GRAND. Vari & Vari Pro. Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend. N Rev. A

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "GRAND. Vari & Vari Pro. Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend. N Rev. A"

Väljavõte

1 GRAND Vari & Vari Pro Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend ET N Rev. A

2 Chiller Oy ei vastuta käesoleva dokumendi vigade ega puuduste eest. Lõppkasutaja peab ise tagama ja kontrollima, et seade töötaks õigesti ja ohutult. Elektritöid tohib teha vaid vajaliku kvalifikatsiooniga isik. Järgige igal juhul oma riigis kehtivaid seadusi, eeskirju ja muid norme. Chiller Oy jätkab tootearendust ning võib ka olemaolevaid tooteid muuta. GRAND Vari on ettevõtte Chiller Oy registreeritud kaubamärk. Kõik õigused on kaitstud Chiller Oy Chiller Oy Aadress: Louhostie 2, FI Tuusula Soome Telefoninumber: E-posti aadress: Internet: Kinnituste ja versioonide ajalugu REDAKTSIOON KUUPÄEV MUUDATUSE KIRJELDUS KINNITANUD A Esmaväljaanne MH Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 2 (45)

3 Sisukord 1 Üldist Teave käesoleva juhendi kohta Garantii Seadme kontrollimine Seotud dokumentatsioon Ohutus Üldised ohutusjuhised Ohutusega seotud märgid Ohutusega seotud sümbolid Seadme ülevaade Seadme tutvustus Seadme mõõtmed Andmeplaat Automaatikavariandid ja signaaliühendused Variant Vari Variant Vari Pro Seadme paigaldamine Üldised paigaldusjuhised Paigalduskoha valimine Õhukanali krae eemaldamine Seadme kinnitamine Veeühenduste teostamine Kondensvee äravoolutorude paigaldamine Ühendamine äravooluga, kui kondensveepumpa pole Kondensveepumba ühendamine äravoolutorustikuga (lisa) Elektriühenduste teostamine Välise veekogumisaluse paigaldamine Värske õhu ühenduse paigaldamine Võre paigaldamine Kondensveepumba katsetamine Seadme käitamine Seadme juhtimine Seadme hooldamine Hoolduskava Võre puhastamine Filtri eemaldamine Filtri puhastamine ja vahetamine Hooldusluugi avamine Kondensveevanni puhastamine...35 LISA A: Variant Vari signaaliühendused...38 LISA B: Variandi Vari Pro registrite kirjeldus...40 LISA C: Vari Pro ruumipuldiga seadme registrite kirjeldus...42 Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 3 (45)

4 1 Üldist 1.1 Teave käesoleva juhendi kohta Käesolev paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend sisaldab üldiseid juhiseid seadme paigaldamiseks, käitamiseks ja hooldamiseks. Seadme käitamisel järgige kõigi selle osadega seotud ettevaatusabinõusid ja juhiseid ning kohalikke norme ja pädevate asutuste soovitusi. Seadme paigaldus-, käitus- ja hooldustöid peab tegema professionaal ning nende tegemisel ei tohi ohustada inimesi, keskkonda ega seadet ennast. Seadet ei tohi kasutada muul kui sihtotstarbel, kui tootja ei ole andnud selliseks kasutamiseks kirjalikku nõusolekut. MÄRKUS Enne süsteemi paigaldamise, käitamise või hooldamise alustamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ning tehke kõik juhised endale selgeks. Hoidke juhend alles, et vajaduse korral seda hiljem uuesti lugeda. 1.2 Garantii Seadmele kehtivad Chiller Oy garantiitingimused. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet modifitseeritakse või remonditakse Chiller Oy kirjaliku nõusolekuta; seadme parameetreid muudetakse loata; seadme konfiguratsiooni muudetakse; seadme paigalduskoht, ühendused, paigalduspind või paigaldustööd ei vasta käeoleva juhendi juhistele; käesoleva paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendi juhiseid ei järgita. Garantii ei kata kahju, kui kasutaja ei ole järginud tootja juhiseid; seadet on kasutatud viisil, milleks see ei ole mõeldud ja mis kahjustab seadet; seadet ei ole hooldatud kooskõlas käesoleva juhendi hoolduskava ja -juhistega. Märkus! Garantiinõuete menetlemise eeltingimuseks on seadme täieliku tüübi- ja seerianumbri (vt jaotist 3.3 Andmeplaat) edastamine tootjale kirjalikult. 1.3 Seadme kontrollimine Tootja tarnib seadmed kokkumonteerituna (v.a mõned tarvikud), elektriliselt ühendatuna ja katsetatuna. Mõne seadmemudeli puhul tarnitakse osa võrest, mis on ette nähtud paigaldamiseks ripplae sisse pärast seadme enda paigaldamist, eraldi pakendis. Seadme kättesaamisel toimige järgmiselt. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 4 (45)

5 1. Kontrollige, kas tarnekomplekt vastab tellitule. 2. Kontrollige, kas tarnekomplekti sisu vastab tellimusele. 3. Kontrollige kõiki tarnitud seadmeid hoolikalt. a. Kui seade on transportimisel viga saanud, teavitage sellest transpordifirmat ja müüjat. b. Protokollige transpordikahju saatelehel. c. Saatke kahju puudutav kaebus transpordifirmale 24 tunni jooksul pärast saadetise saabumist. 1.4 Seotud dokumentatsioon Peale käesoleva juhendi on seadmega kaasas seadme konfiguratsioonile vastav elektriskeem. Vajaduse korral võite tellida uue elektriskeemi. Tellimiseks on vaja seadme seerianumbrit, mis on kirjas andmeplaadil (vt jaotist 3.3 Andmeplaat). Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 5 (45)

6 2 Ohutus 2.1 Üldised ohutusjuhised Seade on projekteeritud nii, et see ei oleks inimestele ohtlik, kui täidetud on järgmised tingimused. Seade paigaldatakse ning seda käitatakse ja hooldatakse kooskõlas käesoleva juhendi juhistega. Seadet ei modifitseerita. 2.2 Ohutusega seotud märgid Käesolevas juhendis kasutatakse järgmiseid ohutusega seotud märke. OHT OHT tähistab kõrge ohutasemega riski, mille realiseerumise tulemuseks on surm või raske kehavigastus. HOIATUS HOIATUS tähistab keskmise ohutasemega riski, mille realiseerumise tulemuseks võib olla surm või raske kehavigastus. ETTEVAATUST ETTEVAATUST tähistab madala ohutasemega riski, mille realiseerumise tulemuseks võib olla kerge kuni mõõduka raskusastmega kehavigastus. Märkus! Märkused sisaldavad tähtsat lisateavet ja kasulikke nõuandeid. 2.3 Ohutusega seotud sümbolid Ohusümbolid Need sümbolid viitavad ohtlikule olukorrale või tegevusele. Sümbolitega juhitakse tähelepanu olukordadele, mille tulemuseks võib olla keskkonnakahju või kehavigastus. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 6 (45)

7 Üldine hoiatusmärk Elektrioht Keelatud toimingute sümbolid Nende sümbolitega hoiatatakse keelatud toimingute eest või juhitakse neile tähelepanu. Keelatud toimingute sümboleid on kujutatud all. Juurdepääs keelatud või piiratud Mitte puudutada Nõutavate toimingute sümbolid Nende sümbolitega juhitakse tähelepanu nõutavatele toimingutele. Nõutavate toimingute sümboleid on kujutatud all. Lugeda kasutusjuhendit või -juhiseid Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 7 (45)

8 3 Seadme ülevaade 3.1 Seadme tutvustus FCU Grand on mõeldud toaõhu konditsioneerimiseks ning sellel on värske õhu ühendus. Seade on saadaval kahes suuruses: Grand 70 ja Grand 100. Seade on saadaval kahe automaatikavariandiga: Vari ja Vari Pro. Joonis 1: Seadme ülevaade 1. Soojusvaheti ja ventilaator (seadme sisemuses) 2. Veeühendused 3. Väline veekogumisalus 4. Väljavooluava (kasutatakse juhul, kui seadmel pole kondensveepumpa) 5. Kondensveepumba väljundava (lisa) 6. Elektriplokk 7. Värske õhu ühendus, Ø 125 mm 8. Krae 9. Hooldusluuk 10. Võre Seade puhub õhku ruumi võre ülemisest osast (sinine nool) ja võtab õhku seadmesse sisse alumisest osast (punane nool). Seadme sees on eraldusplaat, mis lahutab õhuvoolud. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 8 (45)

9 Joonis 2: Õhuvoolude suunad ETTEVAATUST Eraldusplaati ei tohi eemaldada. Eraldusplaadi eemaldamisel seade ei tööta ettenähtud viisil ja õhk ei voola õigesti. Lisateavet leiate jaotisest 4.4Seadme kinnitamine. 3.2 Seadme mõõtmed Seade on saadaval kahes suuruses: Grand 70 ja Grand 100. Märkus! Seadme mõõtmete andmed ei pruugi olla õiged. Chiller Oy võib neid muuta. Tegelikke mõõtmeid kontrollige tellimuse dokumentatsioonist. Joonis 3: Grand 70 peamised mõõtmed Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 9 (45)

10 Joonis 4: Grand 100 peamised mõõtmed 3.3 Andmeplaat Üks andmeplaat paikneb õhuvõtuavas ja teine seadme tagaküljel elektriploki kõrval. Õhuvõtuavas oleva tüübiplaadi nägemiseks tuleb õhuvõtuava võre ja filter eemaldada. Märkus! Pange andmeplaadi teave seadme kaardile kirja ja pange see kindlasse kohta hoiule. Seadme tüübi- ja seerianumbrit on vaja seadme tuvastamiseks näiteks varuosade tellimisel. Hooldusteenuse või varuosade tellimisel on alati seerianumbrit vaja. Ilma seerianumbrita tellimust esitada ei saa. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 10 (45)

11 Andmeplaadil on seadme kohta järgmine teave: TYPE Seadme tüüp Koos tarvikutega (18 tähte ja numbrit) SER.NR. Seadme seerianumber Seitse (7) numbrit POWER Elektritoite tüüp 230 V vahelduvpinge, 50 Hz INPUT Elektriteave Sisendvõimsus (W) ja voolutugevus (A), max väärtused*: GRAND 70 / 73 W, 0,76 A GRAND 100 / 78 W, 0,76 A MANUF.DATE Valmistamiskuupäev *Seadme tegelik tarbimisvõimsus on tavaliselt max väärtusest väiksem. Täpsemaid andmeid küsige lähimalt edasimüüjalt. Joonis 5: Andmeplaadi näide 3.4 Automaatikavariandid ja signaaliühendused Seade on saadaval kahe automaatikavariandiga: Vari ja Vari Pro. Automaatikavariant valitakse seadme tellimise käigus. Seadme automaatikavariant on kirjas andmeplaadil ( Type, seadme tüüp on kas Vari või Vari Pro). Seadme automaatikavariandist sõltub ventilaatori ja seadeventiilide juhtimise viis ning see, milliseid välisseadmeid saab seadmega ühendada. Märkus! Teostage kõik elektriühendused seadmega kaasas olevate elektriskeemide järgi. Märkus! Kui ühendate häirelüliti hooneautomaatikasüsteemiga, lisage häirehalduses 30 s viiteaeg Variant Vari Automaatikavariandil Vari on järgmised omadused. Analoogsignaaliga juhtimine (0 10 V ja 24 V vahelduv-/alalispingega sisse-/ väljalülitus kõigil sisenditel) Sobib analoogjuhtimiseks hooneautomaatikasüsteemist või tavalisest ruumipuldist Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 11 (45)

12 Sisseehitatud häirelüliti, mis avaneb häire korral või seadme toite katkemise korral Täiendavaid andurisisendeid ega signaaliväljundeid ei ole. Üksikasjad leiate lisast A Variant Vari signaaliühendused. Joonis 6: Vari ühenduspaneel Joonis 7: Vari ühendusjuhised elektriploki kaanel Variant Vari Pro Automaatikavariandil Vari Pro on järgmised omadused. Juhtimine Vari Pro graafilise kasutajaliidesega ruumipuldist või vahetu Modbus/RTU-ühendusega hooneautomaatikasüsteemist 1 analooganduri sisend (valitav seadme tellimise käigus) 1 digitaalsignaaliväljund (valitav seadme tellimise käigus) Analoogsignaaliga juhtimine ei ole saadaval. Märkus! Vari Pro pakub mitmesuguseid ajastatavaid funktsioone, näiteks ventiilide liigutamist iga 24 tunni järel. Ajastatud funktsiooni teostamise järel tavatalitlus jätkub. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 12 (45)

13 Üksikasjad leiate lisast B Variandi Vari Pro registrite kirjeldus. Joonis 8: Vari Pro ühenduspaneel Joonis 9: Vari Pro ühendusjuhised elektriploki kaanel Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 13 (45)

14 4 Seadme paigaldamine 4.1 Üldised paigaldusjuhised ETTEVAATUST Seadme paigaldustöid võivad teha vaid vajalike kutseoskuste ja kvalifikatsiooniga töötajad. Märkus! Seadme paigaldamisel, käitamisel ja hooldamisel tuleb järgida kohalikke tööohutusnõudeid. Enne seadme paigaldamist tuleb käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda. Seadme paigaldamisel täitke järgmised nõuded. Seade tuleb paigaldada lakke kindlalt nii, et see ei ohustaks ega kahjustaks kedagi ega ühtegi eset, hoone osa ega seadet. Järgige kõiki tootja ja müüja juhiseid. Seadme paigaldamisel, tõstmisel ja teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik. Keevitus- ja jootmistööde tegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning hoida käepärast tulekustutusvahendid. Märkus! Tootja ei vastuta kahju eest, mille põhjuseks on paigaldusjuhiste rikkumine või seadme kasutamine tingimustes, mis erinevad nõuetest, mis on toodud jaotises 4.2 Paigalduskoha valimine. Seadmele kohaldub paigalduspõhimõte paigaldada, kasutada, hooldada. Selle põhimõtte kohaselt on paigaldusjärjekord järgmine. Paigaldamine lakke Torude ühendamine Elektriühendused Väline veekogumisalus Võre Seadme katsetamine ja kasutuselevõtmine Märkus! Seadet kaitsvaid katteid ei tohi eemaldada enne paigaldamise lõpetamist ja ruumi tolmust puhastamist. 4.2 Paigalduskoha valimine Valige seadme paigalduskoht nii, et seadme ümber jääks hooldustööde tegemiseks piisavalt vaba ruumi. Hooldustöödeks vajaliku vaba ruumi mõõtmed leiate jooniselt 10: Hoolduseks vajalik vaba ruum. Samuti tuleb ripplae sisse kindlasti jätta hooldusluuk. Soovitatavad minimaalsed mõõtmed on 600 mm seadme laius (700/1000 mm). Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 14 (45)

15 Joonis 10: Hoolduseks vajalik vaba ruum Märkus! Paigalduskoha valimisel ja enne paigaldamise alustamist tutvuge kõigi kohalike ohutunõuete ja paigaldusnõuetega ning järgige neid. Peale selle võtke paigalduskoha valimisel arvesse järgmist. Seadme ja selle tarvikute hooldamiseks peab jääma nõutaval määral ruumi ning nendega seotud ohutusnõuded peavad olema täidetud. Seade tuleb paigaldada horisontaalselt. Seadet ei tohi paigaldada teiste seadmete kohale. Seadet ei tohi paigaldada ruumi, kus on tule- või plahvatusohtlikke aineid või kus õhku satub aineid, mis lagundavad PVC-, EPS- või ABS-plaste või korrodeerivad vaske või alumiiniumi. Seade tuleb paigaldada ruumis nii, et seadet läbiv õhk saaks vabalt ringelda. Seadet ei tohi paigaldada ruumi, mille õhku satub aineid, mis võivad ventilaatori õhuvõtufiltri ummistada (näiteks köögis lenduv rasv). Peab olema piisavalt ruumi paigaldus- ja hooldustööde tegemiseks juhtmete vedamiseks, torude paigaldamiseks ning kondensvee äravoolutoru paigaldamiseks. Tabel 1: GRAND-i paigalduskoha piirangud Temperatuurid Min Max Siseõhk 5 C (A) 26,5 C / 50% suhteline õhuniiskus Vesi 4 C (B) 80 C (C) Etüülalkohol (35%) 4 C 80 C Etüleenglükool (35%) 4 C 80 C Propüleenglükool (35%) 4 C 80 C Märkused. A Kui ruumi õhutemperatuur langeb alla 0 C, tuleb seade eelnevalt ringlusveest ja kondensveest tühjendada. B Madalamatel temperatuuridel tuleb kindlasti kasutada külmumisvastast lisandit. C Vee max rõhk on 1000 kpa / 10 bar. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 15 (45)

16 Joonis 11: Paigaldusmõõtmed, eestvaade Joonis 12: Paigaldusmõõtmed, küljeltvaade Avade täpsed mõõtmed leiate jooniselt 13: Paigaldus- ja hooldusluugi avade mõõtmed. Joonis 13: Paigaldus- ja hooldusluugi avade mõõtmed A B C D E Grand Vari 70 Grand Vari ± 5 mm 180 ± 5 mm 720 mm 600 mm mm 990 ± 5 mm 180 ± 5 mm 1020 mm 600 mm mm 4.3 Õhukanali krae eemaldamine Kui seade tarnitakse paigaldatud õhukanaliga, tuleb õhukanali krae eemaldada, enne kui seade lakke paigaldatakse. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 16 (45)

17 1. Avage õhukanali krae kruvid. 2. Eemaldage krae. 4.4 Seadme kinnitamine Seade kinnitatakse lakke neljast (4) kinnituskohast. Kinnituskohad on seadme raami külge ehitatud. OHT Raskete kehavigastuste oht. Kinnitage seade lakke korralikult. Kui seadet ei kinnitata korralikult, võib see kukkuda ja kedagi raskelt vigastada. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 17 (45)

18 1. Kinnitage seade lakke neljast (4) kinnituskohast. 2. Kasutage seadme lakke kinnitamiseks tugesid. Kasutage paigalduskoha ja laematerjaliga sobivaid tugesid. Märkus! Toed peavad olema piisavalt tugevad, et kanda seadme max kaalu (56 kg). Märkus! Ärge tõstke seadet toruliitmikest, ventiilidest ega kondensveevannist. Seadme lakke tõstmiseks võib kasutada kipsplaaditõstukit või muud sarnast tõstukit. HOIATUS Kasutage seadme kaalule vastava tõstevõimega tõstukit. a. Kui kasutate seadme tugedena keermelatte, peate keermelati kronsteinis fikseerima lukustusmutrite ja seibidega. b. Latid peavad olema kindlalt lakke kinnitatud ning ei tohi olla ohtu nende lahtitulemiseks. 3. Seadme kaugus laest peab olema vähemalt 30 mm. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 18 (45)

19 4. Pärast seadme lakke kinnitamist loodige seade horisontaaltasandi suhtes vesiloodi abil. ETTEVAATUST Seadme loodimine on kohustuslik. Kui seadet ei loodita korralikult, siis kondensvesi voolab valesse suunda ning võib seadet või ümbrust kahjustada. 5. Kindlustage et eraldusplaat jääks horisontaalseks. ETTEVAATUST Eraldusplaat peab jääma horisontaalseks. Kui plaat ei ole horisontaalne, siis õhk ei ringle seadmes õigesti ja seade ei tööta ettenähtud viisil. 6. Paigaldage eraldi tarnitud tarvikud (seadeventiilid, sulgventiilid, väline veekogumisalus jne). Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 19 (45)

20 4.5 Veeühenduste teostamine Seade on mõeldud ühendamiseks jahutus- ja/või kütteveesüsteemiga, mis ei saa soojusvahetit kahjustada. Veeühenduste üksikasjalikum teave antakse kaasa iga tellimusega eraldi, sest see sõltub valitud lisatarvikutest. Märkus! Veekontuuriga ühendatud seade tekitab kontuuris rõhulangu. Seadmetüübi spetsiifilist teavet veekontuuris tekitatava rõhulangu kohta küsige tootjalt. 1. Enne seadme ühendamist jahutus- ja/või kütteveesüsteemiga veenduge, et selle kontuuris voolava vee a. rõhk ei ületaks kunagi 10 baari b. temperatuur ei langeks kunagi alla +4 C (sisendvesi) Märkus! Seadme soojusvahetis, kondensveevannis ega torudes olev vesi ei tohi külmuda. c. temperatuur ei ületaks kunagi +80 C (sisendvesi). 2. Teostage veeühendused all kujutatud viisil. 1 Küttevee sisend 5 Küttevee väljund 2 Jahutusvee sisend 6 Jahutusvee väljund 3 Ventileerimiskruvi 4 Kondensvee väljavool (ainult lisavarustuses oleva kondensveepumbaga) Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 20 (45)

21 3. Teostage veeühendused lapiktihendiga liitmikega. Valige seadme ühendusdetailidele sobivast materjalist liitmikud. Valest materjalist liitmike kasutamisel võivad seadme ühendusdetailid viga saada. Märkus! Max pingutusmomendid on 11 Nm (1/2") ja 15 Nm (3/4"). Liigsel pingutamisel võib ühendusdetail puruneda või lapiktihend viga saada. Märkus! Kasutage liitmike kinnikeeramiseks alati kahte võtit, et koormus ei kanduks sisemisele torustikule. Vastasel juhul võib soojusvaheti või sisemine torustik raskelt viga saada. 4.6 Kondensvee äravoolutorude paigaldamine Grand on saadaval kondensveepumbaga või ilma selleta (lisavarustus). Märkus! Järgige äravoolutorude paigaldamisel riiklikke ehituseeskirju. Kondensveetorustiku paigaldamise kohta leiate lisateavet jaotistest Ühendamine äravooluga, kui kondensveepumpa pole ja Kondensveepumba ühendamine äravoolutorustikuga (lisa) Ühendamine äravooluga, kui kondensveepumpa pole Äravoolutorude paigaldamisel täitke järgmised nõuded. 1. Äravoolutorude kalle peab olema piisav ja vähemalt 2%. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 21 (45)

22 2. Kondensveetoru tuleb ühendada õigesti ja toru peab olema õige suurusega. HOIATUS Ärge kasutage väljavooluava ühendamisel liigset jõudu, sest nii võite seadet vigastada ja lekke tekitada. 3. Toru ei tohi järsult painduda ega väänduda. See võib vooluhulka vähendada või äravoolu blokeerida Kondensveepumba ühendamine äravoolutorustikuga (lisa) Seade Grand on saadaval kondensveepumbaga, mille tõstekõrgus on 500 mm. Pumba surveliitmikuga on ühendatud väljavoolutoru (plastist, välisläbimõõt 15 mm, siseläbimõõt 12 mm), mis ühendatakse kondensvee äravoolutorustikuga. Kondensvee väljavooluühendus paikneb seadme samal küljel nagu veeühendused. Joonis 14: Kondensveepumba äravoolutorustikuga ühendamise ülevaade 1. Trapp 2. Seade 3. Kondensveevoolik 4. Äravooluühenduse torukolmik (peab olema hooldusluugist juurdepääsetav) 5. Hooldusluuk (min 600 mm) 6. Kondensvee äravoolutoru Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 22 (45)

23 7. Tuulutus Enne äravoolutorude paigaldamist veenduge, et täidaksite järgmised nõuded. Kondensvee äravoolutorustiku torude ristlõikepindala peab olema piisav. Kondensvee äravoolutoru ristlõikepindala peab olema piisav ja vähemalt 22 mm. Kondensveetoru tuleb ühendada trapiga, mis juhib selle hoone kanalisatsioonisüsteemi. Trapi mõõtmed peavad vastama paigalduskõrgusele, et vee ärajuhtimiskiirus oleks piisav. Kui seade paigaldatakse ruumi, kus kondensveetoru pinnal võib tekkida kondensatsioon, tuleb toru isoleerida. Kondensveetoru tuleb toestada, et see ei painduks läbi. Äravoolutorustiku paigaldamisel tuleb arvestada tuulutusvajadust. Äravoolutorude paigaldamisel täitke järgmised nõuded. Kondensveepumba voolik tuleb ühendada äravoolutoruga selle ülemiselt küljelt. Vooliku läbimõõt peab olema piisav. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 23 (45)

24 Kondensveepumba tõstekõrgus ei tohi ületada 500 mm. Ühendage seade äravoolutorustikuga jäiga toruga (nt vask või PVC). Pumba voolik tuleb ühendada toruga piisavalt tihedalt, et kondensveepumba surve ei lööks voolikut torust välja. Vajaduse korral kasutage tihendit. Märkus! Voolikut ei tohi lükata liiga sügavale äravoolutorusse. Vooliku ots peab jääma tihendist ligikaudu mm sissepoole. Voolik tuleb lõigata parajaks. Märkus! Ärge jätkake kondensveevoolikut. Ühendamine äravooluadapteri abil: 1. Tõmmake seadme kondensveevoolik soovitud pikkuses läbi äravooluadapteri. 2. Lõigake voolik parajaks nii, et adapteri sisse jääks mm ots. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 24 (45)

25 3. Ühendage adapter jäiga kondensveetoruga. Märkus! Äravooluadapteri võib ühendada 22 mm (välisläbimõõt) vasktorule või 32 mm (siseläbimõõt) plast-kanalisatsioonitorule. Märkus! Äravooluadapteri tuulutusavad peavad olema suunaga üles ja nende kalle ei tohi olla vähem kui 45. Märkus! Jälgige, et kondensveepumba voolik ei blokeeriks läbivoolu. 4. Paigaldamise järel kontrollige, et kondensvee äravoolutoru kalle horisontaaltasandi suhtes oleks vähemalt 2%. 4.7 Elektriühenduste teostamine OHT Elektrilöögi oht. Seadme pingestatud osade puudutamise tulemuseks võib olla raske kehavigastus või surm. Seadmega seotud elektritöid võib teha ainult selleks vajaliku kvalifikatsiooniga isik. OHT Toite- ja madalpingesignaalijuhtmed tuleb paigaldada eraldi. Toite- ja signaalijuhtmetena ei tohi kasutada sama kaabli sooni. Tulemuseks võib olla seadme rike, raske kehavigastus või surm. ETTEVAATUST Seadme elektrivõrguga ühendamisel tuleb järgida kõiki kohalikke seadusi ja eeskirju. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 25 (45)

26 Märkus! Seade on saadaval automaatikaga Vari või Vari Pro. Seadmega on kaasas mudelispetsiifilised elektriskeemid, mida tuleb järgida elektripaigaldustööde tegemisel. Seade tarnitakse (sisemiste) elektriühenduste ja muude ühendustega paigalduskohas tuleb ühendada üksnes toite- ja signaalijuhtmed. Lisateavet seadme elektri- ja signaaliühenduste ning nende jaoks vajalike juhtmete kohta küsige seadme müüjalt. Joonis 15: Elektriplokk 1. Seade tuleb ühendada liigvoolukaitselülitiga kaitstud vooluahelasse. 2. Kui sama vooluahelaga ühendatakse paralleelselt mitu seadet, tuleb liigvoolukaitse valida seadmete kaitsmiseks sobiva suurusega. 3. Kaabli suuruse valimisel juhinduge seadme andmeplaadil kirjas olevatest maksimumväärtustest. (Vt jaotist 3.3 Andmeplaat.) Märkus! Seadme elektritoide ei tohi olla lülitatav. Elektritoite väljalülitamise korral seadme kondensveepump ja automaatika ei tööta. 4. Ühendage väliskaablid seadme elektriploki ühenduspaneeliga. Ühenduspaneelil on klemmliist. 4.8 Välise veekogumisaluse paigaldamine 1. Välise veekogumisaluse paigaldamiseks suruge see seadme küljel olevatesse pesadesse. 4.9 Värske õhu ühenduse paigaldamine Värske õhu ühendus paikneb seadme tagaküljel. Selle läbimõõt on 125 mm. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 26 (45)

27 1. Värske õhu ühenduse paigaldamiseks kinnitage see seadmele. Kui värske õhu ühendust ei kasutata, jätke ava korgiga kaetuks Võre paigaldamine Osa võrest tarnitakse eraldi pakendis. Märkus! Veenduge enne võre paigaldamist, et kaeluse eraldusplaat on horisontaalasendis. Märkus! Max pingutusmoment on 2,2 Nm. 1. Paigaldage õhukanali krae. 2. Kinnitage õhukanali krae. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 27 (45)

28 3. Paigaldage võre Kondensveepumba katsetamine ETTEVAATUST Veekahju oht. Seadme paigaldamise järel peate kondensveepumpa katsetama. Enne õnnestunud katsetust ei tohi seadet käitada. Enne seadme käitamist tuleb kondensveepumpa katsetada. Pärast seadme lakke kinnitamist ning vajalike torude ja elektrijuhtmete ühendamist tehke lekkekatsetus. 1. Kondensveepumba katsetamiseks valage välisele veekogumisalusele ligikaudu 2 liitrit vett. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 28 (45)

29 2. Pärast vee alusele valamist kontrollige, et juhtuvad järgmised asjad. a. Kondensveepump käivitub. b. Pump pumpab vee kondensvee äravoolutorustikku. c. Kui kogu vesi on äravoolutorustikku pumbatud, siis pump seiskub. d. Süsteemis pole lekkeid. Märkus! Lekketest õnnestub, kui pump käivitub, pumpab vee ära ja seiskub ning lekkeid pole. 3. Kui lekkekatsetus õnnestub, võib seadme kasutamist alustada. 4. Kui lekkekatsetus ebaõnnestub, peate enne seadme kasutamist vea kõrvaldama ning lekkekatsetust kordama. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 29 (45)

30 5 Seadme käitamine 5.1 Seadme juhtimine Seadme ventilaatoril on tänapäevane harjadeta alalisvoolumootor. Ventilaatori mootorit juhitakse alalispingesignaaliga 0 10 V. Pinge 0 V korral ventilaatori mootor ei tööta ja pinge 10 V korral töötab see täiskiirusel. Seadme ventilaatori kiirust ja ventiili(de) asendeid reguleerides saab hoida seadistatud siseõhutemperatuuri. Seadeventiile ja ventilaatori kiirust juhib eraldi ruumi-/hooneautomaatika süsteem. Märkus! See kohaldub ainult kahe- või kolmesuunaliste ventiilidega seadmele. Kondensveepumbal on sisemine juhtimissüsteem. Kondensveepump töötab igal juhul ka siis, kui seade on puldist või hooneautomaatikasüsteemi poolt välja lülitatud. Seade töötab automaatselt vastavalt valitud juhtimisrežiimile. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 30 (45)

31 6 Seadme hooldamine 6.1 Hoolduskava HOIATUS Kui avastate töötava seadmega seotud veelekke, siis lülitage seade välja ja võtke ühendust hooldusteenuse osutajaga. Seadme töökindluse tagamiseks on vaja järgida hoolduskava. Soovitame hooldada seadme osi järgmise kava järgi. OSA TOIMING HOOLDUSVÄLP Võre Filter Kondensveevann Puhastage võre puhta niiske lapiga. Puhastage filter tolmuimeja abil tolmust. Loputage filtrit veega. Tühjendage ja puhastage kondensveevann. Iga 12 kuu järel või vastavalt vajadusele Iga 12 kuu järel või vastavalt vajadusele Iga 5 aasta järel või vastavalt vajadusele Märkus! Kui kohalikud ja/või asutuse normid, näiteks hügieenieeskirjad, erinevad ülaltoodud hoolduskavast, siis järgige kohalikke ja/või asutuse norme. Märkus! Üksikasjalikumad hooldusjuhised leiate järgmistest jaotistest. 6.2 Võre puhastamine HOIATUS Elektrilöögi oht. Enne seadme hooldamist lahutage seadme toiteahel ja tagage, et seda poleks võimalik kogemata uuesti ühendada. HOIATUS Kehavigastuste oht. Seadme kasutamisel või hooldamisel tuleb olla ettevaatlik, et seadme liikuvate osade tõttu mitte viga saada. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 31 (45)

32 1. Avage võre. 2. Puhastage võre puhta niiske lapiga. Märkus! Ärge kasutage puhastusaineid ega lahusteid, mis võiksid võret kahjustada. 3. Sulgege võre. 6.3 Filtri eemaldamine Filtrid paiknevad võre taga. Filtrite puhastamise vajadus sõltub seadme kasutuskohast ja -viisist. Märkus! Filtreid peab kontrollima ja puhastama regulaarselt, sõltuvalt paigalduskoha tingimustest vähemalt kord aastas. Regulaarne hooldamine aitab seadet kauem töökorras hoida. HOIATUS Elektrilöögi oht. Enne seadme hooldamist lahutage seadme toiteahel ja tagage, et seda poleks võimalik kogemata uuesti ühendada. 1. Filtri eemaldamiseks avage võre. 2. Avage filtrite kinnitid ja eemaldage filtrid. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 32 (45)

33 3. Kui filter on hooldatud ja tagasi seadmesse paigaldatud, sulgege võre. Märkus! Sulgege võre kindlasti korralikult. 6.4 Filtri puhastamine ja vahetamine Seadme filtrid on sünteetilisest materjalist ning veega pestavad. Märkus! Kui filtrit ei õnnestu vajalikul määral puhastada või filter on kahjustatud, siis vahetage filter välja. HOIATUS Elektrilöögi oht. Enne seadme hooldamist lahutage seadme toiteahel ja tagage, et seda poleks võimalik kogemata uuesti ühendada. 1. Filtri puhastamiseks tõstke võre lahti. 2. Eemaldage filtrid. 3. Puhastage filter tolmuimeja abil tolmust. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 33 (45)

34 4. Kui filter on ka pärast tolmuimejaga puhastamist must, siis peske filtrit leige veega. 5. Enne filtri seadmele tagasi paigaldamist laske filtril täielikult kuivada. 6. Kinnitage filtrid. 7. Sulgege võre. 6.5 Hooldusluugi avamine 1. Avage hooldusluuk. HOIATUS Avamise ajal toetage hooldusluuki kindlasti ühe käega. Kui hooldusluuki ei toetata, võib see hooga avaneda ja teid vigastada. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 34 (45)

35 2. Eemaldage hooldusluuk. 6.6 Kondensveevanni puhastamine HOIATUS Elektrilöögi oht. Enne seadme hooldamist lahutage seadme toiteahel ja tagage, et seda poleks võimalik kogemata uuesti ühendada. Märkus! Seadet hooldatakse alt. 1. Avage ja eemaldage hooldusluuk. Juhised leiate jaotisest 6.5 Hooldusluugi avamine. 2. Ühendage kondensveevanni toru lahti. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 35 (45)

36 3. Suruge kondensveevanni klambritele. 4. Eemaldage kondensveevann. 5. Puhastage kondensveevann puhta niiske lapiga. Märkus! Ärge kasutage puhastusaineid ega lahusteid, mis võiksid seadet kahjustada. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 36 (45)

37 6. Enne kondensveevanni seadmele tagasi paigaldamist laske kondensveevannil täielikult kuivada. 7. Kinnitage vann. 8. Kontrollige, et vann oleks õigesti kinnitatud ja paigas. 9. Ühendage toru. 10. Valage vanni vett. Kontrollige, et kondensveepump/äravool töötab õigesti. 11. Paigaldage ja sulgege hooldusluuk. Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 37 (45)

38 LISA A: Variant Vari signaaliühendused Tabel 2: Variant Vari signaaliühendused POS Kontakt Funktsioon Tehnilised andmed PWR L 230 V vahelduvvooluvõrgu faasijuhe Kaitse paneelil, max 5 A N 230 V vahelduvvooluvõrgu neutraaljuhe PE Kaitsemaandus C1 AA Häirekontakt (sisend või väljund) AVATUD häiretingimuse korral või kui seadmel puudub elektritoide. Pingevaba. AA Häirekontakt (sisend või väljund) AVATUD häiretingimuse korral või kui seadmel puudub elektritoide. Pingevaba. V+ 24 V toiteväljund ühenduspaneelil. Lülitiga J1 on valitav vahelduv- või alalisvool (alalisvool ALUMISES asendis). Max voolutugevus 0,6 A G0 Signaalimaandus. See on kõigi sisend- ja väljundsignaalide ühine nullpotentsiaal. Ühine 24 V lisatoiteväljundile, 0 10 V sisendsignaalidele, 0 10 V väljundsignaalidele, 24 V vahelduv-/alalispingesignaali sisenditele ning 24 V vahelduvpingesignaali väljunditele. Ei ole ühendatud kaitsemaandusega (PE). C2 F Ventilaatori kiiruse sisendsignaal, 0 10 V (lineaarne) või 24 V vahelduv-/ alalispingesignaal sisse/välja lülitamiseks. Takistus 50 kω. Juhtimisrežiim tuvastatakse automaatselt. C H Jahutusvee ventiiliajami sisendsignaal, 0 10 V (lineaarne) või 24 V vahelduv-/alalispingesignaal sisse/välja lülitamiseks. Küttevee ventiiliajami sisendsignaal, 0 10 V (lineaarne) või 24 V vahelduv-/alalispingesignaal sisse/ välja lülitamiseks. Takistus 50 kω. Juhtimisrežiim tuvastatakse automaatselt. Takistus 50 kω. Juhtimisrežiim tuvastatakse automaatselt. C3 1 Püsikiirusega ventilaatori signaalisisend 1, 24 V alalis- või vahelduvpingesignaal 2 Püsikiirusega ventilaatori signaalisisend 2, 24 V alalis- või vahelduvpingesignaal 3 Püsikiirusega ventilaatori signaalisisend 3, 24 V alalis- või vahelduvpingesignaal Kui signaal on olemas, siis asendab see F-signaalisisendi. Kui signaal on olemas, siis asendab see F-signaalisisendi. Kui signaal on olemas, siis asendab see F-signaalisisendi. V+ Sama nagu pistik C1 Sama nagu pistik C1 Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 38 (45)

39 POS Kontakt Funktsioon Tehnilised andmed COOL OUT 0 10 V 0 10 V väljund jahutusventiili ajamile Järgib sisendit C G0 Sama nagu pistik C1 Sama nagu pistik C1 24 V 24 V PWM-vahelduvpingesignaal jahutusventiili ajamile / 24 V vahelduvpingeväljund 0 10 V ajamitele Järgib sisendit C või on püsiv 24 V väljund-vahelduvpinge HEAT OUT 0 10 V 0 10 V väljund kütteventiili ajamile Järgib sisendit H G0 Sama nagu pistik C1 Sama nagu pistik C1 24 V 24 V PWM-vahelduvpingesignaal kütteventiili ajamile / 24 V vahelduvpingeväljund 0 10 V ajamitele Järgib sisendit C või on püsiv 24 V väljund-vahelduvpinge Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 39 (45)

40 LISA B: Variandi Vari Pro registrite kirjeldus Märkus! Järgige Modbus-signaaliedastuses ettenähtud viiteaegu. Kasutage pollimise viiteaega vähemalt 200 ms. Kui Modbus-sides tekib vigu, suurendage viiteaega, kuni vigu enam ei teki. Kirjutage ventilaatori kiiruse, jahutusventiili ja kütteventiili registriväärtused vähemalt iga 5 minuti järel üle ( = värskendage need), isegi kui soovitav väärtus on 0. Kirjutage alati üle kõik 3 registriväärtust, isegi kui seadmel puudub küttefunktsioon (või jahutusfunktsioon). Tabel 3: Variandi Vari Pro registrite kirjeldus Kasutage FCU vahetuks (ruumipuldita) juhtimiseks järgmist registrite kirjeldust. Vari Pro FCU kontrolleri registrite kirjeldus v 1.4 Modbus RTU RS , 8N1 Kirjeldus Lugemine (R) / kirjutamine (W) Min Max Seade Märkus(ed) Kirjutatav 16-bitine täisarvuregister 4x x x00004 Ventilaatori kiiruse seadistamine Jahutusvõimsuse seadistamine Küttevõimsuse seadistamine W % = 0 10 V 0 = väljas, 100 = sees 24 V W % = 0 10 V 0 = väljas, 100 = sees 24 V W % = 0 10 V 0 = väljas, 100 = sees 24 V 4x x35203 Hooldusmeeldetuletuse taimeri lähtestamine 4x35204 Valmistamiskuu W x35205 Loetav 16-bitine täisarvuregister (*) W = lähtesta W 20xx 20xx Nende andmete lugemine võimaldab kontrollida Modbusi registrikonfiguratsiooni ja aadresside õigsust. W x00005 Häireregister R Bit0: Kondensvee anduri häire Bit1: Ventilaatori 1 RPM puudub Bit2: Ventilaatori 2 RPM puudub Bit3: Anduri rike, vee sissevool Bit4: Anduri rike, vee väljavool Bit11: Parameetrifail Bit15: Hooldusmeeldetuletus (filtri häire) 3x x x00011 Praeguse ventilaatori kiiruse väljund Valmistamisaasta Valmistamispäev Kondensveevanni olek Kondensveepumba olek R % Kalibreeritud max kiirusele R tasemel käivitub pump, 3. tasemel häire R = väljas, 16 = sees Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 40 (45)

41 Vari Pro FCU kontrolleri registrite kirjeldus v 1.4 Modbus RTU RS , 8N1 Kirjeldus Lugemine (R) / kirjutamine (W) Min Max Seade Märkus(ed) 3x00012 Jahutusvõimsus R x10mv Kalibreeritud max vooluhulgale 3x00013 Küttevõimsus R xx10mv Kalibreeritud max vooluhulgale 3x00018 Sisendvee temperatuur R x10c 3x00019 Väljundvee temperatuur R x10c 3x00025 Hooldusmeeldetuletuse taimer (*) Loetav kasutajaliideses R h Aadress: 3x00N (RR-2) N = seadme number RR = registriaadress Näide: 3x00010 (kondensveevanni olek) 1. seadmest, kasutajaliidese aadress 3x00108 Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 41 (45)

42 LISA C: Vari Pro ruumipuldiga seadme registrite kirjeldus Kasutage FCU ruumipuldiga juhtimiseks järgmist registrite kirjeldust. Tabel 4: Vari Pro ruumipuldiga seadme registrite kirjeldus Vari Pro kasutajaliidese registrite kirjeldus v 1.4 Modbus RTU RS485 Boodikiirus: 9k6, 19k2, 38k4 Paarsus: Puudub, paaritu, paaris Kirjeldus Kirjutatav 16-bitine täisarvuregister Lugemine (R) / kirjutamine (W) Min Max Seade Märkus(ed) 4x00001 Rakenduse olek W 1 = ooterežiim (väljas) 2 = tavaline 3 = äraolek 4 = läbipesu (avada kütte- ja jahutusventiilid 100%) 5 = peatatud 10 = testrežiim (lubab jahutamise/kütte ventilaatorita) 4x00003 Ventilaatori kiiruse juhtimine W 0 = väljas, 1 3 = kiirus, 4 = automaatne 4x x00005 Ruumiõhu seadepunkt, tavaline Ruumiõhu seadepunkt, äraolek Loetav 16-bitine täisarvuregister W W x10c x10c 3x00004 Rakenduse olek R 0 = lähtestamine 1 = ooterežiim 2 = tavaline, 3 = äraolek 4 = läbipesu 10 = test 3x x x00008 Praegune ventilaatori juhtimisrežiim Ruumi õhutemperatuur Praegune ruumi seadepunkt R = väljas, 1 3 = kiirus, 4 = automaatne R C x10 R C x10 3x00009 Praegune ventilaatori kiirus R % 3x00010 Jahutusvõimsus R % 3x00011 Küttevõimsus R % Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 42 (45)

43 Vari Pro kasutajaliidese registrite kirjeldus v 1.4 Modbus RTU RS485 Boodikiirus: 9k6, 19k2, 38k4 Paarsus: Puudub, paaritu, paaris Kirjeldus Lugemine (R) / kirjutamine (W) Min Max Seade Märkus(ed) 3x00103 Häire Unit 1 R Bit0: Kondensvee anduri häire Bit1: Ventilaatori 1 RPM puudub Bit2: Ventilaatori 2 RPM puudub Bit3: Anduri rike, vee sissevool Bit4: Anduri rike, vee väljavool Bit11: Parameetrifail Bit15: Hooldusmeeldetuletus (filtri häire) 3x00203 Häire Unit 2 R Autoriõigus Kõik õigused kaitstud. 43 (45)

44

45 Soome peakontor Chiller Oy Louhostie Tuusula Tel Varuosad ja klienditeenindus: Chiller Tuusula Louhostie Tuusula Tel Soome Chiller Jyväskylä Yritystie 10 A Jyväskylä Tel Chiller Kuopio Vanttitie Kuopio Tel Chiller Lahti Rajavartijankatu Lahti Tel Chiller Tampere Aunankorvenkatu Tampere Tel Chiller Turku Ahokylänkatu Kaarina Tel Eesti Chiller Oy Tel Rootsi Chiller Sverige AB, Ekerö Tel Forsberg & Tibell Kyl AB Jönköping Tel Norra Chiller Norge AS, Oslo Tel

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr

250118_STRÖMAX 4017 M strangregulierventile_deu_3182_sks_e+kuj.cdr www.herz.eu HERZi tasakaalustusventiilid Eelseade kuvamine käepidemel Kasutajasõbralik ja ergonoomiline käepide Täpne eelseade Lihtne diferentsiaalrõhu mõõtmine mõõteventiili kaudu Kere tsingitustuskindlast

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem