PROGRAMM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PROGRAMM"

Väljavõte

1 KINNITATUD tervise- ja tööministri käskkirjaga nr 35 Tervise- ja tööministri 30. mai a käskkirja nr 61 Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine muutmine MUUDETUD tervise- ja tööministri käskkirjaga nr 89 Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood Rakendusasutus Sotsiaalministeerium Rakendusüksus SA Innove Toetuse saaja Sotsiaalministeerium Partnerid Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Järgmised kohalikud omavalitsused: 1) Kohtla-Järve linn 2) Raasiku vald 3) Saaremaa vald 4) Tartu linn 5) Võru linn

2 SISUKORD 1. TAT KIRJELDUS SEOS RAKENDUSKAVAGA PRIORITEETNE SUUND PRIORITEETSE SUUNA EESMÄRK MEETME NIMETUS MEETME EESMÄRK TAT EESMÄRK MÕISTED TAT TULEMUSED TAT VAJALIKKUSE PÕHJENDUS EELARVE SIHTRÜHM TEGEVUSTE KIRJELDUSED TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS NÄITAJAD TAT MÕJU LÄBIVATELE TEEMADELE SEOS PRIORITEETSE SUUNA TEISTE MEETMETE, TAT-DE JA AVATUD TAOTLUSVOORUDEGA SEOS VALDKONDLIKE ARENGUKAVADEGA TAT RAKENDAMINE TOETUSE SAAJA JA PARTNERI KOHUSTUSED KULUDE ABIKÕLBLIKKUS TOETUSE MAKSMINE TAT MUUTMINE TOETUSE KASUTAMISEGA SEOTUD TEABE JA SEIREARUANNETE ESITAMINE FINANTSKORREKTSIOONID VAIETE MENETLEJA

3 Toetuse andmise tingimuste (edaspidi TAT) kirjeldus on koostatud perioodi struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) 16 lõike 1 alusel. 1. TAT kirjeldus 1.1 Seos rakenduskavaga Prioriteetne suund Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine Prioriteetse suuna eesmärk Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud. Käesolev TAT panustab rakenduskava tulemusnäitajasse: osalejad, kes on 6 kuud pärast tööturuteenuse saamist hõives Meetme nimetus Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Meetme eesmärk Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud. 1.2 TAT eesmärk Suurendada aastaste mitteaktiivsete noorte tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi Mõisted Noortegarantii tugisüsteem noortegarantii tugisüsteem on kindlaks määratud tegevuste kogum ja järjestus, millest juhtumikorraldaja lähtub abivajavate noorte leidmisel, nendega kontakteerumisel ja nendele abi osutamisel. TAT raames sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR) loodav IT-lahendus on noortegarantii tugisüsteemi vahetu osa. Mitteaktiivne noor käesolevas TAT-s aastane inimene, kes vastab kõigile järgmistele tingimustele: 1) ei õpi; 2) ei tööta; 3) ei ole töötuna arvel; 4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust; 5) ei saa töötamise toetamise teenust; 6) ei tegele ettevõtlusega; 7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest; 8) ei kanna vangistust või eelvangistust; 9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses. 3

4 Juhtumikorraldus kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuv teenuste koordineerimise protsess, mis tagab igale kliendile juurdepääsu õigeaegsele ja piisavale abile TAT tulemused Juurutatud on IT-lahendus, mis kuvab kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) STAR-i nimekirja noortest, kes riiklike registrite andmetel vastavad punktis nimetatud mitteaktiivse noore mõistele. Välja on töötatud juhtumikorralduse mudel ning kõigis partneriks olevates KOV-ides on testitud juhtumikorralduse pakkumist mitteaktiivsetele noortele TAT vajalikkuse põhjendus Mitteaktiivsete noorte (vt p mõisted) kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine ühiskondlik probleem. Noorte mitteaktiivseks muutumine suurendab riski jääda töötuks, sattuda vaesusesse, olla sotsiaalselt tõrjutud, saada madalamat töötasu jne. Praeguseks on tööpuudus asendunud kvalifitseeritud tööjõu puudusega 2 ning kasvava tööjõu puuduse tingimustes 3 on oluline, et iga noor leiaks endale tööturul rakenduse või täiendaks oma kvalifikatsiooni edasiõppimise kaudu. Riigi strateegilistes eesmärkides 4 ja riigikontrolöri kokkuvõttes 5 rõhutatakse vajadust pöörata noorte sihtrühmale eraldi tähelepanu, et aidata neil jätkata haridusteed, suurendada nende tööhõivevalmidust ja kaasata neid tööturule. Kuna noorte vähesel haridusel ja töötusel on kaugeleulatuvad isiklikud ja sotsiaalmajanduslikud tagajärjed 6, on oluline aidata noori kestlikult haridust omandama või tööturule. Noortesse suunatud investeeringud annavad pikaajalist kasu, vältides kulutusi, mida põhjustab noorte inimeste kõrvalejäämine tööturult, haridusest ja koolituselt ning kasvatab lisandväärtust, mida loob aktiivne ja kvalifitseeritud tööjõud 7. Hiljutine majanduskriis näitas, et sihtrühmad, sh noored, kellel on vähene või puuduv töökogemus ja kelle oskused ei vasta tööturu vajadustele, olid haavatavamad majanduslanguse suhtes. Mitteaktiivsete noorte aktiveerimise üks suuremaid kitsaskohti seisneb selles, et riigil, sh KOV-idel, puudub süsteemne info, kes on need noored, kes on eemal tööturust ja haridusest ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigipoolset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni (nt Eesti Töötukassa, Rajaleidja, KOV-i teenused) ei jõua. Noorteni jõudmine on juhuslik, eeldades enamasti noore enda aktiivsust. Teisalt pakub riik noortele mitmeid teenuseid tööturuteenuseid, noorsootöö meetmeid, 1 Sotsiaalministeerium, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (2006). Juhtumikorralduse käsiraamat. Kättesaadav arvutivõrgus: Kvalifitseeritud tööjõu puudus oli ekspertide hinnangul a enim majandusarengut pärssiv tegur ning selle teguri tähtsus on perioodil kasvanud (Konjunktuur nr 3 (198), Eesti Konjunktuuriinstituut). 3 Eesti Panga hinnangul on tegelik tööpuuduse määr juba aastaid madalam kui loomulik tööpuuduse määr, sellele viitab tööturul valitsev tööjõupuudusest lähtuv palgasurve ja tööjõu ühikukulude kasv (Tööturu ülevaade 2/2016, O. Soosaar, K. Urke, Eesti Panga Toimetised.) 4 Eesti 2020 kavas on eesmärkideks pikaajalise töötuse vähendamine, tööjõus osalemise määra suurendamine ja noorte töötuse vähendamine. Veel on rõhutatud vajadust tõhustada töötute aktiveerimisele suunatud meetmeid. Lisaks on plaanitud rakendada spetsiaalselt noortele suunatud täiendavaid meetmeid, mis tähendab nii koolist väljalangemise ennetamist, kvaliteetse hariduse pakkumist kui ka lisategevusi töövaldkonnas. Heaolu arengukavas on välja toodud, et aktiveerimisel pööratakse tähelepanu tööturul osalemise tõkete eemaldamisele ning olulisel kohal on süsteemsed lahendused pikaajalise töötuse vähendamiseks selleks tugevdatakse muu hulgas ka võrgustikutööd tööturu, haridussüsteemi ja kohaliku omavalitsuse vahel. 5 Riigikontroll on oma ülevaates riigi vara kasutamisest ja säilimisest aastal tõsise probleemina nimetanud mitteõppivate ja - töötavate noorte kõrvalejäämist haridus- ja tööturusüsteemist, tuues välja, et senised meetmed NEET-noortele on olnud liiga üldised. 6 Suureneb oht uuesti töötuks jääda, võivad väheneda tulevased sissetulekud, tekivad inimkapitali kaod, vaesus kandub ühest põlvkonnast teise või väheneb motivatsioon luua perekonda, mõjutades negatiivselt demograafilist arengut (nõukogu soovitus, 22. aprill 2013, noortegarantii loomise kohta 7 Hinnanguliselt 1,2% SKPst, ibid. 4

5 karjäärinõustamist jne, kuid teenused on sageli ebapiisavalt kättesaadavad 8, killustunud või alakoormatud 9. Sealjuures puudub terviklik ülevaade noorele pakutud teenustest, sest arvestust peetakse sageli teenust pakkuvate asutuste/projektide kaupa. Statistikaameti tööjõu-uuringu (ETU) andmetel elas Eestis a seisuga aastaseid noori Kuna TAT tähenduses mitteaktiivsed noored kuuluvad kõik NEET-noorte 11 hulka, antakse järgnevalt ülevaade NEET-noorte statistikast. Sealjuures ei ole definitsiooni järgi NEET-noored TAT tähenduses kõik mitteaktiivsed (st TAT tähenduses on mitteaktiivsed noored kitsamalt defineeritud kui NEET-noored ja välja on jäetud nt lapsehoolduspuhkusel noored, puuduva töövõimega noored jne). NEET-noori oli vanuses aastat ETU andmetel kokku (vt tabel 1) ehk 11,5% vastavast vanuserühmast. Tabel 1. NEET-noored aastal NEET-noored aastal Noored vanuses NEET-noorte arv kokku: Töötud 6700 hoolitsevad laste või teiste pereliikmete 6700 eest, sh rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus haiged või puudega 2000 muul põhjusel mitteaktiivsed 3500 NEET-noored haridustaseme järgi: esimese taseme ja madalama haridusega (põhi) teise taseme või teise taseme järgse ning 9100 kolmanda taseme eelse haridusega (kesk) kolmanda taseme haridusega (kõrg) 2500 Noorte pikaajalise töötuse määr, % 1,9 NEET-noorte määr, % 11,5 Eesti Töötukassas (edaspidi töötukassa) registreeritud töötutele noortele pakutakse aktiveerivaid teenuseid, mistõttu on nimetatud sihtrühm tugisüsteemi huviorbiidist väljas. Osa sihtrühmast moodustavad need noored, kes omal käel tööd otsivad (ca ) ning kes oma tööotsingutes abi vajaksid. Eeldatakse, et rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkusel noored ei ole aktiveerimist vajav sihtrühm 14, küll aga need, kes hoolitsevad lapse või teise pereliikme eest. Nimetatud sihtrühma suuruseks on 8 Praxis. Teemapaber tööjõu olukorrast, 9 Tegevuse minu esimene töökoht vahehindamine, vahehindamise aruanne, Balti Uuringute Instituut, Tartu ETU 2015 andmetel oli Eestis noori vanuses a NEET määra arvestamisel võetakse sellest arvust maha ajateenistuses (2500) ja institutsioonides viibijad. Alles jääb NEET-noored tööturu kontekstis aastased mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noored (nimetus tuleb ingliskeelsest väljendist youth neither in employment nor in education or training 12 Ridade summa erineb koondsummast ümardamise tõttu 13 ETU aasta andmetel pöördus 15 24aastastest töötutest 32% töö otsingutel töötukassa poole. Seega eeldame, et 68% töötutest NEET-noortest vajaksid riigipoolset tuge. 14 ETU aasta andmetel on 62%-l lapsehoolduspuhkusel olijatest olemas varasem töökogemus ja sageli ka töökoht, kuhu pärast lapsehoolduspuhkuse lõppu naasta.

6 hinnanguliselt 1900 inimest. Nende inimeste hoolduskoormusest tulenevat mitteaktiivsust võiks juhtumikorraldus mõjutada. Teine suurem mitteaktiivsuse põhjus on haigus, vigastus või puue (16%). TAT raames suunatakse tähelepanu väikese töövõimekaotusprotsendiga noortele, keda on hinnanguliselt ca 600 inimest. Tulenevalt mitteaktiivsuse põhjusest jääb järgi rühm (ca 3500 noort), kelle mitteaktiivsus on tingitud muudest põhjustest. Siia kuuluvad noored, kes soovivad edasi õppida ja seetõttu ei otsi tööd (ca 1900), ning heitunud, kes on tööotsingutest loobunud (ca 1600). Seega võib kokkuvõttes eeldada, et mitteaktiivset NEET-noort ( ) võiks olla riigi täiendavat sekkumist vajav sihtrühm. Enamik noori on erialase hariduseta ja varasema töökogemuseta ning peaksid seetõttu haridusteed jätkama. Kokku on NEET-noortest erialase hariduseta 64%, s.o noort. Põhiharidusega ja ühtlasi ka erialase hariduseta oli 7400 noort (39%). Kesk- ja kutseharidusega noori oli kokku 9100 (48%), neist erialase hariduseta 4700 (vt tabel 1). Haridus etendab olulist rolli sihtrühma edasisel käekäigul tööelus. Madal haridustase ja erialase hariduse puudumine suurendab mitteaktiivseks nooreks jäämise tõenäosust. Mitteaktiivsetest noortest on varasema töökogemuseta 66%. Mitteaktiivsete noorte seas on suur ülekaal naistel. Noorte seas on naisi 73%. Võrreldes eestlaste ja mitte-eestlaste olukorda, moodustavad ca 74% mitteaktiivsetest noortest eestlased ja 26% teiste rahvuste esindajad. Piirkondade järgi on mitteaktiivseid noori kõige enam Lõuna-Eesti maakondades (34%) ja Põhja-Eestis (28%), 57% noortest elab linnalistes asulates ning 43% maal. Kokkuvõtlikult on riigi ja KOV-i jaoks probleemne info kättesaadavus mitteaktiivsete noorte kohta, mis ei võimalda sihtrühmale aktiveerivaid tegevusi pakkuda. Samuti on varasemad uuringud 15 näidanud, et sihtrühma valmisolek aktiveerivaid meetmeid kasutada võib olla väike. Sihtrühmani jõudmine on sageli juhuslik. Teenuste pakkumine ja sihtrühma toetamine õppesse või tööturule suundumisel on killustunud ega ole järjepidev. Seega on tekkinud vajadus tervikliku süsteemse lähenemise järele, mis vahendab KOV-ile infot mitteaktiivsetest noortest ja võimaldab KOV-il sihtrühma aktiveerimist efektiivsemalt korraldada. Sotsiaalministeerium testis mitteaktiivsete noorte tuvastamist aasta sügisel. Perioodil sõeluti riiklikest registritest välja Tartu ja Võru elanikuks registreeritud mitteaktiivsed noored. Testprojekt näitas, et sellisel viisil noorte aktiivsusseisundi kontrollimine on võimalik (vt p 2.1). Sarnast süsteemi ja noorte aktiveerimist rakendatakse ka rahvusvahelises praktikas, näiteks Rootsis Eelarve Summa Osakaal ESFi toetus % Riiklik kaasfinantseering % TAT eelarve kokku % 15 Tegevuse minu esimene töökoht vahehindamine, vahehindamise aruanne, Balti Uuringute Instituut, Tartu

7 1.2.5 Sihtrühm Mitteaktiivsed noored vanuses 16 26, KOV-i ametnikud ja Sotsiaalministeeriumi ametnikud. 2 Tegevuste kirjeldused tulemuste saavutamiseks Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille raames väljatöötatava IT-lahenduse abil kuvatakse selleks soovi avaldanud KOV-i juhtumikorraldajale nimekiri mitteaktiivsetest noortest koos noore kontaktandmetega, mis võimaldab KOV-il tuvastada noore individuaalse abivajaduse ning pakkuda sihitatud teenuseid. KOV-i juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajaduse korral tuge, abistab noort, et ta hakkaks saama olemasolevaid riiklikke ja KOV-i teenuseid (nt tööotsinguvõimalused, haridussüsteemis jätkamine). Paralleelselt toimuvad teavitustegevused nii mitteaktiivsetele noortele kui KOV-idele. 2.1 IT-lahenduse juurutamine ja arendamine aasta sügisel viidi ellu testprojekt, mille käigus sõeluti perioodil riiklikest registritest (vt tabel 2) välja Tartu ja Võru elanikuks registreeritud mitteaktiivsed noored, kelle mitteaktiivsuse põhjused ei olnud riiklikes registrites teada. Kokku selgus registrites noorte aktiivsusseisundi kontrollimisel 3582 noort, kes nimetatud registrite järgi pole aktiivsed see moodustab 23,3% registrites kontrollitud noorte arvust. Tartus oli mitteaktiivseid noori 3261 ja Võrus 321. Tabel 2. Mitteaktiivsuse kontroll registrites Osapool Register Järgi jäänud mitteaktiivsete noorte arv Siseministeerium Rahvastikuregister (kõik Tartu ja Võru noored vanuserühmas 15 26) Haridus- ja Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) 7441 Teadusministeerium Maksu- ja Tolliamet Töötamise register ja maksukohustuslaste 4181 register Töötukassa Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute 3878 ning tööturuteenuste osutamise register; töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu Sotsiaalkindlustusamet Riiklik pensionikindlustuse register 3792 Kaitseressursside Amet Kaitseväekohustuslaste register 3662 Justiitsministeerium Riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt 3633 kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register Sotsiaalministeerium Sotsiaalteenuste ja -toetuste 3611 andmeregister Haridus- ja EHIS-e lisakontrollis selgunud lõplik 3582 Teadusministeerium mitteaktiivsete noorte arv Testprojekt näitas, et registrite päringu tulemusena saab infot mitteaktiivsetest noortest, kuid nende abivajadus ning mitteaktiivsuse põhjus vajab siiski täiendavat hindamist. Erinevate taustatunnuste järgi (nt haridustaseme info järgi, keskendudes esmajärjekorras õpingute katkestajatele, erialase hariduseta 7

8 noortele jne) on võimalik juhtumikorraldajal prioriseerida noortega kontaktivõttu ja selgitada välja noore abivajadus ning pakkuda talle sobivat tuge. Testprojekti näitele tuginedes töötab Sotsiaalministeerium välja noortegarantii tugisüsteemi ITlahenduse, mis rahvastikuregistri andmete baasil koondab riiklikest registritest info noortest, kes ei ole nendes registrites aktiivsed, ja kuvab selle info KOV-i juhtumikorraldajale STAR-is. Seejärel päritakse rahvastikuregistrist noorte endi ja alaealiste puhul ka lapsevanemate või eestkostjate kontaktandmed, mida KOV-idel on võimalik kasutada kontakteerumiseks, ning koondatakse info olulisematest noorte taustatunnustest (nt haridustase). See aitab juhtumikorraldajal noorega kontaktivõttu prioriseerida ja noorega ühenduse saamisel selgitada välja noore tegeliku abivajaduse. IT-lahendus võimaldab juhtumikorraldajal üles märkida noore kohta käivaid lisaandmeid, nt eelistatud kontakteerumisviisi, soovitud abi, tegeliku abivajaduse, vahendatud teenused jne. Noortegarantii tugisüsteemi IT-lahenduseks vajalikud eelanalüüsid, arendustööd, testimine ja juurutus toimuvad aastal ning esialgse IT-lahenduse valmimine on planeeritud Täiendavad arendused tehakse aastal vastavalt juhtumikorraldusliku mudeli testi tulemustele. IT-lahenduse testimise ja juhtumikorralduse teenuse rakendamise käigus võivad selguda kitsaskohad, täiendavad funktsionaalsused jms, mida juhtumikorraldaja STAR-is vajab. Noorte tugisüsteemi IT-lahendus saab kasutatavaks kõikidele KOV-idele. Lisaks arendatakse aastal välja statistika- ja aruandlusmoodul. Sellega on võimalik KOV-il ja Sotsiaalministeeriumil saada ülevaade mitteaktiivsete noorte arvust, mitteaktiivsuse kestusest, kontaktivõttude arvust ja sellest, kui palju isikuid abi vajas või ei vajanud ja mis olid selle põhjused ning info menetluste (sh tegevusplaanid) alustamise/lõpetamise ja teenuste saamise kohta jne. Kuni selle ajani toimub STAR-ist aruannete või statistika saamine päringute teel, milleks Sotsiaalministeerium või KOV peavad registripidajale eraldi päringu koostama Sihtrühm KOV-i spetsialistid Tegevuse üldajaraam Tegevuse elluviija Sotsiaalministeerium Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 2.2 Juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine, testimine ja täiendamine ning teavitustegevused Noortegarantii tugisüsteem hõlmab ka juhtumikorralduslikku tööd KOV-is. IT-lahenduse kaudu tuvastatud noorte info saab KOV-i juhtumikorraldaja STAR-ist. Juhtumikorraldaja peab välja selgitama noore abivajaduse ja pakkuma vajaduse korral tuge olemasolevate riiklike või KOV-i teenusteni jõudmisel (nt et noor kasutaks tööotsingu teenuseid või jõuaks haridussüsteemi). Selleks töötatakse koostööpartneritega ja KOV-idega välja juhtumikorralduse mudel, mida praktikas testitakse. Lähtuvalt testimise tulemustest ja laekuvast tagasisidest tehakse mudelis täiendusi Juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine ja täiendamine 8

9 Sotsiaalministeerium kirjeldas koostöös teiste osapooltega (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, KOV-id) juhtumikorralduse mudeli projektiversiooni (protsessi, põhimõtted, etapid) mitteaktiivsete noorte abistamiseks aasta jooksul. Selleks korraldati aastal osapooltega koostöökohtumisi ja seminare ning aastal on plaanis kaasata mitteaktiivsete noorte tüüpportreede kirjeldamist nõustama ekspert. Lisaks korraldati aastal õppevisiit Rootsi, kus rakendatakse analoogset süsteemi, ning aastal korraldatakse uus õppevisiit, võimaldamaks partnerist KOV-ide juhtumikorraldajatel tutvuda mitteaktiivsete noortega tegelemise rahvusvahelise praktikaga. Juhtumikorralduse mudeli projektversiooni kirjeldus vormistati aastal juhendina ja mudeli lõpliku versiooni, kuhu on tehtud mudeli testimisest tulenevad täiendused, visualiseerib ekspert graafiliselt. Juhtumikorralduse mudelil on kaks eesmärki: kirjeldada, kuidas toimub töö mitteaktiivse noorega, ja koondada info olemasolevatest teenustest. KOV-i juhtumikorraldajale koostatakse metoodiline tegevusjuhis, millest ta saab lähtuda, ning loetelu KOV-i enda pakutavatest teenustest ja riigi teenustest 16, mida abivajavatele noortele vajaduse korral tutvustada. Lähtuvalt TAT tegevuse tulemustest täiendatakse mudelit testperioodil. Selleks kavandatakse partneritest KOV-idega regulaarsed rakenduskoosolekud aastal pärast testimise lõppu analüüsib Sotsiaalministeerium KOV-ides noortegarantii tugisüsteemi tulemusi ja teeb vajalikud muudatused ja arendused ning lepib mudelis osapooltega kokku. Vajaduse korral koostatakse ka testis abistatud noorte abivajaduse ning lahenduste tüüpkirjeldused. Analüüsis töötatakse välja ettepanekud mudeli rakendamiseks, mis on suunatud seotud osapooltele Sotsiaalministeeriumis ning Haridus- ja Teadusministeeriumis Sihtrühm KOV-i spetsialistid Sotsiaalministeeriumi ametnikud Tegevuse üldajaraam Tegevuse elluviija Sotsiaalministeerium Juhtumikorralduse mudeli testimine Juhtumikorralduse mudelit testitakse KOV-idega, kes on valitud TAT partneriks. Noortegarantii tugisüsteemi testimises osalemiseks ja TAT partneriks asumiseks on nõusoleku andnud viis KOV-i (Kohtla-Järve linn, Raasiku vald, Saaremaa vald, Tartu linn, Võru linn), kelle territooriumil elab haldusreformi järel ligikaudu noort vanuses eluaastat. Partneriks ja selle piirkonnaks loetakse KOV-i tervikuna, sh osa, mis kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumiseni partneriks valitud KOV-i koosseisu ei kuulunud. Mudeli väljatöötamise käigus tehti nendele KOV-idele ettepanek TAT-ga liituda, võimaldamaks tugisüsteemi testida võimalikult erinevates oludes. Partnerite 16 Minu esimene töökoht, Noorte Tugila programm ja teised noortegarantii tegevused (tööturgu ja tööelu tutvustavad töötoad, kogukonna arengut toetavad tegevused, kutselaborid, Noorte töösuvi, noorte omaalgatuslike projektide toetamine), karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine, õppenõustamine, avatud taotlusvoor Töölesaamist toetatavad teenused madala haridustasemega ja töötutele noortele, avatud taotlusvoor Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine. 9

10 valikul lähtuti eelkõige KOV-i koostöövalmidusest, asukohast, KOV-i elanike arvust ja sotsiaalmajanduslikest teguritest. Kohtla-Järve linn esindab Kirde-Eesti regiooni ja tegemist on Eesti mõistes keskmise suurusega omavalitsusega. Lisaks võimaldab Kohtla-Järve linna osalemine partnerina süvendatult testida loodava tugisüsteemi efektiivsust KOV-is, kus enamik tugisüsteemi sihtrühma kuuluvatest noortest on venekeelsed. See tagab ka venekeelse sihtrühma esindatuse tugisüsteemi testimises. Raasiku vald esindab Põhja-Eesti regiooni ja tegemist on Eesti mõistes elanike arvult väikese omavalitsusega. Lisaks asub Raasiku vald Eesti suurima tõmbekeskuse, Tallinna lähedal. Seetõttu võimaldab Raasiku valla osalemine partnerina süvendatult testida tugisüsteemi toimimist väikeses KOVis, kus riiklikud tööturu- ja karjääriteenused (nt Eesti Töötukassa, Rajaleidja) ei ole kohapeal kättesaadavad ning elanikkonna tööelu on tuntavalt seotud lähedal asuva tõmbekeskusega. Saaremaa vald esindab Lääne-Eesti regiooni ja tegemist on Eesti mõistes elanike arvult keskmise suurusega omavalitsusega. Piirkonna eripäraks on eraldatus Mandri-Eestist, samas on KOV-is olemas noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmale eelduslikult kõige vajalikumad koostööpartnerid (Eesti Töötukassa, Tugila, Rajaleidja keskused). Tartu linn esindab Lõuna-Eesti regiooni ja tegemist on Eesti mõistes elanike arvult suure omavalitsuse ning tõmbekeskusega. Tartu linna suurus võimaldab testida tugisüsteemi toimimist tingimustes, kus sihtrühma kuuluvate isikute arv on suur, esineb väikese ja keskmise suurusega KOV-idega võrreldes rohkem anonüümsust ja KOV-i juhtumikorraldaja sõltub eelduslikult rohkem noortegarantii tugisüsteemi IT-lahenduse võimalustest, et sihtrühmaga kontakti saada. Lisaks on Tartu linn eelnevalt osalenud aastal ellu viidud pilootprojektis, mille käigus testiti noortegarantii tugisüsteemi sihtrühma väljaselgitamise võimalikkust riiklike registrite andmete abil. Tartu linna osalemine partnerina võimaldab edaspidi võrrelda aasta pilootprojekti ning aastal algava tervikliku tugisüsteemi testimise tulemusi. Võru linn esindab Kagu-Eesti regiooni ja tegemist on Eesti mõistes maakondliku tõmbekeskusega. Lisaks on Võru linn eelnevalt osalenud aastal ellu viidud noortegarantii tugisüsteemi pilootprojektis. Võru linna osalemine partnerina võimaldab edaspidi võrrelda aasta pilootprojekti ning aastal algava tervikliku tugisüsteemi testimise tulemusi. TAT raames on kõigil partneriks olevatel KOV-idel võimalik võtta juhtumikorraldajana tööle täiendav spetsialist, kes hakkab juhtumikorralduse mudeli alusel tegelema IT-lahenduse abil välja selgitatud noortega. Samuti viiakse läbi juhtumikorralduse mudeli kasutamisega seotud koolitusi. Samas on noortegarantii tugisüsteemi võimalik kasutada ka kõikidel teistel KOV-idel, kes ei ole käesoleva TAT partnerid. Nendes KOV-ides on noortegarantii tugisüsteemi kasutamine vabatahtlik. Mitte-partnerist KOV-idele TAT raames juhtumikorralduse kulusid ei hüvitata, kuid aastal kavandatakse luua avatud taotlusvoor, kust on võimalik taotleda toetust juhtumikorralduse mudeli rakendamiseks. ITlahendus ja juhtumikorralduse juhis tehakse kättesaadavaks kõikidele KOV-idele. Juhtumikorralduse testperioodi käigus lähtuvad partneriteks valitud KOV-ide juhtumikorraldajad oma tegevuses Sotsiaalministeeriumi väljatöötatud juhtumikorralduse juhisest, mida järgides tuvastab KOV-i töötaja noore abivajaduse ning abistab noort vastavalt vajadusele eesmärgiga tuua noor püsivalt tagasi haridusse või tööturule. Partnerist KOV annab mudeli testimise käigus selgunud kitsaskohtadest ja tugevustest Sotsiaalministeeriumile regulaarsete rakenduskoosolekute käigus tagasisidet ning teeb jooksvalt ettepanekuid juhtumikorralduse mudeli täiendamiseks. Mudeli väljundite ja tulemuste (nt tööle rakendumine ja õppima asumine) kohta kogutakse andmeid regulaarse ESFi seire 17 käigus Sihtrühm Mitteaktiivsed noored vanuses aastat

11 Tegevuse üldajaraam Tegevuse elluviija Kohtla-Järve linn, Raasiku vald, Saaremaa vald, Tartu linn, Võru linn Teavitustegevused TAT raames kavandatakse teavitustegevusi nii KOV-idele, mitteaktiivsetele noortele kui ka laiemale avalikkusele. KOV-idele suunatud teavituse eesmärk on suurendada nende teadlikkust noortegarantii tugisüsteemi IT-lahendusest ja juhtumikorralduse mudelist ning motiveerida KOV-e proaktiivselt mitteaktiivsete noortega tegelema. Mitteaktiivsetele noortele suunatud teavituse eesmärk on teavitada neid võimalusest, et KOV-i juhtumikorraldaja võib nendega ühel hetkel ühendust võtta ja abi pakkuda ning seeläbi noori positiivselt ette valmistada ja julgustada juhtumikorraldusteenust kasutama. Laiema avalikkuse teavitamise eesmärk on anda teada Sotsiaalministeeriumi tegevusest mitteaktiivsete noorte aktiveerimisel ja väljatöötatud noortegarantii tugisüsteemi lahendusest. Teavitustegevuste paremaks sihitamiseks ja elluviimiseks kasutatakse vajaduse korral eksperte ja sihtrühmade esindajaid. Teavitamiseks koostatakse infomaterjal, mis aitab uue tugisüsteemi toimimist osapooltele visuaalselt ja arusaadavalt selgitada. KOV-idele korraldatakse aastal neli regionaalset teavitusüritust, kus räägitakse tugisüsteemi vajadusest, eesmärgist ja juhtumikorralduse mudelist ning selle kasutamise võimalustest. Teavitusüritustele on kutsutud ka peamiste koostööpartnerite (Tugila, töötukassa) esindajad, et teavitada neid tugisüsteemi rakendumisest. Aastatel on kavandatud mitteaktiivsetele noortele suunatud tegevused, et teavitada neid võimalikust ühendusevõtmisest ning motiveerida juhtumikorralduses osalema. Teavitustegevuse tulemuslikkuse tagamiseks kombineeritakse teavitusviise, sealhulgas meediat, sotsiaalmeediat, otsekommunikatsiooni jne. Info koondamiseks täiendatakse olemasolevat 18 noortegarantii veebilehekülge, kus tutvustatakse noortegarantii tugisüsteemi sisu ja kuhu laetakse vajaminev infomaterjal. Seda toetab sotsiaalmeediakampaania, mis aitab tutvustada noortele võimalusi haridustee ja karjääri jätkamiseks ning suunab noori veebileheküljele. Tugisüsteemi tutvustamiseks toodetakse videoklipp, mida saab kasutada nii veebilehekülgedel kui meedias ja sotsiaalmeedias. KOV-idele nähakse aastal ette ka neli regionaalset teavitusüritust tugisüsteemi tulemustest teavitamiseks. Sotsiaalministeerium tutvustab toimunud juhtumikorralduse mudeli lõplikku lahendust ning töötab välja ettepanekud selle rakendamiseks alates aastast Sihtrühm Mitteaktiivsed noored vanuses ja KOV-i spetsialistid Tegevuse üldajaraam

12 Tegevuse elluviija Sotsiaalministeerium 3 Näitajad Näitaja Rakenduskava väljundnäitaja (TAT tulemusnäitaja) TATspetsiifiline väljundnäitaja Väljundnäitaja TATspetsiifiline väljundnäitaja Väljundnäitaja Tulemusnäitaja Näitaja nimetus (viide TAT punktile, missugusest tegevusest kujuneb) Aktiivseid tööturuteenuseid 19 saanud osalejate arv Algtase Sihttase (2018) (meetmes kokku 5380) Sihttase (2023) 700 (meetmes kokku ) Tegevus 2.1. IT-lahenduse juurutamine ja arendamine IT-lahendus on juurutatud Selgitus Tegevuse tulemusnäitaja Näitaja sihttaseme saavutamisse panustavad käesolev TAT ja avatud taotlusvooru projektid Panustab kaudselt rakenduskava väljundnäitajasse Tegevus 2.2. Juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine, testimine ja täiendamine ning teavitustegevused Aktiivseid tööturuteenuseid saanud osalejate arv Osalejad, kes 6 kuud pärast tööturuteenust e saamist on hõives (meetmes kokku 5380) 700 (meetmes kokku ) Panustab otseselt rakenduskava väljundnäitajasse 0 40% 40% Panustab otseselt rakenduskava tulemusnäitajasse 4 TAT mõju läbivatele teemadele. TAT mõjutab (märkida ristiga, nii jah kui ei vastuse korral tuleb selgituses vastust argumenteeritult põhjendada): Regionaalareng jah ei 19 TAT raames juhtumikorralduses osalenud (sh pooleliolevad juhtumiplaanid) loetakse aktiivseid tööturuteenuseid saanute hulka, st eeldame, et juhtumikorraldus on aktiivne teenus, mis aitab edasi teiste teenuste saamisele. TAT raames loetakse aktiivseid tööturuteenuseid saanuteks ka need isikud, kellele KOV-i töötaja on abi pakkunud nn lihtmenetluse raames (nt selgub noore abivajaduse väljaselgitamisel, et noore aitamiseks piisab temale mõne konkreetse teenuse osutamisest ning pikaajalist juhtumiplaani ei olegi vaja teha). 12

13 TAT tegevused ei toeta otseselt piirkondade arengut. Juhtumikorraldust testitakse vabatahtlikult TAT-ga liitunud KOV-ides, mistõttu avaldub mõju tööturule väga piiratud mahus ja konkreetsetes piirkondades. Keskkonnahoid ja kliima jah ei TAT tegevuste elluviimisega ei kaasne otsest muutust ega ka negatiivset mõju keskkonnahoiu ja kliima eesmärgile. Hinnang põhineb perioodi Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandel. Infoühiskond jah ei TAT-ga luuakse IT-lahendus, mille abil kuvatakse selleks soovi avaldanud KOV-i juhtumikorraldajale nimekiri mitteaktiivsetest noortest koos noore kontaktandmetega, mis võimaldab KOV-il tuvastada noore individuaalse abivajaduse ning pakkuda sihitatud teenuseid. Riigivalitsemine jah ei TAT tegevused ei oma olulist mõju tõhusa riigivalitsemise edendamise eesmärgile. TAT ettevalmistamisel on lähtutud ühtse riigivalitsemise põhimõttest, kuid väljatöötatud tegevused ise ei mõjuta oluliselt riigivalitsemise tõhusust. Võrdsed võimalused 20 Sooline võrdsus (kas TAT lõpptulemus mõjutab meeste ja naiste olukorda ühiskonnas) 21 jah ei Alljärgnev osa täidetakse jah vastuse korral Programm sisaldab tegevusi, mis panustavad otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisse jah ei Tegevuste kirjeldus: TAT panustab soolise võrdõiguslikkuse edendamisse sooküsimuste lõimimisega TAT-de ettevalmistamisse, rakendamisse ja seiresse. jah ei Selgitus, kuidas on TAT-s rakendatud sooküsimuste lõimimist: TAT raames pakutavad teenused on soostereotüüpidest vabad. Tegevuste kavandamisel ja elluviimisel võetakse arvesse meeste ja naiste erinevat olukorda, vajadusi ja huve. Võrdne kohtlemine jah ei Selgitus (täidetakse eitava vastuse korral): Alljärgnev osa täidetakse jah vastuse korral Kirjeldada, kuidas on TAT ettevalmistamise ja rakendamise ajal tagatud: a) erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine TAT on suunatud just noorte sihtrühmale. Tegevustega toetatakse mitteaktiivsete noorte konkurentsivõime 20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 7. Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ja mittediskrimineerimine. 21 Soolise võrdsuse tagamine tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusi ja vastutust kõikides eluvaldkondades. Kõik poliitikad, mis lõpptulemusena mõjutavad inimeste olukorda ühiskonnas, mõjutavad ka naisi ja mehi. 13

14 suurenemist tööturul. Mitteaktiivsed noored on tööturu mõistes üks haavatavaid riskirühmasid; b) puudega inimeste võrdne kohtlemine TAT raames töötatakse välja ja testitakse juhtumikorraldust, mis võtab arvesse terviseseisundist ja/või puudest tulenevaid erivajadusi. TAT eesmärk on abistada inimesi avatud tööturule jõudmisel, mistõttu ei osutata käesoleva TAT raames teenuseid puuduva töövõimega ja ööpäevaringset erihoolekandeteenust saavatele inimestele; c) võrdne kohtlemine sõltumata inimese soost, rassist või rahvuslikust kuuluvusest, usutunnistusest või veendumusest või seksuaalsest sättumusest 22 TAT sihtrühma analüüsis on andmed välja toodud sugude järgi. TAT raames töötatakse välja ja testitakse juhtumikorraldust sõltumata inimese soost, rassist või rahvuslikust kuuluvusest, usutunnistusest või veendumusest või seksuaalsest sättumusest. 5. Seos prioriteetse suuna teiste meetmete, TAT-de ja avatud taotlusvoorudega TAT tegevus 2.2 Juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine, testimine ja täiendamine on seotud meetmega 1.1 Tugiteenuste arendamine eesmärgiga vähendada koolist lahkumist ning toetada noorte karjäärivalikuid ja meetmega 1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine. Juhtumikorraldajal on võimalik teavitada noori individuaalse karjäärinõustamise võimalusest Rajaleidja keskustes ja töötukassas. TAT tegevus 2.2 Juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine, testimine ja täiendamine on seotud meetmega 2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu ja töötukassa TAT-ga samas meetmes. Oluline on, et toimib tõhus koostöö ja infovahetus ning noored saaksid asjakohast infot neid abistavatest teenustest nii KOV-i, töötukassa kui noorsootöötaja kaudu. Juhtumikorraldajal on võimalik noori abistada nii töötukassa pakutavate teenuste saamisel kui ka suurendada noorte teadlikkust noorsootöö tegevustest. TAT tegevused on seotud meetme 2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu tegevusega Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine ning sama meetme tegevusega Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil. TAT on seotud sama meetme raames elluviidavate avatud taotlusvoorudega. ESFi perioodi avatud taotlusvoorud on suunatud vähese kvalifikatsiooniga inimeste oskuste suurendamisele ja tööturult pikemat aega eemal olevate inimeste kaasamisele. Avatud taotlusvoorude projektides pakutavad tegevused on oluliseks täienduseks TAT tegevustele, aitamaks tööturul nõrgemas positsioonis inimesi, kelle tööle aitamiseks pakutakse aktiveerivaid meetmeid. 6. Seos valdkondlike arengukavadega 1. Konkurentsivõime kava Eesti 2020: - tööjõus osalemise määra suurendamine (vanuserühm 15 64) 75%-ni; - noorte (15 24) töötuse määra vähendamine 10%-ni. 22 Tegevuste kirjelduses tuua välja tunnus (sugu, rass/rahvus, usuline veendumus või seksuaalne sättumus) 14

15 2. Heaolu arengukava : TAT toetab otseselt arengukava alaeesmärgi 1 Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus osalemist saavutamist ja indikaatorite täitmist, panustades nende noorte, kes ei tööta ega õpi, arvu vähendamisele. Noorte aktiveerimisel pööratakse tähelepanu tööturul osalemise tõkete eemaldamisele ning olulisel kohal on süsteemsed lahendused pikaajalise töötuse vähendamiseks selleks tugevdatakse muu hulgas ka võrgustikutööd tööturu, haridussüsteemi ja kohaliku omavalitsuse vahel. 3. Noortevaldkonna arengukava : noorte konkurentsivõime suurendamiseks tööturule suundumisel ja tööturul edukale toimetulemisele kaasaaitamiseks saab noortevaldkonna kaudu luua noorte võimekuse suurendamise põhisest arusaamast lähtudes võimalused töökogemuse omandamiseks, ülemineku(te) toetamiseks, tööelu paremaks tundmiseks ning selliste oskuste ja teadmiste omandamiseks, mis aitavad kaasa töö leidmisele ja tööturul kindlama seisu saavutamisele. 4. ELi nõukogu noortegarantii soovitus 23 kutsub liikmesriike üles tagama, et kuni 25-aastased noored saaksid hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist lahkumisest kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Käesoleva TAT tegevused on osaks noortegarantii tegevustest Eestis. 5. Valdkondlik arengukava Lõimuv Eesti 2020 (edaspidi lõimumiskava) koondab Eesti lõimumispoliitika strateegilised eesmärgid ja nende saavutamise vahendid aastateks Lõimumiskavas on märgitud, et lõimumisvaldkonna eesmärkide saavutamiseks on muu hulgas vaja toetada tööturul aktiivset osalust. TAT tegevus 2.2 aitab kaasa lõimumiskava eesmärkide täitmisele ning on otseselt seotud lõimumiskava meetmega 6.1 (teisest rahvusest elanike tööhõivevõime suurendamine), toetades muu hulgas ka muust rahvusest inimeste tööle saamise võimalusi. Lisad: TAT finantsplaan ja eelarve kulukohtade lõikes 7. TAT rakendamine 7.1 Toetuse saaja ja partneri kohustused Toetuse saajale kohalduvad lisaks käesolevas TAT-s sätestatule struktuuritoetuse seadus -des 24 ja 26 ja struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktides toetuse saajale sätestatud kohustused. Ühtlasi on toetuse saaja kohustatud: rakendama TAT-d vastavalt kinnitatud tegevustele ja eelarvele; esitama RA nõudmisel TAT eelarve jagunemise aastate ja eelarveartiklite lõikes; esitama RA-le TAT eelarve täitmise aruande iga kuu 7. kuupäevaks eelmise kuu kohta RA poolt väljatöötatud vormil; esitama RÜ-le järgneva eelarveaasta väljamaksete prognoosi 10. detsembriks. Esimese eelarveaasta väljamaksete prognoos tuleb esitada 15 tööpäeva jooksul TAT kinnitamisest; esitama korrigeeritud prognoosi järele jäänud eelarveaasta kohta, kui punktis 7.3 nimetatud maksetaotlus erineb rohkem kui ¼ võrra punktis esitatud prognoosist; pidama arvestust projekti tulude üle vastavalt ühendmääruse 5 lõikele 6 ning esitama nimetatud arvestuse rakendusüksusele korra aastas 20. jaanuariks eelmise kalendriaasta kohta või muul ajal rakendusüksuse nõudmisel

16 7.1.2 TAT partnerile kohaldub struktuuritoetuse seaduse 25. Ühtlasi on partner kohustatud: esitama toetuse saaja nõudmisel punktis nimetatud partneri organisatsiooni dokumendid; esitama toetuse saaja poolt antud tähtajaks järgneva eelarveaasta TAT kulude planeerimiseks prognoosi ja jooksva eelarveaasta prognoosi parandused ja/või muudatusettepanekud lähtuvalt toetuse saaja ja/või partneri vajadusest; esitama toetuse saajale maksetaotluse tasutud kuludokumentide alusel hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks või vastavalt toetuse saaja nõudele viis tööpäeva enne TAT prognoosis märgitud toetuse saaja maksetaotluse esitamise tähtaega rakendusüksusele; esitama toetuse saajale eelarve täitmise aruande hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks; esitama toetuse saajale esimeses maksetaotluses esitatud kuludega ning edaspidi vastavalt rakendusüksuse poolt saadetud valimiridade põhjal kaasnevad lisadokumendid (sh hankedokumendid, memod, osalejate nimekirjad, päevakavad) ja andma vajaduse korral täiendavaid selgitusi; esitama toetuse saajale elektrooniliselt TAT vahearuande iga aasta 5. jaanuariks ja 1. juuniks ning lõpparuande vastavalt toetuse saaja poolt antud tähtajaks. 7.2 Kulude abikõlblikkus Kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud, tekib vastavalt Vabariigi Valitsuse 1. septembri a määruse nr 143 Perioodi struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord (edaspidi ühendmäärus) 2 lõigetele 3 ja 4 ning makstakse vastavalt lõikele 5 ning on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusega Abikõlblikeks kuludeks loetakse käesolevas TAT-s nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad ühendmääruses ning käesolevas TAT-s sätestatud tingimustele Muu hulgas on abikõlblikud kulud: TAT elluviimisega seotud otsesed personalikulud vastavalt ühendmääruse 3 lõike 1 punktidele 1 4 ja 3 lõikele 4; TAT tegevuse 2.1 elluviimisega seotud infotehnoloogia kulud; TAT kaudsed kulud 15% ühtse määra alusel arvestatuna otsestest personalikuludest. TAT kaudseteks kuludeks loetakse ühendmääruse 9 lõikes 5 nimetatud TAT üldkulud ning 9 lõikes 6 nimetatud tegevuste tegemisel tekkivad personalikulud Lisaks ühendmääruse -s 4 nimetatud kuludele on TAT raames mitteabikõlblikud järgmised kulud: väliskoolituse ja -lähetuse kulud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike; päevaraha ja mootorsõiduki kasutamise kulu osas, mis ületab vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvat piirmäära; hoonestatud ja hoonestamata maa, kinnisvara ja mootorsõiduki ost; ühtse määra alusel hüvitatud kaudsed kulud enne käesoleva TAT kehtima hakkamist. 7.3 Toetuse maksmine Toetuse maksmine toimub vastavalt struktuuritoetuse seaduse -dele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele. Lihtsustatud hüvitamisviiside alusel toetuse väljamaksmisel kulu tegelikku maksumust ei tõendata ega kontrollita Toetust makstakse ühendmääruse 14 lõike 1 punkti 1 alusel ja 15 lõigete 1 ja 4 alusel Enne esimese maksetaotluse esitamist peab toetuse saaja esitama RÜ-le: 16

17 väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas TAT kulusid ja tasumist eristatakse raamatupidamises muudest TAT rakendaja kuludest; koopia riigihangete tegemise korrast asutuses; lühikirjelduse TAT rakendamisega seotud dokumentide algatamise, viseerimise ja kinnitamise kohta ning vajaduse korral allkirjaõigusliku isiku poolt edasivolitatud õiguste korral vastavad volituste koopiad Punktis nimetatud dokumente ei pea esitama, kui toetuse saaja on varasema TAT rakendamisel nimetatud dokumendid esitanud ja neid ei ole enne uue TAT rakendamist muudetud. Toetuse saaja esitab RÜ-le sellekohase kirjaliku kinnituse Maksetaotlusi võib esitada kõige harvem üks kord kvartalis ja kõige sagedamini üks kord kuus. Kui makstud abikõlblike kulude maksumus on riigihanke piirmääraga võrdne või seda ületav, siis esitatakse maksetaotlus üks kord kuus. Maksetaotluse menetlusaeg on kuni 90 kalendripäeva Toetus makstakse toetuse saajale välja ühendmääruses kehtestatud korras rakendusüksusele esitatud maksetaotluse alusel struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu. Maksetaotluse vormi kinnitab rakendusüksus Projekti kaudsed kulud makstakse välja, arvestatuna 15% projekti abikõlblikest otsestest personalikuludest Toetus makstakse välja vastavalt TAT-s nimetatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest ja mitte rohkem, kui määratud toetuse summa RÜ-l on õigus peatada maksetaotluse menetlemine osaliselt või täielikult, kui: maksetaotluses esineb puudusi; toetuse kasutamisega seotud kohustus on täitmata; kulu abikõlblikkus ei ole üheselt selge; ilmnenud asjaolude põhjal on kahtlus, et toetuse saaja ei suuda viia ettenähtud ajaks TAT-d ellu või saavutada kavandatud tulemust; maksetaotlusega taotletavat toetuse summat on võimalik struktuuritoetuse seaduse 48 lõike 3 kohaselt tasaarveldada struktuuritoetuse seaduse 30 lõigete 5 ja 6 alusel väljamaksmisele mittekuuluva või finantskorrektsiooni otsuse kavandis nimetatud tagasimaksmisele kuuluva toetusega Kui maksetaotluse kontrollimisel ilmneb, et toetuse saajal on täitmata maksetaotluses nimetatud kuluga seotud kohustus või nõue või maksetaotluses esineb puudus, mida on võimalik kõrvaldada rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul, siis võib rakendusüksus määrata kohustuse ja nõude täitmiseks ning puuduse kõrvaldamiseks uue tähtaja. Kui puudus kõrvaldatakse või kohustus või nõue täidetakse määratud tähtaja jooksul, loetakse, et maksetaotlus on esitatud puudusteta ja kohustus või nõue on täidetud Korraldusasutus võib kontrollida kulude abikõlblikkust, sealjuures kulu abikõlblikuks lugemise aluseks olevat teavet, dokumente ja muid tõendeid. Korraldusasutus võib kohustada rakendusüksust peatama maksetaotluse menetluse osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse 30 lõikes 4 nimetatud juhtudel Korraldusasutus keelab rakendusüksusel toetuse väljamaksmise, kui kulu ei ole abikõlblik. Korraldusasutus võib keelata toetuse maksmise struktuuritoetuse seaduse 30 lõikes 6 nimetatud juhtudel. 17

18 Viimane maksetaotlus esitatakse hiljemalt koos TAT lõpparuandega. Viimane väljamakse tehakse pärast lõpparuande kinnitamist RA poolt. 7.4 TAT muutmine Kui ilmneb vajadus TAT tegevuste, tulemuste, eelarve, näitajate või TAT abikõlblikkuse perioodi muutmiseks, esitab toetuse saaja RA-le põhjendatud taotluse RA vaatab punktis viidatud muudatuse taotluse läbi 25 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest ja teeb otsuse TAT muutmise taotluse kohta peale punktis nimetatud RÜ poolt edastatud ettepanekut ja punktis nimetatud kooskõlastamist Puuduste esinemise korral annab RA toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse menetlemise tähtaega võib pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra RA edastab muutmise taotluse peale läbivaatamist arvamuse avaldamiseks RÜ-le. RÜ-l on õigus teha muudatuste kohta ettepanekuid. RÜ esitatavate ettepanekute tähtaeg kooskõlastatakse RA-ga muudatuste sisust ja ulatusest lähtuvalt RÜ võib toetuse saajale või RA-le teha ettepanekuid TAT eelarve muutmiseks, kui TAT seirearuandes esitatud andmetest või muudest asjaoludest selgub, et muudatuste tegemine on vajalik TAT eduka elluviimise tagamiseks TAT muutmist ei saa taotleda sagedamini kui üks kord kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui on olemas RA ja RÜ nõusolek RA võib TAT-d muuta, kui selgub, et muudatuste tegemine on vajalik TAT edukaks elluviimiseks või toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata. Kui TAT rakendamisel on kalendriaasta lõpu seisuga tekkinud eelarveliste vahendite jääk, on RA-l õigus vähendada TAT kogueelarvet kalendriaasta kasutamata jäänud eelarve summa ulatuses TAT muutmine kooskõlastatakse korraldusasutusega, valdkondlikku komisjoni kuuluva rakendusasutusega ning teiste rakendusasutustega, kes vastutavad sama prioriteetse suuna meetme, meetme tegevuse või meetme tegevuste kogumi rakendamise eest Eelnevalt RA-ga kirjalikult kooskõlastades, ei eelda TAT muutmist konkreetse aasta eelarve muutmine tingimusel, et TAT kogutoetuse summa ja osakaal finantsallikates ei muutu, kui: kinnitatud eelarve kuluridasid ei muudeta ühe kalendriaasta jooksul kumulatiivselt rohkem kui 15% ja muudatuste summa ei ületa ühe kalendriaasta jooksul kumulatiivselt eurot Peale punktis nimetatud muudatuste kooskõlastust esitab toetuse saaja viie tööpäeva jooksul muudetud eelarve koos RA kooskõlastusega RÜ-le. 7.5 Toetuse kasutamisega seotud teabe ja seirearuannete esitamine Toetuse saaja esitab RÜ-le TAT vahearuande koos lisadega struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu üldjuhul iga aasta 20. jaanuariks ja 15. juuniks. Kui tehniline viga struktuuritoetuse e-keskkonna töös takistab vahearuande tähtaegset esitamist, loetakse uueks vahearuande esitamise tähtajaks järgmine 18

19 tööpäev peale vea kõrvaldamist. Kui TAT tegevuste alguse ja esimese vahearuande esitamise tähtpäeva vahe on vähem kui neli kuud, esitatakse vahearuanne järgmiseks tähtpäevaks Toetuse saaja esitab RÜ-le TAT lõpparuande struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu 45 päeva jooksul alates TAT abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Kui tehniline viga struktuuritoetuse e- keskkonna töös takistab lõpparuande tähtaegset esitamist, loetakse uueks lõpparuande esitamise tähtajaks järgmine tööpäev peale vea kõrvaldamist Kui vahearuande ja lõpparuande esitamise vahe on vähem kui kuus kuud, esitatakse vaid lõpparuanne RÜ kontrollib 20 tööpäeva jooksul vahe- või lõpparuande (edaspidi koos seirearuanne) laekumisest, kas TAT seirearuanne on vormikohane ja nõuetekohaselt täidetud Kui vahearuandes puudusi ei esine, kinnitab RÜ TAT vahearuande Kui lõpparuandes puudusi ei esine, kooskõlastab RÜ lõpparuande ja teavitab viie tööpäeva jooksul RA-d. RA teavitab lõpparuande kinnitamisest viivitamata RÜ-d kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui lõpparuanne on esitatud elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult, edastab RÜ lõpparuande viie tööpäeva jooksul RA-le kinnitamiseks Puuduste esinemise korral vahearuandes annab RÜ toetuse saajale vähemalt kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning RÜ kinnitab TAT vahearuande viie tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist Puuduste esinemise korral lõpparuandes annab RÜ toetuse saajale vähemalt kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks ning teavitab viie tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist RA-d. RA teavitab lõpparuande kinnitamisest viivitamata RÜ-d kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui lõpparuanne on esitatud elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult, edastab RÜ lõpparuande viie tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist RA-le kinnitamiseks Kui RA-le esitatud lõpparuandes esineb puudusi, teavitab RA sellest RÜ-d ja edasine lõpparuande menetlemine toimub vastavalt punktile TAT seirearuandes kajastatav informatsioon tuleb struktuuritoetuse e-keskkonna seirearuande vormilt. 7.6 Finantskorrektsioonid Finantskorrektsioone teeb RÜ vastavalt struktuuritoetuse seaduse -dele Toetuse tagasimaksmine toimub vastavalt struktuuritoetuse seaduse -dele Vaiete menetleja RA otsuse või toimingu peale esitatud vaide menetleja on RA RÜ otsuse või toimingu peale esitatud vaide menetleja on RÜ. 19

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri... 04.2019 käskkirjaga nr... Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas toetuse andmise tingimused TAT abikõlblikkuse periood 01.01.2019 28.02.2023 Rakendusasutus

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Lisa 10 noortevaldkonna programm

Lisa 10 noortevaldkonna programm Lisa 10 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016 2019 de kinnitamine Noortevaldkonna programm 2016-2019 Sisukord 1. Tulemusvaldkond: haridus... 2 2. Programmi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr

73190-Eesti Noorsootöö Keskus-KAAS.cdr NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 Väljaandja: Eesti Noorsootöö Keskus Kõik õigused kaitstud Väljaandmist toetas: Haridus-ja Teadusministeerium Teostaja: Mprint NOORTEVALDKONNA ARENGUKAVA 2014-2020 SISUKORD

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem