Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - EST_3rd_report.doc"

Väljavõte

1 ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeksi sätted. I. Koodeksi sätted on seotud järgmiste õigusaktidega Eesti sotsiaalkindlustuse süsteemis. Seadused: 1) Ravikindlustuse seadus osad II, III, VI, VIII ja XII; 2) Riikliku pensionikindlustuse seadus osad V, VI, IX, X ja XII; 3) Tööturuteenuste ja -toetuste seadus osad IV ja XII; 4) Töötuskindlustuse seadus osad IV ja XII; 5) Eesti Vabariigi töölepingu seadus osad IV ja XII; 6) Avaliku teenistuse seaduse osa IV; 7) Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus osa IV; 8) Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus osad IV ja XII; 9) Riiklike peretoetuste seadus osad VII ja XII; 10) Elatisabi seadus osa VII ja osa XII; 11) Sotsiaalmaksuseadus osad II, III, V, VI, IX, X, XII; 12) Perekonnaseadus osad VII ja X; 13) Vanemahüvitise seadus osad VII ja XII; 14) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus osa VII; 15) Puhkuseseadus osa VIII; 16) Haldusmenetluse seadus XII. Vabariigi Valitsuse määrused: 1) Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutise korra kohta osa VI; 2) Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse arstliku töövõimetuse ekspertiisiga tuvastamise kord osad VI ja IX; 3) Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu osa II ja osa VIII; 4) Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 osa II; 5) "Töötuskindlustuse seaduse" alusel kindlustatu keskmise ühe kalendripäeva töötasu ja Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord osa IV; 6) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord osa VII. Sotsiaalministri määrused: 1) Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend osad V, VI, IX ja X. 1

2 2) Eesti Haigekassa ravimite loetelu osa II; 3) Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär osa II; 4) Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad osa II; 5) Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord osad III, VI ja VIII; 6) Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend osad VI ja IX; 7) Kutsehaiguste loetelu osa VI; 8) Tervishoiuteenuse osutamise kvaliteedile eksperthinnangu andmise kord osa XII. Seadusandlus on kättesaadav ning inglise keeles II. Perioodiliste hüvitiste standarditele vastavuse hindamine on esitatud seisuga 31. detsember 2006 ning seejuures on kasutatud Sotsiaalministeeriumi hinnangulisi prognoose, kuivõrd raporti tähtajaks esitamisel ei ole võimalik meil näidata aasta tunnipalga andmeid. Statistikaameti andmetel võime saada need mitte varem kui augustis-septembris. Põhjuseks on asjaolu, et üle nelja aasta korraldatakse üleeuroopaline uuring, mille andmebaasi valmimise aeg on 30. juuni ning seejärel alles hakatakse andmeid töötlema. Sotsiaalkindlustusega hõlmatud isikute ja sotsiaalkindlustushüvitisi saavate isikute arvstatistika on antud seisuga 31. detsember Eesti õigusakte ja praktikat on analüüsitud 31. detsembri 2007 seisuga, kui pole näidatud muud kuupäeva. II OSA ARSTIABI Artikkel 8 Artikkel 9 A. B. Vastavalt Sotsiaalmaksuseaduse 6 on lisandunud isikute hulka, kelle eest sotsiaalmaksu maksab riik, kindlustatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötajad, kes saavad töövõimetuspensioni. C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu III Artikkel 74): a) Haigekassa registreeritud liikmeid seisuga 31. detsember 2007 oli (Haigekassa andmed); b) Eesti elanike arv seisuga 31. detsember 2007 oli (Eesti Statistikaameti andmed); c) kindlustatud isikute arv moodustab 96 % elanike koguarvust. 2

3 Artikkel 10 A. Muudatusi pole, va lisatäpsustus, soodushinnaga müüdavate ravimite loetelu ja kindlustatute nimekiri, kes soodushinnaga ravimeid võivad osta, sisaldub järgmises määruses: Vabariigi Valitsuse määruses Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007.a. määrus nr 49). B. Muudatusi pole, va täpsustus, et Eesti Haigekassa poolt tasu maksmise ülevõtmise kohustus teatud retseptiravimite hüvitamisel on mitterahaline hüvitis, mida haigekassa hüvitab apteegile kindlustatu eest. Soodusravimite kompenseerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Haiguste loetelu, kus ühe või teise haiguse korral kasutatavaid ravimeid on võimalik välja kirjutada erinevate soodusmääradega. Nii on näiteks võimalik 100% soodusmääraga välja kirjutada ravimeid raskete ja krooniliste haiguste ravis: - vähktõbi ja muud pahaloomulised kasvajad - psüühikahäired - Parkinsoni tõbi - epilepsia - suhkurtõbi jpt 75% soodusmääraga on patsientidele võimalik ravimeid välja kirjutada aga näiteks hüpertooniatõve, südamepuudulikkuse, bronhiaalastma, nefriidi jpt haiguste raviks. Muidu 75% soodusmääraga väljakirjutatavaid ravimeid on 4-16 aastastel lastel, töövõimetus- ja vanaduspensionäridel ning üle 63- aastastel isikutel võimalik saada 90% soodusmääraga. Patsiendi omaosalus retseptiravimite väljaostmisel sõltub, millise soodusmääraga ravimit teatud kindlate haiguste korral välja kirjutatakse. Nii on patsientide omaosalus 100% ja 75(90)% soodustusega väljakirjutatud ravimite korral alati 20 krooni ning 50% soodusmääraga väljakirjutatud ravimite korral 50 krooni. Olenevalt soodusmäärast võib patsiendi osa suureneda ka sellest, kui patsient tarvitab ravimeid, mis on kallimad kui hinnakokkuleppe ja/või piirhinnad (neist summadest võtab tasu maksmise kohustuse üle Eesti Haigekassa). Sel juhul peab patsienti ravimi jaemüügihinna ja piirhinna vahelise osa samuti ise tasuma. 50% soodusmääraga ravimite eest võtab Eesti Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni 200 krooni ulatuses 1 retsepti kohta. Eesti Haigekassa võimaldab kindlustatutele ka rahalist hüvitist suurenenud ambulatoorsete ravimikulutustega kindlustatutele. Nii hüvitab haigekassa täiendavalt kalendriaastas kindlustatutele ambulatoorseks raviks vajalike ja Eesti haigekassa ravimite loetelusse kantud ravimite eest, juhul kui kindlustatu kulutused ületavad krooni kalendriaastas, kuni krooni. C. 3

4 D aastal on Haigekassa eelarvest 119 miljonit krooni (2007. aastal vastavalt 101 mln krooni) ette nähtud haiguste ennetamisele ja 14 miljonit krooni tervise edendamisele (2007. aastal samuti 14 mln). Haigekassa nõukogu kinnitatud tervise edendamise ja haiguste ennetamise ühtsed prioriteedid on südame-veresoonkonna haiguste ennetamine, pahaloomuliste kasvajate varajane avastamine, koduja vaba aja vigastuste ja traumade ennetamine, alkoholist tingitud tervisekahjustuste ennetamine ja laste tervislikule arengule suunatud tegevus. Nii haiguste ennetamise kui tervise edendamise projektide tegevused teostatakse riigi rahvatervise strateegiate osana. Haiguste ennetamise eelarvest ligikaudu 60% moodustab koolitervishoiuteenus. Suurimad projektid on "Rinnavähi varajase avastamise projekt" ja "Emakakaelavähi varajase avastamise projekt", "Noorte reproduktiivtervisealase nõustamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise projekt", aga ka vastsündinutele suunatud "Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi skriining" ning "Vastsündinute kuulmisskriining". Lisaks on projektid südame-veresoonkonna haiguste uuringuteks kõrgema riskiga elanikele, pärilike haiguste (eelkõige Down' sündroomi) sünnieelseks diagnostikaks ja osteoporoosi varajaseks avastamiseks reumaatilise haigusega patsientidel. Ennetustegevused on suunatud ravikindlustatud isikule, projektidel on soovitavalt põhjus-tagajärg seosed, et vähendada kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile, aga ka kaugmõju inimeste tervisele ja elukvaliteedile. Haigekassa teostab tervise edendamist projektitöö kaudu kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga. Tervise edendamise valdkonna tegevuste valikul lähtutakse esmaselt pikaajaliselt ja tulemuslikult varem rahastatud tegevustest riiklikul tasandil, mis sisaldavad tegevusi ja teenuseid kogu elanikkonnale, ning millega Haigekassa nüüd arvestab. Tervist edendavate projektide rahastamine toimub riigihangete korras. Sihtrühmadeni jõutakse kas meedia vahendusel või sidusrühmade kaudu. Meedia kaudu on võimalus kujundada inimeste suhtumisi ja hoiakuid, mis on eelduseks tervisekäitumise muudatustele igapäevases elus aastal on meediategevus fokuseeritud traumade ja alkoholi tarbimise ennetamisele. Sidusrühmadena käsitletakse neid inimesi, kelle tööst sõltub olulisel määral vastavas paikkonnas tehtav edendustöö (näiteks koolide tervisenõukogud, pereõed, tööandjad) aastal on suur osa tegevustest planeeritud paikkondlikul tasandil vigastuste ennetamiseks, kuna vigastuste ennetamine on üks kõige kuluefektiivsemaid valdkondi tervise edendamises. Erinevates tegevusvaldkondades on kavandatud proportsionaalselt infrastruktuuride arendamisele ja sidusrühmadele suunatud tegevusele 15%, meedias teavitamisele ja trükistele 35%, maakondlikele projektidele 33% ning otse sihtrühmadele suunatud projektidele 17% edenduse eelarve vahenditest. Artikkel 11 Artikkel 12 4

5 III OSA HAIGUSHÜVITIS Artikkel 14 Artikkel 15 A. Kaitstavate isikute ringi puhul viidatakse koodeksi artikli 15 lõikele (b). B. C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II, Artikkel 74): a) majanduslikult aktiivsete kindlustatute arv seisuga 31. detsember 2007 (Haigekassa andmed) oli (kellest töövõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjat; b) Eesti rahvastiku koguarv seisuga 31. detsember 2007 oli (Statistikaameti andmed); c) kindlustatud isikute arv moodustab 50,2% elanike koguarvust. Artikkel 16 Haigushüvituse arvestamise suhtes viidatakse koodeksi artiklile 65. Jaod I ja II, Artikkel 65 A aastal oli kuupalga alammäär 3600 krooni ja vastavalt sellele oli füüsilisest isikutest ettevõtjate sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ülempiir krooni kuus. Haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (maksu määr 22% maksustatavast tulust, aastal oli 2000 krooni kuus tulumaksuvaba; aastal on maksu määr 21% ja tulumaksuvaba 2250 krooni kuus). B, C. Kindlustatud isikute keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu aastal oli krooni kuus (Sotsiaalkindlustusameti andmed). Vastavalt oli aastal koodeksi artikli 65, lõige 6 (c) kohaselt määratletud meesoskustöölise ühe kuu brutotöötasu järgmine: 1,25 * = EEK. D. Haigushüvitise suurus standardsele hüvitisesaajale (statsionaarse ravi korral) ühe kuu jooksul aastal oli järgmine: 0,8 * = EEK. E, F. Peretoetuste suurus kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale oli aastal 600 krooni kuus. Peretoetuste maksmine ei ole seotud vanemate töötamise või muu sotsiaalkindlustushüvitise saamisega, s.t. samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui ka haigushüvitise saamise ajal. 5

6 G. Standardse hüvitisesaaja haigushüvitise brutoasendusmäär on: ( )/( ) = 80,9 %. Artikkel 17 Muudatusi pole, va täpsustus, et FIE-del enam 3-kuulist ooteaega pole. Kindlustuskaitse tekib neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ning üle kolmekuuse tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavatele isikutele on kehtestatud ooteperiood 3 kuud, mille arvestus algab ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Ooteperioodi ei kohaldata, kui ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitatakse haigekassale isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal. Artikkel 18 III osa (haigushüvitis), artikkel 14 seoses artikli 68 punktiga f. Küsimus: Esimesest aruandest nähtub, et ravikindlustuse seaduse 60 lg 1 p 1 kohaselt ei saa kindlustatud isik ajutise töövõimetuse hüvitist, kui arst on kindlaks teinud, et haigestumise või vigastuse põhjustas alkoholist, narkootikumidest või mürkainetest tingitud joove. Selles osas peab komisjon märkima, et artikli 8 valguses tõlgendatud koodeksi artikli 14 kohaselt sisaldab hõlmatavate juhtude määratlus mis tahes haiguslikust seisundist tingitud töövõimetust, olenemata põhjusest. Järelikult oleks haigushüvitise maksmisest keeldumine juhul, kui haigusliku seisundi põhjustas alkoholist, narkootikumidest või mürkainetest tingitud joove, koodeksi artikli 68 punkti f alusel lubatav üksnes tingimusel, et taoline joove tekkis asjaomase isiku tahtliku väärkäitumise tagajärjel. Komisjon sooviks valitsuselt selgitust, kuidas ravikindlustuse seaduse 60 lg 1 p 1 koodeksi mainitud nõuete valguses praktikas kohaldatakse. Vastuseks Komisjoni märkusele teatame, et viidatud säte läheb muutmisele. Riigikohtu lahend samas küsimuses samuti olemas. Konkreetse sätte muudame viitega Riigikohtu lahendile ja Euroopa sotsiaalkindluskoodeksile. IV OSA TÖÖTUSHÜVITIS Artikkel 20 Muudatusi ei ole, va täpsustus, mis on tingitud sellest, et siseriiklikult on ühendatud Töötu sotsiaalse kaitse seadus ja Tööturuteenuste seadus ja sellele seadusele antud ühine nimetus Tööturuteenuste ja toetuste seadus (vt ka teise raporti avasätted). Töötuskindlustuse seaduse 6 lg 1 p 1 kohaselt on töötuskindlustuse saamise õiguse üheks eeltingimuseks töötuna arvele võtmine tööturuteenuste ja toetuste seaduse 6 alusel. Tööturuteenuste ja toetuste seaduse (edaspidi TTTS) 2 punkti 3 kohaselt on töötu isik, kes ei tööta ja otsib tööd (st täidab individuaalset tööotsimiskava). Töötuna võetakse arvele 16 6

7 vanaduspensioniealine isik, kes pöördus Tööturuametisse isiklikult. Töötuna ei võta TTTS 6 lg 5 alusel arvele isikut, kes: 1) töötab või on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana; 2) on äriühingu juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu; 3) õpib päevases õppevormis või täiskoormusega õppes. Nimetatud isikud võetakse töötuna arvele juhul, kui nad on enne töötuna arvelevõtmist vähemalt 180 töötanud; 4) saab ennetähtaegset vanaduspensioni, vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust, abikaasatasu või hooldajatoetust. Välismaalast ei võeta töötuna arvele juhul, kui tal puudub Eestis viibimiseks õiguslik alus. Artikkel 21 A. Viidatakse koodeksi Artikli 21 lõikele (a). B. Muudatusi ei ole. C a. laekus töötuskindlustusmakseid kindlustatult. Töötajate ja töötute arv kokku oli aastal inimest. Kindlustatud isikute arv moodustas seega 96,5% töötajate ja töötute koguarvust. Artikkel 22 A. Töötuskindlustushüvitise suhtes viidatakse koodeksi Artiklile 65. Jaod I ja II, Artikkel 65 Töötuskindlustushüvitise pealt makstakse tulumaksu (2007. aastal oli maksu määr 22% ja tulumaksuvaba 2000 krooni kuus; aastal on maksumäär 21% ja tulumaksuvaba 2250 krooni kuus). Muus osas muudatusi pole. B, C. Kindlustatud isikute keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu aastal oli krooni kuus (Sotsiaalkindlustusameti andmed). Vastavalt sellele oli aastal Artikli 65, lõige 6 (c) kohaselt välja valitud meesoskustöölise ühe kuu brutotöötasu: 1,25 * = EEK. D. Töötuskindlustushüvitise suurus standardsele hüvitisesaajale (esimese 100 töötuspäeva vältel) on ühe kuu kohta: 0,5 * = 6402 EEK. E, F. Peretoetuste suurus kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale oli aastal 600 krooni kuus. Peretoetuste maksmine ei ole seotud töötamise ega muude hüvitiste saamisega, s.t. samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui ka töötuse ajal. 7

8 G. Vastavalt on standardse hüvitisesaaja töötuskindlustushüvitise brutoasendusmäär: ( )/( ) = 52,2 %. Artikkel 23 Artikkel Vastuseks Komisjoni küsimusele teises raportis, kuidas praktikas kasutatakse sanktsiooni, mis ütleb, et kindlustatud isikul ei ole õigust hüvitisele, kui ta lahkus oma viimasest töö- või teenistuskohast töö- või teenistuskohustuste rikkumise, usalduse kaotamise, vääritu või korruptiivse teo tõttu, teatame, et kõik töötuskindlustuse seaduse 6 lõike 2 punktis 2 sätestatud töösuhte lõpetamise alused on Eesti Vabariigis kasutusel distsiplinaarkaristusena töötaja süülise või vääritu käitumise korral, mis on kooskõlas Sotsiaalkindlustuskoodeksi artiklitega 68 e ja f. Distsiplinaarsüüteod ja distsiplinaarkaristused on sätestatud töötajate distsiplinaarvastutuse seaduses, mida kohaldatakse töölepingulistele suhetele ja osaliselt ka avaliku teenistuse seaduse alusel töötavatele ametnikele ja avaliku teenistuse asutustele. EV töölepinguseadus ja avaliku teenistuse seadus sätestavad distsiplinaarkaristusena kohaldatavad töösuhte ja avaliku teenistuse lõpetamise alused. Mitmed eriseadused kehtestavad ametnikele omad distsiplinaarkaristused ja nende määramise korra. Kui töötaja või ametnik ei ole rahul töösuhte/teenistussuhte lõpetamise või töösuhte/teenistussuhte lõpetamise alusega, on tal õigus töö- või teenistussuhte lõpetamist vaidlustada. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjon ja kohus. Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus sätestab alused ja korra töötajale distsiplinaarkaristuse määramise osas. Seadus sätestab distsiplinaarsüüteod järgnevalt: 1. töötaja poolt töökohustuste süüline täitmata jätmine või mitte nõuetekohane täitmine, samuti tööl joobnuna viibimine 2. kui töötaja on: a) põhjustanud tööandja vara puudujäägi, riknemise, hävimise, kaotsimineku või riisumise, samuti kui ta on töökohal varastanud kaastöötaja vara; 8

9 b) seadnud ohtu tööandja vara säilimise; c) põhjustanud tarbijate, klientide või äripartnerite usaldamatuse tööandja vastu ning kui eelpool toodud töötaja süüline tegu on põhjustanud tööandja usalduse kaotuse töötaja suhtes. 3. kui töötaja, kelle tööülesandeks on noori õpetada või kasvatada, või riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse abiteenistuja, on süüdi vääritus teos. Vääritu on tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib töötajat või tööandjat. Vääritu tegu on töölepingu lõpetamise aluseks ka siis, kui see pandi toime väljaspool töökohustuste täitmist. Distsiplinaarkaristustused on: 1) noomitus; 2) rahatrahv mitte üle töötaja kümnekordse keskmise päevapalga; 3) palga maksmise peatamisega töölt kõrvaldamine mitte üle kümne järjestikuse graafikujärgse tööpäeva; 4) töölepingu lõpetamine töölepingu seaduse 86 punktide 6-8 alusel. Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse paragrahv 8 lõige 1 sätestab, et distsiplinaarkaristus ei tohi olla ilmses vastuolus süüteo raskuse, selle toimepanemise asjaolude ning töötaja eelneva käitumisega, kohus hindab töötaja süüteo raskust ja distsiplinaarkaristuse kohaldamise vajalikkust, esitatud tõendeid ja asjaolusid. Töötaja või ametnik, kellele on määratud distsiplinaarkaristus, võib pöörduda kohtusse ühe kuu jooksul alates distsiplinaarkaristusest teada saamisest. Vaidluse korral peab tööandja suutma vaidlusorganis töötaja süütegu tõendada. Kohus tühistab määratud distsiplinaarkaristuse, kui töötajat või ametnikku on karistatud ebaseaduslikult, sealhulgas süüteo raskusele, selle toimepanemise asjaoludele ning töötaja eelnevale käitumisele ilmselt mitte vastava karistusega. Töötajal ja ametnikul on õigus nõuda tööandjalt töösuhte/teenistussuhte ebaseadusliku lõpetamise eest hüvitist kuni 6 kuu keskmise palga ulatuses, hüvitise tegeliku suuruse määrab kohus. Kui töötajale on karistusena määratud töölepingu lõpetamine, siis on kohtul õigus hinnata töötaja süüteo asjaolusid, töölepingu lõpetamise otstarbekust ning töötaja tööle ennistada. Töötaja tööle ennistamisel ei ole töötajal õigust hüvitusele. V OSA VANADUSHÜVITIS Artikkel aastal on naistel pensioniiga 60 aastat ja meestel 63 aastat aastal naistel 60 aastat ja 6 kuud ja meestel 63 aastat. Artikkel 27 A. Viidatakse koodeksi artikli 27 lõikele (b). B. 9

10 C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II Artikkel 74): a) majanduslikult aktiivsete kindlustatute arv seisuga 31. detsember 2007 (Haigekassa andmed) oli (kellest töövõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjat); b) Eesti rahvastiku koguarv seisuga 31. detsember 2007 oli (Statistikaameti andmed); c) kindlustatud isikute arv moodustab 50,5 % elanike koguarvust. Artikkel juulist 2007 tõsteti pensioni baasosa määra 250 krooni ja rahvapensioni määra 150 krooni võrra. Uueks baasosa suuruseks kuus 1373,58 krooni ja rahvapensioni määraks kuus 1573 krooni a muudeti Riikliku pensionikindlustuse seaduse 26 ja selle tulemusena alates 1. aprillist a. sõltub indeksi suurus 20% tarbijahinnaindeksi kasvust ja 80% sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvust (varasem suhe oli 50% / 50%). Samuti sätestati, et senisest enam suureneb pensioni baasosa, mille kasvuosa korrutatakse läbi koefitsiendiga 1,1. Aastahinde kasvuosa korrutatakse läbi koefitsiendiga 0,9. Alates aprillist 2008 on pensioni baasosa 1699,94 krooni kuus ning aastahinne 65,01 krooni ning rahvapensioni määraks kuus 1913,14 krooni. Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse 11 lg 6 isikule, kelle vanaduspension osutub väiksemaks rahvapensioni määrast, makstakse vanaduspensioni rahvapensioni määras, s o 1913,14 krooni kuus aastal maksustatakse Eestis see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni kuus. Igal isikul, kaasa arvatud riikliku pensioni saajal, on õigus saada veel maksuvaba tulu 2250 krooni kuus. Seega pensionäril on tulumaksuvaba 5250 ( ) krooni kuus. Seda summat ületav osa maksustatakse 21 % tulumaksuga. Tulumaksuga maksustamine toimub kumulatiivselt kassapõhisel printsiibil. Jaod I ja III Artikkel 66 a. Tavalise täiskasvanud meeslihttöölisena käsitletakse tööstuses töötavat meeslihttöölist (Rahvusvahelise Ametialade Klassifikatsiooni ISCO-88 ametiala kood 9320). b aastal oli tavalise meeslihttöölise keskmine ühe tunni brutopalk 39 krooni ja 76 senti. Tootmismeeslihttöölise keskmine (normatiivne) tundide arv aastal oli 168 tundi. Seega oli tavalise meeslihttöölise brutopalk a krooni. Kuivõrd tulumaksuvaba miinimum aastal oli 2000 krooni kuus, siis netopalk oli antud juhul 5470 krooni. c. Vastavalt pensionivalemile oli 30-aastase staažiga standardse hüvitisesaaja vanaduspension aasta alguses 1123, x 54,43 = 2756 krooni. d, e. Pensionikindlustatule ei maksta naise kohta peretoetust ei töötamise ega ka pensioni saamise perioodil. 10

11 f aastal moodustas standardse hüvitisesaaja (mees koos vanaduspensionieas oleva naisega) vanaduspension ( )/5470*100 = 76,4% tavalise meeslihttöölise netopalgast. C. Muudatusi pole, kuid vastavalt muudatusele indekseerimisel (vt art 28 eespool), oli indeksi suurus aasta 1. aprillil 1,216. Artikkel 29 Artikkel 30 Vastused Komitee küsimustele teise raporti osas esitati Sotsiaalkindlustusekspertide komitee (CS- SS) kohtumisel Strasbourgis 1-3. aprillil VII OSA PEREHÜVITIS Artikkel 40 Olulisi muudatusi pole. Alates tunnistati kolme ja enamalapselise perekonna ja kolmikuid kasvatava perekonna toetus kehtetuks. Nimetatud toetuse asemel makstakse kõrgemat lapsetoetust kolmandale ja järgmistele lastele peres (vt artikkel 42). Alates lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni sõltumata sellest, millises õppevormis (õhtune, päevane) laps õpib. Alates tõsteti eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust ja seda makstakse (lisaks muudele riiklikele peretoetustele) 3000 krooni kuus. Alates jõustunud elatisabi seaduse alusel makstakse elatisabi lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohust. Elatisabi makstakse elatisnõude kohtumenetluse ajal. Elatisabi makstakse 90 päeva jooksul. Artikkel 41 A. Muudatusi pole B. Elatisabi makstakse välja vanemale, kes on pöördunud kohtusse elatisnõudega. Elatisabi makstakse Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele. 11

12 C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II Artikkel 74): Jagu II Artiklis 74 ei sobi otseselt statistiliste andmete saamiseks nende isikute kohta, keda puudutab Riiklike peretoetuste seadus. Seetõttu koodeksi Artikli 41 nõuete täidetuse näitamiseks loetakse kaitstavate isikute arv võrdseks majanduslikult aktiivses eas (vanuses 15 64) meessoost elanike koguarvuga. a) aastal oli Eesti meessoost elanikke vanuses inimest (Eesti Statistikaamet) b) aastal oli Eesti elanikkonna koguarv (aastane keskmine) inimest (Eesti Statistikaamet); c) kaitstavate isikute arv moodustab 32,7% elanike koguarvust. Artikkel 42 Viidatakse koodeksi Artikli 42 lõikele (b). Muudatused olid järgnevatel juhtudel: Lapsetoetust 3. ja järgmistele lastele peres makstakse 900 kr kuus alates Lapsetoetusele ja teistele peretoetustele on õigus a lastel, kes õpivad õhtuses õppevormis, kaugõppe vormis või osakoormusega alates Eestkostel ja perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurus on 3000 kr kuus alates a. Vanemahüvitist makstakse alates a. töötavale vanemale kuni 575 päeva täitumiseni rasedus- ja sünnituspuhkuse algusest ning mittetöötavale vanemale kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Vanemahüvitise ülempiir a on kr ja vanemahüvitise määr a on kr. Elatisabi makstakse 50 kr päevas. Artikkel 43 Artikkel 44 A. Tavalise meeslihttöölise brutopalk aasta lõpus oli 6680 krooni (vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni). B. Peretoetuste kogukulu aastal oli miljonit krooni (Sotsiaalministeeriumi andmed), mis teeb keskmiselt 136 miljonit krooni kuus. C. i. Laste arv (keskmine, kelle kohta makstakse lapsetoetust) oli aastal (Sotsiaalministeeriumi andmed). ii aasta lõpus moodustas peretoetuste koguväärtus 9,5% tavalise meeslihttöölise brutopalga ja kõikide elanike laste koguarvu korrutisest. 12

13 Artikkel 45 Vastuseks teise raporti kohta Komisjoni esitatud küsimusele perehüvitiste kohta märgime: A. Tavalise meeslihttöölise brutopalk aasta lõpus oli 5682 krooni. B. Arvutatud on perehüvitiste koguväärtus selliselt, et aluseks on võetud ainult need toetused, mida makstakse lapse ülalpidamiseks perioodiliselt kogu juhtumi kestuse jooksul, viidates artiklitele 42 punkti a ja 45 (Eestis aastal 2005 seega lapsetoetust ja üksikvanema lapse toetust, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust, kolme- ja enamalapselise pere ning kolmikuid kasvatava pere toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus, koolitoetus ja puudega lapse toetus). Vastavate toetuste kogukulu aastal oli miljonit krooni (Sotsiaalministeeriumi andmed), mis teeb keskmiselt 114 miljonit krooni kuus. C. i. Laste arv (keskmine, kelle kohta makstakse lapsetoetust) oli aastal (Sotsiaalministeeriumi andmed). ii aasta lõpus moodustas peretoetuste koguväärtus 10,8% tavalise meeslihttöölise brutopalga ja kõikide elanike laste koguarvu korrutisest. Samalaadse arvutuse käesoleva aruandeperioodi kohta võime esitada järgmises raportis, mil meil on teada Statistikaameti täpsed andmed meeslihttöölise brutopalga kohta aastal. VIII OSA EMADUSHÜVITIS Artikkel 47 Artikkel 48 A. Viidatakse koodeksi Artikli 48 lõikele (b). B. C. Vaata Artikli 15 punkt C all esitatud informatsiooni. D. Artikkel 49 13

14 Artikkel 50 A. Rahalise emadushüvitise (sünnitushüvitise) suhtes viidatakse koodeksi Artiklile 65. B. Värskendatud statistilised andmed (Jaod I ja V, Artikkel 65): a. Sünnitushüvitis kuulub maksustamisele tulumaksuga (22% maksustatavast tulust, a. oli tulumaksuvaba 2000 krooni kuus; aastal on maksu määr 21% ja tulumaksuvaba 2250 krooni kuus). Hüvitise saamiseks ei ole kehtestatud arvesse mineva töötasu ülempiiri. Samuti ei ole kehtestatud ülempiiri töötasule, millelt makstakse sotsiaalmaksu. Siiski, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu on sotsiaalmaksuga maksustatav ainult 15-kordse miinimumpalga ulatuses (Sotsiaalmaksu seaduse 2 lg 1 p 5) aastal oli miinimumpalk 3600 krooni kuus ja vastavalt sellele oli sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ülempiir füüsilisest isikutest ettevõtjate jaoks krooni kuus. b, c aastal oli Artikli 65, lõige 6 (c) kohaselt välja valitud meesoskustöölise kuu brutotöötasu krooni (vt. Artikli 16 all esitatud informatsiooni). d. Standardse hüvitisesaaja emadushüvitise suurus aastal oli ühes kuus: 1,00 * = krooni. g. Standardse hüvitisesaaja emadushüvitise brutoasendusmäär on: / = 100%. Artikkel 51 Artikkel 52 VIII osa (emadushüvitis), artiklid 49 ja 52. Vastuseks Komisjoni märkusele, et koodeksi artikkel 52 nõuab arstiabi osutamist kogu juhtumi kestuse jooksul, st alates sellest hetkest, mis toimub tavaliselt ammu enne 12. nädalat, peab kaitstavatele naistele osutatav sünnituseelne arstiabi olema tasuta, nii et nad ei pea selle eest ise ka osaliselt tasuma, mis algab raseduse meditsiinilise kindlakstegemise hetkest, teatame, et planeerime seda sätet muuta. IX OSA TÖÖVÕIMETUSHÜVITIS Artikkel 54 14

15 Artikkel 55 A. Viidatakse koodeksi Artikli 55 lõikele (b). B, C. Vt. Artikli 27 all esitatud informatsiooni. Artikkel 56 A. Värskendatud andmed: aasta 1. juulist oli rahvapension määr 1573 krooni kuus ja aasta 1. aprillist 1913 krooni kuus aasta jaanuarikuus oli 30-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension 3006 krooni kuus aasta aprillikuus 3650 krooni kuus. Kõikide riiklike pensionide maksustamise kohta (sealhulgas töövõimetuspensionid) vt Artikli 28 all esitatud infot. Jaod I ja II Artikkel 66 a. Tavalise meeslihttöölise valiku kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni. b a. lõpus oli tavalise meeslihttöölise brutopalk 6680 krooni ja netopalk 5470 krooni (vt. ka Artikli 28 all esitatud informatsiooni). c. Standardse hüvitisesaaja (täielikult töövõimetu isiku) töövõimetuspension a. algul oli vähemalt 2457 krooni. d, e. Kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale makstav peretoetuse summa aastal oli 600 krooni kuus. Peretoetuse maksmine ei sõltu vanemate töötamisest või mõne muu sotsiaalkindlustushüvitise saamisest, s.t. samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui ka töövõimetuse perioodil. f a. moodustas standardse hüvitisesaaja töövõimetuspension: ( )/( ) = 50,3% tavalise meeslihttöölise netopalgast. C. Makstava pensioni regulaarse ümberarvutamise kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni. Artikkel Täiendavad andmed rahvapensioni kohta: aasta jaanuaris oli rahvapensioni määr 1423 krooni aasta juulis oli rahvapensioni määr 1573 krooni kuus ja aasta aprillis 1913 krooni kuus. Osalise töövõime kaotusega inimese rahvapension töövõimetuse alusel arvutatakse töövõime kaotusele vastava protsendina rahvapensioni määrast. 40%-lise töövõime kaotusega (st minimaalse töövõime kaotuse määraga, mis annab õiguse pensionile) isiku rahvapension on 0,4x 1573=629 krooni ja aasta aprillis 15

16 0,4x1913=765 krooni kuus. Isikule, kellele makstakse rahvapensioni töövõimetuse alusel ( 22 lg 1 p 2), ja kellel täitub Riikliku pensionikindlustuse seaduse 15 lõikes 1 sätestatud vanusele vastav pensionistaaž, määratakse avalduse esitamisel töövõimetuspension. Artikkel 58 X OSA TOITJAKAOTUSHÜVITIS Artikkel 60 Muudatusi pole, va täpsustus, et õigus toitjakaotuspensionile on ka meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppival õpilasel või üliõpilasel. Artikkel 61 A. Viidatakse koodeksi Artikli 61 lõikele (b). B. Vt. Artikli 27 all esitatud informatsiooni. Artikkel 62 A aastal oli 30-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension 2457 krooni ja vastavalt siis oli 2 lapsega abikaasa toitjakaotuspension vähemalt 2457 krooni. Kõikide riiklike pensionide maksustamise kohta (sealhulgas toitjakaotuspensionid) vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni. Jaod I ja IV Artikkel 66 a. Tavalise meeslihttöölise valiku kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni. b a. lõpus oli tavalise meeslihttöölise brutopalk 6680 krooni ja netopalk 5470 krooni (vt. ka Artikli 28 all esitatud informatsiooni). c a. algul oli standardse hüvitisesaaja (2 lapsega abikaasa) toitjakaotuspension vähemalt 2457 krooni. d, e. Standardsele hüvitisesaajale makstava peretoetuse summa aastal oli 600 ( ) krooni kuus. 16

17 f a. moodustas standardse hüvitisesaaja toitjakaotuspension: ( )/( ) = 50,4% tavalise meeslihttöölise netopalgast. C. Makstava pensioni regulaarse ümberarvutamise kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni. Artikkel Viidatakse koodeksi Artikli 63 lõigetele 1 ja 2. Pensionistaaži arvestamise kohta vt. Artikli 29 all esitatud informatsiooni. 2. Rahvapensioni määr oli aasta juulis1573 krooni ja aasta aprillis 1913 krooni. 5. Artikkel 64 XII OSA ÜHISSÄTTED Artikkel V osa (pika-ajalised rahalised hüvitised), IX ja X Muudatusi pole, peale selle, et riikliku pensioni määramise otsuse võib teha ka kohaliku pensioniameti struktuuriüksuse juhataja asetäitja. Osad II, III (raviteenused ja lühiajalised rahalised hüvitised) ja osa VIII IV osa VII osa Muudatusi pole, peale selle, et kui elatisabi taotleja või võlgnik ei nõustu Sotsiaalkindlustusameti poolt elatisabi seaduse alusel tehtud otsusega, on tal õigus pöörduda vaidega pensionikomisjoni poole 30 päeva jooksul arvates otsuse kättesaamisest. Kui taotleja või võlgnik pensionikomisjoni otsusega ei nõustu, on tal õigus pöörduda halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaideotsus talle teatavaks tehti. 17

18 Artikkel Pensioni ja ravikindlustuse (puudutades koodeksi osasid II, III, V, VIII, IX, X) osas muudatusi pole. Töötuskindlustus (puudutab koodeksi osa IV) muudatusi pole Viimasel aastal tehtud muudatused on toodud käesoleva aruande vastavates osades. 7. Artikkel 71 Muudatusi pole, va täpsustus, et töötutoetust maksab Tööturuamet. Tööturuametil on 15 piirkondlikku osakonda, mis võtavad isikuid töötuna arvele, koostavad töötule individuaalse tööotsimiskava ja osutavad tööturuteenuseid ning määravad töötutoetust. Tööturuameti piirkondlikud asutused võtavad vastu töötuskindlustushüvitise taotlused ja edastavad need töötukassale. 18

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Sotsiaalkindlustusõigused Leedu

Sotsiaalkindlustusõigused Leedu Sotsiaalkindlustusõigused Leedu Käesolevas ülevaates esitatud teave on koostatud ja seda on ajakohastatud tihedas koostöös vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) kohalike esindajatega.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada lastega perede olukorda. Kuigi pere ja naise otsust

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania

Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania Sotsiaalkindlustusõigused Hispaania Käesolevas ülevaates esitatud teave on koostatud ja seda on ajakohastatud tihedas koostöös vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) kohalike esindajatega.

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem