eesti nominaalsufiksi -sk päritolust ja semantikast. ESA III/1957 (1957), Eesti rd-liitelistest substantiividest ja nende vahekorrast rda-liste verbidega. ESA IV/1958 (1959), , Arno Pikamäe. Sõnade tähenduste avamisest eesti kirjakeele seletavas sõnaraamatus. ESA VIII/1962 (1962), Kont, Karl. Translatiivist läänemeresoome keeltes ja mordva ning lapi keeles. ESA I (1955), Lause eitavast sisust sõltuv objekt läänemeresoome keeltes. ESA IV/1958 (1959), Eriarenguist totaal- ja partsiaalobjekti kasutamises läänemeresoome keeltes. ESA V/1959 (1959), Kraut, Einar. Hääldusnormist. / J. V. Veski päeval peetud ettekanne./ ESA 44 45/ (2000), Krikmann, Arvo. Keelestatistikat eesti vanasõnadest. ESA 13/1967 (1968), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Kubjas, Eduard. Märkmeid Chr. Kelchi kroonikas 1695 trükitud rahvalaulu Jörru, Jörru kohta. ESA 17/1971 (1971), Kull, Rein. Liitnimisõnade kolm peamist liitumisrühma. ESA X/1964 (1964), J. V. Veski ja markantne terminilooming. ESA 33/1987 (1989), Kure, Kristjan. Tegusõna olema funktsioonidest ja tähendustest. ESA II/1956 (1956), Kuusk, Külli. Õnnistuse märkimisest eestikeelsetes piiblitõlgetes. ESA 50/2004 (2005), Kõiv, Tõnu. Mõnda ühe sõna kahest palgest. ESA 11/1965 (1965), Künnap, Ago. Tänapäeva kamassi keelest. ESA 11/1965 (1965), Kamassi keele eitav kõne. ESA 12/1966 (1966), Kamassi keele preteeritumist. ESA 13/1967 (1968), Kamassi keele possessiivsufiksid. ESA 17/1971 (1971), Kamassi keele pöördelõpud. ESA 18/1972 (1972), Kamassi keele kõneviisi- ja ajatunnuste verbaalnominaalsest algupärast. ESA 19 20/ (1975), õ õ 265 raamat70.pmd 265

10 Sölkupi qum inimene, mees. ESA 30/1984 (1986), Eesti lihtmineviku minevikust. ESA 43/1997 (1999), Laanest, Arvo. Partitiivi abil väljendatud substantiivsest atribuudist läänemeresoome keeltes. ESA IV/1958 (1959), Isuri keele oredeži murdest. ESA VI/1960 (1960), Isurikeelset materjali 18. sajandist. ESA VIII/1962 (1962), Isuri keele suhetest oma lähimate sugulaskeeltega. ESA X/1964 (1964), Lõpukaost isuri keeles. ESA 28/1982 (1984), Langemets, Margit. Polüseemia ja leksikograafia. ESA 49/2003 (2004), Tänapäeva eesti keele uurimine. Leksikoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Lapp /hilisem Hausenberg/, Anu-Reet. Mõnda komi keele substantiivide deminutiivsufiksitest. ESA 11/1965 (1965), Laugaste, Eduard. Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi seoses Kreutzwaldi Kalevipojaga. ESA III/1957 (1957), Rahvalaulik eesti rahvatraditsioonis. ESA 18/1972 (1972), Laul, Silvia. Kas lõunaeesti murdealade kujunemine on arheoloogiliselt jälgitav? ESA 30/1984 (1986), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Leibak, Eerik. Maailma lindude eestikeelsetest nimetustest. ESA 46/2000 (2001), Lepik, Ester. Ülevaade kõne patoloogiast. ESA 13/1967 (1968), Väikelaste kõne iseärasused. ESA 18/1972 (1972), Leppik, Eduard. Lause pealiikmete inversioonist eesti kirjakeeles. ESA V/1959 (1959), Subjekti ja predikaadi kongruentsist karjala valdai murdes. ESA VI/1960 (1960), Pealiikmete asendist karjala keele valdai murde lauses. ESA VII/1961 (1961), Subjektist karjala keele Valdai murrakus. ESA VIII/1962 (1962), Eitavast predikaadist karjala Valdai murrakus. ESA X/1964 (1964), Preesensi ja imperfekti suhteist karjala Valdai murraku koond- ja liitlauseis. ESA 12/1966 (1966), Leppik, Merle. Prefeksilised antonüümid läänemeresoome keeltes. ESA 29/ 1983 (1985), raamat70.pmd 266

11 Liin, Helgi. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. ESA 13/1967 (1968), Saksa tõlkelaenudest J. Rossihniuse eesti keeles. ESA 19 20/ (1975), Liivaku, Uno. Keel ja loovus. /Kirjutis põhineb 14. märtsil aastal Tallinna Inglise Kolledžis toimunud keelepäeval peetud ettekandel./ ESA 44 45/ (2000), Lindström, Liina. Veel kord subjekti ja predikaadi vastastikusest asendist laiendi järel. ESA 47/2001 (2002), Linnus, Jüri. Lisanimi Sepa ~ Raudsepa. ESA 13/1967 (1968), Seppade rahvapärastest nimedest. ESA 14 15/ (1969), sajandi talurahvakohtute materjalid rahvakultuuri uurimise allikana. ESA 16/1970 (1970), Põhja-Eesti talupoegade lisanimedest 18. sajandil. ESA 17/1971 (1971), Lonn, Varje. Hiiletuli. ESA 33/1987 (1989), Lõtkin, Vassili. o-hääliku ajaloo küsimusest komi keeles. ESA VII/1961 (1961), Maanso, Viivi. Jooni eesti keele ortograafia õpetamise metoodika kujunemiskäigust kuni nõukogude korra taaskehtestamiseni. ESA 12/1966 (1966), Makarov, Georgi. Kalinini-karjala murdenäiteid. ESA IX/1963 (1963), Masing, Uku. Ühest võimalikust akadi laensõnast. ESA II/1956 (1956), Osmi olemusest. ESA III/1957 (1957), Martin Gilläuse Estnische Sprachbemerkungen. ESA VIII/1962 (1962), Hans Susi a. tõlkest. ESA X/1964 (1964), Mõne mütoloogilise termini jõudmisest F. J. Wiedemanni sõnastikku. ESA 14 15/ (1969), Terminoloogia kujundamisest 17. sajandil. ESA 19 20/ (1975), Kas elmešu = helmes? ESA 23/1977 (1978), Laen, uuslooming või relikt. ESA 30/1984 (1986), Aarded tellistes. (AT 887A*). ESA 31/1985 (1987), Masso, Tiit; Silla, Priit. Ehituse oskussõnavara kujundamisest. ESA 19 20/ (1975), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise 267 raamat70.pmd 267

12 analüüs, Mihkla, Karl. Kuidas kasutada tänapäeva eesti kirjakeeles lauselühendiga lauset? ESA IX/1963 (1963), Mõningaid märkmeid eesti keele lausetüüpide kohta. ESA 12/1966 (1966), Täiendavaid märkusi eesti öeldistäite kohta. ESA 14 15/ (1969), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Mirov, Ruth. August Annist ja regivärsiline rahvalaul. ESA 19 20/ (1975), Hobusemäng Setus ja mujal. ESA 30/1984 (1986), Loomtegelaste kujutamine laulumängudes. ESA 35 42/ (1998), Mokány, Katalin. a-lisusest Viski (Võškovo) küla ungari murrakus. ESA 21/ 1975 (1976), Kaivapalu, Annekatrin; Muikku-Werner, Pirkko. Soome ja eesti (üli)õpilaste arvamusi emakeelest. ESA 44 45/ (2000), Muischnek, Kadri. Eesti keele tugiverbid ja nende mõju lause ehitusele. ESA 50/2004 (2005), Must, Mari. Mõningaid vene laensõnu eesti murretes. ESA IV/1958 (1959), Põimik lääne-eestilisi murdesõnu. ESA V/1959 (1959), Haruldasi sõnu kirde-eesti rannikumurdest. ESA VI/1960 (1960), Murdetekst Juuru Kaiu murrakust. ESA VII/1961 (1961), Eesti murrete uurimisest aastail ESA 11/1965 (1965), Eesti murdearhiiv teise poolsajandi künnisel. ESA 17/1971 (1971), Arnold Kask ja eesti murdeuurimine. ESA 18/1972 (1972), Uut ja puudu olevat Eesti murrete sõnaraamatus. ESA 19 20/ (1975), Kirderannikumurde tänapäev. ESA 26/ /1981 (1983), Märkmeid kirderannikumurde noomeni morfoloogiast. ESA 30/1984 (1986), Mäearu, Sirje. Nüüdiseesti deadjektiivsed ne-translatiivid. ESA 34/1988 (1991), Mäesalu, Marta. Kadevast ajast. Teatmeid Häädemeestelt. ESA VI/1960 (1960), Mäger, Mart. Paar etümoloogilist märkust seoses linnunimetustega. ESA V/ 1959 (1959), raamat70.pmd 268

13 Eesti linnunimetuste alused. ESA VII/1961 (1961), Linnunimetused ja rahvaetümoloogia. ESA VIII/1962 (1962), Linnu häälitsus uskumuste alusena. ESA X/1964 (1964), Intensiivistavad reduplikatiivsõnad eesti murretes. ESA 12/1966 (1966), Narits, Raul. Keele sõnavara ja selle seos Eesti õiguskorraga. ESA 46/2000 (2001), Neetar, Helmi. Ühest partitiivi funktsioonist karjala valdai murdes. ESA V/1959 (1959), Aluse ja öeldise ühildumist mõjutavatest teguritest eesti murretes. ESA X/ 1964 (1964), Aluse (kollektiivsubstantiivi) ja öeldise ühildumisest eesti murretes. ESA 11/1965 (1965), eks-laused ESA 12/1966 (1966), ma-sufiksist eesti murretes. ESA 14 15/ (1969), Määrsõnalisest täiendist eesti murretes. ESA 16/1970 (1970), i-mitmusest Hiiumaal. ESA 19 20/ (1975), Hiiumaa sõnade foneetikast Wiedemanni sõnaraamatus. ESA 21/1975 (1976), Hiiumaa sõnade morfoloogiast Wiedemanni sõnaraamatus. ESA 23/1977 (1978), is- ja us-deverbaalide murdetaustast. ESA 29/1983 (1985), Keelekilluke saartelt: käehakatus, käehakati, käehake. ESA 30/1984 (1986), Mõnest teonimetarindist eesti murretes. ESA 32/1986 (1988), Laenamisest eesti sõnatuletuses. ESA 33/1987 (1989), Aili Univere kui murdeuurija. ESA 47/2001 (2002), Nemvalts, Peep. Johannes Aaviku vaateid keelele. ESA 24/1978 (1980), Nigol, Salme. Afrikaadid hargla murrakus. ESA III/1957 (1957), Normann, Erna. Vanasõnad J. Ch. Clare eesti-saksa sõnaraamatus. ESA V/ 1959 (1959), Norvik, Madis. Isuri ja vadja keele sufiksi -zikko päritolust. ESA V/1959 (1959), Emakeele Selts ning Keele ja Kirjanduse Instituut eesti kohanimede kogujana ja uurijana. ESA VI/1960 (1960), Kohanimedest Koka-, Koke-, Koki-. ESA VIII/1962 (1962), Norvik, Piret. Arstimisalane sõnavara Karjala keele Djorža murrakus. ESA 31/1985 (1987), Nurm, Ernst. Deklineerimise üksikküsimusi. ESA III/1957 (1957), Nurmekund, Pent. Sõna sada päritolust. ESA IV/1958 (1959), raamat70.pmd 269

14 India ja araabia pärisnimede õigekeelsusest. ESA IX/1963 (1963), Oja, Vilja. Sõnaühendid Eesti murrete sõnaraamatus. ESA 34/1988 (1991), Ollisaar, Martin. Nimetissõrm. ESA 22/1976 (1977), Onga, Mare. Ühiskondlik-poliitilisest sõnavarast J. V. Jannseni ajalehes Perno Postimees. ESA 25/1979 (1981), Pajusalu, Elna. Soome-ugri l-käänetest. ESA III/1957 (1957), Pajusalu, Karl. Eesti murded ja murderühmad. ESA 43/1997 (1999), Eesti keele ajaloo uurimine. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Eesti murrete uurimine. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Pajusalu, Renate. Isikule viitav nimisõnafraas argivestlustes. ESA 44 45/ (2000), Palgi, Daniel. Kuidas see juhtus, et J. V. Veski jättis pooleli Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu koostamise. ESA 14 15/ (1969), Paljak, Joosep. Supletiivsusest eesti keeles. ESA VII/1961 (1961), Pall, Valdek. Märkmeid mordva keele konjunktiivi kujunemisest. ESA I (1955), Negatsioonist mordva keeles. ESA III/1957 (1957), Märkmeid mordva keelte konjugatsioonist. ESA V/1959 (1959), Liitsõnalistest kohanimedest põhisõnaga saar. ESA VI/1960 (1960), Veekogude nimedest endisel Põhja-Tartumaal. ESA VII/1961 (1961), Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed ja nende apellatiivsed vasted. ESA 14 15/ (1969), Vene elemente Põhja-Tartumaa toponüümikas. ESA 16/1970 (1970), Palm, August. August Annist Eesti Kirjanduse Seltsi tegelasena. ESA 28/1982 (1984), Palmeos, Paula. Eesti koduloomade nimedest. ESA I (1955), Eesti keele pronoomenist enese ~ enda. ESA II/1956 (1956), Märkmeid karjala valdai murdest. ESA III/1957 (1957), Tekste karjala valdai murdest. ESA IV/1958 (1959), Kahe lõuna-eesti murdesõna päritolust. ESA V/1959 (1959), Karjala Valdai murraku kko- ~ kkö- ja kkoi - ~ kköi -imperatiivist. ESA VIII/1962 (1962), Pilk kõige lõunapoolsemale karjala murrakule. ESA 11/1965 (1965), Mõningate eesti murdesõnade päritolust. ESA 18/1972 (1972), raamat70.pmd 270

15 Astmevaheldus karjala Djorþa murrakus. ESA 19 20/ (1975), Denominaalsed noomenisufiksid karjala Djorþa murrakus. ESA 25/1979 (1981), Väliskohakäänded karjala Djorþa murrakus. ESA 29/1983 (1985), Denominaalsed verbisufiksid karjala keele Djorþa murrakus. ESA 33/1987 (1989), Parbus, Ülo. Kirjakeelest, siirdekeelest ja murdekeelest. ESA 12/1966 (1966), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Paul, Toomas. Rootsi aja kirjandusloo uurimisest. ESA 46/2000 (2001), Kirikulaulust, mentaliteedist ja matusekommetest. ESA 47/2001 (2002), Peebo, Jaak. Kreutzwaldi loodud verbid Kalevipojas. ESA 12/1966 (1966), Kreutzwaldi loodud noomenid Kalevipojas. ESA 16/1970 (1970), Peegel, Juhan. Mõnedest arhailistest ja omapärastest vormidest rahvalaulude keeles.esa I (1955), Häälikuloolisi ääremärkusi rahvalaulude keelest. ESA II/1956 (1956), Tingiva kõneviisi tähenduslikest funktsioonidest ja kohast eesti kõneviiside süsteemis. ESA III/1957 (1957), Nikolai Nolcken keelemehena ja folkloristina. ESA IV/1958 (1959), Venepäraste eesnimede mugandumisest Ida-Saaremaa murdekeeles. ESA V/1959 (1959), Mõningaid lisamärkmeid Dimitri Mevesest. ESA VI/1960 (1960), hobuse sünonüümikast eesti regivärssides. ESA 17/1971 (1971), Penjam, Pille. Jussiivi kasutusest eesti vanemas kirjakeeles. ESA 50/2004 (2005), Pikamäe, Arnold. Eesti keele vältesüsteemist. ESA IV/1958 (1959), Kont, Ilse; Pikamäe, Arnold. Sõnade tähenduste avamisest eesti kirjakeele seletavas sõnaraamatus. ESA VIII/1962 (1962), Prii, Rein. Allatiiv-adessiiv seoses post- ja prepositsioonidega karjala keeles. ESA X/1964 (1964), Punga, Leili. Ühe keelemehe tegevusest. (125 aastat Jaan Jõgeveri sünnist). 271 raamat70.pmd 271

16 ESA 31/1985 (1987), Põlma, Valve. Eiratud tarindeid. ESA 21/1975 (1976), Päll, Eduard. Infinitiiv eesti keele fraseoloogia allikana. ESA II/1956 (1956), Raag, Virve. Eesti kirjakeele teadlik arendamine üldkeelekorraldusteooria valguses. ESA 46/2000 (2001), Raìe, Silvia. Tähelepanekuid mitmekeelsusest. ESA 16/1970 (1970), Raiet, Erich. Õigekeelsuse küsimusi nimetavalise ja omastavalise liitumise alalt. ESA I (1955), Prantsuse päritoluga võõrsõnadest eesti keeles. ESA IX/1963 (1963), Arnold Kask tänapäeva eesti kirjakeele viljelejana. ESA 18/1972 (1972), Rajandi, Edgar. Rahvusvahelistest eesnimedest. ESA 13/1967 (1968), Kask perekonnanimena ja perekonnanimedes. ESA 18/1972 (1972), Õun ja õunapuu perekonnanimedes. ESA 21/1975 (1976), Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Onomastilisi märkusi. Eesnimed tegusõnast olema. ESA 13/1967 (1968), Eesti eesnimedest Mats Tõnissoni tähtraamatutes. ESA 16/1970 (1970), Rannut, Lehte. Seesütlev ja alalütlev ajamääruse käänetena. ESA V/1959 (1959), Ajamäärus eesti keeles (tähendusfunktsioonid). ESA VI/1960 (1960), Sihitislause eesti tänapäeva kirjakeeles. ESA 17/1971 (1971), Tagajärge väljendavate kõrvallausetega põimlausetest. ESA 19 20/ (1975), Kohamääruslause eesti keeles. ESA 22/1976 (1977), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Riikoja, Kai. Jooni arheoloogia sõnavarast aastail ESA 25/1979 (1981), Õigusterminite keelelisest küljest. ESA 26/ /1981 (1983), Ritsing, Richard. Eesti esimeste muusikaõpikute oskussõnadest. ESA 26/ /1981 (1983), Roos, Eduard. Eesti meel-ainesega muistsed isikunimed. ESA 17/1971 (1971), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; 272 raamat70.pmd 272

17 Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Rätsep, Huno. Läänemeresoome keelte t-lise infinitiivi päritoluga seoses olevaid probleeme. ESA I (1955), i-sufiksilistest verbidest eesti keeles. ESA II/1956 (1956), Aspektikategooriast eesti keeles. ESA III/1957 (1957), Lisamaterjali eesti keele uh>hv metateesi kohta. ESA IV/1958 (1959), Liivi fraseoloogiat. ESA V/1959 (1959), Vadja fraseoloogiat. ESA VI/1960 (1960), Ühendverbide rektsioonistruktuuride iseärasustest eesti keeles. ESA 14 15/ (1969), Süvasituatsioonidest ja lausemallidest. ESA 18/1972 (1972), Eesti keele verbisüntaksi põhimõtteid ja reegleid. ESA 19 20/ (1975), Eesti keele lihtlausete moodustamise alustest. ESA 22/1976 (1977), Professor Arnold Kask õppejõuna ja teadlasena. ESA 28/1982 (1984), Paul Ariste eesti keele uurijana. ESA 30/1984 (1986), Friedebert Tuglase kirjanikusõnavara iseloomulikke jooni. ESA 32/1986 (1988), Rääbis, Andriela. Ametlike telefonikõnede lõpetamine: kuidas helistaja lõpetamise algatab. ESA 47/2001 (2002), Saar, Theodor. Kotermann. ESA 22 /1976 (1977), Salve, Kristi. Mesilaste toomisest ja setu rahvalaulude ühest struktuuritüübist. ESA 30/1984 (1986), Sarv, Ingrid. Rahvaluulesektsiooni tööst ja tulevikust. ESA 26/ /1981 (1983), Sedrik, Meeli. Trintsid. ESA 44 45/ (2000), Seilenthal, Tõnu. Vadja meccäläin ja nurmõ ain. ESA 14 15/ (1969), Sepp, Aldi. Verbi kordusest eesti murretes. ESA 29/1983 (1985), Tähenduse esitamisest Eesti murrete sõnaraamatus võrrelduna Soome murrete sõnaraamatuga. ESA 34/1988 (1991), Serebrennikov, Boriss. Mõningaid kaudseid andmeid kaasaegsete soome-ugri keelte üksikute rühmade kujunemise ajast. ESA III/1957 (1957), Pluskvamperfekti ja perfekti päritolu probleemist läänemeresoome keeltes. ESA IV/1958 (1959), Frekventatiivse sufiksi -l tarvitamise sõltuvusest foneetilistest tingimustest 273 raamat70.pmd 273

18 mordva ja mari keeles. ESA V/1959 (1959), Sienkiewicz-Gudkova, Viktoria. Ustinja Pavlovna Tarunova lapi muinasjutte. ESA VI/1960 (1960), Masso, Tiit; Silla, Priit. Ehituse oskussõnavara kujundamisest. ESA 19 20/ (1975), Simm, Jaak. Märkmeid Setumaa endise Satseri valla külanimedest. ESA 16/ 1970 (1970), Mõningaid märkmeid Setumaa mikrotoponüümidest. ESA 18/1972 (1972), Isikunimedest tulenenud Võnnu asulanimesid. ESA 19 20/ (1975), Võnnu külanimesid. ESA 22/1976 (1977), Kohanimesid J. Hurda Setukeste lauludest. ESA 23/1977 (1978), Setu eesnimesid. ESA 26/ /1981 (1983), Sutrop, Urmas. Liivimaa kroonika Ykescola ~Ykescole ja Üksküla. Tõnu Karma 80. sünnipäevaks. ESA 49/2003 (2004), Temperatuurisõnad ja -skaalad. ESA 50/2004 (2005), Bogatkin-Uusküla, Mari; Sutrop, Urmas. Kas ungari keeles on kaks punase värvi põhinime piros ja vörös? ESA 50/2004 (2005), Zaitseva, Maria. Vepsa keele verbaaltuletussufikseist -sku- ja -skó ta (-škó ta). ESA VII/1961 (1961), Mõnede vepsa sufiksite algusvokaalist. ESA VIII/1962 (1962), Zékány, Imre. Ungari ü ja ö Taga-Karpaatia moldaavia murdes. ESA VII/1961 (1961), Ungari laensõnade semantilisi nihkeid rumeenia keeles. ESA VIII/1962 (1962), Slaavi laensõnad ungari ja rumeenia keeles. ESA IX/1963 (1963), Zemzare, Daina. Mõnedest läti ja eesti eesnimedest. ESA 16/1970 (1970), Tuletisi sõnast must läti keeles. ESA 17/1971 (1971), Tael, Evi. Imperfekti pluurali 3. pööre Rammu saare murrakus. ESA IV/1958 (1959), Killuke tähenduste kujunemise valdkonnast. ESA 11/1965 (1965), Tamkivi, Külli. Rahvabotaaniline aines Jakob Hurda kogudes. ESA 35 42/ (1998), Tamm, Agu. Materjale na-tunnuselise kaudse kõneviisi kohta Rannu murrakust. ESA VII/1961 (1961), Tampere, Herbert. Eesti rahvaviiside süstemaatiline kogumine 20. sajandi alguses. ESA 17/1971 (1971), Rahvaluulet Chr. H. J. Schlegeli reisilt Eestimaale aastal. ESA 21/ 274 raamat70.pmd 274

19 1975 (1976), Tanning, Salme. ng-sufiksist eesti murdeis. ESA I (1955), Lõuna-eesti ragà reis ja selle tuletised. ESA IV/1958 (1959), Kontraktaverbidest eesti murretes. ESA 11/1965 (1965), Tarakanov, Ivan. Lühike ülevaade udmurdi murrete uurimise ajaloost. ESA IV/1958 (1959), Udmurdi keele uvaa-vavoþi murrakute rühma häälikuline koostis ja mõned foneetilis-morfoloogilised erijooned. ESA IX/1963 (1963), Rajandi, Edgar; Tarand, Helmut. Onomastilisi märkusi. Eesnimed tegusõnast olema. ESA 13/1967 (1968), Tavast, Arvi. Olukorrast ja probleemidest arvutialal. ESA 46/2000 (2001), Tedre, Ülo. Eesti rahvalaulus toimunud murrangust. ESA 35 42/ (1998), Ühest isesugusest murdetekstide kogust. ESA 47/2001 (2002), Tender, Tõnu. Emakeele Seltsi keelepäevad trepp elevandiluust tornist maale. /Kirjutise aluseks on ESi kõnekoosolekul 11. novembril 1999 peetud ettekanne./ ESA 44 45/ (2000), Ross, Jaan; Teras, Pire; Asu, Eva Liina; Eek, Arvo; Krull, Diana; Lehiste, Ilse; Meister, Einar; Mihkla, Meelis; Parve, Merike; Rannut, Mart. Tänapäeva eesti keele uurimine. Foneetika. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Tiik, Leo. Tünder, vakk ja külimit. ESA 21/1975 (1976), Toimetus. Õienduseks. /E. Rajandi artikli kohta Kask perekonnanimena ja perekonnanimedes. ESA 18 18/1972 (1972), / Torop, Kristjan. Sünonüümi mõistest eesti keeles. ESA 11/1965 (1965), Tóth, Szilárd. Lisandusi Johannes Gutslaffi grammatika ning piiblitõlke keele ja kirjaviisi kohta. /Arvustus./ ESA 46/2000 (2001), Treimann, Linda. Prantsuse päritolu sõnu eesti 18. sajandi ilmalikus kirjanduses. ESA 21/1975 (1976), Prantsuse päritolu sõnu eesti kirjakeeles 19. sajandi esimesel poolel. ESA 25/1979 (1981), Prantsuse päritolu sõnu eesti kirjakeeles 19. sajandi teisel poolel. ESA 33/ 1987 (1989), Tuldava, Juhan. Võõrmõjusid Rootsi eestlaste keeles. ESA 11/1965 (1965), Turkin, Adolf. Kajaka nimetuste kajastusi komi toponüümias. ESA 31/1985 (1987), Turu, Ellen. Kahesilbiliste e-tüveliste verbide imperfektist eesti murretes. ESA V/1959 (1959), raamat70.pmd 275

20 hakkama-õmblema-tüüpi verbide imperfekt eesti murretes. ESA VIII/1962 (1962), Tuþarov, Gennadi, Nimisõnade arvutunnused mari keele Jarangi (Jaranski) murrakus. ESA 11/1965 (1965), ã-lõpulisest komitatiivist mari keele Jarangi murrakus. ESA 12/1966 (1966), Jarangi murde asendist mari murrete süsteemis. ESA 14 15/ (1969), Tõnurist, Igor. Eesti ja Pihkvamaa etnomuusikalised suhted. (Rahvapillid). ESA 31/1985 (1987), Univere, Aili. a-listest mitmuse vormidest eesti murdeis. ESA I (1955), Sõnast kahasse. ESA IV/1958 (1959), Omadussõnadega homonüümsetest määraadverbidest eesti murretes. ESA 11/1965 (1965), Põhja-eesti hakkama ja lõuna-eesti nakkama. ESA 12/1966 (1966), t-tunnuselise tegevusnime viisiütlevast eesti keeles. ESA 16/1970 (1970), Eesti tu-liitelistest omadussõnadest. ESA 18/1972 (1972), Lisandeid mu-sufiksi ajaloole. ESA 21/1975 (1976) Eesti abstraktnoomenite ajaloost. ESA 22/1976 (1977), Enesekohaste verbide kolmest sufiksist eesti keeles. ESA 23/1977 (1978), Kahest onomatopoeetilisest sõnatüvest (hürsk-, türsk-) eesti keeles. ESA 25/1979 (1981), Idamurre. ESA 32/1986 (1988), Uuspõld, Ellen. Lauselühendi probleeme tänapäeva eesti keeles. ESA 19 20/ (1975), Vaba, Lembit. Haruldusi läti keelest. ESA 30/1984 (1986), Läti laensõnu eesti murdekeeles. ESA 32/1986 (1988), Läti laensõnu eesti murdekeeles II. ESA 34/1988 (1991), Ferdinand Johann Wiedemann leivude uurijana. ESA 24/1988 (1991), Läti laensõnu eesti murdekeeles III. ESA 35 42/ (1998), Läti laensõnu eesti murdekeeles IV. vabinaaed vabisev aed? ESA 43/ 1997 (1999), Läti laensõnu eesti murdekeeles V. ESA 44 45/ (2000), Läti laensõnu eesti murdekeeles VI. ESA 46/2000 (2001), Julius Mägiste ja balti etümoloogiad. ESA 47/2001 (2002), raamat70.pmd 276

21 Hellad nimed. Ühest lätitaustalisest perekonnanimetüübist. ESA 49/2003 (2004), Vainik, Ene. Kas eestlased on kuumaverelised? Eestlaste rahvalikust emotsioonikategooriast. ESA 47/2001 (2002), Vakk, Feliks. Väljendusliigutuste ja sümboolsete žestide kirjeldused fraseologismidena. ESA X/1964 (1964), Kops läheb üle maksa. (Etümoloogiline etüüd.) ESA 18/1972 (1972), Luuka õlletegu. ESA 23/1977 (1978), Mine potilaadale. ESA 30/1984 (1986), Valmet, Aino. Murdenäiteid Hanilast. ESA VIII/1962 (1962), Pluurali partitiiv XVII sajandi lõpu eesti kirjakeeles. ESA IX/1963 (1963), Märkmeid 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eesti juhulaulude keele sõnavara kohta. ESA 14 15/ (1969), Grammatikapeatükk Anton Thor Helle eesti keele õpetuses. ESA 29/1983 (1985), Noomeni mitmusevormid J. Gutslaffi grammatikas. ESA 30/1984 (1986), Valmis, Aavo. Eesti keele lisandi piirist. ESA 22/1976 (1977), Vare, Silvi. kond-liitest ja sellega seotud probleemidest eesti kirjakeeles. ESA 21/1975 (1976), Eesti keele verbimoodustus: desubstantiivne konversioon. ESA 50/2004 (2005), Kasik, Reet; Vare, Silvi; Kerge, Krista. Tänapäeva eesti keele uurimine. Sõnamoodustus. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Vassikova, Liidia. Imperfekt ja perfekt mari keeles. ESA IV/1958 (1959), Liht- ja liitlause eristamise printsiibid (mari keele materjali alusel). ESA 33/1987 (1989), Vávra, Klára. Sugulussõnavarast mansi, ungari ja eesti keeles. ESA 13/1967 (1968), Vesker, Laine. Hääliku- ja sõnavälte asendustest kõne üldise alaarenguga lastel. ESA 22/1976 (1977), Veski, Asta. J. V. Veski eesti keele sõnavara arendajana. ESA IV/1958 (1959), Zooloogia oskussõnavara arenemine käesoleva sajandi I poolel. ESA 24/ 1978 (1980), Nimisõnasufiksite kasutamine eestikeelse terminoloogia loomisel käesoleva sajandi I poolel. ESA 25/1979 (1981), Veterinaaria-alane oskussõnavara käesoleva sajandi I poolel. ESA 26/ raamat70.pmd 277

22 1980/1981 (1983), Erialasõnastikke XX sajandi I poolest. ESA 28/1982 (1984), Murdesõnade kasutamine oskussõnadena 20. sajandi I poolel. ESA 30/1984 (1986), Ainetevahelistest suhetest eesti terminoloogias. ESA 32/1986 (1988), Meditsiini terminoloogia kujunemine XX sajandi I poolel. ESA 32/1986 (1988), J. V. Veski pedagoogiline tegevus. ESA 24/1988 (1991), Geoloogia ja geograafia terminoloogia XX sajandi I poolel. ESA 35 42/ (1998), Veski, Johannes Voldemar. Märkmeid eesti ajalehtede keele kohta. ESA I (1955), Ortograafilisi ja morfoloogilisi ebakohti eesti kirjakeeles. ESA II/1956 (1956), Ääremärkusi nimisõnade liitmise kohta eesti kirjakeeles. ESA III/1957 (1957), Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu koostamise käigust. ESA 13/1967 (1968), Minu sõnaraamatutealasest tegevusest. ESA 14 15/ (1969), Veskimägi, Enn. Eesti sõjandusterminoloogia arengust sõjajärgseil aastakümneil. ESA 34/1988 (1991), Vihma, Helgi. Homonüümi mõistest. ESA X/1964 (1964), Ühest käändsõnaliste homonüümide rühmast tänapäeva eesti kirjakeeles. ESA 11/1965 (1965), Esimene akadeemiline eesti keele lektor /F. D. Lenz/. ESA 18/1972 (1972), aas-sõnad eesti keeles. ESA 26/ /1981 (1983), Viires, Ants. Eesti püttsepise terminoloogiast. ESA II/1956 (1956), Eesti vanem leksikograafia ja etnograafia. Lisandeid eesti rahvariiete ajaloole. ESA IV/1958 (1959), Sõnaajaloolisi etüüde. 1. Kojast kodanluseni. 2. Keelegeograafiline lisand kabu puhul. ESA 18/1972 (1972), Viires, Helmi. Murdenäiteid Annast. ESA V/1959 (1959), ne-omadussõnade tähendusrühmad eesti murretes. ESA VI/1960 (1960), se ~ tse vaheldus eesti ne-adjektiivides. ESA VII/1961 (1961), Viitso, Tiit-Rein. Vadja keele Luutsa-Liivtšülä murraku fonoloogia. ESA VII/ 1961 (1961), Tüvelisest astmevaheldusest (eriti eesti keeles). ESA VIII/1962 (1962), raamat70.pmd 278

23 62. Teese ja antiteese. ESA IX/1963 (1963), Äänisvepsa murde väljendusplaani esialgse kirjeldamise küsimusi. ESA X/ 1964 (1964), Eesti keele fonoloogia senisest käsitlemisest ja tulevikuväljavaated. ESA 12/1966 (1966), Koonduvusprintsiip. ESA 12/1966 (1966), Ehala, Martin; Kaalep, Heiki-Jaan; Kilgi, Annika; Viks, Ülle. Tänapäeva eesti keele uurimine. Morfoloogia. ESA 48/2002 (2004). Eesti keele uurimise analüüs, Vilbaste, Gustav. Rahvapäraste taimenimede kogumise katseid möödunud sajanditel. ESA II/1956 (1956), Vadja taimenimesid. ESA III/1957 (1957), Kaukaasia eestlaste keelest ja rahvaluulest. ESA VI/1960 (1960), Eduard Ahrensi katseid eesti kirikukeele parandamiseks. ESA VII/1961 (1961), Villup, Astrid. Adverbaalse sõnavara statistilisest struktuurist. ESA 19 20/ (1975), Värv, Valve. (Hilisem Põlma). Ühest onomatopoeetilisest verbiperest eesti kirjakeeles. ESA 11/1965 (1965), Sõnasisesed konsonandid eesti onomatopoeetilistes verbides. ESA 12/1966 (1966), Vääri, Eduard. Keeleliste vahendite tarvitamiset A. Hindi poolt romaanis Tuuline rand II. ESA I (1955), Soomeugriline sõnavara eesti sugulasnimedes. ESA II/1956 (1956), Mõnede sõnaliikide piirist ja funktsiooni muutumisest lauses. (Kirjakeele materjalide põhjal.) ESA IV/1958 (1959), Liivi keele uurimise ajaloost. ESA V/1959 (1959), Fenno-ugristika aastail ESA 11/1965 (1965), aastat esimeste liivikeelsete raamatute ilmumisest. ESA 11/1965 (1965), Õim, Asta. Hing keeles ja meeles. ESA 47/2001 (2002), Sõna õhk semantikast. ESA 49/2003 (2004), ree- ja kelgu-kujundist eesti fraseoloogias. ESA 50/2004 (2005), Õim, Haldur. Huno Rätsep 60. Piirjooni ühele arengujärgule eesti keeleteaduses. ESA 33/1987 (1989), Õim, Katre. Mõistega kiiresti seotud võrdluste sünonüümiasuhetest. ESA 49/ 2003 (2004), Fraseologism versus kõnekäänd. ESA 50/2004 (2005), Õispuu, Jaan. Karjala kirjakeele grammatikad ja lingvistika oskussõnavara. ESA 279 raamat70.pmd 279

24 29/1983 (1985), Karjalased, karjala keel ja karjala keeleseadus. ESA 44 45/ (2000), KOOSTANUD HELJU KAAL 280 raamat70.pmd 280

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc EESTI MURRETE UURIMINE WIEDEMANNIST VIITSONI Karl Pajusalu Tartu Ülikool Ettekanne konverentsil Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II Väike-Maarja, 24. 25. aprill 2013 On mitmeti tähendusrikas, et tähtsaim

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

oma_keel_2002_01

oma_keel_2002_01 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Sõnaraamatud Eesti-Inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk Eesti kirjakeele

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

OK_ indd

OK_ indd Vaatmikesari eesti keelest Helle Metslang Emakeele Seltsi juhatuse esimees Haridus- ja teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Eesti kirjandusmuuseumi ja Tartu ülikooli multimeediakeskuse koostöös on valminud

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

oma_keel_2003_01

oma_keel_2003_01 Kust on pärit eesti aeg? Sven-Erik Soosaar eesti keele instituudi teadur Aeg on lahutamatu osa inimteadvusest. Kuidas tajub eestlane aega ja mismoodi jagab eesti keel aega väiksemateks ja suuremateks ühikuteks?

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Valmet, Aino. Inventarinimistu

Valmet, Aino. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 123 VALMET, AINO Inventarinimistu 1922-1992 SISSEJUHATUS VALMET, AINO (5. apr. 1928-22. märts 1993), eesti filoloog, Tartu ülikooli õppejõud Aino Valmet sündis Pärnus teenistuja

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

ES

ES K e e l e n õ u a n n e - - - - - - - - - - - - - - - - - Nimisõnafraasi sõnajärjest Mati Erelt Tartu ülikooli emeriitprofessor Nimisõnafraas on nimisõnalisest põhjast ja selle laienditest ehk täienditest

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 4 Eesmärgid: Eesti keele kui rahvuskultuuri kandja väärtustamine; eesti keele väärtustamine avaliku suhtlusvahendina; keeleoskuse

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Eesti keele osakond Ann Metslang AKVAARIUM-TÜÜPI SÕNADE KASUTUS EESTI KIRJAKEELES Bakalaureusetöö Juhendaja dotsent Külli Habicht TARTU 2010 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bak

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bak TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bakalaureusetöö Juhendaja PhD Helen Plado Tartu 2014 Sisukord

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras EESTI KEELE HÄÄLDUS 1

Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras EESTI KEELE HÄÄLDUS 1 Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras EESTI KEELE HÄÄLDUS 1 EESTI KEELE VARAMU II 2 Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras EESTI KEELE HA A LDUS 3 Sarja peatoimetaja:

Rohkem

Tartu laulupeo Enne ja Nüüd kava Laulupidu on pühendatud Miina Härma 150. sünniaastapäevale. Ühendkoor Mihkel Lüdig (Friedrich Kuhlbars) juhatab Riho

Tartu laulupeo Enne ja Nüüd kava Laulupidu on pühendatud Miina Härma 150. sünniaastapäevale. Ühendkoor Mihkel Lüdig (Friedrich Kuhlbars) juhatab Riho Tartu laulupeo Enne ja Nüüd kava Laulupidu on pühendatud Miina Härma 150. sünniaastapäevale. Ühendkoor Mihkel Lüdig (Friedrich Kuhlbars) juhatab Riho Leppoja Fredrik Pacius (Johann Voldemar Jannsen) juhatab

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureuse too Helena Metslang.doc

Microsoft Word - Bakalaureuse too Helena Metslang.doc TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE ÕPPETOOL HELENA METSLANG SIHITISEKÄÄNDELISED MÄÄRUSED EESTI KEELES Bakalaureusetöö Juhendaja professor Mati Erelt Tartu 2005 SISUKORD 1. Sissejuhatus...4

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

ADO GRENZSTEINI JÄLG HÄÄLIKUVÄLTE TEOORIA EDULOOS JA EKSITUSTES MATI HINT Ado Grenzsteinil on oma koht eesti keele edendamise loos. Põhjusega tuuakse

ADO GRENZSTEINI JÄLG HÄÄLIKUVÄLTE TEOORIA EDULOOS JA EKSITUSTES MATI HINT Ado Grenzsteinil on oma koht eesti keele edendamise loos. Põhjusega tuuakse ADO GRENZSTEINI JÄLG HÄÄLIKUVÄLTE TEOORIA EDULOOS JA EKSITUSTES MATI HINT Ado Grenzsteinil on oma koht eesti keele edendamise loos. Põhjusega tuuakse esile tema 1600 uudissõnaga Eesti Sõnaraamatut (Grenzstein

Rohkem

EESTI KEEL AKADEEMILISE EMAKEELE SELTSI AJAKIRI 1035 (XIV) IMMlMMiM*NttN*Mj! (ENSV Toimetus: Juulius Mägiste Elmar Elisto Peatoimetaja Toimetussekretä

EESTI KEEL AKADEEMILISE EMAKEELE SELTSI AJAKIRI 1035 (XIV) IMMlMMiM*NttN*Mj! (ENSV Toimetus: Juulius Mägiste Elmar Elisto Peatoimetaja Toimetussekretä EESTI KEEL AKADEEMILISE EMAKEELE SELTSI AJAKIRI 1035 (XIV) IMMlMMiM*NttN*Mj! (ENSV Toimetus: Juulius Mägiste Elmar Elisto Peatoimetaja Toimetussekretär Joh. V. Veski Taptu 1935 Akadeemilise Emakeele Seltsi

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 7 Eesmärgid: 7. klassi lõpetaja 1) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust; 2) tuleb toime

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTA

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTA Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTAMINE 3 4-AASTASTEL SIMULTAANSETEL KAKSKEELSETEL LASTEL

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA EESTI KEEL Eesti keel põhikoolis (1) Eesti keelel kui emakeelel ja õppekeelel on eriline koht õppekavas. Eesti keele hea valdamine loob eeldused eesti kultuuri tundmaõppimiseks ja väärtustamiseks ning

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku keelekasutuse, mõtlemis-, analüüsi- ja üldistamisoskuse

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

Emakeele Selts

Emakeele Selts Ülle Lennuk Tallinna ülikooli keeletoimetamise magister Uuenduslik ja alalhoidlik Tuglas Friedebert Tuglase novellide Popi ja Huhuu ja Hingemaa eri redaktsioonide keelelisi ning stiililisi muutusi uurides

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Estonian-Papers-in-Applied-Linguistics_Vol10

Estonian-Papers-in-Applied-Linguistics_Vol10 doi:10.5128/erya10.04 MORFOSÜNTAKTILISE JA LEKSIKAALSE VARIEERUMISE PIIRIDEST: ILUKIRJANDUS- JA ÕPPIJAKEELE KASUTUSMUSTRITE VÕRDLUS Pille Eslon Ülevaade. Artiklis avaldatud klasteranalüüsi tulemused on

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

Microsoft Word - emakeeleolympiaad_7_8_kl.doc

Microsoft Word - emakeeleolympiaad_7_8_kl.doc 2011/2012. õppeaasta EMAKEELEOLÜMPIAAD 7. 8. klass Piirkonnavoor 20. jaanuar 2012 PUNKTID KOKKU Õpilase ees- ja perekonnanimi... Klass... Kool... Õpetaja ees- ja perekonnanimi... ÜLESANNE 1 HOMONÜÜMID

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistrit

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistrit TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistritöö Juhendaja Raili Pool TARTU 2015 Sisukord Sissejuhatus...3

Rohkem