See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2017 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2017 KÕRGEPINGELINE LÜLITUS- JA JUHTIMISAPARATUUR Osa 1: Vahelduvvoolu lülitus- ja juhtimisaparatuuri üldliigitus High-voltage switchgear and controlgear Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear (IEC :2017)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa standardi EN :2017 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; jõustunud Eesti standardina inglise keeles detsembris 2017; eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja aasta detsembrikuu numbris. Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 19 Kõrgepinge, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus. Standardi on tõlkinud Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika instituudi emeriitdotsent Rein Oidram, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 19 ekspertkomisjon koosseisus: Jako Kilter Ülo Treufeldt Raivo Teemets Arvo Kübarsepp Meelis Kärt Margus Sirel Eesti Elektroenergeetika Selts TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut OÜ Auditron Tehnilise Järelelevalve Amet Elektrilevi OÜ Standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti maatähisega EE. Standardis sisalduvad arvväärtusrajad eessõnadega alates ja kuni sisaldavad alati, nagu ka senistes eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast. Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN :2017 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks See standard on Euroopa standardi EN :2017 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega. Date of Availability of the European Standard EN :2017 is This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN :2017. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile ICS ; Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht telefon ; e-post II

3 EESTI STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN October 2017 ICS ; Supersedes EN :2008 English Version High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear (IEC :2017) Appareillage à haute tension - Partie 1: Spécifications communes pour appareillage à courant alternatif (IEC :2017) Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 1: Gemeinsame Bestimmungen für Wechselstrom- Schaltgeräte und -Schaltanlagen (IEC :2017) This European Standard was approved by CENELEC on CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members. Ref. No. EN :2017 E

4 SISUKORD EN :2017 EESSÕNA... 8 SISSEJUHATUS KÄSITLUSALA NORMIVIITED TERMINID JA MÄÄRATLUSED Põhiterminid ja määratlused Lülitus- ja juhtimisaparatuuri koosted Koostete osad Lülitusseadmed Lülitus- ja juhtimisaparatuuri osad Lülitus- ja juhtimisaparatuuri toimimiskarakteristikud Tunnussuurused Määratluste loetelu NORMAAL- JA ERITALITLUSTINGIMUSED Normaaltalitlustingimused Üldist Lülitus- ja juhtimisaparatuur sisepaigalduseks Lülitus- ja juhtimisaparatuur välispaigalduseks Eritalitlustingimused Üldist Kõrgus merepinnast Saastumise mõju Temperatuur ja niiskus Ebanormaalse vibratsiooni, löökide või kallutamise mõjule allutamine Tuule kiirus Muud parameetrid NIMIANDMED Üldist Nimipinge (Ur) Üldist I pingepiirkond nimipingetele kuni 245 kv II piirkond nimipingetele üle 245 kv Normitud isolatsiooninivood (U d, U p, U s ) Nimisagedus (fr) Nimikestevvool (I r ) Termiline normtaluvusvool (I k ) Dünaamiline normtaluvusvool (I p ) Lühise nimikestus (t k ) Abi- ja juhtimisahelate nimitoitepinge (U a ) Üldist Nimitoitepinge (U a ) Abi- ja juhtimisahelate nimitoitesagedus Kontrollitavate rõhusüsteemide surugaastoite nimirõhk TEHNILINE LAHENDUS JA KONSTRUKTSIOON Nõuded vedelikele lülitus- ja juhtimisaparatuuris Nõuded gaasidele lülitus- ja juhtimisaparatuuris

5 6.3 Lülitus- ja juhtimisaparatuuri maandamine Abi- ja juhtimisseadmed ja -ahelad Üldist Kaitse elektrilöögi vastu Ümbristesse paigaldatud komponendid Sõltuv ajamioperatsioon Salvestatud energiaga operatsioon Üldist Energia salvestamine gaasimahutitesse või hüdroakumulaatoritesse Energia salvestamine vedrudesse (või raskustesse) Käsitsi vinnastamine Mootoriga vinnastamine Energia salvestamine kondensaatoritesse Sõltumatu riivistuseta operatsioon (sõltumatu käsi- või ajamioperatsioon) Käsitsi käitatavad aktivaatorid Vabastite toimimine Üldist Sulgemisele pingevabasti Avanemisele pingevabasti Pingevabastite kondensaatortalitlus Alapingevabasti Rõhu/taseme indikatsioon Gaasi rõhk Vedeliku nivoo Andmesildid Üldist Rakendamine Blokeeringuseadmed Asendinäit Ümbriste kaitseastmed Üldist Inimeste kaitse ohtlikele osadele juurdepääsu ja seadmestiku kaitse tahkete välisobjektide sissepääsu eest (IP-koodid) Kaitse vee sissetungimise eest (IP-koodid) Kaitse mehaaniliste mõjutuste eest normaaltalitlustingimustes (IK-koodid) Välisisolaatorite lekkerajapikkused Gaasi ja vaakumi pidavus Üldist Kontrollitavad gaasirõhusüsteemid Suletud gaasirõhusüsteemid Hermeetilised rõhusüsteemid Süsteemide vedelikupidavus Üldist Lekkekiirused Tuleoht (süttivus) Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) Röntgenkiirgus Korrosioon Täitenivood isolatsiooniks, lülitamiseks ja/või toimimiseks TÜÜBIKATSED Üldist Põhialused Teave katseobjektide tuvastamiseks

6 7.1.3 Tüübikatseprotokollidesse lisamisele kuuluv teave Isolatsioonikatsed Üldist Ümbritseva õhu tingimused katsete ajal Märgkatse protseduur Seadmete ettevalmistamine Katse läbimise kriteerium Katsepinge rakendamine ja katsetingimused Nimipingega U r 245 kv lülitus- ja juhtimisaparatuuri katsed Nimipingega Ur > 245 kv lülitus- ja juhtimisaparatuuri katsed Välisisolaatorite tehissaastekatse Osalahenduskatsed Abi- ja juhtimisahelate isolatsioonikatsed Pingekatse tingimuste kontrolliks Raadiohäiringupinge katse Takistuse mõõtmine Klassi 1 ja klassi 2 abikontaktide takistuse mõõtmine Klassi 3 abikontaktide takistuse mõõtmine Maandatud metallosade elektrilise pidevuse katse Kontaktide ja ühenduste takistuse mõõtmine peaahelas seisundi hindamiseks Kestevvoolukatsed Katseobjekti seisund Seadmete paigaldamine Katse voolutugevus ja kestus Temperatuuri mõõtmine katse kestel Peaahela takistus Katse läbimise kriteerium Termilise taluvusvoolu ja dünaamilise taluvusvoolu katsed Üldist Seadmete ja katseahela paigaldamine Katsevool ja kestus Katseobjekti seisund pärast katset Kaitse vastavuskontroll IP-koodide vastavuskontroll IK-koodide vastavuskontroll Hermeetilisuskatsed Üldist Kontrollitavad gaasirõhusüsteemid Suletud gaasirõhusüsteemid Hermeetilised rõhusüsteemid Vedelikupidavuskatsed Elektromagnetilise ühilduvuse katsed Emissioonikatsed Abi- ja juhtimisahelate häiringutaluvuskatsed Abi- ja juhtimisahelate elektromagnetilise ühilduvuse lisakatsed Abi- ja juhtimisahelate lisakatsed Üldist Funktsionaalsuskatsed Abikontaktide toimimiskarakteristikute vastavustõendamine Keskkonnakatsed Isolatsioonikatse Vaakumkatkestite röntgenkiirguse katseprotseduur Üldnõuded

7 Katsepinge ja mõõtmisprotseduur Vastuvõtukriteerium TAVAKATSED Üldist Peaahela isolatsioonikatse Abi- ja juhtimisahelate katsed Abi- ja juhtimisahelate ja nende elektri- ja juhtmestikuskeemide vastavuskontroll Funktsionaalsuskatsed Elektrilöögivastase kaitse kontroll Isolatsioonikatsed Peaahela takistuse mõõtmine Hermeetilisuskatse Üldist Kontrollitavad gaasirõhusüsteemid Suletud gaasirõhusüsteemid Hermeetilised rõhusüsteemid Vedelikupidavuse katsed Kujundus ja visuaalsed kontrollid LÜLITUS- JA JUHTIMISAPARATUURI VALIKUJUHEND (Teatmeline) Üldist Nimiväärtuste valik Kaalutlused kaabliühenduse kohta Muutunud käidutingimustest tingitud kestev või ajutine ülekoormus Keskkonna aspektid Käidutingimused Käidutingimustega mõjutatud õhkvahemikud Kõrge niiskus Päikesekiiritus TEAVE, MIS PEAB SISALDUMA PÄRINGUTES, PAKKUMUSTES JA TELLIMUSTES (teatmeline) Üldist Teave päringutes ja tellimustes Teave pakkumustes TRANSPORT, LADUSTAMINE, PAIGALDAMINE, KÄIDUJUHENDID JA HOOLDUS Üldist Tingimused transpordi, ladustamise ja paigaldamise ajal Paigaldamine Üldist Lahtipakkimine ja tõstmine Koostamine Paigaldamine Ühendused Informatsioon gaasi ja gaasisegude kohta kontrollitavas ja suletud rõhusüsteemis Paigaldise lõplik ülevaatus Kasutaja põhilised sisendandmed Tootja põhilised lähteandmed Käidujuhendid Hooldus Üldist Informatsioon käidujuhendisse lisamisele kuuluvate vedelike ja gaaside kohta Soovitused tootjale Soovitused kasutajale Tõrketeatis

8 12 OHUTUS Üldist Ettevaatusabinõud, millega tootjad peaksid arvestama Ettevaatusabinõud kasutajatele TOOTE MÕJU KESKKONNALE Lisa A (normlisa) Katseobjektide identifitseerimine Lisa B (teatmelisa) Lühiajalise voolu ekvivalentse efektiivväärtuse leidmine etteantud kestusega lühisel109 Lisa C (normlisa) Välispaigalduse lülitus- ja juhtimisaparatuuri ilmastikukindluskatse meetod Lisa D (teatmelisa) Viited abi- ja juhtimisahelate komponentidele Lisa E (normlisa) Katsesuuruste tolerantsid katsete ajal Lisa F (teatmelisa) Päringutes, pakkumustes ja tellimustes antav teave ja tehnilised nõudmised Lisa G (teatmelisa) Sümbolite loend Lisa H (teatmelisa) Elektromagnetiline ühilduvus koha peal Lisa I (teatmelisa) Teatavaid riike puudutavate märkuste loend Lisa J (teatmelisa) Tüübikatsete kehtivusaja pikendamine Lisa K (teatmelisa) Kokkupuude saastumisega Lisa ZA (normlisa) Normiviited rahvusvahelistele standarditele ja neile vastavatele Euroopa standarditele129 Kirjandus JOONISED Joonis 1 Kontaktiklasside näited Joonis 2 Kolmepooluselise lülitusseadme ühendusskeem Joonis 3 Raadiohäiringupingekatse mõõteahela skeem Joonis 4 Kiirguse vaatlusvahendi asukoht katses Joonis B.1 Lühisvoolu leidmine Joonis C.1 Paigaldis ilmastikukindluskatseks Joonis C.2 Pihusti ilmastikukindluskatsele TABELID Tabel 1 Normitud isolatsiooninivood nimipingetele I pingepiirkonnas I jadale Tabel 2 Normitud isolatsiooninivood nimipingetele I pingepiirkonnas II jadale (mõnede piirkondade, kaasa arvatud Põhja-Ameerika, nüüdisaja praktika alusel) a Tabel 3 Normitud isolatsiooninivood nimipingetele II pingepiirkonnas Tabel 4 Täiendavad normitud isolatsiooninivood II pingepiirkonnas nüüdisaja praktika alusel mõnedes piirkondades, kaasa arvatud Põhja-Ameerikas Tabel 5 Tiputegurid dünaamilise normtaluvusvoolu jaoks Tabel 6 Alalispinge Tabel 7 Vahelduvpinge Tabel 8 Abikontaktide klassid

9 Tabel 9 Teave andmesiltidel Tabel 10 Tavajuhtumi katsetingimused Tabel 11 Võrgusageduskatse tingimused Tabel 12 Impulsskatse tingimused Tabel 13 Alternatiivse meetodi katsetingimused Tabel 14 Kõrgepingeliste lülitus- ja juhtimisaparaatide mitmesuguste üksikosade, materjalide ja dielektrikute temperatuuri ja ületemperatuuri piirväärtused Tabel 15 Gaasisüsteemide lubatud ajutised lekkekiirused Tabel 16 Pingete rakendamine kiirete transientide/impulsside katses Tabel 17 Pinge rakendamine sumbvõnkumise laine katsele Tabel 18 Hindamiskriteerium ajutiste häiringute taluvusele Tabel D.1 Abi- ja juhtimisahelakomponentide alusdokumentide loetelu Tabel E.1 Tüübikatse katsesuuruste tolerantsid Tabel K.1 Keskkonnanäited saastumistugevuse klassi (SPS) kaupa Tabel K.2 Vähim nominaalne lekkeraja eripikkus saastetasemete kaupa

10 EN :2017 EESSÕNA IEC tehnilise komitee TC 17 High-voltage switchgear and controlgear koostatud dokumendi 17/1033/FDIS tekst, rahvusvahelise standardi IEC tulevane teine väljaanne on esitatud IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja CENELEC on selle üle võtnud standardina EN :2017. Kehtestati järgmised tähtpäevad: viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteate meetodil kinnitamisega (dop) viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) See dokument asendab standardit EN :2008. Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Jõustumisteade CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC :2017 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa standardina. Ametliku väljaande kirjanduse loetelus tuleb viidatud standarditele lisada alljärgnevad märkused. IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui pren IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC/TS MÄRKUS Harmoneeritud kui CLC/TS IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC :2010 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN :2010. IEC :2010/AMD1:2014 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN :2010/A1:2014. IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). 1 Kavandi staadiumis. 2 EE MÄRKUS Parandatud viide eestikeelse standardi aluseks olevas ingliskeelses standardis. 8

11 IEC :1994 MÄRKUS Harmoneeritud kui EN :1994. CISPR 16-1 (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC MÄRKUS Harmoneeritud kui EN IEC (sari) MÄRKUS Harmoneeritud kui EN (standardisarjas). 9

12 SISSEJUHATUS Selle rahvusvahelise standardi kavandi lõpphääletuseks (FDIS) ettevalmistamisel standardite IEC :2007 ja IEC :2007/AMD1:2011 üldiseks läbivaatamiseks on hooldusmeeskonda motiveerinud järgmised põhimõtted: Horisontaalstandardite rakendamine selline rakendamine on tootestandarditele kohustuslik (vt IEC Guide 108 [5]).Tüüpiliseks näiteks on isolatsiooni koordinatsioonistandardi IEC (kõik osad) rakendamine. Kontrollitavuse põhimõtte kohaldamine nagu on määratletud direktiivis, osa 2, 5.5 (2016) Lisatakse ainult need nõuded, mida saab kontrollida. Teave esitatakse asjakohases peatükis, nt terminid ja määratlused esitatakse peatükis 3, nimiväärtused peatükis 5. Näiteks nimikestevvoolu väärtused on määratletud peatükis 5, kuid katseja vastuvõtukriteeriumide (nt ületemperatuuri piirväärtused) tingimused viiakse peatüki 7 juurde. Normaaltalitlustingimustes peatükis 4 on ühemõttelised tingimused, mille kohaselt lülitus- ja juhtimisaparatuur peab toimima. Näiteks: Päikese kiiritustihedus ei tohi ületada 1000 W/m 2, mitte Tuleks kaaluda päikese kiiritustihedust kuni 1000 W/m 2 kohta. Peatükis 5 esitatud nimiandmed on piiratud, et kajastada kasutaja määratletud lülitus- ja juhtimisaparatuuri üldisi määratlusi, mis on vajalikud kasutaja elektrivõrgu toimimiseks. Lisaselgituse saamiseks vt jaotist 5.1. Selgitused ja teatmelised MÄRKUSED, mis kajastavad projekteerimisjuhendeid (mitte nõudeid) või rakendust (mitte standardseid nõudeid), eemaldatakse või viiakse peatükki 9. Näiteks sisaldab järgmine varasem MÄRKUS nii projekteerimisjuhendit kui ka rakenduste probleemi, millest kumbki ei kuulu normaaltalitlustingimuste hulka: Vajaduse korral päikesekiirguse mõnedes oludes võib vaja olla kasutada sobivaid meetmeid, näiteks katuseid, sundventilatsiooni, päikese lisamõju modelleerivaid katseid jms, või tuleb kasutada koormuse vähendamist, et ei ületataks ületemperatuurile ja arvutuslikule rõhule sätestatud piirväärtusi. Tehnilise lahenduse ja konstruktsiooni erisused peatükis 6 on piiratud nõuetega, mida saab kontrollida katsega või vastavuskontrolliga. Viited katsetele ja protseduuridele, mis on seotud transportimise, paigaldamise, vastuvõtmise ja hooldusega, on viidud üle peatükki 11. Parandada sõnastust, et minimeerida spetsifikatsioonide, meetodite või kriteeriumide valetõlgendamise või vastuoluliste tõlgendamiste võimalust. Rippuvate lõikude ja tegelike või võimalike ringviidete kõrvaldamine. Viide on ISO/IEC direktiividele, 2. osa, (2016). Nende põhimõtete või eesmärkide kohaldamise tulemusena sisaldab rahvusvahelise standardi kavand lõpphääletuseks (FDIS) rohkem muudatusi, kui võiks oodata. 10

13 1 KÄSITLUSALA See standardi IEC osa rakendub vahelduvvoolu kõrgepingelisele lülitus- ja juhtimisaparatuurile kasutamisel sise- ja välispaigaldistes talitlussagedustel kuni 60 Hz (kaasa arvatud) elektrivõrkudes pingega üle 1000 V. See dokument rakendub igale kõrgepingelisele lülitus- ja juhtimisaparatuurile, kui vastavas IEC standardis ei ole konkreetset tüüpi kõrgepingelisele lülitus- ja juhtimisaparatuurile määratletud teisiti. MÄRKUS Selles dokumendis kasutamiseks määratletakse kõrgepingena nimipinget üle 1000 V. Kuid seejuures on üle 1 kv pingega ja tavaliselt kuni pingeni 52 kv (kaasa arvatud) jaotusvõrkudes üldiselt kasutusel termin keskpinge. 2 NORMIVIITED Alljärgnevalt nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. IEC 60038:2009. IEC standard voltages IEC :2002. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 131: Circuit theory IEC :2001. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 151: Electrical and magnetic devices IEC :2015. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 192: Dependability IEC International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 351: Control technology IEC :1984. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 441: Switchgear, controlgear and fuses IEC :1984/AMD1:2000 IEC International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 551: Power electronics IEC :2008. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 581: Electromechanical components for electronic equipment IEC International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity General IEC International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 605: Generation, transmission and distribution of electricity Substations IEC :2016. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 614: Generation, transmission and distribution of electricity Operation IEC International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 811: Electric traction IEC :2004. International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Part 826: Electrical installations IEC :2010. High-voltage test techniques Part 1: General definitions and test requirements 11

14 IEC :2007. Environmental testing Part 2-1: Tests Test A: Cold IEC :2007. Environmental testing Part 2-2: Tests Test B: Dry heat IEC :2005. Environmental testing Part 2-30: Tests Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) IEC :2006. Insulation co-ordination Part 1: Definitions, principles and rules IEC :2006/AMD1:2010 IEC :1996. Insulation co-ordination Part 2: Application guide IEC 60085:2007. Electrical insulation Thermal evaluation and designation IEC :1988. Electrical relays Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment Section One: Vibration tests (sinusoidal) IEC High-voltage test techniques Partial discharge measurements IEC Fluids for electrotechnical applications Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear IEC Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment IEC Guidelines for the checking and treatment of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-use IEC Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems IEC Connectors for electronic equipment Tests and measurements Part 2-2: Electrical continuity and contact resistance tests Test 2b: Contact resistance Specified test current method IEC 60529:1989. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IEC 60529:1989/AMD1:1999 IEC 60529:1989/AMD2:2013 IEC TS :2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 1: Definitions, information and general principles IEC TS :2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems IEC TS :2008. Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions Part 3: Polymer insulators for a.c. systems IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-4: Testing and measurement techniques Electrical fast transient/burst immunity test IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-11: Testing and measurement techniques Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests IEC :2009. Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-17: Testing and measurement techniques Ripple on d.c. input power port immunity test 12

15 IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-18: Testing and measurement techniques Damped oscillatory wave immunity test IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-29: Testing and measurement techniques Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: Generic standards Immunity for industrial environments IEC Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-5: Generic standards Immunity for equipment used in power station and substation environment IEC High-voltage test techniques for low-voltage equipment Definitions, test and procedure requirements, test equipment IEC :2006. Electromechanical elementary relays Part 7: Test and measurement procedures IEC 62262:2002. Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) IEC High-voltage switchgear and controlgear Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures CISPR 11:2015. Industrial, scientific and medical equipment Radio-frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement CISPR TR Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits 3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED Standardi rakendamisel kasutatakse lisaks standardeis IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC ja IEC esitatuile, millest mõned on ka allpool taasesitatud, alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi. ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel aadressidel: IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt MÄRKUS Terminid ja määratlused on liigitatud standardi IEC kohaselt. Viited mujalt kui standardist IEC on liigitatud nii, et need ühtlustuksid standardis IEC kasutatud liigitusega. 3.1 Põhiterminid ja määratlused lülitus- ja juhtimisaparatuur (switchgear and controlgear) üldtermin, mis tähistab lülitusseadmeid või nende kombinatsiooni koos vastavate juhtimis-, mõõte-, kaitse- ja reguleerimisseadmetega, samuti nende aparaatide ja seadmete koosteid, mis sisaldavad vastastikuseid ühendusi, lisatarvikuid, ümbriseid ja tugitarindeid 13

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 2: Induktiivpingetrafod Instrument transformers

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61936_1;2010_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61936_1;2010_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2011 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2011 TUGEVVOOLUPAIGALDISED NIMIVAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 kv Osa 1: Üldnõuded Power installations exceeding 1 kv a.c.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_62208;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_62208;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2012 MADALPINGELISTE APARAADIKOOSTETE TÜHJAD ÜMBRISED Üldnõuded Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc EESTI STANDARD ELEKTRILISTE KATSETUSPAIGALDISTE EHITAMINE JA KÄIT Erection and operation of electrical test equipment EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 1: Voolutrafod Instrument transformers

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 61619

Microsoft Word - EVS-EN 61619 EESTI STANDARD ISOLEERVEDELIKUD SAASTATUS POLÜKLOORITUD BIFENÜÜLIDEGA (PCBd) Gaasikromatograafiline määramismeetod kapillaarkolonni kasutamisega Insulating liquids Contamination by polychlorinated biphenyls

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Microsoft Word - EVS-HD S1

Microsoft Word - EVS-HD S1 EESTI STANDARD EHITISTE ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Näitused, esitused ja stendid Electrical installations of buildings Part 7-711: Requirements for special installations

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

FprEN : English version

FprEN : English version EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2015 Jõustunud Eesti standardina: august 2011 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: november 2014 ALARMISÜSTEEMID Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_1;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_1;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2010 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID Osa 8: Suitsutõkkeklapid Smoke and heat control systems Part 8: Smoke control

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

Microsoft Word - IEC_TR_61439_0;2013_et_et

Microsoft Word - IEC_TR_61439_0;2013_et_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: november 2013 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 0: Juhend koostete määratlemiseks Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 0: Guide to specifying

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit EESTI STANDARD KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esitatavad nõuded Testing hardened concrete Part 4: Compressive strength Specifications for testing machines EESTI STANDARDIKESKUS

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 6: Valuasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 6:

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2011 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2011 ÜLE 1 kv NIMIVAHELDUVPINGEGA TUGEVVOOLUPAIGALDISTE MAANDAMINE Earthing of power installations exceeding 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2016 TÖÖSTUS-, KOMMERTS-, GARAAŽIUKSED JA GARAAŽIVÄRAVAD Tootestandard, toodete omadused Industrial, commercial,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2000 KLAASPLASTIST (GRP) ALLMAAMAHUTID Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2008 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2004 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Nõuded Osa 5: Hüdraulilise teesideaine abil seotud segud Hydraulically bound mixtures

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2016 Jõustunud Eesti standardina: mai 2014 JUHTMED JA KAABLID Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U 0 /U) Osa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSTEHNILINE TOIMIVUS Soojusjuhtivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2004+A1:2008+A2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 Muudatus A1 jõustu

EESTI STANDARD EVS-EN :2004+A1:2008+A2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 Muudatus A1 jõustu EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: august 2009

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2007 ASFALTSEGUD Kuuma asfaltsegu katsemeetodid Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega Bituminous

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2019 KEEMILISED DESINFEKTSIOONIVAHENDID JA ANTISEPTIKUMID Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD VÄRVID JA LAKID Kihi paksuse määramine Paints and varnishes Determination of film thickness EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev standard on Euroopa standardi EN ISO 2808:1999

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

EVS-EN :2006+NA:2008

EVS-EN :2006+NA:2008 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2006 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: juuli 2015 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 60990:2006 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of tou

EESTI STANDARD EVS-EN 60990:2006 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of tou EESTI STANDARD PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of touch current and protective conductor current EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 TOIDU, LOOMASÖÖDA JA VEE MIKROBIOLOOGIA Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem