Microsoft Word - IEC_TR_61439_0;2013_et_et

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - IEC_TR_61439_0;2013_et_et"

Väljavõte

1 TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: november 2013 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 0: Juhend koostete määratlemiseks Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 0: Guide to specifying assemblies ()

2 EESSÕNA TEHNILISE ARUANDE EESTIKEELSELE VÄLJAANDELE See väljaanne on IEC tehnilise aruande ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja aasta novembrikuu numbris. Dokumendi on tõlkinud Tallinna Tehnikaülikooli elektrotehnika instituudi professor Tõnu Lehtla, eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud sama instituudi emeriitprofessor Endel Risthein, dokumendi on heaks kiitnud tehnilise komitee EVS/TK 17 Madalpinge ekspertkomisjon koosseisus: Arvo Kübarsepp Alar Ollerma Meelis Kärt Olev Sinijärv Andres Beek OÜ Auditron, AS Harju Elekter Elektrotehnika, Tehnilise Järelevalve Amet, AS Raasiku Elekter, AS Draka Keila Cables. Dokumendi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 17, tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Dokumendi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti maatähisega EE. Dokumendis sisalduvad arvväärtusrajad eessõnadega alates ja kuni sisaldavad alati, nagu ka senistes eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast. See dokument on IEC tehnilise aruande eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus. This document is the Estonian [et] version of the IEC Technical Report. It has been translated by the Estonian Centre for Standardisation. Tagasisidet tehnilise aruande sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile ICS Madalpingelised lülitusseadmed ja nende juhtseadmed Võtmesõnad: elektriaparaadikooste, juhis, madalpinge, määratlemine Hinnagrupp U Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, Tallinn, Eesti; telefon ; e-post II

3 SISUKORD EESSÕNA... VI SISSEJUHATUS... VIII 1 KÄSITLUSALA NORMIVIITED TERMINID JA MÄÄRATLUSED STANDARDISARJALE IEC VASTAVATE KOOSTETE RAKENDAMINE Üldnõuded Kooste projekteerimine ja kontrollimine Talitlusolud ja liideste tunnussuurused Konstruktsioon ELEKTRISÜSTEEM Üldnõuded Maandussüsteem Nimipinge Transientliigpinged Mittetavapärased transientliigpinged ja ajutised liigpinged Tunnussagedus f n (Hz) Lisa-katsetusnõuded paigalduskohal: juhistik, talitlusomadused ja funktsioonid LÜHISETALUVUSVÕIME Üldnõuded Arvutuslik lühisvool toiteklemmidel I cp (ka) Arvutuslik lühisvool neutraaljuhis Arvutuslik lühisvool kaitseahelas Lühisekaitseaparaat Lühisekaitseaparaatide, sealhulgas välise lühisekaitseaparaadi koordinatsioon Koormuste andmed, mille korral lühisvoolu tekkimine on tõenäoline INIMESTE KAITSE ELEKTRILÖÖGI EEST Üldnõuded Põhikaitse (kaitse otsepuute eest) Rikkekaitse (kaitse kaudpuute puhul) PAIGALDUSKESKKOND Üldnõuded Kasutuskoha liik Kaitse tahkete võõrkehade ja vee sissetungi eest Väline mehaaniline toime Vastupidavus ultraviolettkiirgusele Korrosioonikindlus Ümbritseva õhu temperatuur Suurim suhteline niiskus Saasteaste Kõrgus merepinnast Elektromagnetilise ühilduvuse keskkond Eritalitlusolud PAIGALDUSVIIS Üldnõuded Kooste liik Teisaldatavus Suurimad üldmõõtmed ja mass Välisjuhtide liigid Välisjuhtide suun(a)d Välisjuhtide materjal Väliste faasijuhtide ristlõiked ja otsastused III

4 9.9 Väliste PE-, N- ja PEN-juhtide ristlõiked ja klemmid Klemmide tuvastamise erinõuded LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINE Üldnõuded Transpordiühikute maksimaalsed mõõtmed ja mass Transpordiviisid (nt kahveltõstuk, kraana) Talitlusoludest erinevad keskkonnaolud Pakkimise üksikasjad TALITLUSE KORRALDUS Üldnõuded Ligipääs käsitsi juhitavatele seadmetele Funktsionaalühikute kaitselahutamine hooldamisel või teenindamisel HOOLDAMISE JA TÄIENDAMISE VÕIMALDAMINE Üldnõuded Ligipääsuga seotud nõuded kontrolli- ja muudel taolistel toimingutel Volitatud isikute ligipääsuga seotud nõuded talitlusel Nõuded seoses kooste laiendamisega pinge all Kaitse otsepuute eest ohtlike pingestatud siseosadega hooldamisel ja täiendamisel Funktsionaalühikute ühendamisviisid Koostesisesed talitlus- ja hooldusläbikäigud Sisemine eraldamine VOOLUTALUVUSVÕIME Üldnõuded Kooste tunnusvool I na (A) (enimalt lubatud vool) Ahelate tunnusvoolud I nc (A) Arvutuslik samaaegsustegur Neutraaljuhi ja faasijuhi ristlõigete suhe KOOSTE EHITUS JA TAVAKONTROLL Kooste ehituse kontroll Tavakontroll Lisa A (teatmelisa) Välisjuhtide liitmikega ühendamiseks sobivate vaskjuhtide ristlõige Lisa B (teatmelisa) Sisemise eraldamise moodused (vt jaotist 12.8) Lisa C (teatmelisa) Standardi IEC määratlusjuhised Lisa D (teatmelisa) Standardi IEC määratlusjuhised Lisa E (teatmelisa) Standardi IEC määratlusjuhised Lisa F (teatmelisa) Standardi IEC edaspidi lisatavad määratlusjuhised Lisa G (teatmelisa) Standardi IEC määratlusjuhised Lisa H (teatmelisa) Standardi IEC määratlusjuhised Lisa I (teatmelisa) Teatud riike puudutavad märkused Kirjandus JOONISED Joonis 1 Nõutav tunnus-impulsstaluvuspinge... 4 Joonis B.1 Joonistel B.2 ja B.3 kasutatavad tingmärgid Joonis B.2 Eraldusmoodused 1 ja Joonis B.3 Eraldusmoodused 3 ja IV

5 TABELID Tabel A.1 Välisjuhtide liitmikega ühendamiseks sobivate vaskjuhtide ristlõige Tabel B.1 Sisemise eraldamise moodused Tabel C.1 Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjad Tabel C.2 Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjade valikulised näited Tabel D.1 Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjad Tabel E.1 Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjad Tabel G.1 Kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjad V

6 EESSÕNA 1. Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) on ülemaailmne standardimisorganisatsioon, mis hõlmab kõiki rahvuslikke elektrotehnikakomiteesid (IEC rahvuslikke komiteesid). IEC ülesanne on arendada rahvusvahelist koostööd kõigis elektri- ja elektroonikaala standardimisküsimustes. Selleks kirjastab IEC, lisaks oma muudele tegevusaladele, rahvusvahelisi standardeid, tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi aruandeid, avalikult kättesaadavaid spetsifikatsioone (PAS) ja juhendeid (edaspidi IEC publikatsioonid ). Nende ettevalmistamine on usaldatud tehnilistele komiteedele; iga IEC rahvuslik komitee, kes on huvitatud sellest tegevusest, võib nimetatud ettevalmistuses osaleda. Selles ettevalmistuses võivad osaleda ka rahvusvahelised, riiklikud ja mitteriiklikud organisatsioonid, mis on IEC-ga sidemetes. IEC teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooniga (International Organization for Standardization, ISO) vastavalt mõlema organisatsiooni vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud tingimustele. 2. Kuna IEC igas tehnilises komitees on esindatud kõik asjahuvilised rahvuslikud komiteed, väljendavad IEC otsused ja kokkulepped olulistes tehnilistes küsimustes suurimal võimalikul määral rahvusvahelist arvamuskonsensust. 3. IEC publikatsioonid kujutavad endast rahvusvaheliseks kasutamiseks mõeldud soovitusi ja on sellistena heaks kiidetud rahvuslike komiteede poolt. Kuigi on tehtud kõik, et tagada IEC publikatsioonide tehniline täpsus, ei saa IEC vastutada selle eest, mis viisil neid kasutatakse ega nende valestimõistmise eest lõpptarbija poolt. 4. Rahvusvahelise ühtlustamise huvides võtavad IEC rahvuslikud komiteed IEC rahvusvahelisi standardeid läbipaistvalt ja enimalt võimalikul määral kasutusele oma rahvuslikes ja regionaalsetes standardites. Lahknevused IEC standardite ja vastavate rahvuslike või regionaalsete standardite vahel peavad olema viimastes selgelt esile toodud. 5. IEC ise ei näe ette mingit vastavuse atesteerimist. Vastavuse hindamise teenust osutavad sõltumatud sertifitseerimisasutused, kellel mõnes valdkonnas on juurdepääs ka IEC vastavusmärkidele. IEC ei vastuta ühegi sõltumatu sertifitseerimisasutuse poolt osutatava teenuse eest. 6. Kõik kasutajad peavad veenduma, et nad kasutavad selle publikatsiooni uusimat väljaannet. 7. IEC-d, selle juhte, ametnikke, teenistujaid ega agente, sealhulgas tehniliste komiteede ja rahvuslike komiteede eksperte ega liikmeid ei saa pidada vastutavaks mingit liiki otseste või kaudsete isikuvigastuste, omandi- või muude kahjustuste ega kulude (sealhulgas seaduslike maksude) eest, mis võivad olla tekkinud selle publikatsiooni või mõne muu IEC publikatsiooni kasutamisel või sellega seoses. 8. Tuleb pöörata tähelepanu selle publikatsiooni normiviidetele. Viidatud publikatsioonide kasutamine on vältimatult vajalik selle publikatsiooni õigeks rakendamiseks. 9. Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. IEC-d ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest. IEC tehniliste komiteede peaülesanne on rahvusvaheliste standardite koostamine. Siiski võib tehniline komitee teha ettepaneku ka tehniliste aruannete avaldamiseks, kus on kokku kogutud tavaliselt rahvusvahelises standardis avaldatud eri liiki andmeid, nt tehnika taseme ülevaated. Tehnilise aruande IEC/TR on koostanud IEC tehnilise komitee 17 Switchgear and controlgear alamkomitee 17D Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. See teine väljaanne asendab eelmist, aastal avaldatud esimest väljaannet. Standard on tehniliselt revideeritud. VI

7 See teine väljaanne sisaldab võrreldes eelmise väljaandega järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi: ühtlustamist standardiga IEC :2011; lisa B ühtlustamist standardi IEC :2011 lisaga AA; tabeli C.1 ühtlustamist standardi IEC :2011 tabeliga BB.1; standardile IEC vastavat uut lisa D; standardile IEC vastavat uut lisa E; standardile IEC vastavat uut lisa G; üldist tehnilist läbivaatamist ja toimetamist. Selle tehnilise aruande tekst tugineb järgmistele dokumentidele: Komitee kavand 17D/458/DTR Hääletusaruanne 17D/467/RVC Täieliku teabe selle tehnilise aruande heakskiiduhääletuse kohta saab ülaltoodud tabelis viidatud hääletusaruandest. See publikatsioon on koostatud ISO/IEC direktiivi ISO/IEC Directives: Part 2 kohaselt. Lugejate tähelepanu pööratakse asjaolule, et lisas I loetletud mõnedes maades kehtivat eripraktikat kirjeldavad tekstilõigud on selle tehnilise aruande kõige ebapüsivam osa. Sarja IEC kõigi osade loetelu üldpealkirjaga Madalpingelised aparaadikoosted ( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies ) on leitav IEC veebilehelt. Komitee on otsustanud, et selle publikatsiooni sisu jääb muutmatuks kuni IEC veebilehel viidatud ülevaatustähtajani. Pärast seda võidakse publikatsioon taaskinnitada, tühistada, asendada uustöötlusega või muuta. Selle publikatsiooni kakskeelne versioon võib ilmuda hilisemal kuupäeval. VII

8 SISSEJUHATUS Selle tehnilise aruande seisukohalt on kasutaja see, kes määratleb või valib kooste tunnussuurused. Kasutajaks võib olla sama osapool, kes kavatseb koostet kasutada või käitada, või keegi, kes toimib tema esindajana. Selle tehnilise aruande eesmärk on anda kasutajale juhised kooste määratlemiseks, et saada soovitud ehitusega kooste. Kogu aruandes mõistetakse seejuures kooste all madalpingelist aparaadikoostet. Kui pole määratletud teisiti, tähendab termin tootja kooste tootjat. Standardisarja IEC eesmärk on harmoneerida, niivõrd kui see on tegelikult võimalik, kõik koostete kohta kehtivad üldreeglid ja -nõuded, et ühtlustada koostete kontrollimisviise ning vältida vajadust kontrollida neid muude standardite järgi. Kõik sellised eri koostete kohta käivad nõuded, mida saab lugeda üldisteks, on koos laia huvi ja rakendamist pakkuvate teemadega nagu nt ületemperatuur ja dielektrilised omadused seetõttu koondatud standardisse IEC kui üldreeglid. Iga koosteliigi jaoks on kõigi nõuete ja vastavate kontrolliviiside määramiseks vaja kasutada ainult kahte põhistandardit: 1) üldreeglite standardit ehk osa 1 ja 2) kooste eristandardit, mida siin ja edaspidi nimetatakse asjakohaseks koostestandardiks. Standardisari IEC käsitleb laia kasutusvaldkonda kuuluvaid koosteid, millest mõnda iseloomustavad nende erikasutusest tingitud erivajadused. Erivajaduste selgeks määratlemiseks on välja töötatud (või on välja töötamisel) eri rakendustele keskendatud asjakohased koostestandardid. Need on standardid IEC kuni IEC (vt alljärgnev loend). Iga asjakohane koostestandard koos vastava viitega üldreeglite standardile IEC sätestab kooste määratletud kasutusalas tema nõutavad tunnussuurused ja omadused. Iga asjakohase koostestandardi lisas on antud näidismall kooste tootja ja kasutaja vahelise kokkuleppe asjade kohta, et hõlbustada kooste määratlemist. Samad põhimõtted on esitatud ja lahti seletatud ka selles tehnilises aruandes. Sellesse tehnilisse aruandesse on koondatud kõigi koosteliikide üldised tunnusnäitajad. Iga koosteliigi puhul rakendatavaid üksikasju võib määratleda viidetega alates lisast C esitatud määratlusjuhistele. Selles tehnilises aruandes tähendab viide standardisarjale IEC viidet ühele või mitmele alljärgnevalt nimetatud koostestandarditest (standardite ingliskeelseid pealkirju vt jaotisest Kirjandus): IEC :2011. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid IEC :2011. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted IEC :2012. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud IEC :2012. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele IEC :2010. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted IEC :2012. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Lattliinid IEC :2013. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Koosted erirakendustele, nt laevadele, laagripaikadele, turuplatsidele ja elektrisõidukite laadimisjaamadele 1. Viide üldreeglitele tähendab viidet standardile IEC :2011. Viide koostestandardile tähendab viidet standardisarja IEC asjakohasele osale (nt osale 2, 3 jne). Viide tootestandardile tähendab viidet vastavale koostes kasutatavate komponentide IEC standardile (nt kaitselülitite puhul standardile IEC ). 1 Ei ole veel ilmunud. VIII

9 1 KÄSITLUSALA Madalpingelisi aparaadikoosteid käsitlevas standardisarjas IEC on esitatud kasutaja poolt ette antud süsteemsed ja rakenduslikud üksikasjad, et aidata tootjal valmistada kasutaja vajadusi rahuldavat koostet. IEC selles osas, mis kujutab endast tehnilist aruannet, sätestatakse kasutaja seisukohalt olulised funktsioonid ja tunnussuurused, mida koostete määratlemisel tuleb defineerida. See aruanne sisaldab: standardisarjale IEC vastavate koostete tunnussuuruste ja valikuvariantide selgitust, juhiseid spetsiifilise rakendusvajaduse jaoks sobiva variandi valikuks ja tunnussuuruste määramiseks funktsionaalse lähenemise kaudu ja kooste määratlemiseks vajalikku abimaterjali. Tehnilises aruandes sisalduvad viited kooste liideste tunnussuuruste ja vastavusnõuete kohta eeldavad, et kooste on projekteeritud, valmistatud ja kontrollitud vastavalt standardisarja IEC asjakohasele osale. 2 NORMIVIITED Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. CISPR 11. Industrial, scientific and medical equipment Radio-frequency disturbance characteristics Limits and methods of measurement IEC Low-voltage electrical installations Part 4-41: Protection for safety Protection against electric shock IEC Low-voltage electrical installations Part 6: Verification IEC Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors IEC Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) IEC :2011. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 1: General rules IEC Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) EE MÄRKUS Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standardid. EVS-HD :2007. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest EVS-HD :2007. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud EVS-EN 60445:2011. Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otste ja juhtide tuvastamine EVS-EN 60529:2001. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) EVS-EN :2012. Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid 3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED Selle dokumendi rakendamisel kasutatakse asjakohases koostestandardis (nt standardis IEC ) esitatud termineid ja määratlusi. 1

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_62208;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_62208;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2012 MADALPINGELISTE APARAADIKOOSTETE TÜHJAD ÜMBRISED Üldnõuded Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc EESTI STANDARD ELEKTRILISTE KATSETUSPAIGALDISTE EHITAMINE JA KÄIT Erection and operation of electrical test equipment EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

Microsoft Word - EVS-HD S1

Microsoft Word - EVS-HD S1 EESTI STANDARD EHITISTE ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Näitused, esitused ja stendid Electrical installations of buildings Part 7-711: Requirements for special installations

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2016 Jõustunud Eesti standardina: mai 2014 JUHTMED JA KAABLID Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U 0 /U) Osa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

Elektripaigaldiste aparatuur

Elektripaigaldiste aparatuur TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut ELEKTRIVARUSTUSPAIGALDISTE APARATUUR JA JUHTIMINE Elektripaigaldiste, elektriaparaatide ja elektriaparaadikoostete standardimisest Loengumaterjalid

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61936_1;2010_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61936_1;2010_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2011 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2011 TUGEVVOOLUPAIGALDISED NIMIVAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 kv Osa 1: Üldnõuded Power installations exceeding 1 kv a.c.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_1;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_1;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2010 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 61619

Microsoft Word - EVS-EN 61619 EESTI STANDARD ISOLEERVEDELIKUD SAASTATUS POLÜKLOORITUD BIFENÜÜLIDEGA (PCBd) Gaasikromatograafiline määramismeetod kapillaarkolonni kasutamisega Insulating liquids Contamination by polychlorinated biphenyls

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_50522;2010_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2011 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2011 ÜLE 1 kv NIMIVAHELDUVPINGEGA TUGEVVOOLUPAIGALDISTE MAANDAMINE Earthing of power installations exceeding 1

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 60990:2006 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of tou

EESTI STANDARD EVS-EN 60990:2006 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of tou EESTI STANDARD PUUTEVOOLU JA KAITSEJUHIVOOLU MÕÕTEMEETODID Methods of measurement of touch current and protective conductor current EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 2: Induktiivpingetrafod Instrument transformers

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

FprEN : English version

FprEN : English version EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2015 Jõustunud Eesti standardina: august 2011 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: november 2014 ALARMISÜSTEEMID Osa 4: Elektromagnetiline ühilduvus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 1: Voolutrafod Instrument transformers

Rohkem

Standardi tõlke alusfail

Standardi tõlke alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2018 Jõustunud Eesti standardina: august 2009 Muudatus A11 jõustunud Eesti standardina: november 2011 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: detsember 2012

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2016 TÖÖSTUS-, KOMMERTS-, GARAAŽIUKSED JA GARAAŽIVÄRAVAD Tootestandard, toodete omadused Industrial, commercial,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID Osa 8: Suitsutõkkeklapid Smoke and heat control systems Part 8: Smoke control

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2000 KLAASPLASTIST (GRP) ALLMAAMAHUTID Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem