Projekt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Projekt"

Väljavõte

1 KINNITATUD Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu nr 6.1-7/6 otsusega nr 3.3 MTÜ EESTI MÄESELTSI KUTSE ANDMISE KORD Mäetehniku ja mäeinseneride kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist (loetelu): 1) Mäetehnik, tase 5 2) Mäeinsener, tase 6, spetsialiseerumisega: a) maavarade pealmaakaevandamisele, b) maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne kasutamisele muul otstarbel kaevandamine c) markeiderimõõdistamisele (alates ). 3) Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 spetsialiseerumisega: a) maavarade pealmaakaevandamisele, b) maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne kasutamisele muul otstarbel kui kaevandamine, c) pealmaakaevandamise projekteerimisele, d) allmaakaevandamise projekteerimisele e) markšeiderimõõdistamisele (alates ). 4) Volitatud mäeinsener, tase 8 spetsialiseerumisega a) maavarade pealmaakaevandamisele, b) maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne kasutamisele muul otstarbel kui kaevandamine, c) pealmaakaevandamise projekteerimisele, d) allmaakaevandamise projekteerimisele e) markšeiderimõõdistamisele (alates ). 1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus. 1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse 17 lõikele 2). Tasu suuruse kalkuleerib kutse andja, kusjuures mäeinseneride spetsialiseerumised loetakse eraldi kutseteks (taotleja tasub iga spetsialiseerumise eraldi). Kutse taotlemise tasu kinnitab Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu). Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel. 1.4 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda. 2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID 2.1 Kutse taotlemise eeltingimused: a) Kutse Mäetehnik, tase 5 taotlemise eeltingimused on: vähemalt tehniline kutseharidus, mille õppekava sisaldab maa-teaduslikke õppeaineid (geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi, geograafilisi, agro- ja melioratsioonitehnilisi, maakorralduslikke distsipliine). b) mäetehniku täienduskursuse õppekava läbimine mahus 30 TP

2 c) vähemalt kahe aastane erialane töökogemus Vt Lisa 1 Mäeinseneride kutse taotlemise eeldused ja Lisa 2 Täiendõppe arvestus Kutse Mäeinsener, tase 6 taotlemise eeltingimused on: a) erialane kõrgharidus; b) täiendusõppe läbimine 30 TP ulatuses; vt lisa 2. Välja arvatud markšeiderimõõdistamise spetsialiseerumine, kellele rakendatakse üleminekusätteid ning lähtuvalt sellest on vajalik: 2018.a - 3 TP-d; 2019.a - 9 TP-d; 2020.a - 15 TP-d; 2021.a - 21 TP-d. c) taotlemisele eelnev vähemalt kahe aastane erialane iseseisva inseneritöö töökogemus Vt Lisa 1 Mäeinseneride kutse taotlemise eeldused ja Lisa 2 Täiendõppe arvestus. Erijuhul mäeinsener, tase 6 kutse taotlemine: Juhul, kui mäeinsener, tase 6 kutse taotleja hariduslik ettevalmistus ei vasta täielikult Lisas 1 toodud kutse taotlemise eeltingimusele, kuid tal on pikaajaline edukas töökogemus taotletaval spetsialiseerumisalal ja läbitud põhjalik täiendkoolitus, võib ta kutset taotleda erijuhu varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) järgi. Erijuhul esitatavad dokumendid: 1) haridust tõendavate dokumentide koopiad (diplomid, tunnistused või muud haridust tõendavad dokumendid); 2) 10-aastast töökogemust (sellest 5 aastat taotletava spetsialiseerumisalaga seotud) tõendav dokument; 3) tööalane portfoolio: taotletaval spetsialiseerumisel tehtud tööde kirjeldused; 4) enesehinnang (hinnang oma kompetentside vastavuse kohta kutsestandardi nõuetele (tegevusnäitajatele)); 5) 5 aasta jooksul 30 TP ulatuses täiendkoolituste läbimine, aastatel kohalduvad üleminekusätted vastavalt punktile Kutse Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 taotlemise eeltingimused on: a) erialane kõrgharidus b) täiendusõppe läbimine 60 TP ulatuses; vt lisa 2. Välja arvatud markšeiderimõõdistamise spetsialiseerumine, kellele rakendatakse üleminekusätteid ning lähtuvalt sellest on vajalik: 2018.a - 6 TP-d; 2019.a - 18 TP-d; 2020.a - 30 TP-d; 2021.a - 42 TP-d. c) taotlemisele eelnev erialane vähemalt kolme aastane iseseisva inseneritöö kogemus. Vt Lisa 1 Mäeinseneride kutse taotlemise eeldused ja Lisa 2 Täiendõppe arvestus Kutse Volitatud mäeinsener, tase 8 taotlemise eeltingimused on: a) vastava spetsialiseerumisega diplomeeritud mäeinseneri kutse omamine või erialane doktorikraad b) täiendusõppe läbimine 90 TP ulatuses, vt lisa 2. Välja arvatud markšeiderimõõdistamise spetsialiseerumine, kellele rakendatakse üleminekusätteid ning lähtuvalt sellest on vajalik: 2

3 2018.a - 9 TP-d; 2019.a - 27 TP-d; 2020.a - 45 TP-d; 2021.a - 63 TP-d. c) taotlemisele eelnev erialane vähemalt nelja aastane iseseisva vastutava inseneritöö või teadus- ja arendustöö kogemus soovitud spetsialiseerumisel (alates diplomeeritud mäeinseneri kutse saamisest) Vt Lisa 1 Mäeinseneride kutse taotlemise eeldused ja Lisa 2 Täiendõppe arvestus. 2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: Kutse Mäetehnik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid: a) haridust tõendav dokument ja hinneteleht või akadeemiline õiend; b) täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia; c) erialast töökogemust tõendav tõend; d) CV, taotlus, isikut tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus, garantiikiri Kutse Mäeinsener, tase 6, taotlemiseks esitatavad dokumendid: a) kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend b) täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia; c) tööalast kompetentsust tõendav portfoolio (mapp: erialast tööd tutvustav dokumentide või nende koopiate kogum), d) CV, taotlus, isikut tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus või garantiikiri Kutse Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, taotlemiseks esitatavad dokumendid: a) kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend; b) täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia; c) tööalast kompetentsust iseloomustav portfoolio (mapp: erialast tööd, sh projekte ja publikatsioone tutvustav dokumentide või nende esinduslike koopiate kogum); d) CV, taotlus, isikut tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus või garantiikiri Kutse volitatud mäeinsener, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid: a) vastava spetsialiseerumisega diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistus või erialast doktorikraadi tõendav dokument ja akadeemiline õiend; b) täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia; c) tööalast kompetentsust iseloomustav portfoolio (mapp: erialast tööd, sh projekte ja publikatsioone tutvustav dokumentide või nende esinduslike koopiate kogum); d) CV, taotlus, isikut tõendava dokumendi koopia, maksekorraldus või garantiikiri. 2.3 Kutse Mäetehnik, tase 5 taastõendamise eeltingimused: a) iseseisva tehnikutöö kogemus; b) erialase täiendusõppe läbimine 30 TP ulatuses; c) kehtiv kutse. 2.4 Mäeinsener, tase 6, Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 ja volitatud mäeinsener, tase 8 kutsete taastõendamise eeltingimused on: a) iseseisev inseneritöö või teadus- ja arendustegevuse kogemus viimase viie aasta jooksul vastavas spetsialiseerumises, kus kutset soovitakse saada; b) erialase täiendusõppe läbimine vastavalt mäeinseneride kutsete taotlemise eeldustele ja täiendõppe arvestusele vt Lisa 2; c) kehtiv kutse. 3

4 2.5 Mäetehnik, tase 5, Mäeinsener, tase 6, Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 ja Volitatud mäeinsener, tase 8 kutsete taastõendamiseks esitatavad dokumendid: a) kehtiv kutsetunnistus b) portfoolio c) erialase täiendõppe läbimist tõendavad tõendusmaterjalid d) taotlus e) isikut tõendava dokumendi koopia, f) maksekorraldus või garantiikiri. 2.6 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. 2.7 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi. 3 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 3.1 Kompetentsuse hindamise meetodid: Kutsete Mäetehnik, tase 5, Mäeinsener, tase 6, Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 ja Volitatud mäeinsener, tase 8 kutsete tõendamise hindamismeetodid: a) dokumentide alusel tulemuse hindamine ; b) vajadusel intervjuu, kus taotleja selgitab protsessi ja tegevusi ning näitab teadmisi ja arusaamu. 4 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE 4.1 KA kuulutab kutse andmise välja vähemalt 3 korda aastas. 4.2 KA-l on kodulehel ( kataloog Kutse andmine, kus avalikustab ajakohase teabe: 1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid, 2) hindamiste toimumise ajad, 3) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks, 4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave. 4

5 5 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. 5.2 KA teatab otsusest taotlejale kirjalikult., kutse mitteandmist põhjendatakse. 5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile. 5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus haldusmenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kutse andjale. 5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse. 5.6 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le. 5.7 KA väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist. 5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel; 2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel; 3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele. 5.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes ( Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt. 6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon. Kutse mäetehnik, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse mäeinsener, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse diplomeeritud mäeinsener, tase 7 kutsetunnistus kehtib 5 aastat Kutse volitatud mäeinsener, tase 8 kutsetunnistus kehtib 5 aastat 7 KUTSEKOMISJON 7.1 KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja. 7.2 Kutsekomisjoni koosseis Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad: 1) Tööandjad Allan Viil, Eesti Enefit Kaevandused AS, peamarkšeider 5

6 Heini Viilup, EMTELi esindaja, Lemminkäinen Eesti AS, mäetööde juht Jürgen Aluoja, J.Viru Markšeideribüroo OÜ, geodeet 2) Töötajad/spetsialistid Jaan Kallandi, Eesti Geodeetide Ühing, juhatuse liige Andrus Stimmer, MTÜ Eesti Mäeselts, juhatuse liige 3) Koolitajad Helena Gailan, TTÜ Geoloogia instituut, külalis dotsent Viktor Andrejev, TTÜ Virumaa Kolledž, direktor Muud osapooled Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu president Arno Paikles, Tehnilise Järelevalve Amet, peaspetsialist 7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele 1) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist. 2) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet mäenduse kutsealast. 3) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult. 4) Kutsekomisjoni liige peab olema olema aus ja väärikas, omama meeskonnatöö oskust; tema isikuomaduste hulka peavad kuuluma suhtlemisvalmidus, vastutus- ja kohusetunne ning kohanemis- ja otsustusvõime. 5) Kutsekomisjonis avalikuks saanud taotleja isiklikku infot, sh taotluse sisu, hoiavad kutsekomisjoni liikmed konfidentsiaalsena. 8 HINDAMISKOMISJON 8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele: 1) kutsealane kompetentsus, 2) kutsesüsteemialane kompetentsus, 3) hindamisalane kompetentsus, 8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult. 9 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud. 6

7 Lisa 1 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused Kutse taastõendamine MÄETEHNIKUD Kesk- või tehniline kutseharidus 30 TP 30 TP U U U e5 e5 E5 E5 Geot*-bak-õpe 30 TP U U U e5 Täiendusõpe on kohustuslik kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 aastat. Minimaalselt 2- aastane iseseisev erialane töö 5 aasta jooksul enne kutse pikendamise taotlemist MÄEINSENERID Geot*-bak-õpe 30 TP Täiendusõpe on kohustuslik kui nõutava 30 TP formaalhariduse lõpetamisest on U U U e6 e6 e6 möödunud 5 aastat. E6 E6 Bakalaureuseõpe 30 TP U U U U e6 e6 Rakendus- kõrgharidusõpe 30 TP U U U U e6 e6 Täiendusõpe on kohustuslik kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 aastat. Täiendusõpe on kohustuslik kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 aastat. Minimaalselt 2- aastane iseseisev erialane töö 5 aasta jooksul enne kutse pikendamise taotlemist

8 DIPLOMEERITUD MÄEINSENERID Geot* -magõpe Täiendusõpe on kohustuslik, kui nõutava formaalhariduse Geot*-bak-õpe 60 TP 60 TP lõpetamisest on möödunud 5 aastat. U U U U U e7 e7 e7 E6 E6 Bakalaureuseõpe min 45 EAP 60 TP U U U U e7 e7 e7 Täiendusõpe on kohustuslik, kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 aastat. Minimaalselt 2- aastane iseseisev erialane töö 5 aasta jooksul enne kutse pikendamise taotlemist 5a mäeinseneri õpe 60 TP U U U U U e7 e7 e7 Täiendusõpe on kohustuslik, kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 aastat. VOLITATUD MÄEINSENERID Täiendusõpe on kohustuslik, Geot*-bak-õpe Geot* -mag-õpe Doktoriõpe 90 TP 90 TP kui nõutava formaalhariduse lõpetamisest on möödunud 5 U U U U U U U U U E7 E7 E78 E8 aastat. E8 E8 Diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistus 90 TP E78 E8 E78 E8 Minimaalselt 2- aastane iseseisev erialane töö 5 aasta jooksul enne kutse pikendamise taotlemist * Geot - Mäenduse, geoloogia või muu maapõuealane kõrgharidus 8

9 TINGMÄRGID U U en En TP EAP Vastava taseme ülikooliõpe 1 nominaalaasta õpet ülikoolis (ca 60 EAP) 1 aasta inseneritööd vastaval tasemel 1 aasta iseseisevat inseneritööd vastaval tasemel Täiendusõppe tõendatud punktide summa taotlemise hetkeks kutsetasemele vastava õppetöö arvestuspunkt; 1 EAP=26 ak.h 9

10 MÄEINSENERIDE TÄIENDUSÕPPE ARVESTUS Lisa 2 Täiendusõpe Pidev erialane täiendusõpe on inseneri enda initsiatiivil kavandatud õpe oma teadmiste, kogemuste ja oskuste täiendamiseks. Täiendusõpe on vajalik mäendusvaldkonnaga seotud ülesannete paremaks täitmiseks kogu insenerikarjääri jooksul. Õpe hõlmab nii tehnilist kui ka muud erialaks vajalikku ainestikku. Kutse omistamisel arvestatakse viimase viie aasta jooksul läbitud täiendusõpet. Täiendusõpe peab olema seotud inseneritööga mäenduse valdkonnas, eesmärk on uuendada nii baasteadmisi kui ka erialaseid oskusteadmisi lähtuvalt taotletava kutsetaseme kompetentsusnõuetest. Täiendusõpe võib olla nii erialane, spetsialiseerumispõhine, mäendusega seotud (nt keskkonnahoid, üldine tööohutus, õigusteave, infotehnoloogia, majandus) vm tegevus, mis laiendab insenerioskust ja lisab teadmisi. Lähtuvalt inseneri tööülesannete spetsiifikast võib täiendusõpe olla osaliselt läbitud ka erialaga vähem seotud (nt personalijuhtimise, juhtimispsühholoogia, projektijuhtimise) jmt valdkonnas. Läbitud täienduskoolituste, erialaürituste ning koolitamise sobivust täiendusõppe punktide arvestamisel hinnatakse inseneri töö iseloomust lähtudes (nt mäeettevõtte juht, mäetöödejuht, projekteerija, geoloog, teadur vms). 1. Täiendusõppe viisid on: 1.1 Täienduskoolituste läbimine. 1.2 Oma inseneriteadmiste ja kogemuste levitamine konverentsidel, seminaridel, täienduskoolitustel. 1.3 Osalemine erialastel seminaridel ja konverentsidel. 2. Nõuded täienduskoolitusele: 2.1 Täienduskoolitus peab olema seotud kutsestandardiga ja kava (programm, õppematerjal, lektorite tase jmt) on kutset omistava organi poolt aktsepteeritud vähemalt 10 päeva enne selle kavandatud toimumist. 2.2 Koolitus peab lõppema protokollitud teadmiste kontrolliga: eksam, arvestus, lõputöö, kollokvium jmt. Kui teadmiste kontrolli ei toimu, peab koolituse korraldaja väljastama tõendi kinnitusega taotleja osalemisest kavakohases mahus. 2.3 Koolituse korraldaja väljastab koolituse läbinule tunnistuse, mis näitab täienduskoolituse punkte. Täienduskoolituse vastavust taotletavale kutsetasemele hindab kutsekomisjon taotleja poolt esitatavate, punktidele vastavate tõendusmaterjalide (koolituse kava, tõend, tunnistus jm) alusel. 3. Nõuded inseneriteadmiste ja kogemuste levitamisele Koolitamine on õpetamine inseneride täienduskoolitusel, külalis- või välislektorina loengute pidamine, harjutustundide, praktikate läbiviimine kõrgkoolis, ettekandega esinemine konverentsidel ja seminaridel jm tegevus väljaspool oma tavapärast töökohustust. Täiendusõppe punktide arvestuse alla ei kuulu korduva loengu (sh arvestades loengu sisu ja kava), projektide juhtimist, avalikku kaitsmist jms olenemata publikust ja toimumiskohast. Ettekande, loengu, seminari, täienduskoolituse, harjutustunni vms ettevalmistamise ja läbiviimise eest arvestatakse lektorile nii koolitusel kui ka erialaüritusel täiendusõppe punkte väärtuses, mis võrdub kuulajatele antava täiendusõppe punktide kahekordse väärtusega. Inseneriteadmiste ja -kogemuste auditoorse levitamise tõendamiseks esitatavad tõendusmaterjalid: 10

11 3.1 kinnitus (nt täienduskoolitust korraldava asutuse kinnituskiri loengu lugemise eest); 3.2 koostatud õppematerjal; 3.3 ürituse kava; 3.4 võimalusel osalejate registreerimisleht; 3.5 täienduskoolituspunktide (edaspidi TP) arvutuskäik, kui esitataval kinnitusel see puudub; 4. Nõuded konverentsidel ja seminaridel osalemisele Osalemine erialastel seminaridel ja konverentsidel mille kestus (ilma pausideta) on vähemalt 4 astronoomilist tundi. Taotleja poolt esitatavad tõendusmaterjalid: 4.1 päevakava; 4.2 osalemist kinnitav registreerimisleht (koopia). 5. Täiendusõppe hindamine Täiendusõppe mahtu ja vastavust kutsestandardile hindab kutsekomisjon esitatud materjalide alusel. Soorituste mahu ja taseme hindamise alus on punktis 5.1 kirjeldatud arvestussüsteem. Täienduskoolituse mahu hindamine toimub p 1.1 alusel koolitust korraldava asutuse poolt materjalide edastamisega kutsekomisjonile vähemalt 10 päeva enne selle kavandatavat toimumist või p alusel taotleja poolt nõutud materjalide esitamisega kutsekomisjonile kutse taotlemisega väljakuulutatud vooru jooksul. 5.1 Arvestussüsteem Arvestussüsteemi keskne näitaja on Eesti volitatud inseneri kutsega spetsialisti ühe akadeemilise tunni pikkuse, küsimust analüüsiva ja üldistava ettekande kuulamine, mis käsitleb aktuaalseid või perspektiivseid küsimusi. Sellele vastab üks täiendusõppe punkt 1 TP. Et arvesse võtta koolituse väärtust lektori kvalifikatsioonist, loengu sisust ja õppuse kestusest tulenevalt, arvutatakse täienduskoolituse või selle üksiku osa eest saadav täiendusõppe punktide väärtus kolme teguri korrutisena: TP = LK * ÕS * h, kus TP täiendusõppe punkt LK lektori erialane ja üldine kvalifikatsioon 1,2 ülikooli või kõrgkooli professor või volitatud insener 1,0 ülikooli või kõrgkooli õppejõud või diplomeeritud inseneri kutsega spetsialist 0,8 kutseline insener või magistrikraadiga isik 0,7 erialaspetsialist, kutseline mäetehnik või kõrgharidusega isik ÕS õppuse sisu 1,0 aktuaalsete või perspektiivsete tehnoloogiate projekteerimise ja uuringute meetodite sisu ja projektide juhtimise meetodite selgitamine, uue mäetehnika evitamise ja muu mäendusalase inseneritegevuse eri aspektide praktilise kogemuse üldistamine; 0,9 inseneriarvutuste ja uuringute meetodite üldpõhimõtete selgitamine, projekteerimise ja inseneritegevuse praktilise kogemuse esitamine; 0,7 toote ja tehnoloogiate tutvustus, ettevõtte erialaseminar jm h õppuse kestus akadeemilistes tundides 11

12 5.2. Kutsekvalifikatsiooni taotlejale esitatavad miinimumnõuded täiendusõppes Kutsekvalifikatsioonide omistamise eelduseks olevate täiendusõppe punktide miinimummaht on toodud käesoleva standardi lisas 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused. 5.3 Volitatud mäeinseneri kutse taotlemine ja taastõendamine Kui taotleja on taotlemiseks nõutud hariduse omandanud enam kui 5 aastat tagasi või kui tal on kehtiv diplomeeritud mäeinseneri kutse 1) nõutav täiendusõppe maht 90 TP-d; 2) viimase 5 aasta täiendusõppe punktide kogusummast peab olema vähemalt 60 TP-d saadud erialase täienduskoolituste läbimise kaudu; 5.4 Diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemine ja taastõendamine Kui taotleja on taotlemiseks nõutud hariduse omandanud enam kui 5 aastat tagasi: 1) nõutav täiendusõppe maht 60 TP-d; 2) taotleja viimase viie aasta jooksul kogutud punktide kogusummast peab olema vähemalt 40 TP-d sooritatud erialase täienduskoolituste läbimise kaudu; Mäeinseneri kutsetunnistuse omamisel: 1) nõutav täiendusõppe maht 60 TP-d; 2) taotleja viimase viie aasta jooksul kogutud punktide kogusummast peab olema vähemalt 40 TP-d sooritatud erialase täienduskoolituste läbimise kaudu. 5.5 Mäeinseneri kutse taotlemine ja taastõendamine Kui spetsialist on omandanud hariduse enam kui 5 aastat tagasi: 1) nõutav täiendusõppe maht 30 TP-d; 2) kandidaadi viimase viie aasta täiendusõppe punktide kogusummast peab olema vähemalt 20 TP-d saadud erialase täienduskoolituste läbimise kaudu; 12

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD KINNITATUD Inseneride Kutsenõukogu Otsus nr KUTSE ANDMISE KORD Mäeinseneride ja mäetehniku kutsetele 1.1. Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmist: 1) Mäetehnik 5. tase;

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Projekt

Projekt KUTSE ANDMISE KORD justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 20.04.2016 otsusega nr 1 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1 Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu 15.11.2018.a otsusega nr 11 AS Eesti KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu 16.12.2015 otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2 KINNITATUD Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse 26.01.2015 otsusega protokoll nr 2 Kutse andmisega seotud dokumentide arhiveerimise kord Üldsätted 1. Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-Liisa Peebo, Lilian Ariva, Kaire Kroos ja Mari-Ann Rebane

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

KUTSESTANDARD Mehaanikainsener IV /2 Diplomeeritud mehaanikainsener V /2 Volitatud mehaanikainsener V /2 MEH

KUTSESTANDARD Mehaanikainsener IV /2 Diplomeeritud mehaanikainsener V /2 Volitatud mehaanikainsener V /2 MEH KUTSSTANDARD Mehaanikainsener IV 15-15012009-01/2 Diplomeeritud mehaanikainsener V 15-15012009-02/2 Volitatud mehaanikainsener V 15-15012009-03/2 MHAANIKAINSNR IV DIPLOMRITUD MHAANIKAINSNR V VOLITATUD

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc

Microsoft Word - Energiamärgise väljastaja kutsestandard.doc KUTSESTANDARD Kutsestandard kirjeldab tööd ja määratleb selle tegemiseks vajalikud kompetentsid. Kutsestandard on aluseks inimeste hindamisele kutseomistamise protsessis ning õppe- ja koolituskavade koostamisele.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-02062004-04/2 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel.

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE E

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE E TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Hanna-Kaisa Niid MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTIDE KUTSESTANDARDITE SÜSTEEMI ARENDAMINE EESTIS Bakalaureusetöö Juhendaja: lektor Sinaida Kalnin

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 05-22102001-01/1 SOTSIAALTÖÖTAJA III, IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA See kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid sotsiaaltöötaja

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K

KUTSESTANDARD Dekoraator III /4 Dekoraator IV /4 Dekoraator-kunstnik V /4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-K KUTSESTANDARD Dekoraator III 19-20112012-4.3/4 Dekoraator IV 19-20112012-4.4/4 Dekoraator-kunstnik V 19-20112012-4.5/4 DEKORAATOR III, IV DEKORAATOR-KUNSTNIK V KULTUURI KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem