Sisukord

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sisukord"

Väljavõte

1 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016

2

3 OLEMASOLEVATE HOONETE SISEKLIIMA HINDAMISE JUHEND 2016

4 Autoriõigused: Tallinna Tehnikaülikool, 2016 I

5 Sisukord 1 Sissejuhatus 8 2 Hoone sisekliima klassifitseermise protsess Iseloomulike ja kriitiliste ruumide valik 10 3 III ja IV sisekliimaklassi tõendamine 11 4 I ja II sisekliimaklassi tõendamine 14 5 Suvise ülekuumenemise hindamine 18 6 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide näited Küttesüsteem Ventilatsioonisüsteem Jahutussüsteem 22 Lisa A - III sisekliimaklassi tõendamise näide 25 Lisa B - II sisekliimaklassi tõendamise näide 32 Lisa C Nõuded sisekliimale 37 Eluruumide sisekliima nõuded 37 Mitteelamute sisekliima nõuded 39 5

6 6

7 Eessõna Käesolev juhend on ette valmistatud Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuete määruse metoodiliseks juhendiks. Juhend on ette valmistatud koos määruse eelnõu sisendi väljatöötamise tehnilise tööga TTÜ-s ning selle tõttu valmis metoodiline juhend enne määrust, mille eeldatav kehtestamine toimub aastal. Juhendi põhieesmärgiks oli luua metoodika hoonete renoveerimisvajaduse hindamiseks sisekliima seisukohast. Põhirõhk on pandud puuduliku ja rahuldava sisekliima eristamisele olemasolevates hoonetes, aga samuti on käsitletud hea ja parima võimaliku sisekliima tõendamist. Puuduliku sisekliimaga, ehk sisekliimaklassi IV kuuluvad hooned on sobimatud pidevalt kasutatavateks töö-, õppe või eluruumideks ning sellised hooned vajavad renoveerimist tervisele ohutute sisekliimatingimuste loomiseks. Hästi tuntud energiatõhususe aspektide kõrval on oluline teadvustada tervisliku ja mugava sisekliima tagamise vajadust, mis on paika pandud Ehitusseadustikuga. On oluline, et energiat ei hoitaks kokku sisekliima arvelt, sest meie kliimas inimesed veedavad 90% oma elust siseruumides ja seetõttu osutub sisekliima arvelt saavutatud sääst hoopis väljaminekuks läbi tervishoiukulude või langenud tööviljakuse. Suurenevad kulud tervishoiule, õpitulemuse langus koolides, töötajate suutlikkuse langus büroodes ja haiguspäevade lisandumine on evidentsipõhised puuduliku sisekliimaga kaasnevad faktid. Nende kulude tõttu on sisekliima parandamise meetmete tasuvusaeg reeglina alla kahe aasta. Seega on äärmiselt oluline ehitada uued hooned mugava sisekliimaga ning tegeleda olemasolevates hoonetes elu-, töö- ja õppimistingimuste parandamisega. Energiatõhusate ja hea sisekliimaga lahenduste kasutuselevõtu kiirendamiseks on vastu võetud energiatõhususe miinimumnõuete määrus, mida ettevalmistatav sisekliimamäärus hakkab edaspidi täiendama. Sisekliima nõuded hakkavad kehtima nii kõigile uutele hoonetele kui ka pärast mõistlikku üleminekuperioodi olemasolevale töö- ja õpikeskkonnale. Meil on suur hulk hooneid, kus tingimused töötamiseks ja õppimiseks ei ole rahuldavad ning tuleb ette näha meetmed olukorra parandamiseks. Alustuseks tuleb kaardistada olukord meie hoonetes ja seegi on suur väljakutse. Käesolev juhend loob metoodika olemasolevate hoonete sisekliima hindamiseks võimaldades probleemide ja vajalike tegevuste välja selgitamist. Täname Riigi Kinnisvara AS-i nii rahalise kui ka sisulise abi eest, samuti juhendis näidetena kasutatud hoonete haldajaid ning sisekliimamääruse töörühma liikmeid. Soovime kõigile juhendi lugejatele jõudu, tarmukust, korrektsust ja nutikust meie elukeskkonna parandamisel. Ka sisekliimaprobleemid on loodud lahendamiseks! Martin Thalfeldt ja Jarek Kurnitski 7

8 1 Sissejuhatus Ruumide sisekliima mõjutab otseselt inimeste tervist ja töövõimet, mistõttu on äärmiselt oluline töökohtadel ja eluruumides tagada tervislik ning mugav sisekliima. Sisekliima parameetrite hulka kuuluvad õhu temperatuur, operatiivne temperatuur, suhteline niiskus, õhu liikumiskiirus, õhu puhtus, müra, valgustatus jne. Nimetatud parameetrite tagamiseks on olulised nii head arhitektuursed lahendused kui ka asjatundlikult projekteeritud tehnosüsteemid s.h. ka valgustus. Selleks, et uued ehitatavad hooned oleks hea sisekliimaga ja olemasolevates olukord muutuks paremaks on käesoleval hetkel koostamisel määrus Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded. Juhend on koostatud lähtudes selle määruse eelnõu tööversioonist 31. mai 2015 seisuga. Sisekliima hindamise metoodika jagab selle nelja klassi: I - parim, II - hea, III rahuldav, IV puudulik. Kõik uued hooned, kus viibitakse pikaajaliselt seoses elamise, töötamise, puhkamise, meelelahutuse või sportimise tegevustega, tuleb projekteerida vastavalt sisekliimaklassi II nõuetele. Olemasolevate hoonete töö- ja õpikeskkonnas peavad olema tagatud peale üleminekuaega vähemalt III klassi nõuded. Lisaks peab lasteaedades ja vanadekodudes ruumitemperatuur kütteperioodil ja põranda temperatuur vastama sisekliimaklassi II nõuetele. Uute hoonete sisekliimaklassi hindamine on projekteerija kui eriala spetsialisti ülesanne. Samas olemasolevate hoonete suure hulga tõttu jääb nende sisekliima hindamine suures osas ka hoone haldajate ja hooldajate õlule. Nende tavatöö ei eelda põhjalikke teadmisi õhustamisest, ehitusfüüsikast, sisekliimast ja tehnosüsteemidest ning seetõttu võib olemasolevate hoonete sisekliima hindamine osutuda väljakutseks, mida käesolev juhend püüab hõlbustada. Käesoleva juhendi eesmärgiks anda juhised sisekliima hindamiseks olemasolevates hoonetes vastavalt eelpool mainitud sisekliima miinimumnõuete määrusele. Nõuded sisekliima kvaliteediklasside saavutamiseks on üles ehitatud nii, et kehvemate klasside puhul on tõendamise protsess lihtsam. III ja IV sisekliimaklassi saavutamiseks piisab valdavalt hoone paikvaatlusest ja põgusast ehitusdokumentatsiooni uurimisest ning käesoleva juhendi abil on selleks võimeline igapäevaselt hoonete haldamise, hooldamise, projekteerimise või ehitamisega tegelev inimene. I ja II teise sisekliimaklassi saavutamiseks tuleb detailsemalt süveneda hoone projekti ja vajadusel läbi viia mõõtmisi ning teostada sisekliimasimulatsioone ning I klassi puhul läbi viia ka küsitlus. Seega I ja II sisekliimaklassi korrektseks tõendamiseks on vajalikud erialased teadmised hoonete tehnosüsteemidest, sisekliimast, ehitusfüüsikast ja mõõtmistehnikast. Üldiselt alustatakse hoone sisekliima klassifitseerimisel kontrollist, kas hoone vastab III klassile, seejärel klassile II ja nii edasi kuni selgub saavutatav sisekliimaklass. Kui hoone ei vasta sisekliimaklassi III nõuetele, on sisekliimaklassiks IV. Sisekliima klassifitseerimise protsess on kujundatud Juhend on üles ehitatud sama loogika kohaselt nii, et alustatud on juhistega erinevate sisekliimaklasside tõendamiseks alustades klassist III. III sisekliimaklassi tõendamisel eeldasime, et töö tegijaks on hoone haldaja või hooldaja, kel puuduvad erialased teadmised ja III sisekliimaklassi puudutav tekst on ka vastavalt koostatud (peatükid 2 ja 3). Lisaks kirjeldatakse tegevusi, mis peavad eelnema hoone paikvaatlusele ja sisekliima mõõtmistele. I ja II sisekliimaklassi tõendajal on eeldatavasti olemas erialased teadmised ja vastavate sisekliimaklasside tõendamist käsitlev tekst on koostatud seda arvestades (peatükid 3 ja 4 ning lisa C). Juhendis on näidetena on toodud tabelid, mida hoone sisekliima hindaja saab oma töös kasutada ning fotod erinevatele sisekliimaklassidele vastavatest sisekliima tagamise lahendustest. Täiendavalt on kirjeldatud kahe hoone sisekliima klassifitseerimise protsessi, milledest üks eeldatavalt täidab III ja teine II sisekliimaklassi nõudeid. 8

9 Objektikülastus ja iseloomulike ning kriitiliste ruumide valik (peatükk 2) III sisekliimaklassi nõuete kontroll (peatükk 3) Hoone vastab III sisekliimaklassi nõuetele II sisekliimaklassi nõuete kontroll (peatükk 4) Hoone vastab I sisekliimaklassi nõuetele Hoone ei vasta III sisekliimaklassi nõuetele Hoone ei vasta II sisekliimaklassi nõuetele Hoone vastab II sisekliimaklassi nõuetele Hoone sisekliimaklass on IV Hoone sisekliimaklass on III Hoone sisekliimaklass on II Sisekliima küsitlus (peatükk 4) Alla 80% vastanutest peab sisekliimat aktsepteeritavaksvõi vastajate osakaal oli alla 50% Üle 80% vastanutest peab sisekliimat aktsepteeritavaks ja vastajate osakaal oli üle 50% Hoone sisekliimaklass on II Hoone sisekliimaklass on I Joonis 1.1 Hoone sisekliimaklassi määramise protsess. 2 Hoone sisekliima klassifitseermise protsess Sisekliima klassifitseerimiseks tuleb teostada objektikülastus, millele eelnevalt tuleks ühendust võtta hoone haldajaga, hooldajaga või omanikuga, et koguda puuduvat/täiendavat informatsiooni, mis hõlbustab sisekliima klassifitseerimist. Eelkõige on vaja ventilatsioonisüsteemi mõõdistusprotokolli, et kontrollida normikohaseid õhuvooluhulkasid ning müratasemeid ja kasulikuks osutuvad tehnosüsteemide teostusprojektid, et võrrelda olemasolevat lahendust väljaehitatuga;. Dokumentide nimekiri on toodud tabelis 2.1. Sisekliimaklassi III tõendamiseks pole vaja tehnosüsteemide teostusprojekti, kuid ventilatsioonisüsteemi passi puudumisel tuleb õhuvooluhulkasid kontrollida mõõtmiste abil. Lisaks tuleks enne objektikülastust selgitada plaanidel välja hoonele iseloomulikud ja kriitilised ruumid, uurida haldajalt/hooldajalt probleemsete ruumide kohta ning saadud info põhjal välja valida 3-10 hoonele iseloomulikku ja kriitilist ruumi, kuhu paigaldatakse vajadusel mõõteseadmed. III sisekliimaklassi tõendamine ei eelda tingimata nii põhjalikku tööd, kuid see on vajalik võimaliku renoveerimisvajaduse hindamiseks. Küsimused hoone haldajale/hooldajale: 1) Kas hoones kurdetakse madala ruumitemperatuuri üle? Kui jah, siis millistes ruumides? 2) Kas hoones kurdetakse kõrge ruumitemperatuuri üle? Kui jah, siis millistes ruumides? 3) Kas hoones kurdetakse tõmbetuule üle? Kui jah, siis millistes ruumides? 4) Kas hoones kurdetakse umbse ruumiõhu või ebameeldivate lõhnade üle? Kui jah, siis millistes ruumides? 5) Kas hoones kurdetakse liigse müra üle? Kui jah, siis millistes ruumides ja mille puhul? 6) Kas hoones kurdetakse liiga ebamugava valgustusega töökohtade üle? Kui jah, siis millistes ruumides? 9

10 Tabel 2.1 Info sisekliima tõendamisest lihtsustava dokumentatsiooni olemasolu kohta. Objekt: Aadress: Ehitusaasta: Renoveerimisaasta: Vajalik dokumentatsioon Olemas Puudub Küttesüsteemi teostusprojekt Ventilatsioonisüsteemi teostusprojekt Jahutussüsteemi teostusprojekt Ventilatsioonisüsteemide mõõdistusprotokoll Suvise ruumitemperatuuri simulatsiooni või mõõtmisprotokoll Märkused: 2.1 Iseloomulike ja kriitiliste ruumide valik Hoone sisekliimat hinnates tehakse seda iseloomulike ja kriitiliste ruumide põhjal, mille definitsioon vastavalt määrusele Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded on: Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ( 2.) Iseloomulikud ruumid hoones kõige tavapärasemalt esinevad pidevalt viibitavad töö- või eluruumid, näiteks keskmise suurusega töötoad, magamistoad või klassiruumid, avatud kontori töökohad jne. Iseloomulike ruumide tavapärane valim tõendamisel on 3-10 ruumi. Kriitilised ruumid soojusliku mugavuse tagamise seisukohalt kõige keerulisemad ruumid, kus on näiteks suured klaasipinnad ja vabasoojused. Kriitiliste ruumide tavapärane valim tõendamisel on 3-10 ruumi. Kriitilised ruumid määravad, milline on hoone sisekliimaklass soojusliku mugavuse osas ja iseloomulike ruumide põhjal hinnatakse sisekliimaklassi muude parameetrite osas. Sealjuures võivad iseloomulikud ruumid esindada ka kriitilisi ruume. Mõlemat tüüpi ruumide sisekliima hindamine on vajalik eeldatava renoveerimisvajaduse määramiseks. Iseloomulike ruumide valimisel tuleb lähtuda: ruumide kasutusotstarbest näiteks kabinet, avatud kontor, klassiruum, elutuba jne. ruumid välisseina orientatsioonist ilmakaarte suhtes ruumi teenindavate tehnosüsteemide iseloomust, näiteks jahutusega ja jahutuseta ruumid Kriitilised on ruumid: kust puuduvad asjakohaselt projekteeritud jahutusseadmed millel on suured klaaspinnad välisseina ja põrandapinna suhtes mille aknad on lõuna- ja läänefassaadil; ida- ja põhjasuunaliste akendega ruumides on ülekuumenemise oht väiksem millel on aknaid erinevates ilmakaartes mille klaaspinnad on kas arhitektuursete lahenduste või ümbritsevate objektide poolt varjestamata milles on suured sisemised soojuskoormused milles on suhteliselt väike õhuvahetus ja sissepuhkeõhk on jahutamata millel akende avamise võimalus puudub või on tagasihoidlik 10

11 3 III ja IV sisekliimaklassi tõendamine III sisekliima klass tähendab, et tingimused elu-, õpi- ja töökeskkonnas on rahuldavad ja kui vastavad nõuded ei ole täidetud, siis vastab sisekliima klassile IV ehk on puudulik. Sisekliimaklassile III vastab hoone, kus: 1. On olemas küttesüsteem ja kõigis pidevalt viibitavates ruumides on kütteperioodil võimalik temperatuuri ruumipõhiselt kontrollida 2. Pidevalt viibitavates ruumides on mehaaniline ventilatsioon, mis tagab lisas C tabelites C.1 ja C.3 toodud õhuvooluhulgad või süsihappegaasi tasemed. 3. Pidevalt viibitavaid ruume, millel on aknad kagu, lõuna, edela ja lääne ilmakaarde, teenindab jahutussüsteem ja jahutusperioodil on võimalik temperatuuri ruumipõhiselt kontrollida või on tõendatud nende vastavus suvise ruumi temperatuuri nõuetele Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ( 12.) Sisekliimaklassile III vastavuse tõendamiseks teostatakse hoone teostusdokumentatsiooni (sh ventilatsiooni õhuvooluhulkade ja müra mõõtmisprotokollid), hoone tehnosüsteemide ja ruumide tehniline ülevaatus. Sisekliimaklass III loetakse tagatuks kui tabelites toodud parameetrite väärtused on tõendatud järgmiselt: 1) hoones on töökorras ruumipõhise reguleerimisega küttesüsteem kütteperioodi temperatuuride tagamiseks; 2) hoones on asjakohaselt projekteeritud ja töökorras jahutussüsteem jahutusperioodi temperatuurid tagamiseks; 3) hoones on töökorras ventilatsioonisüsteem, mille projekteerimisel on arvestatud nõutud õhuvooluhulkadega ning õhuvooluhulgad ja müratasemed on tõendatud mõõtmisprotokolliga. Kui hoones ei ole asjakohast jahutussüsteemi, siis tõendatakse vastavust jahutus- või suveperioodi temperatuurile kriitiliste tüüpruumide simulatsioonarvutusega vastavalt määruse VVm nr. 68 suvise ruumitemperatuuri metoodikale või iseloomulikes ja kriitilistes ruumides sooritatud temperatuuri mõõtmistega perioodil 1. juunist kuni 31. augustini. Simulatsioonarvutusega tõendamine teostatakse tegelike õhuvooluhulkadega ja kõikides hoonetes võidakse arvesse võtta akende kaudu tuulutamine vastavalt määruses MKM nr. 63 toodud elamute akende kaudu tuulutamise reeglitele. Mõõtmistega tõendamisel on maksimaalne lubatud piirtemperatuuri ületav kraadtundide summa töö- ja õpikeskkonnas 100 Ch ning eluruumides 200 Ch eeldusel, et ruumide vabasoojused ei ole suuremad määruses MKM nr. 63 toodud väärtustest. Kui välistemperatuur on kõrgem kui suveperioodi piirtemperatuur, siis võetakse see arvesse arvutades kraadtunnid nendele tundidele ruumitemperatuuri ja välistemperatuuri vahest. Muude piirtemperatuuri ületavate tundide kraadtunnid arvutatakse ruumitemperatuuri ja piirtemperatuuri vahest. Tihtipeale puudub olemasolevates hoonetes mehaanilise ventilatsiooni mõõdistuspass ja sel juhul tuleb ventilatsiooni toimivus tõendada mõõtmiste teel. Seda saab teha, kui pidevalt viibitavaid ruume teenindab mehaaniline ventilatsioon ja iseloomulikes ruumides mõõdetakse: 1. Õhuvooluhulgad vastavad lisas C tabelites C.1 ja C.3 toodud nõuetele või 2. Mõõdetud süsihappegaasi kontsentratsioonid vähemalt nelja tunni jooksul ühe tööpäeva kestel ei ületa lisas C tabelites C.1 ja C.3 toodud piirmäärasid. Mõõtmisperiood mitteelamutes peab kestma vähemalt 4 tundi olukorras, kus ruumis viibivate inimeste hulk vastab tavapärasele tööpäevale. Õhuvooluhulkasid võib hinnata ka ventilatsiooniseadmete kaupa mõõtes või seadmele kinnitatud info ja visuaalse vaatluse põhjal. Näiteks, kui ventilatsiooniseadme kestal on toodud info õhuvooluhulkade kohta, see vastab teenindatavate ruumide tõendatava sisekliimaklassi järgi nõutavale 11

12 summarsele õhuvooluhulgale, seade töötab täiskiirusel ning filtrid on puhtad, siis vastab ventilatsioon tõendatava sisekliima klassi nõuetele. Sisekliimaklassi III tõendamiseks tuleb vastata küsimustele tabelis 3.1 ja kui mõnele küsimusele on vastuseks Ei, siis on hoone sisekliimaklass IV. Peamised eeldused III sisekliimaklassi nõuete täitmiseks on võimalus ruumipõhiselt temperatuuri reguleerida ning mehaaniline ventilatsioon ja arhitektuursed meetmed või jahutussüsteem suvise ülekuumenemise vältimiseks. Sisekliimaklassi III tõendamiseks ei ole vaja tehnosüsteemide teostusdokumentatsiooni ja ei ole vaja teostada temperatuuri, suhtelise niiskuse ja valgustiheduse mõõtmisi. Ilma jahutussüsteemita hoones võib ruumi temperatuuri mõõtmisi kasutada suvise temperatuuri kontrolliks, kui seda ei tõendata simulatsioonide abil (vt peatükk 5). 12

13 Tabel 3.1 Hoone vaatlustulemused. Iga tehnosüsteemi liigi puhul põhjendada märkustes esimese eitavalt vastatud küsimuse vastust. Objekt: Aadress: Sisekliimaklass Ehitusaasta: Renoveerimisaasta: III IV Küte Kas hoones on töökorras küttesüsteem? Jah Ei Kas kütteperioodil on võimalus temperatuure ruumipõhiselt juhtida? Märkused: Jah Ei Kas hoones on töökorras jahutussüsteem, mis teenindab ruume, mille aknad on kagu, lõuna, edela või lääne ilmakaarde? Jah Ei Kas nimetatud ruumides on jahutusperioodil võimalus temperatuure ruumipõhiselt juhtida? Jah Ei Jahutus Juhul kui hoones pole töökorras jahutussüsteemi, kas on tõendatud vastavus suvise temperatuuri nõuetele? Jah Ei Märkused: Kas hoones on töökorras mehaaniline ventilatsioonisüsteem? Jah Ei Ventilatsioon Kas on olemas süsteemi mõõdistuspass mõõdetud normikohaste õhuvooluhulkadega ja müratasemetega või on ventilatsiooni toimivus mõõtmistega tõendatud? Märkused: Jah Ei Vaatlustulemuste põhjal saavutatud sisekliimaklass: III IV Tegevused, mis on eeldatavasti vajalikud parema sisekliimaklassi saavutamiseks: Vaatluse teostaja: Kuupäev ja allkiri: 13

14 4 I ja II sisekliimaklassi tõendamine I ja II sisekliima klassi tõendamine olemasolevate hoonele eeldab sisekliima simulatsioone või mõõtmisi ning tehnosüsteemide ja teostusdokumentatsiooni põhjalikku analüüsi. Selleks on vajalikud teadmised ja kogemused antud valdkonnas. Antud juhend on eelkõige koostatud III ja IV sisekliima klassi määramiseks ning I ja II sisekliimaklassi tõendamist on kirjeldatud üldsõnaliselt. I ja II sisekliimaklassile vastavust võib tõendada kõigi süsteemide puhul nii arvutuslikult kui ka mõõtmistega. Näiteks ühes hoones võib kütte- ja jahutussüsteemide vastavust tõendada mõõtmistega ning ülejäänud osas arvutuslikult. Kontroll tuleb teostada valitud tüüpilistes ja kriitilistes ruumides. Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ( 12.) Olemasoleva hoone vastavust sisekliima klassile I või II tõendatakse hoone teostusdokumentatsiooni, hoone tehnosüsteemide ja ruumide tehnilise ülevaatuse ning arvutuslikult või mõõtmistega. Teostusdokumentatsiooni ja tehnilise ülevaatusega kontrollitakse, et: 1) on kasutatud tehnilisi lahendusi mis võimaldavad täita sisekliimaparameetrite nõudeid kõikides pidevalt viibitavates ruumides; 2) hoones on töökorras tehnosüsteemid, mis vastavad teostusdokumentatsioonile; 3) projekteerimisel on arvestatud nõutud õhuvooluhulkadega ning õhuvooluhulgad ja müratasemed on tõendatud mõõtmisprotokolliga. Helirõhutasemete ja heliisolatsiooni tõendamine tehakse akustiliste mõõtmistega nii arvutusliku kui mõõtmistega tõendamise puhul. Kui kasutatakse arvutuslikku tõendamist, siis teostatakse: 1) jahutuskoormuse simulatsioonarvutused (ruumitemperatuuri tagamine) iseloomulikele ja kriitilistele ruumidele; 2) kasutatavate lõppelementide või ruumiseadmete õhujugade arvutuslik hindamine või simulatsioonid vastavate toodete omadustega arvestava tarkvaraga iseloomulikele ja kriitilistele ruumidele; Kui kasutatakse tõendamist mõõtmistega, siis teostatakse järgmised tegevused iseloomulikes ja kriitilistes ruumides: 1) mõõdetakse ruumitemperatuuri kütteperioodil ja jahutusperioodil iseloomulikes ja kriitilistes ruumides. Mõlemad temperatuurimõõtmised peavad toimuma vähemalt ühe kuu jooksul sellisel ajavahemikul, et kütteperioodil langeb ööpäeva keskmine temperatuur -5 C-ni ja jahutusperioodil saavutab välistemperatuur 25 C. Mõõdetud ruumitemperatuurid on kõlblikud tõendamiseks juhul kui vabasoojused ei ületa määruses MKM nr. 63 toodud väärtusi, jahutusega hoonete puhul mõõdetud välisõhu parameetrid ei ületa arvutuslikke välisõhu parameetrite väärtusi vastavalt standardile EVS 906 ning jahutuseta hoonete puhul mõõdetud jahutusperioodi välistemperatuur ei ületa rohkem kui 3% jooksul mõõtmisperioodi ajast 25 C. Muudel juhtudel võib mõõtmistulemusi kasutada temperatuurisimulatsioonimudelite kalibreerimiseks, et läbi viia arvutuslik tõendamine kalibreeritud mudeliga; 2) mõõdetakse õhu liikumise kiirust jahutusolukorras ning ilma jahutuskoormuseta või tõendatakse arvutuslikult vastaval eelmise lõigu punktile 2); 3) kui ventilatsiooni õhuvooluhulgad ja müratasemed ei ole tõendatud mõõtmisprotokolliga, siis teostatakse ventilatsiooni mõõdistamine ja mürataseme mõõtmine ventilatsiooni arvutuslikul õhuvooluhulgal. Sisekliimaklassile I vastavuse tõendamisel teostatakse eelnevale lisaks sisekliimaküsitlus standardis EVS-EN toodud küsimustikuga. Sisekliimaklassile I vastavaks loetakse küsimustiku tulemused: 1) vähemalt 80% vastajatest peab temperatuuri ja õhu kvaliteeti aktsepteeritavaks; 2) vastajate protsent on vähemalt 50. Sisekliimaküsitluse kohustuslikud küsimused ja vastusevariandid on: 1) ruumitemperatuur, mille vastusevariandid on palav, soe, kergelt soe, paras, kergelt jahe, jahe ja külm, millest kergelt soe, paras ja kergelt jahe loetakse aktsepteeritavaks; 2) õhu kvaliteet, mille vastusevariandid on väga hea, aktsepteeritav, umbne ja tugevalt häirivad lõhnad, millest kaks esimest loetakse aktsepteeritavaks. 14

15 Tabelis 4.1 on toodud näiteks, kuidas esitleda kokkuvõtlikult sisekliima mõõtmistulemusi ruumide kaupa nii kütte- kui ka jahutusperioodil nii, et on võimalik kontrollida kõigi eelpool loetletud tingimuste täitmist. I sisekliimaklassi tõendamiseks vajaliku küsitluse näide on toodud joonisel 4.1 ja tulemuste esitamise näide tabelis 4.2. Tabel 4.1 Pikajaliste hoone sisekliima mõõtmiste tulemused. Objekt: Aadress: Ruumi nr.: Mõõtmiste aeg kütteperioodil: Ööpäeva keskmiste välisõhu temperatuuride vahemik kütteperioodil, C Mõõtmiste aeg jahutusperioodil: Välisõhu temperatuuride vahemik jahutusperioodil, C Jahutusperioodi välistemperatuuri aeg üle 25 C, % Süsihappegaasi sisalduse mõõtmise aeg: Välisõhu arvestuslik süsihappegaasi tase, ppm Mõõdetud ruumiõhu parameeter Kütteperioodi temperatuur, C Jahutusperioodi temperatuur, C Süsihappegaasi sisaldus, ppm Mõõdetud vahemik Aeg väljaspool I klassi, % Aeg väljaspool II klassi, % Aeg väljaspool III klassi, % Sisekliima klass I II III IV ,5-25, Mõõtmiste teostaja: Kuupäev ja allkiri: 15

16 Kuidas hindad soojuslikku keskkonda? Palav Kuidas tajud temperatuuri? Vastuvõetav Soe Kergelt soe Kergelt vastuvõetav Paras Kergelt jahe Kergelt vastuvõetamatu Jahe Külm Vastuvõetamatu Kuidas hindad õhu kvaliteet? Väga hea Kuidas hindad lõhna tugevust? Lõhnatu Kerge lõhn Aktsepteeritav Keskmine lõhn Tugev lõhn Umbne Väga tugev lõhn Talumatu lõhn Tugevalt häirivad lõhnad Kas sooviksid, et ruumi temperatuur oleks? a) Kõrgem b) Muutusteta c) Madalam Joonis 4.1 Küsitlus elanike rahulolu kohta sisekliimaga 16

17 Tabel 4.2 Sisekliima küsitluse tulemused. Objekt: Aadress: Küsitluse läbiviimise aeg: Töötajate, õpilaste, elanike arv hoones: Küsimus Vastusevariandid Vastuste arv, - Vastuste osakaal, % Milline on ruumitemperatuur töökohal? Milline õhukvaliteet töökohal? on Palav Soe Kergelt soe Paras Kergelt jahe Jahe Külm Väga hea Aktsepteeritav Umbne Vastanute arv ja osakaal: Tugevalt häirivad lõhnad Temperatuuri aktsepteerivaks pidavate vastanute osakaal: Õhukvaliteeti aktsepteerivaks pidavate vastanute osakaal: Küsitluse läbiviija: Kuupäev ja allkiri 17

18 5 Suvise ülekuumenemise hindamine Suvise ülekuumenemise hindamiseks tuleb teostada kas sisekliima simulatsioonid vastavalt majandus- ja taristuministri 05. juuni 2015 a. määrusele nr. 58 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika või temperatuuri mõõtmised vähemalt ühe kuu jooksul sobivate mõõtmiseks välisõhu temperatuuride korral. Käesolev peatükk kirjeldab, kuidas saadud tulemusi analüüsida, et välja selgitada, millisele sisekliimaklassile ruumitemperatuur vastab. Ilma jahutuseta ruumide puhul on vaja tõendada, et ruumid ei kuumene üle ja sisekliimaklassi III puhul on kriteeriumiks suvist piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv ruumide kasutusajal. Kraadtundide määramiseks tuleb arvutatud või mõõdetud tunni keskmistest temperatuuridest, mis ületavad piirtemperatuuri, maha lahutada piirtemperatuur ning saadud tulemused kokku liita. Kui mõõtesamm on väiksem ühest tunnist, siis omandab iga mõõtetulemus selle võrra väiksema kaalu. Tabelis 5.1 on toodud näiteks, kuidas arvutada mõõteperioodil temperatuuri 25 C ületava kraadtundide arv. Tabel 5.1. Piirtemperatuuri 25 C ületavate kraadtundide arvutamise näide. Mõõtesamm on 30 minutit ja iga mõõtetulemuse puhul tuleb kasutada korrigeerimiseks tegurit 30/60. Aeg Tunni keskmine ruumitemperatuur, C Piirtemperatuuri ületamine, C :00 24,7 24,7 25,0, seega ületamine on :30 25,0 25,0 25,0, seega ületamine on :00 25,2 (25,2 25) 30/60 = 0, :30 25,5 (25,5 25) 30/60 = 0, :00 25,6 (25,6 25) 30/60 = 0, :30 25,7 (25,7 25) 30/60 = 0, :00 25,7 (25,7 25) 30/60 = 0, :30 25,8 (25,8 25) 30/60 = 0, :00 25,5 (25,5 25) 30/60 = 0, :30 25,3 (25,3 25) 30/60 = 0,15 Kraadtunde mõõteperioodil, Ch 0,1+0,25+0,3+0,35+0,35+0,4+0,25+0,15=2,15 Sisekliimaklassi I ja II tõendamisel on ruumitemperatuuri puhul määravaks aeg, mil mõõdetud või arvutatud temperatuur on väljaspool vastava klassi lubatud temperatuurivahemikku. I ja II sisekliimaklassi puhul võivad kütte- ja jahutusperioodi temperatuurid vastavalt 3% ja 6% kasutusajast olla ühe sisekliimaklassi võrra kehvemad. III sisekliimaklassi puhul võib kõrvalekalle olla 12% ruumide kastutusajast. Joonisel 5.1 on toodud näiteks, kuidas tabelarvutusprogrammis (näiteks Excel) arvutada nii ruumi kasutusajal piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arvu kui ka suhtelist aega, mil ruumitemperatuur vastab erinevate sisekliimaklassi nõuetele. Lahtris Tööaeg tähistab 1 kasutusaega ning 0 kasutusvälist aega ja korrutades ruumitemperatuurid läbi vastava arvuga, saab edasiseks analüüsiks lihtsasti eraldada kasutusaja temperatuurid kasutusaja välisest perioodist. 18

19 Joonis 5.1. Piirtemperatuuri 25 C ületavate kraadtundide ja ruumitemperatuuri erinevatest sisekliimaklassidest kõrvalekaldumise perioodi tabelarvutuse näide. 19

20 6 Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide näited Selles peatükis tuuakse piltidena näiteid erinevatest kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide lahendustest ning märgitakse, millist sisekliimaklassi on eeldatavalt võimalik saavutada kasutades vastavat lahendust. 6.1 Küttesüsteem Joonis 6.1. Radiaatorid, millel puudub ruumipõhine temperatuuri reguleerimise võimalus. Vasakpoolse radiaatori ühendustorul on seadeventiil, aga see ei reguleeri radiaatori soojusväljastust vastavalt ruumitemperatuurile. Saavutatav sisekliimaklass on IV. Joonis 6.2. Radiaatorid, millel on olemas ruumipõhise temperatuuri reguleerimise võimalus. Vasakpoolsel pildil on omajõuline termostaatventiil, parempoolsel elektrilise ajamiga reguleerventiil. Puuduvad takistused I või II sisekliimaklassi saavutamiseks. 6.2 Ventilatsioonisüsteem Joonis 6.3. Loomulik ventilatsioon läbi restide või akende avamise abil, mis tagab ainult IV sisekliimaklassi nõuded. 20

21 Joonis 6.4. Mehaanilise ventilatsiooni korral, mille lõppelemente on omavoliliselt reguleeritud või kahjustatud, ei ole õhuvooluhulgad ja müratasemed tõendatud. Pildil kujutatud juhul ületab õhu liikumiskiirus ruumis rohkem kui 10-kordselt tavapäraseid piirväärtusi. Tagatakse sisekliimaklass IV. Joonis 6.5. Mehaanilise ventilatsiooni lõppelemendid, kaks vasakpoolset on sissepuhkeks ja parempoolne väljatõmbeks. On loodud eeldused I või II sisekliimaklassi saavutamiseks. Joonis 6.6. Näide õhujagate õhu liikumiskiiruste analüüsist ventilatsiooni lõppelementide valikuprogrammis. Ruumitemperatuur on 25 C ja sissepuhkeõhu temperatuur 16 C. Kahe sissepuhke õhujaotaja all 1,8 meetri kõrgusel on õhu kiirus 0,20 m/s, nende jugade põrkumiskoha all on kiirus 0,15 m/s ja seintest 0,5 meetri kaugusel on kiirus 0,05m/s. Loodud on eeldused II sisekliimaklassi saavutamiseks. 21

22 Joonis 6.7. Näide seinapealse sissepuhkeresti õhu liikumiskiiruste analüüsist ventilatsiooni lõppelementide valikuprogrammis. Ruumitemperatuur on 25 C ja sissepuhkeõhu temperatuur 16 C. 0,5 meetri kaugusel seinast 1,8 meetri kõrgusel on õhukiirus 0,45 m/s, mistõttu tagatakse IV sisekliimaklass. Seinapealsete õhujagajate kasutamine nõuab põhjalikku õhukiiruste analüüsi. Resti pilt on toodud näiteks. 6.3 Jahutussüsteem Joonis 6.8. Kui ruume tuulutatakse jahutuse eesmärgil, tuleb tõendada, et sellest piisab liigse suvise ülekuumenemise vältimiseks. Võib-olla saavutatakse sisekliimaklass III, mille eelduseks on lisaks mehaaniline ventilatsioon õhu kvaliteedi tagamiseks aastaringselt. Temperatuurisimulatsioonides tuleb arvestada akna avatuse osakaaluga kogu akna pinnast. Selleks tuleb määrata tuulutusasendis akna üleval asuva avatud ristküliku ja külgedel asuvate avatud kolmnurkade pindalad. 22

23 Joonis 6.9. Kontoriruumi lakke on paigaldatud ventilaatorkonvektorid, mis puhuvad madala temperatuuri ja suure õhuvooluhulgaga joa piki lage välisseina suunas. Ruumis on olemas töökorras jahutussüsteem, kuid suure tõenäosusega on välisseina ääres asuvatel töökohtadel õhu liikumise kiirus liiga suur ja tagatakse eeldatavasti III sisekliimaklass. Joonis Kontoriruumi lakke on paigaldatud aktiivsed jahutustalad, mille kaudu toimub ka mehaaniline sissepuhe. Eeldused II sisekliimaklassi tagamiseks, kuid projekteerimine nõuab õhukiiruste analüüsi. 23

24 Joonis Näide aktiivsete jahutustalade õhu liikumiskiiruste analüüsist ventilatsiooni lõppelementide valikuprogrammis. Ruumitemperatuur on 25 C ja sissepuhkeõhu temperatuur 17 C. Kui jahutustalade õhujugade põrkumisel tekib tõmbuse oht. Vasakpoolse lahenduse puhul on õhukiirus 1,8 meetri kõrgusel 0,25 m/s, mis tagab napilt sisekliimaklassi II nõuded jahutusolukorras. Soovituslik oleks kas valida teistsuguse pikkusega jahutustalad või paigutada need ruumis nii, et tõmbuse risk oleks väiksem. Parempoolse lahenduse puhul põrkavad õhujoad vastu seina ning viibimistsoonis pole probleeme liigse õhukiirusega ning tagatakse I või II sisekliimaklass. Joonis Kontoriruumi lakke on paigaldatud kiirgurid nii kütmiseks kui ka jahutamiseks. Nii kütmine kui ka jahutamine toimub kiirguslikul teel suuri õhukiirusi põhjustamata ja on loodud eeldused I sisekliimaklassi saavutamiseks. 24

25 Lisa A - III sisekliimaklassi tõendamise näide Lisas A tuuakse näide esmapilgul eeldatavalt III sisekliimaklassi kuuluva hoone klassifitseerimise kohta. Antud on hoone on haridus- ja teadushoone, kus umbes poole ruumidest moodustavad auditooriumid ja poole kontorid. Hoone põhiplaan on ristküliku kujuline ja aknad asuvad ida- ja läänefassaadil ning moodustavad välisseinast umbes 45%. Hoone on ehitatud aastal, aastal rekonstrueeriti välispiirded ja küttening ventilatsioonissüsteem aastal ehitati jahutussüsteem, mis teenindab ventilatsiooni jahutuskalorifeere ja osade auditooriumide ventilaatorkonvektoreid. Kogu hoones on malmradiaatoritega vesiküttesüsteem ja radiaatoritele on paigaldatud jahutusega ruumides termoajamiga ventiilid ja ülejäänud ruumides omajõulised termostaatventiilid (joonis A.1), seega küttesüsteem vastab III sisekliimaklassinõuetele ja ei oleks takistuseks ka parema sisekliimaklassi saavutamisel. Ruumides on sissepuhkeväljatõmbeventilatsioon (joonis A.2), mille õhuvooluhulgad on mõõdistuspassis dokumenteeritud, aga müratasemed jäid dokumenteerimata. Kõigi ruumide sissepuhkeõhk on jahutatud (joonis A.3). Auditooriumites on mehaaniline jahutus ventilaatorkonvektoritega (joonis A.4) ja kontoriruumides mehaaniline jahutus ruumiseadmetega puudub. Joonis A.1. Jahutusega ruumides on radiaatoritel termoajamiga ventiilid (vasakul) ja ülejäänud ruumides omajõulised termostaatventiilid (paremal). Joonis A.2. Mehaanilise ventilatsiooni lõppelemendid, kaks vasakpoolset on sissepuhkeks ja parempoolne väljatõmbeks. 25

26 Joonis A.3. Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseade ja sellele hiljem paigaldatud jahutuskalorifeer Joonis A.4. Auditooriumi ripplaes paiknev sissepuhke õhujagaja ja (vasakul), ventilaatorkonvektor (paremal). Nende vahel asub kõlar. Antud hoone puhul puuduvad kõikides kontorites ja osades auditooriumites jahutusseadmed ning ruumidesse puhutakse ainult jahutatud sissepuhkeõhku. Seetõttu pole kindel, kas jahutussüsteem on asjakohaselt projekteeritud ja tuli teha temperatuurisimulatsioonid selle kontrollimiseks. Selleks valiti välja kriitilised ruumid. Nagu eelpool mainitud on hoones peamiselt kontorid ja audiooriumid ning aknad asuvad kas ida- või läänefassaadil, seega tuli valida kummaltki fassaadilt üks kontor ja auditoorium. Antud juhul on akende osakaal ja ruumide sügavus fassaadide kaupa ühtlane ja selle põhjal ruume eristada ei saanud. Vähim varjestatud on 4. korruse ruumid ja seetõttu valisime kriitilised ruumid üldiselt sellelt korruselt. Joonisel A.5 on tähistatud temperatuurisimulatsioonideks välja valitud kriitilised ruumid 4. korrusel. 4. korruse läänefassaadil puudub jahutuseta auditoorium ja seetõttu valiti temperatuurisimulatsioonideks 3. korrusel asuv auditoorium, mis on kujutatud joonisel A.6. Välja valitud kriitilised ruumid esindavad ka suhteliselt hästi hoonele iseloomulikke ruume. Iseloomulike ruumide loetellu võiks lisada ka jahutusega auditooriumid, aga nendes on kõik III sisekliimaklassi nõuded peale mõõdetud müratasemete täidetud ja neid pole vaja rohkem III sisekliimaklassi tõendamisel käsitleda. 26

27 Joonis A.5. Hoone 4. korruse plaan, kus on tähistatud temperatuurisimulatsioonideks välja valitud kriitilised ruumid. Antud korrusel puudub läänefassaadil jahutusseadmeteta auditoorium ja temperatuuri simulatsioonideks valiti välja auditoorium 3. korruse läänefassaadil. Ruumi nimetuses tähistab E paiknemist idafassaadile ja W läänefassaadil. Lisaks eelpoole nimetatule tuleb suvise ülekuumenemise arvutuseks välja valitavate ruumide puhul kontrollide ka tegelikku õhuvahetust. Välja valitud ruumide projekteeritud ja mõõdistatud õhuvahetus on näha joonistel A.6 ja A.7, kus on kujutatud fotod ventilatsioonisüsteemi mõõdistuspassist. Lisaks oli passis toodud õhuvooluhulgad ka tabeli kujul (joonis A.8) ning reeglina asuvad tabelis ka mõõdetud müratasemed, kuid antud juhul tehnosüsteemide müra kohta info puudub. Joonis A korruse läänefassaadil asuva jahutuseta auditooriumi (Auditoorium W) ventilatsioonitorustik ja mõõdistatud õhuvooluhulgad. Projekteeritud õhuvahetus on +200/-200 l/s, mõõdetud õhuvooluhulgad on +206/-210 l/s. Joonis A korruse asuvate kriitiliste ruumide ventilatsioonitorustik ja mõõdistatud õhuvooluhulgad. Näiteks ruumi Auditoorium E projekteeritud õhuvahetus on +240/-240 l/s, mõõdetud õhuvooluhulgad on +266/-260 l/s. 27

28 Joonis A.8. Ventilatsioonisüsteemide mõõdistusdokumentatsioonis tabeli kujul toodud info näide. Tavaliselt on tabelis ka mõõdetud müratasemed, kuid antud hoone puhul need puuduvad. Tabelis A.1 on toodud uuritavate ruumide mõõdetud õhuvooluhulgad ja võrdluseks ka erinevate sisekliimaklasside normvooluhulgad, mis arvutati vastavalt Sisekliima miinimumnõuete määruses toodud oletuspõrandapindade ja ventilatsiooni inimeste ning materjalide komponentide põhjal.. Kõikide ruumide õhuvahetus vastab III sisekliimaklassi nõuetele, kuid II sisekliimaklassi saavutamiseks peaks õhuvahetust suurendama ja õhu kiiruse ning müranõuete täitmiseks, oleks eeldatavasti vaja ventilatsioonisüsteem ümber ehitada. Õhuvooluhulkade vastavust sisekliima nõuetele kontrolliti ka teiste ruumide puhul ja kõigil juhtudel tagati III sisekliimaklassi õhuvahetus. Tabel A.1 Kriitiliste ruumide mõõdetud sissepuhkeõhu vooluhulgad ja vastavate ruumide normvooluhulgad erinevate sisekliimaklasside korral. Pindala, Mõõdetud sissepuhkeõhu vooluhulk Nõutud sissepuhkeõhu vooluhulk vastavalt sisekliimaklassile, l/(s m 2 ) Ruum m 2 l/s l/(s m 2 ) I klass II klass III klass Kabinet E 14,5 19 1,31 Kabinet W 11,4 11 0,96 2,25 1,575 0,9 Auditoorium E 81, ,28 Auditoorium W 66, ,09 6,0 4,2 2,4 Pärast temperatuuri simulatsioonideks kriitiliste ruumide välja valimist koostati simulatsioonimudel, et hinnata nende suvist ülekuumenemist (joonis A.9). Arhitektuurne lahendus ja info välispiirete kohta hangiti teostusdokumentatsioonist. Suvise ülekuumenemise analüüsil on olulisim, et välispiirete massiivsus ja akende andmed oleks kirjeldatud õigesti. Antud juhul on kõik tarindid kivist. Akende kohta hankisime paketi vaheliistul toodud info põhjal akna tootjalt, kes andis info klaaspaketi soojusläbivuse ja g- arvu kohta, mis on vastavalt 1,1 W/(m 2 K) ja 40%. Lisaks arvutasime välja raami osakaalu kogu avatäite pindalast, mis on 25%. Suvisel perioodil avatakse tuulutamiseks aknaid ja ülekuumenemise korrektseks arvutamiseks tuli välja arvutada tuulutusasendis akna avatud osa pindala. Joonisel A.10 on näha, et ainult osade akende alumine osa on avatav ja tuulutusasendi korral on ühe akna pinnast avatud 6,6%. Tabelis A.2 on toodud kriitiliste ruumide akende avatuse osakaalud tuulutusasendis ja vastavaid andmeid kasutasime temperatuurisimulatsioonides. 28

29 Joonis A.9. Kriitiliste ruumide simulatsioonimudel. Joonis A.10. Õppehoone läänefassaad, detailselt on näidatud Kabinet W aknaid, millest ainult vasakpoolse alumine osa on avatav. Kui aken on tuulutusasendis, siis avatud osa ülemine äär 150 mm kaugusel aknast ja vastavalt toodud arvutusele on avatud osa pindala 6,6% kogu akna pindalast. Tabel A.2 Kriitiliste ruumide avatavate akende arv kõigist akendest ja akende avatuse osakaal kogu ruumi akende pinnast, kui kõik avatavad aknad on tuulutusasendis. Ruum Akende arv, - Avatavate akende arv, - Avatuse osakaal tuulutus-asendis kogu akende pinnast, % Kontor E 2 1 6,6% 1/2=3,3% Kontor W 2 1 6,6% 1/2=3,3% Auditoorium E 8 8 6,6% 8/8=6,6% Auditoorium W ,6% 2/10=1,2% Lisaks eelpool mainitud lähteandmetele kasutasime simulatsioonides tegelikke ventilatsiooni õhuvooluhulkasid ruumi jõudva sissepuhkeõhu temperatuuriga 18 C. Ruumide vabasoojused ja ventilatsiooni kasutusaeg vastasid VVm nr. 63 Hoonete 29

30 energiatõhususe arvutamise metoodika toodud väärtustele ja kasutusprofiilile. Ruumide kasutusaeg suvise ruumitemperatuuri arvutustes kontorite puhul on tööpäeviti 08:00-17:00 ja koolide puhul ja tööpäeviti 08:00-16:00. Tabelis A.3 on toodud suvise ruumitemperatuuri analüüsi tulemused ja ida- ja läänefassaadi kontorites ületatakse piirtemperatuuri vastavalt 14,2% ja 16,1% ajast, mis ületab piirmäära 10%. Sealjuures ületatakse kontorites tööajal sisetemperatuuri 27 C vastavalt 53 ja 113 Ch jooksul. Auditooriumites ülekuumenemisega probleeme ei ole. Seega tuleks kontoritesse ette näha meetmed suvise ülekuumenemise vältimiseks, milleks võib näiteks olla õhuvahetuse suurendamine, päikesekaitsekilede kasutamine või jahutussüsteemi ehitamine. Konkreetsete meetmete välja valimine nõuab täiendavat analüüsi. Tabel A.3 Kriitiliste ruumide temperatuurisimulatsioonide tulemused. Tabelis on toodud 27 C ületamine kasutusajal kraadtundides ning protsendina kasutusajast. Ruum 27 C ületamine kasutusajal Ch % Kabinet E 53 14,2 Kabinet W ,1 Auditoorium E 0 0,0 Auditoorium W 1 2,5 Hoone sisekliima hindamise käigus selgus, et: küttesüsteem vastab põhimõtteliselt I sisekliimaklassi nõuetele auditooriumites ja õppeklassides piisab suvise ülekuumenemise vältimiseks sissepuhkeõhu jahutamisest ja akende avamisest ning täidetakse III sisekliimaklassi nõudeid kontorites on probleeme suvise ülekuumenemisega ja ei täideta III sisekliimaklassi nõudeid ruumides on piisav õhuvahetus täitmaks III sisekliimaklassi ja osades isegi II sisekliimaklassi nõudeid II sisekliimaklassi saavutamiseks peab mõõdistama tehnosüsteemide müra iseloomulikes ja kriitilistes ruumides Praeguse seisuga tagatakse hoones IV sisekliimaklassi nõudeid ja III sisekliimaklassi saavutamiseks on vaja: näha ette meetmed vältimaks suvist ülekuumenemist kontorites II sisekliimaklassi saavutamiseks on vaja: suure tõenäosusega ehitada jahutussüsteem kõikidesse kontoritesse ja auditooriumitesse teha olemasolevate ventilaatorkonvektorite õhujugade arvutus, et kontrollida õhu kiiruste vastavust II sisekliimaklassi nõuetele; tõenäoliselt tuleb ka olemasolev jahutussüsteemi ümber ehitada, et tagada II sisekliimaklassile sobivad õhukiirused suurendada ventilatsiooni õhuvooluhulkasid nii, et oleks tagatud vastava sisekliimaklassi õhuvooluhulgad, õhukiirused ja müratasemed; see tähendab ventilatsioonisüsteemi põhjalikku ümberehitamist 30

31 Analüüsi tulemused on koondatud tabelisse A.4. Tabel A.4 Näidishoone vaatluse ja sisekliima analüüsi tulemused Objekt: Aadress: Sisekliimaklass Ehitusaasta: Renoveerimisaasta: III IV Küte Jahutus Ventilatsioon Kas hoones on töökorras küttesüsteem? Jah Ei Kas kütteperioodil on võimalus temperatuure ruumipõhiselt juhtida? Märkused: Puuduvad Kas hoones on töökorras jahutussüsteem, mis teenindab ruume, mille aknad on kagu, lõuna, edela või lääne ilmakaarde? Kas nimetatud ruumides on jahutusperioodil võimalus temperatuure ruumipõhiselt juhtida? Juhul kui hoones pole töökorras jahutussüsteemi, kas on tõendatud vastavus suvise temperatuuri nõuetele? Jah Märkused: Ventilatsiooni sissepuhkeõhk on jahutatud ja auditooriumites on ventilaatorkonvektoritega jahutussüsteem. Kontoriruumides jahutus puudub ja vastavalt temperatuurisimulatsioonidele kuumeneb ruumiõhk liigselt üle. Kas hoones on töökorras mehaaniline ventilatsioonisüsteem? Kas on olemas süsteemi mõõdistuspass mõõdetud normikohaste õhuvooluhulkadega ja müratasemetega või on ventilatsiooni toimivus mõõtmistega tõendatud? Märkused: Puuduvad Vaatlustulemuste põhjal saavutatud sisekliimaklass: III IV Tegevused, mis on eeldatavasti vajalikud parema sisekliimaklassi saavutamiseks: II sisekliimaklassi saavutamiseks oleks vaja: 1. suure tõenäosusega ehitada jahutussüsteem kõikidesse kontoritesse ja auditooriumitesse 2. teha olemasolevate ventilaatorkonvektorite õhujugade arvutus, et kontrollida õhu kiiruste vastavust II sisekliimaklassi nõuetele; tõenäoliselt tuleb ka olemasolevat jahutussüsteemi ümber ehitada 3. suurendada ventilatsiooni õhuvooluhulkasid nii, et oleks tagatud vastava sisekliimaklassi õhuvooluhulgad, õhukiirused ja müratasemed; see tähendab ventilatsioonisüsteemi põhjalikku ümberehitamist Jah Jah Jah Jah Jah Ei Ei Ei Ei Ei Ei Vaatluse teostaja: Kuupäev ja allkiri: 31

32 Lisa B - II sisekliimaklassi tõendamise näide Lisas B tuuakse näide esmapilgul sisekliimaklassi II kuuluva büroohoone sisekliima klassifitseerimise kohta. Hoone on 16-korruseline, millest 2. kuni 9. korrusel asuvad büroopinnad. Antud näites käsitleme ainult büroopindade sisekliimat. Hoone põhiplaan on ristküliku kujuline ja aknad moodustavad büroodes välisseinast umbes 50%. Aknaid asuv kõigil fassaadidel, mis on orienteeritud kirdesse, kagusse, loodesse ja edelasse. Hoone on ehitatud aastal. Kogu büroopindadel on teraspaneelradiaatoritega vesiküttesüsteem ja radiaatoritele on termoajamiga ventiilid (joonis B.1), seega küttesüsteem vastab II sisekliimaklassinõuetele ja ei oleks takistuseks ka I sisekliimaklassi saavutamisel. Ruumides on sissepuhkeväljatõmbeventilatsioon aktiivjahutustaladega (joonis B.2), mille õhuvooluhulgad ja müratasemed on mõõdistuspassis dokumenteeritud. Lisaks on jahutatud ventilatsiooni sissepuhkeõhk. Olemasoleva hoone I või II klassi tõendamiseks on vaja teha järgnevat: Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ( 12.) Olemasoleva hoone vastavust sisekliima klassile I või II tõendatakse hoone teostusdokumentatsiooni, hoone tehnosüsteemide ja ruumide tehnilise ülevaatuse ning arvutuslikult või mõõtmistega. Teostusdokumentatsiooni ja tehnilise ülevaatusega kontrollitakse, et: 1) on kasutatud tehnilisi lahendusi mis võimaldavad täita sisekliimaparameetrite nõudeid kõikides pidevalt viibitavates ruumides; 2) hoones on töökorras tehnosüsteemid, mis vastavad teostusdokumentatsioonile; 3) projekteerimisel on arvestatud nõutud õhuvooluhulkadega ning õhuvooluhulgad ja müratasemed on tõendatud mõõtmisprotokolliga. Helirõhutasemete ja heliisolatsiooni tõendamine tehakse akustiliste mõõtmistega nii arvutusliku kui mõõtmistega tõendamise puhul. Kui kasutatakse arvutuslikku tõendamist, siis teostatakse: 1) jahutuskoormuse simulatsioonarvutused (ruumitemperatuuri tagamine) iseloomulikele ja kriitilistele ruumidele; 2) kasutatavate lõppelementide või ruumiseadmete õhujugade arvutuslik hindamine või simulatsioonid vastavate toodete omadustega arvestava tarkvaraga iseloomulikele ja kriitilistele ruumidele; 32

33 Joonis B.1. Ruumide kütmiseks kasutatakse teraspaneelradiaatoreid, mis on varustatud termoajamiga reguleerventiilidega. Joonis B.2. Ruumide sissepuhkeks ja jahutamiseks kasutatakse aktiivjahutustalasid. 33

34 Hoone ülevaatusel veenduti, et kasutatud tehnosüsteemide lahendused on üldiselt sobivad sisekliimaparameetrite nõudeid pidevalt viibitavates ruumides ja lahendused vastavad teostusdokumentatsioonile. Kontrolliti üle tegelike õhuvooluhulkade ja müratasemete vastavus projekteeritule ja II sisekliimaklassi nõuetele. Õhuvooluhulkade kontrolliks valiti välja tüüpilised ja kriitilised ruumid, mis asuvad 8. ja 9. ehk kahel ülemisel bürookorrusel, mis on kujutatud joonisel B.3. Peamiselt on pidevalt viibitavateks ruumideks kontorid ja nõupidamised. Kontoritest valiti välja suurimad, keskmise suurusega ja väikseimad ruumid, mille hulgas on nii keset fassaadi paiknevaid kui ka nurgaruume. Kriitilised ruumid on üldiselt väikseimad ja nurga peal paiknevad ruumid. Iseloomulikeks loeti kõik tähistatud s.h. ka kriitilised ruumid. Joonis B.3. Hoone 8. ja. korruse plaan, kus on tähistatud välja valitud kriitilised ja iseloomulikud ruumid. Kriitilistes ja iseloomulikes ruumides tehtud õhuvooluhulkade kontroll näitas, et õhuvooluhulgad ja müratasemed vastavad kõigis ruumides sisekliimaklassi II nõuetele. Mõõdetud õhuvooluhulgad ja nõuded erinevate sisekliimaklasside puhul on toodud tabelis B.1. Tabel B.1 Kriitiliste ja iseloomulike ruumide mõõdetud sissepuhkeõhu vooluhulgad ja vastavate ruumide normvooluhulgad erinevate sisekliimaklasside korral. Pindala, Mõõdetud sissepuhkeõhu vooluhulk Nõutud sissepuhkeõhu vooluhulk vastavalt sisekliimaklassile, l/(s m 2 ) Ruum m 2 l/s l/(s m 2 ) I klass II klass III klass Nõupidamine , ,5 Nõupidamine ,0 60 4,6 6,0 4,2 2,4 Kontor , ,1 Kontor , ,5 Kontor , ,2 Kontor ,4 29 2,0 2,25 1,575 0,9 Kontor , ,9 Kontor , ,1 Kontor ,2 50 3,1 34

35 Kuna projektis olid jahutuskoormused esitatud korrektselt, siis eeldati, et jahutussüsteem on asjakohane ning jahutuskoormuste simulatsioonarvutusi teostama ei pea. Jahutussüsteemi projektis oli toodud, et tehnosüsteemidega tuleb tagada õhu liikumiskiirus kabinettides ja viibimistsoonides alla 0,2 m/s. Õhu liikumise maksimaalne kiirus jahutusolukorras on II sisekliimaklassis 0,25 m/s ja projekteerimisel on arvestatud karmima nõudega. Õhu liikumise maksimaalne kiirus ilma jahutuskoormuseta II sisekliimaklassis on 0,19 m/s, mis on projekteerimisel arvestatud väärtusest pisut suurem. Samas kasutatakse sissepuhkeks jahutustalasid, mis vastavalt projektile tagavad 0,2 m/s ka jahutusolukorras ja seega peaks ilma jahutuseta jääma õhukiirused alla 0,2 m/s ehk II sisekliimaklassi nõuded on täidetud. Sellest hoolimata esitame siinkohale näite ventilatsiooni ja jahutuse õhujugade analüüsi, et kontrollida õhu liikumiskiiruste vastavust II sisekliimaklassi nõuetele. Analüüsiks valisime ruumi Kontor 8.2, kus on jahutustalad paigutatud üksteisest kahe ripplae mooduli ehk 1,2 m kaugusele (joonis B.4). Lisaks on ruumis suhteliselt suur sissepuhkeõhu vooluhulk 25 l/s jahutustala kohta. Jahutusseadmete kirjelduses tähendab tähtede kombinatsioon HHHH seda, et igas suunas on sissepuhkedüüsid maksimaalselt avatud. Õhujugade analüüsiks kasutame jahutustalade valikuprogrammi, kuhu sisestasime sissepuhkeõhu ja jahutuse külmakandja vooluhulgad ning temperatuurid ja valisime projektis ette nähtud seadistuse. Antud seadmete puhul on võimalik programmist näha, millised on jahutustala minimaalne kaugus ruumi seinast ja teisest jahutustalast. Joonis B.5 on näha, et iga jahutustala külg peab olema seintest vähemalt kaugusel 0,82 m ning teisest jahutustalast 1,25 m, et viibimistsoonis tagada kiirus alla 0,20 m/s. Lubatud vahekaugus teisest jahutustalast on pisut suurem lubatud 1,2 m. Arvestades, et II sisekliimaklassis on on lubatud viibimistsoonis õhu liikumiskiirus 0,25 m/s, siis võib eeldada, et see kriteerium on täidetud nagu on näha ka joonisel B.6. Kokkuvõtteks antud näites kirjeldatud hoone tagab II sisekliimaklassi nõuded. Joonis B.4. Ruumi Kontor 8.2 jahutustalade paigutus, seadistus ja õhuvooluhulgad. 35

36 Joonis B.5. Ruumi Kontor 8.2 jahutustalade minimaalne kaugus seintest ja teistest jahutustalades, kui tagatakse viibimistsoonis õhu liikumiskiirus alla 0,20 m/s. Joonis B.6. Ruumi Kontor 8.2 jahutustalade minimaalne kaugus seintest ja teistest jahutustalades, kui tagatakse viibimistsoonis õhu liikumiskiirus alla 0,25 m/s. 36

37 Lisa C Nõuded sisekliimale Hoonete sisekliima jagatakse nelja klassi: I Parim II Hea III Rahuldav, esineb sisekliima parandamise vajadus olulisel rekonstrueerimisel IV Puudulik, sobimatu pidevalt kasutatavaks töö-, õppe või eluruumiks Sõltuvalt hoone tüübist ja ehitusajast kehtivad erinevad sisekliima nõuded, kuid üldiselt peavad uued hooned vastama II sisekliimaklassi nõuetele ja olemasolevad hooned III sisekliimaklassi nõuetele. Täpsemalt on nõudeid hoonete sisekliimale kirjeldatud määruses Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded : Hoonete sisekliima ja õhustuse nõuded ( 13.) Hoonetes, mille ehitusluba on väljastatud alates XX.YY.2016 uue hoone ehitamise või olulise rekonstrueerimise jaoks, peavad olema pidevalt viibitavates siseruumides tagatud 2. ja 3. peatükis toodud nõuded ja 4. peatükis toodud II sisekliimaklassi nõuded va tabelis 12 toodud ventilatsiooni õhuvooluhulgad, mille asemel järgitakse 2. peatükis 4 toodud ventilatsiooni õhuvooluhulkade nõudeid. Müra ja heliisolatsiooni osas peavad olema täidetud sisekliimaklassi II nõuded hoonetes, mille ehitusluba on väljastatud alates Muude hoonete pidevalt viibitavad siseruumid peavad vastama nõuetele alates XX.YY.20XX järgnevalt: 1) töö- ja õpikeskkonnas peavad olema tagatud sisekliimaklassi III nõuded; 2) koolieelsetes lasteasutustes ja hoolekandeasutustes peab ruumitemperatuur kütteperioodil ja põranda temperatuur vastama sisekliimaklassi II nõuetele. Igale sisekliimaklassile vastavad teatud sisekliima parameetrid, milles käesolevas juhendis toome peamiselt välja need, mida tuleks olemasoleva hoone puhul jälgida, kui sisekliimaklass määratakse olemasolevale hoonele, kas arvutuslikult või mõõtmiste abil. Peamiselt võib käesolevas peatükis toodut vaja minna I ja II sisekliimaklassi tõendamisel, järgnevat infot võib vaja minna ka III klassi puhul, kui ei ole tõendatud suviste ruumitemperatuuride või ventilatsiooni õhuvooluhulkade vastavus nõuetele. Eluruumide sisekliima nõuded Eluruumide puhul on kõige olulisem tagada aastaringselt sobilik ruumitemperatuur ning piisav õhuvahetus tekitamata tehnosüsteemidega liigset müra. Tabelis C.1 on toodud eluruumide sisekliima klassifitseerimisel kasutavate ruumitemperatuuri ja õhukvaliteeti iseloomustavate parameetrite väärtused. Tabel C.2 esitab nõuded tehnosüsteemide mürale eluruumides. 37

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

document

document Kortermajade sisekliima ja Click to edit ventilatsioon Master title style Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Kortermajade ventilatsiooniuuringud 2014 Sissejuhatus Hoonete sisekliima Kortermajade ventilatsioonisüsteemid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo

RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) 1. SISEKLIIMA Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN Õhuvahetus Tsentraalne soo RUUMIKAART KABINET (kuni 6 töökohta k.a) Sisekliimaklass Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 15251 Tsentraalne soojustagastiga ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Suvisel

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks t KUTSESTANDARD Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem