Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc"

Väljavõte

1 K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER TEENUSE TELLIMINE HANKEDOKUMENDID AVATUD HANKEMENETLUS TALLINN 2012 Riigihange Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus

2 2 SISUKORD 1 ÜLDOSA RIIGIHANKE ESE, ÕIGUSAKTID, TEHNILISED NORMID JA STANDARDID RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD NÕUDED TEENUSELE SELGITUSTE SAAMISE KORD NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE PAKKUMUSTE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMIDE RAKENDAMINE MAKSETINGIMUSED LEPINGU TINGIMUSED LISAD...10

3 Lugupeetud Pakkuja! 3 Pirita Linnaosa Valitsus kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele, mille eesmärk on Pirita linnaosa haljasalade aastaringse hoolduse teostamine. 1 ÜLDOSA 1.1 Hankija: Pirita Linnaosa Valitsus, registrikood , Merivälja tee 24, Tallinn telefon , e-post: 1.2 Riigihanke eest vastutav ametiisik: õigusnõunik Kunnar Korsten, tel Riigihanke nimetus: Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus 1.4 Riigihanke viitenumber: ; 1.5 Riigihanke klassifikatsiooni kood (CPV): ; 1.6 Teenuse kategooria: 27; 1.7 Hankedokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes: hankija asutus, kes on riigihanke välja kuulutanud; pakkuja isik, kes on esitanud pakkumuse; töövõtuleping (edaspidi leping) hankemenetluse tulemusel hankija ja pakkuja vahel sõlmitud leping, mille esemeks on teenus; teenus - Pirita linnaosa haljasalade ja parkide aastaringne hooldus; tellija isik, kes on sõlminud lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga; täitja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping; HD hankedokumendid. Hankedokumentide koostamisel on hankija lähtunud riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest ning Tallinna linnas kehtestatud riigihangete korraldamist reguleerivatest õigusaktidest. Hankija võib muuta hanketeadet ja/või hankedokumente enne pakkumuste esitamise tähtpäeva RHS 36 alusel. 2 RIIGIHANKE ESE, ÕIGUSAKTID, TEHNILISED NORMID JA STANDARDID 2.1 Riigihanke esemeks on Pirita linnaosa haljasalade ja parkide aastaringne hooldus. 2.2 Teenuse tellimise eesmärgiks on heakorra tagamine Pirita linnaosa haljasaladel ja parkides; 2.3 Nõuded teenusele on toodud HD punktis 4 ja haljasalade hooldusmahud lisas Teenuse osutamise asukoht on Tallinn, Pirita linnaosa. 2.5 Teenuse osutamisel peab pakkuja juhinduma järgmistest tehnilistest normidest ja standarditest, arvestades nende muudatusi ja uusi redaktsioone: Teeseadus; Liiklusseadus; Jäätmeseadus; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna Jäätmehoolduseeskiri ; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna linna heakorra eeskiri ; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded ; Tallinna Linnavalitsuse määrus Tallinna haljastute hoolduse nõuded Tallinna Linnavalitsuse määrus Avalikule alale puude istutamise kord Tallinna Linnavolikodu määrus Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Muud asjakohased kehtivad õigusaktid, normid, standardid ja juhendid. 3 RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD 3.1 Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht: 14. mai 2012 kell 11.00, Pirita Linnaosa Valitsus, Merivälja tee 24, II korrus tuba Pakkumuste avamise aeg ja koht: 14. mai 2012 kell Pirita Linnaosa Valitsus, Merivälja tee 24, II korruse halduskogu saal. 3.3 Lepingu kestus:

4 4 4 NÕUDED TEENUSELE 4.1 Riigihanke esemeks olevate Pirita linnaosa haljasalade hooldus peab vastama vähemalt käesolevas peatükis kirjeldatud nõuetele. 4.1 Haljasalade hoolduse üldtingimused: täitja peab tegema haljasalade hooldustöid agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti, vastavalt Tallinna linna haljastute hoolduse nõuetele ning vastavalt pakkumise kutse nõuetele; kevadine suurpuhastus teostatakse I hooldusklassi haljasaladel 2 korda aastas (aprillis 1 ja mais 1); kevadine suurpuhastus teostatakse II hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (mais); kevadine suurpuhastust teostatakse III ja IV hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (mais); sügisene suurpuhastus teostatakse I hooldusklassi haljasaladel 3 korda aastas (septembris 2 ja oktoobris 1); sügisene suurpuhastus teostatakse II hooldusklassi haljasaladel 2 korda aastas (septembris 1 ja oktoobris 1); sügisene suurpuhastust teostatakse III hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (oktoobris); I hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 20 korda aastas (mais 2, juunis 4, juulis 4, augustis 4, septembris 4, oktoobris 2). Maksimaalne muru kõrgus kasvuperioodi jooksul 7 cm. Niita nii sageli, et niitmisjääke ei tekiks, nähtavad niitmisjäägid kokku korjata ja ära vedada; II hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 12 korda aastas (mais 1, juunis 3, juulis 3, augustis 3, septembris 2). Maksimaalne muru kõrgus kasvuperioodi jooksul 10 cm. Nähtavad niitmisjäägid tuleb kokku rehitseda ja ära vedada; III hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 4 korda aastas (juunis 1, juulis 1, augustis 1, septembris 1). Maksimaalne muru kõrgus kogu kasvuperioodi jooksul kuni 15 cm; IV hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 1 kord aastas (augustis 1); I hooldusklassi haljasalasid tuleb koristada (k.a. voolu- ja seisuveekogud) aastaringselt iga päev. Olmepraht ja pargijäätmed tuleb kokku korjata ja ära vedada; II hooldusklassi haljasalasid (k.a. voolu- ja seisuveekogud) tuleb koristada 164 korda aastas 5 korda nädalas (aprillis, mais, juunis, juulis, augustis, septembris, oktoobris) ja 2 korda nädalas (novembris, detsembris, jaanuaris, veebruaris, märtsis). Olmepraht ja pargijäätmed tuleb kokku korjata ja ära vedada; III ja IV hooldusklassi haljasalasid (k.a. voolu - ja seisuveekogud ) tuleb koristada 112 korda aastas 3 korda nädalas (aprillis, mais, juunis, juulis, augustis, septembris, oktoobris) ja 1 kord nädalas (novembris, detsembris, jaanuaris, veebruaris, märtsis). Olmepraht ja pargijäätmed tuleb kokku korjata ja ära vedada; lastemänguväljakuid tuleb hooldada (prahi koristamine ja äravedu) aastaringselt iga päev. Liiva rehitsemine ja tasandamine 2 korda nädalas, vajadusel liiva lisamine. Erilist tähelepanu pöörata klaasikildudele ja suitsukonidele; spordiplatse tuleb hooldada (prahi koristamine) aastaringselt iga päev. Asfaltplatside pühkimine ja liiva pinna rehitsemine 2 korda nädalas; liiva lisamine Merivälja pargis võrkpalliplatsile, 1 koorem aastas mai kuus ja Tamme spordiplatsi võrkpalli platsile, 2 koormat aastas mai kuus (liiva paigaldamine-, laiali ajamine ja - tasandamine, vajadusel vana liiva ära vedu); hekkide pügamine 2 korda vegetatsiooniperioodil (juunis 1 ja augustis 1); puu- ja põõsaaluseid hooldatakse 5 korda aastas (mais 1, juunis 1, juulis 1, augustis 1, septembris 1). Tuleb eemaldada tüve- ja juurevõsud, rohida põõsaste aluseid ning koristada pargijäägid; vegetatsiooniperioodil väetatakse dekoratiivpõõsaid 1 kord aastas (juulis). Väetamise üksikasjad (täisväetise nimi, väetisekogused, väetise toimeained, väetamise aeg jne) tuleb eelnevalt Pirita Linnaosa Valitsuse haljastuse peaspetsialistiga kooskõlastada;

5 põõsaste hooldus-ja harvenduslõikust tehakse 1 kord vegetatsiooniperioodil (igale põõsaliigile sobival ajal, soodustades õitsemist). Vastavalt vajadusele tehakse põõsaste noorenduslõikust; avarii- ja tormikahjustuste puud tuleb likvideerida ning koos raiejääkidega ära vedada Pirita linnaosa piires kolme tööpäeva jooksul, informeerides Tellijat teostatavatest töödest. Eriti suurte kahjustuste korral teostatakse tööd Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul (avarii- ja tormikahjustuste likvideerimistööde maht on kuni 60 puud aastas); Pirita linnaosa piires kuivanud ja ohtlike puude raiet teostatakse koos raiejääkide äraveoga vastavalt Tellija poolt ette antud nimekirjale (100 puud aastas); puuokste lõikust (hooldus-, kujundus- ja sanitaarlõikus) teostatakse vastavalt Tellija poolt antud nimekirjale (100 puud aastas) koos raiejääkide koristamisega. Okste lõikust peab teostama arboristi kutsetunnistusega spetsialist; Pirita linnaosa piires teostakse võsa raiet 3000m² koos raiejääkide äraveoga, Tellija poolt ette antud kohtades; teede ja platside suvist hooldust I, II ja III hooldusklasside aladel tuleb teostada 57 korda aastas - aprillis 4 korda, mais 10 korda, juunis 8 korda, juulis 8 korda, augustis 10 korda, septembris 8 korda, oktoobris 9 korda (prahi koristus, platside pühkimine koos prahi äraveoga); teede ja platside talvist hooldust teostatakse lume tõrje koos libeduse tõrjega I, II ja III hooldusklassi aladel vastavalt vajadusele 100 korda aastas - 5 kuud november kuni märts, (prahi koristus koos jäätmete äraveoga, lume koristus ja libedustõrje); Merivälja tee 24 ja Metsavahi tee 4 (pass Pirita LOV) territooriumil teostakse suvist hooldust 214 korda 7 kuud aprill kuni oktoober (prahi koristamine, pühkimine koos jäätmete äraveoga) ja talvist hooldust 100 korda 5 kuud november kuni märts (prahi koristus koos jäätmete äraveoga, lumekoristus ja libeduse tõrje); treppide suvist hooldust teostatakse I, II ja III hooldusklassi aladel 214 korda - 7 kuud aprill kuni oktoober (prahi koristus, pühkimine koos jäätmete äraveoga); treppide talvist hooldust (lumekoristus ja libedusetõrje) teostatakse I, II ja III hooldusklassi aladel vastavalt vajadusele 100 korda 5 kuud november kuni märts (prahi koristus koos jäätmete äraveoga, lumekoristus ja libedusetõrje); prügikaste tuleb tühjendada koos prahi äraveoga I, II, III ja IV hooldusklassi aladel 365 korda aastas (iga päev); süvakonteinereid (Kloostrimetsa tee ääres, Lükati silla juures, Vabaõhukooli tee ääres, Rummu metsas 1300 l ja Lükati tee/jõekalda tn nurgas 4000 l) tuleb tühjendada koos prahi äraveoga 52 korda aastas (vähemalt 1 kord nädalas, vajadusel tihedamini); voolu- ja seisuveekogusid hooldatakse II, III, IV hooldusklassi aladel 6 korda aastas - 1 kord kuus mai kuni oktoober (puhastama lehtedest, okstest, olmeprahist koos jäätmete äraveoga); trimmerdamisel või muul viisil vigastatud puu tuleb asendada uue samaväärse puuga; Väikevorme (pingid, prügikastid) tuleb regulaarselt hooldada. Parandada turvalisust ohustavad kahjustused viivitamatult; pinkide jooksev remont vastavalt vajadusele (pingi laudade vahetamine ja värvimine): hooldustööde käigus tekitatud kahjud kolmandatele osapooltele tuleb oma vahenditega likvideerida; inventari kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat, kes koostab vastava akti. Vandalismijärgne remont ja vajadusel detailide vahetus on täitja kohustus ja toimub täitja kulul. Inventari täieliku hävimise korral kuulub see mahakandmisele, mille kohta koostatakse akt; jalgteede heakorratööde teostamisel tagada liiklusohutus, teavitada tellijat kirjalikult liiklustakistustest ja ohtlikest olukordadest; teenuse osutamiseks vajaliku liikluskorralduse ja infoteenuse kulud katab täitja; mittekontrollitavate või vaidlustatavate tööde (väetamine, jne) teostamisest teavitada tellijat vähemalt üks päev ette;

6 täitja peab olema valmis tagama töökorralduse ja tööriistad tellija poolt saadetud töötutele ja õpilasmalevlastele ning kevadistel koristustalgutel osalejatele; täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses; vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses; juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel mõnda teist ettevõtet, peab kasutatav ettevõte omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga; kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud; täitja ja alltäitja poolt käesolevas riigihanke täitmisel heakorratöödeks kasutatavatest masinatest peab vähemalt 50 % vastama EURO 3 (müratase, kahjulike ainete sisaldus heitgaasides) ohutusnõuetel; hankedokumentide lisades 1 ja 2 ning haljaslade passides toodud mahud vastavad Tallinna Keskkonnaameti poolt tellitud Haljastuse infosüsteemi andmetele. Haljastuse infosüsteemi ja tegelike mahtude erinevuse korral tuleb teenus teha vastavalt tegelikele mahtudele. 5 SELGITUSTE SAAMISE KORD 5.1 Igal hankemenetluses osaleval isikul ja huvitatud isikul, kellel on vastaval hetkel võimalik selles hankemenetluses osaleda, on õigus saada selgitusi ja lisateavet hanketeate ja hankedokumentide kohta. Selgitusi ja/või lisateavet võib küsida kirjalikult e-posti teel (RHS 56 lg 1) Hankija kontaktisik on Kunnar Korsten. 5.2 Hankija vastused koos küsimustega edastatakse üheaegselt kõigile selgitusi või lisateavet küsinud isikutele, kõigile pakkujatele ja hankedokumendid saanud huvitatud isikutele kirjalikult e-posti teel või riigihangete registri vahendusel 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates (RHS 56 lg 2). 5.3 Hankija võib nõuda pakkujalt selgitusi, andmeid või dokumente tema kvalifikatsiooni kontrollimiseks või pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nii hankija nõue kui ka pakkuja selgitused peavad olema allkirjastatud digitaalselt ning pakkuja on kohustatud nõutava teabe esitama kolme (3) tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates (RHS 56 lg 3). 5.4 Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Nõudmine ja selgitused peavad olema allkirjastatud digitaalselt. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates e-posti teel (RHS 48 lg 1). 5.5 Hankija ja Pakkuja on kohustatud omavahelise kirjavahetuse korral saatma teisele poolele kirja kätte saamise kinnituse. 6 NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND 6.1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja (lisada volikiri) hankedokumentide lisa 3 vormi kohast kirjalikku taotlust riigihankes osalemiseks. Taotlus peab sisaldama: pakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste ülevõtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise; pakkuja kinnitust hankelepingu täitmiseks vajaliku intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta. 6.2 Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hankedokumentides määratud pakkumuse

7 7 jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS 43 lg 1). Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS 45 lg 1). 6.3 Pakkumus peab sisaldama tõendust pakkumuse tagatise 2000 (kaks tuhat) EUR olemasolu kohta. Tagatise olemasolu saab tõendada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või nimetatud rahasumma deponeerimisega Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole nr AS SEB Pangas, viitenumber: Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS 43 lg 1). Tagatist ei tagastata pakkujale kui ta võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub lepingut sõlmimast (RHS 34 lg 5 ja 53 lg 4). 6.4 Pakkumus peab sisaldama ühikuhindasid ja maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga (kolm) kohta pärast koma hankedokumentide lisa 4 vormi kohaselt. 6.5 Lisa 4 vormi alusel esitatava riigihanke maksumuse ja ühikuhindade tabeli iga rida peab olema täidetud, selles ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi. Tabelis ei tohi olla täitmata kohti. 6.6 Pakkuja esitatud teenuse osutamise ühikhinnad lisa 4 alusel ja nendest lähtuvalt esitatud pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki riigihanke hankedokumentides kirjeldatud teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. 6.7 Pakkumuse ühikuhinnad (lisa 4) on lõplikud ja kehtivad kogu kolme aasta pikkuse lepinguperioodi jooksul. 6.8 Pakkumuse maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks ning kehtib kogu lepinguperioodi jooksul. 6.9 Hankijal on õigus vähendada või suurendada lepingulise teenuse mahtu ulatuses, mis ei ole suurem 12% lepingu rahalisest aastamahust Pakkuja koostatud ja esitatud kinnitustel, tõendustel ja muudel dokumentidel peavad olema pakkuja rekvisiidid ja need dokumendid peab olema allkirjastanud pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (lisada volikiri) Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vannutatud tõlgi kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema klambriga ühendatud. Erandiks on reklaamprospektide ja muude reklaamdokumentide koopiad, mis võivad olla võõrkeelsed Pakkumus peab olema vormistatud punktis 7 nõutud struktuuri kohaselt, trükitult ja köidetult, sellel peab olema tiitelleht ja sisukord, kõik lehed peavad olema nummerdatud ja pakkumuse allkirjastaja poolt viseeritud Pakkumuse originaal peab olema suletud pakendisse, mis sisaldab kõiki nõutud dokumente, sh eraldi köidetud pakkumust ja eraldi köidetud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist tõendavaid dokumente koos pakkuja kvalifitseerimisdokumentidega Kinnisel pakkumuse pakendil peab olema järgmine tekst: Pirita Linnaosa Valitsus, Merivälja tee 24 II korrus, tuba 202; Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus (viitenumber ); Pakkuja nimi, registrikood, aadress; MITTE AVADA ENNE kella Nii pakkumuse ühtse pakendi sees asetseval eraldi köidetud pakkumusel kui ka eraldi köidetud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist tõendavatel dokumentidel ja kvalifitseerimisdokumentidel peab olema tiitelleht ja sisukord ning mõlemad peavad olema märgistatud hankedokumentides sätestatud nõuete kohaselt Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi hankija ei hüvita; 6.17 Pakkujal pole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene hanketeatest ja/või hankedokumentidest ning nende lisadest Kui hankija esitatud nõuded või tähtajad erinevad hanketeates (registri vorm) ja hankedokumentides esitatust, tuleb lähtuda hanketeatest. 7 PAKKUMUSE STRUKTUUR Pakkumus tuleb esitada järgmise struktuuri alusel:

8 8 7.1 pakkumuse tagatise olemasolu tõendus pakendis köitmata kujul; 7.2 tiitelleht; 7.3 sisukord; 7.4 hankedokumentide lisa 3 vormi kohane taotlus riigihankes osalemiseks koos pakkuja andmetega. Pakkuja volitatud esindajal lisada taotlusele volikiri esindusõiguse kohta; 7.5 hankedokumentide lisa 4 pakkumuse ühikhinnad ja pakkumuse maksumuse vorm ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga; 7.6 hankedokumentide lisa 5 vormi kohane kinnitus allhankelepingute sõlmimise kohta või lisa 6 vormi kohane kinnitus allhankelepingute mittesõlmimise kohta; 7.7 kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse koha lisa 7 vormi kohaselt (kui esitatakse ühispakkumus); 7.8 hankedokumentide lisa 8 vormi kohane kinnitus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta; 7.9 hankedokumendis nõutud muud kinnitused ja lisad. 8 PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE 8.1 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 14. maiks 2012 kell Pakkumusi võetakse vastu tööpäevadel kell kuni ja kuni 16.00, pakkumuste esitamise tähtpäeval 14. mail 2012 kell kuni Pakkumused esitatakse aadressil Merivälja tee 24, II korrus tuba Kinnine pakkumuse pakend antakse hankija esindajale Elge Lind või Luule Jürisson üle käest kätte või edastatakse tähitult posti teel ning see peab olema hankijale laekunud enne pakkumuste esitamise tähtpäeva. Hankija ei vastuta postiteenuse toimimise eest. 8.3 Pakkuja nõudmise korral esitab hankija talle pakkumuse kättesaamise kohta kinnituse, milles on märgitud riigihanke nimetus ja viitenumber, pakkuja andmed, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning vastuvõtja andmed. Pakkumuse pakendile peab olema kantud pakkumuse kättesaamise kuupäev, kellaaeg ja pakkumuse edastamise viis ning pakendil peab olema vastuvõtja allkiri. 8.4 Pakkuja võib oma pakkumuse tagasi võtta või esitada uue(d) pakkumuse(d) kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani. Uue pakkumuse esitamisega ei muutu tema varem esitatud pakkumus(ed) kehtetuks, va juhul, kui pakkuja teavitab hankijat selle/nende tagasivõtmisest (RHS 44 lg-d 2 ja 3). 8.5 Pakkumuste esitamise tähtpäevaks esitatud ja nõuetekohaselt suletud (puuduvad avamisjäljed) pakkumused avatakse 14. mail 2012, kell Pirita Linnaosa Valitsuses, Merivälja tee 24 II korruse halduskogu saalis riigihanke komisjoni poolt. 8.6 Pakkumuste avamisel: kontrollitakse esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentide punktis 7 esitatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule; tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkumuste maksumused; tehakse teatavaks hanketeates nõutud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist tõendavate dokumentide ja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentide olemasolu, kontrollimata nende komplektsust ja vastavust nõutule; koostatakse pakkumuste avamise protokoll. 8.7 Pakkumuste avamise protokolli kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused. Protokolli märgitakse, millised esitatud pakkumused ei vastanud hankedokumentide punktis 7 nõutud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule, ning nimetatakse nende mittevastavuse põhjused. Pakkumuste avamise protokolli tehakse märge hanketeates nõutud ja pakkumusest eraldi köidetud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist tõendavate dokumentide ja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentide olemasolu kohta, kontrollimata nende komplektsust ja vastavust nõutule. 8.8 Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva hankijale laekunud pakkumusi ei avata ja need tagastatakse pakkujatele tähitult posti teel või allkirja vastu.

9 9 8.9 Pakkuja seadusjärgsetel või volitatud esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkujate esindajad peavad enne pakkumuste avamist esitama isikut tõendava ja esindusõigust tõendava dokumendi. Pakkujate esindajate andmed kantakse registreerimislehele Pakkumuste avamise protokolli koopia esitatakse kõigile pakkujatele 5 tööpäeva jooksul koos teatega pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta või otsuse kohta, mis on hankemenetluse lõppemise aluseks (RHS 46 lg 3 ja 54 lg 4). 9 PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 9.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või hankedokumentides ning nende lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. 9.2 Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtajaks esitanud nõutud selgitust (RHS 48). 9.3 Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel: kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS 49 lg 1 p 1); kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust (RHS 49 lg 1 p 2); riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke realiseerimise võimatuks; on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt hankijalt eeldada, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks; kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta väljastatakse pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 10 PAKKUMUSTE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMIDE RAKENDAMINE 10.1 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind. Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse (RHS 50 lg 3). Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende pakkumuste hulgast eduka pakkumuse valimisel madalaimat III hooldusklassi muru niitmise teenuse ühiku hinda (Lisa 4). 11 MAKSETINGIMUSED 11.1 Täitjale tasutakse teenuse osutamise eest igakuiselt pärast teenuse osutamise akti tellijapoolset aktsepteerimist ja kahepoolset allkirjastamist Täitja esitab tellijale teenuse osutamise akti alusel arve, mille tellija kohustub tasuma 21 tööpäeva jooksul selle esitamise päevast alates. 12 LEPINGU TINGIMUSED 12.1 Lepingu täitmise käigus garanteerib täitja oma tegevuse vastavuse kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Allhangete võtmisel lepingujärgsetel töödel kannab täitja tellija ees täielikku vastutust kvaliteetsete ning tähtaegsete allhanketööde valmimise eest Hankedokumendid, nende muudatused, hankija selgitused pakkujate päringutele ja edukaks tunnistatud pakkumus on lepingu lahutamatud osad Lepingu sisu peab vastama pakkumuse kutse dokumentides ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud tingimustele Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib põhjendatud vajadus asendada eduka pakkuja pakkumuses esitatud vastutavad isikud, peavad asendajad olema vähemalt sama kvalifikatsiooniga ja hankijaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud.

10 Töövõtuleping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni (3)kolm aastat; 12.7 Tellijast sõltumatutel põhjustel on tellijal õigus suurendada või vähendada lepingu mahtusid lähtudes linnaeelarve vahendite muutustest ja/või hoolduspindade lisandumisest ja/või eriolukordadest, kuni 12% ulatuses. Täiendavate tööde teostamise aluseks on eduka täitja pakutud Pirita linnaosa haljasalade hoolduse ühe aasta mahud hankedokumentide lisa 4 kohaselt Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja süül ei sõlmita ühe kuu jooksul lepingut alates riigihanke teate väljasaatmise kuupäevast, kohustub ta hankijale maksma trahvi (kakskümmend tuhat) EUR Täitjal peab lepinguperioodiks ( kuni ) olema sõlmitud kehtiv vastutuskindlustusleping vähemalt (viisteist tuhat) EUR, vastasel korral tellija ei ole kohustatud täitjaga lepingut sõlmima Täitja poolt lepingu täitmiseks vajalike lubade ja litsentside pikendamata jätmine on lepingu lõpetamise aluseks Pretensioonid mittenõuetekohase töö kohta esitab tellija täitjale telefoni või e-posti teel. Töövõtja on kohustatud viima mittenõuetekohase töö omal kulul nõuetega vastavusse tellija poolt etteantud tähtajaks Juhul, kui täitja ei vii mittenõuetekohaselt tehtud tööd tellija poolt etteantud tähtaja jooksul nõuetega vastavusse, on tellijal õigus tellida nende tööde teostamine täitja kulul teistelt teenuse osutajatelt ning nõuda täitjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist. Täitja on kohustatud töö tegemiseks tehtud kulutused hüvitama Tellija võib iga teenuse kvaliteedi kontrollimise protokolli alusel (Lisa 13), kus on fikseeritud teenuse lepingu nõuetele mitterahuldav täitmine, vähendada vastava kuu lepingulist maksumust kuni 10% Tellija võib lepingu lõpetada vähemalt 7 (seitsme) päevase etteütlemistähtajaga, kui täitjale on koostatud hooldusteenuse teostamise kohta 3 (kolm) mitte rahuldavat kvaliteedi kontrollimise protokolli (Lisa 13) kuus või on koostatud 6 (kuus) mitterahuldavat protokolli kalendriaasta jooksul. Samuti võib tellija lepingu lõpetada kui täitjale on koostatud vastavalt punktile 4 teenuse mitte rahuldava teostamise kohta kvaliteedi kontrollimise protokoll ühe ja sama rikkumise kohta vähemalt 2 (kahel) järjestikusel korral ning täitja ei ole puudusi likvideerinud tellija poolt antud tähtajaks. Lepingu lõpetamisel nimetatud põhjustel Juhul, kui tellija ei tasu täitja poolt esitatud arvet õigeaegselt, on täitjal õigus nõuda viivist 0,025 % võlgnevusest iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse likvideerimiseni Juhul, kui tellijapoolne lepingutingimuste täitmatajätmine ei võimalda täitjal täita oma kohustusi, teatab täitja sellest kirjalikult tellijale. Täitjal on õigus nõuda tellijalt välja temapoolsest lepingutingimuste täitmatajätmisest tulenenud täiendavad kulutused Kui eelmises punktis kirjeldatud juhtum on aset leidnud rohkem kui 3 korral lepingu kehtivuse aja jooksul, on täitjal õigus ühepoolselt leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi 1 kuu maksumuse ulatuses Täitja võib lepingust tulenevad kohustused anda üle kolmandale isikule üksnes tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Eeltoodu kehtib ka siis, kui lepingu või selles kokku lepitud õiguste ning kohustuste kolmandale isikule üleandmine toimub täitja poolt ettevõtte üleandmise tulemusena Tellijal on õigus keelduda lepingu üleandmisest, kui lepingu või ettevõtte omandajal puudub täitjaga vähemalt samaväärne ettevalmistus ja teenuse osutamise kogemus, mis tagaks lepingu eesmärgi saavutamise ja lepingu tingimuste vähemalt samaväärse täitmise. Lepingut ülevõttev firma peab vastama hankedokumentides nõutud tingimustele Kui täitja annab lepingu üle ilma tellija nõusolekuta, on tellijal õigus leping ühepoolselt üles öelda ning täitja on kohustatud hüvitama tellijale tekkinud kahju (s.o muuhulgas kulutused, mis tekivad tellijal uue teenuse osutaja leidmisel) ning tasuma tellijale tema nõudmisel leppetrahvi (kakskümmend tuhat) eurot. 13 LISAD Lisa 1. Pirita linnaosa haljastuse riigihanke objektid (eraldi lehel) Lisa 2. Pirita linnaosa haljasalade hooldus mahud (eraldi lehel)

11 11 Lisa 3. Pakkuja taotlus riigihankes osalemiseks Lisa 4. Pirita linnaosa haljasalade ühikhinnad ja pakkumuse maksumus (eraldi lehel) Lisa 5. Kinnituse vorm kavandavate allhankelepingute ja alltöövõtjate andmed ning kinnitus alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 6. Kinnituse vorm allhankelepingute mittesõlmimise kohta Lisa 7. Kinnituse vorm ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta Lisa 8. Kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 9. Vorm rahaliste vahendite ja haljaslade, parkide heakorratööde netokäibe kohta aastatel Lisa 10. Vorm vastutavate töötajate ja isikute olemasolu kohta Lisa 11. Vorm kasutatavate masinate, seadmete ja töövahendite kohta Lisa 12 Haljaslade, parkide heakorra- ja hooldustööde lepingud Lisa 13. Teenuse osutamise akt Lisa 14. Teenuse kvaliteedi kontrollimise protokolli vorm Lisa 15. Leping Haljasalade passid (eraldi lehel) Hankija esindaja Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

12 12 Lisa 3 Riigihankes Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus taotluse vorm riigihankes osalemiseks (hankedokumentide juurde) Pakkuja taotlus riigihankes osalemiseks (esitatud pakkumuse koosseisus) Hankija nimi Riigihanke nimetus (viitenumber ) Oleme tutvunud riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus hanketeate, hankedokumentide ja nende lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool. Pakkuja andmed Pakkuja nimi Registrikood Aadress Kontaktisik ja tema andmed Telefon E-posti aadress Faks Kodulehekülje aadress (kui on olemas) Kinnitame, et tagame hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õigusi. Kinnitame, et meie pakkumus on jõus päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

13 13 Lisa 5 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus kinnituse vorm allhankelepingute sõlmimise kohta (hankedokumentide juurde) Hankija nimi Riigihanke nimetus (viitenumber ) Pakkuja kavandatavate allhankelepingute ja alltöövõtjate andmed ning kinnitus alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta (esitatud pakkumuse koosseisus) 1. Alljärgnevalt esitame andmed kavandatavate allhankelepingute osa suuruse ja iseloomu kohta koos vahetult hankelepingu täitmises osalevate alltöövõtjate nimedega (Riigihangete seaduse 31 lg 2 p 9). Jrk nr Alltöövõtja nimi Äriregistri registreeringu number Allhankelepingu (teenuse nimetus) iseloom Allhankelepingu osa suurus hankelepingu mahust (protsentides) 2. Kinnitame, et punktis 1 esitatud tabelis allhankelepingute alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduse 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused (Riigihangete seaduse 38 lg 4). 3. Kinnitame, et kaasame hankelepingu mahust olulise osa täitmisel punktis 1 esitatud tabelis nimetamata alltöövõtjaid üksnes hankija kirjalikul nõusolekul, kui hankijale on nende hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta esitatud kirjalik kinnitus (Riigihangete seaduse 31 lg 2 p 9). Pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

14 14 Lisa 6 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus kinnituse vorm allhankelepingute mittesõlmimise kohta (hankedokumentide juurde) Hankija nimi Riigihanke nimetus (viitenumber ) Pakkuja kinnitus allhankelepingute mittesõlmimise kohta (esitatud pakkumuse koosseisus) Kinnitame, et ei kavatse sõlmida riigihanke Pirita linnaosa haljaslade aastaringne hooldus hankelepingu täitmisel allhankelepinguid. Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

15 15 Lisa 7 Riigihankes Pirita linnaosahaljasalade aastaringne hooldus kinnituse vorm ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta (hankedokumentide juurde) Hankija nimi Riigihanke nimetus (viitenumber ) Ühispakkuja kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta (esitatud pakkumuse koosseisus) Kinnitame, et ühispakkujad [ühispakkuja nimi ja registrikood], [ühispakkuja nimi ja registrikood] vastutavad solidaarselt riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus hankelepingu täitmise eest. Ühispakkujate volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

16 16 Lisa 8 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta (hankedokumentide juurde) Hankija nimi Riigihanke nimetus (viitenumber ) Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta (esitatud hanketeate punktis III.2) riigihankes osalemiseks nõutud dokumentide koosseisus) 1. Kinnitame, et meid ega meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise, kelmuse ega ametialaste ja rahapesualaste ning maksualaste süütegude toimepanemise eest, meie kohta ei ole karistusregistris kehtivaid karistusandmeid karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi õigusaktide alusel (riigihangete seaduse 38 lg 1 p 1). 2. Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (riigihangete seaduse 38 lg 1 p 2). 3. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (riigihangete seaduse 38 lg 1 p 3). Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

17 17 Lisa 9 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus rahaliste vahendite olemasolu kohta (kvalifitseerimise tingimuste vorm) RAHALISED VAHENDID JA HALJASALADE, PARKIDE HEAKORRA- JA HOOLDUSTÖÖDE NETOKÄIVE Tellija nimi: Pirita Linnaosa Valitsus Riigihanke nimetus ja viitenumber: Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus Viitenumber Kinnitame, et omame kõiki rahalisi vahendeid või meil on võimalus neid saada Riigihankes nimetatud tööde teostamiseks. Meie kolme eelneva majandusaasta (2009, 2010 ja 2011) netokäive haljasalade ja parkide heakorra- ja hooldustööde osas oli järgmine: Jrk. nr. Töö nimetus, aadress Töö Tellija Töö tegemise periood (aastad) Sealhulgas maksumus käibemaksuta (EUR) maksumus käibemaksuta (EUR) maksumus käibemaksuta (EUR) KOKKU Märkused: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

18 18 Lisa 10 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus andmed vastutavate töötajate kohta (kvalifitseerimise tingimuste vorm) ANDMED TÖÖTAJATE JA VASTUTAVATE ISIKUTE KOHTA Tellija nimi: Pirita Linnaosa Valitsus Riigihanke nimetus ja viitenumber: Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus Viitenumber Kinnitame, et meil on Riigihanke täitmiseks kasutada alljärgnevad täistööajaga spetsialistid ja teenuste osutamise eest vastutavad isikud, kes omavad järgmist kvalifikatsiooni : Meie vastutavate isikute andmed on järgmised: Ameti nimetus Nimi Isiku ja pakkuja vahelise töölepingu jõustumise aeg Töökohad ja töötamise aeg haljasalade ja parkide hoolduse alal Haridus, eriharidus, kutse Personaalse tegevusloa, kooli tunnistuse, kutsetunnistuse nr Firmas peavad olema kindlasti järgmise kvalifikatsiooniga töötajad: Puuhooldustööde tegija - Arboristi kutsetunnistusega spetsialist; Kvaliteedikontrolli eest vastutaval töötajal peab olema haljastuse ettevalmistusega kvalifikatsioon (kes on omandanud aianduse, aedniku, maastikuarhitektuuri, maastikuehituse, agronoomia, aiamaastikukujundaja kutse-või kõrghariduse) ja vähemalt 3-kolme (kolme) aastane töökogemus haljastustööde juhtimisel. Lisame CV-d ja kutseoskust ning töökogemust tõendavate dokumentide koopiad ülalesitatud teenuste osutamise eest vastutavate spetsialistide kohta. Kinnitus, et meie täistööajaga töötajate, juhatuse liikmete ja muul lepingulisel alusel ettevõttes tööd tegevate isikute arv oli aastal... inimest, aastal... inimest, aastal... inimest. Märkused: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

19 19 Lisa 11 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus kasutatavad masinad, seadmed ja töövahendid (kvalifitseerimise tingimuste juurde) KASUTATAVAD MASINAD, SEADMED JA TÖÖVAHENDID Tellija nimi: Pirita Linnaosa Valitsus Riigihanke nimetus ja viitenumber: Pirita haljasalade aastaringne hooldus Viitenumber Kinnitame, et saame kasutada alltoodud masinaid ja seadmeid (k.a allhankija(te) tehnika) Riigihankes nimetatud tööde teostamiseks ning et loetletud masinad tagavad teenuse nõuetekohase ja kvaliteetse pakkumuse: Masina mark Masina väljalaske aasta Lisaseadmed Teostatav tööliik Masina registreerimisnumber* Omandivorm Andmed tuleb esitada eelkõige järgmiste masinaliikide kohta: 1. murutraktorid; 2. süvakonteinerite tühjendamiseks vajalik tehnika; 3. muud teenuse nõuetekohast osutamist tagavad masinad ja seadmed. Märkused: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

20 20 Lisa 12 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus Haljasalade, parkide heakorra- ja hooldustööde lepingud (kvalifitseerimise tingimuste vorm) HALJASALADE, PARKIDE HEAKORRA- JA HOOLDUSTÖÖDE LEPINGUD Tellija nimi: Pirita Linnaosa Valitsus Riigihanke nimetus ja viitenumber: Pirita linnaosa tänavate aastaringne hooldus Viitenumber Kinnitame, et oleme täitnud nõuetekohaselt kõik aastateks sõlmitud haljasalade ja parkide hooldustööde lepingud Oleme aastateks sõlminud vähemalt kolm haljasalade, parkide heakorra-ja hooldustööde lepingut, millede maksumus on igaüks vähemalt eurot (käibemaksuta). Nr Lepingu sõlmimise lõppemise kuupäev ja Haljasalade ja parkide hooldustööde kirjeldus Haljasalade ja parkide hooldustööde maksumus (EUR) Lepingu maksumus km-ta (EUR) Tellija Esindaja nimi, kontakttelefon ja meiliaadress Anname tellijale õiguse teha teistele lepingupooltele järelepärimisi lepingute nõuetekohase täitmise tuvastamiseks. Märkused: Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta) Nimi Ametinimetus Allkiri

21 21 Lisa 13 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus teenuse osutamise akt (hankedokumentide juurde) TEENUSE OSUTAMISE AKT Teenuse teostamise aeg allkirjastatud töölepingu nr... juurde Teenuse liik Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus Ühes kuus osutatud teenuste nimekiri Ühes kuus osutatud teenuste mahud Lepingujärgsed arvestuslikud teenuste maksumused (ilma 20%) Ühe kuu maksumus kokku ilma 20%-ta: Käibemaks 20 %: Ühe kuu maksumus kokku: Ühes kuus koostatud teenuse kvaliteedi kontrollimise protokollide arv (täidab tellija) Teenuse kvaliteedi kontrollimise protokollide alusel kuu maksumuse vähendamise protsent (täidab tellija) Kuulub tasumisele (EUR) (täidab tellija) Märkused:

22 22 Lisa 14 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus teenuse kvaliteedi kontrollimise protokolli vorm (hankedokumentide juurde) TEENUSE KVALITEEDI KONTROLLIMISE PROTOKOLLI VORM allkirjastatud töölepingu nr...juurde Tellija: Pirita Linnaosa Valitsus Täitja:... Teenuse liik: Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus Fikseeriti järgmine olukord: Jrk Hooldatav objekt Olukord Märkused Kokkuvõte: (protokolli kokkuvõte, kavandatavad sanktsioonid, muud märkused) Tellija: Täitja: (ees- ja perekonnanimi, allkiri) (ees-, ja perekonnanimi, allkiri)

23 23 Lisa 15 Riigihanke Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus leping (hankedokumentide juurde) LEPING Tallinn 201 Pirita Linnaosa Valitsus (registrikood asukohaga Merivälja tee 24, Tallinn), (edaspidi tellija) keda esindab linnaosavanem, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt ja (registrikood asukohaga, ), (edaspidi täitja) keda esindab juhatuse liige, kes tegutseb põhikirja alusel, teiselt poolt, keda nimetatakse poolteks (edaspidi pooled), sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi leping): 1. LEPINGU DOKUMENDID 1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja järgmistest lisadest: lisa 1 Pirita linnaosa haljastuse riigihanke objektid 2 lehel; Pirita linnaosa haljaslade 26 passi 47 lehel lisa 2 Pirita linnaosa haljasalade hooldusmahud 2 lehel, lisa 3 teenuse osutamise akt 1 lehel; lisa 4 teenuse kvaliteedi kontrollimise protokolli vorm 1 lehel; lisa 5 riigihanke ( Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus viitenumber hankedokumendid.. lehel; lisa 6 poolt esitatud pakkumus.. lehel; lisa 7 teenuse rahaliste vahendite aastaringne planeerimine perioodiks LEPINGU OBJEKT 2.1. Lepingu objektiks on Pirita linnaosa haljasalade ja parkide aastaringne hooldamine tulenevalt riigihankest Pirita linnaosa haljasalade aastaringne hooldus (viitenumber ) Haljasalade ja parkide loetelu ning mahud on ära toodud lepingu lisas 1, lisas 2 ja 26 haljaslade passis Teenuse tellimise eesmärgiks on heakorra tagamine Pirita linnaosa haljasaladel ja parkides Heakorra- ja hooldustööde kirjeldused ja tingimused on toodud lepingu punktis 5; 2.5. Hankedokumendid, nende muudatused ja edukaks tunnistatud pakkumus on lepingu lahutamatud osad Teenuse osutamise asukoht on Tallinn, Pirita linnaosa Teenuse osutamisel peab pakkuja juhinduma järgmistest tehnilistest normidest ja standarditest, arvestades nende muudatusi ja uusi redaktsioone: Teeseadus; Liiklusseadus; Jäätmeseadus; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna Jäätmehoolduseeskiri ; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna linna heakorra eeskiri ; Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded ; Tallinna Linnavalitsuse määrus Tallinna linna haljastute hoolduse nõuded Tallinna Linnavalitsuse määrus Avalikule alale puude istutamise kord ; Tallinna Linnavolikogu määrus Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord ;

24 Muud asjakohased kehtivad õigusaktid, normid, standardid ja juhendid. 3. LEPINGU KEHTIVUSE AEG JA LÕPPEMINE 3.1. Lepingu kehtivuse ajaks on Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb peale täitja kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmist tellija ees, lepingu kehtivuse aja möödumisel või lepingu lõpetamisega tellija poolt. 4. LEPINGU SUMMA JA ARVELDUSTE KORD 4.1. Tellija tasub nimetatud teenuse eest vastavalt lisas 1 ja lisas 2 toodud mahtudele (m²) alljärgnevalt: haljasalade hooldus perioodil kuni (hooldatav pind m²) maksumusega ( ) eurot ilma käibemaksuta; haljasalade hooldus perioodil kuni (hooldatav pind m²) maksumusega ( ) eurot ilma käibemaksuta; haljasalade hooldus perioodil kuni (hooldatav pind m²) maksumusega ( ) eurot ilma käibemaksuta Lepingu objektiks oleva teenuse kolme (3) aasta maksumus kokku on ( ) eurot ilma käibemaksuta. Maksumus kokku koos käibemaksuga on ( ) eurot Tellija tasub teenuse eest tegelikult tehtud mahtude järgi punktis 4.1 esitatud maksumuste alusel kooskõlas punktis sätestatuga Täitjale tasutakse teenuse osutamise eest igakuiselt pärast teenuse osutamise akti tellijapoolset aktsepteerimist ja kahepoolset allkirjastamist Täitja esitab tellijale teenuse osutamise akti alusel arve, mille tellija kohustub tasuma 21 tööpäeva jooksul selle esitamise päevast alates Tellijast sõltumatutel põhjustel on tellijal õigus suurendada või vähendada lepingu mahtusid lähtudes linnaeelarve vahendite muutustest ja/või hoolduspindade lisandumisest ja/või eriolukordadest, kuni 12% ulatuses. Täiendavate tööde teostamise aluseks on eduka täitja pakutud Pirita linnaosa haljasalade hoolduse ühe aasta mahud hankedokumentide lisa 4 kohaselt. 5. TÄITJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED: 5.1. Täitjal on õigus saada teenuse eest tasu lepingu tingimuste kohaselt Lepingu täitmise käigus garanteerib täitja oma tegevuse vastavuse kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Allhangete võtmisel lepingujärgsetel töödel kannab täitja tellija ees täielikku vastutust kvaliteetsete ning tähtaegsete allhanketööde valmimise eest Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib põhjendatud vajadus asendada edukas täitja pakkumuses esitatud võtmeisikud, peavad asendajad olema vähemalt sama kvalifikatsiooniga ja tellijaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud Pretensioonid mittenõuetekohase töö kohta esitab tellija täitjale e-posti või telefoni teel. Töövõtja on kohustatud viima mittenõuetekohase töö omal kulul nõuetega vastavusse tellija poolt etteantud tähtajaks Juhul, kui täitja ei vii mittenõuetekohaselt tehtud tööd tellija poolt etteantud tähtaja jooksul nõuetega vastavusse, on tellijal õigus tellida nende tööde teostamine täitja kulul teistelt teenuse osutajatelt ning nõuda täitjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist. Täitja on kohustatud töö tegemiseks tehtud kulutused hüvitama.

25 Täitjal peab lepinguperioodiks ( kuni ) olema sõlmitud kehtiv vastutuskindlustusleping vähemalt (viisteist tuhat) EUR, vastasel korral tellija ei ole kohustatud täitjaga lepingut sõlmima Täitja poolt lepingu täitmiseks vajalike lubade ja litsentside pikendamata jätmine on lepingu lõpetamise aluseks Juhul, kui tellija ei tasu täitja poolt esitatud arvet õigeaegselt, on täitjal õigus nõuda viivist 0,025 % võlgnevusest iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse likvideerimiseni Juhul, kui tellijapoolne lepingutingimuste täitmatajätmine ei võimalda täitjal täita oma kohustusi, teatab täitja sellest kirjalikult tellijale. Täitjal on õigus nõuda tellijalt välja temapoolsest lepingutingimuste täitmatajätmisest tulenenud täiendavad kulutused Kui punktis 5.8 kirjeldatud juhtum on aset leidnud rohkem kui 3 korral lepingu kehtivuse aja jooksul, on täitjal õigus ühepoolselt leping üles öelda ja nõuda leppetrahvi 1 kuu maksumuse ulatuses Täitja võib lepingust tulenevad kohustused anda üle kolmandale isikule üksnes tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Eeltoodu kehtib ka siis, kui lepingu või selles kokku lepitud õiguste ning kohustuste kolmandale isikule üleandmine toimub täitja poolt ettevõtte üleandmise tulemusena Riigihanke esemeks olevate Pirita linnaosa haljasalade ja parkide hooldus peab vastama vähemalt käesolevas peatükis kirjeldatud nõuetele Heakorratööde üldtingimused: täitja peab tegema haljasalade hooldustöid agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti, vastavalt Tallinna linna haljastute hoolduse nõuetele ning vastavalt pakkumise kutse nõuetele; kevadine suurpuhastus teostatakse I hooldusklassi haljasaladel 2 korda aastas (aprillis 1 ja mais 1); kevadine suurpuhastus teostatakse II hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (mais); kevadine suurpuhastust teostatakse III ja IV hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (mais); sügisene suurpuhastus teostatakse I hooldusklassi haljasaladel 3 korda aastas (septembris 2 ja oktoobris 1 kord); Sügisene suurpuhastus teostatakse II hooldusklassi haljasaladel 2 korda aastas (septembris 1 kord ja oktoobris 1 kord); sügisene suurpuhastust teostatakse III hooldusklassi haljasaladel 1 kord aastas (oktoobris); I hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 20 korda aastas (mais 2, juunis 4, juulis 4, augustis 4, septembris 4, oktoobris 2). Maksimaalne muru kõrgus kasvuperioodi jooksul 7 cm. Niita nii sageli, et niitmisjääke ei tekiks, nähtavad niitmisjäägid kokku korjata ja ära vedada; II hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 12 korda aastas (mais 1, juunis 3, juulis 3, augustis 3, septembris 2). Maksimaalne muru kõrgus kasvuperioodi jooksul 10 cm. Nähtavad niitmisjäägid tuleb kokku rehitseda ja ära vedada; III hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 4 korda aastas (juunis 1, juulis 1, augustis 1, septembris 1). Maksimaalne muru kõrgus kogu kasvuperioodi jooksul kuni 15 cm; IV hooldusklassi haljasalasid tuleb niita 1 kord aastas (augustis 1); I hooldusklassi haljasalasid tuleb koristada (k.a. voolu- ja seisuveekogud) aastaringselt iga päev. Olmepraht ja pargijäätmed tuleb kokku korjata ja ära vedada; II hooldusklassi haljasalasid (k.a. voolu- ja seisuveekogud) tuleb koristada 164 korda aastas 5 korda nädalas (aprillis, mais, juunis, juulis, augustis, septembris, oktoobris) ja 2 korda nädalas (novembris, detsembris,

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI TEoSTAMINE,. PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL Narva 28

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem