Tartu mnt 39 energiaaudit

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu mnt 39 energiaaudit"

Väljavõte

1 Tellija: KÜ Tartu mnt. 39 ( ) Aadress: Tartu mnt 39, Tallinna linn, Harju maakond, Tellija kontaktisik: Urmas Murre Telefon: e-post: TARTU mnt 39 ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE 17-KORTERIGA JA ÄRIPINDADEGA ELAMU AADRESSIL TARTU mnt 39, TALLINN Auditeerimise aeg: jaanuar-veebruar 2015 Aruanne esitatud: Auditeerija: Energystar OÜ Juriidiline aadress: Õismäe tee , 13513, Tallinn Reg nr Vastutav spetsialist: Aivar Kaljula Telefon:

2 Eessõna Käesolevas energiaauditi aruandes on esitatud Harjumaa, Tallinna linna, aadressiga Tartu mnt 39 asuva hoone kütte, ventilatsiooni, elektri ja veevarustuse süsteemide hetkeolukord ning võimalused energiatarbe vähendamiseks. Säästuettepanekutes on ära toodud nende realiseerimise üldine mõju, saavutatav sääst ja investeeringute hinnangulised tagasimaksuajad. Auditeerimise mahu ja mudeli aluseks on võetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljatöötatud energeetilise auditeerimise juhendmaterjal. Hoone auditeerimisel analüüsiti aasta energiatarvete ja tarbevee kulu ning vastavaid rahalisi kulutusi. Meetmete tasuvuse hindamisel võeti arvesse kütuste- ja energiahindade prognoose. Aruanne sisaldab hoone piirdetarindite ning tehnosüsteemide tehnilis-majanduslikku analüüsi, energiatarbimise alandamise potentsiaali lähtuvalt võimalikest energiasäästumeetmetest. Arvutusnäidised on üle kantud arvutusprogrammist ja mõnede vahearvutuste tulemused võivad olla ümardatud ja illustreeriva tähendusega. Õige tulemus on lõpptulemus. Energiasäästu potentsiaal on esitatud vajalike investeeringute, saavutatava energeetilise säästu ning lihttasuvusaja kujul. Hinnangutes on lähtutud pigem konservatiivsusest. Hoones on mõõdetud summaarset soojustarbimist nii kütteks kui tarbevee soojendamiseks, elektritarbimist ning veetarbimist kuude kaupa. Õhuvahetusest tingitud soojuskadusid hinnati kaudselt õhuvahetuse kordarvude alusel. Piirdetarindite U-arvud on saadud ehitusprojekti andmetest või tootja andmetest ja on korrigeeritud vastavalt reaalsele olukorrale. Optimaalne renoveerimis/rekonstrueerimispakett valitakse välja tellija poolt vastavalt finantseerimise võimalustele. Osa säästumeetmeid on selliseid, mille rakendamine annab reaalset säästu ainult rakendatuna koos teiste meetmetega, seetõttu esitatakse säästumeetmed pakettidena. Auditeerimise käigus välja toodud energiasäästumeetmete pakettide rakendamisel hoone sisekliima paraneb või jääb olemasolevale nõuetele vastavale tasemele. Tuleb tähele panna, et erinevate meetmete rakendamisel saadavad säästud ei ole otseselt liidetavad. Samuti seda, et energiakulude prognoosid muutuvad seda täpsemaks, mida rohkem energiasäästutoiminguid hoone renoveerimisel teostatakse. Väljapakutud energiasäästu ettepanekute realiseerimine võib nõuda vastavate tööde jaoks vastava projekti koostamist (erijuhtudel ka ehitusluba), mida tuleks arvestada ehitusfirmadelt tööde hinnapakkumiste küsimisel. Samuti tuleb teostada vastavad tehnosüsteemide seadistustööd. Objekti ülevaatusel abistas audiitorit hoone valdaja esindaja Urmas Murre. Korteriühistu, kui lõpptarbija, seisukohalt on säästupotentsiaal, energiahinnad ja kõik kulutused auditis arvestatud käibemaksuga 20%. Hoone energeetilise auditeerimise viis läbi soojusaudiitor Aivar Kaljula. Käesoleva auditi dokumendi autoriõigused kuuluvad auditi koostajale ehk autorile ja loata kopeerimine ja paljundamine pole lubatud. Välja arvatud koopiad õiguspärase nõude esitajatele. 2

3 Sisukord Eessõna...2 Sisukord Auditi tulemuste kokkuvõte, ülevaade pakutud säästupakettidest ning hoone vastavus sisekliima ja energia-tõhususnõuetele renoveerimispakettide realiseerimise korral Hoone energiatarbimise säästupaketid Hoone energiakasutuse hetkeseis Hoone asukoht ja paiknemine Hoone üldandmed Varem läbiviidud rekonstrueerimis-renoveerimistööd ja hoone üldine olukord Kasutatud mõõteseadmed ja mõõtmistulemuste kokkuvõte Energia- ja veevarustuse üldiseloomustus Energiakasutused ja tarbevee kulu ning kasutamine Hoone soojusbilanss Hinnang hoone energiakasutuse kohta, säästumeetmed ja nende majanduslik tasuvus Hoone piirdetarindid Küttesüsteem Vee ja kanalisatsioonisüsteem. Elektrivarustus Ventilatsioonisüsteem ja sisekliima Lisad Soojuse ja muu energia tarbimine ning tarbevee kasutamine Tasakaalutemperatuuri leidmine Tasakaalutemperatuur enne renoveerimist Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett I Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett II Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett III ja IV Illustreerivad fotod Termograafia tulemused

4 1. Auditi tulemuste kokkuvõte, ülevaade pakutud säästupakettidest ning hoone vastavus sisekliima ja energiatõhususnõuetele renoveerimispakettide realiseerimise korral Käesolevas peatükis on esitatud kokkuvõte korterelamu energiaauditi läbiviimise tulemustest. Soojusenergia keskmine kulu kütteks kaugküttest aastatel oli mõõdetud 300. Käesoleva aruande punktis 1.1 on kirjeldatud säästumeetmete paketid, mille abil on võimalik soojusenergia kulu majanduslikult alandada, tõsta hoone kui kinnisvara väärtust ning pikendada ekspluatatsiooniiga, suurendada sõltumatust energiakandjate hindade tõusust ja lisaväärtusena saada inimeste heaolu paranenud sisekliimast. Säästupaketid on esitatud põhjusel, et teatud meetmetel on omavaheline koosmõju. Liigsete kulude vältimiseks on soovituslik, et valikud pakettide vahel tuleks teha otsustamisfaasis, toimingute läbi viimise võib jaotada pikema aja peale. Toimingute loeteludes on arvestatud vaid nende tegevuste maksumustega, mis annavad energiasäästu ja/või on SA Kredexi määruse eelnõu (lisafailis, st, et eeldatakse, et siinkirjeldatud renoveerimiskirjeldused ühtivad ka vastuvõetavas määruses sätestatuga) järgselt toetatav tegevus. NB! Siintoodud maksumused on indikatiivsed, tegelikud maksumused selguvad üldjuhul peale tööde teostamise lõppu. Esimese paketi raames renoveeritakse lisasoojustuseta hoone esi ja tagafassaad. Osalist otsaseina lääneküljes ei renoveerita. Lisasoojustatakse pinnad, mis piirnevad garaaži ja kangialusega. Samuti lisasoojustatakse katusekoridoride seinad. Soojustusmaterjali kihi paksus 10 cm. Materjal soovitatavalt EPS Silver. Viimistluskiht vastavalt koostatavale projektile. Pööningul lisasoojustatakse ka parapetiosa ja katusekoridori pealne. Kõik vanad aknad vahetatakse või renoveeritakse. Uute, õhutihedate akende kompleksne soojusjuhtivus peaks olema 1,10 W/(m 2 K) või väiksem (vastab üldjuhul 3 kordse klaaspaketiga akende soojusjuhtivuse tasemele). Akende renoveerimisel eeldatakse, et sisemise klaasipaanina kasutatakse klaaspaketti. Kõik toad varustatakse kas värskeõhuklappidega või tagatakse muul viisil värske õhu pealevool tubades. Näiteks klapid aknalaudade alla või akende ülaservadesse (aereco), Selles paketis võib kasutada ka traditsioonilisi fresh klappe nende tavaasukohas. Juhul kui akende renoveerimisel ei paigaldata akendele tihendeid, ei pea paigaldama ka värskeõhuklappe. Ventilatsiooni väljatõmbepool inspekteeritakse, vajadusel teostatakse parendustööd viisil, et oleks võimalik võtta kasutusele korstnaventilaatorid (või telgventilaatorid) väljatõmbele. Siinses paketis on arvutustes arvestatud järgmiste parameetritega: ventilatsioonisüsteemi SFP 0,8, õhuhulk 0,62 m 3 /s, töö aeg 24/7. Samuti tuleb korterites tagada siirdõhkude liikumised vastavalt koostatavale ventilatsiooniprojektile. Juhul kui korterisse jääb kasutatav küttekolle, tuleb selle võrra lisada värskeõhuklappe (soovitatavalt käsitsi reguleeritavad). Välisseintele köögikubude väljaviskest tuleks loobuda. Soovitatavalt tuleks see suunata ventilatsioonišahti. Küttesüsteem korrastatakse. Tagatakse, et kõik küttekehad oleks varustatud termoregulaatoritega. Samuti isoleeritakse täiendavalt keldri küttetorustikud. Hoones vahetatakse tarbe ja heitveetorustikud ja korrastatakse üldelektrienergia jaotuskilp. Investeering ca eurot. Sääst kokku ca 66. Hoone kogu energiakasutus langeb ca 18 %. Lihttasuvusaeg 14 aastat. Koos võimaliku riigipoolse 15 % toetusega 12 aastat. Ligikaudne energiamärgise arvutusmetoodika järgne energia kaalutud erikasutus KEK vastavalt kehtima hakanud Energiatõhususe miinimumnõuded määrusele oleks 215 kwh/(m 2 a), mis vastaks klassile E. Neto küttekulu köetava pinna kohta langeb 170-lt kwh/(m 2 a) 124-le kwh/(m 2 a). Teise paketi raames viiakse läbi samad toimingud, mis on kirjeldatud paketis 1. Kuid eeldatakse, 4

5 et hoovipoolse seina saab renoveerida sama kihipaksusega lisasoojustusega kogu ulatuses. Ventilatsioon ehitatakse ümber korteripõhistel seadmetel baseeruvaks soojustagastusega sundventilatsiooniks. Värskeõhuklappe ei paigaldata. Selle tarbeks koostatakse vastav projektiosa, kus näidatakse ära seadmete asukohad, õhuhaare, väljavise lõppelementide ja torustike asukohad. Üldjuhul seadmete asukohaks on koridoride laed, mis suletakse ripplaega (kõik tööd korterites sh viimistlustööd on toetatavad). Käesolevas energiaauditis on arvutustes arvestatud järgmiste parameetritega: soojustagastuse temperatuuri suhtarv 80%, SFP 2,5, õhuhulk 0,62 m 3 /s, töö aeg 24/7, õhuhulkade nõudluspõhiste juhtimistega ei ole arvestatud kuid väljaehitusel seda võib teha. Sel juhul suurenevad seadmetesse investeeringute maksumused kuid suureneb ka sääst. Lisanõue, et elektrilise eelküttega (jäätumise vältimine) seadmeid kasutada ei tohi (kuid arvestatud on elektrilise järelküttega). NB! Juhul kui on soov paigaldada korteripõhiste seadmete asemel hoonekesksed seadmed, siis siinseid arvutustulemusi võib lugeda samaks. Kui suured tulevad erinevused, hakkab sõltuma konkreetsemast ventilatsiooniprojektist. Hoone edelakülje katuseosale paigaldatakse päikese PV(elektritootmise) paneelid, mis ühendatakse energiavõrguga võrguinverteriga ühistu üldelektri liitumispunkti kaudu. Arvestatud on väiketootja paketiga, installeeritav võimsus 11 kw (ca 50 paneeli). Investeering ca eurot. Sääst kokku 148. Hoone kogu energiakasutus langeb 44 %. Lihttasuvusaeg 15 aastat. Koos võimaliku riigipoolse 40 % toetusega 9 aastat. Ligikaudne energiamärgise arvutusmetoodika järgne energia kaalutud erikasutus vastavalt kehtima hakanud Energiatõhususe miinimumnõuded määrusele oleks 160 kwh/(m 2 a), mis vastaks klassile D. Neto küttekulu köetava pinna kohta langeb 170-lt kwh/(m 2 a) 67-le kwh/(m 2 a). Kolmanda paketi raames viiakse läbi samad toimingud ja samadel tingimustel, mis on kirjeldatud paketis 1. Lisaks renoveeritakse välisseinad ja paigaldatakse päikese PV paneelid sarnaselt paketis 2 kirjeldatule. Kuid erinevalt paketist 1 renoveeritakse küttesüsteem kogu ulatuses - paigaldatakse värskeõhuradiaatorid. Ühtlasi tähendab see seda, et värskeõhuklappe ei pea paigaldama, nende ülesannet hakkavad täitma värskeõhuradiaatorid. Samuti lisasoojustatakse seespoolt küttekehade nišid. Investeering ca eurot. Sääst kokku 101. Hoone kogu energiakasutus langeb 28 %. Lihttasuvusaeg 13 aastat. Koos võimaliku riigipoolse 25 % toetusega 10 aastat. Ligikaudne energiamärgise arvutusmetoodika järgne energia kaalutud erikasutus vastavalt kehtima hakanud Energiatõhususe miinimumnõuded määrusele oleks 187 kwh/(m 2 a), mis vastaks klassile E. Neto küttekulu köetava pinna kohta langeb 170-lt kwh/(m 2 a) 107-le kwh/(m 2 a). Neljanda paketi raames viiakse läbi samad toimingud ja samadel tingimustel, mis on kirjeldatud paketis 3. Lisaks täiendatakse ventilatsioonisüsteemi väljatõmbeõhu soojuspumpsüsteemiga. Selle paketi valiku korral on soovitatav tehnosüsteemid varustada tsentraalse hooneautomaatikaga. Investeering ca eurot. Sääst kokku 166. Hoone kogu energiakasutus langeb 46 %. Lihttasuvusaeg 12 aastat. Koos võimaliku riigipoolse 40 % toetusega 7 aastat. Ligikaudne energiamärgise arvutusmetoodika järgne energia kaalutud erikasutus vastavalt kehtima hakanud Energiatõhususe miinimumnõuded määrusele oleks 167 kwh/(m 2 a), mis vastaks klassile D. Neto küttekulu köetava pinna kohta muutub sarnaselt eelmises paketis kirjeldatule. ET arvu saavutamine nõutud tasemele 180 kwh/ (m 2 a) (klass D, miljööväärtuslike alade hooned, muid klass C) võib osutuda probleemseks, auditeerimise ajal hinnatud tase oli 185 kwh/(m 2 a). Põhjus on see, et soojuspumpseadmed kasutavad oma tööks suurema kaalumisteguriga arvesse võetavat elektrienergiat. Seepärast vaatamata suhteliselt sarnaste säästudega võrreldes teise paketiga, tulevad energia kaalutud lõpperikasutused suuremad. Sellise süsteemi paigaldamise eeliseks on oluliselt vähem töid korterites sees (vaid küttesüsteemi vahetus), samuti ka veidi soodsam kogumaksumus. Nõutud D 5

6 klassi saavutamiseks suurema kindlusega oleks soovitatav kaaluda järgmisi variante a) vahetada kõik hoovipoolsed aknad ja paigaldada soojustuse tasapinda ning valida soojustuse paksus 15 cm, b) paigaldada katusele lisaks ka vaakumtorukollektorid soojusenergia kohapeal juurde tootmiseks, c) täiendada väljatõmbeõhu soojuspumpsüsteemi ka heitvee jääkenergia ärakasutamise seadmestikuga. Alates teise paketi valikust on nõutud tehnoseadmete seadistuste ja mõõdistuste protokollid. Lisaks vähemalt 5 aastane hooldusleping. Kõikide renoveerimispakettide korral (esimese paketi korral tinglikult, sest täitmata jääb ventilatsiooniõhu eelsoojendamise nõue) oleks tagatud nõuetekohane õhuvahetus ja sisekliima vastaks standardile EVS-EN 15251:2007. Hoone energiatõhusus vastaks Vabariigi Valitsuse 30. augusti a määruse nr 68 "Energiatõhususe miinimumnõuded" nõuetele, mis sätestab oluliselt rekonstrueeritavatele korterelamutele piiriks energiatõhususarvu ET 180 kwh/m2a. (uutel 150 kwh/m2a), teise ja tinglikult neljanda paketi korral. Laenuperiood 15 a Omafinantseering 15% InvesteerinLihtta- Energia kaa- Algne ET arvu piir- Renoveeri g KÜ-le suvusaeg Energiatarbe Sääst lutud eri- Hinnanguline Kuumakse omafinant väärtus vas- mispakett toetusega toetusega vähenemine kokku kasutus KEK ET arv m2-le Toetus seering tavalt toetusele eur a % kwh/(m2a) kwh/(m2a) eur/kuu % eur kwh/(m2a) hetkel 250 1, , , , Kulude muutused vastavalt renoveerimispaketile Eur/a Laenumakse Elektrienergia Kaugküte Praegused kulud Pakett 1 Pakett 2 Pakett 3 Pakett 4 Klass A ETA või KEK, kwh/(m 2 a) ET või KEK ET või KEK 120 B 121 ET või KEK 150 C 151 ET või KEK 180 D 181 ET või KEK 220 E 221 ET või KEK 280 F 281 ET või KEK 340 G ET või KEK 341 H 6

7 1.1 Hoone energiatarbimise säästupaketid Säästumeetmete pakett I Hoone osad Parendusmeetmed Meetme maksumus, EUR Avatäited Välisseinad Vanade akende vahetus või renoveerimine Renoveerimine osalise lisasoojustusega Energiasääst, Säästuväärtus, EUR/a Lihttasuvusaeg, a Meetme eluiga, a Pööning Osaline lisasoojustamine Ventilatsiooni süsteem Korrastamine, fresh klapid Küttesüsteem Korrastamine Torustikud Sooja, külma ja heitvee torustike vahetus Kaudkulud Tööde ettevalmistus Kokku * Säästumeetmete pakett II Hoone osad Parendusmeetmed Meetme maksumus, EUR Avatäited Välisseinad Vanade akende vahetus või renoveerimine Renoveerimine osalise lisasoojustusega Energiasääst, Säästuväärtus, EUR/a Lihttasuvusaeg, a Meetme eluiga, a Pööning Osaline lisasoojustamine Ventilatsioonisüsteem Korteripõhised seadmed Küttesüsteem Korrastamine Torustikud Taastuvenerge etikaseadmed Sooja, külma ja heitvee torustike vahetus PV paneelid Kaudkulud Tööde ettevalmistus Kokku * *- Kogupaketina. Arvestatud meetme rakendamise uute tasakaalutemperatuuridega ja kogu hoone tarinditega ning tehnosüsteemidega. Arvestatud on 20% energiahindade tõusuga. 7

8 Säästumeetmete pakett III Hoone osad Parendusmeetmed Meetme maksumus, EUR Avatäited Välisseinad Vanade akende vahetus või renoveerimine Renoveerimine osalise lisasoojustusega Energiasääst, Säästuväärtus, EUR/a Lihttasuvusaeg, a Meetme eluiga, a Pööning Osaline lisasoojustamine Ventilatsioonis üsteem Korrastamine, fresh klapid Küttesüsteem Vahetus, värskeõhuradiaatorite paigaldus Torustikud Taastuvenerge etikaseadmed Sooja, külma ja heitvee torustike vahetus PV paneelid Kaudkulud Tööde ettevalmistus Kokku * Säästumeetmete pakett IV Hoone osad Parendusmeetmed Meetme maksumus, EUR Avatäited Välisseinad Vanade akende vahetus või renoveerimine Renoveerimine osalise lisasoojustusega Energiasääst, Säästuväärtus, EUR/a Lihttasuvusaeg, a Meetme eluiga, a Pööning Osaline lisasoojustamine Ventilatsioonis üsteem Korrastamine, fresh klapid, VT soojuspump Küttesüsteem Vahetus, värskeõhuradiaatorite paigaldus Torustikud Taastuvenerge etikaseadmed Sooja, külma ja heitvee torustike vahetus PV paneelid Kaudkulud Tööde ettevalmistus Kokku *

9 2. Hoone energiakasutuse hetkeseis 2.1 Hoone asukoht ja paiknemine Hoone asub Tallinna kesklinna linnaosas ida - lääne suunaliselt 2.2 Hoone üldandmed Aadress Tartu mnt 39, Tallinna linn, Harju maakond Kasutamise otstarve Muu kolme või enama korteriga elamu Katastritunnus 78401:112:1730 Omandi liik korteriomand Kasutamise otstarve Muu kolme või enama korteriga elamu Esmane kasutus Korruste arv 4 EHR kood Trepikodade arv 2 Ehitusalune pind (m 2 ) 599 Suletud netopind (m 2 ) 1961 Eluruumide arv 17 Tubade arv 50 Eluruumide pind (m 2 ) 1083,4 Mitteeluruumide arv 4 Mitteeluruumide pind (m 2 ) 292,2 9

10 Köetav pind kokku (m 2 ) 1525 Köetavate ruumide maht m Elanike/kasutajate arv ~ 44 Kelder Jah Trepikojad on loetud köetavaks pinnaks. 2.3 Varem läbiviidud rekonstrueerimis-renoveerimistööd ja hoone üldine olukord. Tööde teostamise aasta Tööde nimetus ja maht Korterite akende vahetus, auditeerimise ajaks ca 90 % 2014 Pööningupealse osaline lisasoojustamine Hoone üldine olukord on keskmine. Vastab üldjoontes loomulikule amortiseerumisastmele. Probleemid on keldris tekkinud liigveega sademetest. 2.4 Kasutatud mõõteseadmed ja mõõtmistulemuste kokkuvõte Mõõteseade Tüüp Täpsus Töövahemik Termokaamera Flir ThremaCAM SD, S/N /- 0,1 C -25 kuni +100 C CO 2 andur Telaire /- 50 ppm, 0 kuni 4000 ppm Mõõdistamise eesmärgiks oli ruumide sisekliima vastavuse kontroll nõuetele ja hoone üldise ventilatsiooni taseme hindamine ning küttesüsteemi olukorrast informatsiooni saamine. Kommentaarid ptk 3.3. Temp, C RH, % DewPt, C keskm 19,2 48,4 8,0 maks 22,2 69,5 13,0 min 14,0 36,7 3,5 Termograafia eesmärk oli kontrollida hoone välispiirete üldist olukorda ja täpsustada auditi lähteandmeid. Tulemused lisas 4.5. Olukord vastas üldiselt ootustele. Suuri anomaaliaid ei leitud. 10

11 2.5 Energia- ja veevarustuse üldiseloomustus Põhiline kütteviis Küttesüsteemi põhimõtteline lahendus Veevarustuse ja kanalisatsiooni liik Sooja tarbevee valmistamine Toidu valmistamine Ventilatsiooni liik Elektrienergia tarnija Muud energiaseadmed Kaugküte Ühetoru süsteem Tsentraalne võrk Kaugkütte soojusvaheti Elekter Loomulik: õhu sissepääs läbi akende ebatiheduste, väljapääs ventilatsioonilõõridest või küttekollete lõõridest Eesti Energia AS Konditsioneer äripinnal 2.6 Energiakasutused ja tarbevee kulu ning kasutamine Tarbimised Ühik Soojus kaugküttest Soojus soojale tarbeveele Soojus kütteks Tegeliku aasta kraadpäevade arv Cd Normaalaasta kraadpäevade arv tasakaalutemperatuuril 4309 Cd Kraadpäevadega korrigeeritud soojatarve Kütteenergia eritarbimine köetava pinna kohta kwh/(m²a) Soojuse maksumus koos käibemaksuga auditi tegemise ajal 68,3 eur/mwh Elektrienergia tarbimine kokku 54, ,8 sh tarbimine äripindadel 13,1 11,9 13,6 sh tarbimine korterites 38,5 36,0 29,3 sh üldtarbimine 2,9 3,1 2,8 Eritarbimine köetava pinna kohta kokku 35,8 33,4 30,0 kwh/(m²a) Tarbevesi m³/a Tarbevee eritarbimine eluruumide pinna kohta 0,81 m³/(m²a) Sooja tarbevee tarbimine köetava pinna kohta aastas 35,1 40,3 29,1 kwh/(m²a) Elektrienergia hind koos käibemaksuga auditi tegemise ajal 120 eur/mwh Küttesoojuse eritarbed köetava pinna kohta on keskmisena sarnased teiste sama tüüpi ja samasuguses ehituslikus seisus korterelamutega. Vaadeldud aastate lõikes on küttekulud suurenenud. Põhjus tõenäoliselt sisetemperatuuride tõstmises. Soojusenergia kasutamise parandusettepanekud on toodud pakettidena auditi esimeses peatükis. Elektrienergiat kasutati toidu valmistamiseks, valgustuseks ja seadmete käitamiseks. Elektrienergia tarbimised on olnud suhteliselt stabiilsed. Elektrienergia kasutus lähedane hoonetüübi standardkasutusele. Elektrienergia kasutus, millest on eemaldatud suvekasutus, on arvestatud hoone energiabilansis utiliseeritavate vabasoojuste hulka. Tarbevee erikulud keskmiselt on sarnased teiste analoogiliste hoonetega ja energiatarve sooja 11

12 tarbevee valmistamiseks lähedane hoonetüübi standardkasutusele. Tarbimised muutlikud. Soojakaod sooja tarbevee valmistamiseks ja tsirkulatsiooniks arvestuslikult 65 %. See võiks olla veidi väiksem, peale tarbeveetorustike vahetust ja isoleerimisi langeb see eeldatavasti ca 30%-le. Külma tarbevee torustiku, mis suundub plaatsoojusvahetisse, võiks jätta isoleerimata. Sel juhul on võimalik kasutada keldri jääksoojust sooja tarbevee eelsoojendamiseks. Tuleks jälgida, et sooja tarbevee seadetemperatuur oleks 55 ºC. Sellest madalamatel temperatuuridel tekib oht Legionella bakterite vohamiseks. Sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojusenergiat ei arvestata hoone soojusbilansi arvutustes küttele, sest eeldatakse, et kogu tarbevee kasutamine ja valmistamine ei mõjuta hoone vabasoojust. Muud soovitused elektri ja tarbevee soojendamiseks kuluva energia kokkuhoiul on üldised - kasutada tuleks säästlikke seadmeid ja jälgida nende korrasolekut. 2.7 Hoone soojusbilanss Piire Soojuskadu piirdetarindites Sooja vee valmistamine koos kadudega Energia kulu õhuvahetuseks ja infiltratsiooniks Mõõdetud kulu Arvutatud kulu Välisseinad 82 1 k põrandad 19 Pööningupealne 37 Avatäited 44 Kokku: Mõõdetud aasta soojatarbe kulu küttele on korrigeeritud kraadpäevadega. Mõõdetud kogukulu 259 Tasakaalutemperatuur hoones 17,0 C Sooja vee valmistamine 17% 53 Piirdetarindite soojuskaod on leitud arvutuslikul meetodil. Õhuvahetuskordajaks on kasutatud antud hoonele 0, Arvutatud kogukulu 259 Soojuskadu läbi piirete 182 Energiakulu õhuvahetuseks ja infiltratsiooniks 77 58% 25%

13 3. Hinnang hoone energiakasutuse kohta, säästumeetmed ja nende majanduslik tasuvus 3.1 Hoone piirdetarindid Summeeritud andmed hoone piirdetarindite kohta esitatakse järgnevas tabelis: 13

14 Enne renoveerimist (tb=17 C) Sisetemperatuur 20,5 C Säästumeetemete pakett I (tb=16,2) Sisetemperatuur 20,5 C Säästumeetemete pakett II (tb=13,5) Sisetemperatuur 20,5 C Säästumeetemete pakett III ja IV (tb=15,6) Sisetemperatuur 20,5 C Piirdetarind Materjal/tüüp Olukord r/b laekonstruktsioonid +kkate Pööningupealne Lisasoojustamata bilansi hetkel Pindala m² Hinnanguline U väärtus W/(m 2 K) Hinnangulised soojuskaod Parendusmeetmed Arvutuslik U- väärtus peale meetme rakendamist W/(m 2 K) Hinnangulised soojuskaod peale meetme rakendamist Energiasääst Arvutuslik U- väärtus peale meetme rakendamist W/(m 2 K) Hinnangulised soojuskaod peale meetme rakendamist Energiasääst Arvutuslik U- väärtus peale meetme rakendamist W/(m 2 K) Hinnangulised soojuskaod peale meetme rakendamist Soojustuse 454 0, , , , (osaline) lisamine Energiasääst Renoveerimine Fassaad Tellismüüritis Keskmine 250 1,10 28 ei soojustata 26 2 ei soojustata 21 7 ei soojustata 25 3 slisasoojustuseta Renoveerimine Hoovi seinad Tellismüüritis Keskmine 317 1,15 37 Soojustustusega ei soojustata , , /10cm Otsasein Tellismüüritis Keskmine 51 1, ei soojustata 5 0 ei soojustata 4 1 ei soojustata 5 1 Kangialuse lagi Lisasoojustamine N/A Keskmine 36 0,60 2 0, , , cm EPS Kangialuse sein Lisasoojustamine Tellismüüritis Keskmine 84 1,10 9 0, , , cm EPS Sein garaaži kohal Lisasoojustamine Tellismüüritis Keskmine 36 0,55 2 0, , , cm EPS Katusekoridor i seinad Koridori aknad(uks) 1 korruse põrand Osaline Tellismüüritis Keskmine 12 0,80 1 0, , , lisasoojustamine Vahetus v 2x klaas, puitraam Kesises korras 19 3,00 6 1, , , renoveerimine r/b laepaneel + eri põrandakonstruktsioonid keldri kohal Põhiliselt 2x selektiivklaaspakett Avatäidete Erinevas korras 418 0,40 17 vahetus+osaline 0, , , soojustamine Uued aknad h 50 1, ei renoveerita 7 0 ei renoveerita 6 2 ei renoveerita 7 1 Põhiliselt 2x selektiivklaaspakett Uued aknad f 107 1, ei renoveerita 15 1 ei renoveerita 12 4 ei renoveerita 15 2 Põhiliselt 2x selektiivklaaspakett Rahuldavas korras Rahuldavas korras Keskmises korras Keskmises korras Klaasvitriinid 66 1, ei renoveerita 11 1 ei renoveerita 9 3 ei renoveerita 10 1 Asendamine uutega Vanad aknad Ehitusaegsed, puitraamiga 8 2,80 2 1, , , Välisuksed Metalluks Keskmine 5 1, ei renoveerita 0 0 ei renoveerita 0 0 ei renoveerita 0 0 Kokku

15 3.2 Küttesüsteem Osa nimetus Kirjeldus Ettepanekud ja parendusmeetmed Soojussõlm Soojusvahetitega - Soojussõlme ja keldri torustike soojusisolatsioon Keskmine Parendada kui täielik renoveerimine lükkub edasi Korterite soojusmõõtjad Puuduvad Ei soovitata paigaldada Küttetorustikud Erinevad materjalid Vahetada koos küttesüsteemi täieliku renoveerimisega. Küttesüsteemi tasakaalustatus Osaline Teostada tasakaalustamine kui küttesüsteemi terviklik renoveerimine lükkub kaugemasse tulevikku Küttekehad Kütte ja tarbevee parendamise seadmed Põhiliselt ehitusaegsed termostaatidega malm Ei Küttesüsteemi täielikul vahetamisel soovitatav kasutusele võtta konvektortüüpi küttekehad paketiga 1 ja 2, alates 3-ndast värskeõhuradiaatorid Soovitatav kasutada 3.3 Vee ja kanalisatsioonisüsteem. Elektrivarustus Külm tarbevesi saadakse tsentraalsest veevõrgust. Soe tarbevesi valmistatakse soojasõlmes. Olmekanalisatsioon juhitakse tsentraalsesse kanalisatsioonivõrku. Hoone on ühendatud elektrivõrguga läbi Elering AS võrguettevõtja Hoone tehnosüsteemid on keskmises korras. Tuleks jälgida, et elektrienergia hoonesisene jaotamine ja kasutamine oleks ohutu. Vanad seadmed tuleks üle kontrollida või vahetada välja. Samuti tuleb küttekollete lõõre puhastada vähemalt kord aastas. 3.4 Ventilatsioonisüsteem ja sisekliima Ventilatsioonisüsteem on ehitusaegne ja loomuliku tõmbega. Välisõhu juurdevool toimub akende ebatiheduste kaudu ja tuulutuse kasutamisega. Uute akendega korterite omanikud peaksid kasutama mikrotuulutust rahuldava sisekliima tagamiseks. Samuti tuleb kanda hoolt, et ventilatsiooni lõõrid oleksid puhtad ja renoveerimiste käigus neid ei suletaks. Ümberehituste käigus ei tohi unustada, et vannitubade uste alune pilu on ventilatsiooni toimimiseks vajalik. Uue ukse paigaldamisel tuleks loobuda lävepakust või paigaldada ukse alaossa rest. Käitumisharjumise osas oleks soovitus elanikel arvestada ruumide tuulutamisel asjaoluga, et õhuvahetuse 15

16 intensiivsus sõltub suurel määral sise ja välistemperatuuri vahe suurusest. See tähendab, et mida külmem on ilm, seda vähem peab tuulutama. Samuti sõltub loomuliku ventilatsiooni intensiivsus kõrguste vahest. See tähendab, et viimase korruse korterites vähemalt köögiosas oleks normaalse õhuvahetuse tagamiseks soovituslik kasutada väljatõmbe ventilaatoreid. Keskmiseks arvutuslikuks (kaalutud keskmiseks) sisetemperatuuriks kütteperioodil on kasutatud 20,5 C. Antud hoone keskmise puhul iga kraad, mis on sellest suurem või väiksem vastavalt kas suurendab või vähendab soojusenergia kulu kütteks keskmiselt ca 21. Siinses energiaauditis on arvestatud, et sisetemperatuurid renoveerimispakettide realiseerimisel ei muutu. Säästumeetmete pakettides on soovitatud võtta kasutusele erinevad meetmed ruumiõhu kvaliteedi parandamiseks. Säästumeetmete pakettides 3 ja 4 on soovitatud võtta kasutusele värskeõhuradiaatorid ja väljatõmbeventilaatorid ruumiõhu kvaliteedi parandamiseks. See suurendab küttekulu välisõhu soojendamisel ruumitemperatuurini. Ehk siis hoones tervisliku sisekliima saavutamine lihtsamate meetoditega on pikemas perspektiivis kulukas. Seepärast on paketis 4 kirjeldatud kuidas oleks võimalik tagastada ventilatsiooniga väljuvat soojust siis kui kasutatakse värskeõhuradiaatoreid. Teises säästumeetmete paketis on soovitatud võtta kasutusele korteripõhised soojatagastusega ventilatsiooniseadmed. Saadavad säästud ja sellega seonduv on hinnatud energiasäästupakettides ptk-s Lisad 4.1 Soojuse ja muu energia tarbimine ning tarbevee kasutamine Kütteenergia kasutamine Energiakasutuse jagunemine ostetud küte kraadpäevadega korrigeeritud tarbimine Elekter 14% Kaugküte 86%

17 Elektrienergia kasutamine ja jagunemine 60,0 50,0 40,0 korterid 30,0 äri üld 20,0 10,0 0, m3/a Külma tarbevee kasutamine Tasakaalutemperatuuri leidmine Tasakaalutemperatuur on temperatuur, milleni tõstetakse temperatuur küttesoojuse arvelt. Edasine temperatuuri tõus toimub vabasoojuse (päike, inimesed, seadmed) abil Tasakaalutemperatuur enne renoveerimist Piirdetarindite osa hoone erisoojuskadudest enne hoone renoveerimist (t s =20,5): Σ(Ui * Ai)/1000 [kw/ C], (vt tabel ptk 3.1) Σ(Ui * Ai)/1000 = 0,47 kw/ C Õhuvahetuse osa hoone erisoojuskadudest enne hoone renoveerimist: L * ρ * c = 0,12 [m 3 /s] * 1,2 *1,005 = 0,14 kw/ C. Õhuvahetuse kordarvuks on kasutatud 0,35 1/h Hoone erisoojuskaod H = ΣUi * Ai + L * ρ * c = 0,61 kw/ C. Kogu vabasoojus hoones köetava pinna 1 m 2 kohta on 60 kwh/(m 2 a). Vabasoojuste utilisatsiooniteguriks on segaküttega küttesüsteemi korral valitud 0,60 Vastav arvestuslik vabasoojus 1 m 2 kohta: q vs = 60 * 0,60 = 36,2 kwh/(m 2 a). Kogu hoone arvestuslik vabasoojus aastas Q vs = q vs * A köetav pind = 36,2 * 461 = kwh/a. Keskmine vabasoojuskoormus Φ vs = / 6552 = 2,55 kw. Temperatuuri tõus vaba soojuse arvelt t vs = Φ vs / H = 2,55 / 0,61 = 4,1 C Tasakaalutemperatuur hoones enne renoveerimist t B = t s - t vs = 20,0 4,1 = 15,9 C Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett I Piirdetarindite osa hoone erisoojuskadudest peale hoone renoveerimist (ts=20,5): Σ(Ui * Ai)/1000 = 0,31 kw/ C Õhuvahetuse osa hoone erisoojuskadudest enne hoone renoveerimist: L * ρ * c = 0,18 [m 3 /s] * 1,2 *1,005 = 0,22 kw/ C. 17

18 Õhuvahetuse kordarvuks on kasutatud 0,55 1/h (värskeõhuklapid, loomulik ventilatsioon) Hoone erisoojuskaod H = ΣUi * Ai + L * ρ * c = 0,53 kw/ C. Kogu vabasoojus hoones elamispinna 1 m 2 kohta on 60 kwh/(m 2 a). Vabasoojuste utilisatsiooniteguriks on segaküttega küttesüsteemi korral valitud 0,60 Vastav arvestuslik vabasoojus 1 m 2 kohta: q vs = 60 * 0,60 = 36,2 kwh/(m 2 a). Kogu hoone arvestuslik vabasoojus aastas Q vs = q vs * A köetav pind = 36,2 * 461 = kwh/a. Keskmine vabasoojuskoormus Φ vs = / 6552 = 2,55 kw. Temperatuuri tõus vaba soojuse arvelt t vs = Φ vs / H = 2,55 / 0,53 = 4,8 C Tasakaalutemperatuur hoones peale renoveerimist t B = t s t vs uusi = 20,0 4,8 = 15,2 C Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett II Piirdetarindite osa hoone erisoojuskadudest peale hoone renoveerimist (ts=20,5): Σ(Ui * Ai)/1000 = 0,23 kw/ C Infiltratsiooni õhuvahetuse osa hoone erisoojuskadudest peale hoone renoveerimist : L * ρ * c = 0,05 [m 3 /s] * 1,2 *1,005 = 0,06 kw/ C. Õhuvahetuse kordarvuks radiaatoritega ventilatsiooniõhu soojendamisel on valitud 0,15 1/h Hoone erisoojuskaod H = ΣUi * Ai + L * ρ * c = 0,29 kw/ C. Vabasoojuste utilisatsiooniteguriks on termostaatidega küttesüsteemi ja automaatse soojasõlme korral valitud 0,7 Vastav arvestuslik vabasoojus 1 m 2 kohta: q vs = 60* 0,7 = 42,2 kwh/(m 2 a). Kogu hoone arvestuslik vabasoojus aastas Q vs = q vs * A köetav pind = 42,2 * 461 = kwh/a. Keskmine vabasoojuskoormus Φ vs = / 6552 = 2,97 kw. Temperatuuri tõus vaba soojuse arvelt t vs = Φ vs / H = 2,97 / 0,29 = 10,2 C Tasakaalutemperatuur hoones peale renoveerimist t B = t s t vs uus III = 20,0 10,2 = 9,8 C Tasakaalutemperatuur peale renoveerimist. Säästumeetmete pakett III ja IV Piirdetarindite osa hoone erisoojuskadudest peale hoone renoveerimist (ts=20,5): Σ(Ui * Ai)/1000 = 0,23 kw/ C Infiltratsiooni õhuvahetuse osa hoone erisoojuskadudest peale hoone renoveerimist : L * ρ * c = 0,05 [m 3 /s] * 1,2 *1,005 = 0,06 kw/ C. Õhuvahetuse kordarvuks radiaatoritega ventilatsiooniõhu soojendamisel on valitud 0,15 1/h Hoone erisoojuskaod H = ΣUi * Ai + L * ρ * c = 0,29 kw/ C. Vabasoojuste utilisatsiooniteguriks on termostaatidega küttesüsteemi ja automaatse soojasõlme korral valitud 0,7 Vastav arvestuslik vabasoojus 1 m 2 kohta: q vs = 60* 0,7 = 42,2 kwh/(m 2 a). Kogu hoone arvestuslik vabasoojus aastas Q vs = q vs * A köetav pind = 42,2 * 461 = kwh/a. Keskmine vabasoojuskoormus Φ vs = / 6552 = 2,97 kw. Temperatuuri tõus vaba soojuse arvelt t vs = Φ vs / H = 2,97 / 0,29 = 10,2 C Tasakaalutemperatuur hoones peale renoveerimist t B = t s t vs uus III = 20,0 10,2 = 9,8 C 18

19 4.3 Illustreerivad fotod Ventilatsiooniklapid tubades Vannitubade siugtorud Olukord pööningul Soojasõlm Tüüpiline küttekeha Äripinnal konditsioneer Hoovis maja otsas garaaž Vaade hoovi poolt, rõdude olukord 19

20 4.5 Termograafia tulemused Kuupäev Välistemperatuur -10 C Sisetemperatuur korterites C Ilmaolud Osaline pilvisus, tuulevaikne Kaamera emissioonitegur 0,96 Infrapunakujutis Foto Kommentaar 1 Naaberhoone ventilatsiooni väljavise vasakus ülanurgas. Kõrgemad pinnatemperatuurid müüritisel kohtades, kus asuvad küttekehad

21 Hoone geomeetriast tingitud joonkülmasillad 4 5 Sokliosas suured soojalekked

22 8 Hoovipoolne välisuks seestpoolt 9 Trepikoja uksed rõdule 10 Trepikoja lagede pealsed puuduliku soojustusega 11 22

23 Otsaseina soojustustase on parem kui muul seinal

24 Kubu väljavise välisseina on põhjustanud suurema külmasilla

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

document

document Kortermajade sisekliima ja Click to edit ventilatsioon Master title style Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Kortermajade ventilatsiooniuuringud 2014 Sissejuhatus Hoonete sisekliima Kortermajade ventilatsioonisüsteemid

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks

Hoonete sisesed ja välised süsteemi lahendused soojuspumbaga hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks Korterelamute renoveerimisel saavutatav rahaline ja energia sääst Lembit Ida Bravaoberg OÜ 1.Sissejuhatus 1.1. Korrusmajade energeetilist olukorda määravad dokumendid Energiamärgis Energiamärgise arvutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Sisukord

Sisukord OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251 Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP ÜLIMALT EFEKTIIVNE MADAL MÜRATASE KÜTMINE GARANTEERITUD VÄLISTEMPERATUURIL KUNI -28 ºC A ++ TÄIUSLIK SÜSTEEM KÜTMISEKS JA SOOJA TARBEVEE TOOTMISEKS www.kliimaseade.ee Kulutused elektrile

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem