KAUBANDUS -TOOSTUSKOJA TEATAJA. Ilmub kaks korda kuus.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KAUBANDUS -TOOSTUSKOJA TEATAJA. Ilmub kaks korda kuus."

Väljavõte

1 KAUBANDUS -TOOSTUSKOJA Nr. 0. X aastakäik TEATAJA. Ilmub kaks korda kuus. oktoobril Tellimishind: Toimetus ja talitus: Kuulutuste hinnad: Aastas.. kr..0 Kaub andus-tööstuskoda, Tallinn, Pikkt. 0 Vi Ihk... kr VäUsmaSe'. J.00 Kõnetraat -. Toimetaja kõnetunnid: ^ * ; ; {«.SO Poolaastas..00 ^al äripäeval p.. K*anekulgedel-kokkuleppe] DTOTT. Teostamisel Jõuvankritega kestva ühenduse pidamise ja vabaveo korraldamise * seadus. Tööstuse statistika. Nar?a Kaupmeeste Selts -aastane. Kuipalju vajatakse jootmiseks tina. Koja Teataja kirjavahetus. Kaubandus-tööstuskoja teateid. Äride register. Majanduslikke teateid kodu- ja välismaalt. Toiduainete turg. Vülisbörsid. Kaubahindu. Tallinna börsi kursi sedel. Teostamisel Jõuvankritega kestva ühenduse pidamise ja vabaveo korraldamise seadus. Kaubandus-tööstuskoda sooviks eelnõus näha põhimõttelisi ja sisulisi muudatusi. Juba pikemat aega on päevakorral olnud kavatsus seadusandlikul teel (korraldada jõuvankritega kestva ühenduse pidamist ja vabaiveo korraldamist laiemas ulatuses. Teedeministeeriumi maanteede valitsus ongi vastava eelnõu koostanud ja saatnud kojale läbivaatamiseks ja arvamise avaldamiseks. Kaubandus-tööstuskoda korraldas selle küsimuse kaalumiseks liinipidajate koosoleku, millest võtsid osa ka Kaubandus-tööstuskoja esindajad, et põhjalikult ja üksikasjaliselt arutada läbi kõnesolev eelnõu. Arvestades liinipidlajaite koosolekul vastuvõetud otsuseid ja kaaludes eelnõu rahvamajanduslikust ning liiklemise tähtsuse seisukohtadelt Kaubandus-tööstuskoda leidis vajaliseks teha eelnõu kottita mõningaid parandusi. Eelnõu järgi on liinipidaja kohustatud talle kuuluva jõuvankri ekspluateerimise läbi tekkida võivate kahjude kindlustuseks andma tagatise Kr. 0. kuni Kr piirides. See seaduse nõue, koja airvates, annab tõuke ebasoovitavate nähtuste tekkimiseks jõuvankrite juhtimise alal, kuna liinipidaja on tehtud vastutavaks juhi eksituste eest. On loomulik, et säärases olukorras liinipidaja ei soovi pidada (palgalist juhti, vaid jubib oma jõuvankrit ise. Selle tagajärjel ähvardaks autojuhte massiline töötajäämine, milline nähtus ei oleks aga sugugi soovitav. Teiselt poolt mõjub aga säärase suure tagatise andmine liinipidaja majandusele hävitavalt, kuna tagatise ülemmäär ületab kaugelt jõuvankri väärtuse, mis tihti on liinipidaja ainus varandus. /Samuti ei ole vastuvõetav see osa eelnõust, mis käsitab karisitusmäärade suurust ja korda liiklemisimääruste rikkumise puhul. Nii on eelnõus nähtud ette, et loa andja võib määrata süüdlasele liinipidajale liiklemise ja vabaveo määruste rikkumise eesit rahatrahvi Kr. 000 ja keelda tegutsemise oma alal kuuest kuust kuni kahe aastani. Korduvail juhtumeil kolme

2 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA aasta jooksul võib loaandija rahatrahvi tõsta kuni 0 kroonini. Säärane kord, kus ühele asutusele antakse nii suur õigus kutsealal tegutsevalt isikult administratiivkorras võtta ära töötamise õigus tihti võib-olla tühise eksimuse pärast, ei saa olla otstarbekohane ega vastuvõetav. On iseasi, kui seda teeks kohus ja juhtumeil, kus isik on saatnud korda teo, mis ümbruskonnale ja inimestele on hädaohtlik. Edasi on eelnõus nähtud ette, et liinipidamise luba antakse vaid siis, kui sellega ei looda ebatervet, üldsuse huvidele vastukäivat võistlust olemasolevate veo-ettevõtete vaihel. Ebaterve, üldsuse huvidele vastukäiva võistluse mõiste on väga ebamäärane ning laiaulatuseline, mispärast see lause tuleks eelnõust üldse kustutada. Ei saa kuidagi kindlasti määratella, millal nimelt võistlus kujuneb ebaterveks, ega ole ka olemas sellekohast asutust, kes oleks kompetentne seda tegema kindlaks. Samuti on ebamäärane eelnõus ettenähtud tingimus liinirpidaimise loa pikendamisel, kusjuures senisel pidajal on õigus liini pidada edasi, kui viimane on liini korralikult ekspluateerinud". Korraliku liini ekspluateerimise mõiste tõlgitsemine võib tekitada palju arusaamatusi, sest mis ühele näib korralik, võib teisele paista korratuna. Säärased ebamäärased mõisted tuleksid eelnõust kõik kõrvaldada, kuna need tegelikus elus põhjustavad vaid arusaamatusi ja asijata sekeldusi. Üldse seab eelnõu liinipidajaile üles väga suuri nõudmisi. Nii näiteks võib loa väljaandmisel liinipidaja peäle panna kohustuse soetada eri- ja tagavara jõuvankreid ekskursioonide korraldamiseks, näitustele sõitudeks kui ka hooajalisteks vedudeks, linnade varustamiseks ja tööliste ja kooliõpilaste vedudeks. Ka võib liinipidajaid kohustada ehitama ja seädima sisse reisijate- ning kaubajaamu, ooteruume ja peatuspunkte kinnitatud kavandite järgi ning neid pidama ülal, kui ka asutama mitmete liinide ühiseid lähte- ja sihtjaamu, ühiseid piletite müügikohti, posti vastuvõtmise ja väljaandmise kohti, sanitaar- ja hädaohutuse ehitusi ja seadeid. Liinirpidajail on väga raske võtta enda peale kohustusi soetada eri jõuvankreid, pealegi, kui nende järele ei ole seni olnud nõudmisi. Samuti ei saa liinipidajaile teha kohuseks soetada jõuvankreid linnade varustamiseks, kuna seaduse eelnõus on jäetud lähemalt defineerimata, mida mõistetakse siin linnade varustamise all. Ei tohiks liinipidajailt nõuda kaubajaamade ja sanitaar- ning hädaohutuse ehituste ja seadete püstitamist, sest säärased ehitused meie oludes ja meie vähese liiklemise juures ei tasuks ennast majanduslikult ega ole ka meil nende järgi (näiteks kaubajaamad) vähimatki vajadust. Siin oleks vajaline võtta seadusse nõue, et sääraste ehituste püstitamisel küsitaks ka liinipidajate ühingu arvamist. Uuena tundub seaduses asjaolu, et raudteevalitsusele tahetakse anda liini pidamises eesõigus eraettevõtjate ees. Nii näeb seadus ette, et liiniipidamise õigus lõpeb loa maksvuse lõppemisega või ka varemalt, kui raudteevalitsus võtab enda kätte liinide ekspluatatsiooni. Selle seaduse nõudega ei saa aga nii liinipidajad kui ka Kaubandus-tööstuskoda kuidagi leppida, sest raudteevalitsusel ei tohiks olla mingit õigust nõuda eraettevõtjalt liinipidamise lõpetamist enne loa maksvuse lõppu, kuna see paiskab segi kogu liinipidaja majanduslikud kalkulatsioonid ja võib viimasele tekitada suuri ainelisi kahjusid. Ka ei saa olla nõus sellega, et liinipidarjalt võib võtta liinipidamise õiguse, kui teda seaduse, määruste ja loatingimuste mittetäitmisel on korduvalt karistatud rahatrahvi määramisega ühe aasta jooksul või pärast kahekordset kirjalikku hoiatust kahe aasta jooksul. See seaduse nõue võimaldab liiga kerget loa äravõtmist, kuna seaduses pole täpsemalt fikseeritud süütegu, mille eest võib teha hoiatusi. Rahatrahvi määramise õiguse andmine maanteede valitsusele pole üldse otstarbekohane, sest see võimaldab järelevalveasutusel liiga kergelt määrata (rahatrahvi. Siin peaks liinipidajaile antama õigus oma õiguste kaitseks pöörduda erapooletu kohtu poole. Seadus peaks nägema ette, et maanteede valitsusel on vaid hoiatuste tegemise õigus, kusjuures seaduses tuleks üksikasjaliselt naha ette, mis eest hoiatusi tehakse. Rahatrahvi määramine peaks aga jääma kohtuasutuste hooleks ja samuti ka loa äravõtmine liinipidajalt, mis on ju raskeim karistusmäär. Ülaltoodud seisukohad on peamiselt põhimõttelist laadi ja seaduse koostajail tuleks neid eelnõu lõplikul redigeerimisel arvestada. Samuti esitas koda maanteede valitsusele rea üksikasjalisi sisulisi parandusi eelnõu kohta palvega, et enne seaduse maksmapanemist eelnõu lõpukujul veel kord saadetaks Kaubandus-tööstuskojale läbivaatamiseks.

3 Nr. 0 KAUBANDUS-TööSTUSKOJA TEATAJA Tööstuse statistika. a. Alljärgnev ülevaade tahab anda pildi Löüstusli'ke ettevõtete arvu, nende ärialade ja liikumise kohta. Ülevaade käsiteleb neid tööstuslikke ettewõtteid, missugused on koondatud Kaubandus-tööstuskoja alla. Peale nende tegutsevad veel ühistegelised ja riigi- ja omavalitsuse tööstuslikud ettevõtted. Kõiiki tööstuslikke ettevõtteid, missugused lunastasid. aastal tööstusliku äritunmistuse, oli.. Alljärgnev tabel näitab üksikasjaliselt aastate järgi erabööstuse ettevõtete arvu. aastani. Kaubandus-tööstuskqja alla kuulus eratööstuse ettevõtteid... a. Aasta 0 I i- IV sekts. Aritunn. II j- n I, III j iv j. 0 v j. Suurtööstus. V sekts. Aritunn. VI j. VII j 0 VIII j. 0 Kokku Suurtööstuse all mõistame kõiki tööstuslikke ettevõtteid, mis on lunastanud IIV järgu tööstusliku ärifcmmistuse. Jälgides suurtööstuslikke ettevõtteid arvudes, näeme, et suurem osa neist on lunastanud IV järgu äritunnistuse, kuna I, II ja III järgu tööstusliku äritunnistuisega ettevõtete arv on juba märksa väiksem ning moodustab suurtööstuslike ettevõtete üldarvust veidi üle 0%. Kui vaadelda I järgu tööstuslike ettevõtete arvu aastate vahemikul.. (diagr-tmm nr. ), näeme, et siin on tulnud ette võrdlemisi vähe võnkumisi. Kõige väikseim arv ettevõtteid on olnud. aastal ja nimelt, kõige suurem arv rea aastate jooksud. Viimased kuus aastat see arv on püsinud peaaegu Ühel tasemel, välja arvatud. a. Kui vaadelda II järgu tööstuslike ettevõtete arvu aastate vahemikul.. (diagramm nr. ), siis näeme, et sün on tulnud ette rohkem võnkumisi. Kõige väiksem arv on olnud. aastal,, kõige suurem arv. a.,. Viimased kolm aastat on siin märgata tõusu. Praegu püsib ettevõtete arv juba teist aastat peäl. (Diagramm n r. ) I järgu tööstuslike ettevõtete arv. a. G 0 \ / Vaadeldes III järgu tööstuslike ettevõtete arvu aastate vahemikul.. (diagratmm nr. ), näeme, et ka siin om olnud võnkumisi, kuid vähe. Kõige väiksem, arv on olnud. a.,, kõige suurem., a.. Viimase nelja aasta jooksul oai märgata tõusu. Juba kaks aastat püsib ettevõtete arv peäl. Kui aga vaadelda IV järgu tööstuslike ettevõtete arvu aastate vahemikul.. (dia- (Diagramm nr. ) II järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a. ß 0

4 KAUBANDUS-TööSTUSKOJA TEATAJA Nr 0 gramm nr. ), näeme, et IV järgu tööstuslikke.. a. oli tugev langus ja. a. oli ettevõtteid on peaaegu neli koaxla rohkem kui I, arv langenud peale. Siit peale on märgata II ja III järgu ettevõtteid kokku. Aastail tugevat tõusu ja. a. oli suurtööstuslike ette- (Diagramm n r. ) III järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a. 0 (Diagramm п г. ) Suurtööstuslike ettevõtete arv.. a. ~ 00 - / 0 П oli nende arv vahelduv, kuid näitas siiski tõusu ja nimelt 0. a., millal see arv oli kõrgeim, nimelt ettevõtet. Järgneval kahel aastal langes ettevõtete arv suuresti ja. a. oli kõigest järel veel ettevõttet. Siit peale (Diagramm nr. ) V järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a / г У võtete arv tõusnud 0, milline arv on peaaegu võrdne kulminatsiooni-aasta arvule. Kesktööistus. Kesktöõstuse all mõistame kõiki tööstuslikke ettevõtteid, mis on lunastanud VVII järgu tööstusliku äritunnistuse. Jälgides kesktööstuslikke ettevõtteid arvudes, näeme, et suurem osa aieist on lunastanud VII (Diagramm n r. ) V järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a i 0 0 ta r-» g О С т -і с er ) О er * er ее О S С с» з з on aga jälle märgata kindlat tõusu ja. a. oli IV järgu tööstuslike ettevõtete arv, mis võrdub peaaegu kulminatsiooni-aaistale. Kui aga vaadelda suurtööstuslike ettevõtete arvu (I, II, III ja IV järgu ettevõtteid) aastate vahemikul.. (diagramm nr, ), näeme, et.0. a. oli vaheldumisi laengus ja tõus, \ \ \ \

5 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA järgu äritunnistuse, kuna V ja VI järgu, tööstusliku äri tunnistusega ettevõtete arv on juba märksa väiksem ja moodustab kesktööstuslike ettevõtete üldarvust veidi üle 0%. Kui vaadelda V järgu tööstuslike ettevõtete arvu aastate vahemikul.. (diagramim nr. ), näeme, et.. oli vaheldumisi langus ja tõus, 0.. a. oli tugev langus ja. a. oli ettevõtete arv langenud peale. Siit peale on jällegi märgata tõusu j,a. a. oli arv tõusnud juba peale, s. o. oli ainult ettevõtet vähem kui kulminatsiooni-aastal. (Diagramm nr.) VI järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a. ЯП Kui aga vaadelda kesktööstuslike ettevõtete arvu üldse (V, VI, VII järgu ettevõtted) aastate vahemikul (diagramm nr. ), näeme, et.. a. see arv langes tugevasti, välja (Diagramm nr. ) VII järgu tööstuslike ettevõtete arv.. a. HOO l \ \ \ \ arvatud. a., mis näitas väikest tõusu, võrreldes eelmise aastaga, kuid. a. näitab ettevõtete arv jäle tõusu ja tõuseb. a. peale, kuid siiski jääb puudu, võrreldes kulminatsiooni-aastaga, ettevõtet. Võrreldes tõusu kuliminatsiaonipunkti. aastal ja languse madalaimat arvu. a., võime konstateerida, et üldine langus on siin olenud üsna tunduv, 0%, kuid viimasel kahel aastal on olnud jälle tõus ja kesktööstuse ettevõtete arv tõusis, võrreldes. aasta arvuga, umbes 0% võrra. 0 (Diagramm nr. ) Kesktööstuslike ettevõtete arv. ö. 0 Kui vaadelda VI järgu tööstuslike ettevõtete arvu aasta vahemikul.. (diagramm nr. ), näeme, et.. a. oli vaheldumisi langus ja tõus,.. oli tugev langus ja. a. oli ettevõtete arv langenud peale. Siit peale on jälle olnud tõus ja. a. tõusis ettevõtete arv juba peale, s. o. oli 0 ettevõtet vähem kui kulminatsiooni-aastal. ikni vaadelda VII järgu tööstuslike ettevõtete arvu aasltate cvahemikul.-. a. (diagramm nr. ), siis näeme, et.. a. oli vaheldumisi langus ja tõus,.. a. oli tugev langus ja. a. oli ettevõtete arv langenud /peäle. Siit peale on jälle olnud tõus ja W. a. tõusis ettevõtete arv juba peale, s. o. oli ettevõtet vähem kui kuiminatsiooniaastal. Sü O Väiketööstur. Väiketööstuse alla kuuluvad kõik VIII järgu tööstusliku äritunnistusega ettevõtted. Väüketööstusiiike ettevõtete arvu jälgides («diagramm nr. ), näeme, et siin- ajavahemikul

6 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Tabel nr.. Tööstuslikud ette Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnu I. Kivide ja muldade tööstus.. Põlevkivikaevandused.... Turbatööstused. Fosforiidikaevandused.... Paemurrud. Marmorikaevandused.... Lubjatööstused. Kipsitööstused. Tsemendivabrikud..... Tsementkaupade tööstused.. Telliskivitööstused..... Savikaupade tööstused. Klaasivabrikud. Kiviraiumise tööstused... Veskikivide tööstused.... Peegli- ja klaasisepatööstused II. Metallitööstus.. Laevatehased. Raudtee töökojad..... Vagunitehased. Masinaehit, metalliteh. töök ja raua- 0. Elektrimasinate tehased.... Telefonivabrikud. Põllutöö riist, valmist, ja pärand, tööstused. Vasevalamis- ja vasesepatöök.. Pritside ja pumpade tööstused.. Kaalutööstused. Rahakapi töös tused. Vooditööstused. Traatvõrgutööstused..... Viiliraiumise töökojad Naelatööstused. Laskeriistade parandamise tööd.. Padrunikestade ja tongide tööst.. Staniooli ja kapslite törtstused. Optika-, füüsika- ja arstiriist. tööst.. Kirjutus-ja arvemasin, par. tööst.. Autoparandamise töökojad. Mehaanika- ja lukusepatöökojad.. Keskkütte ja veevärgi valm. tööst. Autogeemil. metallide keetm. tööst 0. Nikeldamise töökojad..... Elektro-mehaanika-töökojad.. Suuremad sepikojad..... Ukse- ja aknahingede tööstused.. Vikatitööstused. Plekk-karbi-tööstused..... Metallpärg. ja metalimatmislarv.t.. Plekisepa töökojad. Templi-jagruveeiimise töökojad.. Kuld-jahõbeasjade valmist, töök. 0. Kellaparandamise töökojad. IIL Keemiatööstus.. Keemiatehased ja laboratoorium.. Parfümeeria- ja komeetil. ain. tööst.. Arstlike ja farmatseutil. ainete t. f 0

7 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA V Õ t t maa - б Õ e d Viljandimaa a ee ж s ee tn S Я nä ets - CC ей 'S Ы a. Valgamaa ев ё «I Läänemaa to в К в г-* g м Saaremaa ea ев с с О) S- СУ и ев 0 О Võrumaa ев й to Ю Й w Petserimaa си с ep Oi и 'S Рч S О М Järvamaa aj S в ев ев S л g М 0 в A О М

8 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnu Ф и, В to «' Й _a 'u ca W ni ni Ы) to t- Ф to ca ee s? w 0 : Ф s s Ui ee H M и ее S s- ф л to СЗ Я Р в ш CD to и В to с«а! ш із. Seebivabrikud. Küünlatööstused. Saapakreemitööstused Tinditööstused. Trüki värvitööstused..... Linaõli- ja värnitsatööstused.. Laki- ja polituurtööstused. Tõrva- ja terpentiinitööstused.. Vankrimäärdetööstused... Liimitööstused \. Kummi-ja galaliiditööstused. 0. Autokumm, vulkaniseerim. tööst.. Atsetüleengaasi- ja hapnikutööst.. Elektrokeemiatööstused.... Pudretivab rikud IV. Elektrijaamad ja gaasivabr.. Elektrijaamad V, Tekstiütööstus.. Puuvillavabrikud. Niidivabrikud ' 0. Toorlina ümbertöötamise vabr... Linaketramise ja kudumise vabr.. Kalavõrgutööstused. Paelavabrikud. Köie- ja nööritööstused.... Masinarihm.- ja veevoohk. tööst.. Kudumistöökojad. Villakraasim. ja ketramise töök.. Riidevärvimise ja vamitam. töök.. Vildi- ja viltkaupade tööstused 0. Rätsepatöökojad. Naisteriiete õmblemise töökojad. Pesuõmblemise tööstused.... Mütsitöökojad. Kübaratöökojad. Galanteriikaupade töökojad. Pressim.,plisseer.jakeemil.puhast.. Siidi- ja trikoovabrikud... VI, Puutööstus.. Vineeri- ja vineerkaupade vabr.. Mööblivabrikud. Puutööstusvabrikud jatisleritöök. Korvmööbli- ja korvitööstused. 0. PaKkimiskastide tööstused... Tõllasepatöökojad. Aami- ja tündersepatöökojad.. Puulaeva- ja paadiehitamise ettev.. Lauavabrikud ja saeveskid. 0 J ö l Ю. Saapaliistu- ja tikutööstused.

9 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA maa 'S й ta ä d 'o W ІЗ Viljandimaa ев ев to Рч се с 0 ей ш М "і Valgamaa д 'S cü to Н š ы, " " «б ІЗ Läänemaa " г И се Ui tu :Я :Я 0 І Saaremaa CD и Я Я с И (D и і ев '-. Я «Võrumaa ю "г <: ГЯ О, ю Ю ä ю Я W Petserimaa ф з " і ш 'S Рч м Järvamaa с ' Рч Я в. Я 'Е (ч :Я - М с 0 s \ г«о W

10 0 KAUBANDBS-TÖÖSTUeKOJA TEATAJA Nr. 0 Й EH CD s to Harjumaa " ä 'u W <ä ьв ю Ф О) Я м Tartumaa ed і ей Р< & ш О S І и es Virumaa г? в to І-р і S Sl М и Рч Pärnu ca ю s т! ts М. Korgivabrikud..... Niidipoolivabrikud.... Pildiraami- ja liistutööstus ed.. Spordiabmõude tööstused.. Õppeabinõude ja mänguasj töi )St.. Liiprite imbutamise tööstu see. Muusikariistade valmist, töt koj ad.'. Harja- ja pintslitööstused. VII. Nahatööstus. Tooresnahatööstused.. Saapavabrikud.... Kingsepa-töökojad... Saapapealsete tööstused 0. Sadulsepa-tööstused. Mitmesuguste nahkkaup.. Karusnahkade tööstused VIII.. Puupapivabrikud Paberitööstus.. Katusepapitööstused. Raamatuköitmise töökojat І. Paberi-ja pappkaupa de to sti ised IX. Poligraafia.. Trükikojad Kivitrükikojad ja tsinkog raa fiad. Kinofiimi-tööstused... Päevapilditööstused ja ku tsel ised X. Toidu- ja maitseainete t( )ös us.. Biskviiditööstused... Makaroni- ja nuudlitööstu sed. Šokolaadi- ja kompvekitö osti ised. Tapamajad Vorsti- ja sülditööstused. Lihasoolamise ja suitsetam '. tt )ÖSt.. Looma soolikate ja magi ide. Kalatööstused.... Kartulisiirupi vabrikud. pu. Piiritusevabrikud... Piirituse puhastamise vab riki. Karastavate jookide töösti ise. Puuviljasiirupi- ja marjae к st. Likööritööatused.... Veinitööstused... id '.. Teepakkimise tööstused tt öst. i. r. t. И і\ 0) щ Л І І -

11 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA maa І I JtS 0 M Ы Viljandimaa с CS es с««w So О et) *? «aj ä 'S.ев 0 M Valgamaa ni Ш й ee ев Ьв " s Läänemaa 'S m te M eet ке a CD С se) Й) h i W Saaremaa CD U ee eo Ul ta <o и й " ep ä ee ИЗ 0 ö M M ö s - l l Võrumaa ee ) ä e-. ІО 0 i Petserimaa s E CD CG eu PH ä W ß Järvamaa CD ' OH ca E-< S ee i и ке й Й * м ,

12 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0. Siguri- ja viljakohvi-tööstused. 0. Sinepitööstused. Muud tööstused XL Ehitustööstus.. Keskkütte ja veevärgi sisseseadmise ja paranduse tööst... Maalritööstused. Ehitustööde ettevõtjad.... XII. Puhastustööstus.. Hahemeajam. ja juukselõikam. t.. Pesumajad 0. Korstnapühkimise tööstused.. Mustuse väljavedamise ärid.. XIII. Mitmesugused tööstused.. Mitmesugused tööstused. Kokku. J 'S Ф Й g ІО Я Harjumaa с ee AH й., ca W J ee ee CD no - : 0\ lo ea Tartumaa ee H ca ee : :ed tee CD ee M ee и Й О) ф М Хі ІО Virumaa се с с ІО с І0 \ 0 S и :се CD ю Я W Pärnu ее се ІО Tööstuslik, Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnumaa J + Viljandimaa _j_ Valgamaa I. Muldade ja kivide tööstus. Põlevkivikaevandused... Fosforiidikaevandused. Marmorikaevandused... Tsemendivabrikud.... Tsementkaupade tööstused. Telliskivitööstused.... Savikaupade tööstused. Klaasivabrikud..... Kiviraiumise tööstused. Veskikivide tööstused... Peegli- ja klaasisepatööstusec l 0 0 -f i- + _j_ i - + X П. Metallitööstus.. Raudtee-töökojad... _j_ л +. Masinaehitus-, metallitehased jj i rauatöök 0. Elektrimasinate tehased.. Põllutöörüst, valmist, ja par. md

13 Nr. 0 KAUBANDUS-TöÖSTUSROJA TEATAJA зп maa ' й S В Kd ' 00 Viljandimaa 0 s г ю ев - «s 0 W Valgamaa Ш 'S EH 0 0 " Läänemaa *ёз с M 'S и : M S Ф с : ad з M SO Saaremaa ca с ш си и ü В Cü CO Võrumaa и О a IO 0 ІІ0 Petserit СП " "Й ш ел "SS naa 'S " ев s г І Järvamaa ft V = Е- : іі ш с 0 0 с«s a. võrdlustabel. Läänemaa Saaremaa j + Võrumaa + Petserimaa Järvamaa + + Linn 0 - з Maa. j Kokku

14 KAÜBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnumaa Viljandimaa Vaigamaa +. Vase valamise ja vasesepa-tööst. Pritside ja pumpade tööstused. Kaalutööstused.... Rahakapitööstused... Vooditööstused.. Traatvõrgutööstused. Viiliraiuraise töökojad. 0. Naelatööstused.... Laskeriistade pärand, tööst. Padrunikestade ja tongide tööst. Stanniooli ja kapslite tööstused. Optika-,füüsika-ja arstiriist. tööst. Kirjutus- jaarvemas.pärand.tööst, Autoparandamise töökojad. Mehaanika- ja lukusepatöökojad. Keskkütte ja veevärgi valmist tööstused. Autogeeniliselt metallide keetm tööst 0. Nikeldamise töökojad.... Elektro- mehaanika töökojad.. Suuremad sepikojad. Ukse- ja aknahingede tööstus. Vikatitööstused. Plekk-karbitööstused.... Metallpärgade ja metall, matmis tarvete tööst.... Plekisepatöödad... Templi- ja graveerimise töökojad. Kuld- ja hõbeasjade valmist, töö kojad 0. Kellaparand. töökojad - III. Keemiatööstus. Keemiatehased ja laboratooriumid. Parfümeeria- ja kosmeetiliste ainete tööst. Arstlike ja farmatseutiliste ainete tööst. SoodatÖöstused. Seebivabrikud. Küünlatööstused. Saapakreemi-tööslused..... Tuletikuvabrikud. Värvitööstused 0. Tinditööstused. Trükivärvi-tööstused..... Linaõli- ja värnitsatööstused... Laki- ja polituuritööstused... Tõrva- ja terpentünitööstused.. Põlevkiviõli vabrikud. VankrimSärde-tööstused Liimitööstused. Kondijahutööstused. Kummi- ja galaliiditööstused 0. Autokummide vulkaniseerimise tööst. Atsetüleengaasi- ja hapnikutööst.. Kunstjää-tööstused. Elektrokeemia-tööstused.. Pudretivabrikud.. IV. Elektrijaamad ja gaasivabrikud.. Elektrijaamad Gaasivabrikud + + f * + j f + - l + i t + + i

15 Nr. 0 KAUBANDUS-TööSTUSKOJA TEATAJA Läänemaa + Saaremaa Võrumaa Petserimaa Järvamaa Linn Maa i + t { к к u + i - + i\ + Щ -r- i\ + І -} + + Щ _ & M + i l f-

16 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnumaa Viljandimaa Valgamaa + + V. Tekstiiltööstus.. Puuvillavabrikud. Niidivabrikud. Kalevivabrikud 0. Tooreslina ümbertöötamise vabr.. Linaketramise- ja kudumise vabr.. Kalavörgutööstused..... Paelavabrikud. Köie- ja nööritööstused.. Masinarihmade- ja veevoolikute tööst. Kudumistöökojad. Villaketram.- ja kraasimise töök.. Riidevärvim.- ja vanutamise töök.. Vildi- ja viltkaupade tööst Rätsepatöökojad. Naisteriiete õmblemise töökojad. Pesu õmblemise tööstused.... Mütsitöökojad. Kübaratöökojad. Galanteriikaupade töökojad... Pressimine, plisseerim. ja keemil. puhastus. Siidi- ja trikoovabrikud l I VI. Puutööstus.. Vineeri- ja vineerkaupade tööst.. Mööblivabrikud. Puutööstusvabrikudja tisleritöök.. Korvmööbli- ja korvitööstused. 0. Pakkimiskastide tööstused... Tõllasepatöökojad. Aami- ja tündersepa-töökojad.. Puulaeva-ja paadiehitam. ettevõtt.. Lauavabrikud ja saeveskid.. Tikutraadi-tööstused..... Saapaliistu- ja -tikutööstused... Puunarmatööstused..... Korgivabrikud. Niidipoolivabrikud. Pildiraami- ja -Histutööstused.. Spordiabinõude tööstused.. Õppeabinõude ja mänguasjade tööst. Liiprite imbutamise tööstused.. Muusikariistade valmist, tööst... Harja- ja pintslitööstusea.... Metsatööstused VII. NahatÖöstus.. Tooresnaha-tööstused.. Saapavabrikud.... Kingsepatöökojad... Saapapealsete tööstused 0. Saduisepatööstused. Mitmesuguste nahkkaupade tööst.. Karusnahkade tööst VIII. Paberitööstus.. Paberivabrikud.. Puupapivabrikud. Hülsivabrikud. - +

17 Nr. 0 KAUBANDUS-TööSTU&KOJA TEATAJA Läänemaa Saaremaa Võrumaa Petserimaa Järvamaa Linn Maa Kokku г i f T j з + t _ з

18 KAUBANDÜS-TöÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Harjumaa Tartumaa Virumaa Pärnumaa Viljandimaa Valgamaa + -f. Katusepapitööstused..... Raamatuköitmise töökojad. Paberi- ja pappkaupade tööstused IX. Poligraafa,. Trükikojad 0. Kivitrükikojad ja tsinkograafiaa.. Kinofilmitööstused. Päevapildi-tööst. ja kutselised piltnikud X. Toidu-ja maitseainete tööstused.. Leivatööstused. Pagaritööstused. Kondiitritööstused. Biskviiditööstused. Makaroni-ja nuudlitööstused.. Schokolaadi- ja kompvekitööstus.. Tapamajad 0. Vorsti- ja sülditööstused.... Lihasoolamise ja suitsetamise tööstused. Looma soolikate ja magude puhast, tööst. Kalatööstused. Piimatööstused. Taimevöitööstused. Tärklisevabrikua - Kartulisiirupi-vabrikud..... Piiritusevabrikud..... Piirituse puhastamise vabrikud. 0. Pärmivabrikud. Õllevabrikud. Karastavate jookide tööstused.. Puuvilja siirupi ia marjaekstr. t.. Likööritööstused. Veinitööstused. Tubakavabrikud. Teepakkimise tööstused.... Linnasetööstused. Siguri- ja viljakohvitööstused 0. Sinepitööstused. Äädikatööstused. Jahuveskia. Muud tööstused XI. Enitustööstus.. Ehituskontorid. Keskkütte ja veevärgi sisseseadm. ja pärand, t. Maalritööstused. Ehitustööde ettevõtjad... XII. Puhastustööstus.. Habemeajamise ja juukselõik. t.. Pesumajad 0. Korstnapühkimise tööstused... Mustuse väljavedamise ärid.. XIII. Mitmesugused tööstused _ _ _ _ - J f _ + -И 0. Mitmesugused tööstused.. Kokku: І f ] f f f

19 + Nr. 0 KAUBANDUS-TööSTUSKOJA TEATAJA Läänemai i Saaremaa Võrumaa Petserimaa _i_ Järvamaa Linn Waa *; к к u t 0 _ l ~ С S & ІС )\+l ' І+ І\ + +

20 0 KAÜBANDÜS-TÖÖSTÜSKOJA TEATAJA Nr. 0 T a b e l ur.. Tegevuse lõpetanud ja uuesti tegevust alganud ettevõtted. Äriala nimetus eo bo«ф Ст ьг и rt Я ь.. Äriala nimetus CD J P eo СО Oi ca rt to-; Algas tegevust. a. ; I. Kivide ja muldade tööstus. Põlevkivikaevandused. Turbatööstused...,. Fosforiidikaevandused. Paemurrud. Marmorikaevandused.. Lubjatööstused.... Kipsitööstused.... Tsemendivabrikud... Tsementkaup. tööstused. Telliskivitööstused.. II. Savikaupade tööstused. Klaasivabrikud..... Kiviraiumise tööstused. Veskikivide tööstused. Peegli- ja klaasisepatööstused II. Metallitööstus.. Laevatehased. Raudtee-töökojad..... Vagunitehased. Masinaehitus-, metallitehas, ja rauatöök Elektrimasinate tehased.. Telefonivabrikud..... Põllutööriist. valmist, ja pärand, tööst. Vasevalamise javasesepatöökojad. Pritside ja pumpade tööstused. Kaalutööstused. Rahakapitööstused.... Vooditööstused..... Traatvõrgutööstused... Viiliraiumise töökojad. 0. Naelatööstused Laskeriistade parandamise tööst. Padrunikestade ja tongide tööstused. Stanniooli- ja kapslite tööstused. Optika-, füüsika- ja arstiriistade tööst Kirjutus- ja arvemasinate pärand, töökojad..... Autoparandamise töök... Mehaanika- ja lukusepatöökojad. Keskkütte- ja veevärgi valmist tööstus..... Autogeenilised metallide keetmise tööstused Nikeldamise töökojad... Elektro-mehaanika-töök.. Suuremad sepikojad... Ukse- ja aknahingede tööstused. Vikatitööstused. Plekk-karbitööstusud,. t) 0 I _ Metallpärgade ja metallist matmistarv. tööst... Plekisepatöödad.... Templi- ja graveerimise. Kuld- ja höbeasjade val- 0. Kellaparand. töökojad. III. Keemiatööstus.. Keemiatehased ja labo-. Parfümeeria- ja kosmeetiliste ainete tööstused.. Arstlike ja farmatseutiliste ainete tööstus.... Küünlatööstused..... Saapakreemitööstused... Tuletikuvabrikud Tinditööstused. Trükivärvitööstused... Linaõli- ja värnitsatööst.. Laki- ja polituuritööst... Tõrva-ja terpentimitööst.. Põlevkiviõli-vabrikud... Vankrimäärdetööstused.. Kondijahutööstused.... Kummi- ja galaliiditööst. 0. Autokummide vulkani-. AtsetüleengaasJ- ja hap-. Kunstjää-tööstused.... Elektrokeemia-tööstused. Pudretivabrikud.... IV. Elektrijaamad ja gaasivabrikus., Gaasivabrikud V. Tekstiiltööjstus.. Puuvillavabrikud..... Niidivabrikud. Kalevivabrikud Tooreslina ümbertööta-. Linaketramise ja kudumise vabrikud..... Kalavõrgutööstused... Köie- ja nööritööstused.. Masinarihmade ja veevoolikute tööst. Kudumistöökojad..... Villakraasimise ja ketra l l

21 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Äriala nimetus bjjoo [V. v-i «Äriala nimetus «ca SE. Riidevärvimise ja -vanutamise töökojad... Vildi- ja viltkaup. tööst. 0. Rätsepatöökojad..... Naisteriiete õmblemise töökojad. Pesuõmblemistöökojad.. Mütsitöökojad.... Kübaratöökojad..... Galanteriikaupade töökojad. Pressimine, plisseerimine ja keemil. puhastus.. Siidi- ja trikoovabrikud VI. Puutööstus.. Vineeri- ja vineerkaupade vabrikud..... Mööblivabrikud..... Puutööstusvabrikud ja tisleritöökojad. Korvmööbli- ja korvitööstused 0. Pakkimiskastide tööst.. Tollasepatöökojad.... Aami- ja tündersepatöökojad. Puulaeva- ja paadiehitamise ettevõtted.... Lauavabrikud ja saeveskid Tikutraaditööstused... Saapaliistu- ja tikutoosi. Puunarmatööstused... Korgivabrikud..... Niidipoolivabrikud.. Pildiraami-ja liistutööst.. Spordiabinõude tööst... Õppeabinõude ja mänguasjade tööstused..... Liiprite imbutamise tööstused. Muusikariistade valmistamise töök. Harja-ja pintslitööst... Metsatööstused.... VII. Nahatööstus.. Tooresnahatööstused... Saapavabrikud..... Kingsepa-töökojad... Saapapealsete tööstused 0. Sadulsepatööstused... Mitmesuguste nahakaupade tööstused..... Karusnahkade tööstused VIII. Paberitööstus.. Paberivabrikud.... Puupapivabrikud... Hülsivabrikud..... Katnsepapitööstused.. Raamatuköitmise töök. Paberi- ja pappkaupade tööstused _ IX. Poligraafia. Trükikojad 0. Kivi trükikojad ja tsinkograafiad Kinofilmitööstused... Päevapilditööstused ja kutselised piltnikud.. X. Toidu- ja maitseainete tööstused.. Leivatööstused..... Pagaritööstused..... Kondiitritööstused.... Biskviiditööstused.... Makaroni-ja nuudlitööst.. Šokolaadi- jakompvekitööstused Tapamajad 0. Vorsti- ja sülditööst... Lihasoolamise ja suitsetamise tööstused.... Loomasoolikate ja magude puhast, tööstused. Kalatööstused..... Piimatööstused.... Taimevõitööstused.. Tärklisevabrikud... Kartulisiirupivabrikud. Piiritusevabrikud... Piirituse puhast, vabr 0. Pärmivabrikud. Õllevabrikud. Karastav, jookide tööst. Puuviljasiirupi- ja mar jäeks tr akti de tööstused. Likööritööstused.. Veinitööstused.. Tubakavabrikud.. Teepakkimise tööstused. Linnasetööstused. Siguri- ja viljakobvi tööstused Sinepitööstused. Äädikatööstused. Jahuveskia... Muud tööstused XI. EhitustöÖstus. Ehituskontorid.. Keskkütte ja veevärgi sisses. ja pärand, tööst. Maalritööst. Ehitustööde ettevõtjad XII. Puhastustööstused.. Habemeajam. ja juukselõikamise tööstused... Pesumajad 0. Korstnapühkimise tööst.. Mustuse väljavedamise ärid XIII. Mitmesugused tööst.. Mitmesugused tööstused Kokku... 0 _

22 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr 0.. a. lou ettevõtete arv langenud järjekindlalt, välja arvatud. a., mülal oli raäi*- ga+a väikest tõusu. (Diagramm nr. ) Väiketööstuslike ettevõtete arv.. a. Nii oli. a. väiketööstuslikke ettevõtteid, aastal aga, seega on vähenemine olnud kaunis suur,,%.. a. oli jälle märgata väikest tõusu, kuna. a. nende arv langes pisut.. aastal oli tugev tõus, tuli juure ettevõtet (Diagramm nr. ) Tööstuslike ettevõtete üldarv. a. Üldkokkuvõttes - võib suur-, kesik- ja väiketööstuse koiata konstateerida, et tööstuslike ettevõtete arv on järjekindlalt vähenenud (diagramm nr. ) kuni. aastani, millal langus ulatus,%-ni, siis aga algab tööstus järjekindlat tõusu ja. aastail on tööstuslike ettevõtete arv veelgi tõusnud,% võitra,» Tööstuslikud ettevõtted. a. al ad e järgi. /L- Koik tööstuslikud ettevõtted (nende erialade arv on meil ) on jagatud gruppi. Tööstuslike ettevõtete arv alade järgi oli. a., neist asus linnades 0 ja maal. Kõige rohkem ettevõtteid oli Tallinnas,, Tartus, Pärnus jne. Maakondadest asus kõige rohkem ettevõtteid Virumaal,, Tartumaal 0, Võrumaal jne. Koik tööstuslikud ettevõtted on oma alade järgi jaotatud al järgnevalt gruppi: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kivide ja muldade tööstused. Metallitööstused. Keemiatööstused. Elektrijaamad ja gaasivabrikud. Tekstiiltoöstused. Puutööstusea. Nahatööstused. Paberitööstused. Poligraafia. Toidu- ja tmaitseainetetööstused. Ehitustööstused. Puhastustööstused. XIII (Tabel. a.) Mitmesugused tööstused. nr.. Tööstuslikud ettevõtted Suurima tööstuslike ettevõtete grupi moodustasid toidu- ja maitseainetetööstused ettevõttega, sellele järgneb puutööstuse grupp ettevõttega, siis tekstiilitööstuse grupp 0 ettevõttega, metallitööstuse grupp, nahatööstuse grupp, kivide ja muldade grupp 0, 'keemiatööstuste gruipp 0, puihastustööstuse grupp ettevõttega, teistes gruppides oli aga alla 0 ettevõtte. Kui tööstuslike ettevõtete arvu võrrelda üksikasjaliselt.. ja. a. vahel (tabel '), näeme, et. a. oli tööstuslikke ettevõtteid, kuna aastal oli neid seega oli tulnud juure ettevõtet või,%. Linnades on tulnud juure ja maal tööstuslikku ettevõtet. Kõige rohkem on tulnud juure puutööstuse grupis, nimelt ettevõtet, sellele järgneb tekstiiltööstuse grupp ettevõttega, siis metallitööstuse gruipp, toidu- ja miaitseainetetööstuse grupp ettevõttega, (kuna aga teistes gruppides on tulnud juure alla 0 ettevõtte. Kivide ja muldade tööstuse, paberitööstuse ja poligraafia gruppides on tööstuste arv vähenenud vastavalt, ja ettevõtte võrra. Maakondade järgi (kaasa arvatud linnad ja alevid ) tuli tööstuslikke ettevõtteid juure Harjumaal, Pärnumaal, Virumaal 0, Tartu-

23 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA maal, Võrumaal, teistes maakondades alla 0 ettevõtte. Kui eelpool märkisime, et '. a. võrreldes. aastaga tuli juure tööstuslikku ettevõtet, siis ei tähenda see veel, et ainult need ettevõtet on hakanud tegutsema alates,. aastast. Iga aasta langeb rida ettevõtteid väljja kas tegevuse lõpetamise või ettevõtte üleamd^mise teel, nende asemele tulevad uued, osalt täiesti uuesti avatavad, osalt teistelt ülevõetud ettevõtted. Nii näeme, et. aastal tegutses tööstuslikku ettevõtet; lõpetas tegevuse (kas täieliselt või laks üle teisele). jaanuariks fd ettevõtet, juure tuli Ii. aastal aga ' ettevõtet, seega oli juurekasv ettevõtet või,%. Tabel nr. selgitab üksikasjaliselt, kuipalju Ii. aasta alguseks langes iga äriala kohta ettevõtteid välja ja kuipalju tuli juure. aastal. А. M. Narva Kaupmeeste Selts -aastane.. oktoobril pühitses Narva Kaupmeeste Selts oma. aastapäeva. Selleks puhuks oli korraldatud Harmonie" seltsi ruumides pidulik /koosiolek seltsi liikmeile, nende abikaasadele ja kutsutud külalisile. Ruumikas saal oli rahvast täis. Ülevaate seltsi asutamisest andis seltsi esimees hra Sihver. Ta märkis, et aastat tagasi, Iß. oktoobril 0. a., tulid kadunud Villem Otteri kutsel kokku ärksamad Narva kaupmehed, kes panid seltsile aluse. aasta kestes on seltsi elus olnud tõusu- ja languse-ajajärke, kuid pi'aegu on seltsi ümber kogunud arvukas pere Narva kaupmehi, nii et selts on kõigiti täis elujõudu ja vaatab julgelt tulevikule vastu. Kaubandus-tööstuskoja poolt ütles tervitusi nõunik hra R. Berendsen. Ta märkis oma kõnes, et piiriäärne Narva, kes sõja möllus kõige rohkeni kannatas, oli üks esimestest, kus sõja lõppedes kaupmehed hakkasid organiseeruma. Kõneleja hin- The International Tin Research & Development Council" on avaldanud bülletääni nr., mis sisaldab huvitavaid andmeid jootmistina produtseerimise ja selle tanvitamise viiside kohta viimasel ajal. Aastal Ii tõusis jootmistina tarvitus.000 tonnini, millest 000 tonni tarvitati üksnes autotööstuses ja.00 tonni konservitooside valmistamise alal. Bülletään toob andmeid ka selle kohta, kui suurel määral on edenenud jootmistina tarvitus lennuasjanduses, keskkütte ja veevärgi ning külmutusseadete valmistusalal. Need kiiresti arenevad tööstused vajavad nüüd oma aparaatide valmistamisel määramatul hulgal jootmistina, kasutades seda samadel põhimõtteil, nagu seda vajatakse autojahutajate valmistamisel. Nende valmistamisviiside kohta annabki bülletään üksikasjalist seletust. Ülks peatükk on pühendatud peamiselt autojaihutajate dab kõrgelt seda isamaalist vaimu ja praktilist mõtlemisviisi, mis on valitsenud Narva kaupmeeste keskel. Praktilisist inimesist koosnevad kaupmeeste vabad organisatsioonid on suureks abiks Kaübandus-tööstuskojale tema tegevuses. Veel suurem tähtsus on neil organisatsioonidel Eesti rahvusliku majanduse ülesehitamisel. Narva ei ole enam mitte mõni Võõras linn", nagu see oli varematel aegadel, kus tähtsamad kaubamdusharud olid muulaste käes; eesti kaupmees on võitnud enesele Narvas tähtsa positsiooni ja seda ei saa tema käest enam keegi ära võtta. Soovib seltsile tulevikus kõike head. Soojade sõnadega tervitasid aastapäewalast veel Narva linnapea hra Luts, Kaubandus-tööstuskoja Narva esinduse sekretär hra Elbreoht ja paljud teised. Oli saabunud terve rida Õnaiesaovitelegramme. Lõbus koosviibimine kestis hilise ööni. Kui palju vajatakse jootmistina. valmisuse arengule ta algelisest kujust kuni tänapäeva ehitusviisideni, lõpetades rikkalikult illustreeritud kirjeldusega, kuidafe neid valmistatakse kuulsais inglise vabrikuis. Sajad tuhanded, isegi miljonid, jootmieikoihad elektrivalgustusivõrgus ja mujal elektritööstuses kõnelevad juba küllalt selget keelt, kuivõrra tähtis on jootmistina elektriasjandusele. Tinaikaablite jootmine telefoni ja jõuülekande transmissiooni seadeis vajab samuti väga suurel arvul jootmistina. Samadel põhjustel on ka ehitustööstuses jootmistina tarvitamine viimasel ajal suuresti kasvanud. Suure osa jootmistina produktsioonist tarvitab ära pleikk-karpide tööstus, kus jootmine sünnib juba automaatide abil. Bülletäänis om antud ruumi ka jootmisautomaatide kirjeldusele. Samuti on bülletäänis (kirjeldatud jootmismetal-

24 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Iide füüsikalised omadused ja põhimõtted eritüüpide tarvitamise kolata erisuguseil juhtumeil. Bülletäänis antakse juhatust jootmistina õigete käsitusviiside kohta ja praktilisi näpunäiteid väga mitmesuguste metallide tinutamiseks. Lõppeks on toodud käsiraamatute ja ajakirjade nimestik, mille abil asjast huvitatud isi- Kui kaugele ulatuvad maksuametnike õigused äri-arvete revideerimisel. Küsimus: Paljude kaupmeeste soovil palun teatada, kas maksuametnikel arvete revideerimisel on õigus arvete leidmiseks tungida ärileti taha, avada rahakassasid ja laekaid ning otsida arveid eluruumides, mis on ühenduses äriga. E. ts. Vastus: Maiksuikaristuse seaduse (R. T. Ii'), 0 ja on maksuametnikel maks varjamise, maksustamata maksuesemetega kauplemise, tolli varjamise jne. avastamiseks õigus toimida tööstus- või kaubandusettevõtte ruumides vaatlusi, läbiotsimisi ja väljavõtmisi peremehe, tema täisealise koduse või ettevõtte juhataja või teenija juuresolekul, kuid nende puudumine ei takista ülalnimetatud toi- Äride register septembrikuu teisel poolel. Registreeritud firmad:. Endel Are, Tallinn, Narva mnt. ja Rataskaevu, ) raadioaparaatide tööstus ja ) puutööstus.. Aleksander Brakmann, Tallinn, Liivalaia, puuhoov.. Kirill Braun, Nõmme, Vabaduse pst., toiduainetekauplus.. Aleksander Dotsenko, Rakvere, Pikk, toiduametekauplus.. Peeter Hallap, Tartu, Aleksandri, naisterahva-k üb araän.. H. Jams, Viljandi, Jakobsoni, toiduainetekauplus, ärip. Herta Jams.. Alma Kengsepp, Hellenurme v., talurahvatarvetekauplus.. Anna Kollist, Tallinn, Tehnika, toiduainetekauplus.. Artur Köörna, Tartu, Tamme pst., lihakauplus.. OttoLõhmusar, Torma v., lina- ja linaseemnete ost-müük. kud võivad põhjalikumalt tutvuda jootmismetallide omaduste ja tarvitamisviisidega. Bülletääni võib saada tasuta järgmise aadressi järgi: The International Tin Research and Development Council, Manfield House, 'fs Strand, London W. С. Koia Teataja kiria valietus. minguid, kui on kutsutud juure manukad (tunnistajad). Aktsiisiseaduse (R. T. ) 0il ja 0 alusel on maksuvalveametnikel õigus takistamata pääseda kõigisse valvele allluvaisse kohtadesse ja paikadesse, toimetada seal ruumide ja kinniste hoiurpaikade, neis leiduvate esemete,ja maksuesemete arvestamiseks peetavate raamatute vaatlust ja tarbekorral võtta proove maksuesemeist. Ettevõtete pidajad on kohustatud näitama ette maksuvalveametnilkele nende nõudel kõik valvele alluvad ruumid, kohad, esemed ja kinnised hoiupaigad. Kui maksuvalveametniku nõudel ei avata kinnisi hoiupaiku, siis on tal õigus neid avada ise või lasta avada. Nagu sellest selgub, on maksuvaliveametniked aktsiisi seäduse rikkumise avastamiseks kõik kriminaalpolitsei õigused, umbes samad õigused on neil ka maksukaristuse seaduse nõudmiste täitmisel. R. B. Kaubancliis~föcSstiiskofa teateid.. Mällo & Habba, mööblipolsterdamise tööstus Spetsiaal", Tai tu, G. Adolfi, täisühing, täis osanikud Rudolf Mällo ja August Habba; osakapital Kr Kivitööstus K. Pabut, Tallinn, S. Juhkentali. kivitööstus, ärip. Kaarel Pabut.. Reisikohvritetööstus S. Patašnikov ja Z. Šui, Tallinn, Lühikejalg ; täisühing, täisosanikud Salomon Patašnikov ja Sahar (Zahar) Šur, ühingu osakapital Kr Johannes Pruul, Tallinn, Girgensoni, toiduainetekauplus.. Evald Põder, Tallinn, Uus, toiduainetekauplus; äripidaja Evald Põder (Põdra).. Albert Rammul, Tartu, Narva 0, lina- ja viljaait.. Marge Ranne, Tallinn, Heeringa, pudu- ja kirjutusmaterjaalikauplus.. Anton Raudsepp, Tallinn, Raua, leivatööstus.. Kirjastus Aura", A. J. Rava, Tallinn, Õle, ärip. August-Juhan Rava. 0. Rotslane & Grischakov, Cellotur", Tartu, Teguri, sammalturbast isoleerplaatide valmistustööstus, täisühing, täisosanikud Peeter Rotslane ja Lavrenty Grischakov, osakapital Kr. 00; prokurist Timofei Grischakov.

25 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA. Alvine Ruus, Tallinn, Turuplats, valmisriieteäri.. Enda Saavas on, Tartu, Lao, liha- ja vorstikauplus.. Anna Samuilov, Tallinn, Uus, toiduainetekauplus.. Dipl. ins. Moses Senats, Tallinn, Harju, karusnaha parkimise ja värvimise tööstus.. Jenny Sebulke, Pärnu, Pühavaimu, rauatöökoda.. Jüri Sihv, Rakvere, Pikk, toiduainetekaupl.. Jalanõudetööstus Astu", Artur Stuttenm ei st er, Tallinn, Pikk.. Esimene Eesti klaasi-, liiva-, smirgelpaberi ja smirgelriidetööstus Eestismirgel", V. Šuras, Tartu, Auriku, ärip. Vulfas Šuras.. Johannes Sare, Tartu, Meltsiveski, rätsepatöötuba. 0. Gerhard Veske, Tallinn, Koidula 0-a, toiduainetekauplus, äripidaja alaealisuse tõttu tema loomulikuks eestkostjaks on isa Aleksander Veske. Registreeritud muudatused:. August Ak jatkc.b äritegevust, avades Rakveres, Küti, lihakaupluse.. Kaubaiiduskoator А. В er on & К asetseb Tallinnas, Harju 0 (varem Valli ).. A. Bertelovi paberi- ja tapeedikauplus (engros) asetseb Tallinnas, Pikk (varem Dunkri ).. Siidi» ja plüüsitööstus Kudur", Vennad Besprosvanny & К, Tallinn, Veerenni, lahkunud täisosanik Kasriel Besprosvanny ja kustunud Ore Pakkini ja Friedrich Bergmanni prokuura; täisosanikuna juure tulnud Vilhelm Kelm, osakapital suurendatud Kr ni, piiratud prokuura antud Mooses Brodovskyle ja Kasriel Besprosvannyle. Firma muudetud järgmiselt- Riidetööstus Kudur", Vennad Besprosvanny & К".. Punsivalmistamise o.-ü. Calorica", Tallinn, surma läbi lahkunud asjaajaja-direktor Jüri Toss, juhatuse liikmeks valiti Alide Ollino, asjaajajadirektori Karl Juut'i uueks perekonnanimeks on Ollino".. Martha Grünbergi toiduainete- ja piimakauplus asetseb Tartus, Kivi -a. (varem Võru ).. Liisa Hein jätkab äritegevust, avades Tallinnas, Luise, lihakaupluse.. Evald Härm avanud teise toiduainetekauplusc Tallinnas, Kivimurru (varem registreeritud Tallinnas, Kodu ).. Artur Hõbemägi jätkab äritegevust, avades Rakveres, Tallinna, moe- ja pudukaupluse.. Vanda Ilthal, Tartus, Lossi, klaasilihvimistööstus, avanud Tartus, Lai, naha- ja kohvrinurkade pressimise tööstuse.. Tselluloid-kummitööstus Servus', Georg - Jaus-Igor asetseb Tallinnas, V. Karja (varem Nõmme, Metsa ).. Elisabeth Koppe trikootööstus asetseb Tallinnas, V. Viru (varem Lai ); pealeselle avanud Tallinnas, Hollandi, riidevärvimise tööstuse.. Luise Laur, toiduainetekaupluse Tallinnas. Jõe, lõpetanud ja avanud toiduainetekaupluse Tallinnas, Hollandi.. Aleksander Lepik jätkab äritegevust, avades lihakaupluse Tallinnas, Ahju.. Kirill Leppiku segakauplus asetseb Torgu vallas (varem Kaaima-Suure vallas).. August Liidleini toiduainetekauplus asetseb Pärnus, Poska (varem Kalamehe ).. Madli Lind jätkab äritegevust, avades Tallinnas, Malmi, toiduainetekaupluse.. Helmi Ma rlei jätkab äritegevuse, aeades Nõmmel. Metsa, toiduainetekaupluse (irma all,,h. Marlei".. Jenny Martinsoni raua- ja terasmaterjaalikauplus asetseb Tartus, Narva (varem Narva ). 0. A.-s. H. J. M s e r & К, Tallinn, lahkunud juhatuse liikmed Kornelius Vinterhalter ja Nelly Vinterhalter, juhatuse liikmeteks valitud Henri Pfister ja Voldemar Tenson.. Artur Onni, Tartu, Riia, ärialaks on puusärgi- ja matuselarveteäri (varem pruugitud asjade kauplus).. August Pari avanud Põltsamaal, Jõgeva mnt, mõdu- ja limonaaditööstuse ning lõpetanud Põltsamaal, Lossi, asetsenud õllelao pidamise.. Anna Piir jätkab äritegevust, avades Põltsamaal, Jõgeva mnt. 0, toiduainetekaupluse.. Kaubanduskontor J. Piirand & К asetseb Tallinnas, Olevimägi (varem Valli ), äriala täiendatud laevade lammutamise ettevõttega.. Kudumistööstus Itaalia", E. Rubanovitš ja К, Tallinnas, Soo, täisosanik Heinrich Gutkin lahkunud. Ettevõtte tegevust jätkab Emanuel Rubanovitš ainuisikliku äripidajana firma all: Kudumistööstus Itaalia", E. Rubanovitš.. Kaubamaja Lasar Selmanovitsch ja Poeg" asetseb Tartus, Uueturu (varem Söögiturg ).. H. Silbergleich & Pojad, jahuveski, villatööstus ja saeveski Uku", Jõgeval, täisosanike perekonnanime muutmise tõttu on firmaks T.-ü. Uku", Ants Silvere & Pojad".. Jüri Tomberg on oma Kilingi-Nommes, Pärnu, asetseva rohu-, veini- ja keemiaainetekaupluse üle annud Pauline Tombergile ühes õigusega tarvitada firmat J. Tomberg".. Anna Valdemari toiduainetekauplus asetseb Rakveres, Pikk (varem Tallinna ). 0. Voldemar Vunder jätkab äritegevust, avades Tallinnas, S. Patarei, pleki- ja õlika.upluse. Tegevuse lõpetamine registreeritud:. Andrei Aleksejev, Rakvere, Pikk, toiduainetekauplus.. Lasna apteek Richard Allas, Aaspere v.. Ekateriina Gross, Tallinn, Heeringa, pudu- ja kirjutusmaterjaalikauplus.. Tallinna moe- ja puduäri A. Hõbemägi ja L. Asem, t.-ü., Rakvere, Tallinna.. Robert II th al, Tartu, Lai, naha- ja kohvrinurkade pressimine.. Joosep Jaakson, Narva-Jõesuu, Vabaduse t., koolitarvete- ja kirjutusmaterjaalikauplus.. Anna Järv, Tarvastu v., Väluste k., talurahvatarvetekauplus.. Jüri Kahu, Tallinn, Hollandi, toiduainetekauplus.. Marie Kahu, Tallinn, Hollandi, toiduainetekauplus.. Voldemar Kiho. Tallinn, Paldiski mnt., puuhoov.. Linda Klement, Tallinn, Kungla, toiduainetekauplus.. S. Kljas, Tallinn, Teenri, korsetitööstus, ärip. Simhe-Matle Kljas.

26 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0. Aleksander Kuum, Tallinn, Heina, maalritööd.. Jaak Kuusk, Tallinn, Raua, leivatööstus.. Jaak Kuusk ja Liisa Leppik, Tallinn, Raua, leivatööstus.. Aleksander Kang sepp, Hellenuirae v., segakauplus.. Elisabet Laats, Tallinn, Uus, toiduainetekauplus.. EllaLaurisson, Nõmme, Metsa, toiduainetekauplus.. Trikoo-kindatööstus L. Lipelis ja A. Itskovi ts eh, Tallinn, Sauna. 0. Marie Lukas, Narva, Joala, pudukauplus. V. Niit, Tallinn, Tulika, toiduainete- ja piimakauplus, ärip. Villem Niit.. Joosep Oselein, Tuhala v., Tammiku as., koloniaalkauplus.. M. Reilson, Viljandi, Lossi, moe- ja pudukauplus, äiip. Maiie Reilson.. J. Roosileht Tallinn, V. Posti, trükikoda; ärip. Jean Roosileht.. Salme Saarmann, Päinu, Poska, toiduainetekauplus.. Marie Selter, Audru v.,,.doberaan", kohvik ühes alkoholsete jookidega.. Riiete pressimise ja puhastamise tööstus J. Sen-- cillo, Tallinn, Kopli, äiip. Ilja Sencillo.. Karl Sitska, Pati v., toiduainetekauplus.. Eduard Soonike, Rakvere, Pikk. toiduainetekauplus. Majanduslikke teateid kodu- ja välismaalt. Ärimaksu seaduse eelnõu viimistlemisel. Majandusministeeriumi poolt on koostatud uus ärimafcsuseaduise eelnõu, mis neil päevil oli läbivaatamisel selleks moodustatud erikomisjonis. Erikomisjoni kuulusid majandus-, teede-, kohtuja ipõllutööministeeriumide ning Kaubandus-tööstuskoija ja põllutöölkoja esindajad. Uus ärimaksu seaduse eelnõu on rajatud samadele põhimõtetele, millel püsib praegune ärimaksuseadus, nii et ta sisulisi muudatusi äride maksustamiseks tõotab anda õige vähe. Ta on vaid üks lüli seaduste eestistamise ja fcodifitseerimise sarjas. Tähtsaimateks muudatusteks uues eelnõus, võrreldes kehtiva ärimaksu seadusega, on põhiärimaksu (äritunnistuste hinna) tõstmine, äride järkude määramise jätmine vabariigi valitsuse hoole ja välismaalaste kaubitsemise kitsendamine Eestis. Eelnõu arutati erikomisjonis väga põhjalikult ja tehti mitmesuguseid parandus- ja muutmis-ettepanekuid. Need ettepanekud lähevad majandusministrile otsustamiseks. PÕMärimaksu normide tõstmise vastu vaidlesid Kaubandus-tööstuskoja ja põllutöökoja esindajad ning esitasid oma eriarvam'sed kirjalikult. Ärimehe kolmekordne juubel. 0. septembril s. a. pühitses raamatu- ja kirjutusornaterjaalide kaupluse omanik Oskar Liiv Kuressaares kolmekordset juubelit: 0. Liiv sai viiekümne-aastaseks, ühtlasi on ta tegutsenud aastat ärialal ja juubilarile kuuluv firma sai 0 aastat vanaks. isel puhul korraldatud koosviibimisel üllatati juubilari ta rohkearvuliste sõprade poolt paljude väärtuslike annetuste ja auaadressidega ning tervitati ligidalt ja kaugelt rohkete Õnnesoovidega. Oskar Liiv on kogu Eestis tuntud kui aus ja asjatundlik ärimees ja seltskonnategelane, kel on igalpool arvutu hulk häid sõpru ja poolehoidjaid. See on tingitud tema soojast suhtumisest oma kaaskodanikele ja sobivaslt iseloomust. Alati liikuv, alati tegev, sealjuures lahke ja vastutulelik kõigile nii tuntakse Oskar Liivi kõikjal. Oma äritegevuse kõrval on juubilaril jätkunud aega ja energiat tõmmata kaasa juhtivail kohil paljudes seltskondlikes organisatsioones, olles ikka abivalmis, kus on vaja käed panna külge. Soovime ka oma poolt väsimatule töömehele ta juubeli puhul südamest õnne ja edu ning tervist ja jõudu edasirühkimiseks tulevikus nii ärialal kui ka ühiskondlikus töös! H. A. Kaupmees, kel pole aega lugeda lehte. Selle pealkirja all kirjutavad ÜiESK'i Teated" järgmist: Kuidas mõni kaupmees suhtub oma kutsehuvidesse, peegeldub kujukalt järgmises kirjas, mida meie lehe toimetus saanud ühe kaupmehe poolt V. linnast: Palun teid, jätke leht minule saatmata. Olen praegu üksi äris ja ei leia aega oma kaupade hindasid lahendada. Muud arved on tarvis ära õiendada." Selline näide ei ole kahjuks ainuke. Leidub palju meie lugupeetud ametvendade keskel kaupmehi, kes ühelt poolt alati nurisevad ja virisevad aegade ja raskuste üle, ent samal ajal hoiavad end igasugusest organiseerimistööst kõrvale. Sarnased kaupmehed ei leia paar tundi aega poole kuu jooksul, et läbi lugeda tema kutsehuvide väljaantava ajalehe. Isegi lehe tellimise hinda ainult krooni aastas leiavad nad raskeks tasuda." Siin ei ole midagi enam lisada.

27 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Soome hõberebased Tallinna näitusele. Teatavasti korraldatakse Tallinnas tänavu. novembrist kuni detsembrini karusloomade- ja nahkade naitus, mil esineb rida karusloomiakasvaftusi ja karusnahkadetoosltusi Eestist loomadega ja nahkadega. Neil päevil Helsingis Soome messil viibides on A/s. Naitus'e" sekretäril A. Borellal olnud läbirääkimisi Soome karusmahaloomakasvatuse liidu juhtivate tegelastega sealsete kasvatuste esinemise kohta Tallinnas. Soomlased on arvanud, et nad esinevad Tallinna näitusel 00 hõberebasega. Kaupade vahetus Eesti ja N. Vene vahel. (Septembrikuus on Eestist N. Venesse läinud kaupu: kokku vag. tn, peamiselt elusloomi vag. tn. ja elussdgu vag. tk. isamal ajal юп N. Venest Eestisse tulnud kaupu kokku vag. ЗФ tn., selle hulgas suuremal arvul suiperfosfaati vag. () tn., soola vag 0 tn., uusi roopaid vag. 0 tn., kaoliini vag. tn., määrdeõli vag. tn., petrooleumi vag. tn, ja muid kaupu vahemai maaral. Kaubavahetus Lätiga. Septembrikuus on Eestist Lätisse lamud kaupu kokku vag. 0 tn., selle hulgas suuremal arvul põlevkiviõli vag. & tn., segakaupa vag. tn, vana rauda vag. 0 tn, ja muid kaupu vahemai arvul. Samal ajal on Lätist Eestisse tulnud kokku vag. tn, selle hulgas segaikaupa vag. tn., majakraami vag. tn., ja muid kaupu üksikud vagunid. Soovitakse ühendust Eesti äridega. Firma Almipex, Anglo-Levant, import-export, Tel-Aviv, Jaffa Road, soovib ariühendust Easti ettevõtetega, kes on huvitatud äritegemisest Palestiina ja lähema Idaga. Firma Alimpex tundvat sealset turgu ja võivat olla esindajaks eesti firmadele. Kirjutada ülaltähendatud aadressil. Helsingi uus naitusmessihoone Helsingi uus naitusmessihoone. on ehitatud arhitektide Hytonen'i ja Luukonen'i joonistuse järgi. Hoonel on 000 ruutmeetrit põrandapinda, pealeselle veel keldriruumide pindala ule 000 ruutmeetriga, imilles asetsevad deko-

28 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOM TEATAJA Nr. 0 reerimistööstuste ruumid, jõujaamad, pesemisruumid, garderoobid jne. Hoone kuulub kahtlemata moodsaimate näitushoomete hulka Euroopas. Hooine kuulub Soome näitusi ja messe korraldavale 'organisatsioonile Suomen Messut" o/y-le. Maa-ala näituslioone alla annetas Helsingi linnavalitsus 0 aastaiks kasutamiseks tasuta. Hoone ehitus läks meie rahas maiksma üle krooni. Soome riik toetas ettevõtet odavama % pikemaajalise laenu andmisega. Hoone kasutamine on võimalik ka suuremateks kontsertideks, sipoirdipidustusteks jne., asudes südalinnast võrdlemisi lähedal trammiliinide võrgu tsentrumis. Ruumide kasutamine on peaaegu juba kogu talveks üüritud välja. London. Nisu, kaal Ingl. naela = kg Northern Manitöba... sh. Rosario Santa Fe... / Jahu, kaal 0 Ingl. naela ==, kg Good Canadian..... sh. // Odrad, kaal Ingl. naela = 0 kg sh. / Kaerad, и aal Ingl. n. =* 0 kg sh. / Linad, cif per tn. Livoniaa, Basis Risten.. / Tows, Soviet / Bacon, kaal Ingl. naela Iiri sh. /-/ Daani / Hollandi / Eesti, / Rootsi / Poola 0/ Toiduainete turg. Munad 0 tk. Eesti Või.. X. Manchesteris Eesti Läti, punane... Rootsi Daani Dus-Meremaa finest first. sh. sh. Hamburg.. X. Nisu. Sisemaa, 0 kg eest Rmk. Manitöba I, eit 0 kg eest term. fl. Hard Atlantic, cif 0 kg eest term. Hard Winter, cif 0 kg eest / /- / / / /.. Aktiva. EESTI PANGA NÄDALAARUANNE. 0. septembril. a. Passiva.. Kattevara: kuld: rahas ja kangides.,.0.. Tagavarakapital välisraha.0.. Jooksvad kohustused:. Vahetusraha. Sisevekslid: kaubavekslid põllumajandusl..... metsatötfstusl Laenud: valitsusele teistele*). Kinnis- ja vallasvara. Muud aktivad a) pangatähed liikvel jooksvad arved: valitsuse. pankade. teised... Muud passivad Põhikapital Kattevara vahekord jooksvate kohustustega;,0 /o. *) Selles summas vab. vai. poolt garanteeritud laene Kr.,.,0, JUHATUS.

29 Nr. 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Rukis. LaPJata, Hamburgis Rmk..0 Amsterdamis -. Kaerad. Sisemaa, 0 kg eest loco Suhkur, cwt. (0 kg) New York. X. a. Toores sh. // Hollandi /IV Belgia / Tšehhi / Poola / Riis, Burmah U, 0 kg eest Rmk..0 Või. Berliin Saksa Markenbutter.. Rmk. feine Molkereibutter Meiereibutter.. Landbutter Kochbutter Eesti Läti, punane..... Välisbörsid. L С N D О N 0. IX. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X Frank... Dollar... Rootsi kroon Daani kroon Norra kroon Saksa mark. Soome mark Floriin... Liira... Helveetsia fr. Tšehhosl. kr. Beiga... Šilling Slott Pengo Latt. Litt. Tšerv. Eesti kroon. Hõbe p/unts Plaat, p/unts Kuld p/unts. Naelsterling. Frank... Dollar... Rootsi kroon Daani kroon Norra kroon Soome mark Floriin.. Liira... Helveetsia fr. Beiga... Latt.... Eesti kr. *. Litt t /l sh. sh. V d. V d. 0. IX , /! l.x /s sh. d. В. X /i sh. IO d. E. X / / sh. П d R. X / sh.d L. X V I sh.. X I , / / /s sh. d N sh. d. X. X sh. d. X / / sh. = d X

30 0 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Tallinna börsikomitee juures asuva kaupade ja prahtide komisjoni poolt koteeritavate kaupade nimekirjad ja hinnad (en gros). Kroonid. J. Puhk ja Pojad" suurveski saadused. Hiunad arvatud 0 kg eest ühes valge puuvillase kotiga. Püülijahu: Rukkipüül patent (ä 0 kg.). 0 kg. harilik. III sort Eesti Parem" saiajahu. Kalev",. Kungla" Sampo". Manna 0. Granulär Saiajahu poolsõre 0. sõre 0. J. Puhk ja Pojad" suurveski Jahud: rukki 0 kg..0- rukkipüül. nisu, pehme sõre Kaerahelbed (Herkulo) lkg. 0. A/S. Rotermanni teh. Jahud: rukki 0kg..-. püül.00. nisu, pehme sõre.00. Nisu, Eesti.0- külvi, suvi Rubin" Rukis, Eesti.,0. Kaerad, toidu, Eesti Odrad, õlle, Eesti toida, Eesti Herned, peluskid, külvi Riis, Burma II. Kartulid, söögi.00-0 seemne.0 vabriku.0.0 Kartulitärklis Superieur". Siirup, kartuli, %.- Glükoos Margariin, kodumaa.00. Kaseiin, Eesti, toores Juust, schveitsi", kodumaa kg..0 Kakao, Hollandi.00.0 Eesti Kohv, Rio, Santos jne... Kesk-Ameerika sordid.0.0 Tee, laht, oransh Pekoe,Tseilon.0. Tee. laht., oransh Pekoe, Java.00.0 Suhkur, peenike, valge, 0 kg.00-. Poola B Sool, lahtine, Vene, fr. vagun ІгЬк ja Narva.0 Sool, lahtine, Saksa.0 Inglise,.0 Heeringad, Yarmouth, Matties* tünn Matfulls" - Fulls«tünn Šoti Speat".00- Matties" I s.,.00-0.~- Kroonid. Heeringad, Šoti Matties" II s. tünn 00. Matfulls".00-. Islandi, o/ü. Kalandus Vi / Liha" sea,"l sort"..."... kg Liha, looma, I sort 0.0. Õlikoogid, linaseemne 0 kg. päevalille. puuvilla palmi Sojatangud.0 Nisukliid Maapähklikoogid Puuvillane riie, Bjas, netto mtr , Mitkal LiDahindade noteerimise komisjon noteeris. X järgmised lina kokkuostuhinnad sentides ühe kg eest franko kokkuostja ladu riiklike standardsortide alusel (s. o. sortide eest, mis vastavad PõUutööministeeriurm lina väljaveo kontrolli nõuetele oii omaduste kui ka harimise ja sidumise poolest): Petseri-ja Mujal Võrumaal Eestis Lina, ristna R 0 hoffsdreiband HD dreiband D ordinäärdreiband OD liivi-ordinäärdreiband LOD 0 takupraak H 0 Ehitustakk Tendents: selguseta Takud, Codilla I kg 0.» И. 00. ehituse 0. Linaseemned, külvi, %, baas, Kivisüsi, aura, Yorkshire, korda pestud 00 kg., auru, Newcastle. sepa.0 Koks, kütte gaasi, Tallinna gaasivabr. 0. Kütteturvas (riigi turbatööst.).0 Põlevkivi, fr. ladu Tall., netto. Kütteõli, 0 kg..0 (v..) RaskeOli,.(v. ) Estobituumen А. В. С (gudrong) tünnid br.. D. E. (pigi). Katuselakk.». Fenolaat, tünnides, netto. (v..) Karbolineum Estokarbolineum" А. B. netto.-. Estokarbolineum" C, netto. Raualakk, tünnides, netto. (v..) Imbutusõli A, netto, tünnides» -t»»» '» ^» С». Tolmuõli 0kg. Asfaltmastiks,. _ emulsioon.

31 Nr. 0 KAUBANDUS-TööSTUSKOJA TEATAJA Kroonid, Viljapuu-karbolineum, netto ltr. 0.0 Autobensiin 0. Diiselmootor-nafta lkg. 0. Mootor-petrooleum, fr. iga sihtj. 0. -nafta и 0. Raud, sordi 0 kg..00 latt.00 vits.00 plekk.0.00, plekk, tsingitud talad.00 Teras, nikkel vedru.00 tööriistade valu.00 talla, ree Inglistina Seatina, Vaskplekk, punane 0.0. valge 0.. Tsinkplekk Masinaõli, poola.00 Mootoriõli, poola Autoõli, poola, O/Ü. Eesti Kiviõli põlevkivi kütteõli, tsistern, fr. Tallinn 00 kg Linaseemneõli 0 kg Värnits Tsilindriõli, Ameerika, Nafta, Ameerika.0.00 Poola.0.00 Petrooleum, Vene,tist ja vaadid.0.00 Ameerika,,.0.00 Bensiin, Eesti, riigi põlevkivitööstuse segakensiin,fr.tallinn, pr.. netto 0. O/Ü.EestiKiviõlibensin^Estolin", tsistern, fr. Tall,, ühes teedemaks Bensiin, I s. välisbensiin 0.00 Pesusooda, kodumaa 0 kg Seebikivi Värvid, nigros.,vees sulav, välism. kg..00, tsinkvalge, välism., 0.0. tinavalge,, ooker, Superfosfaat kott.. Segafosfaat». Kaalisool.0 Salpeeter, tšiili % Lubisalpeeter Lubiammoonsalpeeter 0, /o Väävelhapu ammoniaak 0% Fosforiit,, eesti %. Nitrofoska Paber, rotatsiooni 0 kg..0 Tsement, Portland, Kunda, pütt 0 kg, fr. Rakvere, pütt. Kriit, toores 0 kg...0 pestud..0 Kivitõrv Puutõrv Kips, jahvatatud.00 krohvimise.00 Telliskivid, I s., Loksa, f r.tallinn 00 tk Silikaat, I s., fr. vabrik.00 Tulitikud, originaalkast (000 toosi). Tallanahk, eesti nahast kg...0 Tallanahk, Ameerika, I s..0. II s... Kroonid. Metsamaterjaalide hinnad fr. laduplats Tallinn. Palgid: kuusk ja mänd Narvas ja Pärnus.... thm. kr. Saetud materjaal, plangud + /o laudu kuusk u/s. IV.- mänd u/s. IV s.- Kastilauad Paberipuu r.-m.. Toepuu. Tendents: Puuvill. Liverpooli börs.. X. American Fully Middling inglise naela (lbs) eest ingl. pennides (d) loko. okt.., dets.., jaan. 0, märts.., mai. juuli.. Peekonsigade hindadeks on.. X. Peekonsigade tapakaalud: 0 kg,!,, : 0-, i,-0 \ Kanamunad. I sort II sort III sort IV sort ) Tendents: Põllutöö ministeeriumi Põllumajand. Osak. kanamunade hinna noteerim. komisjon noteeris. X järgmised kanamunade hinnad: kg eksportmune hind franko kogumispunkt Kr. koos juuremaksuga hinnad franko kogumispunkt 0, kr. kg, mis vastab: 0 gr. raskuste munade juures kr. 0,0 kümme 0, 0» 0, kg siseturu mune Kr., mis vastab : üle 0 gr. raskuste munade juures Kr. 0. kümme üle 0 0. Õunad sugissordid: eksportkõlvulised, II valik fr. Tallinn Kr Sibulad: eksportkõlvulised fr. kogumispunkt,, senti kg. Või. Tendents: kindel. I s. kg kr.., mis on tulnud sisse. IX. X.. a. Lina Prahid. Tallinn Gent.... kg. sh, Dundee» Puumaterjaalid. Standard Tallinn London» sh / n., - Hull / br. Southhampton 0/ Manchester.... / Grangemouth * / Belfast / Dundee * / Antwerpen -Gent ' Rotterdam»hfl..0 Amsterdam....,. Segakaup. Tallinn Stettin 00 kg. rmk..0. London kg. sh /0/- Stokbolm 00 kg. rkr Stettin, vöi, tünn rmk..0 London - sh. /

32 KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA TEATAJA Nr. 0 Väärtpaberite kursid Tallinna börsil 0. IX. a. Väärtpaberid. a. /o välislaen (dollarites).... $ Riigik. pautk. vöõrandat. maade eest tasu maksm. s. А. В. С ( a.). /o Maj and. - mia. rahandusosakonna pantkirjad: seeria D. (0 a.).% E. (0 a.).% F. ( a.).% Pikalaenu Panga: pantk. (0 a.) %. ( a.) % ( a.) %. Eesti Maapanga: % pantk. ( s.) % * ( s.) %, ( ja % % ( s.). Asunduskapitali (% s.) võlakirjad. / 0 Eesti Hüpoteegi Panga pantlehed % Eesti Maakrediitseltsi pantlehed Tall. Immobiilpank rbl, Aktsia d: Eesti Panga.... Pärnu Krediitpanga akts A.-s. Port-Kunda".. Ilmarine"... Fr. Krull"... Massoprodukt". Saku õllevabr.". Türi paberi- ia puu papivabr.".... A.-s. Ühiselu"... Põhja Kinnit.-selts" Eestimaa Trükikoda" A.-S. Kütte Jõud".. Balti puuvilla ketramise ja kudumise vabrik.* Eestim. rohukaubanduse a.-s. Ephag".... Eesti elektrimasin. ehituse a.-s. Volta".. A.-s. Sindi Tekstiilvabrikute Ühisuse" ajutised tunnistused... Kindlustus-aktsias. Eesti Union" Eesti kindlustus-aktsias. Polaris" Piirituse puhastamise vabrikute o/üh A.-. Siegel" с *J s А H n CS tih О Kroonides % ВЦ % % % 00 0 % % % % % Väljaandja Kaubandus-tööstuskoda Tallinna fondibörsi kursisedel New- York dollar London naelsterl. Berliin (Clearing) 0 s. riigim. Helsingi 0 soome m. Stokholm 0 rootsi kr. Kopenh. 0 daani kr. Oslo 0 norra kr. Pariis 0 prants. fr. Amsterd. 0 floriini Riia (Clearing) 0 latti Zürich 0 helv. fr. Brüssel 0 belgat Milaano 0 liirat Praha 0 tšehh. kr. Viin 0 austr. sh. Budapest 0 р п- got Varssav 0 slotti Kaunas 0 litti Moskva 0 rubla (tšekk) Danzig ] 0 guldnat j T. O. M. T. 0. M. T. 0. M. T. 0. M.. X T. I O..0 M..0 T. - O. 0. M..0 T. 0. M. T. 0. M. T - 0. M. TT. 0. M. T.. м. Т.. м. т.. м. т.. м. т.. м т.. м. т.. м. т.. м. т.. м. т.. м X Tallinna Eesü Kirjastus-Ühisuse trükikoda. Pikk t.... X X Э X X Ž =. 0.І Vastutav toimetaja H. Anto і

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KAUBANDUS -TÖÖSTUSKOJA Nr. 4. V aastakäik 1 ll//\l/\j/\ Ilmub kaks korda kuus 15. veebruaril Ш0 Tellimishind: Aastas.. kr Poolaastas Välis

KAUBANDUS -TÖÖSTUSKOJA Nr. 4. V aastakäik 1 ll//\l/\j/\ Ilmub kaks korda kuus 15. veebruaril Ш0 Tellimishind: Aastas.. kr Poolaastas Välis KAUBANDUS -TÖÖSTUSKOJA Nr. 4. V aastakäik 1 ll//\l/\j/\ Ilmub kaks korda kuus 15. veebruaril Ш0 Tellimishind: Aastas.. kr. 2.50 Poolaastas. 1.50 Välismaale 5.00 Poolaastas.,, 3.00 Toimetus: Kuulutuste

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem