Microsoft Word - KPT-39_OB.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - KPT-39_OB.doc"

Väljavõte

1 Nr. 39 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Killeqarfik A6 A8-imut allanngortinneqassaaq Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Tillæg til Kommuneplan for Ilulissat Kommune Del af rammeområde A6 ændres til A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Kommuneplantillæg nr. 39 er offentligt bekendtgjort den

2 Nr. 39 Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 35 Ilulissat Kommuneata Kommunep pilersaarutaanut mut Killeqarfik A6-ip ilaa killeqarfik A8-nngorlugu allanngortinneqassaaq Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Kommunep pilersaarusiorneranut tapiliussaq nr. 39 suliarineqarpoq: Qaasuitsup Kommunia Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik Postboks Illulissat Oqarasuaat: Allakkasuaat: Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 39-mut siunnersuut Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit imi akuersissutigineqarpoq. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 39-mut siunnersuut piffissami imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 39 Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit imi inaarutaasutut akuerineqarpoq. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 39 Naalakkersuisut imi akuerivaat. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Tamatuma kingorna tassunga atasumut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A8.1-mi sanaartugassat illuliassallu aallartinneqarsinnaapput. Kommuneplantillæg nr. 39 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune Del af rammeområde A6 ændres til A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Kommuneplantillæg nr. 39 er udarbejdet af: Qaasuitsup Kommunia Planlægningsafdelingen Postboks Illulissat Telefon: Telefax: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 blev godkendt i Udvalget for Teknik og miljø den Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 blev fremlagt til offentlig høring i perioden fra den Kommuneplantillæg nr. 39 blev endeligt vedtaget i Udvalg for Teknik og miljø den Landsstyret har den godkendt Kommuneplantillæg nr. 39. Kommuneplantillæg nr. 39 er offentligt bekendtgjort den Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til tilhørende Lokalplan A8.1 igangsættes.

3 Nr. 39 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Killeqarfik A6 A8-imut allanngortinneqassaaq Område ved Illumiut og Qupaloraasuk IMARISAI INDHOLD Tillæg til Kommuneplan for Ilulissat Kommune Del af rammeområde A6 ændres til A8 Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Nassuiaat... 1 Redegørelse... 1 A. Tunuliaqut... 1 A. Baggrund... 1 B. Kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut B. Kommuneplantillæg nr tapiliussassatut nr. 39-ssatut... 1 C. Forholdet til landsplan-lægningen... 1 C. Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut attuumassutit... 1 D. Forholdet til kommuneplanen... 2 D. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut attuumassutit.. 2 E. Forholdet til anden planlægning... 2 E. Pilersaarusianut allanut attuumassutit... 2 F. Forsyning... 2 F. Pilersuineq... 2 G. Offentliggørelse... 3 G. Tamanut saqqummiussineq... 3 H. Kommuneplanens retsvirkninger... 3 H. Kommunimut pilersaarutip atuuffii... 3 Rammebestemmelser... 4 Killissatut malittarisassat... 4 Vedtagelsespåtegning... 7 Aalajangersakkap atsiorneqarnera... 7 Hvad er en kommuneplan... 9 Kommunemut pilersaarut sunaana... 9 Ilanngussaq 1: Killiliussat titartagartaat - Nutaat killiliussat Ilanngussaq 2: Killiliussat titartagartaat - Pisoqqat killiliussat Bilag 1: Rammekort - Nye rammeområder Bilag 2: Rammekort - Gamle rammeområder

4

5 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT A. TUNULIAQUT Kommunip pilersaarutaata aamma Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A8.1-ip, kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna ilutigalugu suliarineqartup akornanni naapertuutsitsinissaq isumannaarniarlugu kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq suliarineqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut maannakkut killeqarfik A6-ip ilaanik killeqarfik A8-mut nuussisinnaanngortitsivoq, tamatuma illoqarfiup iluanut pilersaarut A8.1-mi aalajangersakkat naapertorlugit immikkoortortamik ammaassisinnaanngortippaa. Illoqarfiup iluanut pilersaarutip suliarineqarneranut peqqutaavoq Familiecenterip, B595 Qupaloraarsuup Illuliullu eqqaaniittup, marlunnik annikitsumik allilerneqarnissaanut qulakkeerinninniarneq, kiisalu Frikirkep B-626-p aamma B-1148-p illuni pioreersuni quleriinnik ilassutinik marlunnik sanaartornissaanut periarfissinnissaa. REDEGØRELSE A. BAGGRUND Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan A8.1, som er udarbejdet samtidigt med dette kommuneplantillæg Kommuneplantillægget overfører en del af nuværende rammeområde A6 til rammeområde A8 som vil give mulighed for at området udlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan A8.1. Baggrund for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er at sikre at Familiecenteret - B- 595, der ligger ved Qupaloraarsuk og Illumiut mulighed for at udvide med to mindre tilbygninger, samt at give Frikirken B-626 og B-1148 mulighed for at bygge to ekstra etager på de eksisterende byninger. B. KOMMUNEP PILERSAARUSIORFI- GINEQARNERANUT TAPILIUSSASSATUT NR. 39-SSATUT Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 39-mut ilagaa killeqarfik A6-imik allannguineq aamma killeqarfik A8- mi nutaamik sanaartorfissaliornissaq. Killeqarfik A6-p killilersornera allanngortinneqarpoq, pissutigalugu immikkoortortap ilaa minnerusoq killeqarfimmut nutaamut A8-imut nuunneqarmat. A6-mut killeqarfimmi malittarisassat attatiinnarneqarput. A8-mut killiliussatut piumasaqaatit nutaat suliarineqassapput. C. NUNA TAMAKKERLUGU PILERSAARU- SIORNERMUT ATTUUMASSUTIT (Aningaasaqarnermut inatsit ilanngullugu) Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut, tassunga ilanngullugu aningaasaqarnermut inatsimmik Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 39 sunniuteqarfeqanngilaq. B. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Kommuneplantillæg nr. 39 omfatter en ændring af rammeområde A6 og udlæggelse af et nyt rammeområde A8. Rammeområder A6s afgrænsning ændres, idet en mindre del af området overføres til det nye rammeområde A8. Rammebestemmelserne for A6 opretholdes. C. FORHOLDET TIL LANDSPLAN- LÆGNINGEN (Herunder finansloven) Kommuneplantillæg nr. 39 påvirker ikke landsplanlægningen, herunder finansloven. Qup. / Side 1

6 NASSUIAAT REDEGØRELSE D. KOMMUNIP PILERSAARUSIORFIGINEQAR- NERANUT ATTUUMASSUTIT (Tassunga ilanngullugit kommunep aningaasanik atugassaatut missingersuutai). Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 39-p kommunip missingersuutai sunnissavai, tassani familicenterip allilerneqarnera kommunip aningaasalersortussaammagu. Ilulissat Kommuneanut Kommunep pilersaarutaanut mut Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 39 ilaavoq. E. PILERSAARUSIANUT ALLANUT ATTUU- MASSUTIT Kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussassatut nr. 39-ssatut siunnersuutip suliarineqarnerata saniatigut Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarutissatut A8.1- ssatut siunnersuut suliarineqarpoq. Pilersaarutit taakku marluk ataatsikkut tamanut tusarniutigineqarput. F. PILERSUINEQ Nukissiorfiit imermik, innaallagissamik kissamillu pilersuineq isumagissavaat. Eqqakkanut erngup aqqutaannut kiisalu aqquserngit suliarineqarnerat kommunimit imaluunnit suliffeqarfimmit allamit suliarineqarsinnaavoq. Imermik pilersuinermut, kuuffissuarnut, innaallagissamut, telekkut attaveqaatinut, kissamut il.il. pilersuinermik aqqutit pingaarnertut nunap ataatigoortinneqassapput, taamaattumillu assakkanut inissinneqassallutik. Innaallagisaq imerlu Innaallagissamik imermillu pilersuineq kommunip suliassarinngilaa tamannami Nukissiorfinnit isumagineqartussaammat. Sanaartugaareersuni taakkunanngalu allililerinerni innaallagissamut aqqutinik allanngortiteriataarsinnaaneq Nukissiorfinnut aningaasartuutaassanngilaq, tamakkulerinerlu Nukissiorfinnik isumaqatigiissutigineqarlunilu akuerineqassaaq kiisalu Nukissiorfiit malittarisassaataat malillugit suliarineqassallutik. Nunaminertami inatsisit naapertorlugit atugaalersimasumi (tassalu nunaminertamik atugassinneqarneq sanaartornissamullu akuersissut malinneqarlutik) inissitamik ledningimik Nukissiorfiit allamut nuussinissamik kissaateqassappata piginnittunut / pisinnaatitaasunut ataasiakkaanut Nukissiorfiit tamatumunnga aningaasartuutai akilerseqqusaasinnaanngillat. D. FORHOLDET TIL KOMMUNE- PLANEN (Herunder kommunens budget) Kommuneplantillæg nr. 39 påvirker kommunens budget, idet kommunen skal finansiere udbygningen af familiecentret. Kommuneplantillæg nr. 39 indgår som en del af Kommuneplan for Ilulissat Kommune. E. FORHOLDET TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Sideløbende med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 udarbejdes Forslag til Lokalplan A8.1. De to planforslag er fremlagt til offentlig høring i samme periode. F. FORSYNING Forsyning af vand, el og varme varetages af Nukissiorfiit. Kloakering og vejbetjening kan udføres enten af kommunen eller af anden virksomhed. Forsyningsledninger til vand, kloak, el, telekommunikation, varme, osv. skal primært placeres under terræn. Disse skal så vidt muligt sammentænkes med vejanlæggene, hvor de skal placeres i ledningsgrave. El og vand Forsyning med el og vand er ikke en kommunal opgave, idet disse ydelser varetages af Nukissiorfiit. Evt. omlægning af elforsyningsledning ved det eksisterende byggeri og i forbindelse med tilbygning heraf er uden udgift for Nukissiorfiit og skal aftales og godkendes af Nukissiorfiit samt udføres efter Nukissiorfiits regler. Såfremt Nukissiorfiit ønsker at omplacere en ledning der er placeret på et i øvrigt lovlig ibrugtaget areal (dvs. at arealtildeling og byggetilladelse er overholdt), så kan Nukissiorfiits udgifter til dette ikke pålægges den enkelte ejer/rettighedshaver. Qup. / Side 2

7 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kuuffissuit Immikkoortortami inissereerpat pisortanit kuuffissualiamut sanaartukkat nutaat attavilerneqassapput. G. TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 39 Kommunalbestyrelsimit imi inaarutaasutut akuerineqarpoq. Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 39 Naalakkersuisut imi akuerivaat. Tamatuma kingornatigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut C9.1-imut atasuusumut naleqqiullugu sanaartorneq illuliornerillu akuerineqarsinnaapput. Tamatuma kingorna tassunga atasumut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A8.1-mi sanaartugassat illuliassallu aallartinneqarsinnaapput. H. KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP ATUUFFII Kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussap inatsisitigut atuuffii, kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamik Naalakkersuit akuersissutigisaa tamanut saqqummiunneqarpat, atuutilissapput. Kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussatigut illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarusiornissamut killiliussatigut pilersaarusiornissamut aqqutissiuussinissamut Kommunalbestyrelsip pisinnaatitaanerani atuuffiit atuupput. Aappaattut Kommunalbestyrelsip pilersaarutip aalajangersagaanik innuttaasunut atuutsilinnginnerani, kommunep pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq tamanut saqqummiunneqareersimassaaq. Uani pilersaarummmi eqqaaneqareersutut siusinnerusukkut killiussaqarfittut aalajangersakkat atorunnaarsinneqassapput. Kommunemut pilersaarut akuersissutigineqarsimasup allanngortinneqarnissaanik Kommunalbestyrelsi sukkulluunniit aalajangiisinnaavoq. En ændring af kommuneplanen, skal følge de enhver tid gældende regler herfor. Kloak Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak, når denne er etableret i området. G. OFFENTLIGGØRELSE Kommuneplantillæg nr. 39 blev endeligt vedtaget i Teknik og Miljøudvalget den Landsstyret har den godkendt Kommuneplantillæg nr. 39. Kommuneplantillæg nr. 39 er offentligt bekendtgjort den Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til tilhørende Lokalplan A8.1 tillades. H. KOMMUNEPLANENS RETS- VIRKNINGER Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved offentlig bekendtgørelse af Landsstyrets godkendelse af kommuneplantillægget. Retsvirkningerne gælder for Kommunalbestyrelsens kompetence til at tilvejebringe lokalplaner inden for kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægningen. For det andet skal kommuneplantillægget være offentligt bekendtgjort, før Kommunalbestyrelsen kan håndhæve planens bestemmelser over for borgerne. Endeligt ophæves tidligere rammebestemmelser som nævnt i denne plan. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte at søge en godkendt kommuneplan ændret. En ændring af kommuneplanen, skal følge de enhver tid gældende regler herfor. Qup. / Side 3

8 KILLILIUSSASSATUT AALAJANGERSAKKAT RAMMEBESTEMMELSER KILLISSATUT MALITTARISASSAT Kommunep pilersaarutaanut aamma illoqarfiup ilaanut pilersaarutit akornanni killissatut malittarisassat ataqatigiissitsipput, killissatut malittarisassat illoqarfiup ilaanut malittarisassamik malitsiginnittumut sukumiinerusumullu malittarisassanik aalajangersaasuullutik. Allannguinerit makku ingerlanneqassapput: Killeqarfik A6-p killilersorneri allanngortinneqassapput, tassani immikkoortortap ilaa killeqarfik nutaamut A8-mut ilanngunneqassammat. A6 mut killiliussatut piumasaqaatit allanngortinneqassanngillat, taamaattumik taakku kommunip pilersaarutaanut tapiliummi ilaatinneqanngillat. A8-mut killiliussatut piumasaqaatit nutaat suliarineqassapput. Takussutissiaq 1-imi nunap assingani killeqarfiit allanngortinneri takuneqarsinnaapput. KILLISSATUT IMM. A8-IMUT MALITTARISASSAT NUTAAT NASSUIAAT Inissisimaffik Immikkoortortaq illoqarfiup immikkoortortaata kangiatungaani Illumiut Qupaloraarsuullu eqqaaniippoq. Annertussuseq inissaqassuserlu Immikkoortortaq 2,02 ha. missaanni annertutigaaq Pissutsit pioreersut B-595 immikkoortortap iluaniippoq. IMMIKKOORTUMUT MALITTARISASSAT Atugaanera A8 illulianut ammasunut-pukkitsunut aamma eqimattunutpukkitsunut, sullissivinnut aamma inuussutissarsiutinut (ill. tuniniaasartut, ill. titartaasartut, ingeniørit, qarasaasialerinermik siunnersuisartut, nujalerisut assigisaallu) inissianut siunertanut atugassiissutaavoq, kiisalu immikkoortup inissiaqarfiuneranut atassuteqarsinnaasunut sullissivinnut.. Sanaartukkat ilusilerneri Sanaartukkat nutaat annerpaamik pingasut affaanik quleriinngorlugit imaluunniit 12 meterisutut portutigisunngorlugit sananeqartassapput. Sanaartukkat qisunnik qalliuteqassappat qalipanneqarsimassallutillu qaliallu uinganeri assigiissapput pappiliarsuarnik qallikkat. RAMMEBESTEMMELSER Rammebestemmelserne er bindeledet mellem kommuneplanen og lokalplanerne, hvor rammebestemmelserne fastlægger retningslinier for den opfølgende og mere detaljerede lokalplanlægning. Der sker følgende ændringer: Rammeområder A6s afgrænsning ændres, idet en mindre del af området overføres til det nye rammeområde A8. Rammebestemmelserne for A6 forblive uændret, hvorfor de ikke er gengivet i dette kommueplantilæg. Der udarbejdes nye rammebestemmelser for A8. De ændrede afgrænsninger er vist på rammekortet på Bilag 1. NYE BESTEMMELSER FOR RAMMEOMRÅDE A8 BESKRIVELSE Beliggenhed Området er beliggende i den vestlige del af byen, ved Illumiut og Qupaloraarsuk. Størrelse og rummelighed Området er på ca. 2,02 ha. Eksisterende forhold Inden for området ligger B-595. OMRÅDEBESTEMMELSER Anvendelse A8 udlægges til boligformål som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, institutioner og liberale erhverv (ejendomsmægler, arkitekt, ingeniør, datarådgivning, frisør og lignende), samt institutioner, der er forenelige med områdets karakter som boligområde. Bebyggelsens udformning Ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager eller 12 meter. Bygninger skal have malede træfacader og med tagpapbeklædt saddeltag. Qup. / Side 4

9 KILLILIUSSASSATUT AALAJANGERSAKKAT RAMMEBESTEMMELSER Angallanneq aamma teknikki Qupaloraarsuk aqqusernup qeqqanit uuttukkamit 10 m- imik immikkut ittumik killeqarfeqarpoq Immikkoortortami biilimut uningaartarfinnik pilersitsisoqassaaq, Illumiut Qupaloraarsuillu biilinit uningaarfigeqqunagit. Trafik og teknik Qupaloraarsuk er omfattet af en 10 m klausuleret zone målt fra vejmidten. Der skal indrettes p-pladser inden for området, så Illumiut og Qupaloraasut kan friholdes for parkering. Qup. / Side 5

10 KILLILIUSSASSATUT AALAJANGERSAKKAT RAMMEBESTEMMELSER Qup. / Side 6

11 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING Qup. / Side 7

12 Qup. / Side 8

13 KOMMUNEMUT PILERSAARUT SUNAANA Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 23, imeersoq, nal. nr. 39, imeersukkut aamma nal. nr. 43, imeersukkut allanngortinneqartoq najoqqutaralugu pilersaarusiorneq nunaminertanillu oqartussaaffeqarneq aqqutigalugit kommunep iluani nunaminertat inuiaqatigiinni tamakkiisumik naliliineq aallaavigalugu atorneqartinnissaannut ilapittueqataanissaminut Kommunalbestyrelse pisussaavoq. Taamaattumik kommunemi pilersaarusiornerup suliassarpiaraa nunaminertanut sannavissanullu tunngasut aaqqissuutissallugit taamattaarlu nunaminernik ingerlatsinermi oqartussaanernut tunngasut killilersussallugit. Ilulissat Kommuneanut Kommunemut pilersaarut mut kommunep pilersaarutaanut tapiliut ilaavoq. Kommunep pilersaarutaani kommunalbestyrelsep nunaminertanik atuinissamut najoqqutassat, sanaartornissamut tunngasut taamattaarlu aqqusernit, aqqusineeqqat teknikkikkullu atortut kommunemi aalajangersorsimavai. Kommunemut pilersaarutip siullermik aallaqqaasiut tapiliutip tunulequtaanut tunngasoq, nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut attuumaneq (tassaniilluni aningaasanut atugassanngortitsinermut inatsit), kommunemut pilersaa-rutinut attuumasut (tassaniilluni kommunep aningaasatigut pilersaarutaa)tamanullu alunaaruteqariuseq imarai. Kommunep pilersaarutaanut tapiliummiippoq nassuiaat, tassani kommunep pilersaarutaanut tapiliummut tunngavigisatut siunertat aalajangersorneqarlutik. Tamatuma kinguleraa pingaarnerusutut ilusiliussaq. Tullinnguuppoq immikkoortoq killeqarfimmut malittarisassat, ilaatigut kommunep pilersaarutaani nalinginnaasumik killeqarfimmut ilaatigullu killeqarfinnut nutaanut malittarisassanik imalik. Taakku saniatigut immikkoortortamiipput killissatut malittarisassat pisoqqat, malittarisassanit nutaanit taakkuninnga taarserneqarsimasut. HVAD ER EN KOMMUNEPLAN I henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af , som er ændret af bek. nr. 39 af og af bek. nr. 43 af påhviler det Kommunalbestyrelsen gennem planlægning og arealadministration at bidrage til, at arealer inden for kommunen anvendes ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Kommuneplanlægningens centrale opgave er derfor at regulere areal- og bebyggelsesforholdene, samt at afgrænse kompetenceforholdene for arealadministrationen. Kommuneplantillægget er en del af Kommuneplan for Iluliisat Kommune. I kommuneplanen har Kommunalbestyrelsen fastlagt retningslinier for arealanvendelse, bebyggelsesforhold samt placering af veje, stier og tekniske anlæg i kommunen. Kommuneplantillægget indeholder først en indledning, der omhandler baggrunden for tillægget, forholdet til landsplanlægningen (herunder finansloven), forholdet til kommuneplanen (herunder kommunens budget) og offentlighedsproceduren. Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel, der fastlægger de målsætninger, der ligger til grund for kommuneplantillægget. Herefter kommer hovedstrukturen. Dernæst kommer et afsnit med rammebestemmelser med dels kommuneplanens generelle rammebestemmelser og dels de nye rammebestemmelser. Afsnittet indeholder desuden de gamle rammebestemmelser, som er afløst de disse nye bestemmelser. Qaasuitsup Kommunia Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik Postboks Illulissat Oqarasuaat: Allakkasuaat: ilulissat@ilulissat.gl Qaasuitsup Kommunia Planlægningsafdelingen Postboks Illulissat Telefon: Telefax: ilulissat@ilulissat.gl Qup. / Side 9

14 NASSIUSSIVISSAT UDSENDELSESLISTE Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiornermut Immikkoortortaqarfik. Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Landsplanafdelingen. Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Pilersuinermut allaffik. Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Forsyningskontoret. Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik. Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen, Infrastrukturstyrelsen. Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoqarfik. Departement for Finanser og Udenrigsanliggender. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Inuussutissarsiutinullu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik. Departementet for Kultur, Udddannelse, Forskning og Kirke. Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik. Departementet for Familie og Sundhed. Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik. Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Kommunalbestyrelsi Kommunalbestyrelsen. Ilulissat Kommuneat, Inunnik Isumaginnittoqarfik. Ilulissat Kommune, Socialforvaltningen. Ilulissat Kommuneat, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Isumaginnittoqarfik. Ilulissat Kommune, Kultur og Undervisningsforvaltningen. Ilulissani Inuutissarsiuteqarnermut Isumalioqatigiissitat. Ilulissat Erhvervsråd. Ilulissani Sulisitsisut Peqatigiiffiat. Ilulissat Arbejdsgiverforening. Takornariartitsisartut. Turistoperatørerne. Ilulissani Katersugaasivik. Ilulissat Museum Masanti Ilulissat 6 B Ilulissat Kampsax Avannaa Arkitekter ApS Nukissiorfiit Ilulissat Energitjeneste Ilulissani Politeeqarfik. Politistationen i Ilulissat. Ilulissani Qatserisarfik. Brandstationen i Ilulissat. Peqqinnissamut Isumaginnittoqarfik, illoqarfiup eqqaatalu napparsimaviat. Sundhedsvæsenet distriktsygehuset. Qup. / Side 10

15 ILANNGUSSAQ 1 NUNAP ASSINGA KILLILIGAQ BILAG 1 RAMMEKORT Nye rammeområder - rammeområde A6 og A8 Uuttutaa / Mål 1:5000

16

17 ILANNGUSSAQ 1 NUNAP ASSINGA KILLILIGAQ BILAG 2 RAMMEKORT Gammelt rammeområde Rammeområde A6 Uuttutaa / Mål 1:5000

18

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2011-mut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls

Eestimaa Talimängud ujumine tulemused 2013.xls Event Girls & Under 00 LC Meter Freestyle Name Yr Team Seed Time Finals Time FIN 0 0 lnek, Kertu Ly Priiman, Eliise Hallik, nette Miilpalu, Mari Mitt, Liisu Jaomaa, Janeli Eevald, Jete Tarto, Ireen Solom,

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21 29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr. 01.25.01/18EM-LABU-21 Deloitte Inuiaqatigiit aningaasagarnerannut sunniutaasussanik nalilersuineq Danskit Kalaallit Nunaanni mittarfiliassani

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 20-13. Maj 2015 25. årgang Anorthosit piiarnissaa tuavi! Nipilersullammaat Perumiit Anorthosit-mine hurtigst muligt! Qupp. 6-7 Eksklusive musikere fra Peru (Ass./Foto:

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

(rb

(rb 1 Ulloq 25. juni 2015 nal. 0900 Qeqaani Eqqartuussisoqarfik tamanut ammasunik eqqartuussivoq. Eqqartuussivimmi sulisarineqarpoq Sul.nr. QEQ MAN KS 0088-2015 Unnerluussisussaatitaasut Akerleralugu Unnerluussaq

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 4. oktober 2018 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0110-2017

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 27. februar 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami K 35/19 (Eqqartuussisoqarfik

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem