Valmet, Aino. Inventarinimistu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Valmet, Aino. Inventarinimistu"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 123 VALMET, AINO Inventarinimistu

2 SISSEJUHATUS VALMET, AINO (5. apr märts 1993), eesti filoloog, Tartu ülikooli õppejõud Aino Valmet sündis Pärnus teenistuja perekonnas. Kooliteed alustas ta 8-aastaselt Pärnu V algkoolis ning jätkas Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumis (praegune Pärnu Koidula Gümnaasium), mõlemad koolid lõpetas klassi parimana a. asus A. Valmet õpetajana tööle Pärnu I Mittetäielikus Keskkoolis ning hakkas kaugõppes Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keelt õppima. Aasta pärast läks ta üle statsionaari. Aastail õppis A. Valmet aspirantuuris aastast alates töötas ta eesti keele kateedris, algul õppeülesande täitjana, a. oktoobrist 0,5 koormusega õpetajana ning kandidaadiväitekirja kaitsmise järel a. juba täiskohal. J.V. Veski juhendamisel valminud väitekiri Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles oli esimene nii ulatuslik detailuurimus eesti vanemast kirjakeelest aastal sai A. Valmetist vanemõpetaja, neli aastat hiljem valiti ta dotsendi kohusetäitjaks. Dotsendi kutse kinnitati a oli A. Valmet eesti keele lektor Oulu ülikoolis soome ja saami keele instituudis, kus ta õpetas eesti keelt alg- ja järgkursusel. Lisaks jagas ta teadmisi eesti keelest ning kultuurist nii õpetajate ettevalmistusosakonnas kui ka eesti keele ringis ning esines teaduslike ettekannetega. Õpetamise kõrval kuulas ta ise loenguid lingvistilise uurimistöö metoodikast, läänemere soome keelte ajaloost ning lapi keelest ja kultuurist. Koos Helsingi ülikooli foneetikalabori töötajatega käis ta 22. juulil 1974 lindistamas eesti asukaid Kabböle kalurikülas Lõuna-Soomes a. septembris õpetas A. Valmet külalislektorina eesti ja soome keelt Novosibirski ülikoolis ning kogus keeleainest sealsetelt eestlastelt. A. Valmeti viimaseks avalikuks esinemiseks igapäevase ülikoolitöö kõrval jäi 6.mail a. Oulu ülikoolis eesti keele päeval peetud ettekanne A. Saarestest. Sügisest alates viibis ta korduvalt ravil Tartu ja Tallinna haiglates. A. Valmet suri 22. märtsil a. Tallinnas ning on maetud oma vanemate kõrvale Pärnu Metsakalmistul. x x x Aino Valmet oli eelkõige kõrgkoolipedagoog. Oma tööd eesti keele kateedris alustas ta noorele õppejõule tavapäraselt praktilise eesti keele õpetamisega muulastele, lugedes ühtlasi kursust ajaloolisest grammatikast ning erikursust 17. saj. eesti kirjakeelest. Järgnevail aastakümneil jätkas ta tänapäeva eesti keele õpetamist eesti filoloogidele ning teiste teaduskondade venekeelsetele rühmadele, pidades loenguid ja seminare eesti keele ajaloost, eesti murretest, tõlkeprobleemidest, leksikoloogiast, keelefilosoofia küsimustest, foneetilisest transkriptsioonist jms. Ta on juhendanud 33 diplomitööd ning arvukalt kursuse-, võistlus- ja konverentsitöid. Kolme ja poole aastakümne jooksul on tema head organiseerimisvõimed rakendust leidnud üliõpilaste suviste murdepraktikate korraldamisel, samuti on ta juhtinud suuremat osa eesti keele kateedri õppesõitudest ja ekspeditsioonidest nii erinevatele Eesti murdealadele kui ka vadjalaste, liivlaste, lutside ning leivude juurde. Aastail (?) ja juhendas A. Valmet ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri ringi.

3 A. Valmetil oli palju ühiskondlikke ülesandeid. Ta oli ajaloo-keeleteaduskonna ametiühingubüroo esinaine, ka Haridustöötajate, Kõrgemate Koolide ja Teaduslike Töötajate Ametiühingu Üleliidulise Presiidiumi Keskkomitee liikmekandidaat Moskvas. Ta on kuulunud Eesti NSV Haridusministeeriumi eesti keele ainekomisjoni, vene õppekeelega koolide eesti keele ja kirjanduse õppekirjanduse komisjoni ning üliõpilaste keele ja kirjanduse alase olümpiaadi TRÜ ja vabariiklikku komisjoni a. alates oli A. Valmet ülikooli raamatukogu konsultant eesti keele kateedris, aastast Kirjandusmuuseumi väljaande Paar sammukest... toimetuskolleegiumi ja TRÜ tõlkekabineti nõukogu liige ning hiljem ka tõlkevõistluse žürii liige. Pikaajaline ja tihe koostöö sidus A. Valmetit Emakeele Seltsiga, mille liikmeks ta oli alates a. Viis aastat hiljem valiti ta seltsi murdetoimkonda ja murdematerjalide kogumise võistluse žüriisse, kuhu ta väikeste vaheaegadega kuulus aastani a. lisandus tegevus seltsi keeletoimkonnas. A. Valmet oli sage esineja nii Emakeele Seltsi koosolekutel kui ka kooli keelepäevadel. Teadusettekandeid on ta pidanud paljudel konverentsidel ja kongressidel nii Eestis kui välismaal. A. Valmeti sulest on ilmunud üle 50 teadusartikli väga mitmesugustel teemadel, V. Alttoaga kahasse on kirjutatud monograafia XVII ja XVIII sajandi alguse eestikeelne juhuluule (1973) a. Tallinnas peetud III rahvusvaheliseks fennougristikakongressiks valmis tema osalusel kaks omanäolist raamatut: U. Kolgi ja R. Ritsinguga koostatud vihik soome-ugri rahvalauludest Leegajused ning ühistöös P. Palmeose ja J. Peegliga artiklikogumik Saaremaast Sajaanideni Teaduslike ja populaarteaduslike tööde kõrval on A. Valmet koostanud argivajadustest lähtuvaid õppematerjale, metoodilisi juhendeid jms ning keeleliselt redigeerinud teiste tehtut a. ilmus A. Valmeti, E. Turu ja E. Uuspõllu Учебник эстонского языка, milles A. Valmetil oli suurim osa ja 1996 ilmusid vastavalt 2. ja 3. täiendatud ja ümbertöötatud trükk. Õpik on Jaapanis inglise keelde tõlgitud ning seda kasutatakse sealsete noorte fennougristide õpetamisel. Vanema kirjakeele ja kirjameeste hea tundjana tegi A. Valmet kaastööd O. Kruusi koostatud Eesti kirjarahva leksikonile (1995), temalt pärinevad ülevaated J.V. Veski, C. Blume ja üheksa juhuluuletaja kohta. Ta on kirjutanud eessõna haruldaseks muutunud A. Saareste, A.R. Cederbergi kogumiku Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi faksiimiletrükile ning täiendanud seda kahe uurijaile muidu raskesti kättesaadava tekstiga. A. Valmeti tööd on tunnustatud aukirjade ja diplomitega ja Tööveterani medaliga (1984). Aino Valmeti arhiivipärandi andis TÜ Raamatukogule üle tema õde Rita Ehrlich a. sügisel (tulme nr. 1993:39). Ulatuslik materjal sorteeriti ja korraldati Aino Valmeti isikuarhiivina (F 123) aastatel Kasutatud kirjandus: Ariste, P. Aino Valmeti juubeliks. TRÜ. 1978, 7. aprill. Uuspõld, E. Aino Valmetit mälestades Keel ja Kirjandus. 1993, nr. 7. Viitso, T.-R. Aino Valmetit mälestades. E.k.kat.dots Universitas Tartuensis. 1993, 8. aprill.

4 SISUKORD I Biograagfilised materjalid 1 II Õpingutega seotud materjalid 2 III Töö Tartu ülikoolis 1. Õppetöö korraldamisega seotud materjalid 6 2. Loengud 8 3. Ekspeditsiooni- ja praktikapäevikud ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid Ametiühingutegevust kajastavad materjalid 12 IV Tegevus Oulu ja Novosibirski ülikoolis 1. Oulu ülikoolis peetud loengud Oulu ülikoolis kuulatud loengud Novosibirski ülikoolis peetud loengud 14 V Teaduslik ja loominguline tegevus 1. Kandidaadiväitekirjaga seotud materjalid Teoste käsikirjad ja nende väljaandmisega seotud materjalid Artiklite, ettekannete ja kõnede käsikirjad Materjalikogud Retsensioonid 27 VI Kirjavahetus 1. Kirjad A. Valmetile A. Valmeti mustandkirjad Teiste isikute kirjad 86 VII Varia 88 VIII Fotod 1. Üksikisikute portreefotod TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna õppejõud ja üliõpilased Murdepraktikad ja ekspeditsioonid Konverentsid ja ekskursioonid Emakeele Selts A. Valmeti sugulased, sõbrad, tuttavad Kohavaated Varia 98 IX Teiste isikute materjalid 98

5 1 I Biograafilised materjalid 1 A. Valmeti ema- ja isapoolne sugupuu. [1950. a-d?] 2 A. Valmeti autobiograafiad ja isiklik leht kaadrite arvestamiseks. Käsi- ja masinakirjas. [1956]-15. mai Tartu 2 Eesti ja vene k. 3 A. Valmeti teenistuskäiku kajastavad materjalid, teaduslike tööde nimekirjad. Käsi-ja masinakirjas. 12. dets [1990]. Tartu. 76 l. Eesti ja vene k. 4 A. Valmeti TRÜ lõpudiplom koos hinnetelehega, aspirandi tõend ja õpinguraamat, kandidaadidiplom, dotsendi tunnistus jms. Trükitud ja masinakirjas. 30. juuni juuni Tartu, Moskva 6 dokumenti Eesti ja vene k. 5 A. Valmeti aukirjad ja diplomid. 14. nov mai Tartu, Helsingi, Märjamaa, Tallinn, Oulu, Haapsalu 13 dokumenti 6 Materjalid seoses A. Valmeti stažeerimisega ENSV TA Fr. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis. Käsi- ja masinakirjas. 25. nov [1983]. Tartu 7 l. 7 Materjale seoses A. Valmeti komandeeringutega. Käsi- ja masinakirjas. 30. juuni apr Tartu, Oulu 3 Eesti, vene ja soome k. 8 Materjale seoses A. Valmeti komandeeringutega Oulu ülikoolis Käsi-ja masinakirjas. 8. juuli nov Tallinn, Tartu 70 l. Eesti ja vene k.

6 2 9 A. Valmetile saadetud kutsed. Käsikirjas ja trükitud Tartu 7 l. 10 A. Valmetile kingitud visiitkaardid. 8 l. 11 Valmet, Aino Päevikumärkmed. 9. aug juuli Pärnu, Läänemaa, [Tartu], Ridala. 40 l. 12 Valmet, Aino Jutukatkendid ja luuletused. 21. dets sept [Pärnu, Tartu] 2 13 Valmet, Aino Joonistused ja akvarellid sept l. II Õpingutega seotud materjalid 14 [Adams, Valmar] Vene kirjandus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane V. Rebane. 8. veebr.-18. mai (2 vihikut, 3 kaustikut) 15 [Adams, Valmar] Vene kirjandus XX sajandil. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Leesik. 1. sept.-10. nov l. (3 vihikut) 16 Ariste, Paul Läänemeresoome keeled. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 6. sept mai l. (5 vihikut) 17 [Ariste, Paul] Vadja keel. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 20. veebr.-8. mai l. (3 vihikut)

7 3 18 [Ariste, Paul?] Üldine keeleteadus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 7. sept.-24. dets l. 19 [Eek, Arvo] Eesti keele foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane. 2. dets l. 20 Eek, Arvo Eesti foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud dots. A. Valmet. 9. sept.-2. dets l. (3 kladet) 21 [Eek, Arvo] Eesti keele foneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud dots. A. Valmet. 11. märts-15. juuni Eesti keele ajalooline foneetika (häälikulugu). Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane. Vt. F 123, s Eesti keele eriseminaride protokollid dets l. Protokollinud: V. Hiio, I. Korjus, J. Hanson. 23 Elango, Aleksander Pedagoogika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 2. sept mai l. (2 kaustikut) 24 Ettekannete konspekte. Üles kirjutanud A. Valmet. 8. veebr apr l. Ettekannete autorid: A. Kask, J.V. Veski, J. Peegel, P. Kokla, O. Parmasto, E. Aul, Tobias?, H. Rätsep, P. Ariste. 25 Kasik, Reet Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Loeng TRÜ-s. [Mitte enne a.] 84 l. L defektol. III k. üliõpilaste kontrolltööde vigade tabel.

8 4 26 [Kask, Arnold] [Eesti keele ajalooline morfoloogia]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 5. sept jaan l. (7 vihikut, 1 kaustik) 27 Kask, Arnold Eesti keele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane V. Pressjärv [Kingisepp]. 14. veebr.-28. märts l. 28 [Kask, Arnold] Eesti kirjakeele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 8. veebr.-31. mai l. (3 kaustikut ja 1 vihik) 29 Kask, Arnold Eesti kirjakeele ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane M. Rõigas. [Enne a.] 8 (2 kaustikut) Kask, Arnold 50 aastat eesti kirjakeelt. Eriseminar TRÜ-s, üles kirjutanud M. Meho. Vt. F 123, s Kriitika ja žurnalistika ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane S. Joa. 7. veebr.-23. mai l. 31 Käosaar, Juhan Eesti kirjanduse ajalugu. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 2. sept mai (5 vihikut, 4 kaustikut) L. 1-8: Eesti kirjanduse ajaloo õppekava õpetajate instituutidele. L. 61 märge: A. Annisti loeng. L. 195 märge: asp. A. Vinkel. 32 Laugaste, Eduard Sissejuhatus eesti ja soome rahvaluulesse. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 6. sept dets l. (4 vihikut, 2 kaustikut)

9 5 33 [Laugaste, Gerda] Eesti keele õpetamise metoodika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 9. veebr.-25. mai l. (2 vihikut, 1 kaustik) 34 [Laugaste, Gerda] Üldfoneetika. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane [H.] Välipõllu. 11. veebr.-23. dets l. 35 [Palmeos, Paula Eesti keele sõnavara.]. Erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 7. sept mai l. (7 vihikut) 36 [Palmeos, Paula Eesti murded]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 7. veebr.-20. dets l. (3 vihikut, 1 kaustik) 37 Peebo, Jaak Tänapäeva eesti keel. [Morfoloogia]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane K. Mertens. 25. sept.-15. okt l. (1 klade, 1 kaustik) 38 Rätsep, Huno Uusi suundi kaasaja keeleteaduses. Erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane M. Meho. 4. sept.-2. okt l. L : A. Kase eriseminar 50 aastat eesti kirjakeelt. 39 Sõnavaraõpetus. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane. [1970. a-d] 335 l. (4 kladet) L : Eesti keele ajalooline foneetika (häälikulugu). 40 Valmet, Aino Pedagoogilise praktika päevik Tartu II Keskkoolis. 14. sept jaan l. L : A. Valmeti märkmed tundide ja loengute külastamisel. 41 [Vene ja eesti keele kõrvutav grammatika]. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane V. Alas. [Mitte enne 1960] 35 l.

10 6 42 [Veski, Johannes Voldemar] Eesti keele semasioloogia ja süntaks. Eesti keele erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane V. Saage. 9. sept.-11. nov Pliiatsikiri. 43 [Veski, Johannes Voldemar] Semasioloogia. Eesti keele erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane L. Nelke. 2. sept.-9. dets l. L. 59: kordamisküsimused eesti keele semasioloogias ja süntaksis. 44 Veski, Johannes Voldemar Semasioloogia. Eesti keele erikursus TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane A. Valmet. 7. sept mai l. (2 kaustikut) 45 Õim, Haldur Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Loeng TRÜ-s, üles kirjutanud üliõpilane K. Mertens. 5. sept veebr l. III Töö Tartu Ülikoolis 1. Õppetöö korraldamisega seotud materjalid 46 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogia osakonna erikursuste ja -seminaride programmid ning tööjuhendid. Koost. A. Valmet jt õppejõud. Käsikirjas ja paljundused A. Valmeti märkmetega. 22. nov [pärast 1984] 39 l. 47 Tänapäeva eesti keele programmid ja tööjuhendid TRÜ ajalookeeleteaduskonna bibliograafia, defektoloogia ning eesti ja lääne filoloogia üliõpilastele. Koost. A. Valmet jt õppejõud. Käsikirjas ja paljundused A. Valmeti märkmetega. 11. okt [1985] 98 l. 48 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonnas õpetatavate ainete programmid ja tööjuhendid. Koost. A. Valmet jt õppejõud. Trükitud, käsi- ja masinakirjas, A. Valmeti märkmetega. 13. sept veebr

11 Küsimustik eesti murdeainestiku kogumiseks. Paljundus. 2. Murdematerjalide kogumisest. Metoodiline juhend. Trükis. 1958; A. Valmeti koostatud juhendid kursusetööde koostamiseks eesti keelest. Käsi-ja masinakirjas [1967] 2 51 A. Valmeti koostatud mitmesuguste õppeainete ajajaotusplaane TRÜ defektoloogiaosakonnas, eesti ja lääne filoloogia ning raviosakonna vene õppekeelega üliõpilastele. Käsi- ja masinakirjas. 12. okt l. 52 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogia üliõpilaste tunniplaanid. Masinakirjas. 5. juuni juuni l. L. 1 defektne 53 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja kordamisküsimused tänapäeva eesti keeles. Käsi- ja masinakirjas. 16. juuni l. 54 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja kordamisküsimused tänapäeva eesti keeles defektoloogidele. [197...] 5 l. 55 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna riigieksami piletid ja kordamisküsimused eesti kirjanduses. Käsi- ja masinakirjas l. 56 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eksamipiletid eesti ja vene keele kõrvutavas grammatikas ning defektoloogias. 25. jaan l. Pd pilet 1 (eesti ja vene keele kõrvutav grammatika) 2. Loengud 57 Valmet, Aino Eesti dialektoloogia. Materjale loenguks TRÜ-s. [ a-d] 125 l.

12 8 58 Valmet, Aino Eesti ja vene keele kõrvutav grammatika. Loeng TRÜ-s. [1960. a-te I pool] 245 l. L : I. Korjuse konspekt vene laenudest. 59 Valmet, Aino [Eesti keele foneetika.] Peatükke loengutest TRÜ-s. Varasem variant. [1970. a-d] 180 l. 60 Valmet, Aino [Eesti keele foneetika.] Peatükke loengtest TRÜ-s. Hilisem variant. [1980] 319 l. 61 Valmet, Aino Eesti kirjakeele ajalugu. Peatükke loengutest TRÜ-s. [ a-d] 770 l. 62 Valmet, Aino Eesti kirjakeele ajalugu. Peatükke loengutest TRÜ-s. Erinevad variandid. [ a-d] Valmet, Aino [Eesti foneetika areng.] Loeng TRÜ-s. [1960. a-d] 4 Def., autori numeratsioonis pd. l Valmet, Aino [Foneetiline transkriptsioon]. Erikursus TRÜ-s. [ a-d] 95 l. 65 Valmet, Aino 20. sajandi kirjakeel. Loeng TRÜ-s vene filoloogidele. [1980. a-d] 20 l. 66 Valmet, Aino Kaudne kõneviis eesti läänemurdes. Loeng dotsendikutse taotlemiseks. 2 varianti. 24. apr

13 9 67 Valmet, Aino Kirjakeel ja keelekorraldus. Erikursus TRÜ-s. [1960. a-d] 34 l. 68 Valmet, Aino Läänemurre. Materjale loenguteks TRÜ-s. [1960. a-d - pärast 1983] 649 l., 1 separaat 69 Valmet, Aino Leksikoloogia. Loeng TRÜ-s. [1960. a-d - pärast 1984] 84 l. 70 Valmet, Aino Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Loengu stenogramm A. Valmeti käsikirjal. märkmetega, E. Turu arvamus stenogrammist ja väljavõte stenogrammi arutluskoosoleku protokollist. Masinakirjas apr l. 71 Valmet, Aino Tuletusõpetus. Materjale loenguteks TRÜ-s. Käsi- ja masinakirjas. [1960. a-d] 137 l. 72 Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Sisehäälikud, astmevaheldus, sõnaliigid. Peatükke loengutest TRÜ-s. Erinevad variandid. [ a-d] Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Ortograafia. Peatükke loenguteks TRÜ-s. [ a-d] Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Sõnade liitmine. Kokku ja lahku kirjutamine. Peatükke loengutest TRÜ-s. [ a-d] 216 l. 75 Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Süntaks. Materjale loenguteks TRÜ-s. [ a-d] 11

14 10 76 Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Grammatilised kategooriad. Peatükke loengutest TRÜ-s slaavi filoloogidele. [1980. a-d] 70 l. 77 Valmet, Aino Tänapäeva eesti keel. Loeng TRÜ-s lääne filoloogidele. [Pärast 1983] 40 l. 78 Valmet, Aino Õigekeelsuse printsiipidest. Erikursus TRÜ-s tänapäeva eesti keelest. [1960. a-d] 15 l. 3. Ekspeditsiooni- ja praktikapäevikud 79 Valmet, Aino Ekspeditsioonipäevik ja murdetekste kogumisretkelt Tahkuranna vallas aug l. Pliiatsikirjas. L. 1: A. Kase juhendid, l. 2-5: juhendid kohanimede kogumiseks. 80 Valmet, Aino Ekspeditsioonipäevik kogumisretkelt Võnnu kihelkonnas. 20. juuli-9. aug Pliiatsikirjas. 81 Valmet, Aino Märkmed õppesõidult Läänemaale aug l. 82 Valmet, Aino Murdepraktika päevik Varblast juuli l. L. 7: ajalehelõigend. 83 Valmet, Aino Märkmeid Novosibirski oblasti eestlaste kohta. 10. sept l.

15 11 4. ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid 84 TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid (aruanded, tööplaanid, põhikiri, konverentside programmid). Käsi- ja masinakirjas, trükitud okt l., 4 trükist L. 29: H. Saare kiri ringi esimehele M. Põldmale. 85 TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi tegevust kajastavad materjalid (aruanded, kirjavahetus, tööplaanid, mälestused, artiklid jms). Käsi- ja masinakirjas, trükised dets l. L. 11: J.V. Veski kiri, l. 48: A. Kase kiri, l. 66: K. Muru kiri, l. 73: R. Kulli kiri, l : H. Peebu kirjad. 5. Ametiühingutegevust kajastavad materjalid 86 Valmet, Aino Aruanne TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna a/ü büroo õppe- ja kasvatustöö sektori tööst 1964/65. õppeaastal. [1965] 1 Pliiatsikirjas. 87 A. Valmeti tööd Haridustöötajate, Kõrgemate Koolide ja Teaduslike Töötajate Ametiühingu Üleliidulise Presiidiumi Keskkomitees kajastavad materjalid (otsused, kirjad, ettekannete käsikirjad). Käsi- ja masinakirjas, trükitud. [9. jaan märts 1969] 44 l. Eesti ja vene k. Osal. pliiatsikirjas. IV Tegevus Oulu ja Novosibirski ülikoolis 1. Oulu ülikoolis peetud loengud 88 Valmet, Aino [Eesti keele algkursus. Sissejuhatus, foneetika]. Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 138 l.

16 12 89 Valmet, Aino [Eesti keele algkursus. Morfoloogia]. Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 169 l. 90 Valmet, Aino Käänete funktsioonid eesti ja soome keeles. Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 88 l. 91 Valmet, Aino [Eesti keele jätkukursus. Süntaks.] Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 70 l. Autori numeratsioonis pd. l Valmet, Aino [Eesti keele jätkukursus. Derivatsioon.] Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 50 l. 93 Valmet, Aino Eesti kirjandus. Loengud Oulu ülikoolis. [ ] 148 l. 94 Valmet, Aino Kokkuvõttev sissejuhatus eesti murrete kujunemisest. Loeng Oulu ülikoolis nov l. 2. Oulu ülikoolis kuulatud loengud 95 Aluskeel. Häälikuajalugu. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 22. jaan.-30. apr Oulu. 6 Soome ja eesti k. Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopia). 96 Lapi keel. Loengud Oulu ülikoolis. Valguskoopia masinakirjast [1973] 11

17 13 97 Lapi keel. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 17. sept apr Oulu. 136 l. Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopiad). 98 [Lapi keele ortograafia]. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 21. jaan apr Oulu. 2 Osa lehti tundmatu käekirjaga (valguskoopia). 99 Lapi kirjandus. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 24. jaan.-4. apr Oulu. 20 l. Eesti ja soome k. 100 Lapi kultuur. Loengud Oulu ülikoolis, üles kirjutanud A. Valmet. 17. okt apr Oulu. 45 l. Soome ja eesti k. 3. Novosibirski ülikoolis peetud loengud 101 Valmet, Aino О некоторых характeрных чертах, свойственных эстонскому языку [особенно по сравнению с русским языком]. Loeng Novosibirski ülikoolis. Sept Novosibirsk 3 Vene k. 102 Valmet, Aino Некоторые заметки о хисториографии и изучении эстонского языка. Loeng Novosibirski ülikoolis. Sept Novosibirsk. 26 l. Vene k. V Teaduslik ja loominguline tegevus 1. Kandidaadiväitekirjaga seotud materjalid 103 Materjale seoses A. Valmeti kandidaadiväitekirja koostamisega (individuaalne tööplaan, ankeedivastused, väljavõtted koosolekute protokollidest, märkmeid väitekirja kohta). 18. nov dets l. Vene ja eesti k.

18 Valmet, Aino Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles ( ). Kandidaadiväitekirja sissejuhatava osa 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas hilisemate parandustega. [ ] 68 l. L. 1: P. Ariste märge jidišis. 105 Valmet, Aino Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles ( ). Kandidaadiväitekirja I ja II peatüki esialgsed variandid. Käsi- ja masinakirjas. [ ] Valmet, Aino Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles ( ). Kandidaadiväitekirja III peatükk. Käsi- ja masinakirjas, hilisemate parandustega. [ ] 140 l. 107 Valmet, Aino Pluurali partitiiv eesti vanemas kirjakeeles. Kandidaadiväitekirja kokkuvõtte 2 varianti. [ ] 37 l. 108 Valmet, Aino Партитив множественного числа в эстонском литературном языке раннего периода [ ]. Kandidaadidiss. autoreferaat. Masinakirjas käsikirjal. märkustega. 21 mai Tartu. 3 Vene k. 109 A. Valmeti kandidaadiväitekirja oponentide P. Ariste ja A. Kase ning juhendaja J.V. Veski arvamused. A. Valmeti vastused oponentidele. Käsi- ja masinakirjas juuni Valmet, Aino [Kõne kandidaadiväitekirja kaitsmisel.] Masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. 27. juuni Def., pd. lõpp.

19 A. Valmeti kandidaadiväitekirja kaitsmise stenogramm ja väljavõte TRÜ Õpetatud Nõukogu koosoleku protokollist A. Valmetile filoloogiateaduste kandidaadi kraadi kinnitamise kohta. Masinakirjas. 27. juuni-14. juuli l. Vene ja eesti k. 2. Teoste käsikirjad ja nende väljaandmisega seotud materjalid 112 A. Valmeti, P. Palmeose ja J. Peegli koostatud kogumiku Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi artiklid A. Valmeti ja P. Palmeose käsikirjaliste parandustega. Käsi- ja masinakirjas. 28. veebr.-15. apr l. Pd. H. Keema, S. Nigoli, V. Palli, P. Ariste, T.-R. Viitso, A. Künnapi ja M. Mägra artiklid. Ilmus A. Valmeti, P. Palmeose ja J. Peegli koostatud kogumiku Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi väljaandmisega seotud dokumendid - kirjavahetus autorite ja kirjastusega Valgus, annotatsioonid, kirjastuslepingud. Käsi- ja masinakirjas. 19. veebr veebr l. Eesti ja vene k. 114 Alttoa, V., Valmet, A. XVII ja XVIII sajandi alguse eestikeelne juhuluule. Käsi- ja masinakirjas, hilisemate parandustega. 15. nov jaan Tartu, Tallinn. 11 L. 1-3: P. Ariste ja A. Kase arvamused ja kirjastusleping. Def., pd. V. Alttoa sissejuhatav osa ja A. Valmeti osa lõpp. Ilmus Valmet, Aino Эстонское литературное произношение. [Õppevahend.] Masina- ja käsikirjas. 9 juuni veebr L : V. Danilovi, K. Rummo ja P. Ariste retsensioonid. Eesti keeles 116 A. Valmeti, E. Uuspõllu ja E. Turu õpiku Учебник эстонского языка I ja II trüki väljaandmisega seotud materjalid prospektid, annotatsioonid, kirjastuslepingud, arvamused ja hinnangud õpikule, kirjavahetus kirjastusega Valgus. Käsi- ja masinakirjas. 28. mai juuni Eesti ja vene k. Õpiku I tr. ilmus 1981, II tr

20 Valmet, Aino Eesti kirjakeele ajaloo lugemik keskkoolile. Prospekt, arvamused selle kohta ja kirjavahetus seoses lugemiku väljaandmisega. Märts dets Tartu, [Tallinn]. 16 l. Ei ole ilmunud. 3. Artiklite, ettekannete ja kõnede käsikirjad 118 Valmet, Aino Andrus Saareste eesti murdeuurijana. Oulu ülikoolis eesti keele päeval peetud ettekande 2 varianti. 6. mai l. Ilmunud: Oulun Yliopiston suomen ja saamen kielen taitoksen tutkimusraportteja. 35. Oulu, Valmet, Aino Andrus Saareste juuni l. Ilmunud lühendatult: Postimees, Valmet, Aino Anton Thor Hellest ja tema grammatikast. Ettekanne Emakeele Seltsi koosolekul 23. ja 26. okt l. 121 Valmet, Aino Armastatud õppejõud. [Kõne J.V. Veski 80. sünnipäeval.] Masinakirjas. [27. juuni 1953] 122 Valmet, Aino Aruanne murretest ja murdepraktikast. Ettekande käsikiri. [Pärast 1977] 8 l. 123 Valmet, Aino Diskussioon keele süsteemipärasuse küsimustes. Artikli mustandkäsikiri l. Pliiatsikiri. Ilm.: Keel ja Kirjandus. 1962, 5.

21 Valmet, Aino Ed. Ahrensi seisukohad eesti keele alal. Mustandkäsikiri. [1963] 16 l. 125 Valmet, Aino [Eesti keele õpetamisest arstiteaduskonnas.] Ettekanne Arstiteaduskonna Õpetatud Nõukogus. 23. okt l. 126 Valmet, Aino Eesti keele õpetamine vene õppekeelega rühmades TRÜ-s. Käsikirja 2 varianti dets l. 127 Valmet, Aino [Eesti kirjakeele ajalugu.] Mustandkäsikiri. [1990. a-d] 46 l. 128 Valmet, Aino Eesti kirjakeele ajalugu ja piibli keeletarvitus. Ettekanne Võru õpetajatele. Mustandkäsikiri. 28. aug l. 129 Valmet, Aino Eesti kirjakeele kujunemisjooni aastail Artikli 2 varianti. [1990] 9 Ilmunud: Ученые записки Тартуского ун-та, 1990, Valmet, Aino Eesti murdeuurijate töömailt. Käsikirja 2 varianti. [1984] 15 l. Ilm. muudetult: Kodumaa, Valmet, Aino Eesti murretest. Televisiooniettekande 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. [1980. a-d] 2 Osaliselt pliiatsikirjas. Masinakirjavariant lõputa.

22 Valmet, Aino Emakeele Seltsist ja tema kaastöölistest Pärnu rajoonis. Mustandkäsikiri. [Enne 19. juunit 1980] 5 l. Pliiatsikiri. L. 5p: A. Valmeti kiri ajalehe Pärnu Kommunist toimetusele. Ilmunud: Pärnu Kommunist, Valmet, Aino F.J. Wiedemann lõunaeesti murrete uurijana. Ettekanne Soome-Eesti ühisseminaril Helsingis Soome Kirjanduse Seltsis. Mustandkäsikiri. 5. okt l. L. 1: seminari programm. 134 Valmet, Aino F.J. Wiedemann lõunaeesti murrete uurijana. Artikli mustandkäsikiri. [1987] 1 Ilmunud: Castrenianumin toimitteita. 1989, Valmet, Aino F.J. Wiedemanni keelematkad. Ettekanne Haapsalu 7. keelepäeval. 17. okt l. 136 Valmet, Aino Grammatikapeatükk Anton Thor Helle eesti keele õpetuses. Mustandkäsikirja 2 varianti. [1983] 77 l. Osal. pliiatsikirjas. Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1985, Valmet, Aino Ida Aavekukke mälestades. Artikli mustandkäsikiri. [1981] Pliiatsikirjas. 138 Valmet, Aino Johann Heinrich Rosenplänter ja Beiträge. Ettekande mustandkäsikiri koos kogutud materjaliga. [1990. a-d] 45 l.

23 Valmet, Aino Kas leidub soome edelamurretes ja eesti läänemurretes ühiseid jooni? Turu sümpoosionil peetud ettekande mustandkäsikiri ja teesid. [30. aug.-2. sept. 1988] 4 Eesti ja soome k. 140 Saar, T., Valmet, A. Kihnu murrakust ja sealsete regivärsside keelest. Mustandmaterjale ja masinakirjavariant. [1990. a-d] 26 l. Osal. pliiatsikirjas. Def., masinakirjavariant lõputa. 141 Valmet, Aino [kori-korjus tähendusest eesti keeles.] Helsingi ülikoolis keeleajaloo seminaris peetud ettekande mustandkäsikiri. [1973] 2 Autori numeratsioonis pd. l. 8. L. 1 ja 3 kaardid. Pliiatsikirjas. 142 Valmet, Aino Kuidas mitmus moodustus põhjaeesti murdeis. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. parandustega. 10. okt l. Eesti ja soome k. L. 25: P. Ariste arvamus artikli kohta. Ilm.: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Turku, Valmet, Aino Kõne E. Turu matustel. Mustandkäsikiri. [Sept. 1974] 5 l. 144 Valmet, Aino Kõne L. Koidula nim. Pärnu II Keskkoolis. Masinakirjas. Dets Valmet, Aino Käsu Hansu kaebelaul ja selle keelekasutus. Mustandkäsikiri koos kommentaaridega allikapublikatsioonile. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. parandustega. [1992] 56 l. Ilm.: Akadeemia, 1993, 1,

24 Valmet, Aino [Läänemaa keelest, keelemälestistest ja kirjameestest.] Ettekanne Märjamaa keskkooli VI keelepäeval. Mustandkäsikiri. [8. dets. 1975] 45 l. 147 Valmet, Aino Murdematerjalide kogumise metoodikast Tartu Ülikooli eesti keele kateedri kogemuste põhjal. Ettekande mustandkäsikiri. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. parandustega. 17. okt l. Eesti ja vene k. 148 Valmet, Aino Murdeteemalisi küsimusi Arnold Kasele. 3 varianti l. Pliiatsikirjas. L. 1-3 A. Kase kirjalikud vastused; l. 44 H. Kaalu koostatud nimestik A. Kase ettekannetest Emakeele Seltsi koosolekutel. Ilm.: Kodumurre. 1985, Valmet, Aino [Läänemaa sõnavara Wiedemanni sõnaraamatus.] Emakeele Seltsis peetud ettekande mustandkäsikiri. [25. mai 1969] 3 Pliiatsikirjas. Ilm.: TRÜ Toimet. 1970, Valmet, Aino Murdeuurijad Tõstamaal. Mustandkäsikiri. [19. aug. 1976] 4 l. Pliiatsikirjas. Ilm.: Pärnu Kommunist. 19. aug Valmet, Aino Mõnda Pärnu rajooni keeletarvitusest. Mustandkäsikiri Pliiatsikirjas. L. 1 A. Kase märkmed käsikirja kohta. Ilm.: Pärnu linnas ja rajoonis. Tln., Valmet, Aino Märkmeid 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eesti juhulaulude keele sõnavara kohta. Mustandkäsikiri. [1968] 74 l. Pliiatsikirjas. Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1969,

25 Valmet, Aino Несколько слов о народном хозяйстве в Советской Эстонии. Mustandkäsikiri.. [1970-a-d] 45 l. Vene k. 154 Valmet, Aino Nimede tarvitamisest suulises kõnes. [1970. a-d?] 6 l. Pliiatsikirjas. 155 Valmet, Aino Noomeni mitmusest eesti murretes. Soome-ugri keelte dialektoloogiaalasel nõupidamisel peetud ettekande 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. parandustega. [1958] 37 l. Eesti ja vene k. 156 Valmet, Aino Partitiivi tähenduslikud funktsioonid. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. [Pärast 1959] Valmet, Aino Partitiivi tähenduslikud funktsioonid kaasaegses eesti kirjakeeles. [1964] 74 l. Eesti ja vene k. Pliiatsikirjas. Ilm. lühendatult. 158 Valmet, Aino Paul Ariste eesti keele uurijana. Masinakirjas, H. Saari käsikirjal. parandustega. 27. dets l. L. 1 H. Saari käsikirjal. märkmed. Ilm.: Keel ja Kirjandus, 1975, Valmet, Aino Paula Palmeose juubel. Artikli 2 varianti. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. täiendustega. [1971] 9 l. Pliiatsikirjas. Ilm.: Keel ja Kirjandus, 1971, 11.

26 Valmet, Aino Pluurali partitiiv eesti kirjakeele algusperioodil ( ). Masinakirjas käsikirjal. parandustega. [1962] 35 l. 161 Valmet, Aino Pluurali partitiiv lõunaeesti kirjakeeles. Ettekande 2 varianti l. 162 Valmet, Aino Kahesilbiliste tüvede pluurali partitiiv XVII sajandi lõpu eesti kirjakeeles. Mustandkäsikiri. 22. jaan Pliiatsikirjas. Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat. 1963, 9. L. 83 A. Valmeti käega kirjut. A. Kase arvamus artiklist. 163 Valmet, Aino Pluurali partitiivi tulek lõuna-eesti kirjakeelde. Mustandkäsikiri. [Pärast 1974] 38 l. Osal. pliiatsikirjas. 164 Valmet, Aino Rahvakeele materjale kogumas. Pärnu koolide I rahvaluulepäeval peetud ettekande mustandkäsikiri. [1. nov. 1982] 29 l. 165 Valmet, Aino Reiner Brockmanni eestikeelsete juhulaulude keeletarvitus. Artikli käsikiri masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. [1990. a-d] 16 l. 166 Valmet, Aino Семантические функции партитива в эстонском языке. Ettekande mustandkäsikiri A. Valmeti käsikirjal. parandustega. [1961] 39 l. Vene k. Mustandkäsikiri teise isiku poolt kirjutatud. Ilm.: Вопросы финно-угорского языкознания. М.-Л., 1964.

27 Valmet, Aino [singulare ja plurale tantum eesti keeles] [1963] 10 l. Pliiatsikirjas. Ilm.: Тезисы доклад. и сообщ. к Всесоюзн. конф. по воп. ф.-у. языков. Ужгород, Valmet, Aino Soomelaplaste tänapäevast ja lähiminevikust. Emakeele Seltsis peetud ettekande mustandkäsikiri apr l. L märkmed laplaste kohta. 169 Valmet, Aino Soome-ugri rahvad ja keeled. Loeng Tallinnas Kirjanike Liidus. 9. jaan Valmet, Aino Sõna korjus tähendusest eesti murretes. Ettekanne 16. J.V. Veski päeval. 26. juuni l. Pliiatsikirjas. 171 Valmet, Aino Zum Gebrauch der Numeri im Estnischen. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjaliste parandustega. [Aug. 1970] 1 Eesti ja saksa k. Ilm.: Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum. Tallinnae habitus VIII Pars I. Acta linguistica. Tln., Valmet, Aino Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased eesti murdematerjali kogujatena ja uurijatena a Ettekanne ÜTÜ eesti keele ja soome keelte ringi murdepäeval. Mustandkäsikiri. [27. okt. 1982] 28 l. 173 Valmet, Aino Tõlkeküsimuste käsitlemisest TRÜ eesti filoloogia ja saksa filoloogia osakonnas. Mustandkäsikiri ettekandeks. [Pärast 1978] 8 l.

28 Valmet, Aino [Употребление партитива множественного числа в южноэстонском литературном языке XVII века.] XVII üleliidulisel soome-ugri konverentsil Ustinovis peetud ettekande mustandkäsikiri juuni Vene ja eesti k. Teesid ilm.: XVII Всесоюзн. финно-угорская конференция. Устинов, Valmet, Aino Vastne ajalookandidaat meie kooli kasvandik [V. Kalits]. Mustandkäsikiri. [1963] Ilm.: Selginud sihid. L. Koidula nim. 2. Keskkooli kirjanduslik almanahh. 2. Pärnu, Valmet, Aino Ühest tähendusmuutusest eesti keeles. Ettekande (?) 2 varianti. 6 Pliiatsikirjas. 177 Valmet, Aino Üliõpilased murdekogujaina. Ettekanne Emakeele Seltsis. Mustandkäsikiri. [3. okt. 1982] 24 l. 178 Valmet, Aino Üliõpilaste murdealased kogumismatkad Ettekanne Etnograafiamuuseumi teaduskonverentsil. Mustandkäsikiri. 14. apr l. Pliiatsikirjas. 4. Materjalikogud 179 Valmet, Aino i-mitmusest eesti keeles. Materjalid artikliks? [1950. a-d] 114 l. Osaliselt pliiatsikirjas. 180 Valmet, Aino Materjale Turu sümpoosionil peetud ettekandeks Kas leidub soome edelamurretes ja eesti läänemurretes ühiseid jooni? [30. aug.-2. sept. 1988] 17 Osaliselt pliiatsikirjas.

29 Valmet, Aino Materjale F.J. Wiedemanni kohta. [1960. ja a-d] 47 l. 182 Valmet, Aino Materjale M. Mäesalu kohta Valmet, Aino Materjale R. Brockmanni kohta. [1990. a-d] 16 l. L. 15: sedel M. Lepajõe märkmetega. 184 Valmet, Aino Materjale sõna korjus tähenduse kohta. [ a-d] 1 mapp 185 Valmet, Aino Materjale tuletusliidete kohta. [1980. a-d] 25 l. 186 Valmet, Aino [Märkmeid 17. saj. ja 18. saj. alguse eesti juhulaulude sõnavara kohta.] Materjale ettekandeks Emakeele Seltsis. [24. apr. 1966] 114 l. Pliiatsikirjas. 5. Retsensioonid 187 Valmet, Aino Arvamused ja retsensioonid peamiselt keeleteaduslike raamatute ja artiklite kohta. [ a-te lõpp] 34 l. 188 A. Valmeti jt õppejõudude retsensioonid ja arvamused TRÜ eesti filoloogia üliõpilaste võistlus- ja diplomitööde ning artiklite kohta. 29. mai 1950-[1984] 48 l.

30 Valmet, Aino 1. Artiklikogumiku Language planning and the building of a national language (Philippines, 1977) II osa retsensiooni mustandkäsikiri. 2. Kogumiku II osa artiklite konspektid. [1981] 10 Ilm.: P. Nurmekund, A. Valmet Keelekorralduse avar haare. Keel ja Kirjandus. 1981, Valmet, Aino H. Laanekase magistritöö oponeering. Mustandkäsikiri. [20. märts 1992] 18 l. 191 Aalto, Anja 1 postkaart A. Valmetile. 11. dets Tampere VI Kirjavahetus 1. Kirjad A. Valmetile 192 Aaremäe, TA Keskraamatukogu töötaja 10. märts Tallinn Loengukonspekti tagastamisest. 193 Aasmaa, Õ., keelejuht 12. märts Kolga k. (Loksa) Suvisest murdepraktikast. Adelbert, Aime Vt. Luuk, Sirje 194 Aho, Maire, raamatukoguhoidja Kodumaiste Keelte Uurimiskeskuses 2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas allkirjaga. 30. jaan jaan Helsingi Raamatute vahetusest. 195 Ahven, Eeva (s. 1924), keeleteadlane, Keele ja Kirjanduse Instituut 2 kirja A. Valmetile. 5. veebr apr Kogumiku Saaremaast Sajaanideni retsensioonist, raamatute saatmisest.

31 Ahven Heino ( ), Emakeele Seltsi teadussekretär 17 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 16. okt juuni Tallinn, Tartu 17 l. Tegevusest Emakeele Seltsis vt. ka s Alttoa, Villem ( ), kirjandusteadlane, TÜ prof. 8 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 31. mai dets Tartu, Karepa 10 l. 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eestikeelne juhuluule väljaandmisest Alvre, Paul-Johannes (s. 1921), fennougrist, TÜ prof. 3 kirja A. Valmetile. 12. dets märts [Tartu] Tööalased küsimused 199 Ambus, Ada 2 kirja A. Valmetile. 14. mai okt Andersson, Milja, Göteborgi ülikooli soome keele kat. juh. 4 postkaarti A. Valmetile. 27. dets dets Cannes, Gran Canaria, Göteborg 5 l. Tervitused puhkuselt. 201 Andrejev, Vladimir, assistent 11 kirja, 1 postkaart ja 1 foto A. Valmetile. 22. dets veebr Tšeljabinsk. 2 Vene ja eesti k. 202 Andrejev, Juri, mari keeleteadlane 1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 28. juuni 1976-dets Joškar Ola Oma väitekirjast, raamatu saatmisest.

32 Ariste, Paul ( ), keeleteadlane, TÜ prof. 28 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 17. juuni veebr [Tartu] 38 l. Eesti, saksa, jidiši k., gooti kirjas. L. 19, 22-23: A. Valmeti märkmed ja kiri P. Aristele. Isiklikust ja ülikoolielust, Emakeele Seltsi tegevusest, teadusl. tööst. P. Ariste kiri vt. ka s. 216, l. 1, 2 ja s. 540, l. 3p. 204 Arro, Asta 1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 26. juuli märts Nuia 5 l. 205 Arsenjeva, Agnessa Nikolajevna, Leningradi RÜ füüsikaprof. 2 kirja ja 18 postkaarti A. Valmetile. 24. märts aug Pärnu, Leningrad 24 l. Vene k. Isiklik, tööst. 206 Arumäe, Härmi, Pärnu L. Koidula nim. 2. Keskkooli õpetaja 2 kirja A. Valmetile. 18. mai 1968; 6. dets Pärnu Kutsub õpilastele esinema. 207 Auli, Neidi, ENSV Haridusminist. koolide inspektor 1 kiri ja 1 postkaart A. Valmetile. 10. sept Tallinn Vene õppekeelega koolide eesti k. komisjoni tööst. 208 Baburina, Rimma, mordva keeleteadlane 2 kirja A. Valmetile. 26. apr. 1968; 15. märts 1969 Vene k. Tööst, isikl. elust. 209 Bereczki, Mai, filoloog, Budapesti Majandusülikooli õppejõud 6 kirja ja 18 postkaarti A. Valmetile. 20. jaan jaan Leningrad, Koonga, Budapest, Moskva 37 l. L. 29 ja 34 E. Niidu tervitus.

33 Bokutšava-Šubert, Tatjana Aleksandrovna 3 kirja A. Valmetile. 4. dets veebr Moskva 6 l. Vene k. D. Oistrahhi lese surmast, isiklik. Cerbach, Hilda Vt. Grīva, Hilda 211 Cronstedt, Marita Raili, filoloog, Kodumaiste Keelte Uurimiskeskus 2 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 12. jaan veebr Helsingi, Sõktõvkar 10 l. Eesti ja soome k. Raamatute saatmisest. 212 Dolganova, L[idia Nikolajevna], udmurdi keeleteadlane 29. sept Iževsk Vene k. Isiklik, tööst. 213 Dubrovina, Z[inaida Mihhailovna] (s. 1923), fennougrist 6 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 16. veebr okt Leningrad, Kislovodsk 8 l. Tööst, raamatute saatmisest. 214 ENSV Haridusministeeriumi metoodika ja õpikute osakond 2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, A. Talviste allkirjaga. 31. jaan.-14. veebr Tallinn Eesti keele komisjoni tööst. 215 Ehnert, Rolf 15. juuni Bielefeldt Saksa k. 216 Eilart, Jaan ( ), bioloog, taimegeograaf 2 postkaarti ja 1 ajalehelõigend A. Valmetile. 14. veebr juuni l.

34 Emakeele Selts 16 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, H. Ahvena, P. Ariste, A. Kase V. Palli ja H. Rätsepa allkirjadega. 27. märts okt Tallinn 20 l. Kaastööst ES-i väljaannetele, üliõpilaste esinemisest ES-i koosolekutel. 218 Erelt, Mati (s. 1941), filoloog, KKI sektorijuhataja [1980. a-te II pool] Raamatute saatmisest. 219 Evjubitova, Evi 1 kiri E. Valmetile. 9. mai Priozjorsk. Sisseastumiseksamitest TRÜ-sse. 220 Fedjakin, Vladimir Aleksandrovitš 14. apr Biisk Vene k. Tänab Eesti keele õpiku eest. 221 Филологические науки, ajakirja toimetus 2 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, T.P. Lomtevi allkirjaga. 18. juuli, 13. sept Moskva. 5 l. Vene k. A. Valmeti kinnitamisest ajakirja korrespondendiks. 222 Gedaljova 28. jaan Tambov 5 l. Vene k. 223 Ginsburg (Blumenthal), Tatjana 28. dets Leningrad Vene k. Viidete saatmisest enne 1917 ilmunud kirjanduse kohta.

35 Ginsburg, Veera Nikolajevna 1 kiri ja 4 postkaarti A. Valmetile. 28. aug [1988]. Leningrad 7 l. Vene k. Isiklik, puhkusest Pärnus. 225 Gorelova, Aime, pr. filol. Novosibirski RÜ-s 2 kirja A. Valmetile. 3. märts, 29. sept Novosibirsk 1 Vene k. Soovib TRÜ-s lugeda pr. keele kursust. 226 Gorelova, Ljubov Andrejevna, pr. filol. Novosibirski RÜ-s 1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 23. juuni Novosibirsk 5 l. Vene k. 227 De Graaf, Tjeerd, Groningeni ülikool 1 postkaart ja 25. aug., 20. dets Groningen 4 l. Saksa k. 228 Grīva, Hilda ( ), liivi kultuuritegelane 18. apr Palub osta sõnaraamatuid. 229 Haak, Anu (s. 1941), dialektoloog, Keele ja Kirjanduse Instituut 1 postkaart A. Valmetile. 11. dets Tallinn 230 Haljamaa, Ants, kirjastuse Valgus direktor 30. juuni 1989 Eesti kirjakeele ajaloo lugemiku väljaandmisest. 231 Hallap, Valmen ( ), keeleteadlane, Keele ja Kirjanduse Instituut 3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 30. jaan jaan Tallinn Esinemistest, A. Valmeti ettekande avaldamisest.

36 Halttimen-Salosaari, Liina (s. 1931), kirjandusteadlane, Tampere ülikool 1 postkaart A. Valmetile. [6. mai Tampere] 233 Hang, Vaike 1 postkaart A. Valmetile. 6. juuni 1989 Kaaskiri H. Jõe saadetud materjalidele. 234 Harju-Autti, Marketta 3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 30. jaan aug Oulu 6 l. 235 Hausenberg, Anu-Reet, komi keele uurija 4 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 26. juuli juuni Tallinn 5 l. Komi-Eesti suhetest, artiklist kogumiku Saaremaast Sajaanideni jaoks. 236 Heinlo, Tiiu, üliõpilane 11. aug Murdekogumisest Kullamaal, Kukentali suitsutare kirjeldus. 237 Holster, Juuli, keelejuht 3 kirja A. Valmetile. 31. jaan.-27. mai l. Palub saata fotosid, kõnekäände Talilt. 238 Horvatin, Josip, prof. 2 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 28. märts-27. dets Sisak 5 l. Saksa k. Palub konsultatsiooni jugoslaavlastele koost. eesti keele õpiku jaoks. 239 Huszti, Katalin 1 postkaart A. Valmetile. Dets Budapest. Uusaastatervitus.

37 Hyry, Ritva (s. 1939), soome keele õpetaja 9 kirja, 4 postkaarti ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 23. dets dets Oulu 27 l. 241 NSVL TA Keeleteaduse Instituut Masinakirjas. 16. okt Moskva Vene k. Küsivad artiklit. 242 Itkonen, Terho Masinakirjas. 3. apr Helsingi Teated dialektoloogiaseminarist. 243 Janes, Li 5 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 1. apr [1992]. Livingston 19 l. 244 Janeva, Dora (s. 1946), bulgaaria tõlkija, luuletaja 2 kirja ja 5 postkaarti A. Valmetile. 9. nov jaan Ruse 8 l. Eesti kirjanduse tõlkimisest bulgaaria keelde. 245 Jannus, Lii (s. 1929), ftisiaater, Eksp. ja Kliinil. Meditsiini Instituut 3 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. 25. nov juuni Tallinn 6 l. 246 Jannus, Renate ( ), tsensor, raamatukoguhoidja 23 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. 30. sept märts [Tallinn, Kassari, Tartu] 46 l. 247 Jõgeva, Mall, eesti keele õpetaja Rääma koolis 14 kirja ja 3 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas. 25. juuni juuni [Pärnu] 30 l. L. 3 ja 10 Tartu Kunstimuuseumi aktid.

38 Jõgi, Aino (s. 1922), ingl. filol., TÜ õppejõud 1 postkaart [A. Valmetile]. Dets Ingl. k. Jõulu- ja uusaastatervitus. 249 Jämsä, Liisa Tervitus A. Valmetile. 22. mai 1974 L. 1 E. Diktoniuse Maamme laulu nr Järve, Asta, eesti keele õpetaja 5 kirja ja 6 postkaarti A. Valmetile. 16. nov apr Pärnu, Agasilla 14 l. Isiklik, koolielust. 251 Järventaus, Esko Neuvosto-viron taidetta. Separaat l. Kinkepühendus separaattrükisel Kaal, Helju, Emakeele Seltsi vanemökonomist 6 kirja A. Valmetile. 30. juuli [1965]-28. okt Tallinn 7 l. Emakeele Seltsi tegevusest. 253 Kaalep, Ain (s. 1926), kirjanik, tõlkija 3 kirja A. Valmetile. 16. jaan Kaastööst ajakirjale Akadeemia. 254 Kaar, E. [1960. a-d] Tööst KKI murdekogudega. 255 Kaarna, Anja 2 postkaarti A. Valmetile. 22. juuli 1979, 9. apr Turu Reisist Tallinnasse.

39 Kahla, Matti, Soome-ugri Seltsi arhivaar Masinakirjas allkirjaga. 7. jaan Helsingi Raamatute vahetamisest. 257 Kaldma, Aino, eesti keele õpetaja 4 postkaarti ja 2 kirja A. Valmetile. 20. apr sept Pärnu 9 l. Kirjanduse muretsemisest. Kutse kooli esinema. 258 Kalits, Vilve ( ), ajaloolane, TÜ õppejõud 2 postkaarti ja 1 teade A. Valmetile. 25. dets apr Kallas, Alla, Molodjož Estonii ajakirjanik Masinakirjas allkirjaga. 13. mai Tallinn Küsimused A. Valmeti jt Eesti keele õpiku kohta. 260 Kallas, Merike, üliõpilane 3 kirja A. Valmetile. 15. aug veebr Sinima k. Kursuse- ja diplomitööst. 261 Kálmán, Béla ( ), fennougrist, Debreceni ülikooli prof. 1 postkaart A. Valmetile ja ungarikeelsed retsensioonid raamatust. Käsikirjas ja trükitud. [1959; 7. märts1972]. Sárospatak 4 l. Eesti ja ungari k. L. 1 alla kirjut. ka P. Palmeos ja 2 ungarlast. 262 Kann, Kallista ( ), pr. filol., TÜ õppejõud 1 kiri ja 2 postkaarti A. Valmetile. 3. aug jaan Tartu, Tshaltubo 4 l. 263 Kaposztai, Erzsébet 1 postkaart A. Valmetile. 4. juuni Budapest Ungari k. Tervitused.

40 Kaptein, Vello, Vatla kooli õpetaja 30. dets Vatla Karma, Tõnu vt. Ruolzite, M. 265 Kasik, Reet (s. 1946), eesti filol., TÜ õppejõud 4 kirja ja 2 postkaarti A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 6. nov [dets. 1981]. Oulu, Haapavesi 7 l. Tööst Oulu ülikoolis, raamatute saatmisest. 266 Kask, Anne 18. juuni 1983 Ekspeditsioonimuredest. 267 Kask, Arnold ( ), eesti filol., TÜ prof. 2 kirja A. Valmetile. 11. jaan. 1966; i.a. Tartu Loengu asendamisest. A. Kase kiri vt. ka s. 216, l. 14, Kask, Tõnis (s. 1929), filmilavastaja 4. mai 1981 Õppesõidust osavõtust. 269 Kastein, Luule, ajalehe Töörahva Lipp korrektor 21. aug Haapsalu Esimestest tööpäevadest. 270 Keel ja Kirjandus, ajakiri 4 kirja A. Valmetile. Masinakirjas, O. Jõgi allkirjaga. 22. apr nov Tallinn 4 l. Kaastööst ajakirjale. 271 Keele ja Kirjanduse Instituut 3 postkaarti A. Valmetile KKI keeleteadlaste allkirjadega. Apr apr [Tallinn] 5 l. Sünnipäevaõnnitlused.

41 Keem, Hella ( ), dialektoloog 8 postkaarti ja 14 kirja A. Valmetile. 30. jaan märts [Tallinn, Tartu] 24 l. Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni. Murdealast konsultatsiooni; V. Tauli juubelist. H. Keema kiri vt.ka s. 113, l Kihnu 8-kl. kool 1 kiri A. Valmetile direktori allkirjaga. 25. juuni Kihnu Ütlevad ära murdepraktikantide majutamisest. 274 Kiindok, Aino (s. 1920), eesti filol., TÜ õppejõud 12 postkaarti ja 3 kirja A. Valmetile. 6. sept apr Tallinn 20 l. L. 4-5 ankeedivastused. 275 Kiitam, Asta, ajakirjanik 4 kirja ja 9 postkaarti A. Valmetile. 7. jaan jaan Taškent, Orajõe, Tallinn, Pärnu 16 l. L äratrükk H. Valsi artiklist. 276 Kingisepp, Leelo 1 postkaart A. Valmetile. 18. dets Oulu. Jõulutervitused. 277 Kingisepp, Valve-Liivi (s. 1935), eesti filol., TÜ õppejõud 9 postkaarti, 11 kirja ja 1 foto A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 20. aug. [1965]-31. märts Tartu, Novosibirsk, Jalta, Oulu, Torino. 35 l. Tööst Tartu ja Oulu ülikoolis. 278 Kingo, Viive 2. veebr K. Ristikivi näitusest Kirjandusmuuseumis.

42 Kiuru, Silva 1 postkaart [A. Valmetile]. 13. jaan Helsingi. Raamatute saatmisest. 280 Kivioja, Maina, õpetaja 10 postkaarti ja 29. veebr dets Ylivieska, Tampere, Haapavesi, Kuopio, Konya, Alavus 16 l. Soome ja eesti k. 281 Klaas, O., keelejuht 23. jaan Kihnu Oma elust. 282 Klaus, Väino 29. dets Tallinn Uusaastatervitus ajakirja Keel ja Kirjandus blanketil. 283 Koidu, M. (1889-?) 3 kirja ja 1 postkaart A. Valmetile. 28. dets l. 284 Koit, Enn ( ), eesti filol., TÜ õppejõud 9. juuni 1969 E. Matela diplomitööst. 285 Kokkonen, Leena 16. apr Tartu Tervitusi Tartus-käigult. 286 Kokla, Paul (s. 1929), fennougrist 3 kirja A. Valmetile. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 20. veebr okt Tallinn 4 l. Kaastööst kogumikule Saaremaast Sajaanideni.

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc

Microsoft Word - Pajusalu_Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni_ettekanne.doc EESTI MURRETE UURIMINE WIEDEMANNIST VIITSONI Karl Pajusalu Tartu Ülikool Ettekanne konverentsil Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II Väike-Maarja, 24. 25. aprill 2013 On mitmeti tähendusrikas, et tähtsaim

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

OK_ indd

OK_ indd Vaatmikesari eesti keelest Helle Metslang Emakeele Seltsi juhatuse esimees Haridus- ja teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Eesti kirjandusmuuseumi ja Tartu ülikooli multimeediakeskuse koostöös on valminud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

oma_keel_2002_01

oma_keel_2002_01 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Sõnaraamatud Eesti-Inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk Eesti kirjakeele

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Ernits, Villem. Inventarinimistu

Ernits, Villem. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 83 ERNITS, VILLEM Inventarinimistu 1871-1982 Sissejuhatus Ernits, Villem Joosepi p. (16. juuli 1891-10. mai 1982), keeleteadlane, Tartu ülikooli õppejõud Villem Ernits sündis

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

raamat70.pmd

raamat70.pmd ARTIKLID Aavik, Johannes. Lõhe kirjakeele ja rahvakeele vahel. (1943.) ESA 16/1970 (1970), 55 68. Aben, Karl. Luule tõlkimise põhiprintsiipe. ESA II/1956 (1956), 217 233. Eesti ja liivi laene läti sõnavaras.

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Kesa, Karl. Inventarinimistu

Kesa, Karl. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 183 KESA, KARL Inventarinimistu 1938-1958 Kesa, Karl (pseud. Kesä, Karl; 1. jaan. 1902-15. jaan. 1960), ajakirjanik, kirjastaja, Tartu ülikooli üliõpilane 1921-26 Karl Kesa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem