Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019"

Väljavõte

1 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine. 3. Olemasoleva konkurentsi kasutamine ostmisel, konkurentsi edendamine. 4. Konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine. 5. Avaliku raha säästlik kasutamine. Tallinn 2019 Alati, kui antakse hinnang hankija tegevusele riigihanke korraldamisel, vaadatakse, kas on täidetud riigihanke eesmärk ja kas on kinni peetud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. Konkreetsete menetlusnormide järgimine riigihangete seaduse (edaspidi RHS) 2. peatükis toodud hankemenetluste puhul tagab üldise eeldusena üldpõhimõtete järgimise, kuid RHS 2. peatükis sätestatud rangetest hankemenetlustest väljapoole jääva riigihanke või mittehankija (toetuse saaja, kes ei ole hankija RHSi tähenduses) poolt hanke läbi viimisel tuleb igas etapis üldpõhimõtteid eraldi silmas pidada. Üldpõhimõtteid sisustatakse mõistliku hankija vaatevinklist. Samuti tuleb RHS 3 reeglitest juhindumisel alati arvestada ka muude toetuse saajale kohalduvate nõuetega. Hange, olgu tegemist hankijaga RHS mõistes või mittehankijaga, peab olema igas osas kohane ja eesmärgipärane hanke objekti arvestades. Eri toetusmeetmete keskseks nõudeks on, et kulu (seega selle aluseks olev tegevus) peab olema põhjendatud, see tähendab sobiv, vajalik ja tõhus projekti eesmärke ja tulemust arvestades. Üldpõhimõtteid ei saagi täpsete käitumisjuhistega sisustada, sel juhul muutuksid üldpõhimõtteid formaalseks regulatsiooniks ning mõistlik oleks pöörduda RHS 2. ptk menetlusreeglite juurde, kus seda ongi tehtud. Kõrgema väärtuse silmas pidamine teebki üldpõhimõtetest üldpõhimõtted. Alljärgnevalt käsitleme eelnimetatud üldpõhimõtteid lähemalt RHSi kontekstis. Hanke läbipaistvus ja kontrollitavus (RHS 3 punkt 1) 1. RHS -s 3 sätestatud esimese põhimõtte eesmärk on, et pakkujad teaksid täpselt hanke tingimusi, et menetlus ise oleks läbipaistev ja kontrollitav toetuse andjate ning pädevate asutuste poolt. Toetuse saaja peab hanke läbi viima selgete ja üheste reeglite alusel, mille järgimine on nii sisu kui vormi (sealhulgas pakkumiste laekumise aeg, avamise aeg, küsimustele vastamine) poolest tagantjärgi tuvastatav. Hanke korraldamisega ja hankelepingu täitmisega seotud dokumendid peavad olema kõik kirjalikud ja säilitatud. 2. Hanke kontrollitavusest sõltub, kas selle vastavus ka teistele RHS 3 üldpõhimõtetele on tuvastatav. Kuna läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamine on hankija kohustus, tuleb silmas pidada, et vaidluse korral on dokumentaalsete tõendite puudumisel tõendamiskoormus hankijal. 3. Eraldi tuleb rõhutada, et hanke läbiviimise ajal tehtud otsused peavad võimaldama nende õiguspärasust kontrollida ja peavad tagama hanke läbipaistvuse. Otsuse põhjendustest peab 1

2 selguma arutluskäik, mis võimaldab otsust mõista. Piisab, kui otsuses selgitatakse õiguslike ja faktiliste asjaolude põhipunkte küll lühidalt, kuid selgelt ja asjakohaselt. 4. Kõik hanke tingimused peavad olema sõnastatud selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt. Hanke läbipaistvus soodustab ausat konkurentsi, tagab lepingupartneri valiku erapooletuse ning aitab välistada seda, et hankes tehakse meelevaldseid eelistusi. Hanke käigus avaldatud vastuolulised või ebaselged hanketingimused (sh lepingutingimused) rikuvad seda nõuet. 5. NÄITEKS: Hankelepingu tingimused: 1. Tellijal on õigus pakkumise aluseks olnud töömahtude loendi muutmiseks ja Täitjal kohustus nendest johtuvate muutus- ja lisatööde teostamiseks. 2. Kõik muutus- ja lisatööd tuleb Tellija ning Täitja vahel kirjalikult kokku leppida enne tööde alustamist. Need tingimused ei täienda üksteist, vaid on omavahel vastuolus. Sellised tingimused ei ole läbipaistvad kuna ei ole mõistetav, mida nende alusel teha võib ja mida mitte, milliseks saab kujuneda lepingu täitmine. 6. Läbipaistvus tagab, et pakkujatel on võimalik lähtuda ühtsetest alustest. Hankedokumendis peab sätestama kõik vajalikud nõuded piisava detailsusega ja nendest nõuetest rangelt hanget läbi viies, lepingut sõlmides ja lepingut täites kinni pidama. 7. Registris e-hanget läbi viies toimub teavitamine (sh pakkuja küsimustele vastamine) läbi kõikidele pakkujatele üheaegselt vastava info nähtavaks tegemise. Sama põhimõtet järgides tuleb ka väljaspool registrit hanget läbi viies pakkujaid (ja vajadusel ka potentsiaalseid pakkujaid) teavitada hanget puudutavatest asjaoludest ja hankija otsustest Kui hankest huvitatud isik esitab enne pakkumuste esitamise tähtaega hanke kohta küsimuse, tuleb vastus koos küsimusega edastada kõikidele hankedokumendid saanud isikutele. Sealjuures ei pea muidugi küsijat ära näitama. Pakkujaid tuleb teavitada, mille poolest parim pakkumus oli konkreetselt tema pakkumusest parem. Ühtne teavitamine peab olema tagantjärgi kontrollitav. 8. Toetuse saamisel tuleb selle põhimõtte täitmise alla lugeda ka kohustus salvestada ja säilitada kogu hanke läbiviimist puudutav dokumentatsioon kontrollija poolt läbi viidavate toimingute jaoks. Sealhulgas eeldatava maksumuse määramise turu-uuring, kogu avalikustamist puudutav teave koopiatena koos avalikustamise ajaga, hankedokumendid, hanke käigus esitatud küsimused ja vastused, läbirääkimistega hanke korral läbirääkimiste kulg ja sisu, hanke käigus tehtud otsused (sh kvalifitseerimise otsused ja nõuetele vastavuse otsused peavad olema sisuliselt õiged) edastatud teated, hankelepingu sõlmimine või sõlmituks lugemine, hankelepingu täitmine, hankelepingu muutmine. 9. Läbirääkimiste pidamine on lihthankes ja ainult üldpõhimõtteid kohustuslikuna järgivas hankes lubatud juhul, kui selline võimalus on sõnaselgelt kirjas hanketeates. Läbirääkimiste pidamise võimalus tuleks kirja panna viisil, et näidatakse ära mille üle hankija võib läbirääkimisi pidada. Läbirääkimised tuleb protokollida viisil, mis võimaldab kontrollida, et pakkujaid on läbirääkimistel võrdselt koheldud ja läbirääkimiste järgselt esitatud pakkumused võrreldavad. 10. NÄITEKS: RHS -ga 3 vastuolus on olukord, kus pärast pakkumiste esitamist hakatakse eduka pakkujaga tingimuste üle läbi rääkima, kuigi seda võimalust hankedokumendid ette ei näe, ning lepitakse kokku pakkujale algse pakkumisega võrreldes selgelt soodsamates tingimustes (nagu näiteks maksumuse suurenemine, ettemaksu võimaldamine, asja asendamine odavamaga hinda langetamata vms). Teisalt tuleb konkurentsi maksimaalse ära kasutamise ning mittediskrimineerimise põhimõtetega lugeda vastuolus olevaks ka selline läbirääkimine, mille tulemused ei pruugigi olla otseselt pakkujale soodsamad ning on projekti eesmärgi seisukohalt 2

3 täiesti mõistlikud ja põhjendatud - näiteks pakutud lahenduse asendamine võrreldava hinnaga, kuid efektiivsema ja sobivama lahenduse vastu. Seda seetõttu, et konkurentsi kahjustab olukord, kus potentsiaalsed pakkujad võisid jätta pakkumise tegemata põhjusel, et hankedokumendid läbirääkimisi (eksitavalt) ette ei näinud, kuigi neid tegelikult pidama hakati. 11. Olulised hankelepingu tingimused tuleb hankedokumentides esitada. Hanketeates ja hankedokumentides seatud tingimustest kõrvale kalduda ei tohi, hankija/toetuse saaja peab olema hankes avaldatud tingimustega seotud kuni hankelepingu täitmise lõpuni. Väljaspool hankemenetlust hanget läbi viies peab hankija/toetuse saaja järgima kõiki enda kehtestatud menetlusreegleid. Kui toetuse saaja, kes pole hankija, ei ole hankedokumendis ette näinud võimalust lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi, siis tal sellist õigus pole. Sama kohaldub lihthanke korral. 12. Tehnilise kirjelduse koostamisel RHS 3 punkti 1 järgimine seisneb selles, et hankija suudab vaidluse korral põhjendada iga seatud tingimuse põhjendatust. Pakkumus tuleb küsida viisil, et selle nõuetele vastavust on võimalik nõutud dokumentide kaudu kontrollida. Pakkumuse vastavuse kontrolli üheks eesmärgiks on tagada hankes osalejate võrdne kohtlemine ja hanke läbipaistvus seeläbi, et omavahel võistleksid võrreldavad pakkumused. Teatud teenuste tellimisel on võimalik pakkumuste vastavuse formaalne kontroll läbi pakkuja kinnituse, kuid asja ostmisel mitte. 13. NÄITEKS: Kui ostetakse seadmeid või tehnikat on soovitav hankedokumentides nõuda, et pakkuja esitab pakkumuse kirjelduse viisil, mis võimaldab hankijal kontrollida selle vastavust kõikidele tehnilises kirjelduses loetletud tingimustele. Sh märgib pakkuja pakutavate seadmete margi ja/või mudeli. Ainuüksi üldisest kinnitusest, et pakkumus vastab kõikidele hanke tingimustele, ei piisa. Muidu ei ole võimalik pakkumust sisuliselt hinnata ja hankija ei saa teha põhjendatud otsust, mis oleks hiljem kontrollitav (kui pakutava kohta puudub info, ei ole võimalik otsust kontrollida). 14. Hankelepingut sõlmides ei tohi ükski lepingutingimus erineda hankedokumendis olnud sama küsimust reguleerinud tingimusest. Kui hankedokumentide osaks oli hankelepingu projekt, siis peab sõlmitud hankeleping olema sellega sisu poolest identne (va kui hankes olid lubatud läbirääkimised, siis läbiräägitud tingimus võib erineda algsest). 15. Kui hankelepingut muudetakse või hankelepingu täitmiseks kasutatakse õiguskaitsevahendit, nt antakse täiendav täitmise tähtaeg, siis peab selleks olema sõlmitud kirjalik kokkulepe või esitatud kirjalik teade, mis tuleb säilitada võimalike kontrollimiste tarvis koos kõikide teiste hankega seotud dokumentidega. Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimise keeld (RHS 3 punkt 2) 16. RHS -s 3 sätestatud teise põhimõtte eesmärk on läbi isikute võrdse kohtlemise edendada konkurentsi. Põhimõte tähendab seda, et toetuse saaja ei tohi luua ühelegi võimalikule pakkujale soodsamat olukorda, nt andes kellelegi rohkem teavet, jätta eksimust arvestamata, pidada valikuliselt läbirääkimisi. Võrdse kohtlemise põhimõte eeldab, et samadel asjaoludel koheldakse isikuid ühte moodi. 17. Sisuliselt tähendab põhimõte, et hanke osalisi tuleb kohelda ühtsete tingimuste alusel ning objektiivselt. Võrdse kohtlemise elemendiks on ka proportsionaalsus, mis tähendab, et hankes 3

4 seatud kriteeriumid (nii kvalifitseerimise tingimused, kui pakkumuse vastavustingimused) peavad olema vajalikud ja mõõdukad. Kui menetluses pole lubatud läbirääkimised, siis on keelatud igasugune kauplemine pakkumuse sisuliste tingimuste (sh hinna) üle. 18. Kõigile pakkujatele peab pakkumuste esitamiseks (ja võimalikuks muutmiseks) olema sama palju aega. Hanketingimusi saab muuta kuni pakkumuste esitamise tähtajani. Kui hanketingimusi muudetakse peavad kõik hankest huvitatud isikud ja pakkujad sellest üheaegselt teada saama. Hankija peab olema hankes avaldatud tingimustega seotud kuni hankelepingu täitmiseni. Hankes seatud tehnilised tingimused ei tohi olla konkurentsi piiravad ning iga pakkumuse vastavust tehnilistele tingimustele tuleb hinnata objektiivselt. 19. Kui hankeleping on sõlmitud, siis on hankemenetlus lõppenud ja pole võimalik lepingu lõpetamise korral sõlmida lepingut paremuselt teise pakkumuse teinud pakkujaga. Tuleb korraldada uus hange. 20. Toetuse saaja poolt hanke tulemusel sõlmitud lepingu muutmisel tuleb silmas pidada, et muudatus ei oleks selline, mis oleks võinud muuta pakkujate ringi. Näiteks hankelepingu sõlmimise järgselt ettemaksu tasumise võimaluse loomine seab pakkujad ebavõrdsesse positsiooni, rikkudes seeläbi pakkujate võrdse kohtlemise ning vaba konkurentsi printsiipe (kui enne pakkumuste esitamist oleks teada olnud ettemaksu võimalus, oleks pakkujate ring võinud olla teine või esitatud pakkumuste hind oleks võinud olla soodsam). Hankelepingu täitmise faasis ei saa aktsepteerida muudatusi lepingutingimustes, mis oleks võimaldanud osaleda hankemenetluses ka teistel kui esialgu vastuvõetavaks tunnistatud pakkujatel või oleks võimaldanud tunnistada edukaks mõne muu pakkumuse kui see, mis lõpuks välja valiti. 21. Hankija poolt hankemenetluse või lihthanke tulemusel sõlmitud hankelepingut võib muuta RHS 69 lõigete 3 ja 4 tingimusi järgides. Nimetatud regulatsiooni väliselt võib hankelepingu muutmine kõne alla tulla juhul, kui hankija on hankedokumentides eelnevalt määratlenud võimaluse ja tingimused hankelepingu muutmiseks. Seega hankelepingut võib muuta ka nendel tingimustel, mis on hankelepingus endas muutmiseks ette nähtud. Hanke ettevalmistamise ajal tuleks hankelepingus vajaduse korral ette näha täpsed ja piiritletud muutmise tingimused ehk mis olukorra ilmnedes mida ja mil määral hankija tohib lepingutingimustes lepingu täitmise ajal muuta. 22. Sõlmitud hankelepingut ei tohi teisele isikule täitmiseks üle anda. Ettevõtte ümberkujundamisel võib täitmisel oleva lepingu õigusjärglasele üle anda. Rahalise nõude võib loovutada. 23. Läbirääkimise võimalus tuleb hanketeates (lihthankes) või hankedokumentides ette näha ja läbirääkimistesse tuleb kaasata kõik pakkujad või see hulk pakkujaid, kellega hanketeate/hankedokumentide kohaselt hankija plaanis läbirääkimisi pidada. Kohandatud pakkumuste tegemiseks tuleb läbirääkimistel anda kõigile pakkujatele ühesugune informatsioon, pakkumused peavad olema võrreldavad. 24. Kui pakkuja ei ole esitanud nõutud kujul või piisavalt infot kvalifikatsiooni või pakkumuse vastavuse tõendamiseks, kuid on esitatud dokumendis siiski ebaselgelt väljendanud vastava kvalifikatsiooni olemasolu, siis on lubatud pakkujal dokument lisada, et tõendada pakkumuste esitamise hetkel olemas olnud kvalifikatsiooni. Kui pakkumus ei sisalda kõiki nõutud dokumente, siis neid juurde esitada ei saa. Mittevastavat pakkumust saab aktsepteerida ainult juhul, kui pakkumus sisuliselt vastab hanke tingimustele ja ebaselguse (formaalse puuduse) saab kõrvaldada läbi selgituse küsimise-esitamise. 4

5 25. Kvalifitseerimise tingimused peavad olema proportsionaalsed hankelepingu eseme suhtes. Tingimuse kehtestamisel tuleb lähtuda sisulistest vajadusest ja toetuse saaja peab olema valmis iga kvalifitseerimise tingimuse asjakohasust ja proportsionaalsust põhjendama. 26. Tehnilisi tingimusi ehk pakkumuse vastavuse tingimusi ega kvalifitseerimise tingimusi ei või kirja pandust kuidagi teisiti tõlgendada. Tingimuse tõlgendamisega ei või pakkujaid eksitada, ühte pakkumust teisele eelistada, mittevastavat pakkumust vastavaks muuta. Pakkujate kvalifitseerimisel ja pakkumuste vastavuse kontrollimisel tuleb kõiki hankija sätestatud kriteeriume kohaldada kõigi pakkujate suhtes ühte moodi. 27. Hankija ei riku võrdse kohtlemise põhimõtet, kui ta ei korda isiku kasuks viga, mille ta on teinud mõne teise isiku puhul. 28. Hankedokumendid peavad pakkujatele olema ühtmoodi kättesaadavad ning hankija otsused ja selgitused tuleb edastada kõigile pakkujatele samaaegselt. 29. Hankija peab arvestama, et määrates hankedokumendis hankelepingu täitmisega alustamise tähtpäeva, võib see osutuda hanke läbiviimise venimise tõttu võimatuks täita. Mõistlik oleks määrata hankelepingu alguseks teatud päevade/kuude arv hankelepingu sõlmimisest. Konkurentsi efektiivne ärakasutamine riigihankel (RHS 3 punkt 3) 30. RHS -s 3 sätestatud kolmas põhimõte tähendab seda, et toetuse saaja peab looma võimaluse, et võimalikult palju sobivaid pakkujad konkureeriksid hankija soovitud hankeobjekti osas. 31. Selle tagamiseks peaks hankija olema enne hanke alustamist kursis turuolukorraga (uusimad tehnoloogiad, hinnatase, potentsiaalsed pakkujad). 32. Keskse tähtsusega selle põhimõtte juures on hanke avalikustamine. Toetuse saaja ülesanne on tagada asjakohaste meetoditega sobivate pakkujate paljusus ja saada turutingimustele vastavad võrreldavad hinnapakkumused. 33. Toetuse saajal ei ole õigust sätestada ebaproportsionaalseid ja pakkujate konkurentsi põhjendamatult piiravaid kvalifitseerimistingimusi või põhjendamatult kitsendavaid tehnilise kirjelduse tingimusi, mis reaalselt või potentsiaalselt piiravad pakkujate hulka. Samuti on keelatud luua põhjendamatuid konkurentsieeliseid mõnele pakkujale. Toetuse saaja peab ka veenduma, et tema seatud kvalifitseerimise tingimused ja pakutava nõuetele vastavuse tingimused oleksid kõikide potentsiaalsete pakkujate jaoks ühtmoodi mõistetavad. Kui tingimusi saab erinevalt tõlgendada võib hankija sellega piirata konkurentsi. 34. Hankelepingu tingimuste puhul on oluline rõhutada, et need peavad olema hanke eesmärki arvestades mõistlikud, vajalikud ja proportsionaalsed. Hankijal on õigus seada kvaliteedinõudeid, kuid need peavad olema vajalikud ning ei tohi olla ebaproportsionaalselt piiravad arvestades vastava nõude eesmärki ning selle mõju potentsiaalsete pakkujate ringile. 35. NÄITEKS: Üldjuhul ei proportsionaalne sätestada detailne tehniline nõue (või nõuded), mille tagajärjel paraneb soetatava toote kvaliteet vaid vähesel määral (piltlikult öeldes näiteks 10%), kuid mis samas piirab potentsiaalsete pakkujate ringi väga olulisel määral (piltlikult öeldes 5

6 näiteks 90%). Pahatihti kirjutatakse hanketingimustesse sisse mingisugune marginaalse tähtsusega detailne nõue, mis on pigem hankija isiklikust sümpaatiast tulenev, kuid sellega kaasneb enamuse turul olevate konkurentsivõimeliste pakkumiste elimineerimine. Teisalt võib selline olukord olla erandina aktsepteeritav, kui piirava kvaliteedinõude kehtestamata jätmine tähendaks ühel või teisel põhjusel tavapärasest kõrgemaid riske (näiteks selge turvarisk inimelule, reaalne tõendatav oht terve projekti realiseerumisele vms). 36. Teatud olukordades võib konkurentsi seisukohalt anda parema tulemuse hanke osadeks jaotamine ühe hankemenetluse raames, sest siis saavad hankes osaleda ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 37. Käesolev põhimõte kohustab hankijat lubama pakkuda samaväärseid tooteid, kui tehnilised tingimused on koostatud konkreetse toote näitel. 38. Kui toetuse saaja vajab asja, mida Eestis ei toodeta ega turustata või teeb seda vaid üks pakkuja, ning ostusoov avaldatakse vaid Eesti siseselt, siis on rikutud konkurentsi efektiivse ärakasutamise põhimõtet, sest potentsiaalsete pakkujateni ostusoov jõuda ei saanud. Sellisel juhul tuleks lisaks registris avalikustamisele saata piisava ajavaruga teave hanke kohta ka võimalikele välismaistele pakkujatele, et nad saaksid hankes mõistlikult osaleda. 39. Kui toetuse saajale laekub vaid üks pakkumus, siis on toetuse andjal suurendatud huvi kvalifitseerimise ja vastavuse tingimuste asjakohasusest. Toetuse andja peab saama sellisel juhul ammendavalt veenduda, et tingimustega ei piiratud põhjendamatult konkurentsi ja asi, teenus või ehitustöö on ostetud mõistliku turuhinnaga. Konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine (RHS 3 punkt 4) 40. RHS -s 3 sätestatud neljas põhimõte tähendab seda, et toetuse saaja ei tohi olla seotud ühegi pakkujaga viisil, mis kahjustab või võib hakata kahjustama konkurentsi. 41. Võimalus konkurentsi kahjustavaks huvide konfliktiks tekib, kui hankija ja pakkuja on perekondlikult, emotsionaalselt (sõprus) või majanduslikult seotud. Kui sellised sidemed siiski eksisteerivad, peab hange olema läbi viidud nii, et igasugune pakkuja seotusest tulenev eelis (näiteks mingi informatsiooni teadmise kaudu) on täielikult välistatud. 42. Kui toetuse saaja viib läbi turu-uuringut, siis sellest ei saa järeldada toetuse saaja seotust vastava ettevõtjaga ega konkurentsi kahjustamist. Turu-uuringut läbi viies tuleb tagada, et uuringus osaleja ei saaks mingit infot, mis oleks hanke läbi viimisel tõlgendatav eelise andmisena. Eelise andmine on välistatud kui hankedokumentides on antud ka kogu turu-uuringu raames osalistele teatavaks saanud informatsioon ning pakkumuste esitamise tähtaeg mõistlik. 43. Üldreeglina on selle põhimõttega vastuolus olukord, kus hanke tulemuste üle otsustaval isikul on pakkujaga seotud ärihuvid. Hindamisse ei tohi kaasata pakkujaga seotud isikuid. 44. NÄITEKS: Hankijat nõustab hanke läbiviimisel konsultant, kes samal ajal nõustab ka pakkujat või osaleb isegi pakkumuse koostamises. Sellisel juhul eeldab rakendusüksus üldreeglina konkurentsi kahjustumist, kui ei ole just ammendavalt tõendatud vastupidist. Samuti hakatakse vastuolu RHS 3 punktiga 4 täpsemalt uurima olukorras, kus pakkujad on omavahel (juhatuse liikmete, omanike, sugulussidemete kaudu) seotud ning muutub küsitavaks, kas tegelik 6

7 konkurents hankel toimis. Põhimõtte rikkumine on ka see, kui edukaks osutunud pakkuja pöördub ise teiste pakkujate poole, et nad hankes pakkumise teeks või muul viisil korraldab enda pakkumisega formaalselt konkureerivate pakkumiste esitamist. Rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, riigihanke eesmärgi saavutamine mõistliku hinnaga (RHS 3 punkt 5) 45. Üldiselt peaks avatud, objektiivsel ja läbipaistval viisil korraldatud konkurentsipõhine pakkumismenetlus tagama hangetes avalike vahendite säästliku kasutamise. Seega on viies põhimõte osaliselt kattuv kõikide teiste (eriti konkurentsi efektiivse ärakasutamise) põhimõtetega. 46. Eelkõige tähendab viienda põhimõtte järgimine hanke korralikku planeerimist ja ettevalmistamist. Hanke ettevalmistamise etapp on äärmiselt oluline, praktikas tuleneb väga suur osa RHS 3 üldpõhimõtete rikkumistest vigadest justnimelt selles faasis. 47. Toetuse saaja peab tegema endale selgeks mida täpselt tal tarvis hankida on ja kuidas seda mõistlikult hankida. Oluline on sõnastada hanke tingimused läbimõeldult, võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt/üheselt tõlgendatavatena. Hankes seatud piirangud ja nõuded peavad olema vajalikud ja põhjendatud. Seejuures tuleb järgida nii RHS 3 üldpõhimõtteid, kui pidada silmas taotluse rahuldamise otsuse nõudeid ning lähtuda toetust saanud projekti objektist ja eesmärgist. 48. Toetuse saaja peab esmalt kindlaks tegema, kas ta on hankija RHS mõttes. Kui jah, siis nendes küsimustes, kus RHS on sätestanud otsesed menetlusreeglid, on neid menetlusreegleid järgides eeldatavalt käitutud ka RHS 3 üldpõhimõtetega kooskõlas. Nendes küsimustes, mille osas RHSis otsesed menetlusreeglid puuduvad, peab aga ka riigihankija RHS 3 põhimõtteid tähelepanelikult silmas pidama. 49. Hankijast toetuse saaja määrab hanke eeldatava maksumuse, selgitab välja milline hanke läbiviimise menetlus valida, kas viia hange läbi ühe tervikuna või osadena, milline on hanke/hangete läbiviimise ajakava, pakkumuste esitamise tähtaeg, hankelepingu täitmise aeg/kestus, et jõuda tulemuseni et hankijale pakutakse piisava hulga pakkujate poolt täpselt seda, mida hankija vajab. Tihti toovad toetuse saajad oma eksimuse põhjenduseks, et hankega oli kiire, ent see ei ole üldjuhul aktsepteeritav põhjus. 50. Kui toetuse saaja ei ole hankija RHS tähenduses või jääb hankija korraldatav hanke menetlus välja RHS 2. peatüki reguleerimisalast, tuleb eelkõige jälgida, et hange saab läbi viidud üldpõhimõtteid silmas pidades. 51. Kui hankemenetluse ega lihthanke läbiviimise kohustust ei ole, siis tuleb toetuse saajal korraldada vajalik ost samuti lähtuvalt turuolukorrast. Kui toetuse saajal on õigus ise valida hanke läbiviimise viis, tuleb selle otsuse tegemisel lähtuda turuolukorrast ning võimalikust pakkujate ringist. Kui toetuse saaja kuulutab oma ostusoovist avalikult, siis peab valitud kanal olema tõhus vastavate pakkujateni jõudmiseks. Ostusoovi avalikustamine on alati tõhus, kui teade avaldatakse riigihangete registris ning kohalduval juhul saadetakse info registris pakkumise võimaluse kohta ka teadaolevatele välisriikide pakkujatele. 52. Samuti tuleb viienda põhimõtte alla lugeda hankija kohustus mitte kulutada hanke läbiviimiseks ebaproportsionaalselt palju ressurssi ehk nt avatud hankemenetlust pole säästlik läbi viia kui 7

8 hanke maksumus jääb oluliselt alla riigihanke piirmäära ning lihthankes pole üldjuhul mõistlik luua samal hulgal nõudeid ja dokumente nagu avatud hankemenetluses. 53. Eesmärk on hoida kokku hangete ettevalmistamise ja korraldamise kulusid ning saada parimad hinna- ja lepingu tingimused. See ei tähenda, et hankija kohustub alati eelistama madalaima maksumusega pakkumust, vaid pigem, et hankija saaks vajaliku kvaliteedi ja omadustega asja või teenuse mõistliku ja põhjendatud hinnaga. Taotlema peab lepingu eseme tervikliku majandusliku soodsuse ja parima kvaliteedi saavutamist (parim hinna ja kvaliteedi suhe). Ent seejuures peab kvaliteet olema ka objektiivselt määratletud ja kontrollitav, hankija subjektiivne arvamus ei pruugi olla piisav. 54. Viiendat põhimõtet tuleb silmas pidada mitte ainult hanke ettevalmistamisel ja planeerimisel. Kui näiteks hanke läbiviimisel selgub, et hankelepingu eset/hanke tingimust ei ole määratletud piisavalt täpselt ja vaidlusi mittetekitavalt, võib see kaasa tuua olukorra, kus hankija peaks ostma enda vajadustele mittevastava asja/teenuse. Sel juhul on hankija õigustatud menetluse kehtetuks tunnistama. Hankija ei pea ostma midagi, mida ta tegelikult ei vaja, sest selline nõue oleks ilmses vastuolus kohustusega kasutada rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt. 55. Üldjuhul ei ole mõtet korraldada läbirääkimistega hanget, kus peetakse läbirääkimisi vaid hinna üle. Sel juhul on nii pakkujatel kui hankijatel tööd rohkem (põhjendamatu ressursi kulu), kuna küsida, teha ja kontrollida tuleb mitu pakkumust, selle asemel, et kohe oma miinimumhinda pakkuda. Kui siiski hanketeates nähakse ette läbirääkimiste võimalus vaid hinna üle, on läbirääkimised lubatud ainult hinna üle. 8

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari Ann Simovart, dr.iur Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word - Heastamine_Mag_Karin Täär_ docx

Microsoft Word - Heastamine_Mag_Karin Täär_ docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Karin Täär HANKIJA PÄDEVUS HEASTAMISE MEETMETE KONTROLLIMISEKS Magistritöö Juhendaja Doctor iuris Mari Ann Simovart Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem