Projekt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Projekt"

Väljavõte

1 KUTSE ANDMISE KORD justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 1 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist: Kohtuarst, tase 7, spetsialiseerumistega: 1. Kohtuarst-ekspert, tase 7 2. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 7 3. Kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 4. Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase Kohtuarst, tase 8, spetsialiseerumistega: 1. Kohtuarst-ekspert, tase 8 2. Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8 3. Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 4. Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase Kohtukriminalistikaekspert, tase 7, spetsialiseerumistega: 1. DNA ekspert, tase 7 2. Jäljeekspert, tase 7 3. Tulirelvaekspert, tase 7 4. Tulekahjuekspert, tase 7 5. Lõhkeseadeldiseekspert, tase 7 6. Liiklusekspert, tase 7 7. Sõrmejäljeekspert-esiletooja, tase 7 8. Sõrmejäljeekspert-identija, tase 7 9. Dokumendiekspert, tase Käekirjaekspert, tase Raamatupidamise ekspert, tase Hääleekspert, tase Kujutiseekspert, tase Infotehnoloogiaekspert, tase Narkootilise aine ekspert, tase Alkoholiekspert, tase Põlevvedelikuekspert, tase Lõhkeaineekspert, tase Kiuekspert, tase Värvkatteekspert, tase Metalli ja lasujäägiekspert, tase Toksikoloogiaekspert, tase Kohtukriminalistikaekspert, tase 8, spetsialiseerumistega: 1. DNA ekspert, tase 8 2. Jäljeekspert, tase 8 3. Tulirelvaekspert, tase 8 4. Tulekahjuekspert, tase 8 5. Lõhkeseadeldiseekspert, tase 8

2 6. Liiklusekspert, tase 8 7. Sõrmejäljeekspert-esiletooja, tase 8 8. Sõrmejäljeekspert-identija, tase 8 9. Dokumendiekspert, tase Käekirjaekspert, tase Raamatupidamise ekspert, tase Hääleekspert, tase Kujutiseekspert, tase Infotehnoloogiaekspert, tase Narkootilise aine ekspert, tase Alkoholiekspert, tase Põlevvedelikuekspert, tase Lõhkeaineekspert, tase Kiuekspert, tase Värvkatteekspert, tase Metalli ja lasujäägiekspert, tase Toksikoloogiaekspert, tase Kohtupsühhiaatriaekspert, tase Kohtupsühhiaatriaekspert, tase Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus. 1.3 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet - tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel. 1.4 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA). 1.5 Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. 1.6 Kutse- ja hindamiskomisjon(id) lähtub (lähtuvad) oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. 1.7 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda. 1.8 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel. 1.9 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda. 2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID 2.1 Kutse andmise korra punktis 1.1 loetletud kutsete taotlemise eeltingimused on järgmised: 2

3 2.1.1 Kutse kohtuarst-ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse hulka ei arvestata aega millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 4. esinemine erialaste ettekannetega eestisisestel ja/või rahvusvahelistel teadusüritustel; 5. punktides 5.1 kuni 5.5 nimetatud tingimustest vähemalt kahe täitmine: 5.1erialase koolituse läbiviimine asutusesiselt ja/või väljaspool ekspertiisiasutust; 5.2 osalemine uurimisprojektides; 5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 5.4 osalemine kohtuarstlike ekspertiisialaste tööjuhendite väljatöötamisel; 5.5 süvendatud tegelemine alamerialaga, nt kohtuhistoloogia, meditsiiniline kriminalistika jm Kutse arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtutoksikoloogiaalane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse hulka ei arvestata aega millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel teadusüritustel; 5. punktides 5.1 kuni 5.4 nimetatud tingimustest vähemalt kahe täitmine: 5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 5.2 osalemine uurimisprojektides; 5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 5.4 osalemine erialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel Kutse kohtuhistoloogiaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas vähemalt 5 aastat kohtuhistoloogina; töökogemuse hulka ei arvestata aega millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel teadusüritustel; 5. punktidest 5.1 kuni 5.4 nimetatud nõuetest vähemalt kahe täitmine: 5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 5.2 osalemine uurimisprojektides; 5.3 osalemineresidentide individuaalsel juhendamisel; 5.4 kohtuarstlike ekspertiisialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel osalemine Kutse meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 10 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas vähemalt 5 aastat meditsiinilise kriminalistika eksperdina; töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. ekspertiisialane täiendamine vähemalt 20 tundi aastas, millest 10 tundi erialane; 4. esinemine erialaste ettekannetega rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel teadusüritustel; 5. punktidest 5.1 kuni 5.4 nimetatud nõuetest vähemalt kahe täitmine: 5.1 erialase koolituse läbiviimine väljaspool ekspertiisiasutust; 5.2 osalemine uurimisprojektides; 3

4 5.3 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 5.4 kohtuarstlike ekspertiisialaste eeskirjade ja metoodikate väljatöötamisel osalemine Kutse kohtuarst-ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 4.1 osalemine residentide individuaalsel juhendamisel; 4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine Kutse arstlik kohtutoksikoloogia ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtutoksikoloogiaalane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga); töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 4.1 osalemine residendi individuaalne juhendamisel; 4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 4.5 teadusartiklite ja/või raamatute publitseerimine; 4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine Kutse kohtuhistoloogiaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga), sealhulgas vähemalt 10 aastat kohtuhistoloogina; töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 4.1 osalemine residendi individuaalsel juhendamisel; 4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine Kutse meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 2. kohtumeditsiinialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos residentuuriga) sealhulgas vähemalt 10 aastat meditsiinilise kriminalistika eksperdina; töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas); 4

5 4. punktidest 4.1 kuni 4.7 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 4.1 osalemine residendi individuaalsel juhendamisel; 4.2 erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele; 4.3 osalemine valdkonna töö juhendite koostamises ja/või erialases seadusloomes; 4.4 osalemine ettekannetega riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel; 4.5 teadusartiklite (vähemalt 1) ja/või raamatute publitseerimine; 4.6 osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides; 4.7 bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 1. ekspertiisialale sobiv kõrgharidus või magistrikraad või magistritasemel haridusega võrdsustatud haridus; 2. ekspertiisialane töökogemus üldjuhul 10 aastat (koos väljaõppeajaga); töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. enesetäiendamine 20 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi erialane; 4. esinemine erialaste ettekannetega asutusesisestel üritustel, erialakonverentsidel või - seminaridel; 5. osalemine kohtuistungil eksperdina või kuulajana Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 1. ekspertiisialale sobiv kõrgharidus ning magistrikraad või magistritasemel haridusega võrdsustatud haridus; 2. ekspertiisialane töökogemus vähemalt 15 aastat (koos väljaõppeajaga); töökogemuse hulka ei arvestata aega, millal isiku töösuhe on peatunud kauemaks kui 1 aasta; 3. erialane täiendamine vähemalt 40 tundi aastas; 4. punktidest 4.1 kuni 4.8 nimetatud nõuetest vähemalt viie täitmine: 4.1 osalemine spetsialistide, eksperdiõpilaste ja/või üliõpilaste individuaalsel juhendamisel; 4.2 erialaste koolituste läbiviimine ekspertiisiasutuses ja/või väljaspool ekspertiisiasutust; 4.3 osalemine eestisiseses või rahvusvahelises uurimisprojektis; 4.4 osalemine uute metoodikate ja juhendite väljatöötamisel ja/või olemasolevate täiendamine (sh valideerimine); 4.5 osalemine erialases seadusloomes; 4.6 osalemine siseriiklikel sh asutusesisestel ja/või rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega; 4.7 vähemalt ühe erialase artikli publitseerimine siseriiklikes ja/või rahvusvahelistes väljaannetes; 4.8 osalemine autorina erialaste õpikute/monograafiate koostamine Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 taotlemise eeltingimused on: 1. arstiharidus, psühhiaatri pädevus (on kantud tervishoiutöötajate registrisse psühhiaatrina); 2. vähemalt 1-aastane iseseisva erialase töö kogemus psühhiaatrina ja selle järgselt juhendamise all ekspertiiside tegemise kogemus; 3. erialane täiendamine (vähemalt 40 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi kohtupsühhiaatria alane); 4. osalemine kohtupsühhiaatria alastel rahvusvahelistel ja/või Eestis korraldatavatel teadusüritustel ja/või konverentsidel; omandatud/täiendatud kompetentside analüüs Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taotlemise eeltingimused on: 1. arstiharidus, psühhiaatri pädevus (on kantud tervishoiutöötajate registrisse psühhiaatrina); 2. vähemalt 10-aastane töökogemus kohtupsühhiaatriaeksperdina; 3. erialane enesetäiendamine (vähemalt 40 tundi aastas, millest vähemalt 10 tundi kohtupsühhiaatria alane); 5

6 4. punktidest 4.1 kuni 4.6 nimetatud nõuetest vähemalt nelja täitmine: 4.1 kohtupsühhiaatria alane individuaalne juhendamine; 4.2 erialase koolituse läbiviimine; 4.3 eestisiseses või rahvusvahelises uurimisprojektis osalemine; 4.4 osalemine erialases seadusloomes; 4.5 esinemine rahvusvahelistel või eestisisestel konverentsidel kohtupsühhiaatria alaste ettekannetega; 4.6 vähemalt ühe erialase artikli publitseerimine teadusajakirjas Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid: avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; Europassi CV (saadaval aadressilt haridust tõendava(-te) dokumendi (dokumentide) koopia(-d); erialase täiendamise mahu hindamise dokument, põhimõtted on leitavad kutseandja kodulehel isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart); maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; kutsestandardi põhine porfoolio koos dokumentidega, mis tõendavad taotletava kutsetaseme kohustuslike ning valitavate kompetentside olemasolu. 2.3 Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid: avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; Europassi CV (saadaval aadressilt haridust tõendava(-te) dokumendi (dokumentide) koopia(-d); portfoolio (kompetentse tõendav mapp), mis sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust ja näidistöid ilma isikuandmeteta, mis tõendavad taotletava kutsetaseme kohustuslike ning valitavate kompetentside olemasolu; erialase täiendamise mahu hindamine toimub vastavalt hindamiskomisjoni töökorra ja hindamise juhendile ja on leitav kutseandja kodulehel isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart); maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8, kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 ning kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 taastõendamise eeltingimused on: kehtiva sama (taastõendatava) taseme kutsetunnistuse olemasolu Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8 ning kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taastõendamiseks esitatavad dokumendid: avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; Europassi CV (saadaval aadressilt haridust tõendav dokument, kui haridustase on võrreldes eelmise kutsetunnistuse saamisega muutunud; erialase täiendamise hindamiseks andmed viimase 5 aasta kohta; maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; kutsestandardi põhine porfoolio koos tõendusdokumentidega kompetentside kohta Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid: avaldus vastavalt käesoleva korra lisale 1; 6

7 2.6.2 Europassi CV (saadaval aadressilt arstiharidust tõendav dokument, kui see on muutunud võrreldes eelmise kutsetunnistuse saamisega; psühhiaatri pädevust tõendav dokument, mis kinnitab, et taotleja on kantud tervishoiutöötajate registrisse psühhiaatrina; erialase täiendamise hindamiseks andmed viimase 5 aasta kohta; maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta; portfoolio (kompetentse tõendav mapp), mis sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust ja ilma isikuandmeteta näidistöid, mis tõendavad taotletava kutsetaseme kohustuslike ning valitavate kompetentside olemasolu. 3 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 3.1. Kutsete kohtuarst, tase 7 ja kohtuarst, tase 8, kohtukriminalistikaekspert, tase 7 ja kohtukriminalistikaekspert, tase 8 taotlejate kompetentsust hinnatakse dokumentide, eneseanalüüsi, vestluse või portfoolio alusel; praktilise soorituse kohta võib anda hinnangu valdkonna ekspert või vahetu juht Kutsete kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 ja kohtupsühhiaatriaekspert tase 8 taotlejate kompetentsust hinnatakse dokumentide, portfoolio ja tööde näidiste alusel Hindamiskomisjoni töökord ja hindamise juhend on leitavad 4 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE 4.1. KA kuulutab kutse andmise välja vähemalt 1 kord aastas KA loob oma kodulehele kataloogi Kutse andmine, kus avalikustab ajakohase teabe: 1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid, 2) hindamiste toimumise ajad, 3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks, 4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave. 5 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. 5.2 KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult. 5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile. 5.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. 5.5 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le. 5.6 KA väljastab kutsetunnistuse 45 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist. 5.7 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel; 2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel; 3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele. 5.8 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon 7

8 võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne. 5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes ( ) Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt. 6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. Kutse kohtuarst, tase 7 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse kohtuarst, tase 8 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 7 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse kohtukriminalistikaekspert, tase 8 spetsialiseerumiste kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 7 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse kohtupsühhiaatriaekspert, tase 8 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. 7 KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra, kus sätestatakse: 1) kutsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja kvoorumi määratlemine, 2) kutsekomisjoni otsuste vastuvõtmine ja protokollimine, 3) taotleja avalduse ja muude dokumentide vastuvõtmise ning menetlemise korraldamine, 4) hindamiskomisjoni moodustamine, ülesanded ja töö korraldamine, 5) kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamise põhimõtted. 8 KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad: 1) Tööandja esindajad: Merike Rump - kvaliteeditalituse juhataja Krista Reinek - arendus- ja personalitalituse juhataja 2) Töötajad/spetsialistid: Heldi Kase Kohtuarstide Selts Katrin Eino Psühhiaatrite Selts 3) Koolitajad: Marika Väli Tartu Ülikool 4) Muud osapooled: Anne Kruusement Justiitsministeerium 9 NÕUDED KUTSEKOMISJONI LIIKMETELE 9.1 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist. 9.2 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutse andmist reguleerivatest dokumentidest. 9.3 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet käesolevas korras nimetatud kutsetest ning kohtuekspertiisi valdkonna eripärast. 8

9 9.4 Kutsekomisjoni liige ei tohi olla vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega. 9.5 Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult ja sõltumatult. 9.6 Kutsekomisjoni liikmel ei tohi esineda asjaolusid, mis tekkitavad kahtlust tema erapooletuses. Asjaolude ilmnemisel peab kutsekomisjoni liige ennast otsustusprotsessist taandama. 9.7 Kutsekomisjoni liige on kohustatud hoidma saladuses talle mistahes kujul või andmekandjal teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, hoidma saladuses KA asutusesiseseks teabeks tunnistatud teavet ja pidama kinni KA teabele juurdepääsu piirangutest. 10 NÕUDED HINDAMISKOMISJONI LIIKMETELE 10.1 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele: kutsealane kompetentsus; kutsesüsteemialane kompetentsus; hindamisalane kompetentsus Hindamiskomisjoni liige peab omama ülevaadet kutse andmist reguleerivatest dokumentidest Hindamiskomisjoni liige peab omama ülevaadet käesolevas korras nimetatud kutsetest, kohtuekspertiisi valdkondade eripärast ja kohtuekspertiisile sätestatud nõuetest Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult Hindamiskomisjoni liikmed on kohustatud hoidma saladuses talle mistahes kujul või andmekandjal teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, hoidma saladuses KA asutusesiseseks teabeks tunnistatud teavet ja pidama kinni KA teabele juurdepääsu piirangutest. 11 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud. 9

10 LISA 1 Kutse andmise kord Justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele juurde KUTSE TAOTLEMISE VÕI TAASTÕENDAMISE TAOTLEMISE AVALDUS (vajalik alla joonida või mittevajalik eemaldada) TAOTLEJA Ees- ja perekonnanimi Isikukood Elukoha aadress Kontakttelefon E-post Teadete edastusviis Tööandja/õppeasutuse nimi, aadress Kontaktisiku nimi ja telefon TAOTLETAV KUTSENIMETUS JA -TASE: (Täidab taotleja) (Täidab taotleja) VALITAVAD KOMPETENTSID/ SPETSIALISEERUMISED: AVALDUSELE LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU Isikut tõendav dokumendi koopia CV Haridust tõendava dokumendi koopia(d) Töökogemust tõendav dokument Varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia Portfoolio, tööalase tegevuse kirjeldus Töökogemust tõendav dokument Maksekorraldus kutseandmise tasu tasumise kohta Erialaste täiendamist ja selle arvestust tõendav dokument Lehti Märkused 10

11 Täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopiad Juhendamist tõendavate dokumentide koopiad Artikli(te) ja erialaste õpikute monograafiate avaldamist tõendavate dokumentide koopiad Ettekannete ja muude erialaste koolituste läbiviimist tõendav dokument Projektides osalemist tõendav dokument Ekspertiisialaste metoodikate ja juhendite ning õigusaktide väljatöötamisel osalemist tõendav dokument Olen nõus oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris Jah Ei KUTSE TAOTLEJA (Allkiri, kuupäev) Digiallkirjastamisel märge /allkirjastatud digitaalselt, kuupäev leitav allkirjalt/ Ees- ja perekonnanimi MÄRKUSED ( Komisjon võib avaldusele teha märkusi N: avalduse saabumise kuupäeva, vastuvõtja isiku nime, registreerimise numbri, vastuse saatmis või komisjoni otsuse jne osas) 11

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD KINNITATUD Inseneride Kutsenõukogu Otsus nr KUTSE ANDMISE KORD Mäeinseneride ja mäetehniku kutsetele 1.1. Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmist: 1) Mäetehnik 5. tase;

Rohkem

Projekt

Projekt KINNITATUD Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu 26.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusega nr 3.3 MTÜ EESTI MÄESELTSI KUTSE ANDMISE KORD Mäetehniku ja mäeinseneride kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1 Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu 15.11.2018.a otsusega nr 11 AS Eesti KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu 16.12.2015 otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2 KINNITATUD Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse 26.01.2015 otsusega protokoll nr 2 Kutse andmisega seotud dokumentide arhiveerimise kord Üldsätted 1. Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KUTSESTANDARD Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, te

KUTSESTANDARD Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, te KUTSESTANDARD Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Dokument dokumendis Microsoft Internet Explorer

Microsoft Word - Dokument dokumendis Microsoft Internet Explorer KOHTUARSTITEADUSE ERIALA ARENGUKAVA 2004. AASTAL 1. Eriala kirjeldus 1.1 Kohtuarstiteadus on meditsiini rakenduslik eriala, mis tegeleb õiguskaitseorganitel kriminaal- ja tsiviilasjade lahendamise käigus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc KUTSESTANDARD Kutsestandard kirjeldab tööd ja määratleb selle tegemiseks vajalikud kompetentsid. Kutsestandard on aluseks inimeste hindamisele kutseomistamise protsessis ning õppe- ja koolituskavade koostamisele.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-02062004-04/2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Portfoolio koostamine... 4 1.1. Milline on hea tõendusmaterjal... 4

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RT I 2002, 8, 44 Riigisaladusele

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem