KINNITATUD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD"

Väljavõte

1 KINNITATUD Inseneride Kutsenõukogu Otsus nr KUTSE ANDMISE KORD Mäeinseneride ja mäetehniku kutsetele 1.1. Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmist: 1) Mäetehnik 5. tase; 2) Mäeinsener 6. tase spetsialiseerumisega maavarade pealmaakaevandamisele, maavarade allmaakaevandamisele ning allmaa-kaeveõõne teisesele kasutamisele ja maardlate uuringule; 3) Diplomeeritud mäeinsener 7. tase spetsialiseerumisega maavarade pealmaakaevandamisele, maavarade allmaakaevandamisele ning allmaa-kaeveõõne teisesele kasutamisele ja maardlate uuringule; 4) Volitatud mäeinsener 8. tase spetsialiseerumisega maavarade pealmaakaevandamisele, maavarade allmaakaevandamisele ning allmaa-kaeveõõne teisesele kasutamisele ja maardlate uuringule Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardiga. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus Punktis 1 nimetatud kutseid andev organ ehk kutse andja on Kutse andja moodustab kutse andmise kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad mäeinseneride kutsete andmisest huvitatud osapoolte esindajad: tööandjate, töötajate, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad, samuti teised huvitatud osapooled Kutsekomisjon nimetab hindamiskomisjoni(d), kes hindab (hindavad) kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast, kutsestandardist jm Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse 17 lõikele 2). Tasu suuruse kinnitab Inseneride Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) kutse andja ettepaneku alusel Hindamiskomisjoni(de) liikmete töö tasustatakse kutse andja kehtestatud korra alusel Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades käesolevast korrast tulenevaid erisusi Kutse andmise korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel Kutse andja koostöös kutsekomisjoniga: 1) töötab välja kutse andmise korra (eelnõu) ja esitab selle inseneride kutsenõukogule kinnitamiseks (k.a kutse andmise õiguse taotlemisel); 2) korraldab kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise; 3) esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse; 4) kuulutab välja kutse andmise; 5) tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise; 6) määrab isiku, kes vastutab kutse andmise üldise korraldamise eest, võtab vastu kutse taotleja taotluse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale, milleks on:

2 a) taotluste ja dokumentide registreerimine, b) dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll, c) dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise täht ning taotleja teavitamine; 7) väljastab kutsetunnistuse; 8) tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse; 9) vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest; 10) esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande; 11) edastab Kutsekojale punktis 6 nimetatud isiku kontaktandmed ja kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed; 12) esitab kõrgkoolide esmase kutse andmise kooskõlastusdokumendid Inseneride Kutsenõukogule. 3. KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA ÜLESANDED Kutsekomisjonis peavad olema esindatud kõik kutse andmisest huvitatud osapooled ilma ühtegi huvi eelistamata. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmiste institutsioonide esindajad: 1) Tööandjate esindajad; Eesti Energia Kaevandused AS 1 esindaja; Eesti Energia AS 1 esindaja; EMTEL 1 esindaja. 2) Töötajate/Spetsialistide esindajad: 1 esindaja 3) Koolitajate esindajad: TTÜ Mäeinstituut 1 esindaja TTÜ Virumaa Kolledž 1 esindaja 4) Kutsekoja esindaja 1 esindaja. 5) Muud osapooled (nt. tarbija-, järelevalve-, riigi esindajad jne.) Tehnilise Järelevalve Amet 1 esindaja. 6) Kutse- ja erialaliidud Eesti Geoloogia Selts 1 esindaja; Eesti Inseneride Liit 1 esindaja. Kutsekomisjoni isikulist liikmelisust vt KAK Lisa Kutsekomisjoni liikmel võib olla üks asendusliige Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe Kutsekomisjon: 1) töötab koostöös kutse andjaga välja kutse andmise korra eelnõu ; 2) töötab välja kutsekomisjoni töökorra; 3) kinnitab hindamiskomisjoni(d), kes hindab (hindavad) taotleja kutsekompetentsuse vastavust kutsestandardite nõuetele; 4) arvestab ja esitab kutse andjale kooskõlastamiseks kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse; 5) kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid; 6) otsustab ja määrab kutse kompetentsuse hindamise vormi(d); 7) korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise; 8) otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise; 9) otsustab kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise; 10) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;

3 11) vajadusel hindab koolituste korraldajate koolitusprogramme täiendusõppe punktide määramiseks ja kooskõlastab tunnistusele kantava koolituskava nimetuse; 12) tegutseb kutsekomisjonina kõrgkoolide esmase kutse andmisel; 3.4. Kutsekomisjoni liikmed peavad olema pädevad ja tegutsema erapooletult Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on: 1) osalenud hindamiskomisjoni töös või 2) on vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või 3) on taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses. 4. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORRALDUS 4.1. Kutsekomisjoni töö põhivormiks on komisjoni istung. Hääletamine võib toimuda kas elektrooniliselt digiallkirjaga (hääletamine interneti teel) või liikmete kogunemisega Kutsekomisjoni tegevust korraldab selle esimees. Kutsekomisjoni esimehe puudumisel korraldab komisjoni istungi tööd aseesimees Istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Istungi kokkukutsumise otsuse teeb kutsekomisjoni esimees või tema puudumisel aseesimees. Kutsekomisjoni toimetaja teatab istungist vähemalt kaks nädalat enne istungi toimumist komisjoni liikmetele Vajadusel korraldab liige asendusliikme kohaletuleku Kutsekomisjoni istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% nimelisest koosseisust Kutse andmise ja muud küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega. Võrdse jagunemise korral langetatakse kutse andmise otsus taotleja kasuks, muudel juhtudel otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema puudumisel aseesimehehääl Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise otsuses peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (haldusmenetluse seadus 57 lg 1) Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel aseesimehel. 5. KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID Kutse taotleja (spetsialiseerumisega tasemetel võib taodelda mitut spetsialiseerumist) kompetentsus peab vastama eeltingimustele (vt Kutsestandard Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused), mida tõendatakse haridust, töökogemust, täienduskoolitust (vt Kutsestandard Lisa 3 Mäeinseneride täiendusõppe arvestus) ja varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega, mille piisavuse üle otsustab kutsekomisjon taotluse menetlemise käigus Mäetehnik, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused: 1) keskharidus või tehniline kutseharidus, mille õppekava sisaldab maa-teaduslikke õppeaineid (geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi, geograafilisi, agro- ja melioratsioonitehnilisi, maakorralduslikke distsipliine) haridust tõendav dokument ja hinneteleht; 2) mäetehniku täienduskursuse õppekava läbimine mahus 30 TP; 3) erialane töökogemus vähemalt kaks aastat, alates vajaliku haridustaseme omandamisest; või nende asemel: 1) geotehnoloogilise õppekava bakalaureusekraad kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend; 2) erialase täiendusõppe läbimine 30 TP ulatuses, kui haridust andva kõrgkooli lõpetamisest on möödunud rohkem kui 5 aastat;

4 3) erialane töökogemus vähemalt üks aasta, alates vajaliku haridustaseme omandamisest portfoolio (mapp: erialast tööd tutvustav dokumentide või nende koopiate kogum), CV Mäeinsener, tase 6 spetsialiseerumisega a) maavarade pealmaakaevandamise, b) maavarade allmaakaevandamise ja allmaa-kaeveõõne teisese kasutamise c) maardlate uuringu erialale. Eeltingimused (vt Kutsestandard Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused) ja nendele vastavust tõendavad dokumendid: 1) vähemalt 3-4 a erialane kõrgharidus või kehtiva TJA kaevandamise vastutava spetsialisti pädevustunnistuse olemasolu kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend, koopia kehtivast pädevustunnistusest; 2) täiendusõppe läbimine piisavas mahus (vt kutsestandardi Lisa 2), mida tõendatakse kutsestandardi Lisas 3 välja toodud tõendusmaterjalidega; 3) taotlemisele eelnev 2-3 aastane erialane töökogemus, alates vajaliku haridustaseme omandamisest - portfoolio (mapp: erialast tööd tutvustav dokumentide või nende koopiate kogum ), CV; 5.3. Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 spetsialiseerumisega a) maavarade pealmaakaevandamise, b) maavarade allmaakaevandamise ja allmaa-kaeveõõne teisese kasutamise c) maardlate uuringu erialale. Eeltingimused (vt Kutsestandard Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused) ja nendele vastavust tõendavad dokumendid: 1) vähemalt 4-5 a erialane kõrgharidus kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend; 2) täiendusõppe läbimine piisavas mahus (vt kutsestandardi Lisa 2), mida tõendatakse vastavalt taotletavale kutsetasemele kutsestandardi Lisas 3 nimetatud tõendusmaterjalidega; 3) taotlemisele eelnev 3-4 aastane erialane töökogemus, alates vajaliku haridustaseme omandamisest, sh vahetult enne kutse taotlemist ühe aastane iseseisva inseneritöö kogemus mäenduse valdkonnas - portfoolio (mapp: erialast tööd, sh projekte ja publikatsioone tutvustav dokumentide või nende esinduslike koopiate kogum ), CV Volitatud mäeinsener, tase 8 spetsialiseerumisega a) maavarade pealmaakaevandamise, b) maavarade allmaakaevandamise ja allmaa-kaeveõõne teisese kasutamise c) maardlate uuringu erialale. Eeltingimused (vt Kutsestandard Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused) ja nendele vastavust tõendavad dokumendid: 1) Vastava spetsialiseerumisega diplomeeritud mäeinseneri kutse kutsetunnistus või erialane doktorikraad kõrgharidust tõendav dokument ja akadeemiline õiend; 2) täiendusõppe läbimine piisavas mahus (vt kutsestandardi Lisa 2), mida tõendatakse vastavalt taotletavale tasemel kutsestandardi Lisas 3 Inseneri täiendusõppe arvestus nimetatud tõendusmaterjalidega; 3) taotlemisele eelneva vähemalt 4 a jooksul, arvates eelmise kutse saamisest, vähemalt 2 a iseseisvat inseneritööd või teadus- ja arendustegevust spetsialiseerumisel, kus kutset soovitakse saada - portfoolio (mapp: erialast tööd, sh projekte ja publikatsioone tutvustav dokumentide või nende esinduslike koopiate kogum ), CV; TAASTÕENDAMINE 5.5. Mäendusvaldkonna inseneride kutse taastõendamine 1) Kehtiv kutsetunnistus; 2) vähemalt 2 a iseseisva inseneritöö või teadus- ja arendustegevuse kogemus viimase viie aasta jooksul vastavas spetsialiseerumises, kus kutset soovitakse saada portfoolio;

5 3) täiendusõppe läbimine piisavas mahus (vt kutsestandardi Lisa 2), mida tõendatakse vastavalt taotletavale tasemel kutsestandardi Lisas 3 nimetatud tõendusmaterjalidega Taotleja esitab nii esmakordsel taotlemisel, kui ka taastõendamisel, järgmised dokumendid: 1) taotlus (vt Kutse andmise kord Lisa 1 Mäeinseneri või mäetehniku kutsekvalifikatsiooni taotleja taotlus); 2) CV; 3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba); 4) hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad), sh akadeemiline õiend ja hinneteleht; 5) täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad ja/või lisamaterjalid lähtuvalt kutsestandardi Lisas 3 sätestatud nõuetel ja mahus, vajadusel arvutuskäik tõendusmaterjalidega; 6) töökogemust ja tööalast kompetentsust tõendav portfoolio - sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust, tööde loetelu, taotleja rolli ja taotleja hinnangut tehtud tööde osas, vt KAK Lisa 4; praktika kogemuse puhul esitada vastav tõend või väljavõte õpinguraamatust; 7) maksekorraldus või garantiikiri kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta; 5.7. Põhjendatud juhtudel on kutsekomisjonil õigus nõuda taotlejalt täiendavaid eeltingimusi tõendavaid dokumente ja kutsuda taotleja täiendavale vestlusele Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide vorm: Kutse taotlemise dokumente võtab kutsekomisjon vastu digitaalselt aadressile. Dokumendid peavad olema sellises failivormingus, mis võimaldab failist digitaalset otsingut, v.a pildina skanneeritud lisad, milleks võivad olla diplom, isikut tõendava dokumendi koopia jmt. 6. HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED 6.1. Hindamiskomisjon(id) moodustatakse kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjonide arv ei ole piiratud ja nad moodustatakse vastavalt taotluste hulgale; 6.3. Hindamiskomisjoni esimehe kinnitab kutsekomisjon; 6.4. Hindamiskomisjon: 1) hindab taotleja kompetentsust; 2) hindamiskomisjoni esimees korraldab hindamise ja koostab hindamistulemuste protokolli, mis sisaldab järgmisi andmeid: a. hindamise toimumise ja koht, b. hinnatava nimi, c. taotletav kutse, d. hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, e. hindamisviis(id), f. hindamistulemus. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele: a) kutsealane kompetentsus; b) kutsesüsteemialane kompetentsus; c) hindamisalane kompetentsus.

6 6.6. Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja taotleja tööandjaga samast asutusest Juhul, kui punktides nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama. 7. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE 7.1. Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vastavalt taotlejate arvule, kuid vähemalt 3 korda aastas Kutse andja avalikustab oma veebilehel: 1) taotluste ja dokumentide vastuvõtu tähtajad ja esitamise viisi; 2) hindamiste toimumise ajad; 3) kutse taotlemise tasu suuruse; 4) kutse andmisega seotud muude korralduslike tingimuste kohta Kutsekomisjon töötab välja dokumentide menetlemise korra ja esitab selle kutse andjale kinnitamiseks Dokumentide menetlemise korras sätestatakse: 1) taotluste ja dokumentide registreerimine; 2) dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll; 3) dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise täht ning taotleja teavitamine. 8. TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 8.1. Hindamine toimub kutse taotleja poolt esitatud dokumentide alusel (vt Kutse andmise kord p 5.6) Menetluseelselt kontrollitakse taotleja esitatud materjalide korrektset täitmist ning olemasolu. Kutsekomisjoni sekretär kontrollib taotleja dokumentide vormilist vastavust soovitud tasemele. Nõuetekohaselt täidetud dokumendid registreeritakse ning suunatakse edasi hindamiskomisjoni. Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste märkega ja fikseeritakse uus täht taotluse täiendamiseks Põhjendatud juhtudel suunab sekretär taotlusdokumendid Kutsekomisjoni. Kutsekomisjon otsustab taotluse ja sellele lisatud dokumentide sisule vastavalt täiendavate tõendusdokumentide (kutseliste inseneride soovitusi, eksperthinnanguid jm) esitamise vajadust ning täiendava hindamismeetodi (vestlus, teadmiste kontrolli) kasutamise vajadust Kutse taotlejat teavitatakse kutsekomisjoni sellekohasest otsusest Taotleja kompetentsust hinnatakse: 1) Mäetehniku kutse kompetentsuse hindamisvorm hariduse, töökogemuse ja täiendusõppe vastavuse hindamine kutsestandardile esitatavate dokumentide alusel, vajadusel intervjuu. 2) Mäeinseneride kutsete kompetentsuste hindamisvorm hariduse, töökogemuse ja täiendusõppe vastavuse hindamine kutsestandardile esitatavate dokumentide alusel, vajadusel intervjuu ja/või spetsialiseerumise või valitavata kompetentsidega seotud teadmiste kontroll. 9. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 9.1. Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamiskomisjoni hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi Kutse andja teatab otsusest taotlejale hiljemalt 10 kalendripäeva pärast kutsekomisjoni poolt otsuste kinnitamist; kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

7 9.4. Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras Kutse andja esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 10 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused kutse andjale Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist Kutsetunnistuse kehtivuse alguseks loetakse kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäeva Kõikide tasemete mäeinseneri ja mäetehniku kutsetunnistus kehtib 5 a Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui: 1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel; 2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel; 3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele; Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes ( Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt. 10. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtu sätestatud.

8 Kutse andmise kord Lisa 1 MÄEINSENERI VÕI MÄETEHNIKU KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA TAOTLUS 1. TAOTLEJA ÜLDANDMED Ees- ja perekonnanimi Isikukood Postiaadress Kontakttelefon E-posti aadress Organisatsioon Ametikoht 2. TAOTLETAV KUTSEKVALIFIKATSIOONI TASE, SPETSIALISEERUMISED JA VALITAVAD KOMPETENTSUSED Märkige taotletav kutsekvalifikatsiooni tase vastavalt kutsestandardile. Märkige taotletav(ad) spetsialiseerumised Märkige taotletav(ad) kompetentsused valitavate kompetentsuste hulgast Mäetehnik (EKR 5) Mäeinsener (EKR 6) Diplomeeritud mäeinsener (EKR 7) Volitatud mäeinsener (EKR 8) Maavarade pealmaakaevandamine Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine Maardlate uuring Maavarade pealmaakaevandamine Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine Maardlate uuring Maavarade pealmaakaevandamine Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine Maardlate uuring Tehniliste jooniste koostamine Maavarade töötlemine ja kaubastamine Projekteerimine Teadus- ja õppetöö Arendus ja juhtimine Maavarade töötlemine ja kaubastamine Maapõueressursside poliitika Ohutus- ja omanikujärelevalve Projekteerimine Teadus- ja õppetöö Arendus ja juhtimine Maavarade töötlemine ja kaubastamine Maapõueressursside poliitika Ohutus- ja omanikujärelevalve

9 3. TAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID CV Isikut tõendava dokumendi koopia Haridust tõendava dokumendi koopia(d) ja akadeemiline õiend Täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia(d)* Tööalast kompetentsust iseloomustav portfoolio (töid tutvustav mapp) Maksekorraldus, garantiikiri *Lähtudes Kutsestandardi Lisas 3 sätestatud nõuetest ja mahust. Lisatud 4. VIIMASE 5 AASTA JOOKSUL LÄBITUD TÄIENDUSKOOLITUSED* Nimetus Sisu lühikirjeldus Tunnistuse väljastamise Tunnistuse väljaandja TP Kokku punkte *Kui koolituse tunnistusel ei ole kirjas TP-de väärtust, siis tuleb lisada arvutuskäik tõendusmaterjalidega, lähtudes Kutsestandardi Lisa 3 sätestatud nõuetest ja mahust. 5. TÄIENDAV INFORMATSIOON 6. KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA Kinnitan, et kõik minu esitatud andmed on õiged, korrektselt esitatud ning vastavad taotletavale kutsetasemele.. /Allkirjastatud digitaalselt, Kuupäev/

10 Kutse andmise kord Lisa 2 Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmiste institutsioonide esindajad: 1) Tööandjate esindajad; Eesti Energia Kaevandused AS Erik Väli; Eesti Energia AS Vesta Kõpp; EMTEL Heini Viilup. 2) Töötajate/Spetsialistide esindajad: Andrus Stimmer 3) Koolitajate esindajad: TTÜ Mäeinstituut Jüri-Rivaldo Pastarus TTÜ Virumaa Kolledž Viktor Andrejev 4) Kutsekoja esindaja Mare Johandi 5) Muud osapooled (nt. tarbija-, järelevalve-, riigi esindajad jne.) Tehnilise Järelevalve Amet Eike Simmer 6) Kutse- ja erialaliidud Eesti Geoloogia Selts Kalle Kirsimäe Eesti Inseneride Liit Arvi Hamburg

11 Kutse andmise kord Lisa 3 CURRICULUM VITAE (näidis) CURRICULUM VITAE Nimi Sünni Telefon Pilt (portreefoto) Teenistuskäik Töökoht ja amet AS Kivikoobas; Mäetööde juht (0.10) AS Kivikoda; Joonestaja (0.75) Kirka&Kiiver OÜ; Mäemeister (1.00) Haridustee Tallinna Polütehniline Instituut, maavarade rikastamine Keila Gümnaasium Saka Põhikool Täienduskoolitused Väostaap AS, geoloogilised protsessid, 10 TP Koolitusmeister OÜ, projekteerimine, 15 TP Autopro AS, AutoCad algajatele, 2 TP Keelteoskus eesti keel emakeel inglise keel - hea kõnes ja kirjas vene keel - väga hea kõnes, hea kirjas Arvutikasutamise oskus AutoCad kasutan igapäevaselt MapInfo spetsialisti tase Diger - algtase Teadusorganisatsiooniline ja - administratiivne tegevus Lisainfo huvitegevus, juhiload jne Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit Eesti Mäeselts Pädevustunnistused, kutsetunnistused, rahvusvahelised projektid,

12 Kutse andmise kord Lisa 4 PORTFOOLIO (näidis) Portfoolio Martin Paju /Üldinfo/ Alustasin erialaseid õpinguid 1968 aastal Tallinna Polütehniline Instituudis maavarade rikastamise alal ning omandasin 5 aastase inseneriõppe käigus kõik erialaks vajalikud teadmised. Paralleelselt ülikooliõppega omandasin eriala praktilisi teadmisi erinevate mäendusega kokkupuutes olevate ettevõtete juures. Kirka&Kiiver OÜ-s olin 1968 aastal praktikal mäemeistri abina. Maavara kaevandamise loa taotlused Salavere karjääri kaevandamise loa taotlus Porkuni karjääri kaevandamise loa taotlus 2014 Autor Portfoolio lisa 1 Salavere_karjaari_kaevandamise_loa_taotlus.pdf 2013 Joonestaja Portfoolio lisa 2 Porkuni_karjaari_kaevandamise_loa_taotlus.pdf Kaevandamise projektid Edasivere kaevandamisprojekt 2010 Kaasautor Portfoolio lisa 4 Edasivere_projekt.pdf Mäetööde arengukavad Korrastamise projektid

13 Rakendusuuringud Markšeiderdokumentatsioon Geoloogilised tööd Portfoolio lisad: 1 Salavere_karjaari_kaevandamise_loa_taotlus.pdf 2 Porkuni_karjaari_kaevandamise_loa_taotlus.pdf 3 Paristu_turbatootmisala_kaevandamisloa_taotlus.pdf 4 Edasivere_projekt.pdf 5 (Lisad sisaldavad vähemalt dokumendi tiitellehte, töö ülesande püstitus (olemasolul) ning sisukorda. Mida rohkem ja selgemalt oma töö ja tegevus portfoolios välja tuuakse, seda lihtsam on hindajatel taotlejat hinnata.)

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Projekt

Projekt KINNITATUD Energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogu 26.04.2017 nr 6.1-7/6 otsusega nr 3.3 MTÜ EESTI MÄESELTSI KUTSE ANDMISE KORD Mäetehniku ja mäeinseneride kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Projekt

Projekt KUTSE ANDMISE KORD justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 20.04.2016 otsusega nr 1 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib

Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib Kinnitatud Inseneride Kutsenõukogu 16.12.2015 otsusega nr. 21 KUTSE ANDMISE KORD TEEDEINSENERIDE KUTSETELE 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord reguleerib (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1

Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu a otsusega nr 11 AS Eesti Raudtee KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1 Kinnitatud Transpordi- ja Logistika kutsenõukogu 15.11.2018.a otsusega nr 11 AS Eesti KUTSE ANDMISE KORD raudteevaldkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2

Microsoft Word - KutseandmArhivKord_ _ESprot2 KINNITATUD Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eestseisuse 26.01.2015 otsusega protokoll nr 2 Kutse andmisega seotud dokumentide arhiveerimise kord Üldsätted 1. Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L

VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-L VÕTA Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine HINDAJA JUHEND Juhendmaterjali koostaja Einike Pilli Kaasautorid Maiki Udam, Aili Saluveer, Anna-Liisa Peebo, Lilian Ariva, Kaire Kroos ja Mari-Ann Rebane

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j

KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste j KUTSESTANDARD Tantsuspetsialist, tase 8 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU

KUTSESTANDARD /2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU KUTSESTANDARD 18-13122004-02/2 TULETÕRJUJA-PÄÄSTJA I, II ÕIGUS- JA SISEKAITSE KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. I tase

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Portfoolio koostamine... 4 1.1. Milline on hea tõendusmaterjal... 4

Rohkem