Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul"

Väljavõte

1

2 Sisukord

3

4 Energiamärgiste välja andmiseks tuleb registreeruda ehitisregistri kasutajaks. Selleks tuleb täita ehitisregistri (edaspidi EHR) kodulehe avalehel, nimistus Teated toodud avalduse vorm: REGISTREERIMISTAOTLUS ENERGIAMÄRGISTE VÄLJAANDMISEKS EHITISREGISTRIS. Täidetud vorm edastatakse kas: digiallkirjastatuna e-posti aadressile või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Suur-Ameerika tn 1, Tallinn Ehitisregistrisse sisenemine toimub aadressilt Rakendusse on võimalik siseneda kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID-d (joonis 1). ID-kaardi ja Mobiil-ID-ga saab siseneda ka portaali kaudu. Joonis 1. Peale kasutaja autoriseerimist kuvatakse Minu töölaual menüüpunktid, mis vastavad kasutajale antud õigustele. Energiamärgiste väljaandmisega seotud menüüpunktid on kujutatud joonisel 2. Joonis 2.

5 Energiamärgised jagunevad viieks põhitüübiks, mis on toodud alljärgnevas nimistus: Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Olemasoleva hoone osa energiamärgise teatis Lisaks on loodud võimalus registrisse kanda energiamärgised, mis on väljastatud enne kui hakkas kehtima nõue, mille kohaselt saab märgiseid väljastada üksnes EHR-s: Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Energiamärgise andmiseks tuleb see digiallkirjastada. Üldjuhul saab energiamärgiseid allkirjastada isik, kellel on Eesti Kutseregistris kehtiv kutsetunnistus. Tabelis 1 on välja toodud seosed kutsestandardite ja energiamärgise teatiste tüüpide vahel. Tabel 1. Kutsestandardite ja energiamärgise teatiste tüüpide vahelised seosed Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Olemasoleva hoone osa energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Rakendusarhitekt, tase 6 x 1 x 1 Diplomeeritud arhitekt, tase 7 x 1 x 1 Volitatud arhitekt, tase 7 x 1 x 1 Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 x 1 x 1 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 x 1 x 1 Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 x 1 x 1 x 1 x 1

6 Elamute energiaauditite koostamine, tase 6 (Energiaaudiitor, tase 6 osakutse) x x x 1 x 1 Energiaaudiitor, tase 6 x x x 1 x 1 Hoonete energiaaudiitor, tase 6 x x x 1 x 1 Hoonete energiaaudiitor, tase 7 (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 osakutse) x x x 1 x 1 Energiakasutuse modelleerija, tase 7 (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 osakutse) x x x Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 x x x x x Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 x x x x x 1 Vastavate kutsetunnistuste omanikel on pädevus välja anda üksnes lihtsustatud tõendamismeetodil põhinevat energiamärgist. Kui spetsialisti kutsetunnistust ei ole kantud Eesti Kutseregistrisse, aga spetsialistil on siiski pädevus anda mõnda energiamärgise teatise tüüpi, siis tuleb energiamärgiste digiallkirjastamise õiguse saamiseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TTJA) ehitusosakonna esindaja poole. Pädevuse tõestamisel antakse spetsialistile õigus allkirjastada energiamärgiseid EHR-s. Samas on jätkuvalt võimalik alustada ja täita EHR-s energiamärgise andmiseks vajalikud väljad kõigil energiamärgise asutuse/ettevõtte kasutajatel. Energiamärgist saab allkirjastada ainult pädev isik. Pädeva isiku saab valida vaid oma asutuse/ettevõtte kasutajate seast. Pädeva isiku valimine toimub lehel Üldandmed: 1) trükkige pädeva isiku nime esimesed tähed ja määrake pakutud variantidest õige pädev isik või 2) valige sobiv isik rippmenüüst, mis avaneb lahtrile Pädev isik klikates. EHR-i lehel Üldandmed andmeid salvestades käivitatakse automaatne kontroll Kutseregistrisse kasutaja poolt määratud pädeva isiku kohta. Lehel Üldandmed andmed salvestuvad, kui isikul on pädevus allkirjastada kasutaja poolt valitud energiamärgise tüüpi. Kui pädevus puudub, siis kuvatakse veateade: Seostatud pädeval isikul puudub valitud energiamärgise andmiseks sobiv kutse. Lisaks eelnevalt nimetatud energiamärgise teatise tüüpidele on olemas energiamärgise teatised, mis on kasutusele võetud selle tõttu, et energiamärgiseid anti enne a välja paberil ehk nende

7 energiamärgiste andmete kandmine EHR-i ei toimunud automaatselt. Vastavate energiamärgise teatise tüüpide puhul on märgiste andmete lisamine EHR-i erandlik Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Antud energiamärgise dokumenditüübi puhul saab märgise andmed EHR-i lisada kohaliku omavalitsuse töötaja (edaspidi ka KOV-kasutaja). Digiallkirjastamine EHR-s ei ole nõutav Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Antud energiamärgise dokumenditüübi puhul saab lisaks energiamärgise väljaandjale märgise andmed EHRi lisada registri peakasutaja (edaspidi ka MKM-kasutaja). Digiallkirjastamine EHR-s ei ole nõutav. Energiamärgise koostamist saab alustada neljal erineval viisil: Minu töölaud -> Koosta energiamärgis -> saab koostada kõiki teatise tüüpe, v.a Minu töölaud -> Energiamärgised -> lehekülje lõpus asuv nupp Koosta energiamärgis. Saab koostada kõiki teatise tüüpe, v.a Ehitised ja dokumendid -> Ehitise otsing -> Ehitise andmed -> nupp Esita uus taotlus või teatis. Saab koostada kõiki teatise tüüpe, v.a Taotlus-> nupp Lisa energiamärgis. Saab lisada ainult teatise tüübi taotlusele. Kõikide energiamärgise teatise tüüpide korral tuleb teatis esmalt siduda ehitisega, millele soovitakse märgis anda. Ainsaks erandiks on teatis Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis, mille andmed saab registrisse kanda ilma ehitiseta. Täpsemalt on selle märgise tüübi väljastamist käsitletud käesoleva juhendi p 5.1. Energiamärgise koostamiseks ja andmiseks tuleb valida rippmenüüst Dokumendi liik (joonis 3), teatise liik, mille andmeid soovitakse sisestada, ja see aktiivseks märkida. Seejärel määratakse teatisega seotud ehitis, nupuga Otsi ja lisa ehitis teostatud otsingutulemuste hulgast aadressi, katastritunnuse või ehitisregistri koodi põhjal. Konkreetse ehitise andmed lisatakse energiamärgise teatise vormile nupuga Lisa. Valikud kinnitatakse vajutades nupule Salvesta ja jätka. Joonis 3.

8 Seejärel avaneb kasutajale alamleht Dokumendi andmed (joonis 4), millel kuvatud andmed on sisse kantud eelnevalt kirjeldatud tegevuste läbi. Tegu on eeltäidetud kokkuvõttega, mis on mitteredigeeritavad. Joonis 4. Nupp Jätka viib kasutaja järgmisele lehele Esitatavad dokumendid. Lehel Esitatavad dokumendid (joonis 5) on kuvatud energiamärgise manusena esitatavad dokumendid. Joonis 5. Energiamärgise teatise juurde on võimalik lisada järgmisi dokumente: Lähteandmed Arvutustulemid Lähteandmed (lihtsustatud tõendamine) Foto Muu lisa Lähteandmete (11932: lähteandmed) ja arvutustulemite (11933: arvutustulemite) lisamine on kohustuslik kõigi energiamärgise teatise liikide puhul, välja arvatud kahe erandiga: kui tegu on lihtsustatud meetodil määratud energiamärgisega, sellisel juhul lisatakse 11934: lähteandmed (lihtsustatud tõendamine), arvutustulemeid ei lisata;

9 kui tegu on energiamärgise teatisega, mis on väljastatud vastavalt majandus- ja taristuministri määrus Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele 14 lõikes 2 punktis 2 toodud erijuhule. Lähteandmed ning arvutustulemid tuleb esitada Majandus- ja taristuministri a määruse nr 58 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika lisades toodud vormidel. Nimetatud lisad (2, 4, 6 ja 6 1 ) on võimalik xls-failiformaadis alla laadida kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljelt, Hoonete energiatõhususe alalehelt või ehitisregistri kodulehekülje avalehelt, nupu Teated vajutamisel avanevast nimistust. EHR-i üles laetavate dokumendi lisade puhul tuleb eelistada üldlevinud failiformaate. Neis dokumentides leiduva info krüpteerimine või muudel moodustel kättesaamatuks muutmine pole lubatud ja seda käsitletakse järelevalve pahatahtliku takistamisena. Uue faili lisamiseks tuleb vajutada nupule Lisa fail. Seejärel avaneb kasutajale joonisel 6 toodud lisa vorm. Joonis 6. Vormil kuvatud dokumendi liikide rippmenüüst määrab kasutaja lisa liigiks selle, mis vastab kõige täpsemini üles laetava dokumendi sisule. Viite ja märkuse lahtrite täitmine ei ole kohustuslik, kuid vajadusel tuleks nendesse kanda info erandite kohta, mis konkreetne energiamärgise väljastamisel kehtivad. Sellega tagatakse, et info konkreetse märgise andmisel kehtivatest eranditest on ka järelevalveasutusele välja toodud. Viide võimalik lisada viide paberdokumendi asukohale.

10 Märkus väli täpsustava info sisestamiseks. o Märkusena on soovitatav kirja panna info selle kohta, kui energiamärgis on välja antud vastavalt mõnele erandile, mis on sätestatud majandus- ja taristuministri määruse nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele 14 lõikes 2, koos viitega vastavale määruse lõikele. o Samuti on soovitatav märkuse lahtris välja tuua selgitused, kui vastavalt mõnele ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri määruses Hoone energiatõhususe miinimumnõuded toodud erisusele ( 1 lg 7 või 11, 7 või 8) ei kattu antud hoone puhul energiatõhususe miinimumnõude piirväärtus energiamärgise A- (alates a) või B-klassi alumise piiriga, koos viitega vastavale määruse lõikele. Vajutades nupule Jätka seotakse lisana esitatavad dokumendid energiamärgise teatisega. Kui kasutaja soovib tegevuse katkestada tuleb vajutada nupule Katkesta. Energiamärgise vormile ekslikult lisatud failid on võimalik eemaldada ka peale salvestamist, märkides need aktiivseks ja vajutades nupule Kustuta. Kustutamisel palutakse kasutajal kinnitada, et soovitakse dokumendid eemaldada. Lisatud faili saab alla laadida vajutades nupule Laadi alla. Lehel on kuvatud energiamärgise üldandmed (joonis 7)

11 Joonis 7. Rippmenüüst saab hoone kategooriaks määrata kas elamu või mitteelamu. Antud väljale kantakse info hoone köetav pinna kohta. Juhul kui vastavad andmed on ehitisregistris olemas on tegu eeltäidetud väljaga, mida saab vajadusel redigeerida. Kasutajale kuvatakse kasutamisotstarvete loend (joonis 8), kui ta vajutab rippmenüüle. Nimekirjast valib kasutaja sobiva või sobivad kasutamise otstarbed, tähistades märkeruudu(d). Tehtud valikud kanduvad energiamärgise vormile peale rippmenüü sulgemist. Vajutades nupule Tühjenda valik valikud tühjendatakse. Joonis 8. Eelmises punktid määratud kasutusotstarvetest valib kasutaja peamise kasutusotstarbe, märkides vastav kasutusotstarve rippmenüüs aktiivseks. Igal hoonel on ainult üks peamine kasutusotstarve. Mitme kasutamise otstarbe olemasolul kuvatakse energiamärgise PDF-failiformaadis vormil peamine kasutusotstarve, teised kasutamise otstarbed kuvatakse sulgudes. Juhul kui peamiseks kasutamise otstarbeks määratakse kolme või enama korteriga elamu (11221: Ridaelamu või 11222: Muu kolme või enama korteriga elamu) kuvatakse samal Üldandmete lehel väli Korterite arv, kuhu kasutaja saab vastava info kanda. Rippmenüüst saab hoone soojusvarustuse liigiks määrata kaug-, lokaal- või kohtkütte. Juhul kui kasutaja ei määra soojusvarustuse liiki kuvatakse kasutajale veateade: Soojusvarustus on määramata. Energiaallikate valikloendist saab valida ühe või mitu energiaallikat: aur; elekter; kütus; muu; soe vesi;

12 soojuspump. Kui energiaallikaks on kütus, soojuspump või muu kuvatakse kasutajale täiendavad rippmenüüd loenditega, mille hulgast saab määrata kütuse, soojuspumba või muu hoone kütmiseks kasutatakse energiaallika täpsema tüübi. Ekslikult sisestatud kasutusel oleva energiaallika tüübi saab eemaldada vajutades nupule Tühjenda valik. Kõik energiaallikate valikud on võimalik märkida aktiivseks vajutades nupule Vali kõik. Vajutades ristile suletakse alavorm. Tellija andmed tellija kohta Aadress eeltäidetud väli, ehitise aadress Hoone osa väli andmete sisestamiseks (kuvatakse juhul kui tegemist on teatisega Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgis või Olemasoleva hoone osa energiamärgis). Korterite arv - väli vastava info sisestamiseks kuvataks juhul, kui peamiseks kasutamise otstarbeks on märgitud kolme või enama korteriga elamu (11221: Ridaelamu või 11222: Muu kolme või enama korteriga elamu). Ehitusaasta - eeltäidetud juhul kui andmed on ehitisregistris olemas (redigeeritav). Kohustuslik andmeväli. Ehitusaasta ei saa olla hilisem kui käimasolev aasta. Rekonstrueerimise aasta juhul kui on teostatud rekonstrueerimistöid märgitakse väljale vastav info. Rekonstrueerimise aasta ei saa olla varasem ehitusaastast. Energiamärgise algandmete allikad täpne info infoallikatest, mille alusel on energiamärgis väljastatud. Energiatõhususarvu/kaalutud energiakasutuse klass - ETA või KEK arvuline väärtus kwh/m 2 a, millest lähtuvalt määratakse energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klass. Energiamärgise väljaandja registrikood - eeltäidetud ja mitteredigeeritav. Äriühing/FIE - eeltäidetud energiamärgise väljastaja tüüpi dokumendi isiku andmetega ja mitteredigeeritav. Vastutav spetsialist kasutaja sisestab vastutava spetsialisti ees- ja perenime, sisestatud andmed kuvatakse energiamärgise prinditaval vormil. Alljärgnevalt loetletud energiamärgise teatise tüüpide puhul kuvatakse energiamärgisel kiri Märgise väljastaja kinnitab, et projekteeritud/rekonstrueeritud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele : Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis; Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis; Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis. Seega võtab energiamärgise välja andja endale vastutuse ja kinnitab, et temale teadaoleva info kohaselt vastab antud hoone energiatõhususe miinimumnõuetele. Eelmisele alamlehele, Esitatavad dokumendid, tagasi liikuda saab vajutades nupule Tagasi. Vajutades nupule Salvesta ja jätka suunatakse kasutaja järgmisele lehele.

13 Lehel Hoone energiakasutus (joonis 9) lisatakse hoone energiakasutuse andmed. Joonis 9. Vajutades nupule Lisa rida saab sisestada hoone energiakasutuse andmed. Energiakandja liikidena on rippmenüüs toodud variandid elekter, kaugküte, kaugjahutus, kütus. Määrates energiakandjaks elektri kuvatakse kasutajale vorm (joonis 10), millel sisestatakse andmed tarnitud ja eksporditud energia hulkadest ja olemasolul lokaalse(te)st taastuvenergia süsteemi(de)st. Joonis 10. Määrates energiakandjaks kaugkütte kuvatakse kasutajale andmete vorm, millele ta saab sisestada andmed tarnitud ja eksporditud energia hulkadest ja olemasolul lokaalse(te)st taastuvenergia süsteemi(de)st.

14 Määrates energiakandjaks kütuse kuvatakse kasutajale peale kütuse liigi valikut joonisel 11 toodud andmete vorm, kuhu kantakse andmed tarnitud kütuse ja eksporditud energia hulkadest ja olemasolul lokaalse(te)st taastuvenergia süsteemi(de)st. Tarnitud kütuste kogused saab märkida kuni sajandikkoha täpsusega, kõigi kütuseliikide puhul. Joonis 11. Muu kütus Juhul kui kasutusel olev kütus ei ole valikus esindatud ja kasutaja määrab kütuse liigiks Muu kütus ilmuvad lisaandmete väljad, mis on kujutatud joonisel 12: Joonis 12.

15 Muu kütuse puhul tuleb eraldi määrata vastava kütuse erikasutus, mis arvutatakse järgmise valemiga: EK = TK TAK EE, KP kus EK on kütuse erikasutus; TK on tarnitud kütuse kogus vastava mahuühikuga; TAK on kütuse tarbimisaine alumine kütteväärtus kwh/mahuühik; EE on eksporditud energia kwh; KP on köetav pind m 2. Energiamärgise teatisele lisatud energiakasutuse andmed kuvatakse tabelina (joonis 13). Joonis 13. Sisestatud andmete eemaldamine toimub energiakandjate kaupa. Ekslikult sisestatud andmed on võimalik eemaldada vajutades nupule Kustuta. Vajutades nupule Tagasi viiakse kasutaja eelmisele energiamärgise alalehele, Üldandmed. Vajutades nupule Jätka liigub kasutaja järgmisele alalehele ning saab jätkata energiamärgise andmete täitmist. Sõltuvalt teatise tüübist on järgmine alaleht kas Meetmed või Esitamine. Vajadusel on kasutajal võimalus andmed eksportida CSV-formaadis faili, vajutades nupule Ekspordi CSV-sse. Kasutajale kuvatakse meetmete alamvorm järgmiste energiamärgise dokumendi tüüpide puhul: Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Olemasoleva hoone osa energiamärgise teatis Energiamärgise meetmete lehel on toodud loetelu võimalike soovitustega hoone energiatõhustamiseks. Loetelus märgitakse, vastavalt olemasoleva hoone olukorrale, hoone osa,

16 millele soovitatakse meedet rakendada. Soovitatud meetme kirjeldus lisatakse märgitud hoone osa nimetuse järel asuvasse lünka. Energiamärgise meetmete lehel tuleb iga valitud meetme juures tähistada märkeruut ja lisada selgitav tekst. Vajutades nupule Tagasi saab liikuda eelmisele alalehele. Jätkamiseks tuleb vajutada nupule Salvesta ja jätka. Meetme eemaldamiseks tuleb märkeruut tühjendada. Juhul kui kasutaja ei määra energiasäästumeetmete loetelu, kuvatakse kasutajale energiamärgise teatise esitamisel teade: Valesti täidetud või täitmata järgmised osad: Meetmed Kui kasutajal on täidetud kõik eelnevad alamvormid ja nõuded andmete sisestamiseks, kuvatakse kasutajale teatise registrisse esitamise vorm (joonis 14). Sellel lehel saab kasutaja teatise salvestada, registrisse kanda või ka kohe jõustada. Joonis 14. Teatise all on toodud nupp Eelvaade, kus kasutajal on võimalik näha eelvaadet energiamärgise teatisest. Menetleja on eeltäidetud ehitise aadressi järgi määratud kohalik omavalitsus, kelle piirkonda ehitis kuulub ja kes saab registrisse kantud teatise lisada taotlusele.

17 Asutus/ettevõte kohaliku omavalitsuse nimetus. Maakond kohaliku omavalitsuse maakond. Omavalitsus kohaliku omavalitsuse omavalitsusüksus. Märkuste all olevasse märkuse välja sisestatud info kuvatakse energiamärgise vormil. Esitamise vormil lõpus kuvatavad nupud varieeruvad, sõltuvalt energiamärgise teatise tüübist. Vajutades nupule Salvesta salvestatakse sisse kantud teatise andmed, kuid teatist registrisse ei kanta. Peale salvestamist saab teatise vormile kantud andmeid edasi redigeerida Minu töölauale vajutamise järel avanevas menüüs, valides Minu dokumendid. Vajutades nupule Kustuta kustutatakse esitamata energiamärgise teatis ja sellele kantud andmed jäädavalt. Vajutades nupule Kanna registrisse kantakse energiamärgise teatis registrisse. Vajutades nupule Salvesta ja jõusta aktualiseeritakse energiamärgise teatis koheselt. Nupp Tagasi sulgeb vormi ja viib kasutaja eelmisele lehele. Projekteeritud energiavajaduse kohta antud energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates. Tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgis kehtib kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks. Valdavalt toimub teatise vormi täitmine analoogselt teistele energiaarvutusel põhinevatele energiamärgise teatistele (vt käesoleva juhendi p 4). Olulisemaks erinevuseks on see, et registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatise puhul ei toimu teatise vormi täitmisel kasutajapoolset seostamist ehitise andmetega (joonis 15). Joonis 15. Erandlik on ka see, et alalehel Üldandmed sisestatakse info hoone aadressi kohta, täites väli Ehitise koha-aadress. Nupp Vali aadress avab aadressi sisestamise vormi (joonis 16), millel saab aadressi andmed lisada aadresskomponentidena.

18 Joonis 16. Nupp Lisa uus paralleelaadress võimaldab lisada ehitisele mitu aadressi. Nupp Salvesta salvestab sisestatud aadressi ja kuvab aadressi lehel Üldandmed. Kui hoonel puudub ehitisregistri kood jäetakse genereeritud energiamärgise PDF-formaadis dokumentidel vastavat infot sisaldav väli täitmata. Lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuste tõendamisel on mitmeid erisusi, võrreldes arvutusliku metoodikaga, ja sellest tingituna on ka energiamärgise väljastamiseks vajaliku info sisestus erinev võrreldes ülejäänud märgistega. Lihtsustatud tõendamismeetodit võib kasutada hoone puhul, mille kasutamise otstarve määruse Ehitise kasutamise otstarvete loetelu lisa alusel on järgnev: 1) üksikelamu (kood 11101); 2) ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) (kood 11102); 3) suvila, aiamaja (kood 11103); 4) kahe korteriga elamu (kood 11212); 5) ridaelamu (kood 11221). Lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõestamisega seotud energiamärgise teatise tüübid: Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Punktis kirjeldatud lisadest on lihtsustatud tõendamisele vastav märgise andmete täitmisel kohustuslik üles laadida: Lähteandmed (lihtsustatud tõendamine)

19 Punktis kirjeldatud energiatõhususarvu ETA väärtuseks märgitakse lihtsustatud tõendamise korral väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga määratud väärtus. Punktis lihtsustatud tõendamise korral täitmata. kirjeldatud hoone energiakasutuse andmed jäetakse On loodud võimalus koostada ja registrisse kanda kuni a kehtinud määruse Energiamärgise vorm ja väljastamise kord alusel välja antud energiamärgiste andmeid (teatise liik 11574). Teatise sisestamiseks tuleb sisselogimise järel valida menüüst Minu töölaud valik Koosta energiamärgis või Minu töölaud -> Energiamärgised -> nupp Koosta energiamärgis või leida ehitis ja lisada ehitisele andmete hulka teatis. Dokumendi liigiks määrata Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne ) ja otsida ehitis, millele on soov energiamärgist lisada. Vajutades nupule Salvesta ja jätka avaneb energiamärgise andmete vorm, joonis 17. Joonis 17. Kuvatava vormi andmed on valdavalt eeltäidetud ja mitteredigeeritavad. Kasutaja lisab järgmised andmed: Kuupäev energiamärgise väljaandmise kuupäev. Sisestatav kuupäev saab olla kuni , kuna nimetatud kuupäevast hakkas kehtima uus regulatsioon, mis tõi kaasa uue energiamärgiste väljastamise korra koos uue teatise vormiga. Kaalutud energiakasutuse klass energiamärgisele märgitud energiakasutuse klass. Köetava pinna määramise info allikad tehakse valik loendist.

20 Vajutades nupule Salvesta teatise andmed salvestatakse. Salvestatud dokument on kuvatud loendis Minu dokumendid ja on staatuses Koostamisel. Kasutajal on võimalik dokumenti andmeid kuni esitamise redigeerida või dokument kustutada. Vajutades nupule Salvesta ja jõusta, jõustatakse ehk aktualiseeritakse energiamärgise teatis koheselt. Peale teatise aktualiseerimist on energiamärgise andmed toodud ehitise kehtivates andmetes. Aktualiseeritud teatist ehitise andmetest kasutaja enam eemaldada ei saa (tühistamise õigus on antud ainult registri MKM-kasutajale, kes rakendab seda objektiivselt põhjendatud erandjuhul). Energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates või kuni uue energiamärgise väljastamiseni. Vajutada nupule Kustuta dokument kustutakse. Vajutades nupule Tagasi muudatusi ei salvesta ja teatise andmete vorm suletakse. NB! Energiamärgise välja andja sellele teatise tüübile vastavat energiamärgist koostada ei saa. Teatise Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne ) saab registrisse kanda kohaliku omavalitsuse töötaja (edaspidi ka KOV-kasutaja). Vajutades püstitamise, laiendamise või ümberehitamise ehitusloa taotluse sisestamise alalehel Esitatavad dokumendid asuvale nupule Lisa energiamärgis avaneb KOV-kasutajale energiamärgise teatise vorm (joonis 18). Joonis 18.

21 Kuvatava vormi andmed on valdavalt eeltäidetud ja mitteredigeeritavad. KOV-kasutaja lisab järgmised andmed: Energiamärgise väljastaja nimi Energiamärgise väljastaja registrikood Ehitusloa väljastamise kuupäev tavalise kande puhul on see väli esialgu tühi, ehitusloa kuupäeva salvestab tarkvara peale ehitusloa registrisse kandmist. Registri paranduskandel tuleb ehitusloa väljastamise kuupäev sisestada. Kaalutud energiakasutuse klass valik loendist tehakse vastavalt väljastatud märgise klassile. Energiamärgise teatise salvestamiseks tuleb vajutada nupule Salvesta. Salvestatud dokument kuvatakse loendis Minu dokumendid ja selle staatuseks on Koostamisel. KOV-kasutajal on võimalik dokumenti hiljem täiendada või vajaduse korral kustutada. Vajutades nupule Tagasi muudatusi ei salvesta ja teatise andmete vorm suletakse. Kui taotlus tahetakse esitada registrile menetlemiseks, tuleb energiamärgise vormil vajutada nupule Kanna registrisse. Kustudes koostamisel taotluse või registri paranduskande kustutab tarkvara ka salvestatud või registrisse kantud märgise. Selle energiamärgise teatise tüübi saab registrisse kanda ka registri paranduskandega a rakendusid uued energiatõhususe miinimumnõuded. Sellest kuupäevast alates muutusid EHR-s energiamärgise skaalad, vastavalt uutele energiatõhususe miinimumnõuetele. EHR-s energiamärgist välja andes võetakse aluseks energiamärgise vorm, mis lähtub kehtivatest nõuetest ja energiamärgiste skaalas. Samas esineb olukordi, kus on vaja täpsustada energiamärgiseid, mis anti välja enne a kehtinud korra alusel. Sellise võimaluse tagamiseks anname kasutajale õiguse kuni a alguseni antud energiamärgiseid manuaalselt muuta. Seda on võimalik muuta, kui samaaegselt on täidetud järgmised tingimused: energiamärgise teatise liik on Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis või Energiaarvutusel põhineva hoone osa energiamärgise teatis ja selle ehitisega seotud ehitusloa taotlus või ehitusteatis on esimest korda esitatud (allkirjastatud) enne ja ehitustegevuse liigiks on püstitamine või ümberehitamine. Energiatõhususe klassi muutmiseks kuvatakse Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis ja Energiaarvutusel põhineva hoone osa energiamärgise teatis leheküljel Esitamine rippmenüüs võimalikud energia klassi väärtused: A, B, C, D, E, F, G, H. Nende seast valib kasutaja õige energia klassi ja salvestab andmed. Kui kasutaja muudab käsitsi energiatõhususe klassi, kuvatakse muudetud tulemus energiamärgise aktualiseerimisel hoone kehtivates andmetes ja energiamärgise teatise leheküljel Esitamine.

22 Energiamärgise pdf failis olevat infot ei muudeta, see jääb selliseks nagu süsteem energiatõhususarvu klassiks määras. Näiteks: Kasutaja andmete pealt arvutatakse Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatisele energia klassiks D. Kasutaja muudab teatisel käsitsi energiatõhususe klassi C-ks. Pärast andmete aktualiseerimist kuvatakse hoone kehtivates andmetes energia klassiks C aga pdf failis on energia klass D. Energiamärgise väljaandja poolt registrisse kantud energiamärgised saab ehitusteatise ja loa taotlusega ning kasutusteatise ja -loa taotlusega seostada dokumendi koostaja, muutja või registrile esitaja. Energiamärgis on võimalik seostada järgmist liiki koostamisel või muutmisel olevate dokumentidega: ehitise püstitamise taotlus; ümberehitamise või laiendamise taotlus; ehitus- või kasutusteatis. Energiamärgise seostamisel taotlusega lisandub märgise teatis taotluse manusesse ehk lisadokumentidesse. Energiamärgised peavad olema väljastatud samale ehitisele, mille kohta on tehtud taotlus. Taotlusega saab seostada järgmist liiki märgiseid: Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Energiamärgise seostamiseks tuleb avada taotlus (joonis 19), mis on seisundis Koostamisel, Tagastatud märkuste lahendamiseks või Menetleja poolt muutmisel ja vajutada nuppu Seosta energiamärgisega.

23 Joonis 19. Üldreeglina tuleb uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone olulisel rekonstrueerimisel tagada energiatõhususe miinimumnõuete täitmine. Selle pärast on seostatud energiamärgise kontroll rakendatud kõikide loa taotluste puhul. Kui tegu on mõne erandliku olukorraga, mille puhul ei ole energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine vajalik (tegu on hoonega milles ei toimu sisekliima tagamist; hoonele kehtib mõni ehitusseadustiku 62 lõikes 2 antud eranditest või ehituse maht on väiksem olulise rekonstrueerimise mahust) kinnitab kasutaja seda märkides märkeruudu Kinnitan, et energiamärgis pole nõutav. Kui märkeruutu pole aktiivseks märgitud ning energiamärgist ei ole seostatud ilmub dokumendi registrile esitamisel veateade (joonis 20). Joonis 20. Nupp Seosta energiamärgisega avab seostamise vormi (joonis 21), kus on vaikimisi kuvatud registrisse kantud ehitise aadressiga seotud energiamärgised, mida veel ei ole taotlusega seotud. Joonis 21. Juhul, kui seostati vale märgis, saab selle uuesti lahti seostada vajutades nuppu Seosta lahti. Seostada ja lahti seostada saab märgiseid kuni taotlusega seotud loa väljastamiseni. Kui sobivat energiamärgist tabelist ei leita, on võimalik teha täpsem otsing, avades filtrite blokk nupuga Ava filter. Määrates otsinguparameetrid saab kasutaja otsida üle registri väljastatud energiamärgiseid,

24 mis ei ole veel taotlustega seotud ning valida ja seostada ehitisega sobiva energiamärgise (eelkõige vajalik teatise liigi Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis puhul, mis on EHR-s väljastatud enne hoone registrisse kandmist). Seostatud energiamärgis on kuvatud taotluse lisadokumentide loendis lehel Dokumendid ja sealt kandub/kuvatakse ka lehel Esitatavad dokumendid (joonis 22). Joonis 22. Kui kasutaja kustutab taotluse ja seda registrile ei esita, seostatakse automaatselt lahti ka taotluse küljes olev energiamärgis. Lahti seostatud energiamärgis jääb registrisse alles. Kui ehitusloa taotlus oli seotud energiamärgisega ja kasutusloa taotluse loomist alustatakse selle sama ehitusloa pealt, siis kasutusloa taotluselt saab ehituloale lisatud märgise lahti seostada ja lisada uue energiamärgise. Selline olukord võib ette tulla eelkõige juhul, kui ehitamise käigus on tehtud muudatusi, mis muudavad hoone energiatõhusust oluliselt. Sellisel juhul annab projekteerija hoonele välja uue energiamärgise ning selleks, et see kantaks hoone kehtivate andmete hulka peab kasutaja selle kasutusloa taotlusega seostama. Ühte energiamärgist saab korraga seostada ainult ühe taotlusega. Kõik registrisse kantud energiamärgised hakkavad koheselt kehtima. Energiamärgise aktualiseerimine ehk kuvamine ehitise kehtivates andmetes sõltub energiamärgise dokumendi liigist. Ülevaade selles, millal mingi energiamärgise liik aktualiseerub, on kokkuvõtvalt toodud Tabelis 2, vt käesoleva juhendi p 11. Kuni energiamärgise aktualiseerimiseni on energiamärgise teatis kuvatud ehitise dokumentides. Peale märgise aktualiseerimist on märgise andmed kuvatud ehitise kehtivates Energiamärgise andmetes. Hoone kui terviku kohta saab korraga olla väljastatud üks kehtiv ja aktualiseeritud teatis. Hoone osade puhul võib igal osal olla oma energiamärgis. Energiamärgise salvestamisel hoone kehtivatesse andmetesse muutub hoone kehtivaks märgiks uus teatis ning eelmine märgis kaotab kehtivuse (eeldusel, et tegemist on tervele hoonele välja antud märgisega). Eelmine märgis ja märgisega seotud teatis seisundiks saab Kehtetuks tunnistatud. Kehtetuks tunnistatud energiamärgise teatis jääb alles ehitise dokumentide nimistusse. Kui tegemist on hoone uuele osale välja antud märgisega jäävad eelmised olemasolevad hoone osade märgised kehtima ja hoone andmete hulka lisandub uus märgis.

25 Joonis 23. Energiamärgised, mida saab aktualiseerida kohe, teatise sisestamisel registrisse, on võimalik jõustada energiamärgise teatisel oleva nupuga Salvesta ja jõusta. Sellised energiamärgise teatised on toodud allolevas nimistus: Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Olemasoleva hoone osa energiamärgise teatis Energiamärgised, mis aktualiseeruvad peale ehitusloa taotluse jõustumist: Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiamärgised, mis aktualiseeruvad peale kasutusloa jõustumist: Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne ) Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Väljastatud energiamärgiste ülevaatlik tabel avaneb menüüst Minu töölaud -> Energiamärgised. Energiamärgiste teatise tabelis (joonis 24) on kuvatud registrisse kantud, kehtestatud ja tühistatud energiamärgised. Energiamärgiste tabelit saavad vaadata KOV-, TTJA-, MKM-kasutajad ja energiamärgise välja andja.

26 Joonis 24. KOV-kasutaja jaoks on vaikimisi kuvatud ainult ehitise asukoha järgi kohaliku omavalitsuse maakonda ja omavalitsusse kuuluvad teatised. Energiamärgise välja andjad näevad kõiki registrisse kantud märgiseid. Tabelis on kuvatud märgised lähtuvalt dokumendi kuupäevast, uuemad eespool. Väärtusi saab veergudes sorteerida kahanevalt/kasvavalt klikkides tabeli päises olevatel üles-alla noolte ikoonile. Nr - dokumendi number. Vajutades avaneb dokument, uues veebilehitseja aknas. Kuupäev - teatise registrisse kandmise kuupäev. Sellest kuupäevast alates on märgis kehtiv. Väljaandja asutus - märgise väljastanud asutuse nimetus. Ehitisregistri kood - teatisega seostatud ehitise ehitisregistri kood. Ehitise aadress - teatisega seostatud ehitise aadress. Ehitise nimetus - teatisega seostatud ehitise nimetus. Vastutav spetsialist - energiamärgise välja andnud asutuse vastutava spetsialisti nimi. Seisund dokumendi seisund. Nupp Info - avab dokumendi meta-andmete lehe. Nupp Näita - avab/laeb alla energiamärgise PDF-formaadis faili. Vaikimisi kuvatud tabelit on võimalik filtreerida, et vähendada kirjete arvu tabelis. Filtrite bloki (joonis 25) avab nupp Ava filter.

27 Joonis 25. Tabelit saab filtreerida järgmiste filtrite abil: Dokumendi liik loendis on kuvatud kõik energiamärgise liigid. Dokumendi number - teatise number. Aadress - teatisel oleva ehitise aadress. KOV-kasutajale kuvatakse vaikimisi aadressiandmete alusel omavalitsusega seotud teatised. Maakond - teatisel oleva ehitise maakond. KOV-kasutajale kuvatakse vaikimisi KOV asutusega seotud maakonda kuuluvad teatised. Omavalitsus - teatisel oleva ehitise omavalitsus. KOV-kasutajale kuvatakse vaikimisi KOV asutusega seotud omavalitsusse kuuluvad teatised. Väljaandja asutus - märgise välja andnud asutuse nimi. Seisund - kuvatud dokumendi seisundite loend. Ehitisregistri kood seostatud ehitise ehitisregistri kood. Kehtiv alates - dokumendi registrisse kandmise kuupäev, alates määratud kuupäevast. Kehtiv kuni dokument kehtib kuni määratud kuupäevani. Taotlusega seotud - kui teha linnuke kuvatakse märgised, mis on taotlusega seostatud. Olemas ehitise kehtivates andmetes - kui teha linnuke kuvatakse märgised, mis on kuvatud ehitise kehtivates andmetes. Nupp Otsi rakendab filtrid, mille järel kuvatakse kasutajale tulemused. Nupp Tühjenda filter taastab filtrite algseisu.

28 Koostamisel olevaid energiamärgiseid saab sirvida menüüst Minu töölaud -> Minu dokumendid valides nupuga Ava filter Seisundi filtriks Energiamärgis koostamisel. Kasutajale kuvatakse vaid energiamärgised, mis on koostatud asutuse poolt, kelle heaks ta töötab. Vajutades nupule Näita avaneb teatis, mida on võimalik PDF-formaadis failina alla laadida. Kõikide dokumentide info saab laadida ühtsesse CSV-formaadis faili. Kasutaja saab kustutada tema poolt sisse kantud koostamisel olevaid energiamärgise teatiseid. Koostamisel teatised on kuvatud loendis Minu dokumendid. Nupp Kustuta kustutab dokumendi täielikult, peale kustutamist pole võimalik teatist otsinguga enam leida. Kustuta nupp asub ka teatise detailvormil ja on kuvatud kuni teatise registrisse esitamiseni. Enda poolt koostatud energiamärgiste kustutamise õigus on antud kõigile kasutajatele, kellel on õigus energiamärgiseid koostada. Kasutaja saab taotleda energiamärgiste, mille seisund on kas Registrisse kantud või Aktualiseeritud, tühistamist. Energiamärgiste tühistamise saab jõustada ainult MKM-kasutaja. Vajutades energiamärgiste tabelis nuppu Tühista, on võimalik märgis tühistada, vt käesoleva juhendi p9; energiamärgise detailvormil, vt käesoleva juhendi p5. Tühistada saab ainult taotlusega seostamata teatisi. Kui märgis on seotud taotlusega, tuleb enne tühistamist energiamärgis taotluse küljest lahti seostada. Kui märgis on aktualiseeritud ehk on kuvatud ehitise kehtivates andmetes, siis saab tühistada ainult olemasoleva hoone energiamärgise teatist 11567, sama teatise versioonis, mis väljastatud vastavalt eelmisele määruse versioonile ja olemasoleva hoone osa energiamärgise teatist Kui märgise teatis on ehitise dokumentides ja seda ei ole aktualiseeritud, saab tühistada teatiseid 11566, ja Tühistada saab Registrisse kandmata hoone märgist, mis ei ole seotud taotlusega, teatis Vajutades nupule Tühista avaneb vorm (joonis 26). Kus kasutaja saab lisada põhjuse, miks ta soovib teatise tühistamist. Sisestatud põhjuseid läbi liidese vaadata ei saa, vajadusel on need kättesaadavad andmebaasist.

29 Joonis 26. Peale tühistamist saab teatis seisundi Energiamärgis tühistatud. Peale tühistamist tuleb kehtivaks muuta eelmine või eelmised kehtivad energiamärgised (juhul kui tegemist on ehitise osade kohta väljastatud märgistega saab neid olla mitu) ehitisega seotud energiamärgised (mille staatus on kehtetuks tunnistatud) ja ehitise energiamärgiste tabelis kuvada eelmise teatisega seotud energiamärgise andmed. Peale teatise tühistamist on energiamärgise teatis ehitise dokumentides endiselt kuvatud ja dokumendi nimetuse järel on kuvatud staatus Tühistatud. Tühistatud märgist ehitisega enam seostada ei saa. Tühistatud märgise teatis on võimalik leida dokumendi otsinguga.

30 Tabelis 2 on toodud ülevaade millise registri vormi alusel energiamärgise teatise saab koostada, kellel on õigus vastavat märgist väljastada, millist liiki teatist on võimalik taotlusega seostada ja millal on energiamärgise teatis kuvatud ehitise dokumentides ja millal kehtivates ehitise energiamärgise andmetes. Tabel 2. Energiamärgiste sisestamine, registrisse kandmise ja aktualiseerimise Teatise number Nimetus Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Registrisse kannab Alustatakse KOV seostab taotlusega ja kirjaliku nõusoleku taotlusega KOV-kasutaja Taotluselt Jah Energiamärgise andja Ehitise andmete lehelt Aktualiseerub/Ehitise energiamärgise tabelis nähtav Püstitamise taotlus - peale ehitusloa andmist; laiendamise või rekonstrueerimise taotlus - peale kasutusloa andmist; registreeritud paranduskande jõustumisel. Ehitise dokumentide lehel nähtav Kohe Tunnistab kehtetuks olemasolevad energiamärgised Ei Kohe Kohe Jah Jah Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Projekteerija (energiamärgise andja) Ehitise andmete lehelt Jah Peale ehitise kasutusloa andmist Kohe Jah

31 11567 Olemasoleva hoone energiamärgise teatis Energiamärgise andja Ehitise andmete lehelt Ei Kohe Kohe Jah Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis Projekteerija (energiamärgise andja) Dokumendina töölaualt Jah Peale ehitusloa andmist Kohe Eelnev energiamärgis puuduv Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis Projekteerija (energiamärgise andja) Ehitise andmete lehelt Jah Peale kasutusloa andmist, alles jääb ka hoone oma Kohe Ei Olemasolev hoone osa energiamärgise teatis Energiamärgise andja Ehitise andmete lehelt Ei Kohe, alles jääb ka ehitise oma Kohe Ei

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitisregistri kasutajajuhend Ehitisregistri kasutajajuhend Ver 16 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 5 2. KASUTAJAD, ROLLID JA ÕIGUSED... 5 3. RAKENDUSSE SISENEMINE... 7 4. ÜLESEHITUS... 9 4.1 Üldist... 9 4.2 Rakenduse ülaosas asuvad

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Uuendatud

Uuendatud Uuendatud 7.02.2018 Sisukord I Enampakkumiste korraldamise ja neil osalemise õiguslikud alused... 3 II Kasutusjuhend... 5 Oksjonikeskkonda sisenemine... 5 Avavaade... 6 Otsingu teostamine... 8 Otsingu

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium

Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium Teabepäev Ülle Reidi Sandra Mikli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Justiitsministeerium 21.05.2015 Ehitusõiguse lähtekohad ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures ulatuses kooskõlas tavakeeles

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem