Estonian-Papers-in-Applied-Linguistics_Vol10

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Estonian-Papers-in-Applied-Linguistics_Vol10"

Väljavõte

1 doi: /erya10.04 MORFOSÜNTAKTILISE JA LEKSIKAALSE VARIEERUMISE PIIRIDEST: ILUKIRJANDUS- JA ÕPPIJAKEELE KASUTUSMUSTRITE VÕRDLUS Pille Eslon Ülevaade. Artiklis avaldatud klasteranalüüsi tulemused on saadud eesti ilukirjandustekstide ja õppija kirjutatud loomingulist laadi esseede keelekasutusmustrite võrdlemisel, aluseks formaalgrammatilise ja funktsionaalse lähenemise sidusus kasutuspõhises keelekäsitluses. Ühelt poolt eristatakse keelt kui hierarhilist süsteemi ja teisalt keelekasutust kui sõnade ja vormide koosesinemist tekstis, kus keeleüksused on seotud kindlat liiki leksikaalsete ning morfosüntaktiliste piirangute ja varieerumise piiridega. Tekstide automaatne töötlus toob esile keelekasutusmustrid, võimaldades teha mh järeldusi nii emakeelekõneleja kui ka õppija sõna- ja vormieelistuste ratsionaalsuse kohta.* Võtmesõnad: kasutuspõhine keelekäsitlus, teksti automaatne töötlus, lingvistiline klasteranalüüs, morfosüntaks, õppijakeel, eesti keel EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMAT 10, Uurimuse lähted Uurimus tugineb ühelt poolt Saussure i dihhotoomiate dialektilisele loogikale ja teisalt formaalgrammatilise ning funktsionaalse lähenemise ühtsusele kasutuspõhises keelekäsitluses (nt Barlow, Kemmer 2000: 7 28, Bybee 2007, Bybee, Eddington 2006, Bybee, Hopper 2001, Verhagen 2009: , Croft 2003, Goldberg 2006). Ka eesti keele uurimustes on lähtutud konstruktsioonigrammatikast ja kasutuspõhisest keelekäsitlusest (Sahkai 2008, Penjam 2008, Veismann 2009, Klavan 2012, Uiboaed 2013 jt). Käesoleva uurimuse olulised üldmõisted on invariant, sagedus ja keele funktsionaalne potentsiaal, mis kerkivad esile vajadusest eristada või integreerida grammatikat ja keelekasutust. Grammatika alla kuulub morfoloogiliste paradigmade ja kategooriate süsteemne esitus. Kaasaegne muutemorfoloogia mudel on mitmemõõtmeline: tugineb * Tööd on toetanud riikliku programmi Eesti keel ja kultuurimälu ( ) projekt REKKi käsikirjaliste materjalide digiteerimine, Eesti vahekeele korpuse alamkorpuste loomine ja korpuse kasutusvõimaluste populariseerimine ( ) ; ETF-i grant 8222 Ülekantud tähenduses fraasid eesti keele korpustes ( ) ja ETF-i grant 8240 Lähtekeele mõju ja teise keele omandamine: korpuspõhine uurimus ( ). 55

2 56 erinevate tunnuste ristumisele (nt Roman Jakobsoni universaalne verbikategooriate kirjeldus), binaarsetele tunnustele (nt Nikolai Trubetzkoy fonoloogiasüsteem), algoritmilisele esitusele, kus iga järgnev tunnustepaar tuleneb eelneva(te)st, võimaldades kirjeldada grammatikaseoseid ja vormide funktsionaalset potentsiaali integreeritult ning tuua esile oluliste/mitteoluliste tähenduste eristamisele tuginev semantiline võrgustik, mille alusel üldistuvad invariantsed tähendused (nt Mihhail Šeljakini vene verbi integreeritud kirjeldus). Grammatikas on vormi invariantseks tähenduseks üldine tunnus, mis seda vormi kõigist teistest vormidest eristab ja samas nendega ühendab. Bondarko väidab, et Jakobson on avanud invariantsuse mõiste just selles aspektis ehk grammatika süsteemi keskselt, samas aga üldistuvad invariantsed tähendused tekstikasutuse põhjal, vormi funktsionaalne potentsiaal avaneb. (Bondarko 2002: jj) Grammatikas ning tekstikasutuses regulaarselt ilmnevate kategoriaalsete seoste ja semantika vahel on kindlat liiki piirangud, mis eksplitseeruvad erinevates kombinatsioonides ja erineva tekstisagedusega. See, mis on invariant ühtedes seostes, võib teistes olla variant või fakultatiivne nähtus piir keelesüsteemi ning keelekasutuse vahel on olemuselt hajus. Kui keele kategoriaalseid seoseid ja vormistikku saab esitada erinevate hierarhiliste tunnuste ristumisele ning loogilisele vastandatusele rajaneva paradigmaatilise mudelina, seletada grammatikareeglitega, siis vormide funktsionaalne potentsiaal avaneb keeleüksuste lineaarse kooskasutuse tingimustes, kus grammatikareeglid üksüheselt ei rakendu. Nt ülekantud tähenduses vormikasutust ja ekspressiivsete värvingute lisandumist ei saa seletada morfoloogiareeglitega, küll aga on abi tekstikasutuse morfosüntaktiliste, semantiliste ja pragmaatiliste piirangute tundmisest. Need näitavad elementide kombineerumisvõimalusi ja regulaarsust tekstis (dominantne, sage, harv, kasutamata). On põhimõtteline erinevus, kas lingvistiline kirjeldus rajaneb semantiliste tunnuste loogilisel hierarhial ja kategoriaalsetel seostel (grammatikakirjeldus) või lingvistilistel tervikobjektidel, millel on kindlad leksikaalse ja morfosüntaktilise varieerumise piirid ning sagedus (kasutuspõhine keelekirjeldus). Sageduse puhul eristatakse sõnastiku- ja tekstisagedust, mõlemad on kesksel kohal semantika ja grammatika integreerimisel, omades seetõttu teoreetilist väärtust (Greenberg 1990: ). Käesolevas uurimuses on vaadeldud keeleüksuste tekstisagedust. See on samasugune üldmõiste kui invariant grammatikas: mõlemat saab võrdväärselt rakendada nii vormide kui ka nende funktsionaalse potentsiaali avanemisel. Tekstikasutuses sagedased struktuurid on seotud kindlate tekstiliste funktsioonidega. Selge dominandi ehk invariandi puudumisel võivad selle staatusele pretendeerida ka nt kaks ja enam keelekasutusmustrit. Haspelmath (1999, 2007) on märkinud, et keelekasutusest lähtuvad uurimused vajavad teooriat, mis seletaks, mille põhjal sõnu ja vorme valitakse ning reastatakse; mida tekstikasutuses eelistatakse kombineerida ja kuidas seda tehakse; mis sugused leksikaalsed ja morfosüntaktilised piirangud või varieerumise võimalused seejuures avanevad. Croft (1999: 206) on pidanud oluliseks süntagmaatilise kombineerimise printsiipe, mis tema arvates võimaldavad Haspelmathil integreerida formaalgrammatilise ja funktsionaalse keelekäsitluse. Küsimus on selles, mis tingib keelekasutaja valikuid, missugust kooskasutust peetakse loomulikuks. Ellise (2006) arvates seostub loomulikkus valikute ratsionaalsuse ja optimaalsusega, mh ka keele valdamise tasemega.

3 Siinses uurimuses on tuginetud eespool sõnastatud arusaamale üldmõistete osast keele elementide funktsionaalse potentsiaali avanemisel ja tekstikasutuses oluliste tervikobjektide kirjeldamisel. 2. Uurimuse eesmärk, objekt ja meetod Avaram eesmärk on seotud keele elementide funktsionaalse potentsiaaliga eesti kirjakeeles, mis väljendub morfoloogilistes, morfosüntaktilistes ja leksikaalsetes piirangutes ning varieerumise piirides. Kitsam eesmärk on keelekasutusmustrite automaatne tuvastamine, et välja tuua emakeelekõneleja ja õppija tekstiloome morfoloogilised, morfosüntaktilised ja leksikaalsed eelistused ning neid omavahel võrrelda. Rakenduslik olulisus seisneb võimaluses näidata, kuivõrd adekvaatne või nihkes on õppija tekstiloome võrreldes emakeelekõnelejale omaste leksikaalsete ja morfosüntaktiliste valikutega. Vaadeldud ei ole kõiki tekstikasutusi: uurimisobjektiks on verbist vasakule jääv kontekst (nt metsa vari ulatus, veel ei liikunud, ise pidid tegema, kord mul oli). Ilukirjandustekstid (umbes sõnet) 1 ja õppijakeele esseed (umbes sõnet) 2 sisestati Sander Otsa programmeeritud klastrileidjasse, mis töötab andmekaeve põhimõttel, otsides valimitest sageduse alusel sarnaseid morfo- ja süntaksimärgendite lineaarseid järjendeid ehk n-gramme. Klastrileidja koostamisel on olnud eeskujuks WordSmith Tools, kfngram ja Xaira (vt Ots 2012: 6, 16). Käes oleva uurimuse tarvis on valitud trigrammid, mis korduvad tekstis viis ja enam korda. Samalaadselt vormistatud trigrammide kogumeid on autor veidi tinglikult nimetanud lingvistilisteks klastriteks ja meetodit lingvistiliseks klasteranalüüsiks. 3 Kuigi võrreldavate valimite maht erineb, ei ole vormide esinemus korrelatsioonis sõnede arvuga (vt Biber jt 1998: 33) erineva mahuga valimid on võrreldavad vormide osakaalu põhjal (vt tabel 1). Klasteranalüüsi tulemusena leiti ilukirjandustekstide valimist kokku 904 trigrammi, mis jagunevad 18 klastri ja 6 klassi vahel; õppijakeele valimist trigrammi, mis jagunevad 38 klastri ja 8 klassi vahel (vt tabel 1). Tegu on hierarhilise jaotusega, mille aluseks trigrammi esimese ja viimase komponendi sõnaliigiline samalaadsus/erinemine ning keskmise komponendi varieerumine. Nt substantiiviga (S) algavate ja verbiga (V) lõppevate trigrammide keskmise komponendi sõnaliigilise varieerumise põhjal eristuvad klastrid SKV ehk substantiiv + adpositsioon + verb (maja juures on), SDV ehk substantiiv + adverb + verb (süda natuke kripeldas), SSV ehk substantiiv + substantiiv + verb (metsa vari ulatus) jne. 4 Need klastrid reastuvad sageduse alusel substantiivialgulisse morfoloogilisse klassi S V. Tabelis 1 on näha, et klassis S V on ilukirjanduskeeles viis ja õppijakeeles kuus klastrit. Trigrammid, mis ei alga substantiiviga, moodustavad keskmise komponendi sõnaliigilise varieerumise põhjal uusi klastreid, mis jagunevad omakorda uute morfoloogiliste klasside vahel. Seega on klass ülemmõiste, mis ühendab morfoloogilised klastrid nende sageduse ja osakaalu alusel, ning klaster ülemmõiste, mis ühendab trigrammid nende morfosüntaktilise sarnasuse alusel. 1 Eesti keele süntaktiliselt analüüsitud ja ühestatud ilukirjanduskorpus: ( ). 2 Eesti vahekeele korpus: ( ). 3 Sama programmi on eesti ilukirjanduskeele keelekasutusmustrite uurimisel rakendanud J. Trainis ja K. Allkivi (2014, vt käesolev kogumik). 4 Juhised eesti keele morfo- ja süntaksimärgendite kohta vt Tartu Ülikooli arvutilingvistika töörühma kodulehel: math.ut.ee/~kaili/korpus/pindmine/labels.pdf ( ). 57

4 Artiklis võrreldakse ilukirjandus- (ILU) ja õppijakeele (Õ) morfoloogiliste klasside invariantsete klastrite invariantseid trigramme, kuna trigrammide tasandil avalduvad keelekasutuse leksikaalsed ja morfosüntaktilised piirangud, mis võimaldab siduda invariandi, sageduse ja osakaalu mõisted (invariant tuleb esile kõige sagedamini, selle osakaal valimis on kõige suurem, vt tabel 1). Tabel 1. Morfoloogiliste klasside klastrivarieeruvus, sagedus ja osakaal. S substantiiv, V verb, D adverb, P pronoomen, A adjektiiv, J konjunktsioon, G genitiivatribuut, K adpositsioon Ilukirjanduskeel Õppijakeel Klassid Klastrid Sagedus Osakaal Klassid Klastrid Sagedus Osakaal D V 412 J V 230 S V 150 P V 53 A V 44 V V 15 DDV % DVV % DJV 69 17% DSV 11 3% DAV 10 2% JDV % JPV 67 29% JSV 49 21% SDV 45 30% SVV 43 29% SKV 29 19% SSV 20 13% SJV 13 9% PDV 28 53% PVV 15 28% PSV 10 19% ASV % VDV % J V 3590 P V 2803 S V 2430 V V 2402 D V 2169 A V 347 K V 124 JPV % JSV % JVV % JDV % PVV % PSV % PDV 177 6% PKV 67 3% PPV 64 2% PAV 56 2% SVV % SSV % SKV % SJV 204 8% SPV 116 5% SDV 96 4% VVV % VDV % VJV % VPV % VSV 211 9% VAV 21 1% DVV % DPV % DDV % DSV % DJV 42 2% DAV 13 1% ASV % AVV 17 5% AJV 16 4% ADV 6 2% KSV 50 40% KVV 46 37% KJV 18 15% KDV 5 4% KPV 5 4% G V 76 GSV % 58

5 Morfoloogiliste klasside ja klastrite võrdlus on siinses artiklis ülevaateline, tugineb klasside-klastrite osakaalu läheduse-erinemise-vastandlikkuse skaalale. Võrdlusaluseks on ilukirjanduskeel. 3. Analüüsi tulemused 3.1. Ülevaade ilukirjandus- ja õppijakeele morfoloogilistest klassidest Morfoloogiliste klasside võrdlus rajaneb nende osakaalule ILU ja Õ valimites (vt tabel 2). Emakeelekõneleja tekstiloomes piisab suhtlusvajadusteks kolmest morfoloogilisest klassist: tavapäraselt kasutatakse adverbialgulist (D V); harvem konjunktsiooni- (J V) ja substantiivialgulist (S V) klassi. Pronoomeni- (P V), adjektiivi- (A V) ja verbialguliste (V V) klasside osakaal on väike, adpositsiooni- (K V) ja genitiivatribuudialguliste (G V) klasside osakaal sisuliselt olematu. Tabel 2. Morfoloogiliste klasside osakaal ilukirjandus- (ILU) ja õppijakeele (Õ) valimites Korpus Morfoloogilised klassid D V J V S V P V A V V V K V G V ILU 45% 25% 17% 6% 5% 2% 0% 0% Õ 16% 26% 17% 20% 2% 17% 1% 1% Õppija tekstiloomes on morfoloogiliste klasside varieerumine avaram, erinevate klasside osakaal ühtlasem. Eelistatakse konjunktsiooni- (J V) ja pronoomenialgulist (P V) klassi; järgnevad substantiivi- (S V), verbi- (V V) ja adverbialguline (D V). Seega on emakeelekõneleja ja õppija morfoloogilised valikud erinevad, millest annab täpsema ettekujutuse morfoloogiliste klasside klastrivarieeruvuse võrdlus Ülevaade ilukirjandus- ja õppijakeele klastrivarieeruvusest Klasside morfoloogilise varieerumise piirid tulevad esile klastrite osakaalu läheduse-erinemise-vastandlikkuse skaalal (täpsem kirjeldus Eslon 2013). ILU ja Õ võrdluse tulemused näitavad nii sarnasust kui ka olulisi erinevusi. Nt paigutub substantiivi- ja pronoomenialguliste klasside S V ning P V klastrikasutus läheduse-erinemise skaalale; konjunktsioonialgulise klassi J V klastrikasutus on erinev; adjektiivialgulise klassi A V puhul vastandlik; verbialgulise klassi V V kasutus on täiesti vastandlik; adverbialgulise klassi D V klastrikasutus aga oluliselt vastandlik. Tuleb rõhutada, et need erinevused ei tähista mittestandardset, vaid nihestunud keele kasutust, mis ei sega suhtlust, kuid on emakeelekõneleja seisukohast ebaratsionaalne. ILU morfoloogiliste klastrite kasutust iseloomustab rangepiirilisus. Õ klastrivarieeruvus on avaram, morfoloogiliselt mitmekesisem, samas ei saa seda tõlgendada morfoloogilise keerukusena. Pigem on see märk õppija vähesest oskusest kasutada keelt sama ratsionaalselt kui emakeelekõneleja. 59

6 3.3. Invariantsete trigrammide morfosüntaktiline ja leksikaalne varieerumine Invariantsete trigrammide võrdlus tugineb viie invariantse klastri vastandusele (v.a ASV): DDV vs. DVV, JDV vs. JPV, SDV vs. SVV, PDV vs. PVV, VDV vs. VVV. Nagu klasside ja klastrite ülevaates, nii on ka invariantsete trigrammide funktsionaalse potentsiaali kirjeldamisel aluseks ilukirjanduskeel (vt tabelid 3 ja 4). Neis tulevad selgelt esile emakeelekõnelejale ja õppijale omased valikud (ILU adverbialgulised või -kesksed morfoloogilised struktuurid; Õ verbi- ja pronoomenikesksed struktuurid), nt DDV vs. DVV (väga tublisti kosunud vs. sageli ei vali); JDV vs. JPV (ja kindlasti oli vs. et see on); SDV vs. SVV (süda natuke kripeldas, vee peale valanud vs. riik ei hakka); PDV vs. PVV (ma lihtsalt ei vs. ma ei saa); VDV vs. VVV (oli seni olnud vs. ei saa elada). Tabel 3. Eesti ilukirjanduskeele invariantsed klastrid ja trigrammid Klass Invariantne klaster Invariantne trigramm Näited D V DDV _D_ _D_ _V_main partic past ps #Intr kuskile ära sõitnud, väga tublisti kosunud J V JDV _J_crd // _D_ _V_main indic impf ps3 sg ps af #FinV #Intr ja kindlasti oli, ning siis kadus, kuid äkki tuli S V SDV _S_com sg nom _D_ _V_main indic impf ps3 sg ps af #FinV #Intr _S_com sg gen _D_ _V_main partic past ps #NGP-P süda natuke kripeldas, põlv ebameeldivalt tuikas vee peale valanud, mehe üle võtnud P V PDV _P_pers ps 1 sg nom _D_ ADVL _V_aux neg ma lihtsalt ei, ma veel ei, ma ju ei A V ASV _A_pos sg nom _S_com sg nom _V_main indic impf ps3 sg ps af #FinV #Intr täielik hullumeelsus oli, vintske vanamees suri V V VDV _V_aux indic impf ps3 sg ps af #FinV #Intr _D_ _V_main partic past ps #Intr oli kokku tulnud, oli seni olnud Viie klastrivastanduse ja ASV invariantsete trigrammide võrdlusest saab ettekujutuse, kuidas funktsionaalne potentsiaal erinevates keelekasutusvariantides avaneb, missuguseid morfosüntaktilisi ja kombinatoorseid piiranguid tekstikasutuses esineb ning sõnavara ja semantiliste kitsendustega seostub. 60

7 Tabel 4. Eesti õppijakeele invariantsed klastrid ja trigrammid Klass Invariantne klaster Invariantne trigramm Näited J V JPV _J_sub // _P_dem sg nom _V_main indic pres ps3 sg ps af #FinV #Intr et see on, sest see toob P V PVV _P_pers ps1 sg nom _V_aux neg _V_main indic pres ps neg #FinV #NGP-P ma ei saa, ma ei taha S V SVV _S_com sg nom _V_aux neg NEG _V_main indic pres ps neg #FinV tunne ei ole, riik ei hakka V V VVV _V_aux neg _V_main indic pres ps neg #FinV #NGP-P _V_main inf ei saa elada (peita, unustada, teha, töötada) D V DVV _D_ _V_aux neg _V_main indic pres ps neg #FinV #NGP-P sageli ei vali, kohe ei saa A V ASV _A_pos sg nom _S_ com sg nom _V_main indic pres ps3 sg ps af #FinV #Intr täpne koht on, tänane põlvkond on Invariantsete trigrammide võrdlus toob esile emakeelekõneleja ja õppija keelekasutusele omaseid valikuid. Kirjelduse keskmes on morfosüntaktilise ja leksikaalse varieerumise piirid Adverbialgulised klastrid DDV vs. DVV Adverbialgulise klastri kasutus on vastandlik: adverbikesksele mustrile (ILU) vastandub verbikeskne (Õ), keerulisele morfosüntaktilisele ja rikkalikule leksikaalsele varieerumisele (ILU) piiratud vormi- ja sõnakasutus (Õ). 1) Emakeelekõneleja eelistab jaatavat kõnet: kaks leksikaalselt varieeruvat adverbi + mineviku liitaja vormi kuuluv nud-partitsiip (seal varemgi olnud, väga tublisti kosunud). Õppija seevastu eelistab eitavat kõnet: adverb + eituspartikkel + verbi finiitvorm (sageli ei vali, kohe ei saa); 2) ILU adverbide leksikaalne varieerumine on avaram, kui õppijakeeles. Samas on mõningad adverbid, mida eelistatakse korrata: ILU trigrammi alguses enam, nüüd, siis, mitte ja keskel põhjalikult, täpselt, õigeaegselt (enamasti modaalpartikli funktsioonis); Õ trigrammi alguses (üldse, üldiselt, ka, kunagi, kindlasti, veel, isegi, lihtsalt). Esile tuleb ka õppija tüüpviga *juba <enam>, kui adverbide juba ja enam valikul pole mõistetud vaatepunktide erinevust; 3) ILU verbi leksikaalne varieerumine on rikkalik, eriti analüütiliste verbide puhul. Enamus neist on ainukordsed ühendverbid (nt ette tulema (teatama), edasi minema (tormama), järele kuulama (hõikama), kinni mähkima). Õppija on aga eelistanud piiratud hulka sageli korduvaid sünteetilisi verbe (saama, ütlema, teadma, unustama, mõtlema, meeldima, ilmuma, esinema); 61

8 4) ILU verbivormid on keeruka morfosüntaktilise varieerumisega: kõige enam kasutatakse nud- ja tud-partitsiipe (valdavalt perfekti koosseisus); da-infinitiiv on tavaline kas infiniitse öeldise või objekti funktsioonis; finiitverbi vormivalik on piiratud ainsuse 3. pöördega imperfektis ja preesensis; ma-infinitiivi on kasutatud infiniitse öeldisena. Õ verbi ajavormide valik on leksikaalselt piiratud: eksistentsiaalverb olema ja modaalverb saama eitava kõne indikatiivi preesensis (ei ole, ei saa, ei ütle, ei tea), harvem imperfektis (ei olnud). Tegu on tüüpilise trigrammiga (üldiselt, ka, kunagi, kindlasti, veel) ei ole / ei saa ~ ei olnud Konjunktsioonialgulised klastrid JDV vs. JPV 62 Konjunktsioonialguliste klastrite invariantsete trigrammide võrdlus toob esile ühelt poolt vastanduse adverbikesksus (ILU) pronoomenikesksus (Õ) ja teisalt trigrammide leksikaalse samalaadsuse (olema-verbi eelistamine). 1) ILU klastri JDV invariantses trigrammis on koordineerivat sidesõna kasutatud võrdselt nii lause kui ka osalause alguses, järgnevad adverb ja finiitverb öeldise funktsioonis (ja kindlasti oli, ning siis kadus, Kuid kahtlemata oli, Aga ilmselt jäi). Õ klastri JPV invariantne trigramm on osalause alguses: subordineeriv sidesõna + demonstratiivpronoomen see subjekti funktsioonis + finiitverbi öeldisena (et see on, et see viib, sest see annab). Seega eelistab emakeelekõneleja koordinatsiooniseost lause ja osalause alguses, õppija subordinatsiooniseost osalause alguses; 2) ILU invariantse trigrammi leksikaalne varieerumine on piiratud. Sagedaimad on koordineerivad sidesõnad ja, ning, aga, ent, või, kuid ja adverb siis, ent samas leidus rohkesti ka ainukordseid adverbe (nt ilmselt, kahtlemata, kindlasti). Õ invariantses trigrammis on kasutatud subordinatsiooni (valdavalt et). Verbidest on mõlemas keelekasutusvariandis sagedaim olema, ülejäänud väike hulk verbe on ainukordsed (nt ILU: tuli, meenus, astus, ilmus; Õ: aitab, võib, jääb, annab, võimaldab, teeb); 3) ILU sagedaim verbivorm on imperfekti ainsuse 3. pööre, järgnevad preesensi ainsuse 3. pööre ja imperfekti mitmuse 3. pööre (ja siis oli/on). Vähesel määral esines ka eitava kõne näiteid (aga järele ei, ent tookord ei). Õ sagedaim verbivorm on preesensi ainsuse 3. pööre, harva imperfekti mitmuse 3. pööre (et see on/oli). Seega emakeelekõneleja eelistab olemaverbi imperfektis ja õppija preesensis; 4) ILU invariantne trigramm on morfosüntaktiline tervikobjekt, mida struktuurianaloogia põhjal on lihtne produtseerida, eriti eitavas kõnes, kus trigrammi kõik kolm komponenti on muutumatud sõnad (ent tookord ei). Tegu on pealtnäha lihtsa keelestruktuuriga, millel on oma osa tekstilise terviku loomisel. Ent kui arvestada, et eituspartikkel kuulub siin aktiivi/ passiivi mineviku liitaja koosseisu, siis pole see morfosüntaktiline stuktuur sugugi lihtne (vrd ent tookord ei tulnud mida teha?; ent tookord ei tuldud + adverb). Sellele vastupidiselt on Õ invariantse trigrammi näol tegu stereotüübiga et see on (oli) ja et (ja) see ei, millele järgnevas kontekstis on öeldistäide (tavaliselt lekseem hea).

9 Substantiivialgulised klastrid SDV vs. SVV Substantiivialgulist klastrit on kasutatud erinevalt: ILU jätkuvalt adverbikeskne, Õ verbikeskne ja eitavat kõnet eelistav. 1) ILU klastri SDV invariantse trigrammi staatust jagavad kaks morfosüntaktilist struktuuri: subjektialguline (süda natuke kripeldas, põlv ebameeldivalt tuikas) ja objektialguline (šokolaadi ära söönud, mehe üle võtnud). Õ klastri SVV invariantne trigramm on eitavas kõnes (tunne ei ole, riik ei hakka); 2) ILU objektiga algava trigrammi leksikaalne varieerumine on avar: nii substantiive kui ka analüütilisi verbe on kasutatud ainukordsetena, v.a üksikjuhtumid (nt suu(dki) lahti teha, ukse lahti teha, tervis tagasi tuli). Seevastu Õ klastri SVV invariantses trigrammis on tüüpsõnavara: substantiivid inimene, tulemus, baar, mobiiltelefon, probleem, eestlane, keel, töö, raha ja verbid olema, saama, tohtima, sobima, unustama, jooma. Ainukordsete ja kaks korda kasutatud lekseemide osakaal on kesine; 3) ILU invariantses trigrammis varieerub substantiivi kääne ja süntaktiline funktsioon: totaalobjekt ainsuse genitiivis (inimese ära tapnud, hobuse siit leidnud), harva partsiaalobjekt ainsuse partitiivis (meest ärkvele raputada, teekonnajuttu peale suruda); subjekt ainsuse nominatiivis (mõte ainult vilksatas, talumees muudkui muheles). Totaalobjektile järgneva analüütilise verbi vorm varieerub morfosüntaktiliselt: mineviku liitaja koosseisu kuuluv nud-partitsiip, da-infinitiiv. Subjektiga algavates konstruktsioonides on finiitverb imperfekti ainsuse 3. pöördes, variandid on ma-infinitiiv öeldise funktsioonis (<tundus> aeg möödas olema, <hakkas> sisemus isemoodi sügelema) ja eitav kõne (jutt enam ei <sobinud>, ema kergelt ei <andesta>). Substantiiv ainsuse komitatiivis on käändsõnaline viisi- või kaasnevusmäärus (kiiruga alla jooksnud, vestlusega kaasa läinud). ILU klastri SDV invariantsete trigrammide keeruline morfosüntaktiline varieerumine avab seoseid, mida eesti keele funktsionaalne potentsiaal võimaldab: substantiiv objekti, subjekti ja käändelise määruse funktsioonis, millest sõltub öeldisverbi valik. Ilmneb seaduspärasus: totaalobjekt + analüütilise verbi vorm; subjekt + sünteetilise verbi vorm. Keerukust lisab sõnajärg, kuna adverbi kasutatakse subjekti/objekti ja predikaadi vahel. Verbi ja substantiivi avar leksikaalne varieerumine ning idiomaatilist laadi analüütiliste verbide kasutamine viitab sõnavara rikkusele. Struktuur SDV on eesti keeles morfosüntaktiliselt keerukam ja leksikaalselt varieeruvam kui DDV. Õ klastri SVV invariantse trigrammi kasutuses ilmnevad piirangud substantiivi funktsionaalse potentsiaali kasutamisel: subjekt on tavaliselt ainsuse (tunne ei ole, riik ei hakka), harvem mitmuse nominatiivis (inimesed ei saa, noored ei tea), semantilised käänded väljendavad määruslikke tähendusi (ainsuse inessiiv kohamäärus, ainsuse adessiiv valdajamäärus; ajamäärus esines harvem). Verbi kasutatakse eitava kõne preesensis (sõber ei joonud, kirik ei olnud), mitmusliku subjektiga ka imperfektis. Trigrammi vähene morfosüntaktiline varieerumine ja tüüpsõnavara toovad esile stereotüübi inimene ei ole/ei saa. Seega ILU trigrammide morfosüntaktilisele keerukusele ja leksikaalsele rikkusele vastandub Õ stereotüüpne keelekasutusmuster. 63

10 Pronoomenialgulised klastrid PDV vs. PVV Pronoomenialguline klaster näitab ILU adverbi- ja Õ verbikesksust. Ühisjooned on eitava kõne eelistamine, personaalpronoomen ma subjekti funktsioonis ja kitsa leksikaalse varieeruvusega morfosüntaktiline struktuur. 1) ILU klastri PDV invariantne trigramm on ainsuse 1. isiku personaalpronoomeni lühivorm subjekti funktsioonis + adverb + eituspartikkel (ma lihtsalt ei, ma veel ei, ma ju ei); Õ klastri PVV invariantne trigramm on ainsuse 1. isiku personaalpronoomeni lühivorm subjekti funktsioonis + eituspartikkel + liitpredikaati kuuluv modaalne abiverb (ma ei saa, ma ei taha); 2) pealtnäha on ILU invariantne trigramm lihtne, kuid eituspartiklile järgnev kontekst näitab, et tavaliselt on öeldiseks eitava kõne imperfekt või preesens (ma lihtsalt ei <saanud, saa> + infinitiiv või ma veel ei <teadnud, tea>). Trigrammi keskmise komponendi leksikaalne varieerumine on piiratud, lekseemide kasutussagedus suur. Järelikult peab trigramm esile tooma adverbide funktsionaalse potentsiaali. Neid kasutataksegi kas rõhu-, modaalpartikli, viisi-, aja- või hulgamäärusena (nt ajamäärus parajasti, modaalpartikkel tõepoolest, rõhupartikkel ju). Trigrammi esimese ja viimase komponendi muutumatu kasutus + piiratud hulk sageli kasutatud adverbe moodustavad morfosüntaktilise tervikobjekti, mida on lihtne struktuurianaloogia põhjal produtseerida ja kasutada tagasiviite vahendina. Õ klastri PVV invariantse trigrammi alguses on samuti personaalpronoomen ma, kuid oluline erinevus ILU trigrammist lisaks verbikesksusele seisneb selleski, et subjekti funktsioonis tuleb laialdaselt esile erinevaid pronoomeni liike, eriti sageli demonstratiivpronoomen see. Järgneb eitava kõne preesens + infinitiiv. Verbide leksikaalne varieerumine on kitsas (saama, tahtma, olema, harvem pidama, nägema). 3) ILU invariantse trigrammi morfosüntaktiline varieerumine on seotud pronoomeni ja eitava/jaatava kõneliigi valikuga, jaatavas kõnes ka verbivormi varieerumisega. See on hea näide pealtnäha lihtsa konstruktsiooni järkjärguliselt keerukamaks muutumisest. Nii võib eitavas kõnes subjektina esineda lisaks ainsuse 1. isikule ka ainsuse 3. isik (tema küll ei, ta siis ei); jaatavas kõnes kasutatakse subjektina enamasti ainsuse 3. isikut ja finiitverbi imperfekti ainsuse 3. pöördes (ta äkitselt kadus). Veelgi keerulisem varieerumise juhtum on indefiniitne pronoomen miski partsiaalobjektina koos analüütilise verbi da-infinitiiviga, kui trigrammile eelnevas kontekstis seisab modaalne abiverb (<tuleb> midagi ette võtta, <vaja> midagi välja pressida). 64 Õ klastri PVV invariantse trigrammi morfosüntaktiline varieerumine on dikteeritud kõneliigist: a) eitava kõne vormivalik toob esile seose modaalverbide tähenduse ja finiitverbi kõneviisi-ajavormi valiku vahel: saama, teadma + indikatiivi preesens (ma ei saa, ma ei tea); saama + konditsionaali preesens (ma ei saaks) ja indikatiivi imperfekt (ma ei saanud); b) jaatavas kõnes domineerib konstruktsioon tahtma + da-infinitiiv totaalobjekti funktsioonis (ma tahan õppida), harva esines ma-infinitiiviga liitpredikaat (ma pean ostma). Esile on tulnud ka üks jaatava kõne veamuster, mis tingitud finiitverbi semantikast tuleneva valikuga da- ja ma-infinitiivi

11 vahel (nt ma pean *parandada (*õppida, *minna, *lugeda, *vaadata), verbide häälduspärasest kirjaviisist (*suitsida, *soitsida <suitsetada>, *õpida <õppida>) või isikupärasest sõnakasutusest (*praktida <praktiseerida>) Adjektiivialguline klaster ASV Adjektiivialgulise klastri invariantseid trigramme on kasutatud vastandlikult, kuid nii ILU kui ka Õ invariantne trigramm on substantiivikeskne. 1) ILU klaster ASV koosneb vaid ühest trigrammist, mida on kasutatud nii lause sees kui ka alguses (vintske vanamees suri, Liikumatu muie püsis); Õ klaster sisaldab rohkem trigramme, kuid invariantne struktuur on sama (täpne koht on, suur rühm on, suur palk sõltub). Erinevused ilmnevad trigrammi komponentide leksikaalses ja morfosüntaktilises varieerumises; 2) kõik ILU adjektiivid ja substantiivid on ainukordsed, kuid verbikasutuses tuleb esile selge dominant, kuna pool näidetest sisaldab olema-verbi. Sama tendents ilmneb ka õppijakeeles, kus olema-verb esineb kahes kolmandikus näidetest. Seega ILU tüüpilisele leksikaalsele piirangule vastab Õ leksikaalne dominant; 3) ILU trigrammis järgneb adjektiivsele eestäiendile tavaliselt substantiiv ainsuse või mitmuse nominatiivis (subjekt) ja olema-verb imperfekti ainsuse või mitmuse 3. pöördes (täielik hullumeelsus oli, Kuldpruunid palkseinad olid). Variant: substantiiv ainsuse partitiivis (partsiaalobjekt) + da-infinitiiv öeldisena (verbaalset vastet leida, õiget naist saada). Õ trigrammis on substantiiv enamasti ainsuse nominatiivis ja finiitverb preesensi ainsuse 3. pöördes (täpne koht on, suur palk sõltub). Esineb ka mitmeid teisi arvu- ja ajavormide kombinatsioone, kuid need on harvad. Kuigi emakeelekõneleja ja õppija kasutavad sama morfoloogilist struktuuri ja eelistavad olema-verbi, erinevad trigrammide leksikaalse varieerumise piirid ja morfosüntaktiline lihtsus/keerukus. ILU tekstikasutuses on tüüpiline olema imperfekti ainsuse 3. pöördes, Õ tekstikasutuse stereotüüp olema preesensi ainsuse 3. pöördes. Eakeelekõneleja jaoks on tavaline ka substantiiv partsiaalobjektina + infiniitne öeldis, mis õppija keelekasutuses puudub Verbialgulised klastrid VDV vs. VVV Verbialguliste klastrite kasutamine on täiesti vastandlik: ILU adverbi- ja Õ verbikeskne, emakeelekõneleja eelistab jaatavat ja õppija eitavat kõnet. 1) ILU klastri VDV trigramm koosneb verbi pluskvamperfekti liitaja vormist, mille lõhub adverb (oli kokku tulnud, oli seni olnud). Tegu on eesti keelele omase sõnajärjega, mis võib tekitada probleeme nii keeleõppijale kui ka emakeelekõnelejale. Õ klastri VVV invariantne trigramm langeb kokku eitava kõne liitpredikaadiga, kus modaalsele abiverbile preesensis (harvem imperfektis, konditsionaali preesensis, väga harva impersonaalis) järgneb da-infinitiiv infiniitse öeldise funktsioonis, harvem totaalobjektina (ei saa elada, ei tohi suitsetada); 65

12 2) ILU trigrammis on kõiki adverbe ja verbe kasutatud ainukordselt. Õ trigrammis vastandub sellele tüüpsõnavara: preesensis on korratud seitset verbi (saama, tohtima, harvem tahtma, oskama, paaril korral viitsima, suutma, armastama), viimane komponent on da-infinitiiv, mis on küll avarama leksikaalse varieerumisega, kuid ka siin tuleb esile selge erinevus sageli (teha, elada, öelda/ütelda, suitsetada) ja vaid paar korda esinenud verbide vahel (loobuda, istuda, olla). Niisiis on invariantsete trigrammide leksikaalne varieerumine ILU ja Õ tekstides täiesti erinev: leksikaalne rikkus vs. tüüpsõnavara. 4. Arutelu Eesti ilukirjandus- ja õppijakeele võrdleva analüüsi põhjal selgus, et emakeelekõneleja eelistab piiratud hulka sagedasi morfoloogilisi klastreid ning morfosüntaktilisi trigramme. Nende seas tulevad esile adverbialgulised ja -kesksed mustrid, kus adverbil on erinevaid tekstilisi funktsioone, mis viitab adverbi avarale funktsionaalsele potentsiaalile. Määruse funktsiooni taandumine tekstiliste funktsioonide ees on keeleomane nähtus, mida on seotud diakroonilise arengu üldisemate seaduspärasustega (vt Valdmets, Habicht 2013, Veismann 2009). Seetõttu on ka siinse arutelu keskmes kõik adverbiga seonduv. Adverbi sisaldavad mustrid on üsna keerulised. Nii eesti kirjakeele 5 kui ka siinses artiklis vaadeldud verbist vasakule jääva konteksti klasteranalüüs toob esile adverbiliste struktuuride tekstilised funktsioonid ja nende seose sõnajärjega: lause alguses tagasiviite ja eelneva lause sisu konkretiseerimise või hinnangu vahend; lause sees modaal- või rõhupartikkel. Sõltuvalt funktsioonist võib adverb oma kohta lauses vabalt varieerida, paigutudes subjekti/objekti ja liitpredikaadi või verbi liitajavormi vahele. Seetõttu püüab õppija neid struktuure vältida, kasutades adverbi enamasti aja- ja kohamäärusena. Konjunktsioonialguline adverbikeskne trigramm esineb emakeelekõneleja tekstides regulaarselt lause, harvem osalause alguses, õppijal aga osalause alguses. ILU trigrammis kasutatakse kuut koordineerivat sidesõna (sagedaim ja); adverbide valik on leksikaalselt piiratud (sagedaim siis), verbidest on sagedaim olema imperfekti ainsuse 3. pöördes (ja siis oli). Seda struktuuri on lihtne produtseerida, verbi saab leksikaalselt vabalt varieerida, ent emakeelekõneleja pole seda võimalust eriti kasutanud. Ka õppijal on konjunktsioonialguline struktuur sage, kuid koordinatsiooniseost välditakse, adverbi asendab verb, olema on preesensi ainsuse 3. pöördes (et see on). Erinevused on tingitud sellest, mis otstarbel kirjeldatud trigramme kasutatakse. Emakeelekõnelejal on see tekstilise terviku loomise vahend, kus järgnev lause täiendab informatiivselt eelneva sisu, õppijal aga vahend kõrvallause sidumiseks pealausega (põhjus-tagajärg seos). See seletab kummagi keelekasutusvariandi eelistusi (koordinatsioon vs. subordinatsioon ja tagasi viitevahendina sünonüümne asendus demonstratiivpronoomeniga see). Siin peitubki nihke olemus emakeelekõnelejaga võrreldes. Ning kui me tahame, et õppija oskaks kasutada adverbistruktuure sama oskuslikult nagu emakeelekõneleja ning neid mitte vältida, siis tuleb õpetada, kuidas kõige ratsionaalsemal viisil sidusaid tekste 66 5 Vt J. Trainis ja K. Allkivi (2014) käesolevas kogumikus.

13 produtseerida, subjektiivseid hinnanguid ja muid informatsiooni aktualiseerimise vahendeid kasutada. Siinkohal paar üldisemat märkust. Esiteks on adverbilised mustrid hea näide grammatika, semantika ja pragmaatika sidususest tekstis. Selle alusel kujunevad keeleüksuste lineaarse kooskasutuse piirangud ehk reeglid, samas kui eesti keele õpe tugineb jätkuvalt grammatika reeglitele. Sagedaste lingvistiliste tervikobjektide asemel õpetatakse vormidest ja sõnadest vaba valiku alusel moodustatud grammatilisi konstruktsioone. Uurimused on näidanud, et olenemata keelest moodustavad kahest-kolmest elemendist koosnevad sagedased terviküksused, nt vormelid (ingl formulaic sequences) keskmiselt pool teksti mahust, mistõttu piiratud sõna- ja vormivalikuga tekstilistel struktuuridel on kindel koht keele omandamisprotsessis. Need jäävad hästi meelde, neid loetakse ja produtseeritakse kiiremini. (Conklin, Schmitt 2008: 72 77) Kuid eesti keele õpikutes leidub niisuguseid struktuure vähe (Puhtvend 2009). Ei osata arvestada, et idiomaatilisuse printsiip domineerib keeleüksuste vaba varieerumise üle, et idiomaatilist tähendust võivad omada ka produktiivselt moodustatud väljendid (Sahkai 2008: ). Keeles on süntaktilisi püsimalle, [---] [mida] on võimalik täita kümnete, sadade või tuhandete erinevate figuratiivsete vm leksikaalsete elementidega (Krikmann 2004: 116). See, mis on invariant grammatikas ning mille alusel reegleid tuletatakse, ei ole tekstikasutuse invariant. Teine üldisemat laadi märkus tuleneb eelnevast ja seostub keelekasutuse ratsionaalsusega. Siinse klasteranalüüsi tulemused näitavad, et emakeelekõneleja eelistab lihtsa struktuuriga morfosüntaktilisi terviküksusi, milles saab lekseeme vabalt varieerida ning mida produtseeritakse struktuurianaloogia alusel. Just niisugune on adverbialguline invariantne klaster DDV, mille alusel saab genereerida ühendverbe. Järelikult on struktuuri DDV kasutusele mõttekas rajada ka eesti ühendverbide produtseerimis- ja kasutamisõpetus. Nähtus on universaalsemat laadi, nt itaalia keeles käsitletakse iseseisvat tähendust omavate mitmesõnaliste predikatiivsete üksuste arengut semantika-süntaksi koostoimena (Masini 2005). Sama kehtib saksa keele partikkelverbide, vene ja inglise perifrastiliste ja fraasiverbide kohta. Analoogselt on võimalik kasutada ka substantiivseid trigramme, et genereerida väljendverbe. Mõistetavalt polnud verbist vasakule jäävas konteks tis nende kasutus sage, kuid verbist paremale jäävas kontekstis, prototüüpselt Ø-markeeritusega objektifraasis, ilmnevad need trigrammid regulaarselt (Eslon 2012: 23 26). Tuumverbid tegema, andma, saama ja võtma moodustavad koos elutu partitiivse objektiga nii idiomaatilisi terviküksuseid (nalja tegema, nõu andma, asja saama, sõna võtma) kui ka vabu ühendeid (leiba tegema, eratunde andma, tööd saama, ravimeid võtma), mida õppija on genereerinud normikohaselt. Sageli kasutatuna võivad ka vaba valiku alusel moodustatud ühenditest aja jooksul kujuneda idiomaatilised terviküksused, mis täiendavad eesti väljendverbide loendit. Ka see nähtus pole eesti keele keskne. Nt hispaania keeles genereeritakse saama-tähendusega verbe kooskasutuses adjektiivi ja elusa subjektiga. Seda struktuuri rakendatakse võrdväärselt nii muutust tähistavate idiomaatiliste kui ka mitteidiomaatiliste terviküksuste produtseerimiseks (Bybee, Eddington 2006). Kirjeldatud morfosüntaktiliste struktuuride funktsionaalne potentsiaal avaneb tänu stuktuurianaloogiale, mis on kõige loomulikum ja ratsionaalsem viis analüütiliste verbi(konstruktsiooni)de produtseerimiseks ning omandamiseks. Keele valdamiseks oluline teave ei pärine grammatikast, vaid piirangutest keeleüksuste lineaarses kooskasutuses. 67

14 68 Kuna teadmised eesti keele kasutusmustrite kohta ei ole piisavad, pole ka õpetamis- ja õppimisprotsess kuigi optimaalne, vaid pigem intuitiivne. See tingibki leksikaalsete ja morfosüntaktiliste stereotüüpide teket ning mittevajalikku variatiivsust. Nt õppijakeeles on ebaratsionaalselt avar pronoomenite varieerumine. Konjuktsioonialgulise klastri JPV invariantne trigramm sisaldab stereotüüpselt demonstratiivpronoomenit see, lisaks veel 43 sagedat trigrammi personaal pronoomeniga. Valdab mina-kesksus, õppija tekstikasutuses vastanduvad ma-nad, ta-nad. Eesti ilukirjanduskeeles ei ole see esile tulnud. Pronoomenialguline morfoloogiline klass on küll olemas, kuid selle osakaal jääb adverbialgulisele klassile tunduvalt alla (vt tabel 2). Samas eristub mina-kesksus nt vene- ja ingliskeelses tekstiloomes. Kuna eesti vahekeele korpuse loomingulist laadi esseede autorid on valdavalt vene ja vähesel määral inglise emakeelega eesti keele õppijad, siis saab pronoomenikesksust seletada keelemeelelisusega. Struktuuris JPV piirab pronoomen ka verbi leksikaalset ning morfosüntaktilist varieerumist: eitava kõne korral kasutatakse modaalverbide saama ja tahtma ning jaatavas kõnes tahtma finiitvormi. Koos ainsuse 1. isiku personaalpronoomeniga moodustub stereotüüp ma ei saa. Seega on õppija keelekasutuses pronoomenikesksusel otsene seos modaalsete hinnangute leksikaalse väljendamisega. Isegi ajakirjanduskeeles, kus hinnangulisus on informeerimise järel teine oluline pragmaatiline funktsioon, ei tule modaalkonstruktsioonid niisuguse regulaarsusega esile kui õppijakeeles (Eslon 2009: 46). Samas on emakeelekõneleja hinnangute edastamisel stereotüüpsele trigrammile eelistanud leksikaalset ja morfosüntaktilist varieeruvust. Õppija lihtsalt ei valda seda keelelist mitmekesisust, olgugi et mõningate variatsioonide ja eripäraga on see olemas ka tema emakeeles. Eesti keeles kõige keerulisema morfosüntaktilise varieerumisega klaster on SDV ja selle kaks invariantset trigrammi. Substantiivi on kasutatud nii objekti, subjekti kui ka käändelise määrusena, substantiivi funktsioonist oleneb verbi valik: totaalobjekt + analüütilise verbi vorm; subjekt + sünteetilise verbi vorm. Tegu on ratsionaalse kasutusreegliga, mida ei teata osaliselt seetõttu kasutab õppija stereo tüüpset eitava kõne konstruktsiooni inimene ei ole/ei saa. Eespool kirjeldatu on otseselt seotud vormikasutuse keerukuse/ratsionaalsuse dialektikaga. Morfoloogiliselt ja morfosüntaktiliselt varieerub ilukirjanduskeel vähem kui õppijakeel, eristudes viimasest vormikeerukuse ja sõnajärjeraskuse poolest. Emakeelekõneleja sõnastus on kahtlemata varieeruvam ja keerulisem, kuid tehtud valikute poolest ratsionaalsem. Dominantsete trigrammide kasutus klastrites ASV ja VDV toob esile korrelatsiooni leksikaalse ja morfosüntaktilise varieerumise vahel: maksimaalse leksikaalse varieerumisega kaasneb vähene morfosüntaktiline varieeruvus. Õppijakeeles pole korrelatsioon esile tulnud, vormide varieerumine võib küll olla avaram, kuid sõnavara ikkagi piiratud. Nihkeid ja nende tekkepõhjusi on erinevaid, kuid tekstide produtseerimisoskuse kujundamisel on oluline tugineda tekstikasutuses sagedate mustrite leksikaalgrammatilistele piirangutele, mitte grammatikale ja sõnastikule.

15 Viidatud kirjandus Barlow, Michael; Kemmer, Suzanne (Eds.) Usage-Based Models of Language. Stanford: CSLI. Biber, Douglas; Conrad, Susan; Reppen, Randi Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge University Press. CBO riale russkogo jazyka. [The Meaning Theory in System of the Functional Grammar: On the Russian Language.] Moskva: Jazyki slav anskoj kul tury, Bybee, Joan; Hopper, Paul (Eds.) Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. Amsterdam: John Benjamins. Bybee, Joan; Eddington, David A usage-based approach to Spanish verbs of Bybee, Joan Frequency of Use and the Organization of Language. Oxford: Oxford University Press. Conklin, Kathy; Schmitt, Norbert Formulaic sequences: Are they processed more quickly than nonformulaic language by native and nonnative speakers? Applied Linguistics, 29 (1), Croft, William Adaptation, optimality and diachrony. Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 18 (2), Croft, William Typology and Universals. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. Ellis, Nick C Language aquisition as rational contingency learning. Applied Linguistics, 27 (1), Eslon, Pille Eestikeelses tekstiloomes eelistatud konstruktsioonid ja käändevormid. [Contextual preferences the use of case forms in text production in Estonian.] Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid. Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 11. Tallinn: TLÜ Kirjastus, Eslon, Pille Objekti ja tegevuse leksikaalne markeeritus eesti õppijakeeles. [The lexical markedness of object and action in Estonian learner language.] Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 22, Eslon, Pille Kahe keelekasutusvariandi võrdlus: morfoloogilised klassid ja klastrid. [The comparative study of language use: Morphological classes and clusters.] Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 23, Goldberg, Adele E Constructions at Work. The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press. Greenberg, Joseph The relation of frequency to semantic feature in a case language (Russian). Keith Denning, Suzanne Kemmer (Eds.). On Language. Selected writings of Joseph H. Greenberg. Stanford: Stanford University Press, Haspelmath, Martin Optimality and diachronic adaptation. Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 18 (2), Haspelmath, Martin Creating economical morphosyntactic patterns in language change. Jeff Good (Ed.). Language Universals and Language Change. Oxford: Oxford University Press. pdf ( ). Klavan, Jane Evidence in Linguistics: Corpus-Linguistic and Experimental Methods for Studying Grammatical Synonymy. Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 15. Tartu: University of Tartu. Krikmann, Arvo Sai hea obaduse vastu obadust : löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles. [Multi-word expressions denoting hitting in Estonian]. Reetor 3. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum Folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. 69

16 Masini, Francesca Multi-word expressions between syntax and the lexicon: the case of Italian verb-particle constructions. SKY Journal of Linguistics, 18, Ots, Sander Statistikapõhise tarkvara loomine morfoloogiliste kollokatsioonide eraldamiseks eesti keele tekstidest. [Software for morphosyntactic cluster extraction from Estonian texts.] Bakalaureusetöö. Tallinn: TLÜ informaatikainstituut. Penjam, Pille Eesti kirjakeele da- ja ma-infinitiiviga konstruktsioonid. [The constructions of da- and ma-infinitives in written Estonian.] Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 23. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Puhtvend, Kädi I IV klassi laste kujundlik keelekasutus. Õpetamine ja oskused. [The use of figurative language in elementary school (1st 4th class): Teaching and skills.] Bakalaureusetöö. Käsikiri Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis. Sahkai, Heete Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel. [Some lexicographic implications of a construction-based model of language.] Eesti Rakendus lingvistika Ühingu aastaraamat, 4, ERYa4.11 Trainis, Jekaterina; Allkivi, Kais Ilukirjanduskeelest uue pilguga. [On belletristic language from a new perspective.] Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 10, Uiboaed, Kristel Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. [Collostructional methods and verb constructions in Estonian dialects.] Eesti ja soomeugri keeleteaduse ajakiri / The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA JEFUL), 4 (1), Valdmets, Annika Kahe eesti kirjakeele modaalpartikli arengust viimase sadakonna aasta jooksul. [On the development of two modal particles in written Estonian over the last century.] Keel ja Kirjandus, 10, Valdmets, Annika; Habicht, Külli Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles. [About epistemic modal particles in Estonian.] Eesti ja soomeugri keeleteaduse ajakiri / The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA JEFUL), 4 (1), Veismann, Ann 200. Eesti keele kaas- ja määrsõnade semantika võimalusi. [Semantics of Estonian adpositions and adverbs.] Dissertationes Linguisticae Universitatis Tartuensis 11. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Verhagen, Arie The conception of constructions as complex signs. Emergence of structure and reduction to usage. Constructions and Frames, 1 (1), dx.doi.org/ /cf ver Pille Esloni (Tallinna Ülikool) peamine uurimisvaldkond on morfosüntaks, eesti kirjakeele ja õppijakeele morfosüntaktiliste kasutusmustrite võrdlus. Narva mnt 25, Tallinn, Estonia peslon@tlu.ee 70

17 CONSTRAINTS ON MORPHOSYNTACTIC AND LEXICAL VARIABILITY Pille Eslon Tallinn University This study uses cluster analysis in order to describe the functional mobility of a language system. It compares Estonian fiction and learner language texts with regard to the use of language preceding the verb (e.g. ema lähemale tuli mother nearer came, kõhn keha vabises scrawny body trembled, elu ei ole life not is, ja kindlasti oli and certainly was, sest see aitab because it (that, this) helps ). The aim of this study is to show the constraints on morphosyntactic and lexical variability of the invariant n-grams. It is presumed that the functional potential of a language system is used more rationally by native speakers than by learners. Results of the analysis indicate that native speakers make optimal choices, which entail morphosyntactic simplicity but at the same time complexity and richness of vocabulary. Learners language usage shows on the one hand a broader range of structural variability than in the language of fiction, but on the other hand, it reveals oversimplification based on stereotypical language structures, overuse and underuse of morphological classes and clusters and poor vocabulary. Keywords: usage-based language description, parsing, cluster analysis, syntaxmorphology interaction, constraints and variability on language use, learner s language, Estonian 71

Microsoft Word - 01_efot_2009_kyljendus_argus.doc

Microsoft Word - 01_efot_2009_kyljendus_argus.doc EESTIKEELSES TEKSTILOOMES EELISTATUD KONSTRUKTSIOONID JA KÄÄNDEVORMID Pille Eslon Ülevaade Artiklis võrreldakse käändevormide kasutuseelistusi eesti ajakirjanduskeeles ja eesti õppijakeeles (vahekeeles).

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia õppekava Lauri Tammeveski Eestikeelse jalgpalli-alase tekstik

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia õppekava Lauri Tammeveski Eestikeelse jalgpalli-alase tekstik TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND Arvutiteaduse instituut Infotehnoloogia õppekava Lauri Tammeveski Eestikeelse jalgpalli-alase tekstikorpuse automaatne märgendamine jalgpalli-alase Frameneti

Rohkem

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 36 ANNIKA KÜNGAS Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid eesti keeles lt-sõn

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 36 ANNIKA KÜNGAS Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid eesti keeles lt-sõn DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 36 ANNIKA KÜNGAS Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid eesti keeles lt-sõnade näitel DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS

Rohkem

OK_ indd

OK_ indd Täistähenduslikust kasutusest modaalpartiklilise poole ehk täiega ja iganes kujunemislugu Annika Valdmets Tartu ülikooli magistrant Artikkel võtab vaatluse alla praegusel ajal palju kasutatavad argikeelest

Rohkem

esa 63.indd

esa 63.indd Emakeele Seltsi aastaraamat 63 (2017), 77 102 http://dx.doi.org/10.3176/esa63.03 Eesti keelt emakeelena omandavate kuueaastaste laste sõnavara seosed emade sõnavaraga ANDRA KÜTT, REILI ARGUS Annotatsioon.

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureuse too Helena Metslang.doc

Microsoft Word - Bakalaureuse too Helena Metslang.doc TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE ÕPPETOOL HELENA METSLANG SIHITISEKÄÄNDELISED MÄÄRUSED EESTI KEELES Bakalaureusetöö Juhendaja professor Mati Erelt Tartu 2005 SISUKORD 1. Sissejuhatus...4

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Eesti keele osakond Ann Metslang AKVAARIUM-TÜÜPI SÕNADE KASUTUS EESTI KIRJAKEELES Bakalaureusetöö Juhendaja dotsent Külli Habicht TARTU 2010 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistrit

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistrit TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KEELE (VÕÕRKEELENA) OSAKOND Veronika Timofejeva EESTI KEELE KOLLOKATSIOONID VENE ÕPILASTE KASUTUSES Magistritöö Juhendaja Raili Pool TARTU 2015 Sisukord Sissejuhatus...3

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

[Kaastöö esileht (eeskujuks TRAMES)]

[Kaastöö esileht (eeskujuks TRAMES)] 1 SÕNALIIGITUSE KITSASKOHAD EESTI KEELE ARVUTIANALÜÜSIS Kadri Muischnek, Kadri Vider Tartu Ülikool, arvutilingvistika uurimisrühm Ülevaade. Artiklis vaadeldakse tekstikorpuste morfoloogilise ja semantilise

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

esa 61.indd

esa 61.indd Emakeele Seltsi aastaraamat 61 (2015), 281 294 doi:10.3176/esa61.14 GGG JA EESTI KEELE SEMANTIKA JA PRAGMAATIKA NING TEOREETILINE KEELETEADUS HALDUR ÕIM Annotatsioon. Semantikauuringutest, mis algasid

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bak

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bak TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT EESTI KEELE OSAKOND Kertu Liivamägi KAASSÕNA MÖÖDA PRE- JA POSTPOSITSIOONINA Bakalaureusetöö Juhendaja PhD Helen Plado Tartu 2014 Sisukord

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

LV_26_neti

LV_26_neti doi:10.5128/lv26.07 Õppijasõbralik korpuslause: automaatse valiku võimalusi K RISTINA K O PPEL 1, 2, J ELENA K ALLAS 1 Eesti Keele Instituut 1, Tartu Ülikool 2 Ülevaade. Artiklis tutvustatakse võimalusi,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTA

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTA Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Marin Väinsalu TEGU- JA NIMISÕNAVORMIDE KASUTAMINE 3 4-AASTASTEL SIMULTAANSETEL KAKSKEELSETEL LASTEL

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 32 TIIT HENNOSTE Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 32 TIIT HENNOSTE Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 32 TIIT HENNOSTE Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses DISSERTATIONES PHILOLOGIAE ESTONICAE UNIVERSITATIS

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt Kavandamine ja arhitektuur Erik Jõgi erik.jogi@hansa.ee Muutused Muutused on elu igapäevane osa Meie peame tagama, et meie kirjutatud tarkvara need muutused üle elab Oleme valmis muutusteks, mitte ei võitle

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

RINGVAADE /8/08 2:36 PM Page 221 EESTI KEELE KEELETEHNOLOOGILINE TUGI ( ) novembril 2007 toimus Tallinnas TTÜ Küberneetika Insti

RINGVAADE /8/08 2:36 PM Page 221 EESTI KEELE KEELETEHNOLOOGILINE TUGI ( ) novembril 2007 toimus Tallinnas TTÜ Küberneetika Insti RINGVAADE 3-08 4/8/08 2:36 PM Page 221 EESTI KEELE KEELETEHNOLOOGILINE TUGI (2006 2010) 19. 21. novembril 2007 toimus Tallinnas TTÜ Küberneetika Instituudis konverents, mille teemaks oli riiklik programm

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Layout 1

Layout 1 Ehala(uus):Layout 1 02.03.09 16:20 Page 182 KeeleKontaKti mõju eesti sihitiskäänete Kasutamisele * MARTin EHAlA teoreetiline sissejuhatus Keelelise materjali ühest keelest teise ülekandumist uuritakse

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Phil Est_sisu.indd

Phil Est_sisu.indd EESSÕNA Anna Verschik Tallinna ülikool Selle aasta kogumiku teema on Keelekontaktide ja mitmekeelsuse keelelised, sotsiaalsed ja kognitiivsed aspektid. Ükski keel ei eksisteeri teistest keeltest isoleeritult

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Kehayov II

Kehayov II EESTI KEELE EVIDENTSIAALSUSSÜSTEEM MÕNE TEISE KEELE TAUSTAL. SEMANTIKA * PETAR KEHAYOV Eelmises evidentsiaalsusele pühendatud artiklis vaatlesin Balti ja Balkani areaali keelte evidentsiaalsussüsteemide

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

OK_ indd

OK_ indd Kuidas presidendid räägivad? Maria Tuulik eesti keele instituudi assistent Vaatlen artiklis tekstianalüüsi meetoditega presidentide Lennart Meri ja Arnold Rüütli uusaastakõnesid 1. Kuna võrreldavateks

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine.

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Kasvanud on nõudmine usaldusväärsete ja kooskõlaliste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

oma_keel_2002_01

oma_keel_2002_01 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Sõnaraamatud Eesti-Inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk Eesti kirjakeele

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5 Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5 6-AASTASTEL AUTISMISPEKTRI HÄIREGA LASTEL Magistritöö

Rohkem

180104komisjon-ekilex.key

180104komisjon-ekilex.key Terminoloogiatöö tulevikutööriist Arvi Tavast Mis toimub EKILEX: koostamise keskkond EVE: lõppkasutajale TripleDev arendab, mina olen arendajapoolne tooteomanik 2017 august 2018 lõpp Üldised eesmärgid

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

ES

ES Keiu Kärt Tammeaid Tartu ülikooli bakalaureus Eesti keele riigieksami kajastamisest ajakirjanduses 2012. aastal sooritasid gümnaasiumilõpetajad esimest korda kaheosalise eesti keele riigieksami. Kuidas

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

doi: /lv22.09 Tähendusläbirääkimised ja vestlust toetavad strateegiad algajate eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate interaktsioonis RAILI

doi: /lv22.09 Tähendusläbirääkimised ja vestlust toetavad strateegiad algajate eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate interaktsioonis RAILI doi:10.5128/lv22.09 Tähendusläbirääkimised ja vestlust toetavad strateegiad algajate eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate interaktsioonis Tartu Ülikool Ülevaade. Artikkel on esimene osa algajate

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem