Leping siirde7045 vahearuanne 3

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Leping siirde7045 vahearuanne 3"

Väljavõte

1 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28

2 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRUGEERIMINE Lõpparuanne Leping 5L Vastutav täitja Tiit Metsvahi. juuli 28 Tallinn 28 2

3 Sisukord Sissejuhatus... 1 Liiklusvoogude üldine jagunemine Üldist Loendustulemused 2. aastal Üldist Konju loenduspunkt Adavere loenduspunkt Reiu loenduspunkt Jüri loenduspunkt Liikluse ebaühtlus Üldist Nädala- ja kuutegurid Nädalapäevategurid Kaalupunktide nädalategurite kasutamise võimalikkusest...55 Liikluskoosseis Konju loenduspunkt Adavere loenduspunkt Reiu loenduspunkt...1. Jüri loenduspunkt... 5 Võrreldavate perioodide liiklussageduste muutuse analüüs Üldist Konju Adavere Reiu Jüri Siirdetegurid... 8 KOKKUVÕTE...9 3

4 Sissejuhatus Käesolev aruanne on koostatud Maanteeametiga sõlmitud lepingu 5 kolmanda etapi ja kogu töö tulemuste kohta. 26. aasta juulikuul paigaldati põhimaanteedel nelja ristlõikesse seadmed sõidukite kaalumiseks (Weight-in-Motion (WIM)). Antud töö on kasutatud kaaluseadmete poolt fikseeritud tulemusi perioodilt juuli 26 mai 28. Peamiseks eesmärgiks oli analüüsida kalendriaasta 2.a. liikluse ebaühtlust aga ka liikluse üldisi muutusi võrreldavatel perioodidel. Nendeks perioodideks olid: 26.a. ja 2.a. teine poolaasta 2. a ja 28.a. viis esimest kuud Kaaluseadmed on paigaldatud järgmistesse kohtadesse (joonis S 1): maantee nr. 1 Tallinn Narva km 1 Konju; maantee nr. 2 Tallinn Tartu Võru Luhamaa km 121 Adavere; maantee nr. Tallinn Pärnu Ikla km 1 Reiu; maantee nr. 11 Tallinn ringtee km 8 Jüri. Joonis S 1 Kaalupunktide asukohad Adaveres paiknes analoogiline kaaluseade suunal Tartu Tallinn ka aastatel , mille tulemuste alusel on määratud senised koormussageduse arvutuse siirdetegurid. Kaaluseadmed fikseerivad mõlema sõidusuuna liikluse eraldi. Süsteem fikseerib iga sõiduki kohta järgmised andmed:

5 mõõtmise aeg; sõiduki liik; sõidurada ja sõidusuund; temperatuur mõõtmishetkel; kiirus; sõiduki pikkus; sõidukitevaheline tühik; kogumass; iga üksiku telje kaal; iga telje tüüp; kõigi telgede vahelised kaugused. Vahearuandes 2 leidis põhjalikku kajastamist esindusnädala sobivus liikluse muutuse aastase tsükli kirjeldamiseks, riiklike pühade mõju liiklusvoogude kujunemisele ja õhutemperatuuri muutuse kaudu puhkeliikluse mõju liiklusvoogudele. Need teemad ei leia lõpparuandes põhjalikumat käsitlemist, ainult kokkuvõttes on toodud välja peamised järeldused ja üldistused. Lõpparuande koostamisel ja selleks vajalikul andmetöötlusel osalesid lisaks vastutavale täitjale lektor Harri Rõuk. Töös on kasutatud Inna Romandi magistritöö: Liiklussageduse muutused Eesti põhimaanteede statsionaarsetes kaalupunktides. 5

6 1. Liiklusvoogude üldine jagunemine 1.1 Üldist Eesmärgiga vältida võimalikke ebatüüpiliste olukordade ja vigaste andmete kasutamist on seni valitud iga kuu kohta üks tüüpiline seda kuud esindav nädal. Sama põhimõtet rakendati ka nüüd, kuid samas kontrolliti ka sellise käsitluse sobivust.. Esindusnädala valiku põhimõtted: eelistati kuu teist või kolmandat täisnädalat (esmaspäevaga algav ja pühapäevaga lõppev); nädal ei tohiks sisaldada riigipühasid, ega mingi muu teguri tõttu põhjustatud erakordset liiklust; nädala keskmine ööpäevane liiklussagedus ei tohiks oluliselt erineda sellele eelneva ja sellele järgneva nädala keskmisest ööpäevasest liiklussagedusest; nädal peab sisaldama täielikke andmeid (ei tohi esineda poolikuid loenduspäevi); nädal ei tohiks olla seadmete kalibreerimisele eelnev nädal, võimaluse korral tuleks eelistada seadmete kalibreerimisele järgnevat nädalat kui võimalik, siis tuleks eelistada nädalaid, mil õhutemperatuur ei lange alla 1 o C (kuigi antud töö raames, mil on piisavalt selge, et kaalumise tulemused ei ole usaldusväärsed ei ole antud kriteerium enam eriti oluline; eelistada tuleks üht ja sama nädalat kõigis mõõtmisristlõigetes. Esindusnädalate valikul õnnestus üldjuhul neist põhimõtetest kinni pidada ja valitud nädalad koos kommentaaridega on esitatud tabelis 1.1. Seadme tootja poolt pakutud sõidukite liigitus on vastuvõetav ja sellest tulenevalt oleks otstarbekas veidi muuta ka käsiloendusel kasutatavat liigitust, kuid juhul, kui kasutada praegu kehtivat käsiloenduse liigitust on seda võimalik ühitada seadme tootja liigitusega. Pakutav liigitus (tabel 1.2) oleks loendajate jaoks hõlpsam kasutada, kuna liikidevahelised piirid oleksid selgemad. Sõidukite liigitus kaalumisel on toodud joonisel 1.1. Kaalupunktide loendusandmete põhjal püütakse välja selgitada: liikluse ebaühtlus nädalapäevade lõikes ja selle alusel päevategurid; liikluse ebaühtlus nädalate lõikes ja selle alusel nädalategurid; liikluse ebaühtlus kuude lõikes ja selle alusel kuutegurid; riigipühade mõju liiklussagedusele; kui hästi iseloomustab esindusnädal kuu liiklussagedust; liikluse kooseis; liiklussageduse muutused võrreldavatel perioodidel. Kõigis loenduspunktides peale Reiu, kus suundade eristaja oli pikka aega töökorrast ära, on vaadeldud kumbagi liikumissuunda eraldi ja mõlemaid koos. 6

7 Esindusnädalate valik (nädala nr.) Loenduspunkt Kuu, aasta Konju Adavere Reiu Jüri Kommentaar Juuli August Sept Okt Nov.6 Dets Jaan Veebr. Temperatuur pidevalt alla 1 o C Märts Apr Mai Juuni Juuli August Sept Okt Nov Dets Jaan Veebr.8 Märts Apr Mai Tabel 1.1 Tabel 1.2 K oorm usgrupi M oodustu b jo onise 1.1 liik id est N r. N im e tu s M ootorrattad ja m uud +2N + 3N + N + 5N + 6N + N 1 S õiduautod 1 2 P ak ia utod, väik ebussid ja väik e sed veoautod so olo n ing h aagise ga B ussid 61 V eoautod 1 +1 telge 31 5 V eoautod 1 +2 telge 32 6 V eoautod 2 +2 telge 33 A uto- ja sadulro ngid 3 te lge 51 8 A uto- ja sadulro ngid te lge A uto- ja sadulro ngid 5 te lge A uto- ja sadulro ngid 6 ja e nam telge +56+

8 Joonis 1.1 Sõidukite liigitus kaalumisel Võrreldes varem Adaveres kasutatud Kanada päritoluga kaaluseadme liigitusega tuleb praegust pidada meie tingimuste jaoks sobilikumaks. Omaette liigina on eristatavad ka suured bussid, kuid Teede Tehnokeskuse AS andmetel satub osa suuri busse siiski ka liikidesse 31 ja 32. Kaalumise andmetest nähtub, et kolmeteljelised bussid sattusid liiki 61 suhteliselt harva. 8

9 1.2.1 Üldist 1.2 Loendustulemused 2. aastal Kui kaalumisel esines võrdlemisi palju tõrkeid ja võib väita, et sisuliselt alates 26. aasta oktoobri lõpust on kaalumise tulemused ebausaldusväärsed, siis loenduse mõttes on seadmed töötanud suhteliselt hästi. Kuna väga pika aja vältel ei olnud Reiu loenduspunktis sõidusuundi üksteisest eraldada ja ka Adavere loenduspunktides esines mõlemas sõidusuunas erinevaid sõidukite liigitamise vigu, siis ühtse käsitluse huvides ei ole käesolevas peatükis vaadeldud üheski loenduspunktis sõidusuundi eraldi. Puuduvad, poolikud või ilmselgelt vigased andmed on arvutustes asendatud hinnanguliste väärtustega. Hinnangulised liiklussagedused on leitud analoogide alusel. Joonisel 1.2 on esitatud aasta keskmised ööpäevasel liiklussagedused kõigis kaalupunktides, aga ka suurimad ja vähimad nädala keskmised ööpäevased liiklussageduses. Kui suurimad liiklussagedused erinevates kaalupunktides erinevad Jüris ja Konjus üksteisest enam kui kaks korda, siis aasta keskmised erinevad ca 1,9 korda ja vähimad vaid 1,3 korda. Suurim ja vähim nädala keskmine ööpäevane liiklussagedus erinevad üksteisest kõige enam Jüris 2, korda, järgneb Reiu 2,1 korda ja Konjus ning Adaveres on see erinevus pea ühesugune 1,6 korda. Liiklussagedus a/ööp Liiklussagedused Konju Adavere Reiu Jüri Max NKÖL AKÖL Min NKÖL Joonis aasta keskmised, suurimad ja vähimad nädala keskmised liiklussagedused kaalupunktides. Joonisel 1.3 on esitatud nädala keskmised ööpäevased liiklussagedused kõigis kaalupunktides. 9

10 Nädala keskmised liiklussagedused NKÖL a/ööp Konju Adavere Reiu Jüri nädal Joonisel aasta nädala keskmised ööpäevased liiklussagedused kõigis kaalupunktides Joonistelt 1.3 on ilmekalt näha, et liiklussageduse muutumine nädalate lõikes vaatlusperioodi vältel kõigis kaalupunktides on teatud sarnasusi s.t. tõusud ja langused toimuvad enam-vähem samadel ajavahemikel. Kuigi, kui vaatlusperioodi algusest (1. nädal) kuni nädalani 22 (maikuu lõpp) ja.nädalast kuni aasta lõpuni olid kolme punkti liiklussagedased suhteliselt lähedased, siis suveperioodil kasvas Reius liiklussagedus oluliselt suuremal määral kui Konjus ja Adaveres. Jüris liiklussageduse tase ja liikluse muutuse iseloom eristub oluliselt teiste punktide omast. Järgnevalt käsitleme liiklussagedusi ka nädalapäevade lõikes ja seda juba eraldi kõigis kaalupunktides Konju loenduspunkt Konju statsionaarne kaalupunkt asub maantee nr. 1 Tallinn Narva kilomeetril 1. Punkti paiknemine on esitatud joonisel 1.. Konju kaalumisseadme töös esines mitmeid tõrkeid. Loendusandmed on puudu 5. nädala teisipäevast reedeni, poolikud on loendustulemused 23. nädala kolmapäeval. Järgmine pikem tõrge tekkis 2. nädala kolmapäeval, loendamine taastus 28. nädala neljapäeval. Pärast 28. nädalat kuni aasta lõpuni tõrkeid ei esinenud. 1

11 Joonis 1. Kaalupunkt nr. 1 Tallinn-Narva maantee kilomeetril 1 Joonisel 1.5 ja tabelis 1.3 on toodud liikluse jagunemine kaalupunktides kogu aastase perioodi vältel. Tabeli viimastes veergudes on toodud ka kuu keskmise liiklussageduse (KKÖL) ja esindusnädala keskmise liiklussageduse (NKÖL) omavahelised hälbed kõigi nädalate lõikes. Enamikel juhul on esindusnädala liiklussagedus kuu keskmisest mõnevõrra suurem, vaid kolmel kuul oli olukord vastupidine. Olulist mõju avaldab siin see, kas kuu jooksul esineb ebatüüpilisi nädalaid või mitte. Reedesed ja pühapäevased liiklussagedused eristuvad teiste nädalapäevade liiklussagedustest selgelt. 9 8 Konju Liiklussagedus a/ööp E T K N R L P NKÖL nädal Joonis 1.5 Liiklussageduste jagunemine nädalate ja nädalapäevade lõikes Konju kaalupunktis 11

12 Tabel aasta liiklussagedus Konju kaalupunktis mõlemad sõidusuunad kokku Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL KKÖL Hälve Hälve % Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts Veebruar Jaanuar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Keskm Max Min Hinnanguline liiklussagedus 6 Esindusnädal 36 Riigipüha 12

13 1.2.3 Adavere loenduspunkt Adavere statsionaarne kaalupunkt asub maanteel nr. 2 Tallinn Tartu Võru Luhamaa 121 km. Punkti paiknemine on toodud joonisel 1.6. Joonis 1.6 Kaalupunkt maanteel nr. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetril 121 Adavere kaalumisseade töötas kogu vaatlusperioodi vältel praktiliselt ilma tõrgeteta. Loendusandmed on poolikud vaid 15. nädala pühapäeval, mõningatel päevadel eksis kaalumisseade sõidukite liigitamisel. Tallinna kulgeval sõidusuunal on 2. aasta nädalatel 6 liigitaja korrast ära. Jaanuaris eksis kaalumisseade sõidukite liigitamisel Tartu-Tallinn sõidusuunal. Osa autoronge ja veoautosid liigitati muude sõidukiliikide alla. Veebruaris liigitati taas kord osa autoronge ja veoautosid Tartu-Tallinn suunal muude sõiduvahendite hulka. Seekord sattusid muude alla ka osa sõiduautosid. Nendest vigadest tingituna ei ole peetud otstarbekaks kuigi põhjalikult analüüsida sõidusuundi eraldi. Joonisel 1. ja tabelis 1. on toodud liikluse jagunemine kaalupunktides kogu aastase perioodi vältel. Tabeli tagumistes veergudes on toodud ka kuukeskmise liiklussageduse (KKÖL) ja esindusnädala keskmise liiklussageduse (NKÖL) omavahelised hälbed kõigi nädalate lõikes. Kuuel juhul on esindusnädala liiklussagedus kuu keskmisest mõnevõrra suurem. Olulist mõju avaldab siin see, kas kuu jooksul esineb ebatüüpilisi nädalaid või mitte, kuid see mõju oli kord ühes kord teises suunas, mitte nii nagu Konju loenduspunktis, kus ebatüüpiline nädal mõjutas kuu keskmist alati vaid vähenemise suunas. Jaanipäeva ja Taasiseseisvumispäeva mõju oli siin pigem liiklussagedust suurendava mõjuga, teised riigipühad sealhulgas ka jaanilaupäev ise on aga liiklussagedust vähendava mõjuga. Reedene liiklussagedus eristub teistest nädalapäevadest. Laupäeva ja pühapäeva liiklussagedused jäävad tavaliste tööpäevade liiklussagedustega pea samale tasemele, eelkõige suveperioodil isegi veidi kõrgemale tasemele.

14 Tabel aasta liiklussagedus Adavere kaalupunktis mõlemad sõidusuunad kokku Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL KKÖL Hälve H älve % , ,9 Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Detsember November , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Keskm Max Min Hinnanguline liiklussagedus 6 Esindusnädal 36 Riigipüha 1

15 Liiklussagedus a/ööp Adavere E T K N R L P NKÖL nädal Joonis 1. kaalupunktis Liiklussageduste jagunemine nädalate ja nädalapäevade lõikes Adavere 1.2. Reiu loenduspunkt Reiu statsionaarne kaalupunkt asub maanteel nr. Tallinn Pärnu Ikla kilomeetril 1. Punkti paiknemine on esitatud joonisel 1.8 Joonis 1.8 Kaalupunkt nr. 3 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kilomeetril 1 15

16 Reiu kaalumisseadme töös esines mitmeid tõrkeid. Täielikult puuduvad kahe nädala loendusandmed, mitmed päevad on poolikud. Loendusandmed on puudu. nädala teisipäevast 5. nädala kolmapäevani Enamus 2. aasta nädalaid oli sõidusuundade liigitaja loenduspunktis korrast ära. Joonisel 1.9 ja tabelis 1.5 on toodud liikluse jagunemine kaalupunktides kogu aastase perioodi vältel. Tabeli tagumistes veergudes on toodud ka kuu keskmise liiklussageduse (KKÖL) ja esindusnädala keskmise liiklussageduse (NKÖL) omavahelised hälbed kõigi nädalate lõikes. Seitsmel juhul on esindusnädala liiklussagedus kuu keskmisest mõnevõrra suurem. Ka siin on mõju sellel, kas kuu jooksul esineb ebatüüpilisi nädalaid või mitte. Mõju on sarnane Adavere loenduspunktis olnuga. Reedene ja suveperioodil ka laupäevane liiklussagedus eristub teiste nädalapäevade liiklussagedusest veidi kõrgema taseme poolest ja talveperioodil pühapäevane mõnevõrra madalama liiklussageduse poolest. Liiklussagedus a/ööp Reiu E T K N R L P NKÖL nädal Joonis 1.9 Liiklussageduste jagunemine nädalate ja nädalapäevade lõikes Reiu kaalupunktis 16

17 Tabel a. liiklussagedused Reiu kaalupunktis mõlemad sõidusuunad kokku Kuu N ädal E T K N R L P NKÖL KKÖL Hälve H älve % , ,3 Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Detsember November , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Keskm Max Min Hinnanguline liiklussagedus 6 Esindusnädal 36 Riigipüha 1

18 1.2.5 Jüri loenduspunkt Jüri statsionaarne kaalupunkt asub maanteel nr. 11 Tallinna ringtee kilomeetril 8. km. Punkti paiknemine on esitatud joonisel 1.1. Joonis 1.1 Kaalupunkt Tallinna ringtee kilomeetril 8 Jüri kaalupunktis esines kaalumisseadme töös mõned tõrked. 1. nädalal olid teisipäeva ja neljapäeva loendusandmed on poolikud. Poolikud olid ka 15. nädala pühapäeva loendusandmed. Täielikult puuduvad andmed. nädala esmaspäeva ja teisipäeva kohta, mitme päeva andmed on poolikud. Joonisel 1.11 ja tabelis 1.6 on toodud liikluse jagunemine kaalupunktides kogu aastase perioodi vältel. Tabeli tagumistes veergudes on toodud ka kuukeskmise liiklussageduse (KKÖL) ja esindusnädala keskmise liiklussageduse (NKÖL) omavahelised hälbed kõigi nädalate lõikes. Seitsmel juhul on esindusnädala liiklussagedus kuu keskmisest mõnevõrra suurem. Jällegi on reedene liiklussagedus veidi suurem kui tööpäevade oma läbi kogu perioodi ja puhkepäevade ning riigipühade aegne liiklussagedus on oluliselt tagasihoidlikum kui tööpäevadel. 18

19 Tabel aasta liiklussagedused Jüri (Tallinna ringtee) kaalupunktis mõlemad sõidusuunad kokku Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL KKÖL Hälve H älve % , , , , , , , Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts Veebruar Jaanuar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Keskm Max Min Hinnanguline liiklussagedus 6 Esindusnädal 36 Riigipüha 19

20 Liiklussagedus a/ööp Jüri E T K N R L P NKÖL nädal Joonis 1.11 Liiklussageduste jagunemine nädalate ja nädalapäevade lõikes Jüri kaalupunktis 2

21 2. Liikluse ebaühtlus 2.1 Üldist Alljärgnevalt vaatleme alljärgnevaid ebaühtlustegureid: Nädalategurid Kuutegurid Esindusnädalategurid Nädalapäevategurid 2.2 Nädala- ja kuutegurid Joonisel 2.1 on esitatud nädala keskmiste ööpäevaste liiklussageduste erinevused 2. aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse suhtes ehk nädalategurid kõigis kaalupunktides kogu liikluse kohta. Nädalategur (AKÖL=1%) Nädalategurid Konju Adavere Reiu Jüri nädal Joonis 2.1 Kogu liikluse nädalategurid kõigis kaalupunktides Muutused aastase tsükli vältel on kaunis sarnased Konjus ja Adaveres. Suurim erinevus esineb nädalal, kuhu sattusid Võidupüha ja Jaanipäev. Kui Adaveres avaldavad need liiklussagedust suurendavat mõju, siis mõju Konjus on suhteliselt tagasihoidlik ja seegi pigem liiklussagedust vähendavas suunas. Kõige suuremad hälbed esinesid Tallinna ringteel Jüri kaalupunktis tingituna aastavahetusest. Aastavahetuse mõju kuu keskmisele liiklussagedusele on selgelt tajutav ka Konju kaalupunktis, kuid mitte sel määral kui Tallinna ringteel. Suvine liiklussageduse tõus oli suurim Reius. Tabelites 2.1 kuni 2. on toodud kõik eelpool loetletud tegurid 2. aastal loenduspunktide kaupa. Esindusnädala tegurid leiavad kajastamist ka joonistel 2.2 kuni 2.26 nii üksikute loenduspunktide kui ka erinevate sõidukiliikide lõikes. 21

22 Päeva-, nädala- ja kuutegurid Konju loenduspunktis 2. aastal Tabel 2.1 Nädalapäevategur Tegurid Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL nädal kuu Hälve % 1 6,5 96,3 11, 11, 125,9 95,3 6,9 1, 6, 3, 2 16,1 1, 18, 11,2 118,8 85,2 66,2 1, 8,9 8, -,6 3 99, 12,9 1,9 11,2 12,5 9, 68,2 1, 83,5-3,1 15,8 18,9 11,9 18,9 121,8 81,9 61, 1, 8, 2, 5 96,3 16,5 11,3 18,2 119,3 8,8 1, 1, 8, 3,8 6 1,5 13,9 19, 1,3 116,6 89,3 69,1 1, 82,6 1,5 99,9 13, 19,3 19,8 121,1 89, 6,9 1, 8,2 8,2-3, 8 1,6 15,5 11,3 115, 11,,8 69,3 1, 83, 1,2 9 16, 13,6 16,1 19,6 119,1 88, 66,8 1, 86,,3 1 9,1 13,2 1,8 18, 12,6 92, 3,2 1, 9,9 2,8 11 1,6 15,1 1,1 18,5 11, 92,5 68,5 1, 93, 93,8, 12 12,5 11,5 12,1 18, 118,6 91,8 5,5 1, 98, -, ,9 99, 11, 16, 12,5 92,3,1 1, 95,1-1,3 1 13, 19,6 113, 13,9 83,3 83, 5,8 1, 9,8 3, ,6 13,3 13,8 15, 115,3 93,1 5,6 1, 99,6-1, 16 1,2 1,6 13,8 13, 113,6 11,9 2,6 1, 13,1 98,2-5, 1 11,5 12, 13,5 16,8 118, 96, 1,6 1, 1,8-2, 18 93,5 63,6 111, 115,9 13,2 15,1 8, 1, 8,6 12, 19 1,1 16,9 1,6 15,6 116, 9,9 5,2 1, 98,1 2,3 2 98, 11,9 13,9 1,6 121,1 9,3 6,6 1, 11,1 1, -,8 21 1,5 11,1 13,8 18, 119, 89, 3,8 1, 16,2-5, ,3 15,6 11,6 13,9 119, 92,3 5,3 1, 15,8-5, , 16,1 83,2 16,3 118,3 99,5 82,8 1, 15,,1 2 13,3 13, 11, 12,5 119, 93,9 6,2 1, 112,1 19,6-2,6 25 1,3 1, 13,3 11,5 122,8 8, 6,5 1, 19,9 -,3 26 1,2 12,5 11, 1,9 11,9 9,6 8,6 1, 11, -1,1 2 15,2 11,2 99,3 1, 116, 95, 8,6 1, 112,9 1, ,8 12,9 98,3 16, 11,8 96, 8,5 1, 115, -, , 15, 98, 11, 112,5 9,5 86,3 1, 116,5 11,5-2,1 3 99,5 1, 13,2 12, 113, 9,1 83,8 1, 116,8-2, ,1 98,9 1,9 15,2 11,9 9, 8,6 1, 11, 2, 32 98, 98, 15,1 99, 119,1 95,1 8,9 1, 118,5-2, , 12, 12,6 1,1 115,8 1,3 81, 1, 11,1 116, -, 3, 1,2 11,9 16, 118,3 96, 95,9 1, 113,5 2, ,5 12,9 11,9 18,6 116, 91,5 3,6 1, 19,2, , 99, 13, 12,3 118, 1,2 81,1 1, 18,9, 3 9,5 1,8 11,8 11,3 12,9 11,2 6,6 1, 111,3 19,6-1, 38 9,9 99, 11, 1,9 119,6 1,2 9, 1, 11, -1, , 99,8 12,8 12,1 112,8 13,3 8,2 1, 112, -2,8 99,9 9,9 98,3 12,6 119, 11,1 8,8 1, 19,1 -,1 1 1,6 1, 1,3 16,3 11, 92,6 8,2 1, 1,5 15,,5 2 1,3 12, 1, 16,3 118,2 93, 5,9 1, 13,3 1, 3 12,5 12,2 11,8 15, 121,6 93,2 3,3 1, 11, 3, 12,6 13,3 16,2 15, 118, 92, 1, 1, 13,1-6,8 5 1,6 13,1 11, 13, 12,9 92,6, 1, 95,2 1,2 6 15, 1,1 13,8 1, 118,8 96, 1,5 1, 93,5 96,3 2,8 98, 13, 16,1 18,3 12, 93,8, 1, 96, -,1 8 1,8 16,8 1,5 1,6 119,2 85,5,6 1, 93,8 2,6 9 9,5 9,5 15,1 16, 122,8 95,5 5,1 1, 95,3-3, 5 12, 99, 18, 1,2 116,3 91,3,3 1, 9,3 91,8-5,5 51 9,3 1,6 1,1 19,2 116,9 96,5 5,3 1, 11,2-9, 52 81, 3,9 88, 128,6 125,2 19, 93,1 1, 6,1 15, Keskm. 99,9 11, 13,5 16,9 118,1 93,8 6, 1, 1, 1, Max 1,6 19,6 11, 13,9 13,2 19, 95,9 1, 118,5 116, 15, Min 6,5 63,6 83,2 99, 83,3,8 61, 1, 6,1 8, -9, 6 Esindusnädal 1,2 Riigipüha 3 Ebatüüpiline nädal Jaanuar Veebruar Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts 22

23 Päeva-, nädala- ja kuutegurid Adavere loenduspunktis 2. aastal Tabel 2.2 Nädalapäevategur Tegurid Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL nädal kuu Hälve % 1 95,1 9, 1,5 13,3 125,1 93, 8,8 1,, 2,3 2 93,8 9,1 96,9 1,9 128, 92,3 9, 1,, 9,3 1,6 3 9, 9,8 13,5 12,8 121,2 92,2 85,5 1, 9,2,1 8, 88, 92,5 99,3 135,5 9,2 1,2 1, 8,3-5, 5 91,2 89, 91,1 98,5 131, 11, 96, 1, 8,1 2, 6 8,6 8,3 89, 9,3 13,9 11, 16,3 1, 8, 2, 85,3 86,1 88,6 98,1 13,1 13,1 18,8 1, 91, 86,8 -,6 8 92, 89,8 93,6 99,2 13,8 88,2 11,6 1, 85,5 1,3 9 92, 89,3 9,5 95, 129, 13, 99,6 1, 8,9,5 1 88,6 88, 91,9 11,8 132,5 11, 96,2 1, 91,6, , 91,5 92,6 12,2 131,3 96,6 93,2 1, 89,8 92, 2, 12 92,8 9,9 95, 99, 125, 12,1 9,8 1, 9,1-1, 13 9, 92,9 95, 12,3 129,8 9,2 88,5 1, 91,3 1,1 1 88,5 9,9 9,6 13,2 9,2 92,2 12,5 1, 98,9, 15 93,2 9,5 9,8 12,9 125,5 95,9 93,1 1, 1,1-1, ,9 89,3 95, 13, 13,8 11,5 85, 1, 99,6 98,9 -, 1 9,5 89, 91,1 99,2 133,3 18,6 88,2 1, 1, -1,1 18 9,1 81,1 11, 11,8 129,1 98, 91,9 1, 95,1 8,8 19 9, 86,8 82, 95,8 132, 11, 111, 1, 15, -1,1 2 89, 8,5 91,1 9, 128,8 19, 99,6 1, 18, 13,9 -, ,2 9,1 89,3 99,1 125,6 11,6 13,1 1, 1, -3, ,6 91,9 9,6 98,3 13, 9,3 98,3 1, 15,9-2, 23 95,2 88, 88,3 9,8 129,1 99,6 15,1 1, 111,,2 2 92,3 85,9 86, 96,2 131,9 15,6 11, 1, 112,9 115,6 2,6 25 8,8 92,2 9,3 19, 138, 1,3 16,1 1, 123,1 -, , 92,6 91, 92, 12,6 93,9 16, 1, 115,9 -,3 2 93, 86, 91, 12,9 13,1 9,3 98, 1, 111,5 2, ,2 85,8 86,9 9,2 123,8 1,9 113,2 1, 11,5 11, -,5 29 9,5 88,1 9, 93,5 12,6 98,5 111,2 1, 116,6-2,6 3 93,1 8,9 8,8 9,2 12,3 12,5 113,2 1, 115,3-1, , 82,1 85, 96,6 13,2 1,9 113,1 1, 115,3 2,5 32 8, 81,3 83,5 93,1 13,6 11,9 11,9 1, 122, -,6 33 9, 83,2 88,5 91,6 131,9 111,9 12,9 1, 118,2 11,8 -, 3 1,2 91,2 88, 93,2 125,8 1,9 1,8 1, 11,5,3 35 9,1 9,6 91,1 95,8 123,6 1,8 13,8 1, 18,2 9,6 36 9, 85, 9, 96,3 132,3 98,8 16,8 1, 16,,2 3 89,1 83,2 8,9 93,5 129, 12,6 11, 1, 18, 16,2-2,2 38 9,8 8, 86, 95, 129,2 18,9 12,5 1, 1,5 1, 39 89,9 8, 91,3 9,5 132, 99, 12, 1, 1,2 2, 91,3 8,9 88,8 98, 132, 11,8 99,5 1, 13,3-3,8 1 93, 9,3 95,2 11, 126,9 9,6 9,9 1, 98,3 99,6 1,3 2 9,2 86,9 92,1 11,8 132, 99,9 96,3 1, 11,3-1, 3 91,8 89,1 91,6 99, 132,1 98,1 98,2 1, 98,5 1,1 93,6 8, 93,8 1, 131, 93,3 1,2 1, 99,6-5, 5 93,1 88,5 92,9 96,2 128,1 99,3 11,8 1, 92,8 1,2 6 92, 88, 93,6 12,1 131,8 96,2 95,3 1, 92,5 93,9 1, 92, 9,6 96,5 12,2 129,9 95,3 93,1 1, 91,8 2,1 8 92, 9, 95,2 1,2 13,8 96,8 9,3 1, 9, 3,9 9 91,6 88, 93,5 18,8 12,5 96, 9,3 1, 91,6, 5 95,3 96,6 96,1 11,3 122,3 98,9 89,5 1, 89,2 91,6 2, 51 88, 8,2 9,8 16,3 119,5 11,9 93,2 1, 11, -1, ,9 15,2 115,2 19,3 1,6 96,2 8,6 1, 8,,2 Keskm. 91,6 88,9 92, 99,6 128,5 99,3 1,1 1, 1, 1, Max 1,2 15,2 115,2 13,2 138, 111,9 11,9 1, 123,1 11,8 9,6 Min 81,9 81,1 82, 91,6 9,2 1,3 8,6 1,, 9,3-1,1 6 Esindusnädal 1,2 Riigipüha 3 Ebatüüpiline nädal Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts Veebruar Jaanuar 23

24 Päeva-, nädala- ja kuutegurid Reiu loenduspunktis 2. aastal Tabel 2.3 Nädalapäevategur Tegurid Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL nädal kuu Hälve % 1,6 96,9 18,8 112,3 121,9 12,3 83,2 1, 69,5 5,6 2 98,1 12,5 13,5 1, 116,5 95, 9,9 1,,8 5,1,3 3 9,5 12,9 1,5 15,1 116, 9,5 9, 1, 6, -1,3 11, 11,2 12,8 1,2 116,3 9, 9,8 1,, -2,6 5 1,1 11,1 1,6 1,5 118, 9,6 81,2 1, 8,,1 6 98, 1,5 1,1 1,1 19,3 12,9 88, 1, 8,5 -,3 96,2 96, 99, 1, 115,2 12,1 86,5 1, 9, 8,2 -,8 8 98,5 1,3 99,9 1,3 116,1 8, 9,9 1,, 1,1 9 98,5 9,6 99,1 15,8 113,6 99, 86, 1, 8,,1 1 96, 9,3 99,2 16, 116,9 98,9 85,2 1, 82,2 3,6 11 9, 9,1 1,6 1,5 118,9 9,5 8,3 1, 82,9 85,8 2, , 95, 96, 1,8 116,8 12, 92,3 1, 88,6-2, ,6 9, 98,9 13, 115,2 1, 8,8 1, 91, -5,6 1 96, 96,8 13, 11,9 9, 1, 8,8 1, 92,2 1,2 15 9,3 95, 98, 13,9 116,3 16, 8, 1, 92,9, , 12,8 12,5 1, 113, 9,1 83,3 1, 91, 93, 1, 1 89,3 93, 99,1 1,8 113,8 11,5 93,6 1, 9,2-3,8 18 1,9 8, 93, 1,6 112,2 16,9 9,3 1, 91,8 9, 19 9,9 9,6 96, 96,2 115, 15,5 1,9 1, 11,9 -, 2 91, 91,8 95,8 18,3 11,8 16,6 91,3 1, 13,6 11, -2,1 21 9,3 95,5 96, 11,9 115,1 12,1 9,6 1, 1,2-2,8 22 9, 9,5 96, 1, 113,8 1, 9,3 1, 112,3-1,8 23 8, 93,5 96,3 99, 112,6 111,9 99,6 1, 12,5,2 2 9, 96,6 96,9 12, 112,8 13,6 9, 1, 115, 12, 5, ,3 9,9 96, 12, 125,8 96, 96,6 1, 126,6-5,9 26 9,5 98,5 96,5 98,1 111,8 1, 93,6 1, 118,5 2,2 2 89,6 9,9 9, 99,6 112, 18,1 9, 1, 129,1 3, 28 8,8 93,2 91,5 99, 116, 18, 13,1 1, 132, 132,5, , 9,9 95, 96, 16,9 1,3 11, 1, 1, -11,5 3 9,3 92, 9,5 1, 11,5 1, 13,8 1, 13, 1, 31 8, 85,6 88,1 93,6 111,2 118, 115, 1, 135,6 -, 32 8,5 88, 8,5 9, 113, 119,9 18,3 1, 1,3-16, , 92, 95,2 95, 111,6 19, 11,1 1, 132, 131,2 -,8 3 96,8 98,6 96,1 12,5 113,5 98,9 93,5 1, 119,6 11,6 35 9, 99, 1,6 13,5 111,8 1,1 8, 1, 1,8 23, 36 9,5 93,6 98,5 11, 11,8 12,3 98,8 1, 16,1 -,9 3 9,5 96, 98, 12,6 116,3 98, 93, 1, 16,6 15,1-1,5 38 9,3 9, 1,2 1,3 112,1 98, 1,8 1, 11,9 3, ,9 96, 95,3 1,6 11, 15,3 95,2 1, 16, -1,2 96,1 96, 92, 12,5 11, 12, 93,3 1, 1, -3,6 1 95,3 9,6 98,9 13, 115,9 1,1 89,2 1, 9,3 96,9 -, 2 92,6 98, 98,5 1,5 11,9 1, 88,1 1, 9,2 2,6 3 96, 9,1 98,3 11,5 116,9 1,3 89,3 1, 95, 1,5 99,6 98,5 11,6 1, 12,5 92,6 8,2 1, 95, -, 5 96,2 9, 9,5 99,6 115, 11,6 95, 1, 92, -1, 6 9,2 98,1 1, 16, 116, 99,3 82, 1, 89, 9, 1, 98,1 9,8 12, 13,6 118,8 1,2 9, 1, 88, 2, 8 98, 1, 1,5 15, 115, 95, 9,9 1, 86,,6 9 96,5 99,1 1,9 15, 119, 93, 86,2 1, 86,3 2, 5 96,2 98, 11, 1,1 116,9 98,3 81, 1, 89,3 89, -, 51 91, 9,3 98,1 13, 111,2 19, 92,8 1, 99,5-1, ,8 91,1 9,8 11,2 18, 96, 88,1 1, 82,9 6,1 Keskm. 9,3 96, 9, 12,2 11,5 12,6 92,9 1, 1, 1, Max 11,8 1,3 18,8 11,9 125,8 119,9 115, 1, 1,3 132,5 23, Min,6 8, 8,5 93,6 9, 8, 9, 1, 69,5 5,1-16,1 6 Esindusnädal 1,2 Riigipüha 3 Ebatüüpiline nädal Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts Veebruar Jaanuar 2

25 Päeva-, nädala- ja kuutegurid Jüri loenduspunktis 2. aastal Tabel 2. Nädalapäevategur Tegurid Kuu Nädal E T K N R L P NKÖL nädal kuu Hälve % 1 5,1 19,1 131, 135, 16, 3, 59,8 1, 59,6 12,2 2 11,2 11, 119,1 115, 126,1 6,,8 1,,1 1,8-2, , 116,9 118, 11, 12,5 6,2 8,1 1,, -2,2 119,2 115,3 122,2 119,1 122,2 55, 6,6 1, 2,3 -, ,2 11,2 11, 112, 125, 59, 5,1 1,,1-1, , 118, 115,5 18, 12,6 61,3 53,8 1, 1,6 1, 118,1 115, 112,2 113,5 123, 63,9 53,6 1, 6,3 2,6-3, 8 126,1 11,8 16,1 11,8 12, 52,8 55, 1, 69,6 3, 9 115,5 19,6 11,8 116, 126,9 62,2 5,9 1, 3,1 9, 1 122,2 122,2 12,5 69,9 131,5, 59,1 1,,6 12, ,5 112,2 116,1 11,9 12,1 6,5 51, 1, 82,5 82,8, , 11,3 112,2 11,5 12,3 6, 59,1 1, 86,1-3, , 11,3 11,6 113,6 128,9 65,8 5,2 1, 9, -1,2 1 12,3 125,8 129,3 1,9 59,9 56,2 56,6 1, 9,1 1, ,2 112,3 111,8 11, 123,9 69, 9,6 1, 1, -3, , 115,8 118,2 113,2 123, 5, 5, 1, 1,1 1,2-3,9 1 15, 1,3 11,9 112, 13,9 2, 53,1 1, 18, -, ,9 58,6 125,2 126, 1, 8,3 68,6 1, 96,9 1, ,5 11,3 19, 11, 122, 1, 6,5 1, 11,1, ,1 16,5 111,3 11,9 125,1 69, 6, 1, 115,5 11,5-1, , 1,8 112, 115,9 125,8 65,6 6,8 1, 116,8-2, ,9 113, 11,5 112,2 122, 6,3 61,3 1, 12,1-5, ,5 15,2 19,2 112,1 11,9 65,2 6, 1, 129,6 -,5 2 11, 112,9 115,3 112, 122, 65,2 5,1 1, 121, 122,1, ,8 11,3 119,9 116,5 12,5 53,3 5, 1, 122,1, 26 16, 11,8 1,3 113,1 12,6 68,2 69,2 1, 11,1 5, 2 19,6 15,2 1,9 19,1 113,9 83,1,1 1, 12, -8, ,6 19, 99,9 111,1 118,3 81, 6, 1, 12,5-1, , 11,3 116, 19,6 11,2 65,5 63,9 1, 11,6 118,9 1, , 111,1 18, 11,3 121, 68,8 6, 1, 113, 5, , 11,2 112, 112,1 122,2 1,2,3 1, 11,9 3, ,1 112, 111, 112,5 119,9 68,1 65, 1, 122, -, ,5 112,1 113,1 112,9 121,1 6,2 59, 1, 115,5 118, 2,9 3 66,6 119,5 11,5 122, 133,3,5 65,9 1, 19,1 9, ,3 19,2 11,1 11, 12,9 68,3 52,2 1, 115,6 2, ,9 111,9 113,6 115,1 12,8 68, 59,2 1, 11,3 -, ,8 112, 113,3 111, 125,2 6,2 5,1 1, 112,9 11,1-2, , 113, 112,3 116,3 121, 61,3 61, 1, 18,6 1, , 113,8 112,2 111, 123,,6 58, 1, 115, -,9 11,6 112,1 19,8 11,1 123,2 65,9 6,2 1, 11,3-3, ,2 119, 11,2 11,6 11,3 62,5 5,2 1, 18, 11, 2, 2 111, 113,5 113,8 11,5 12, 6,1 5,9 1, 1,8 2, 3 118,5 115, 115,2 115,6 123,1 61, 5, 1, 16,,5 116,5 118,8 116, 115,5 126,2 59,9,1 1, 12,5-6,5 5 11, 112,5 113, 11,6 123,9 6, 5,5 1, 98,2-2, ,2 118, 115,1 116,5 123, 5,,9 1, 95,2 96,,8 119,3 115,3 116, 11,2 123, 59, 8,3 1, 96,6 -, , 113,9 11,6 115,2 125, 59,5 6,8 1, 89,1 6, ,5 115, 116,9 11, 122,9 6, 51,2 1, 92, -1, 5 116, 11, 116,6 115,9 12, 62,3 9,2 1, 91, 82, -9, ,6 113,5 11,3 119,3 131,2 6,1 8,1 1, 96, -1, 52 88,8 8, 81,2 151, 13,5 82,9 2,3 1, 53, 29, Keskm. 111,9 111,5 113,8 115,2 12,1 65, 5,6 1, 1, 1, Max 12,3 125,8 131, 151, 16, 83,1,1 1, 129,6 122,1 29, Min 5,1 58,6 81,2 69,9 59,9 52,8 6,6 1, 53, 1,8-1, 6 Esindusnädal 1,2 Riigipüha 3 Ebatüüpiline nädal Detsember November Oktoober September August Juuli Juuni Mai Aprill Märts Veebruar Jaanuar 25

26 Sõidukid on liigitatud alljärgnevalt: Sõiduautod Pakiautod ja väikebussid Bussid Veoautod ja autorongid Kuigi busside väljatoomine omaette liigina on eriti vajalik, on siiski tõsiseid kahtlusi, et busse ei liigitata päris õigesti, osa neist võib sattuda kas kahe- või kolmeteljeliste veoautode hulka. Samas ei ole selge, kas ka vastupidiseid eksimusi võib esineda. Reius on aga liigitus olnud väär üldse pikema perioodi vältele, mis muudab kogu liigituse selles punktis ebausaldusväärseks. Nagu tabelites, nii ka joonistel on näidatud kõigi nädalapäevade kaupa eraldi. Siit selgub, et puhkepäevade mõju on kaunis erinev ja eriti väärib see märkimist just Reius, aga siiski ka teistes kaalupunktides. Tabelite 2.1 kuni 2. sisu analüüsile tuginedes võib väita, et esindusnädala keskmine ööpäevane liiklussagedus kajastab kuu tüüpilist liiklust isegi paremini, kui kuu keskmine ööpäevane liiklussagedus ja põhjus seisneb eelkõige selles, et riiklikud pühad võivad sattuda erinevatel aastatel erinevatele nädalapäevadele ja lihavõtted isegi erinevatele nädalatele. Esindusnädala kasutamise põhjendatus leidis põhjalikumat käsitlemist ka antud töö teises vahearuandes ja Inna Romandi magistritöös. Sellest tulenevalt kasutataksegi edaspidi esindusnädala tegurit kuutegurina. Võib siiski täheldada üksikuid erandeid, kus see käsitlus ei ole parim. Joonised on koostatud Konju kaalupunkti kohta. Konju loenduspunkti puhul hakkab silma veoautoliikluse omapärane jagunemine kogu aastase tsükli vältel. Siin osutub kauniks määravaks see, millise efektiivsusega ühel või teisel perioodil töötab Venemaapoolne piiripunkt Narvas. Enamik ekstreemseid nädalapäevategureid satub kas riigipühadele või nädalatesse, kus paiknevad riigipühad. Seejuures vahetult riigipühadele satub selliseid äärmuslikke tegureid kõige enam Adaveres. Riigipühadega seotud temaatika leidis põhjalikumat käsitlemist vahearuandes 2. Ebatüüpiliseks tuleks lugeda ka nädalat, kuhu satub 1.september. Selle nädala (2. aastal nädal 35) erakordsus tuli ilmsiks kolmes kaalupunktis teistest erines vaid Jüri loenduspunkt. Kõige tugevam oli mõju aga Reius. Ebatüüpilistel nädalatel ei ole soovitav üldistavaid liiklusuuringuid läbi viia. Lisaks selgub, et kaunis sobimatuks osutub kogu augustikuu ja ka 51. nädal. Kõik nädalategurid üksikute kaalupunktide ja sõidukiliikide kaupa on esitatud joonistel 2.2 kuni Erinevate sõidukiliikide jaotused on erinevad ja iseloomulik on ka see, et mida väiksem on liigi liiklussagedus, seda juhuslikumat laadi on muutused (ka siis kui elimineerida ebatüüpilised nädalad). Siit ka soovitus, et analüüside puhul ei tohiks liigitusega minna liiga detailseks. Kõigi loenduspunktide nädalapäevategurid on aga koondatud ühisele joonisele Siit võib teha järelduse, et sõltumata erinevast liikluse jagunemisest aasta lõikes on nädalategurid kõigis loenduspunktides pea samasugused nii 3. kui ka 6. nädalal. Neid aegu tuleks lugeda liiklusuuringute läbiviimiseks kõige soodsamaks, sest erinevad liikluse iseloomud avalduvad siin kõige vähem ja sellest tulenevalt aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse arvutamise viga on eeldatavasti väikseim. 26

27 Nädalategur (AKÖL=1%) Konju, kõik sõidukid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.2 Kogu liikluse nädalategurid Konjus 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Konju, sõiduautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.3 Nädalategur (AKÖL=1%) Sõiduautoliikluse nädalategurid Konjus 2. aastal Konju, pakiautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2. Pakiautode ja väikebusside liikluse nädalategurid Konjus 2. aastal 2

28 Nädalategur (AKÖL=1%) Konju, bussid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.5 Busside liikluse nädalategurid Konjus 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Konju, veoautod ja autorongid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.6 Veoautode ja autorongide liikluse nädalategurid Konjus 2. aastal 28

29 Kuutegur (AKÖL=1%) Konju, kuutegurid 6 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kõik 81, 8,2 93, 13,2 11,2 112,2 116,6 11,2 111, 1,6 93,6 9, Sõiduauto 9,3 9,9 88, 11,3 1, 112,8 12,2 123, 11, 1, 92, 95,9 Pakiauto 88,3 88, 95,2 1,3 12,3 1,3 12,9 11,9 111,6 15, 1, 1, Buss 89,9 91, 86, 98,3 99,1 16,2 16,5 111, 1, 1,6 15,3 9, Veoauto 9,9 115,6 112,5 11,5 13,8 115,3 99,6 9, 98,6 93,6 86, 9,8 Joonis aastal. Kuutegurid leituna esindusnädala keskmise ööpäevase liiklussageduse alusel Konjus Nädalategur (AKÖL=1%) Adavere, kõik sõidukid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.8 Kogu liikluse nädalategurid Adaveres 2. aastal 29

30 Nädalategur (AKÖL=1%) Adavere, sõiduautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.9 Sõiduautoliikluse nädalategurid Adaveres 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Adavere, pakiautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.1 Pakiautode ja väikebusside liikluse nädalategurid Adaveres 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Adavere, bussid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.11 Busside liikluse nädalategurid Adaveres 2. aastal 3

31 Nädalategur (AKÖL=1%) Adavere, veoautod ja autorongid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.12 Veoautode ja autorongide liikluse nädalategurid Konjus 2. aastal Kuutegur (AKÖL=1%) Adavere, kuutegurid 6 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kõik,9 91,6 89,9 99,8 18,6 113,1 11, 118,3 18,5 98, 92, 89,3 Sõiduauto 5, 91,2 8, 96, 16,6 113,6 11,8 121, 1, 96,9 91,5 8,1 Pakiauto 8, 92,8 91,6 1,1 113, 112,9 115,9 116,6 112, 13,6 96,5 96,9 Buss 9, 99,2 9,3 19,8 113,9 126, 122,1 19,1 96,5 9, 9, 92,1 Veoauto 8,8 91,5 98,9 19, 112,3 11,2 1, 1,8 11,2 11,1 9,6 92, Joonis 2.13 Kuutegurid leituna esindusnädala keskmise ööpäevase liiklussageduse alusel Adaveres 2. aastal 31

32 Nädalategur (AKÖL=1%) Reiu, kõik sõidukid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.1 Kogu liikluse nädalategurid Reius 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Reiu, sõiduautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.15 Sõiduautoliikluse nädalategurid Reius 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Reiu, pakiautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.16 Pakiautode ja väikebusside liikluse nädalategurid Reius 2. aastal 32

33 Nädalategur (AKÖL=1%) Reiu, bussid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.1 Busside liikluse nädalategurid Reius 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Reiu, veoautod ja autorongid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.18 Veoautode ja autorongide liikluse nädalategurid Reius 2. aastal 33

34 Kuutegur (AKÖL=1% ) Reiu kuutegurid Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kõik 5,1 9,3 83,3 92,1 1, 115,9 132,9 132,5 1,1 9, 89,3 89, Sõiduauto 5, 2,6 2,3,9 11, 118, 13,1 12,5 16, 9, 88,2 86,6 Pakiauto 6, 3, 8,5 96, 11,2 11,9 131, 13, 116, 13,2 91,5 9,5 Buss 89,5 36,3 39, 1,5 65,9 16,3 159,8 16,3 132,2 118,9 13,9 115, Veoauto 2, 1,8 123, 138, 11,3 16,6 98,9 96,5 1, 92,9 9,9 95,5 Joonis aastal Kuutegurid leituna esindusnädala keskmise ööpäevase liiklussageduse alusel Reius Nädalategur (AKÖL=1%) Jüri, kõik sõidukid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.2 Kogu liikluse nädalategurid Jüris 2. aastal 3

35 Nädalategur (AKÖL=1%) Jüri sõiduautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.21 Sõiduautoliikluse nädalategurid Jüris 2. aastal N äd alateg u r (A K Ö L = 1% ) Jüri, pakiautod E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.22 Pakiautode ja väikebusside liikluse nädalategurid Jüris 2. aastal 35

36 5 5 Jüri, bussid Nädalategur (AKÖL=1%) E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.23 Busside liikluse nädalategurid Jüris 2. aastal Nädalategur (AKÖL=1%) Jüri veoautod ja autorongid E T K N R L P Keskmine nädal Joonis 2.2 Veoautode ja autorongide liikluse nädalategurid Jüris 2. aastal 36

37 Kuutegur (AKÖL=1%) Jüri kuutegurid 6 Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kõik, 6,2 82, 13,9 115, 121,6 11, 115, 112,8 18,3 95,1 91,5 Sõiduauto,5 8,1 83, 1,3 113,9 12,5 119,1 118,1 111,2 1, 91,5 89,2 Pakiauto 1,8 5,2 81, 16,9 113,9 121,1 113, 11,3 11,8 111,3 98,6 93,3 Buss 92, 93,6 89,2 96,2 16,9 119, 1,8 12,8 1,6 12, 12,8 11, Veoauto 3,6 1, 8, 112, 12, 12,6 115,5 19, 11,2 116,1 12, 96, Joonis aastal 1 Nädalategur (AKÖL=1%) Kuutegurid leituna esindusnädala keskmise ööpäevase liiklussageduse alusel Jüris Esindusnädalate tegurid Konju Adavere Reiu Jüri / nädal Joonis 2.26 Esindusnädalate ehk kuutegurid leituna nädala keskmise ööpäevase liiklussageduse alusel kõigis kaalupunktides 2. aastal. 3

38 2.2 Nädalapäevategurid Tabelites 2.2 kuni 2.59 on toodud nädalapäevategurid kaalupunktide kaupa kogu liikluse ja lisaks ka üldistatud sõidukiliikide kaupa kahel moel, esiteks kõigi nädalate alusel, mis sisaldab ka erandlikke nädalaid ja teiseks kuu esindusnädalate kaupa. Viimatinimetatute puhul on koonduvus võrdlemisi hea, kui mitte arvestada busse. 1 Konju, kõik sõidukid Nädalapäevategur (NKÖL=1%) E T K N R L P nädalapäev Joonis 2.2 Kogu liikluse nädalapäevategurid leituna kõigi nädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus Konju, kogu liiklus Nädalapäevategur (NKÖL=1%) E T K N R L P Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets KESKMINE nädalapäev Joonis 2.28 Kogu liikluse nädalapäevategurid leituna esindusnädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus 38

39 1 Konju, sõiduautod Nädalapäevategur (NKÖL=1%) E T K N R L P nädalapäev Joonis 2.29 Sõiduautoliikluse nädalapäevategurid leituna kõigi nädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus Nädalapäevategur (NKÖL=1%) Konju, sõiduautod E T K N R L P nädalapäev Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets KESKMINE Joonis 2.3 Sõiduautoliikluse nädalapäevategurid leituna esindusnädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus 39

40 Nädalapäevategur (NKÖL=1%) Konju, pakiautod E T K N R L P nädalapäev Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets KESKMINE Joonis 2.31 Pakiautoliikluse nädalapäevategurid leituna esindusnädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus Nädalapäevategur (NKÖL=1%) Konju, bussid E T K N R L P nädalapäev Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets KESKMINE Joonis 2.32 Bussiliikluse nädalapäevategurid leituna esindusnädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus

41 Nädalapäevategur (NKÖL=1%) Konju, veoautod ja autorongid E T K N R L P nädalapäev Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets KESKMINE Joonis 2.33 Autorongide ja veoautoliikluse nädalapäevategurid leituna esindusnädalate ja aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus Nädalapäevategur (AKÖL=1%) Konju E T K N R L P Kokku 99, 11,5 13,6 1, 118,2 93,9 6,5 Sõiduauto 9,2 95, 96,5 99,9 115,9 1,9 9, Pakiauto 12, 18,3 113,6 119,3 125,1 5, 56, Buss 9,9 9, 95,9 1,8 115,5 95, 9,8 Veoauto 118,6 122,9 125,1 126, 121, 53, 32, nädalapäev Joonis 2.3 Erinevate sõidukiliikide nädalapäevategurid leituna aasta keskmise liikluse alusel 2. aastal Konjus 1

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs ÜMIS IIUSSÕM AVAMIS MÕJU AAÜÜS Foto: -rojekt AI 213 1 1. Sissejuhatus. öö ülesanne. Ülemiste liiklussõlme rajamine on olnud linnaruumis valminud kauaoodatud teerajatis, mis eesmärk oli muuta liikluse pealinna

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0 Liiklusloenduse tulemused 2009. aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel 2000-2009 15,0% 10,0% 5,0% 3,4% 2,7% 9,2% 8,0% 9,7% 6,9% 6,1% 6,6% 7,4%

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht:  Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o Liikluslahendus OÜ Välja 9, 50303 Tartu reg nr 11999509 koduleht: www.liikluslahendus.com Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Keila lõunarajooni liiklusuuring

Keila lõunarajooni liiklusuuring 2016 INSENERIBÜROO STRATUM Keila lõunarajooni liiklusanalüüs 1. Üldinformatsioon Käesolev liiklusuuring on läbi viidud hindamaks Harjumaal, Keila linna lõunarajooni arendustega lisanduva liikluskoormuse

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem