Labisoit 2004 aruanne.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Labisoit 2004 aruanne.doc"

Väljavõte

1 INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004

2 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate vältel teostatud uuringuid mootorsõidukite läbisõidu hindamiseks a. aasta mootorsõidukite läbisõidu hindamiseks oli vajalik läbi viia järjekordne ankeetküsitlus, mille põhieesmärgiks oli koguda lähteandmeid mootorsõidukite läbisõidu parameetrite leidmiseks. Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine. Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitlusel viidi läbi järgmised tööd: - analüüsiti mootorsõidukite läbisõidu küsitlusuuringu üldist metoodikat, mis sisaldas varasemate ja teostatud uuringu (küsitluse) eesmärke ja ülesandeid, ettepanekuid nende täitmiseks, valimi ja küsitlusankeedi koostamise põhimõtteid; - hinnati kriitiliselt varasemate uuringute positiivseid ja negatiivseid külgi ning kaaluti põhimõtteliselt uue metoodika rakendatavaust antud ülesande täitmiseks; - korrigeeriti mootorsõidukite läbisõidu ankeetküsitluse metoodikat; - viidi läbi täiemahuline ankeetküsitlus. Uuringu läbiviimisel oli oluline tagada kahte põhilist nõuet uuringu usaldusväärsust ja võimalust võrrelda erineval ajal tehtud uuringute tulemusi, hindamaks saadud parameetrite trende. Teostatud uuringu metoodika on kooskõlas mootorsõidukite läbisõidu hindamise üldise metoodikaga, mille on välja töötanud Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut. Varasemate ankeetküsitluse tulemuste kriitiline analüüs aastal viidi küsitlus läbi kokku 14 ülevaatuspunktis, kus vastused saadi 2223 sõiduki kohta, 1999.aastal- 15 ülevaatuspunktis ja vastuseid laekus 2367 sõiduki kohta aastal saadi vastuseid 14 ülevaatuspunktist ja andmed olid kasutatavad 1579 sõiduki kohta aastal saadi vastuseid 18 ülevaatuspunktist ja vastuseid laekus 1903 sõiduki kohta. Lisaks sellele kasutati liikluskäitumise monitooringu käigus tehtud anketeerimise tulemusi autode aastase keskmise läbisõidu osas. Selle uuringu käigus saadud sõidukite arvuks oli 225. Anketeeritud sõidukeid oli viimase aastaga võrreldes mõnevõrra rohkem. Sõidukite üldarv, mille põhjal on uuringu järeldused tehtud oli aastal 2128 ja 2002.aastal aastal laekus ankeete 1201 ja need hõlmasid andmeid 1583 sõiduki kohta üle Eesti. Kuigi Eestis on käivitamisel keskne tehnoülevaatuste andmebaas, mis võimaldaks tulevikus ankeetküsitluse läbiviimisest loobuda ja kasutada selle asemel andmebaasist saadavaid andmeid, ei osutuks see tänasel ajal veel täielikult võimalikuks. Käesolevaks hetkeks on andmed ühe konkreetse mootorsõiduki kohta saadaval vaid sel juhul, kui: 1. tehnoülevaatuse teostaja peab andmebaasi; 2. sõidukiomanik või haldaja on kahel järjestikusel aastal kasutanud ühte ja sama tehnoülevaatuse punkti. Seetõttu ei ole nimetatud andmebaasi andmete kasutamine täna veel võimalik ja ka lähitulevikus saab seda tõenäoliselt kasutada vaid täiendavalt teostatavale ankeetküsitlusele. Tulevikus, kui täielikult rakendub keskne andmebaas on see probleem mõistagi osaliselt või täielikult kõrvaldatav. Seega on varasemate, tehnoülevaatuspunktide abil teostatud ankeetküsitluste peamised probleemid olnud alljärgnevad:

3 - Kuigi erinevatesse maakondadesse saadetavate ankeetide arvu aluseks on võetud eeldatav liiklusmahu jagunemine maakondade vahel, ei saa ankeetide erineva tagastatuse tõttu tulemus garanteerida samasugust esinduslikkust. - Erinevate alltöövõtjate (tehnoülevaatuspunkte haldavate ettevõtete) suhtumine ankeetküsitluse läbiviimisse on erinev, kuid igal aastal on tekkinud enam probleeme mõnede alltöövõtjatega, kes sageli peavad sellist tööd täiendavaks koormaks, ei suhtu sellesse piisava tõsidusega, jätavad ankeetküsitluse kas osaliselt või täielikult korraldamata ning teavitavad sellest väga hilja või üldse mitte. - Ka alltöövõtjatele makstav tasu ei ole neid stimuleeriv, samas kui ühe ankeedi täitmise eest makstava tasu olulist tõstmist ei saa pidada soovitavaks, kuna selle stimuleeriv mõju küsitluse läbiviimisele on kaheldav. Tundub, et tehnoülevaatuse läbiviimine ja sellega seonduv tegevus on oluliselt tulusam, kui lisaülesannete täitmine. Eriti on selline suhtumine domineeriv suuremates linnades, eelkõige Tallinnas. Olulist positiivset mõju antud probleemile ei ole andnud ka Autoregistrikeskuse toetus käesoleva uuringu läbiviimisele, kuna enamus tehnoülevaatusega tegelevaid ettevõtjaid on eraettevõtjad ja neile täiendavate kohustuste seadmine saab toimuda vaid vastastikuse kokkuleppe teel. - Üheks probleemiks on osutunud ka uute autode vähene esindatus valimis, kuna nende sõidukite sattumine valimisse on neile kehtestatud tehnoülevaatuse perioodi tõttu väikene. Samas on uute autode läbisõit suhteliselt suurem kui see on vanadel sõidukitel. - Sellest tulenevalt on varasematel aastatel peetud esinduslikkuse ja usaldusväärsuse tagamiseks vajalikuks lisada tehnoülevaatuspunktidest saadud ankeetidele ka muude uuringute käigus saadud tulemusi, tagamaks suurema valimi olemasolu. Samas on võimalik, et valimite täiendamine tekitab teatavaid vigu või kõrvalekaldeid tulemustes aastal rakendatud ankeetküsitluse metoodika Ülalmainitust johtuvalt tekkis käesoleva töö autoritel idee muuta põhimõtteliselt ankeetküsitluse korraldust ja teostada läbisõidu ankeetküsitlus tehnoülevaatuspunktide asemel koduküsitluse teel, kusjuures valimi jagunemine geograafiliselt vastab läbisõidu jagunemisele maakondade lõikes (eelmiste aastate tulemusel). Selle tulemusel on 2004.aastal läbi viidud ja 2003.aasta läbisõitu käsitleva ankeetküsitluse teostamisel vajalik mõista järgmisi momente: - põhimõtteliselt ei ole käesoleval aastal teostatud uuringu metoodikat oluliselt muudetud, kuna enamus küsimusi ankeedis on säilitatud. Peamine erinevus on vaid küsitleja isikus- varasema lisatööna ja põhiliselt peaaegu ettevalmistuseta tehnoülevaatuspunkti töötaja asemel viisid aastal küsitluse läbi ettevalmistatud ja varsema kogemusega küsitlejad; - ankeedi sisu muudatused on küll näiteks varem küsitletud (või õigemini täidetud) CO sisalduse osas, sest seda väärtust koduküsitluse tulemusel hankida pole võimalik. Samas on ankeeti lisatud küsimusi, mida saab uuringu aruande koostamisel kasutada (näiteks lisaks isiku poolt kasutatava sõiduki aastasele läbisõidule ka vastanud isiku enda poolt aasta jooksul autoroolis läbitud kilomeetrite arv ja tema mitmed isikuandmed (vanus, juhistaaž, haridus jms); - Kuna ankeetküsitluse läbiviimisel kasutati spetsiaalse ettevalmistusega anketeerijaid, kelle anketeerimistulemuste usaldusväärsus on oluliselt suurem kui varasematel aastatel kasutatud uuringu puhul, on võimalikud vead kergemini avastatavad ja ilmselged eksimused kõrvaldatavad. - On tõenäoline, et valimisse juhuslikkuse alusel sattunud isikute poolt kasutatavate sõidukite profiil võib mingil määral erineda eelneva aasta sõidukite profiilist, kuid ei ole põhjust arvata, et see oleks vähem- või mitteesinduslik või ebausaldusväärne, pigem vastupidi. - Tagastatud ankeetide arv vastab peaaegus 100%-liselt nende plaanitud jaotusele maakondade lõikes. Seega on ka tulemuste esinduslikkus kõrgem ja esindab paremini kogu Eesti juhtide profiili. Allärgnevalt saab tutvuda 2004 aasta ankeetküsitluse tulemustega, mis kajastuvad rohketes tabelites ning graafikutes.

4 2003. aasta ankeetküsitluse tulemused on järgnevad: Tabel aasta ankeetküsitluse tulemused. Maakond Ankeete Osakaal Harjumaa ,6% Hiiumaa 12 0,8% Ida-Virumaa 95 6,0% Jõgevamaa 48 3,0% Lääne- Virumaa 35 2,2% Põlvamaa 32 2,0% Pärnumaa ,0% Raplamaa 33 2,1% Saaremaa 3 0,2% Tartu 32 2,0% Tartumaa ,5% Viljandimaa 118 7,5% Võrumaa 129 8,1% KOKKU ,0% Tabel 1.2. Ankeetküsitluse tulemused automarkide kaupa. Keskmine Mark Valimis Osakaal Vanus Vl aasta Läbisõit FORD ,9% 11,6 1992, ,8 VW ,2% 9,1 1994, ,1 OPEL ,6% 11,8 1992, ,7 AUDI 114 7,2% 12,3 1991, ,7 LADA 102 6,4% 19,2 1984,8 7886,0 NISSAN 93 5,9% 7,9 1996, ,2 MAZDA 78 4,9% 9,3 1994, ,5 TOYOTA 78 4,9% 7,1 1996, ,1 BMW 62 3,9% 11,8 1992, ,5 HONDA 57 3,6% 7,6 1996, ,0 PEUGEOT 48 3,0% 4,0 2000, ,5 MITSUBISHI 36 2,3% 10,9 1993, ,3 CITROEN 35 2,2% 4,4 1999, ,7 VOLVO 35 2,2% 10,0 1994, ,9 MB 33 2,1% 9,9 1994, ,6 KIA 29 1,8% 3,9 2000, ,2 MOSKVITCH 25 1,6% 20,8 1983,2 3040,0 HYUNDAY 24 1,5% 5,9 1998, ,0 GAZ 17 1,1% 23,8 1980,2 2447,1 RENAULT 16 1,0% 5,5 1998, ,0 SEAT 16 1,0% 3,7 2000, ,0 ŠKODA 15 0,9% 4,0 2000, ,7 SUZUKI 13 0,8% 4,2 1999, ,6 FIAT 10 0,6% 9,7 1994, ,6 SCANIA 10 0,6% 9,1 1994, ,0 SAAB 9 0,6% 16,4 1987,6 9875,0 ZAZ 8 0,5% 30,8 1973,3 437,5 IZ 6 0,4% 16,0 1988,0 1400,0 CHRYSLER 4 0,3% 4,1 1999, ,0

5 DODGE 3 0,2% 13,3 1990, ,3 JEEP 3 0,2% 3,7 2000, ,0 SUBARU 3 0,2% 7,3 1996, ,0 VOLGA 3 0,2% 23,0 1981,0 2500,0 CADILLAC 2 0,1% 4,0 2000, ,0 CHEVROLET 2 0,1% 21,5 1982, ,0 DAEWOO 2 0,1% 3,0 2001, ,0 ALFAROMEO 1 0,1% 1,0 2003,0 6000,0 AVIA 1 0,1% ei tea ei tea 2000,0 BUICK 1 0,1% 18,0 1986, ,0 CZ 1 0,1% 43,0 1961,0 1200,0 EAGLE 1 0,1% 14,0 1990, ,0 IZUZU 1 0,1% ei tea ei tea 0,0 JAWA 1 0,1% 10,0 1994,0 0,0 K ,1% 15,0 1989,0 200,0 KA 1 0,1% 40,0 1964,0 500,0 KAWASAKI 1 0,1% 3,0 2001, ,0 LANDROVER 1 0,1% 5,0 1999, ,0 M 1 0,1% 21,0 1983,0 0,0 MINSK 1 0,1% 12,0 1992,0 0,0 NEOPLAN 1 0,1% 16,0 1988,0 0,0 NIVA 1 0,1% 19,0 1985,0 0,0 PLYMOUTH 1 0,1% 12,0 1992,0 0,0 RAF 1 0,1% 21,0 1983,0 500,0 SANGYANG 1 0,1% 7,0 1997, ,0 UAZ 1 0,1% 14,0 1990,0 500,0 VILLIS 1 0,1% 15,0 1989,0 1000,0 YAMAHA 1 0,1% 15,0 1989,0 1000,0 KOKKU ,0% 10,6 1993, ,9 Tabel 1.3. Küsitluses osalenud sõidukite jaotumine asukoha ja omaniku järgi. Isiklik sõiduk Tööandja sõiduk Liisingu firma sõiduk Sõbra või tuttava sõiduk Piirkond arv % arv % arv % arv % Tallinn ,9% 40 2,5% 58 3,7% 1 0,1% Mujal ,9% 118 7,5% 76 4,8% 26 1,6% Kokku ,8% ,0% 134 8,5% 27 1,7% Tabel 1.4. Küsitluses osalenud sõiduautode jaotumine piirkonna ja omaniku järgi. Isiklik sõiduk Tööandja sõiduk Liisingu firma sõiduk Sõbra või tuttava sõiduk Piirkond arv % arv % arv % arv % Tallinn ,4% 33 2,1% 64 4,0% 1 0,1% Mujal ,9% 62 3,9% 58 3,7% 24 1,5% Kokku ,3% 95 6,0% 122 7,7% 25 1,6%

6 Tabel 1.5. Valim sõiduki liigi ja omaniku järgi. Isiklik Tööandja Liisingufirma Sõber/tuttav Kokku Liik arv % arv % arv % arv % arv % 2004 Sõiduauto ,00% 95 68,3% ,8% 25 86,2 1% ,34 % Pakiauto 38 3,08% 41 29,5% 9 7,1% 0 0,00 % 88 5,67% Buss 12 0,97% 6 4,3% 0 0,0% 0 0,00 % 18 1,16% Väikebuss/veoauto 17 1,38% 5 3,6% 0 0,0% 1 3,45 % 23 1,48% Veoauto 7 0,57% 11 7,9% 0 0,0% 3 10,3 4% 21 1,35% Kokku Tabel 1.6. Enimlevinud sõiduautomarkide statistika valimis. Enimlevinud Valimis margid Arv % üle 20 aasta Keskmine vanuseid vanus Arv % Aastane läbisõit Audi 114 8,1% 12,3 11 9,6% BMW 61 4,3% 11,5 5 8,2% Chevrolet 2 0,1% 21,5 1 50,0% Citroen 22 1,6% 4,8 1 4,5% Daewoo 2 0,1% 3,0 0 0,0% Fiat 8 0,6% 9,7 0 0,0% Ford ,2% 11,9 12 6,5% Honda 56 4,0% 7,8 0 0,0% Hyundai 22 1,6% 5,8 0 0,0% Kia 28 2,0% 4,0 0 0,0% Mazda 77 5,5% 9,4 0 0,0% MB 28 2,0% 11,1 5 17,9% Mitsubishi 36 2,5% 10,9 1 2,8% Moskvitch 21 1,5% 20, ,6% 2429 Nissan 91 6,4% 7,8 1 1,1% Opel ,5% 12,0 11 6,8% Peugeot 39 2,8% 4,1 0 0,0% Renault 13 0,9% 5,5 0 0,0% škoda 15 1,1% 4,0 0 0,0% Saab 9 0,6% 16,4 5 55,6% 9875 Seat 15 1,1% 3,5 0 0,0% Subaru 3 0,2% 7,3 0 0,0% Suzuki 10 0,7% 4,4 0 0,0% Talbot 0 0,0% Toyota 67 4,7% 6,2 1 1,5% Lada 99 7,0% 19, ,6% 8128 Volga 8 0,6% 27,0 6 75,0% 2000 VW ,5% 9,3 6 3,7% Volvo 28 2,0% 10,4 1 3,6% Zaz 8 0,6% 30,8 6 75,0% 438 Kokku ,2% 16, ,8% 18782

7 Tabel 1.7. B-Kategooria sõidukite keskmine vanus, läbisõit ja väljalaskeaasta. Mark Arv Osakaal Vl. Aasta Vanus (aastat) Läbisõit ALFAROMEO 1 0,1% 2003,7 1, AUDI 114 8,1% 1992,4 12, BMW 61 4,3% 1993,2 11, BUICK 1 0,1% 1986,7 18, CADILLAC 2 0,1% 2000,7 4, CHEVROLET 2 0,1% 1983,2 21, CHRYSLER 4 0,3% 2000,5 4, CITROEN 22 1,6% 1999,8 4, DAEWOO 2 0,1% 2001,7 3, EAGLE 1 0,1% 1990,7 14, FIAT 8 0,6% 1995,0 9, FORD ,2% 1992,7 11, GAZ 5 0,4% 1975,3 29, HONDA 56 4,0% 1996,9 7, HYUNDAI 22 1,6% 1998,9 5, IZUZU 1 0,1% puudu puudu 0 JEEP 3 0,2% 2001,0 3, KIA 28 2,0% 2000,7 4, LADA 99 7,0% 1985,7 19, LANDROVER 1 0,1% 1999,7 5, MAZDA 77 5,5% 1995,3 9, MB 28 2,0% 1993,5 11, MITSUBISHI 36 2,5% 1993,7 10, MOSKVITCH 21 1,5% 1983,9 20, NISSAN 91 6,4% 1996,8 7, NIVA 1 0,1% 1985,7 19,0 0 OPEL ,5% 1992,7 12, PEUGEOT 39 2,8% 2000,5 4, PLYMOUTH 1 0,1% 1992,7 12,0 0 RENAULT 13 0,9% 1999,2 5, SAAB 9 0,6% 1988,2 16, SANGYANG 1 0,1% 1997,7 7, SEAT 15 1,1% 2001,2 3, SUBARU 3 0,2% 1997,3 7, SUZUKI 10 0,7% 2000,3 4, ŠKODA 15 1,1% 2000,7 4, ZAZ 8 0,6% 1973,9 30,8 438 TOYOTA 67 4,7% 1998,4 6, VILLIS 1 0,1% 1989,7 15, VOLGA 3 0,2% 1981,7 23, VOLVO 28 2,0% 1994,3 10, VW ,5% 1995,4 9, ei tea 2 0,1% 1993,2 11, Kokku ,0% 1994,0 10,

8 Tabel 1.8. Sõidukite keskmine läbisõit sõiduki liigi ja väljalaskeaasta lõikes. Väljalaske- Aastane keskmine läbisõit km aasta Sõiduauto Pakiauto Veoauto Buss 1982 ja varem , , Graafik 1.8. Sõidukite keskmine läbisõit sõiduki liigi ja väljalaskeaasta lõikes.

9 Sõiduauto Pakiauto Veoauto Buss ja varem Tabel 1.9. Enimlevinud sõiduauto markide keskmine vanus ja läbisõit. Mark Läbisõit Vanus Audi BMW Citroen Ford Honda Hyundai Kia Lada Mazda MB Mitsubishi Moskvitch Nissan Opel Peugeot Renault Škoda Toyota Volvo VW Graafik 1.9. Enimlevinud sõiduauto markide keskmine vanus ja läbisõit.

10 Ford Honda Mitsubishi Renault Toyota Auto keskmine läbisõit Volvo Škoda VW Kia Nissan Hyundai Audi Citroen Peugeot Mazda Moskvich Opel Lada BMW 5000 MB Auto keskmine vanus Tabel 1.10 Sõiduautode arv peres. Sõiduautosid Arv 1 sõiduauto sõiduautot sõiduautot 74 üle 3 sõiduauto 11 Kokku 1412 Graafik 1.10 Sõiduautode arv peres.

11 Sõiduautode arv peres 1 sõiduauto 2 sõiduautot 3 sõiduautot üle 3 sõiduauto Tabel 1.11 Sõiduautode läbisõit mootori töömahu lõikes. Mootori töömaht Läbisõit 1 < 1000cm cm cm >2000 cm Kokku 18676

12 Graafik 1.11 Sõiduautode läbisõit mootori töömahu lõikes. Sõiduautode läbisõit mootori töömahu lõikes Läbisõit < 1000cm cm cm3 4 >2000 cm3 Tabel Sõiduautode vanusegruppide osakaal valimis ja ARK andmebaasis. Valim ARK Vanus arv % arv % < % % % % % % > % % Kokku % % Graafik Sõiduautode vanusegruppide osakaal valimis ja ARK andmebaasis.

13 80% 70% 60% 50% 40% Valim ARK 30% 20% 10% 0% < > 10 Tabel Sõidukite keskmine aastane läbisõit sõiduki liikide ja omaniku lõikes. Nr Liik Isiklik Tööandja Liisingufirma Kaalutud keskmine 1 Sõiduauto Buss Pakiauto Väike-veokid Veoautod Kokku kaalutud

14 Graafik Sõidukite keskmine aastane läbisõit sõidukiliikide ja omaniku lõikes Isiklik Tööandja Liisingufirma Kaalutud keskmine Buss Pakiauto Veoautod Kokku kaalutud

15 Tabel Sõidukite keskmine aastane läbisõit Tallinna ja muu Eesti ning sõidukiliikide lõikes. Tallinn Mujal Kaalutud keskmine Nr Liik Arv Läbisõit Arv Läbisõit Arv Läbisõit 1 Sõiduauto Buss Pakiauto Väike-veokid Veoautod Mootorratas (MR) Kokku kaalutud Kokku kaalutud ilma MR-ta Graafik Sõidukite keskmine aastane läbisõit Tallinna ja muu Eesti ning sõidukiliikide lõikes Tallinn Mujal Kaalutud keskmine Buss Pakiauto Veoautod Mootorratas (MR) Kokku kaalutud Kokku kaalutud ilma MR-ta

16 Tabel keskmiste aastaste läbisõitude võrdlus Tallinna ja muu Eesti vahel. Tallinn Isiklik Tööandja Liisingufirma Nr Liik arv km/a arv km/a arv km/a 1 Sõiduauto Buss Pakiauto Väike-veokid Veoautod NrLiik Mujal 1 Sõiduauto Buss Pakiauto Väike-veokid Veoautod

17 Tabel Sõidukite vanuseline koosseis valimis ja ARK andmebaasis. Valim ARK Vanus Sõiduautod Bussid Veoautod Sõiduautod Bussid Veoautod kuni 1 5,8 0,0 2,3 7,0 3,3 6,2 2 5,8 5,3 0,0 2,9 1,8 2,7 3 4,7 5,3 2,3 2,6 1,6 2,6 4 5,0 0,0 2,3 2,2 1,5 2,5 5 4,4 5,3 4,7 2,6 1,9 3,8 6 3,6 5,3 2,3 2,7 1,5 4,0 7 6,2 5,3 9,3 2,0 1,8 2,6 8 5,3 5,3 14,0 2,3 2,1 2,4 9 4,3 10,5 0,0 2,7 1,8 1,8 10 7,8 15,8 4,7 3,6 2,1 1,8 11 4,7 0,0 4,7 5,1 3,4 2,8 12 7,1 15,8 0,0 5,6 5,5 5,3 13 4,9 0,0 9,3 4,6 7,4 6,0 14 3,5 5,3 2,3 4,7 6,8 5,5 15 5,0 5,3 7,0 5,2 7,6 5,6 16 3,5 10,5 2,3 5,4 7,3 5,6 17 3,1 0,0 0,0 5,4 6,0 5,5 18 3,0 0,0 0,0 4,9 5,5 4,7 19 2,4 5,3 7,0 4,8 5,6 4,3 20 ja üle 9,9 0,0 25,6 23,7 25,6 24,1 Kokku 100% 100% 100% 100% 100% 100% Graafik Sõiduautode vanuseline koosseis valimis ja ARK andmebaasis. Sõiduautod 25,00 20,00 Registris Valimis 15,00 % 10,00 5,00 0, Sõiduki vanus aastates

18 Graafik Busside vanuseline koosseis valimis ja ARK andmebaasis. Bussid 30,00 25,00 Registris Valimis 20,00 % 15,00 10,00 5,00 0, Sõiduki vanus aastates Graafik Veoautode vanuseline koosseis valimis ja ARK andmebaasis. Veoautod 30,00 25,00 Registris Valimis 20,00 % 15,00 10,00 5,00 0, Sõiduki vanus aastates

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf VILJANDI LINNAVOLIKOGU LIIKMED Galina Agešina 6. Korter Viljandis. 7. Volkswagen Golf (1973). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole (esitatud: 17.12.2009) Kalev Heli 6. Ei ole. 7.

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Võrtsjärv, Tarvastu polder,000 km. voor - ring.0.0 0: Qualifying started at 0:0: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 Meelis LIIS Mait PIKKOF Raik-Karl AARMA Kristjan KUTSAR Andre KURG Indrek PALUTEDER

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja  t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Print\A4\LMergePoints.PMT

Print\A4\LMergePoints.PMT WD NAISED - PUNKTISEIS PEALE KOLMANDAT VOORU Jaanika TOROP Maria ROOP Liis TALIVERE Liisbet VAHER Kärolin SOOLEPP Kelly KANGUR Piret GILDEN WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED WD-NAISED

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Kehtiv alates MANNOL ÕLIDE HINNAKIRI Kauba nimetus Taara Hind L km-ta Hind L km-ga Pakend km-ga Tootekirjeldus Mannol Diesel Turbo 5W-40 Ma

Kehtiv alates MANNOL ÕLIDE HINNAKIRI Kauba nimetus Taara Hind L km-ta Hind L km-ga Pakend km-ga Tootekirjeldus Mannol Diesel Turbo 5W-40 Ma Kehtiv alates 13.03.2019 MANNOL ÕLIDE HINNAKIRI Kauba nimetus Taara Hind L km-ta Hind L km-ga Pakend km-ga Tootekirjeldus Mannol Diesel Turbo Mannol Energy Combi LL 5W- Mannol Diesel TDI 5W- Sünteetilised

Rohkem

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 Kohtunike a majanduslike huvide deklarat

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 Kohtunike a majanduslike huvide deklarat Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 49, 0 TEADE «Riigi Teataja seaduse» 4 lõike 2 alusel ja vastavalt riigiseetäri 10. juuni 2008. a resolutsioonile

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Asiakirja1

Asiakirja1 LSK BUSINESS PARK ASFALTTI RALLISPRINT CUP 12.05.2019 4-VETO 1 109 $ Tuukka Hallia MäntsMK Mitsubishi Lancer E6 3 1.58,85 2.01,54 1.58,85 2 107 $ Jukka Olkoniemi RaaUA Skoda Fabia RS 3 2.00,55 2.05,26

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf Pärnu Linnavalitsuse liikmete ja Pärnu Linnavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide andmed 2012 Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid Pärnu Linnavolikogu ning Pärnu Linnavalitsuse

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute kohtunike majanduslike h

Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute kohtunike majanduslike h Väljaandja: Justiitsminister Akti liik: teadaanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2006, 54, 0 I ja II astme kohtute e majanduslike huvide deklaratsioonid MAAKOHTUTE KOHTUNIKUD nimi (mhd p ametikoht

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

VÕISTLUSTULEMUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV ra

VÕISTLUSTULEMUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV ra 13.04.2019 VÕISTLUSED Haapsalu rahvasprint 2019 reg.nr. 30/RHS võistlusrada: Haapsalu linn pikkus: 2400 m pinnas: 100% asfalt 2019.a. EAL KV rahvasprindi etapp 2019.a Lääne Regiooni MV etapp 2019.a. M&L

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Autoralli_punktitabel_2015

Autoralli_punktitabel_2015 Eesti Autoralli Meistrivõistluste 2015 punktiseis Estonian Rally Championship 2015 standings Koht / Place Sõitja / Driver Kaardilugeja / Codriver Klubi / Entrant Auto / Car Sarma Ralli ( L ) 23-24.01 Võrumaa

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

untitled

untitled HINNAKIRJAD 2006 SÕIDUAUTODE REHVID REHVI- TARVIKUD MOOTOR- RATTAREHVID PLEKK- VELJED VALU- VELJED TAASTATUD REHVID ORIGINAAL- REHVID KAUBIKUTE REHVID MAASTURITE REHVID 1 FUTURA SPORT W Hea roolitunnetus

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

LK 3 AQVA SPORT RAJAB TENNISE VÄLIVÄLJAKUD LK 4-5 JA TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER 1300 PÕHINUMBER juuni 2019 Nr. 24 (1056) Tas

LK 3 AQVA SPORT RAJAB TENNISE VÄLIVÄLJAKUD LK 4-5 JA TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER 1300 PÕHINUMBER juuni 2019 Nr. 24 (1056) Tas LK 3 AQVA SPORT RAJAB TENNISE VÄLIVÄLJAKUD LK 4-5 JA 14-15 TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER 1300 PÕHINUMBER 515 0068 21. juuni 2019 Nr. 24 (1056) Tasuta nädalaleht Lai valik, mõistlik hind! www.magaziin.ee

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

LK 3 HALJALA KOOLILE HAKATAKSE UUT NÄGU OTSIMA LK 4-5 TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER PÕHINUMBER august 2019 Nr. 30 (1062) T

LK 3 HALJALA KOOLILE HAKATAKSE UUT NÄGU OTSIMA LK 4-5 TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER PÕHINUMBER august 2019 Nr. 30 (1062) T LK 3 HALJALA KOOLILE HAKATAKSE UUT NÄGU OTSIMA LK 4-5 TÖÖPAKKUMISED HELISTA! LÜHINUMBER 17227 1300 PÕHINUMBER 515 0068 23. august 2019 Nr. 30 (1062) Tasuta nädalaleht AUTODIAGNOSTIKAKESKUS Diagnostika

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Car Audio september 2011.xls

Car Audio september 2011.xls AUTO STEREOSEADMETE HINNAKIRI 2011 * Hinnakiri kehtib alates 27.09.2011 ja tühistab kõik eelnevad autostereo hinnakirjad. * UUED MUDELID * Hinnakiri on Eurodes Mudel Kirjeldus Hind DEH-1300MP DEH-1320MP

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Rallisprindi_punktitabel_2013_4.xlsx

Rallisprindi_punktitabel_2013_4.xlsx WD Georg Gross Raigo Mõlder / Oleg Gross (Kä) Henri Raide Raul Kulgevee Ott Tänak Madis Halling Egon Kaur Erik Lepikson Timmu Kõrge Kaido Kaubi (Kä) Rainer Aus Simo Koskinen Roland Murakas Kalle Adler

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Totalställning SM Bilcross 2019 BDS Masters Pl. Nr Namn Bil Ort T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total Bilcross Tomelilla Jönköping Motala Nyköping Jönköping Poäng

Totalställning SM Bilcross 2019 BDS Masters Pl. Nr Namn Bil Ort T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total Bilcross Tomelilla Jönköping Motala Nyköping Jönköping Poäng Pl. Nr Namn Bil Ort T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total Bilcross Tomelilla Jönköping Motala Nyköping Jönköping Poäng 1 147 Marcus Svärd Saab Askersund 250 245 245 740 2 5 Uffe Eriksson Saab Oskarshamn 240 250 240

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem