Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - HD_Osa1.doc"

Väljavõte

1 Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011

2 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus Üldinfo Teostatav ehitustöö Preambul Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses ja -lepingus kasutatakse järgmiseid termineid: Hankemenetlus Üldandmed Hankemenetluses osalemine Hankedokumentide koosseis Hankedokumentidega tutvumine ja väljastamine Informatsioon hankedokumentide kohta Tehniline kirjeldus Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine Hankemenetlusest kõrvaldamine Kvalifikatsiooni tõendamise dokumendid Kvalifikatsiooni kontrollimine Pakkumus Pakkumuse koostamine Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta Seadusandlus Pakkumuse keel Pakkuja kinnitus Pakkumuse jõusolek Pakkumuse koostamine Pakkumuse esitamine Pakkumuste avamine Pakkumuste vastavuse kontrollimine Kõigi pakkumuste tagasilükkamine Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine Hankemenetluse jätkamine eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimisest keeldumise korral Teavitamine Teabevahetuse reeglid ja dokumentide vorminõuded Pakkumuse kulud Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine Pakkujale esitatud kvalifitseerimistingimused Hankelepingu sõlmimine ja muutmine Lk 2/43

3 10.1 Hankelepingu sõlmimine Lisa 1 Juhised Kvalifitseerimisdokumentide vormistamsele Lisa 2 - Pakkumuse dokumendid Lisa 3 - Kvalifitseerimis- ja pakkumusdokumentide vormid Vorm 1 - Pakkuja tegevuse seisukord Vorm 2 - Kaasatud isiku nõusolek hankemenetluses ja lepingus osalemiseks Vorm 4 - Ühispakkumuse volikiri Vorm 4 - Pakkuja omanikujärelevalve teenuse netokäive Vorm 7 - Pakkuja kogemus Teenuse osas Vorm 6 - Pakkuja spetsialistide kogemused Pakutud spetsialisti kinnitus koos tööandja kinnitusega Vorm 7 1 Konsultandi esindaja Pakutud spetsialisti kinnitus koos tööandja kinnitusega Vorm 7 2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener CV vorm 1 Konsultandi esindaja CV vorm 2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Vorm 8 - Kinnituskiri Vorm 9 - Pakkuja rekvisiidid Vorm 10 - Volikiri Vorm 14 - Teenuse teostamise kirjeldus Vorm 12 - Hinnatabel Lk 3/43

4 1 PROJEKTI ISELOOMUSTUS 1.1 Üldinfo Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond on kaasrahastajana rahuldanud AS Viimsi Vesi taotluse projektile Viimsi veekorraldus. ÜF Programmiperiood Abikõlblikkuse lõpp Projekti nimetus Viimsi veekorraldus Projekti nr. CCI 2004 EE16 C PE 002 EK rahastamisotsuses toodud eelarve Kasusaaja Projekti piirkond EUR AS Viimsi Vesi Harjumaa, Viimsi valla mandriosa Rahastamisallikad EL Ühtekuuluvusfond 75 % Viimsi vald ja AS Viimsi Vesi 25 % Nimetatud projekti viimase osatööna teostatakse käesoleva hankelepingu mahus Muuli tee torustike ehitamise laiendatud omanikujärelevalve teenus. Olenemata teostatavate ehitustööde osade arvust tuleb pakkuda Teenuse maksumus mõlemale osale kokku. 1.2 Teostatav ehitustöö Töö koosneb kahest osast, kusjuures Töövõtja esitab pakkumuse mõlema osade teostamiseks. Samas on hankijal, sõltuvalt eelarveliste vahendite olemasolust, tagasi lükata pakkumised järgmiselt: Kui eelarvelisi vahendeid ei jagu mõlemale osadele, siis esimesena lükatakse tagasi Osa 2 tööd; Osa 1 - Reovee survetorustiku ehitus Muuli teel Muuli tee torustiku ehituse mahus tuleb rajada olemasoleva reovee survetorustiku kõrvale (Dn 315) uus survetorustik (Dn 355). Ehitustööde käigus teostatakse ümberühendused vanalt survetorustikult uuele. Kogu ehitustööde aja on Töövõtja kohustuseks tagada reovete juhtimine säilitades samas reovete ärajuhtimise (ca 100 l/sek). Ühes survetorustiku rajamisega tuleb teostada samasse kaevikusse reovee isevoolse- ja veetorustiku paigalduse Töö mahus rajatakse: Rajada ca 1,6 km reovee survetorustikku; Rajada ca 0,6 km reovee isevoolset torustikku; Rajada ca 0,4 km veetorustikku Osa 2 Muuli tee pumpla Muuli tee pumpla ehituse mahus teostatakse reoveepumpla ehitus ja Osa 1 mahus rajatava reoveetorustiku ühendus rajatavasse reoveepumplasse. Lk 4/43

5 2 PREAMBUL Tulenevalt vajadusest viia ellu käesolevas juhendi punktis 1 kirjeldatud projekt, teeb Hankija huvitatud isikule ettepaneku esitada võistlev pakkumus Muuli tee torustike ehituse laiendatud omanikujärelevalve teenuse tellimiseks vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. Lk 5/43

6 3 HANKEMENETLUSE JA LEPINGU TERMINOLOOGIA Hankemenetluses ja -lepingus kasutatakse järgmiseid termineid: HD - käesoleva hankemenetluse läbiviimiseks Hankija poolt koostatud hankedokumendid, mis koosnevad antud Juhendist Pakkujale, Lepingu projektist. Lepingu projekti lisadest (A, B ja C). ja hankemenetluse käigus tekkinud lisadest.. Objekt Tööpiirkond, kus teostatakse Muuli tee torustike ehitust. Teenus- käesoleva hankedokumentatsiooniga kirjeldatud Muuli tee torustike ehituse laiendatud omanikujärelevalve teenuse elluviimiseks ning kõik selle teenusega seotud tööd, tarned ja hanked. Teenuse maht ja kirjeldus on määratletud hankedokumentidega (HD). Hankija AS Viimsi Vesi, Lepingus nimetatud Tellija. Pakkuja - hankemenetluses osalev isik või ühises pakkumuses osalev iga üksik Pakkuja, kes on esitanud pakkumuse Teenuse teostamiseks. Pakkuja volitatud esindaja füüsiline isik, kellel on õigus Pakkuja pakkumusele ja Lepingule alla kirjutada. Pakkujate volitatud esindaja füüsiline isik, kes ühises pakkumuses osalevate pakkujate volitatud esindajana viib läbi hankemenetluse, hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toiminguid. Pakkumus - Hankijale hankemenetluse käigus Pakkuja poolt esitatav dokumentatsioon pakkumuse esitamiseks ja lepingu sõlmimiseks. Pakkumine Hankijale esitatav dokumentatsioon, mis koosneb pakkumusest ja kvalifitseerimisdokumentidest Päev kõik päevad lugeda kalendripäevadeks, kui ei ole väljendatud teisiti ja tähistab ajavahemikku mistahes keskööst järgmise keskööni. Leping - käesoleva hankemenetluse tulemusena sõlmitav hankeleping Hankija ja vastuvõetud eduka pakkumuse esitanud Pakkuja vahel. Termin laieneb ka mõistetele Hankeleping. Leping jõustub, kui see mõlema osapoole poolt allkirjastatud. FIDIC - International Federation of Consulting Engineers Konsultant Pakkuja, kellega on sõlmitud käesoleva hankemenetluse tulemusena Leping Teenuse teostamiseks. Ehituslepingus käsitletakse Konsultanti Tellija esindajana kes teostab ka omanikujärelevalve teenust. Kehtib ka terminitele Konsultant, Järelevalve, või Järelevalve teostaja. Ehituslepingus on terminiks Tellija esindaja Konsultandi esindaja on isik, kes tegutseb pakkumuses nimetatud Teenuse teostamisel Konsultandi Esindajana ning, kes vastutab kogu Teenuse teostamise eest. Ta kirjutab alla kõikidele seadustest ja Lepingust tulenevatele ametlikele dokumentidele kui Konsultandi esindaja. Termin laieneb ka mõistetele Konsultandi projektijuht ja/või projektijuht. Osapooled - Pakkuja ja Hankija või Lepingus Konsultant ja Tellija, käsitletuna koos. Pakkuja rekvisiidid Pakkuja nimi, registrikood või isikukood, aadress, telefon, faks, e- posti aadress; Pakkumise sulgemine pakkumise sulgemine tähendab pakkumuse ja kvalifitseerimisdokumentide pakkimist ümbrikusse, mis tuleb avamisel lõhkuda või karpi, mis on suletud pakketeibiga ning tuleb avamisel lõhkuda. Teenuse ulatus on dokument, mis määrab Teenuse mahu ja ulatuse ning muud Tellija poolt sätestatud nõuded Teenuse teostamisele. Teenuse ulatus on esitatud HD osas 3. Lk 6/43

7 Tööpiirkond maa-ala või ruum maapinnal või mujal, millel Teenust teostatakse ning kõik muud territooriumid ja kohad, mida Tellija on ette näinud Lepingu täitmiseks. Termin laieneb ka mõistele Teenuse teostamise piirkond. Ainsus ja mitmus HD-s väljendatud ainsuses tähendab ka mitmust ja vastupidi. Lk 7/43

8 4 HANKEMENETLUS 4.1 Üldandmed Lihtmenetlusega riigihanke nimetus Hankija Hankija: Viimsi Vesi AS Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi, Harju maakond, Eesti Telefon: Faks: Vastutav isik: Toivo Eensalu, juhatuse liige Kontaktisik: Lauri Lagle, projektijuht WWW: Hankemenetluse liik Lihtmenetlusega riigihange Riigihanke iseloomustus hankemenetlus käigus otsitakse lepingupartnerit, kes teostaks Muuli tee ehitustöödele Tellija esindajana omanikujärelevalvet ning teisi hankedokumentides ja Lepingus sätestatud teenuseid Teenuse teostamise tähtajad Teenuse teostamine (planeeritav algus kuni planeeritav lõpp ). Teenuse teostamine ehitustööde garantiiperioodi faasis 24 kuud s.o. 2 aastat peale ehitustööde vastuvõtmist) Täiendavate Teenuste võimalus Jah. 4.2 Hankemenetluses osalemine Pakkujaks võib olla eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsiline isik Pakkuja on kohustatud pakkumuse esitamisel järgima hankedokumentatsioonis loetletud tingimusi Hankemenetluses tohivad osaleda ainult isikud: Kelle asukoht on Eestis või; Kelle asukoht on Euroopa Liidus või; Kelle asukoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või; Kelle asukoht on Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riigis. Lk 8/43

9 4.2.4 Hankemenetlusel eeldatakse, et Hankija ja Pakkuja tunnevad kõiki Teenuse teostamiseks vajalikke õigusakte ja eeskirju. Kumbki osapool ei tohi oma huvides ära kasutada teise osapoole teadmatust või vigu Pakkumuse osapooled on kohustatud hankemenetluse käigus teavitama teist osapoolt omal algatusel viivitamatult HD-s avastatud mittevastavustest, vigadest, puudustest, vasturääkivustest ja riskiteguritest Teated, otsused ja muud dokumendid, millele viidatakse käesolevas HD-s ja mida Hankija esitab Pakkujatele või vastupidi, tuleb koostada nende sisu täielikku säilimist tagavas vormis. 4.3 Hankedokumentide koosseis Hankedokumendid on käesoleva hankemenetluse läbiviimiseks Hankija poolt koostatud alljärgnevad dokumendid: 1. Osa 1 Juhend Pakkujale koos lisadega; Lisa 1 Kvalifitseerimisdokumentide vormistamine Lisa 2 Pakkumuse dokumendid Lisa 3 Kvalifitseerimis- ja pakkumusdokumentide vormid 2. Osa 2 Lepingu projekt; 3. Hankemenetluse käigus Hankija poolt edastatud hankedokumentide muudatused ja selgitused Prevaleerivad hilisema kuupäevaga dokumendid varasema kuupäevaga dokumentide üle Käesolevad hankedokumendid kuuluvad Lepingu jõustumisel Lepingu koosseisu. 4.4 Hankedokumentidega tutvumine ja väljastamine Hankedokumente väljastatakse läbi AS Viimsi Vesi kodulehe web-leht: Hankedokumendid on võimalik AS Viimsi Vesi serverist alla laadida. 4.5 Informatsioon hankedokumentide kohta Informatsiooni küsimiseks hankedokumentide kohta tuleb Pakkujal pöörduda allpool näidatud posti, faksi või e - posti aadressile, tuues päringus ära Pakkuja nime, kontaktandmed ja selgitamist vajavad küsimused. Faks: E post Postiaadress: Nelgi tee 1, Viimsi, Harju maakond, Eesti Hankijapoolsed kirjalikud vastused saadetakse kõikidele pakkujatele kirja, e-posti või faksi teel. Hankija poolt edastatud selgitused kuuluvad edaspidi HD koosseisu ja on prevaleerivad dateerimise järjekorras. Hilisema kuupäevaga selgitused on prevaleerivad varasema kuupäevaga selgituste üle Hankija poolt loetakse edastatud selgitus kättesaaduks, kui see on edastatud hankemenetluses osaleja poolt näidatud aadressile. Lk 9/43

10 5 TEHNILINE KIRJELDUS Teenuse teostamise kirjeldus on toodud HD osas 2. Lk 10/43

11 6 PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE 6.1 Hankemenetlusest kõrvaldamine Hankija võib hankemenetlusest kõrvaldada igal ajal pakkuja, kellel ei ole täidetud RHS 38 lg 2 sätestatud asjaolud. 6.2 Kvalifikatsiooni tõendamise dokumendid Pakkuja poolt tema kvalifikatsiooni tõestamiseks ja kvalifikatsioonitingimuste kinnitamiseks esitatavatest dokumentidest on toodud HD osa 1 lisas Nõuded kvalifitseerimisdokumentide vormistamisele on esitatud käesoleva juhendi (HD osa 1) lisas Kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada koos pakkumusega köidetuna ühte kausta, kuid eraldatud vastavate vahelehtedega ning nii mitmes eksemplaris, kui mitmes on nõutud pakkumuse esitamist. Kvalifitseerimisdokumentide komplekteerimisel jälgida pakkumuse komplekteerimisele esitatavaid nõudeid Kvalifitseerimise dokumentide esitamise aluseks on HD-s Pakkujale esitatud kvalifikatsioonitingimused Hankijale esitatud kvalifitseerimise dokumendid peavad koosnema paberkandjal järgmistest käesoleva dokumentatsiooni koosseisus oleva Lisa 1 tabelis 1 toodud järjekorras. Kvalifikatsioonidokumentide vormidele tuleb kanda informatsioon Pakkuja kohta. Ühise Pakkumuse korral peab Pakkuja esitama iga Pakkuja kohta selgelt identifitseeritava kvalifikatsioonidokumentide komplekti antud Pakkuja poolt esitatud vormidest ja dokumentidest, mis võivad olla esitatud kas eraldi köidetes või ühises köites koos vahelehtedega. 6.3 Kvalifikatsiooni kontrollimine Pakkujate kvalifitseerimistingimused on HD osa 1 lisas Pakkuja kvalifitseeritakse, kui tema poolt esitatud pakkumuses on täidetud kõik käesolevates hankedokumentides loetletud tingimused Hankija tunnistab pakkuja mittekvalifitseerituks, kui kvalifitseerimisdokumentide sisaldava muudatusi, juurdekirjutusi või dokumendid ei ole korrektselt koostatud Kvalifitseerimisdokumentide koostamisel peab Pakkuja kasutama HD Osa 1 lisas 1 etteantud vorme etteantud järjekorras. Pakkuja täidab vormidel ainult vajalikud lüngad. Vormide sisu muutmine ei ole lubatud ning selle nõude rikkumine toob kaasa mittekvalifitseerituks tunnistamise Pakkujal on õigus lisada HD osa 1 lisas 1 loetletud kvalifitseerimisdokumentidele lisaks täiendavaid dokumente juhul kui eelnimetatud dokumendid ei kajasta küllaldaselt Pakkuja kvalifikatsiooni HD osa 1 lisas 1 kirjeldatud dokumentide puudumine kvalifitseerimisdokumentide koosseisust annab aluse Pakkuja mittekvalifitseerituks tunnistamiseks. Lk 11/43

12 6.3.7 Pakkuja võib tunnistada mittekvalifitseerituks, kui tal ei ole täidetud HD osa 1 lisas 1 sätestatud nõuded pakkuja kvalifitseerimiseks ning kvalifitseerimisdokumentide vormistamiseks. Lk 12/43

13 7 PAKKUMUS 7.1 Pakkumuse koostamine Pakkuja on kohustatud põhjalikult tutvuma kõikide HD-s esitatud juhiste- ning tähtaegadega. Riskid, mis on seotud pakkumuse mittevastavusega HD-s esitatud nõudmistega, jäävad Pakkuja kanda HD-le lisatud vormid tuleb Pakkujal täita vastavalt antud juhendis esitatud tingimustele Hankedokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Hankija väljastab hankedokumente ainult täies koosseisus ja komplektsuses läbi AS Viimsi Vesi kodulehe Kõik HD koosseisu kuuluvad dokumendid on esitatud pdf- failiformaadis (failide lugemiseks vajalik allalaadimisprogramm on kättesaadav järgmistelt web aadressilt: Lisaks on HD osa 1 koosseisus toodud kvalifitseerimisedokumentide ja pakkumuse vormid (HD osa 1 lisa 3) doc- failiformaadis. Dokumentide vastuolu korral domineerivad pdf- failiformaadis olevad dokumendid Kõik muud failid, mille kohta Hankija ei ole määratlenud HD osana, ei kuulu HD koosseisu ning hankemenetluses nendega ei arvestata. 7.2 Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta Pakkumuse hinna rahaühikuks ja Lepingu rahaühikuks on Euro, s.t. pakkumuse hinnana võib esitada (täidetud HD osa 1 vorm 12) ainult Eurodes Pakkumuse hind tuleb väljendada kogumaksumusena ilma käibemaksuta ning koos käibemaksuga. Hinnapakkumuseks kasutada HD osa 1 vormi 12. Pakkumuse hind tuleb esitada numbrites Pakkuja poolt esitatud pakkumuse hind peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud Teenuse teostamiseks, katsetamiseks ning tellijale üleandmiseks, koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude, ettenähtud summa ja kasumiga Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD osa 1 Vormil 12. Pakkuja poolt esitatud pakkumuse maksumus peab olema antud HD-s esitatud tingimustel. Pakkumuse maksumusena läheb arvesse Pakkuja poolt pakutud Pakkumuse maksumus ühe summana ilma käibemaksuta, mis Pakkuja peab ära näitama HD osa 1 täidetud vormil Seadusandlus Antud hankemenetluse protseduur allub Eesti Vabariigi seadustele. Esitades oma Pakkumuse peavad Pakkujad järgima kõiki Eesti Vabariigi vastavaid õigusakte. 7.4 Pakkumuse keel Lk 13/43

14 7.4.1 Pakkumuse ja kvalifitseerimisdokumentide vormistamise keeleks on eesti keel. Kõik dokumendid, mis pakkumuse käigus esitatakse peavad olema eestikeelsed või kui on kasutatud muudes keeltes dokumente, siis peavad need olema varustatud tõlkega eesti keelde. Vaidluste korral on määravaks eesti keeles esitatud dokumendid. 7.5 Pakkuja kinnitus Pakkuja poolt pakkumuse esitamine tähendab Pakkuja täielikku arusaamist ja ühest nõustumist kõikide HD-s esitatud tingimuste ja reeglitega, mis on HD-s teatavaks tehtud ning mille kohta Pakkuja on esitanud sellekohase pakkumuse (HD osa 1 täidetud vorm 8). 7.6 Pakkumuse jõusolek Pakkuja pakkumus peab olema jõus vähemalt üheksakümmend (90) päeva arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 7.7 Pakkumuse koostamine Pakkuja poolt esitatud pakkumus peab vastama HD-s esitatud nõudmistele Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud Pakkumuses peavad olema täidetud HD-s kirjeldatud tingimused ning pakkumus peab vastama HD-s esitatud tingimustele. 7.8 Pakkumise esitamine Pakkuja on kohustatud pakkumise esitamisel järgima HD-s loetletud tingimusi Pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht on esitatud AS Viimsi Vesi kodulehel esitatud pakkumuse kuulutuses (vt AS Viimsi Vesi koduleht, www-aadress: Iga pakkumine, mis on laekunud Hankijale pärast pakkumuse kuulutuses toodud pakkumuste esitamise tähtpäeva ja kellaaega tagastatakse avamatult Pakkujale Pakkuja koostab pakkumise paketi ühes osas, mis sisaldab koos köidetult nii kvalifitseerimisdokumente kui ka pakkumuse dokumente Pakkuja peab kvalifitseerimisdokumentidest ja pakkumuse dokumentidest koostama ühe (1) originaali ja ühe (1) koopia. Originaali ja koopia peab pakendama ühte ümbrikutesse,, millel peab olema järgmine tekst: hankija nimi ja aadress; riigihanke nimetus; pakkuja või ühispakkumuse korral kõigi ühispakkujate nimed, registrikoodid ja aadressid (soovi korral ka sidevahendite andmed); Tekst Mitte avada enne < lisada pakkumuste avamise tähtaeg ja kellaaeg > Originaal ja koopia tuleb köita eraldi ja märkida selgelt peale vastavalt ORIGINAAL ja KOOPIA. Koopia ja originaali erinevuse korral jääb määravaks ORIGINAAL. Lk 14/43

15 7.8.7 Kvalifitseerimise ja pakkumuse dokumendid peavad olema koosi köidetud vähemalt kiirköitjas ning kirjutatud arusaadavalt ja mittekustutatava kirjaga. Originaal peab olema alla kirjutatud isiku poolt, kes on seaduslikult volitatud Pakkuja nimel kvalifitseerimisdokumente ja pakkumust alla kirjutama. Kõik originaali lehed peavad olema järjekorras nummerdatud ja allkirjastatud pastapliiatsiga Pakkuja peab kasutama pakkumuse esitamisel Hankija poolt koostatud töödeldavas formaadis vorme Pakkuja peab sulgema kvalifitseerimisdokumentide ja pakkumuse suletud ümbrikud ühte paketti, millel peab olema järgmine tekst: hankija nimi ja aadress; riigihanke nimetus; pakkuja või ühispakkumuse korral kõigi ühispakkujate nimed, registrikoodid ja aadressid (soovi korral ka sidevahendite andmed); Tekst Mitte avada enne < lisada pakkumuste avamise tähtaeg ja kellaaeg > Kui kvalifitseerimise ja pakkumuse dokumentide pakett ei ole suletud ja markeeritud käesoleva juhendi kohaselt, ei kanna Hankija vastutust esitatud pakkumuse ümbervahetamise või enneaegse avamise eest. Enneaegselt avatud pakkumine jäetakse Hankija poolt kõrvale ja tagastatakse Pakkujale. 7.9 Pakkumiste avamine Kvalifitseerimisdokumentide ja pakkumuste avamine ei ole avalik ning toimub pakkujate esindajate juuresolekuta Pakkumuste vastavuse kontrollimine Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see vastab hankedokumentatsioonis esitatud tingimustele Pakkumused, mis ei vasta HD-s esitatud tingimustele võidakse tunnistatakse mittevastavaks ja lükata Hankija poolt tagasi. Samuti võidakse tunnistatakse mittevastavaks ja lükata tagasi pakkumused, kus on muudetud HD-s kirjeldatud tingimusi või esitatud on esitatud lisatingimusi Kui pakkumus on tagasi lükatud, ei saa Pakkuja seda hiljem sobivaks muuta ja uuesti esitada Pakkumused, milles ei ole järgitud HD-s kirjeldatud tingimusi võidakse lükata tagasi, kui mittevatsavad Hankija lükkab pakkumuse tagasi kui see sisaldab muudatusi, juurdekirjutusi või kustutamisi ja kui pakkumuse vormid ei ole korrektselt täidetud Pakkumuse koostamisel peab Pakkuja kasutama HD osa 1 lisa 3 etteantud vorme etteantud järjekorras. Pakkuja täidab vormidel ainult vajalikud lüngad. Vormide sisu muutmine ei ole lubatud ning selle nõude rikkumine võib kaasa tuua mittevastavaks tunnistamise ja pakkumuse tagasilükkamise. Lk 15/43

16 Pakkujal on õigus lisada hankedokumentides nõutud pakkumuse dokumentidele lisaks täiendavaid dokumente juhul, kui eelnimetatud dokumendid ei kajasta küllaldaselt pakkumuse sisu Iga Hankijale esitatud pakkumus peab koosnema paberkandjal HD osa 1 lisas 2 kirjeldatud dokumentidest, tabelis toodud järjekorras. Pakkumuse Vormidele tuleb kanda informatsioon Pakkuja ja pakkumuse kohta. Ühises Pakkumuses peab Pakkuja esitama iga Pakkuja kohta selgelt identifitseeritava komplekti antud Pakkuja poolt esitatud vormidest ja dokumentidest, mis võivad olla esitatud kas eraldi köidetes või ühises köites koos vahelehtedega Pakkuja peab pakkumuse koostamisel lähtuma HD osa 1 lisas 2 pakkumuse dokumentide vormistamisele sätestatud nõutud nõuetega dokumentide koostamisele ja vormistamisele Kõigi pakkumuste tagasilükkamine Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused järgmistel juhtudel: a) Kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või; b) Kui jääb sõlmimata või venib ehituslepingu Torustike ehitus Muuli teel sõlmimine. c) kui Teenuse teostamisega seotud ametkonnad on hankemenetluse jooksul täiendanud või muutnud oma nõudmisi või ilmnevad muud objektiivsed asjaolud, mis teevad võimatuks või ebamõistlikuks hankelepingu sõlmimise (näiteks muutub seadusandlus, omandisuhted, tarbimismahtude oluline muutus, ebaõnnestunud hankemenetlused). d) Kui muutuvad projekti Viimsi veekorraldus II etapp eesmärgid või muudetakse rahastajate poolt eelnevalt sätestatud tingmusi. e) Kui muutub projekti finantseerimisplaan Hankija ei kanna mingit vastutust Pakkuja ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on toimunud alapunktis eelkirjeldatud tingimustel Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine Hankija võrdleb ja hindab ainult pakkumusi, mis on tunnistatud sisuliselt HD nõudmistele vastavateks ja ei ole tagasi lükatud Hankija hindab üksnes kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumusi Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaima hinnaga pakkumuse maksumus, mis on toodud pakkumuse koosseisus täidetud HD osa 1 vormil 12 Hinnatabel Alternatiivsete lahenduste hindamist ei toimu Hankemenetluse jätkamine eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimisest keeldumise korral Lk 16/43

17 Juhul, kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab Hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi tunnistatakse edukaks madalaima hinna poolest järgmine pakkumus. 8 TEAVITAMINE 8.1 Teabevahetuse reeglid ja dokumentide vorminõuded Hankija võib hankemenetluse käigus nõuda pakkujatelt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi kvalifitseerimisdokumentides ja pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta Kui Pakkuja ei ole hankemenetluse käigus esitanud taotlusi täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri Hankija ühtegi pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet hankemenetluse või hankelepingu täitmise käigus, mille aluseks on asjaolu, et pakkuja hinnangul on HD vastuoluline või Pakkuja ei ole saanud Hankijalt selgitusi või lisainformatsiooni Pakkujatega/hankedokumendid omandanud isikutega suhtleb Hankija nende kontaktandmete kaudu, mille Pakkuja/hankedokumendid omandanud isik on talle teatavaks teinud HD soetamisel. Hankija ei vastuta temast sõltumatute tõrgete eest sidevahendite töös Kuna valdav osa Teenuse teostamise piirkonnast asub avalikul territooriumil ja hankemenetluses osaleval isikul on õigus ja kohustus tutvuda sellega iseseisvalt, siis organiseeritud teabepäeva pakkumuste koostamise faasis ei korraldata. Lk 17/43

18 8.2 Pakkumuse kulud Pakkuja kannab kõik kulud ja kahjud, mis on seotud tema poolt esitatud pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega ning Hankija ei ole mitte mingil tingimusel vastutav või kohustatud neid kulusid ja kahjusid kandma ega kompenseerima. 9 PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE 9.1 Pakkujale esitatud kvalifitseerimistingimused Pakkujate esitatud kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon dokumentide kohta on esitatud käesolevas Juhendis pakkujale (HD osa 1). Kvalifitseerimise täpsustavad selgitused ning dokumentide vormistamise juhised on toodud käesolevas HD osas 1 Juhend pakkujale Pakkuja kvalifitseeritakse, kui esitatud kvalifitseerimisdokumentides on täidetud kõik HD osas 1 loetletud kvalifitseerimise tingimused ning hankedokumentides nõutud vormistamise juhised Hankija kõrvaldab Pakkuja hankemenetluselt igal ajal, kui selgub, et Pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente. Lk 18/43

19 10 HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE 10.1 Hankelepingu sõlmimine Edukas tunnistatud pakkumus on Lepingu osa Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud Pakkujaga Lepingu projekt on toodud HD koosseisus osas 2. Leping kirjutatakse Pakkuja volitatud esindaja ja Tellija poolt alla peale Pakkuja poolt esitatud pakkumise edukaks tunnistamist Juhul, kui Pakkuja ei kirjuta Hankija poolt temale edastatud lepingule 3 tööpäeva jooksul alla lükkab Hankija edukaks tunnistatud pakkumuse tagasi ja lähtub edasises menetluses RHS 53 regulatsioonist Juhul, kui Hankija ei ole teinud Pakkujale hankelepingu saatmise kaaskirjas ettepanekut Lepingu ühiseks alla kirjutamiseks kindlal kuupäeval, loetakse Lepingu jõustumise kuupäevaks päeva, mil see on allkirjastatud. Lk 19/43

20 11 LISA 1 JUHISED KVALIFITSEERIMISDOKUMENTIDE VORMISTAM- SELE Kvalifitseerimise dokumendid Tabel 1 Jrk. Dokumendi nimetus nr. 1. Kvalifitseerimise dokumentide sisukord 2. Pakkuja tegevuse seisukord 3. Maksu- ja Tolliameti tõend: 4. Tõend kohalike maksude tasumise kohta 5. Kaasatud isiku nõusolek hankemenetluses ja lepingus osalemiseks 6. Ühispakkumuse esindaja volikiri 7. Majandusaasta aruanded 8. Vastutuskindlustuse kinnitus 9. Pakkuja omanikujärelevalve teenuse netokäive Kvalifitseerimise tingimus ja nõuded dokumendile Kvalifitseerimise dokumentidel peab olema üldine sisukord koos pealkirjade- ja lehekülje numbritega. Pakkuja peab esitama etteantud vormil kinnituse tema tegevuse seisukorra vastavuse kohta, mis on nõutud Pakkuja kvalifikatsioonitingimustes. Pakkujal ei tohi olla esitab Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riiklike maksude s.h. sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta (k.a. informatsioon ajatatud summade ja intresside tähtaegade kohta). Pakkuja esitab enda asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või muu tema asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi kohalike maksude puudumise kohta. Kaasatud isik peab esitama etteantud vormil nõusoleku antud hankemenetlusel ja töövõtus osalemiseks. Pakkujad peavad esitama etteantud vormil ühe ühise kirjaliku volikirja ühise pakkumuse tegemise ja esindamise kohta juhul, kui pakkumus on ühispakkumus. Koopiad viimase kolme majandusaasta aruannete osadest, kus on kajastatud kolme (3) viimase aasta (2007, 2008 ja 2009): 1. omanikujärelevalve ja/või Inseneri teenuse neto/müügikäibed, 2. juhatuse/tegevjuhtkonna deklaratsioonid ja 3. audiitori järeldusotsused. Pakkuja peab esitama koopia temale omistatud vastutuskindluse sertifikaadist, kus vastutuskindlustuse suuruseks on märgitud vähemalt Eur. Pakkuja peab esitama etteantud vormil kirjaliku kinnituse, et tema poolt teostatud omanikujärelevalve teenuse müügitulu/netokäive summeerituna 3 aasta jooksul (2007, 2008 ja 2009) ei olnud alla ühe miljoni ( ) Eesti krooni või ekvivalent Eurodes Viide HD osa 1 lisa 3 vormile, märkused Vormi ei kohaldata Vorm 1 Eesti residentidel kontrollib tingimuse täitmist Hankija ning tõendit esitada pole vaja Vormi ei kohaldata Vorm 2. Täidetud vorm esitada iga kaasatud isiku kohta Vorm 3 Juhul, kui esitatakse ühispakkumus Vormi ei kohaldata Vormi ei kohaldata. Vorm 4 Lk 20/43

21 10. Pakkuja kogemus Teenuse osas 11. Pakkuja spetsialistide kogemused Pakkuja peab esitama Vormil 5 kirjaliku kinnituse, et ta on teostanud ajavahemikul 2007 kuni pakkumuste avamine vähemalt: 1. kaks teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenust (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 3 km vee- ja/või reoveetorustikke (k.a. reovee vaakum- ja/või survetorustik) ja 2. kaks teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenust (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud reoveepumpla tootlikkusega vähemalt 25 m3/tunnis Pakkuja kohustub etteantud vormil esitama informatsiooni Pakkuja spetsialistide kohta, kes hakkavad Pakkuja nimel Lepingut täitma: 1. Ametikoht - Konsultandi esindaja, kelle osas peab olema täidetud järgmised tingimused: peab omama tehnilist kõrgharidust; peab omama objektide lõikes vähemalt viimase viie (5) aastast töökogemust omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse teostamisel, mis peab olema tõendatav valminud objektide kvalifitseerimisdokumentides nimetamisega; peab omama vähemalt kahe ehitusobjekti omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse töökogemust (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus on rajatud reoveepumpla tootlikkusega vähemalt 25 m3/tunnis; peab omama omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse töökogemust ühel ehitusobjektil (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 2 km veeja/või reoveetorustikke (k.a. reovee vaakumja/või survetorustik) peab oskama eesti keelt heal tasemel (1-5 palli skaalal vähemalt 4) Peab oskama igapäevatööks vajalike arvutiprogrammide (teksti- ja tabeltöötlus, AutoCAD) kasutamise oskust. Vorm 5 Vorm 6, Konsultandi esindaja võib teostada ka vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve inseneri funktsiooni, kui selle isiku haridus, pädevus ja töökogemus vastab mõlemale spetsialistile esitatud nõuetele ning töökoormus võimaldab tal täita kahte funktsiooni. Lk 21/43

22 12. Pakkuja pakutud spetsialistide kinnitused koos tööandjate kinnitustega 13. Teehoiuööde tegevusluba teehoiutööde ehitusjärelevalve 14. Tegevusluba muinsuskaitseliseks järelevalveks 15. Pakkuja registreering MTR s elektritööde teostaja 16. Pakkuja registreering MTR s omanikujärelevalve teostaja 17. Pakkuja spetsialistide CV-d 3. Ametikoht Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener, kelle osas peab olema täidetud järgmised tingimused: peab omama tehnilist kõrgharidust; peab omama objektide lõikes vähemalt viimase kolme (3) aastast töökogemust omanikujärelevalve teostamisel, mis peab olema tõendatav valminud objektide kvalifitseerimisdokumentides nimetamisega; peab omama omanikujärelevalve töökogemust ühel ehitusobjektil (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 2 km vee- ja/või reoveetorustikke (k.a. objekti reovee vaakum- ja/või survetorustik) peab oskama eesti keelt heal tasemel. (1-5 palli skaalal vähemalt 4) Pakkuja esitab tema pakkumuses pakutud spetsialistide poolt allkirjastatud kinnitused ja spetsialistide tööandjate nõusolekud spetsialistide Lepingus täitmises osalemise võimalikkuse kohta. Pakkuja peab esitama koopia Maanteeameti poolt temale või tema poolt kaasatud isikule väljastatud teehoiutööde tegevusloast teehoiutööde ehitusjärelevalve teostamiseks Pakkuja peab esitama koopia Muinsuskaitseameti poolt temale või tema poolt kaasatud isikule väljastatud tegevusloast muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks. 1. Juriidilisest või füüsilisest isikust Pakkuja korral, kelle asukoht on Eesti Vabariigis, kontrollib Hankija kvalifitseerimistingimuse täitmist Eesti Majandustegevuse Registrist (MTR) ning dokumenti pakkumuse koosseisus esitama ei pea. 2. Välismaine pakkuja peab esitama asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõenduse oma tegevusõiguse kohta. 1. Juriidilisest või füüsilisest isikust Pakkuja korral, kelle asukoht on Eesti Vabariigis, kontrollib Hankija kvalifitseerimistingimuse täitmist Eesti Majandustegevuse Registrist (MTR) ning dokumenti pakkumuse koosseisus esitama ei pea. 2. Välismaine pakkuja peab esitama asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõenduse oma tegevusõiguse kohta. Pakkuja peab esitama tema poolt pakutud spetsialistide CV-d vastavalt HD osa 1 lisas 3 etteantud vormile (CV-vorm 1-2) ja koopiad haridust Lk 22/43 Vorm 7-1 Konsultandi esindaja Vorm 7-2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener. Kui Konsultandi esindaja täidab mõlemat funktsiooni, siis esitada täidetult ainult vorm 7-1 Vormi ei kohaldata Vormi ei kohaldata Vormi ei kohaldata Vormi ei kohaldata CV Vorm 1 - Konsultandi esindaja CV Vorm 2 - Vee- ja

23 18. Pakkuja kvaliteedijuhtimissüst eem tõendavatest dokumentidest (diplomid, tunnistused, kutsetunnistused jms). Pakkuja (ühise pakkumuse puhul juhtivpartner) peab omama ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Vormi ei kohaldata Lk 23/43

24 12 LISA 2 - PAKKUMUSE DOKUMENDID Tabel 2 Pakkumuse dokumendid Jrk. nr. Dokumendi nimetus Nõuded dokumendile 1. Pakkumuse sisukord Pakkumusel peab olema üldine sisukord koos pealkirjade- ja lehekülje numbritega. 2. Kinnituskiri Pakkuja peab esitama etteantud vormil kinnituse hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise ning oma pakkumuse vastavuse kohta. 3. Pakkuja rekvisiidid Pakkuja peab esitama etteantud vormil oma rekvisiidid. 4. Volikiri Pakkuja peab esitama etteantud vormil kirjaliku volikirja Pakkuja esindajale pakkumuse allkirjastamiseks juhul, kui pakkumusele alla kirjutav isik ei ole seadusjärgselt allkirjaõiguslik isik. 5. Teenuse teostamise Teenuse teostamise kirjelduses tuua välja vä- kirjeldus hemalt alljärgnev: 1. kommentaarid teenuse tehnilistele nõuetele ja ulatusele, millest peab selguma, et pakkuja on aru saanud hankelepingu eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest ning töö mahust; 2. pakutava meeskonna koosseis koos nendele omistatavate peamiste ülesannete kirjeldusega (s.h. kaasatud isikud); 3. ühispakkumise ja/või kaasatud isikute korral tööjaotus partnerite vahel, nende vastutus ning koostöö korraldus; 4. kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus hankelepingu elluviimisel; 5. muud Pakkuja arvates olulised aspektid. 6. Hinnatabel Vormil täita kõik lahtrid. Esitatud maksumused peavad kajastama kogu Teenuse mahtu Viide HD osa 1 lisa 3 vormile, märkused Vormi ei kohaldata Vorm 8 Vorm 9 Vorm 10 Vorm 11 Vorm 12 Lk 24/43

25 13 LISA 3 - KVALIFITSEERIMIS- JA PAKKUMUSDOKUMENTIDE VORMID Dokumendi tähistus Vormi nr. Nimetus Kvalifitseerimisdokumentide vormid Vorm 1 Vorm 2 Vorm 3 Vorm 4 Vorm 5 Vorm 6 Vorm 7-1 Vorm 7-2 CV vorm 1 CV vorm 2 Pakkumusdokumentide vormid Pakkuja tegevuse seisukord Kaasatud isiku nõusolek hankemenetluses ja lepingus osalemiseks Ühispakkumuse esindaja volikiri Pakkuja omanikujärelevalve teenuse netokäive Pakkuja kogemus Teenuse osas Pakkuja spetsialistide kogemused Pakkuja pakutud spetsialistide kinnitused; Konsultandi esindaja Pakkuja pakutud spetsialistide kinnitused; Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Pakkuja spetsialistide CV-vorm; Konsultandi esindaja Pakkuja spetsialistide CV-vorm; Vee- ja kanalisatsioonitorustike omaniku-järelevalve insener Vorm 8 Vorm 9 Vorm 10 Vorm 11 Vorm 12 Kinnituskiri Pakkuja rekvisiidid Volikiri Teenuse teostamise kirjeldus Hinnatabel Lk 25/43

26 Vorm 1 - Pakkuja tegevuse seisukord Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) PAKKUJA TEGEVUSE SEISUKORD (pakkuja nimi) Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad Riigihangete seaduse 38 lg 1 ja lg punktides 1, 2 ja 3 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Märkused: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 26/43

27 Vorm 2 - Kaasatud isiku nõusolek hankemenetluses ja lepingus osalemiseks Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) KAASATUD ISIKU NÕUSOLEK HANKEMENETLUSES JA LEPINGUS OSALEMISEKS (Pakkuja nimi) Käesolevaga kinnitame oma nõusolekut osaleda antud hankemenetluses kaasatud isikuna/ettevõttena. Kaasatud isiku / ettevõtte nimi: Registreerimise number: Allkirjaõigusliku isiku nimi ja ametikoht: Allkiri: Märkused: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 27/43

28 Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA Vorm 4 - Ühispakkumuse volikiri,,. a. (kuupäev) ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud firmad teevad antud hankemenetlusel solidaarselt ühise pakkumuse ja vastutavad antud pakkumuse tegemise, pakkumuse ja Lepingu täitmise eest täielikult ühiselt ja üksikult igaüks eraldi, kusjuures Pakkujate volitatud esindajaks on määratud: Pakkuja nimi ja registrikood Pakkujad volitavad Pakkujate volitatud esindajat kõigi siinnimetatud Pakkujate nimel saama Hankijalt teateid ja juhiseid ning allkirjastama ametlikke dokumente sealhulgas kvalifitseerimisdokumente ja pakkumust, samuti juhtima Lepingu täitmist ja esitama arveid tehtud töö eest. Peale meie ühispakkumuse võimalikku edukaks tunnistamist ja hankelepingu sõlmimist kohustume ühe nädala jooksul peale hankelepingu jõustumist esitama Tellijale konsortsiumilepingu, milles määratleme omavahelised suhted, õigused ja vastustuse. Pakkujad kinnitavad, et jäävad solidaarselt antud Pakkumusega seotuks kuni kõik lepingulised kohustused Hankija ees on täidetud. Käesolevaga volitame Ees- ja perekonnanimi Isikukood Firma Ametikoht Olema meie poolt esitatud ühispakkumuses meie täievoliline esindaja: Pakkuja Pakkuja nimi Pakkuja aadress ja registrikood Pakkuja 1 (Pakkujate volitatud esindaja) Pakkuja 2 Pakkuja 3 Aadress: Kood: Tegevusala: Aadress: Kood: Tegevusala: Aadress: Kood: Tegevusala: Pakkuja allkirjaõigusliku esindaja nimi ja perekonnanimi,,, Pakkuja allkirjaõigusliku esindaja allkiri Märkused: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 28/43

29 Vorm 4 - Pakkuja omanikujärelevalve teenuse netokäive Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) PAKKUJA OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE NETOKÄIVE (pakkuja nimi) Käesolevaga kinnitame, et meie omanikujärelevalve teenuse netokäive/müügitulu summeerituna viimase kolme (3) aasta jooksul (2007, 2008 ja 2009) ei olnud alla ühe miljoni ( ) Eesti krooni või ekvivalent eurodes Tabel 1. Aasta KOKKU Omanikujärelevalve netokäibe/müügitulu suurus Eesti kroonides või ekvivalent Eurodes Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 29/43

30 Vorm 5 - Pakkuja kogemus Teenuse osas Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) PAKKUJA KOGEMUS TEENUSE OSAS (pakkuja nimi) Käesolevaga kinnitame, et meie oleme teostanud ajavahemikul 2007 (k.a.) kuni pakkumuste avamine vähemalt kaks omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenust (töö on teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 5 km vee- ja/või reoveetorustikke (k.a. reovee vaakum- ja/või survetorustik) ja kaks teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenust (töö on teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud reoveepumpla tootlikkusega vähemalt 25 m3/päevas Teostatud Teenuste tabel Nr. FIDIC inseneri ja/või omanikujärelevalve teenus Teenuse teostamise aeg Ehitusobjektil teostatud torustike pikkus Teenuse teostamise kinnitus Teenuse Tellija Kinnitus, et Teenus teostati sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt 1 2 Teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse objekt, nimetus ja teostamise koht/ Teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse objekt, nimetus ja teostamise koht/ FIDIC inseneri ja/või omanikujärelevalve teenus /Teenuse teostamise algus Teenuse vastuvõtt (aasta aasta)/ /Teenuse teostamise algus Teenuse vastuvõtt (aasta aasta)/ Teenuse teostamise aeg /Teostatud Ehitusobjekti nimetus; ehitatud või rekonstrueeritud veeja või reoveetorustiku pikkus, km Teostatud Ehitusobjekti nimetus; ehitatud või rekonstrueeritud veeja või reoveetorustiku pikkus, km Teostatud ehitusobjekt /- Tööle omistatud kasutusloa number või - Tellija kinnituskiri või - vastuvõtuakti koopia/ /- Tööle omistatud kasutusloa number või - Tellija kinnituskiri või - vastuvõtuakti koopia/ Teenuse teostamise kinnitus /Nimi ja kontaktisik/ /Nimi ja kontaktisik/ Teenuse Tellija /Jah/ei/ /Jah/ei/ Kinnitus, et Teenus teostati sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt 1 /Teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse objekt, nimetus ja teostamise koht/ /Teenuse teostamise algus Teenuse vastuvõtt (aasta aasta)/ /Teostatud Ehitusobjekti nimetus; objekti koosseisu rajatud reoveepumpla tootlikus; m3/tunnis/ /- Tööle omistatud kasutusloa number või - Tellija kinnituskiri või - vastuvõtuakti koopia/ /Nimi ja kontaktisik/ /Jah/ei/ Lk 30/43

31 2 /Teostatud omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse objekt, nimetus ja teostamise koht/ /Teenuse teostamise algus Teenuse vastuvõtt (aasta aasta)/ /Teostatud Ehitusobjekti nimetus; objekti koosseisu rajatud reoveepumpla tootlikus; m3/tunnis/ /- Tööle omistatud kasutusloa number või - Tellija kinnituskiri või - vastuvõtuakti koopia/ /Nimi ja kontaktisik/ /Jah/ei/ Märkused: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 31/43

32 Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA Vorm 6 - Pakkuja spetsialistide kogemused,,. a. (kuupäev) PAKKUJA SPETSIALISTIDE KOGEMUSED (pakkuja nimi) Käesolevaga kinnitame, et suudame hankelepingut täites välja panna järgmised spetsialistid, kelle haridus ja töökogemus vastavad HD nõutud tingimustele. Spetsialistide kohta on esitatud CV-d ja haridust tõendav(ad) dokument(did). Tabel 1 Nr Spetsialist Nimi Firmast 1 Konsultandi esindaja 2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Tabel 2 Nr Tingimus Konsultandi esindaja Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener 1. Haridus (tingimus /õppeasutus ja kraad/ /õppeasutus ja kraad/ 2. Töökogemus /Ametikoht; periood 2007; teostatud objektid/ - /Ametikoht; periood 2006; teostatud objektid/ - objektide /Ametikoht; periood 2008; teostatud objektid/ /Ametikoht; periood 2008; teostatud objektid/ lõi- /Ametikoht; periood 2009; teostatud objektid/ /Ametikoht; periood 2009; teostatud objektid/ kes /Ametikoht; periood 2010; teostatud objektid/ /Ametikoht; periood 2010; teostatud objektid/ /objekti nimetus; amet ehitusobjektil; ehitatud või rekonstrueeritud vee- ja/või reoveetorustikke pikkus; km/ /objekti nimetus; amet ehitusobjektil; ehitatud või rekonstrueeritud vee- ja/või reoveetorustikke pikkus; km/ 3. Töökogemus - objektipõhine 4. Arvutiprogrammid 5. Eesti keele oskus (1-5 palli skaalal); /objekti nimetus; amet ehitusobjektil; ehitatud või rekonstrueeritud reoveepumpla tootlikkus ; m3/päevas/ /arvutiprogrammid/ /Tase hea vähemalt 4 palli/ /Tase hea vähemalt 4 palli/ Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 32/43

33 Tabel 3 Käesolevaga kinnitame, et meie poolt pakutaval Konsultandi esindajal on: tehniline kõrgharidus; eesti keel heal tasemel. (1-5 palli skaalal vähemalt 4) objektide lõikes vähemalt viimase viie (5) aastane töökogemus omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse teostamisel, mis peab olema tõendatav valminud objektide nimetamisega kvalifitseerimisdokumentides; vähemalt kahe ehitusobjekti omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse töökogemus (töö on teostatud ja vastu võetud);kus on rajatud reoveepumpla tootlikkusega vähemalt 25 m3/tunnis; vähemalt kahe ehitusobjekti omanikujärelevalve või FIDIC Inseneri teenuse töökogemus (töö on teostatud ja vastu võetud);kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 2 km veeja/või reoveetorustikke (k.a. reovee vaakum- ja/või survetorustik) oskus kasutada igapäevatööks vajalike arvutiprogramme (teksti- ja tabeltöötlus, AutoCAD) Käesolevaga kinnitame, et meie poolt pakutaval vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve inseneril on: tehniline kõrgharidus; objektide lõikes vähemalt viimase kolme (3) aastane töökogemus omanikujärelevalve teostamisel, mis on tõendatav valminud objektide kvalifitseerimisdokumentides nimetamisega; omanikujärelevalve töökogemus vähemalt ühel ehitusobjektil (töö peab olema teostatud ja vastu võetud), kus ehitusobjekti koosseisus on ehitatud või rekonstrueeritud vähemalt 2 km vee- ja/või reoveetorustikke (k.a. objekti reovee vaakum- ja/või survetorustik) eesti keel heal tasemel. (1-5 palli skaalal vähemalt 4) Märkused: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 33/43

34 Lk 34/43

35 Pakutud spetsialisti kinnitus koos tööandja kinnitusega Vorm 7 1 Konsultandi esindaja Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) PAKUTUD SPETSIALISTI KINNITUS KOOS TÖÖANDJA KINNITUSEGA Konsultandi esindaja (pakkuja nimi) Käesolevaga mina, /füüsilise isiku nimi/, kinnitan, et kui AS Viimsi Vesi poolt sõlmitakse e hankemenetluse tulemusena Leping /pakkuja nimi/, siis olen Lepingu jõusoleku perioodil pidevalt kättesaadav ning täidan kõiki minule pandud ülesandeid vastavalt sõlmitavale Lepingule professionaalselt ning kõrge kvaliteediga. Pakutud Konsultandi esindaja nimi: Allkiri: Kuupäev: Käesolevaga mina, /tööandja ja selle esindaja nimi/ olen andnud oma nõusoleku /spetsialisti nimi/ osalemiseks /pakkuja nimi/ poolt esitatud pakkumuses Konsultandi esindajaks. Kinnitan, et eelpoolnimetatud spetsialist on Lepingu jõusoleku perioodil kättesaadav ning võimeline töötama ja meie töösuhe võimaldab tal seda täies mahus teha. Tööandja: Tööandja esindaja nimi: Allkiri: Kuupäev: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 35/43

36 Pakutud spetsialisti kinnitus koos tööandja kinnitusega Vorm 7 2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) PAKUTUD SPETSIALISTI KINNITUS KOOS TÖÖANDJA KINNITUSEGA Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener (pakkuja nimi) Käesolevaga mina, /füüsilise isiku nimi/, kinnitan, et kui AS Viimsi Vesi poolt sõlmitakse e hankemenetluse tulemusena Leping /pakkuja nimi/, siis olen Lepingu jõusoleku perioodil pidevalt kättesaadav ning täidan kõiki minule pandud ülesandeid vastavalt sõlmitavale Lepingule professionaalselt ning kõrge kvaliteediga. Samuti kinnitan, et kohustun täitma vee- ja reoveetorustike rajamise perioodil Lepingus sätestatud kohustusi viibides selleks igal tööpäeval tööajal ehitustööde piirkonnas. Pakutud vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve inseneri nimi: Allkiri: Kuupäev: Käesolevaga mina, /tööandja ja selle esindaja nimi/ olen andnud oma nõusoleku /spetsialisti nimi/ osalemiseks /pakkuja nimi/ poolt esitatud pakkumuses vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve inseneriks. Kinnitan, et eelpoolnimetatud spetsialist on Lepingu jõusoleku perioodil kättesaadav ning võimeline töötama ja meie töösuhe võimaldab tal seda vee- ja reoveetorustike rajamise perioodil igal tööpäeval täies mahus teha. Tööandja: Tööandja esindaja nimi: Allkiri: Kuupäev: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 36/43

37 CV vorm 1 Konsultandi esindaja Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) KONSULTANDI ESINDAJA CV Positsioon hankelepingu teostamisel: Konsultandi esindaja 1. NIMI: 2. VANUS: 3. SÜNNIKUUPÄEV: 4. HARIDUS: Õppeasutus: Eriala: Algus: Lõpp: Kraad, diplom: 5. KEELED: (5 väga hea; 1 tagasihoidlik) Arusaamine Kirjutamine Rääkimine Eesti keel Inglise keel Vene keel 6. KUULUMINE ERIALA ORGANISATSIOONIDESSE: 7. MUUD OSKUSED (ARVUTI jms): 8. POSITSIOON PRAEGU: 9. AASTAID FIRMAS: 10. PÕHIOSKUSED (Vajalikud antud projektis): 11. AMETIKÄIK Aeg: Koht, linn, riik: Firma nimi ja aadress: Positsioon: Teenuskohustuste kirjeldus: 12. OSALEMINE PROJEKTIDES Projekti nimi Projekti aeg Projekti koht, linn, riik: Tellija nimi ja aadress Positsioon Projektis: Vastutusvaldkonnad projektis: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 37/43

38 CV vorm 2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener Viimsi Vesi AS Nelgi tee 1, Viimsi HARJUMAA,,. a. (kuupäev) VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE OMANIKUJÄRELEVALVE INSENER CV Positsioon hankelepingu teostamisel: Vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve insener 1. NIMI: 2. VANUS: 3. SÜNNIKUUPÄEV: 4. HARIDUS: Õppeasutus: Eriala: Algus: Lõpp: Kraad, diplom: 5. KEELED: (5 väga hea; 1 tagasihoidlik) Arusaamine Kirjutamine Rääkimine Eesti keel Inglise keel Vene keel 6. KUULUMINE ERIALA ORGANISATSIOONIDESSE: 7. MUUD OSKUSED (ARVUTI jms): 8. POSITSIOON PRAEGU: 9. AASTAID FIRMAS: 10. PÕHIOSKUSED (Vajalikud antud projektis): 11. AMETIKÄIK Aeg: Koht, linn, riik: Firma nimi ja aadress: Positsioon: Teenuskohustuste kirjeldus: 12. OSALEMINE PROJEKTIDES Projekti nimi Projekti aeg Projekti koht, linn, riik: Tellija nimi ja aadress Positsioon Projektis: Vastutusvaldkonnad projektis: Pakkuja ametlik esindaja: Ees- ja perekonnanimi Positsioon allkiri Lk 38/43

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem