Virumaade mudeli kirjeldus ning kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Virumaade mudeli kirjeldus ning kasutusjuhend"

Väljavõte

1 "Virumaa maavarade võ imaliku kaevandamise keskkõnnamõ jud põ hjaja pinnaveele ning maastikule keskkõnnageõlõõgiliste mudelitega analu u situna kõõs alternatiivsete leevendusmeetmetega" Kõ ide 5. Virumaade mudeli kirjeldus ning kasutusjuhend

2 Sisukord 1. Eesmärk Sissejuhatus Kasutatav tarkvara Nõuded riistvarale Mudeli ulatus Mudeli võrk Mudelist väljalõike tegemine Mudelivõrgu tihendamine Mudeli koostamine Lasumipindade lähteandmed Andmetöötlus Kihipindade moodustamine QGIS-i moodul Virumudeli kihtide loomine Kihipindade laadimine ModelMuse Filtratsiooniparameetrite kirjeldamine Rajatingimused ja andmete lisamine A. Netoinfiltratsioon Recharge (RCH) B. Dreenitingimus (DRN) C. Veekogutingimus (RIV) D. Konstantne rõhk (CHB) E. Muutuva vooluhulga tingimus (GHB) F. Tarbekaevud (WEL ja MNW) Vaatluskaevud Mudeli käivitamine Tulemuste visualiseerimine programmis ModelMuse Mudeli kalibreerimine Mudeli edasiarendus Kasutatud ja viidatud kirjandus Lehekülg 2

3 1. Eesmärk Dokumendi eesmärk on anda ülevaade tehnilistest tegevustest, mis kaasnesid mudeli loomisega, sh andmete kogumine ja töötlemine. Dokumenteerida ning kirjeldada kasutatud andmestiku, metaandmeid ja andmestruktuure. Dokumendi autorid eeldavad, et lugeja omab elementaarseid teadmisi hüdrogeoloogiast ning omab kogemust kaarditarkvaraga töötamisel. 2. Sissejuhatus Projekti "Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega" raames loodi Virumaade hüdrogeoloogiline mudel, mille eesmärgiks on kirjeldada Ida- ja Lääne-Virumaal hüdrogeoloogilisi tingimusi ning hinnata kaevandamise mõju põhjaveele. Loodud mudeli mõõtmed on 160 x 200 km, kattes neljandiku Eesti maismaast ning hõlmetes ka osaliselt Leningradi oblastit. Mudelis on kirjeldatud 20 kihti, mis jagunevad veekihtideks ja veepidemeteks. Käesolev dokument keskendub mudeli tehnilise teostuse dokumenteerimisel ja annab lühiülevaate, kuidas andmeid mudelisse lisada ning parameetreid muuta. Dokumendi lahutamatuks osaks on failikataloog Virumudel_v1, milles on programmiga ModelMuse avatav ja käivitatav Virumaade hüdrogeoloogilise mudeli version 1.0../ViruMudel_200_v1.gpb. Sama kataloogi alamkataloogidest on leitavad ka kõik tekstis viidatud failed Kasutatav tarkvara Hüdrogeoloogilise mudeli loomine eeldab erinevatest andmeallikatest pärineva andmestiku kogumist, analüüsi ja töötlemist ning algandmetest sobiva struktuuri ja formaadiga sisendfailide loomist. Andmete ettevalmistamiseks kasutati kaarditarkavara QGIS 2.18 ( ning QGIS-iga ühilduvat andmebaasi SpatiaLite ( Mudeli on koostatud USGS poolt väljatöötatud vabavaraga ModelMuse (Winston, 2009), mis mudelarvutuste tegemiseks kasutab samuti USGS poolt arendatud programmi MODFLOW (Harbaugh, 2005). ModelMuse on alla laetav leheküljelt: Programmi ModelMuse videokasutusjuhendid on leitavad aadressilt: Nõuded riistvarale Koostatud mudel koosneb 16 miljonist rakust; mudeli faili suurus on 1,3 GB, mudeli tulemusfailide andmemaht ulatub 10 GB. Nii paljude rakkude läbiarvutamine nõuab suurt arvutuskiirust, mis tähendab, et arvutil peaks olema võimalikult kiire protsessor. Protsessori tuumade arv siin rolli ei mängi, sest Modflow ei oska jagada arvutusprotsessi mitme tuuma vahel. Arvuti vahemälu ehk RAMi võiks olla soovitavalt 64 GB. Lehekülg 3

4 2.3. Mudeli ulatus Mudel haarab piirkonda, mis ulatub Raasiku- Käru joonest läänes kuni Kingissepa linnani idas. Põhjast hõlmab Soome lahte ja lõunapool ulatub mudel Võhmani. Mudeli mõõtmed on km. Mudeliala moodustab ristkülik, mille diagonaali nurgapunktid on Y: , X: ja Y: , X: Mudeli piir on toodud failis Virumudel_v1\Mudeli_piir.shp. Mudeli ülemise pinna moodustab reljeef, mudeli alumiseks piiriks on aluskorra pealispind. Mudeli absoluutkõrgused jäävad vahemikku 156 kuni 482 m ümp. 3. Mudeli võrk Kogu mudeliala on jagatud 200 m 200 m suurusteks ruutudeks; st mudeli võrgusamm on 200 m. Kogu mudel koosneb 16 miljonist risttahukast ehk rakust, mille mõõtmed on 200 m 200 m h m (h = kihi paksus). Ühe raku piires on kõik mudeli parameetrid sh kõrgusandmed ühesugused. Sellise tiheduse juures on mudeliga töötamine aeganõudev. Töö hõlbustamiseks on samast mudelist loodud ka 1000 m 1000 m võrguga mudel, mida on võimalik mistahes kohas tihendada Mudelist väljalõike tegemine ModelMuse is kirjeldab mudeli ulatust polügoon, milleks võib olla suvalise suurusega hulknurk. Olemasolevat mudeliala saab vähendada nii, et imporditakse ModelMuse väiksemat mudeli ulatust kirjeldava polügooni shp failina või luuakse polügoon programmis. Imporditud objekti suvanditest (joonis 1) tuleb teha märge, et objekti kasutatakse Gridi genereerimiseks ja määratakse ära raku mõõtmed (Use to set grid cell size). NB! Olemasolevate pindade pealt ei saa luua tihedamat mudelivõrku kui 200 m. Seejärel tuleb välja lülitada algne mudeli suurust kirjeldav objekt. Selleks tuleb mudeli piiri kirjeldav objekt objektipuust üles leida ning ülalpool kirjeldatud märge eemaldada (Joonis 1). Seejärel valida menüüst käsk: GRID > Generate Grid > OK uue mudeli võrgu genereerimiseks. NB! Mudeliala vähendamisel tuleb rajatingimused mudeli piiril uuesti defineerida Mudelivõrgu tihendamine Programmis MudelMuse on võimalik ka lokaalselt võrgusammu tihendada. Võrgusammu vähendamine väiksemaks kui 200 m siiski nii lihtne pole, kuna kõik rasterpinnad on mudelisse imporditud 200 m gridina. Seetõttu ei leita praeguses programmi versioonis väiksema võrgusammu puhul igale rakule vastavat gridipunkti ja pinda ei genereerita korralikult (joonis 2). Tihedama võrgusammu tegemiseks tuleb esmalt luua tihedama sammuga rasterpinnad. Lehekülg 4

5 Joonis 1. Objektipuu suvandid ja objektipuu. Kui on olemas tihedama punktiarvuga rasterpind, siis mudeli tihendamine käib sarnaselt mudeli võrgu loomisega. Selleks tuleb joonistada või importida mudelisse vastav polügoon ja käituda vastavalt eelmises punktis toodud kirjeldusele. Erinevus seisneb selles, et algset objekti ei lülitata välja. Programmil ModelMuse on funktsionaalsust, mis loob punktidest pinda, aga antud mudeli suuruse juures võtab pinna interpoleerimine programmil väga palju aega ja muudab mudeliga töötamise väga aeganõudvaks. Lehekülg 5

6 Joonis 2. Võrgusammu lokaalsel tihendusel tekkiv viga, kui lähteandmed on genereeritud suurema võrgusammuga. 4. Mudeli koostamine Geoloogilise kihi pinna ülemist piiri nimetatakse lasumiks ja alumist piiri lamamiks. Mudel koosneb kokku 20 kihist, mida kirjeldab 21 pinda. Mudeli kõige ülemise pinna moodustab maapinna reljeef ning mudeli alumiseks piiriks on aluskorra pealispind Lasumipindade lähteandmed Kihtide pindade loomiseks kasutatud algmaterjalide loetelu: A. Digitaalse Eesti geoloogilise baaskaardi andmestik: aluspõhja reljeefi jooned, puuraukude andmed. Maa-ameti geoloogilise kaardistamise faktiline materjal sisaldab näiliselt palju puurauke, aga puuraukude läbilõigete kirjeldused piirduvad suuremal osal juhtudest ainult pinnakatte kirjeldamisega, aluspõhja avamused, rikked, kerke-ja langatusalad. B. Maapinna kõrgusmudel (DEM 5 m, Maa-amet 2010), merepõhja batümeetria (VTA) C. Mõõtkavas 1 : koostatud geoloogilise kaardistamise kaardilehed O-35- IV, O-35-V, O-35-X, O-35-XI ja läbilõiked. D. Põlevkivi otsingu ja uuringu aruanded, millest moodustati andmebaas, mis sisaldas puuraugu numbrit, absoluutkõrgust, kihi lamami ja lasumi sügavust, paksust, kihi geoloogilist indeksit ning aruande numbrit. Käesoleva töö käigus Lehekülg 6

7 sisestati 9 uuringuaruande (EGF2859, EGF3082, EGF3369, EGF3913, EGF3970, EGF4292, EGF4002, EGF4155 ja EGF4215) andmed. E. Eesti Energialt saadud puuraukude andmestik. F. Rein Vaheri poolt koostatud kaardid põlvekivikihi lamami sügavuse kohta. G. Puurkaevude andmestik mudeli lõunaosas pinnakatte kirjeldamiseks. Puurkaevude katastri andmeid üldjuhul ei kasutatud, kuna puurkaevude geoloogilised kirjeldused on tihti väga üldised ning oluliste kihtide piirpinnad täpselt kirjeldamata, välja arvatud juhul kui on tegemist hüdrogeoloogilise puurauguga või puurkaev kajastub baaskaardi faktilise materjali koosseisus. Mudeli kihipinade loomisel kasutatud punktandmestiku paiknemine on toodud joonisel Andmetöötlus Põlevkivi uuringute puuraukude kirjeldused sisestati andmetöötlustabelisse. Kogu andmesisestus toimus ühesuguse struktuuriga faili. Käesoleva töö raames sisestatud puuraukude läbilõigete kirjeldused MSExcel formaadis tabelina on failis Virumudel_v1\Algandmed\pa_algandmed.xls. Andmetöötluse käigus tuli erinevatest andmekogudest pärit läbilõigete kirjeldustes kasutatud stratigraafilised üksused ühtlustada ning leida üksuse seos veekihi või veepidemega. Algandmestiku ebatäpsusest tulenevalt esinevad vead puuraukude koordinaatides ja suudme kõrgustes. Puuraugu suudme absoluutkõrgusi kontrolliti maapinna kõrgusmudeli suhtes. Kui andmete erinevus oli >5 m (välja arvatud juhul kui oli tegemist kaevandatud alaga) eemaldati andmepunkt andmestikust. Peamiseks kvaliteedikontrolliks oli andmete põhjal genereeritud rasterpinna visuaalne vaatlus, mis võimaldas tuvastada andmevigu. Andmetöötluse tulemusel on loodud 19 punktandmete *.shp faili (Tabel 1), mis asuvad kataloogis Virumudel_v1\Algandmed\Puuraugud\ Kihipindade moodustamine Eesti aluspõhja geoloogilisele ehitusele on iseloomulik põhjasuunas kihtide väljakiildumine, aga modelleerimisprogrammi tehnilisest eripärast tulenevalt peab looma pidevad kihipinnad, mis katavad kogu mudeliala. Pideva kihipinna loomiseks kasutati fiktiivseid abipunkte. Piirkonnas, kus kiht on välja kiildunud kasutati fiktiivsete punktitena aluspõhja pealispinna punkte (Joonis 4). Igas punktifailis on sellisel punktil juures märge abipunkt. Aluspõhja pealispinna punktifail sisaldab lisaks puuraukudele ka geoloogilise baaskaardi aluspõhja reljeefi joonte järgi genereeritud punkte. Neid punkte on tarvis selleks, et interpoleerimise käigus ürgorud paremini välja joonistuksid. Modelleerimisprogramm nõuab, et kihi paksus peab olema suurem nullist. Antud mudelis on minimaalne kihipaksus 0,2 m. Lehekülg 7

8 Joonis 3. Mudeli kihtide avamused ning aluspõhja kihtide loomiseks kasutatud punktandmestik. Lehekülg 8

9 Joonis 4. Aluspõhja lasuva pinna kirjeldamiseks kasutatud punktandmestik. Lehekülg 9

10 Tabel 1. Algandmete failide loetelu ja kirjeldus Punktandmete faili nimi Geoloogiline indeks Sisu kirjeldus Interpoleeritud pinna fail nimi P01AP.shp Aluspõhja Aluspõhja pealispinda kirjeldav Z01.grd pealispind (D2ar) punktikogum P02D2nr.shp D2nr Narva veepideme pealispind Z02.grd P03D2pr.shp D2pr Pärnu veekihi pealispind Z03.grd P04S1rk.shp S1rk Raikküla veekihi pealispind Z04.grd P05S1jr.shp S1jr Juuru veepideme pealispind Z05.grd P063pir_por.shp O3pir-por Pirgu-Porkuni veekihi pealispind Z06.grd P07O3vr.shp O3vr Vormsi veepideme pealispind Z07.grd P08O3nb_rk.shp O3nb-rk Nabala-Rakvere veekihi pealispind Z08.grd P09O3on.shp O3on Oandu veepideme pealispind Z09.grd P10O2kl_kk.shp O3kl-kk Keila-Kukruse veekihi pealispind Z10.grd P11O2uh.shp O2uh Uhaku veepideme pealispind Z11.grd P12O2ls_kn.shp O2ls-kn Lasnamäe-Kunda veekihi pealispind Z12.grd P13O1.shp O1 O1 veepideme pealispind Z13.grd P14O_Ca.shp O-Ca O-Ca veekihi pealispind Z14.grd P15Calk_ln.shp Ca1lk-ln Lükati-Lontova veepideme Z15.grd pealispind P16V2vr.shp V2vr Voronka veekihi pealispind Z16.grd P17V2kt.shp V2kt Kotlini veepideme pealispind Z17.grd P18V2gd.shp V2gd Gdovi veekihi pealispind Z18.grd P99PR1.shp PR1 Aluskorra pealispind Z99.grd 4.4. QGIS-i moodul Virumudeli kihtide loomine Väikese hulga punktide korral suudab programm kihipinnad ise genereerida, kuid antud mudeli puhul võtab see väga palju aega ja muudab programmi töö aeglaseks. Aja säästmiseks on tehtud kihipinna loomiseks ning paksuse kontrollimiseks vastav QGIS-i töövahend Virumudeli kihtide loomine. Mooduli skript asub kaustas../skriptid. Skripti käivitamiseks vali QGIS aknast Töötlemise tööriistad Lisa mudel failist (joonis 5), seejärel otsi üles fail ja ava see. Menüüsse Mudel tekib avatud QGIS-i mudel Virumudeli kihtide loomine. Mudeli nimel klikkimine avab sisendparameetrite vormi (joonis 6). Joonis 3. Tööriista lisamine. Lehekülg 10

11 Sisendparameetri (joonis 6) Model_top sisendfailiks on maapinna rasterpind. Parameetrite P01 kuni P99 sisendfailideks on kihtide punktandmete failid. Parameetrite väärtustamiseks tuleb rippmenüüst valida samade numbritega algavad punktandmete failinimed (Tabel 1). Parameetriväljal ulatus2 on kirjas Virumaade mudeliala nurgapunktid, need arvud tuleb kopeerida lahtrisse ulatus (xmin, xmax, ymin, ymax). Parameetrivälja ulatus2 program ei kasuta. Parameeter valem on algoritm, mis kontrollib ja parandab kihtide paksusi, seda ära muuda! Parameeter x x määrab rasterpinna resulutsiooni (raku suuruse), vaikimisi on see 200 m, kuid seda võib vastavalt vajadusele muuta. Pärast parameetrite väärtustamist käivita QGISmudel vajutades nupile Run. Programmi poolt arvutatud väljundfailid kirjutatakse vaikimisi Z01.tif kuni Z99.tif failidesse, mis tuleb ümber salvestada *.grd failiks. Seda saab teha QGIS töövahendiga Translate (joonis 7). Faili formaadiks tuleb valida Golden Software 7 Binary Grid (*.grd *.GRD). Kihipinna loomisel tuleks aluseks võtta mudeli ulatus ning piksli suurus vastavalt mudeli raku suurusele. Viimane tagab, et mudeltarkvara ei peaks andmeid ise uuesti interpoleerima. Käesoleva mudeli rasterpinnad on loodud 200 m võrgusammuga. Lehekülg 11

12 Joonis 4. Virumudeli kihtide loomise sisestusvorm. Lehekülg 12

13 Joonis 5. Rasterfaili formaadi ümbersalvestamine Kihipindade laadimine ModelMuse Mudeli kihtide arv on eelnevalt mudelis juba kirjeldatud. Mudeli kihte saab juurde lisada ja ära võtta valides menüüst Model-> Layer Groups (joonis 8). Mudelisse laetud kihipindasid näeb objektipuus (joonis 9). Mudelikihi ja rasterpindade seos on toodud tabelis 2. Koostatud rasterpinnad asuvad kataloogis..\mudelisisend\pinnad\. Eraldi rasterpinda pole loodud kihi Kpk lamami (bottom) kirjeldamiseks, see on defineeritud mudelis Uhaku pealispinna kaudu (Tabel 2), mida kirjeldab valem*: If(((K09_Bottom-K10_Bottom)>3.5), (K10_Bottom+3.), ((K09_Bottom+K10_Bottom)/2.)). Valemit saab vajadusel korrigeerida menüüst Data-> Edit Data Sets (Joonis 10). Lehekülg 13

14 Joonis 6. Mudelikihtide loetelu ModelMuses. Joonis 7. Objektipuus on näha mudelikihi ja rasterpinna seos. Lehekülg 14

15 Model- Muse kihi number Model- Muse kihi nimi Tabel 2. Mudelikihi ja rasterpindade seosed. Gridi Layer topp nimi (lasum) (lasum) Geoloogiline kiht Layer bottom (lamam) Gridi nimi (lamam) 1 K00 Q Model_top Model_top K00_Bottom Z01 2 K01 Aluspõhja Z01 K00_Bottom K01_Bottom Z02 pealispind (D2ar) 3 K02 D2nr Z02 K01_Bottom K02_Bottom Z03 4 K03 D2pr Z03 K02_Bottom K03_Bottom Z04 5 K04 S1rk Z04 K03_Bottom K04_Bottom Z05 6 K05 S1jr Z05 K04_Bottom K05_Bottom Z06 7 K06 O3pir-por Z06 K05_Bottom K06_Bottom Z07 8 K07 O3vr Z07 K06_Bottom K07_Bottom Z08 9 K08 O3nb-rk Z08 K07_Bottom K08_Bottom Z09 10 K09 O3on Z09 K08_Bottom K09_Bottom Z10 11 Kpk O3kl-kk Z10+3 K09_Bottom valem* Z K10 O3kk Z10 valem* K10_Bottom Z11 13 K11 O2uh Z11 K10_Bottom K11_Bottom Z12 14 K12 O2ls-kn Z12 K11_Bottom K12_Bottom Z13 15 K13 O1 Z13 K12_Bottom K13_Bottom Z14 16 K14 O-Ca Z14 K13_Bottom K14_Bottom Z15 17 K15 Ca1lk-ln Z15 K14_Bottom K15_Bottom Z16 18 K16 V2vr Z16 K15_Bottom K16_Bottom Z17 19 K17 V2kt Z17 K16_Bottom K17_Bottom Z18 20 K99 V2gd Z18 K17_Bottom K99_bottom Z99 Joonis 8. Põlevkivilasundi pealispinna defineerimine programmis ModelMuse Filtratsiooniparameetrite kirjeldamine. Filtratsiooniparameetreid saab mudelis kirjeldada kahel moel, kas iga objekti juures või parameetrina. Kui filtratsiooniparameetrid on kirjeldatud VK (vertical hydraulic conductivity) Lehekülg 15

16 ja HK (horizontal hydraulic conductivity) parameetritena, siis on võimalus kasutada automaatkalibreerimise funktsionaalsust programmide ModelMate ja UCODE abil. Käesolevas mudelis on filtratsioonikoefitsient Kx=Ky ja Kz kirjeldatud parameetrina, eriveemahtuvuse väärtus on kirjeldatud objekti juures. Parameetrite VK ja HK kirjeldused asuvad menüüs Model ->Packages and Programs. Igal põhjaveekihil on vähemalt kaks parameetrit. Üks parameeter kirjeldab kihi filtratsiooniomadusi avamusel ja teine kihtide alla mattunud osa. Parameetri nime (näiteks HK04mS1r04 ) kaks esimest tähte viitavad kas tegu on horisontaalse või vertikaalse veejuhtivusega. Järgnev number 04 viitab mudeli kihile ja viiendal kohal olev täht näitab kas tegu on avamuse a või mattunud kihiga m. S1r viide kihi geoloogilisele indeks, mis on poolikult kirjeldatud, sest parameeri nime maksimaalne pikkus saab olla 10 tähemärki. Kaks viimast numbrit eristavad lahustükke kui need peaks esinema. Tabelis (Joonis 11) olev arv näitab esialgset omistatud filtratsioonikoefitsiendi väärtust. Kui veerus Use Multiplier on linnuke, siis võib seda parameetrit mõne teise objektiga või valemiga muuta. Seetõttu ei saa parameetrite algväärtuste (Joonnis 11) põhjal teha järeldust kihi filtratsiooniparameetri kohta. Objekti ja parameetri seost kirjeldab objektipuu (Joonis 12). Voronka, Gdovi, O-Ca ja Keila-Kukruse veekihi Kx väheneb põhjast lõunasse vastavalt sellele kui sügaval asub kihi pealispind; seos on kirjeldatud kihi suvandites parameetri kordajana Multiplier. Kihi tegelikke filtratsiooniparameetreid saab vaadata visualiseerides need mudeliaknas, kasutades käsku Data Visualization. Joonis 9. Parameetrite HK ja VK kirjeldamine. Lehekülg 16

17 Joonis 10. Parameetrite väärtused objektipuus Rajatingimused ja andmete lisamine. Mudelis on kasutatud järgmisi rajatingimusi: A. Netoinfiltratsioon (Recharge; RCH). B. Dreenitingimus (Drain; DRN). C. Veekogutingimus (River; RIV). D. Konstantne rõhk (Constant Head Boundary; CHB). E. Muutuva vooluhulga tingimus (General head boundary; GHB). F. Tarbekaevud (Well; WEL; Multi Node Well; MNW). Kõikide rajatingimuste lähteandmed asuvad kataloogis../rajatingimused/. Kõikide rajatingimuste nimed mudelis algavad vastava lühendiga. 4.7.A. Netoinfiltratsioon Recharge (RCH). Netoinfiltratsiooni väärtused on vahemikus 0 kuni 0,0009 m/d (joonis 13). Netoinfiltratsioon sõltub üldjuhul reljeefist, välja arvatud Estonia kaevanduse kohal kus see on 0,0009 m/d. 4.7.B. Dreenitingimus (DRN). Dreen (DRAIN) on rajatingimus, millega defineeritakse kraavi põhja kõrgus ning põhjasetete juhtivus. Dreen viib mudelist vett välja kui veetase tõuseb veekihis kraavi põhjast kõrgemale. Dreenitingimusega on mudelis kirjeldatud ojad ja kraavid, töötavad karjäärid ja kaevandused ning klindi serv. Ojad ja peakraavid on joonobjektid, mis on võetud ETAK andmekogust. Venemaa territooriumil olevad veekogud on kõik kirjeldatud dreenitingimusega (DRN) ning on mudeli tarbeks digitaliseeritud käesoleva töö käigus. Ojade ja kraavide dreeni põhjakõrgus sõltub mudelis reljeefist. Mudelis defineeritud jõed ja järved on toodud joonisel 14. Lehekülg 17

18 Joonis 11. Netoinfiltratsioon (RCH) mudeli alal on vahemikus 0-0,0009 m/d. Joonis 12. Rajatingimused: Sinisega on märgitud veekogutingimus (RIV) ja mustaga dreenitingimus (DRN). Lehekülg 18

19 Käesolev mudel ei sisalda ruumikujusid kaevandustegevuse edasiliikumise kohta aastalõikes, kuna see töö on liialt ajamahukas ega mahtunud antud töö ajaraamidesse. Mudelisse on lisatud Eesti Energia poolt antud 2017.a kaevandatud alad. Estonia kaevanduse osas on olemas ka aasta seis. Suurem osa põlevkivikaevandusi on tänaseks suletud. Kõigis suletud kaevandustes (välja arvatud Viru) on veetase stabiliseerunud. Paljudest neis toimub veetaseme reguleerimine ühel või teisel moel. Geoloogilistest tingimustest tulenevalt kaevandatakse Eesti põlevkivimaardlas suunaga põhjast lõunasse, st põlevkivi kihindi lasumussügavuse suurenemise suunas. Seetõttu paiknevad ammendatud ja veega üleujutatud kaevanduste piirkonnad põhjapool ja kaevandatavad alad lõuna pool (Joonis 15). Üleujutatud kaevanduste ala läbib Tallinna Narva raudtee all asuv tervik, mis määrab ära üleujutatud kaevanduste veetaseme seisu. Raudteest põhjas hoitakse veetaset kaevandustes absoluutkõrgusel m, lõunas 46,5 m ümp. Erandiks on Kava-2 kaevandus, kus ka lõunapoolses osas on veetase absoluutkõrgusel 51,5 m (Perens jt., 2010). Andmed suletud kaevanduste veetasemete kohta on toodud tabelis 3. Joonis 13. Ida-Virumaa kaevanduste/karjääride vaatluspuuraukude asukohad ja kaevanduste piirjooned (Tarros ja Erg, 2017). Lehekülg 19

20 Tabel 3. Suletud ja töötavad põlevkivikaevandused ja karjäärid. Kaevandus Rajati Pumpamine lõpetati Veetase Vee liikumissuund kaevanduses Kukruse (reguleeritud) Väljalaskega Kava-2 kaevandusest kanalit (Vahtsepa kraavi) mööda Kohtla jõkke. Käva ja Käva Vanas stollist Vahtsepa kraavi Kaevandus nr Tammiku kaevandus (Jõhvi kaevandus) Kaevandus nr Naaberkaevandused Tammiku 1951 Detsember Tammiku kaevanduse väljalase suubub Rausvere jõkke Sompa 1948 Veebruar Naaberkaevandused Kohtla 1937 Juuni Aidu karjäär Ahtme 1948 Detsember 2002 Stabiliseerus ,5-43,5 (reguleeritakse) Kiviõli kaevandus ,5 (raudteealusest tervikust lõunas) Puuraukudest ja allikatest Sanniku ojja Kraavist purtse jõkke Viru kaevandus Veetase ei ole veel stabiliseerunud Aidu karjäär Reguleeritakse ülevoolu kaudu Ojamaa jõkke Estonia 1972 Töötab Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär Sirgala, Viivikonna, Narva 2003 Töötab Töötab Ojamaa 2013 Töötab Kaevandus nr 2 ja 4 ning Tammiku, Sompa ja Kohtla kaevanustes veetaset otseselt ei reguleerita, kuid kaevandused mõjutavad üksteist. Tammiku kaevanduse väljalase suubub selle idaosas Rausvere jõkke; osa Tammiku ja Sompa kaevanduse äravoolust suundub läbi kaevanduste vaheliste tervikute (Perens jt., 2010) veega täituvasse Viru kaevandusse (kaevandus suleti 2013); Kohtla kaevandust dreenib Aidu karjäär. Ahtme kaevanduse veetaseme reguleerimine toimub ülevoolavate puuraukude abil, mille vesi voolab Sanniku ojja. Ahtme kaevanduse veetaset hoitakse absoluutkõrgusel 42 43,5 m aastal lõpetati Aidu karjäärist vee välja pumpamine, käesoleval ajal reguleeritakse veetaset (absoluutkõrgusel 42 m) ülevoolu kaudu Ojamaa jõkke (Tarros ja Erg, 2017). Kõikide kaevandatud alade ruumikujud on viidud mudelisse (Joonis 16). Sõltuvalt sellest, kas kaevanduse veetaset reguleeritakse või mitte (tabel 3), on alale lisatud dreenitingimused. Aruande koostamise ajal kaevandatavatel aladel määrab dreeni põhjakõrguse Uhaku veepideme pealispind. Lehekülg 20

21 Joonis 14. Karjäärid ja kaevandused ning klindiserv on kirjeldatud dreenitingimusega (musta värvi kontuur). Soome laht ja Peipsi järv on kirjeldatud konstantse rõhu tingimusega. Muutuva vooluhulga tingimus O-Ca veekompleksis (roosa joon) ja Ca-V veekompleksis (punane joon). O-Ca veekihist ülespoole jäävad kihid lõppevad klindi serval, kus toimub vee valgumine merre. Seega on seatud klindi servale samuti dreenitingimus. 4.7.C. Veekogutingimus (RIV). Veekogutingimusega määratakse ära veekogu veetase, veekogu põhja kõrgus ja veekogu põhja veejuhtivus. Jõe ja dreeni erinevus seisneb selles, et kui ümbritseva veekihi veetase langeb madalamale kui jões, siis hakkab jõgi veekihti vett juurde andma. Eesti territooriumil asuvate jõgede info baseerub ETAK andmekogule. Kuna ETAK-is olevad jõed on digitaliseeritud kaardilehtede kaupa, siis on jõed tükeldatud. Esmalt ühendati kõik jõeosad üheks jooneks, mille suund vastas jõe voolamise suunale. Seejärel seoti iga joonepunkt maapinna kõrgusmudeliga ja võeti sellelt kõrguspunkt. Kõrguspunkti määramise aluseks on 5 m Lidar andmestik. Seejärel kontrolliti üle, kas kõik kõrguspunktid jõe joonel oleksid loogilises järjekorras. Lehekülg 21

22 Eelpool nimetatud tegevuse tulemuseks saadi jõe kõrgusprofiilid, mida väiksema mudeli puhul oleks võimalik otse ModelMuses kasutada, kuid käesoleva mudeli puhul osutus andmehulk programmi jaoks väga suureks. Aja kokkuhoiu eesmärgil tehti kogu interpolatsioon ära tarkvaraga QGIS. Arvestades asjaoluga, et ühe raku piires on mudelis parameetrid ühesugused, siis on ka m suuruses rakus on jõe parameetrid ühesugused. Selleks leiti ruumipäringuga kõik need mudeli rakud, millel oli kattuvus jõega. Igale mudeli rakule arvutati temaga kattuva jõe pindala ja keskmine veetaseme väärtus, mis oli eelnevalt leitud Lidar andmete alusel. Andmetöötluse tulemusel tekkis iga alamavalgala jõgede kohta eraldi fail. Need asuvad kaustas Virumudel_v1\MudeliSisend\Rajatingimused\RIV. 4.7.D. Konstantne rõhk (CHB). Konstantse rõhu tingimus (CHB) on omistatud Soome lahele (0 m) ja Peipsi järvele (30 m ümp). Rajatingimusi kirjeldavad ruumikujud asuvad kaustas Virumudel_v1\MudeliSisend\Rajatingimused\CHB. 4.7.E. Muutuva vooluhulga tingimus (GHB). Tingimust kasutati mudeli lääne ja lõunaosas, O-Ca, Gdovi ja Voronka põhjaveekihtides (Joonis 16). 4.7.F. Tarbekaevud (WEL ja MNW). Tarbekaevusid on mudelis võimalik kirjeldada mitmeti, lihtsam rajatingimus on WEL, kus kaevu sügavus kirjeldatakse ära avatava kihiga ning lisatakse väljapumbatav kogus. NB! Kui kaev panna mudelis avama mitut kihti, siis ei jagata veekogust ära kihtide vahel vaid korrutatakse kihtide arvuga. Multi Node Well (MNW) on alternatiivseks rajatingimuseks tarbekaevude kirjeldamisel. See rajatingimus oskab ära jagada pumbatava veekoguse mitme põhjaveekihi vahel ning simuleerib ka piki puurkaevu toimuvat vee liikumist. Siiski, need detailid nõuavad lisa arvutusaega võrreldes rajatingimusega WEL ja muudavad mudeli ebastabiilsemaks. Ca-V puurkaevud, mis avavad nii Voronka kui ka Gdovi kihti korraga, on mudelisse kantud kahekordselt. See tähendab, et kummagi kihi tarbeks on tekitatud eraldi kaev. Veekogused on jagatud kaevude vahel vastavalt: 1/3 tarbitavast kogusest Voronka veekihist ja 2/3 Gdovi veekihist. Mudelisse on viidud kõik O-Ca, Ca-V kaevud (joonis 17), kuid loobuti Ordoviitsiumi ja Kvaternaari kaevudest, sest nende veevõtt ja seega mõju põhjaveetasemele võrreldes kaevandustegevusega on väike. Probleemseks on asjaolu, et Ordoviitsiumi veekompleksi tarbekaevud ei piirdu ainult ühe veekihi avamisega ja nende puhul oleks otstarbekas kasutada MNW rajatingimust. Kõikide kaevude andmed on SHP failina mudeliga kaasas ning kasutaja võib vastavalt vajadusele kas osaliselt või täielikult ise kaevud mudelisse lisada. Kaevude andmestik asub kaustas: MudeliSisend\Rajatingimused\WEL. Tabelites olevad veerud Q Q2016 sisaldavad vastava aasta keskmist väljapumbatud veekogust (m 3 /d). Lehekülg 22

23 Andmeväljad F_alg_abs ja F_lopp_abs kirjeldavad puurkaevu avatud osa alguse ja lõpu absoluutkõrguseid. Tarbekaevu andmete (SHP fail) lisamiseks tuleb avada menüü Fail-> Import->Shapefail. Avaneb objekti omaduste aken (joonis 18), kus tuleb ära määrata, millisesse kihti kaev või kaevud kuuluvad. Korraga saab importida vaid ühe veekihi kaeve. Joonis 15. Tarbekaevud O-Ca ja Ca-V veekompleksis. Lehekülg 23

24 Joonis 16. Objekti omaduste aken, milles tuleb määrata pinnad, mille vahele kaevu avatud osa jääb. Kui tegu on rajatingimusega WEL, siis on soovitav mitte valida mitut kihti, sest sellisel juhul korrutatakse veekogus kihtide arvuga ja kaev võtab mudelist rohkem vett välja kui soovitakse. Joonis 17. Objekti omaduste aken, kus määratakse rippmenüüst rajatingimuse tüüp, misjärel avanevad vastavad sisendparameetrid. Lehekülg 24

25 Joonis 18. Sobivad ajavahemikud ja pumpamismahud võib sisestada käsitsi või kopeerida otse aknasse. Antud näites sisaldab imporditav fail tarbimisandmeid, seetõttu kopeeritakse andmeväljale Pumping rate veerunimi, mis sisaldab pumpamismahtu. Veerunime asemel võib sisestada ka tarbitava koguse numbriliselt. Seejärel valida Tab ->Features (joonis 19), mille rippmenüüst rajatingimus (WEL) (Joonis 20). Starting time ja Ending time kirjeldavad, millise ajasammu juures puurkaev töötab, igale aastale vastav ajasamm on toodud Exceli tabelis MudeliAjasammud.xls. Mudeli simulatsioon algab aastast Pumping rate on väljapumbatav veekogus (alati negatiivne). Pumping rate interpretation puhul valida Direct. Andmeid võib sisestada käsitsi või importida olemasolevast failist. Kui imporditav fail sisaldab andmevälju Q1963 jne, siis avada fail MudeliAjasammud.xls, kopeerida sealt sobivad ajasammud ning asetada need ModelMuses Object properties->_features->wel aknasse (Joonis 20) Vaatluskaevud. Vaatluskaevude andmed asuvad shp-failina kaustas MudeliSisend\Vaatlused. Vaatluskaevude aastakeskmised aegread algavad aastast Vaatluskaevude andmete atribuudid T1965 T2016 sisaldavad aastakeskmiste veetasemete absoluutväärtusi. Andmeväljad f_alg_abs ja f_lopp_abs kirjeldavad puurkaevu avatud osa alguse ja lõpu absoluutkõrguseid meetrites ümp. Vaatluskaevu sisestamine sarnanab rajatingimuse WEL sisestamisele. Vaatluskaev võib avada mitut kihti, kuid kalibreerimiseks ei ole sellised kaevud sobilikud. Vaatluskaevude sisestamiseks impordi shp fail, määra veekiht, mida kaevud avavad ja vali Tab ->Features (joonis 21), mille rippmenüüst rajatingimus (OBS). Features aknasse (Joonis 21) tuleb Lehekülg 25

26 sisestada või kopeerida vaatluse ajahetk (Time) ja veetase (T1985 jne). Observation name väljale valida menüüst puurkaevu nime veerg. Value to ignore väljale tuleb kirjutada väärtus, mida andmete sisselugemisel ignoreeritakse, antud näites on see väärtus See tähendab, et laaditavas andmefailis puuduvad vaatlused tähistatud väärtusega Tihti on vaatluskaevudeks ka tarbekaevud. Tarbekaevust mõõdetud veetasemetesse tuleb suhtuda kriitiliselt, sest sageli puudub teadmine, millisel hetkel veetaset mõõdeti, levinud metoodika on olnud, et kaev pannakse teatud ajaks seisma ja siis mõõdetakse veetaset. Paraku ei saa antud mudelis tekitada olukorda, kus kaev pumpab ja samal ajal ei pumpa. Seega on sedasorti andmestik informatiivne ja ei ole kalibreerimisprotsessis kasutatav. 5. Mudeli käivitamine. Joonis 19. Vaatlusobjektide sisestamine. Mudeli esmakordsel käivitamisel programmis ModelMuse tuleb sätestada programmide asukohad ja käivitamise parameetrid. Selleks tuleb avada menüüst Model->Program Locations (joonis 22) ja seadistada ModelMusele programmide asukohad kasutaja arvutis. Programme saab alla laadida joonisel 22 antud viidetelt Modflow 2005 on programm, mis teostab mudelarvutust. Modpath võimaldab arvutada vooluteekondi. Lehekülg 26

27 ZoneBUGET võimaldab arvutada mudeli bilanssi. ModelMate võimaldab teha automaatkalibreerimist ja tundlikkuse analüüsi. Joonis 20. Alamprogrammide asukohtade seadistamine. Joonis 21. ModelMuse programmi akna päis. Roheline kolmnurk käivitab mudeli, selle kõrval olev nupp impordib arvutustulemused ModelMuse programmiaknasse. Lehekülg 27

28 Joonis 22. Näide edukalt lõppenud mudelarvutusest. Joonis 23. BHD laiendiga tulemusfaili avamine. Mudeli käivitamiseks tuleb vajutada ModelMuse programmi akna päises (joonis 23) olevale rohelisele kolmnurgale. Mudelarvutus on jõudnud edukalt lõpule, kui ModelMonitor aknas on teade Normal termination of simulation (joonis 24) Tulemuste visualiseerimine programmis ModelMuse. Kui mudel on arvutamise edukalt lõpetanud, siis mudeli tulemuste importimine käib menüüst File->Import-> Model Results. Esmalt avaneb faili avamise aken, sealt tuleks valida fail laiendiga BHD (joonis 25) ning vajutada nupule Open. See fail sisaldab veetasemete absoluutkõrgusi. Avaneb aken ajasammude loeteluga (joonis 26). Seejärel tuleb valida ajasamm, mille tulemusi soovitakse mudeli aknas kuvada. Kõiki ajasamme korraga laadida pole mõttekas, sest see võtab kaua aega ning korraga neid kuvada ei saa. Lehekülg 28

29 Joonis 24. Visualiseeritava ajasammu valimine Mudeli kalibreerimine. Mudeli kalibreerimiseks nimetatakse mudeli poolt arvutatud tulemuste sobitamist põhjaveeveetaseme seire vaatlustulemustega. Käesoleva mudeli kalibreerimise aluseks on aasta veevõtuandmed ning põhjaveekogumite seire käigus kogutud veetasemete andmed. Tabel 4. Kalibreerimise tulemusel saadud filtratsiooniparameetrid. Kiht Kx (m/d) Kz (m/d) Kvaternaari veekiht 1-50 Kx/10 Aruküla veekiht 5 Kx/10 Narva veepide 0,1-1 0,0001 Pärnu veekiht 4-5 Kx/10 Raikküla veekiht 20 Kx/10 Juuru veepide ,0001 Pirgu Porkuni veekiht Kx/10 Vormsi veepide 1 0,0001 Nabala-Rakvere veekiht ,001 Oandu veepide 0,001 0,0003 Keila-Kukruse veekiht 0,4-8 Kx/10 Põlevkivikiht 0,4-8 0,01-0,001 Uhaku- veepide 0,1 0,00001 Lasnamäe-Kunada veekiht 0,75 Kx/10 Ordoviitsiumi veepide 0, O-Cm veekiht 1,5-3 Kx/10 Lükati-Lontova veepide Voronka veekiht 1,5-2 Kx/10 Kotlini veepide Gdovi veekiht. 2-5 Kx/10 Lehekülg 29

30 Mudelis on kokku 20 kihti, millest 8 on vähem vettjuhtivad kihid, neist Lükati-Lontova veepideme savi isoleerib praktiliselt täielikult Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi lamavast Kambriumi-Vendi veekompleksist. Ordoviitsiumi veekompleksis moodustavad suhtelisi veepidemeid savikad lubajakivid. Ka põhjaveekihtide veejuhtivusomadused kahanevad sügavuse suurenedes, seetõttu on kasutatud suuremaid filtratsiooniparameetri väärtuseid avamusel ning mattunud veekihtidel väiksemaid väärtusi. Kalibreerimise tulemusel saadud filtratsioonikoefitsiendid on toodud tabelis 4 ning mudeli poolt arvutatud ja seire käigus õõdetud veetasemete võrdlusgraafikud joonistel Joonis 25. Arvutatud ja mõõdetud veetasemed Raikküla (K04) ja Pirgu-Porkuni (K06) veekihtides. Joonis 26. Arvutatud ja mõõdetud veetasemed Nabala-Rakvere veekihis (K08). Lehekülg 30

31 Joonis 27. Mõõdetud ja arvutatud veetasemed Keila-Kukruse veekihis (K10). Joonis 28. Mõõdetud ja arvutatud veetasemed Lasnamäe-Kunda veekihis (K12). Kvaternaarisetted on esindatud üle kogu mudeliala. Filtratsioonikoefitsient varieerub selles veekihis vahemikus 1 kuni 50 m/d. Aruküla, Narva ja Pärnu lademed olulist rolli ei mängi, sest on esindatud peamiselt mudeli äärealadel. Raikküla veekiht levib peamiselt Pandivere lõunanõlval, seda veekihti esindab 8 vaatluskaevu. Nabala-Rakvere veekihti esindab 18 vaatluskaevu, enamus neist on koondunud kaevanduste piirkonnas, Pandivere piirkonda esindab 2 kaevu. Keila-Kukruse veekihti esindab 36 ja Lasnamäe-Kunda veekihti 26 vaatluskaevu, mis on samuti koondunud peamiselt kaevanduspiirkonda. O-Ca (10 kaevu), Voronka (9) ja Gdovi (4) veekihid on esindatud väga hõreda vaatlusvõrguga. Mudeli kalibreerimistulemusi võib lugeda rahuldavaks kui edaspidiste arenduste käigus on võimalik mudelit tunduvalt parandada. Lehekülg 31

32 Joonis 29. Arvutatud ja mõõdetud veetasemed O- Ca veekihis (K14) ning Voronka (K16) ja Gdovi veekihtides (K99). 6. Mudeli edasiarendus. Iga mudel on nii täpne kui täpsed on tema lähteandmed. Käesolev mudel ei hõlma kõiki võimalikke detaile, sest mudeliala on väga suur ning üksikutesse detailidesse süvenemiseks ning alginformatsiooni viimine sobivasse formaati ja struktuuri viimine on aeganõudev. Käesolev mudel on esimene antud piirkonda hõlmav mudel, mis on kõigile kättesaadav. Antud piirkonna erinevate osade kohta on tehtud ka varem mitmeid mudeleid (Hang jt 2012; Lind 2010; Marandi 2014; Miranova jt 2005; Perens jt 2010; Plotnikov 1989; Savitski, Savva 2001, 2003, 2004, 2005a, 200b, 2005c, 2007; Tamm 2004; Tamm 2015; Vallner 1996), ent sageli need kirjeldatud üldsõnaliselt, mis ei aita kuigivõrd kaasa uue mudeli loomisel. Modelleerimisprotsessi võib laias laastus jagada kolmeks - mudeli ehitamine, kalibreerimine ning mudeli tulemuste analüüs. Kõik mudeli ehitamise etapid on ajamahukad ja tihti kuulub esimesele etapile ligi pool projekti ajast, teisel etapile ülejäänud pool ning tulemuste analüüsiks jääb sageli vähe aega (Anderson et al., 2015). Võttes käesoleva mudeli aluseks järgnevate modelleerimisülesannete lahendamiseks, jääb modelleerijale rohkem aega uuritava ala detailiseerimiseks ning mudeli tulemuste analüüsimiseks. Mudeli edasiarenduse seisukohast on oluline, et mudelil on üks nii-öelda haldur, kes omab ülevaadet, kes ja milleks mudelit kasutab, detailiseerib ja parandab ning seisab hea selle eest, et parandused jõuaksid kokku ühte versiooni, mida saab võtta aluseks järgmiste probleemide lahendamisel. Nii muutuks mudel järk-järgult iga uuringuga üha täpsemaks. Siinjuures mängib väga suurt rolli modelleerijate omavaheline koostöötahte. Lehekülg 32

33 Tabel 5 Mudeli andmevajadus Andmevajadus Andmetootja Andmekoguja ja säilitaja Usaldusväärsed põhjaveetasemed Riiklik seire, põhjaveeuuringud Jõgede vooluhulgad Riiklik seire EMH, KAUR Sademete hulk Ilmajaam EMH, KAUR Veetarbimise info Veetarbija sh kaevandused KAUR Info kaevanduste ja karjääride edasiliikumise kohta Geoloogiline info Veetarbimise info ja veetasemed Slantsõ ja teiste piiritaguste tarbijate kohta. Kaevandusettevõtted Kaardistamine, geoloogilised uuringud Venemaa vastavad asutused KAUR, põhjaveeuuringute aruanded koos algmaterjaliga peaks laekuma Geoloogiafondi Mudeli haldur Eesti Geoloogiateenistuse ruumiandmete kogu, Geoloogiafond Tabel 6. Mudeli täpsustamise käigus loodav info. Andmed Tootja Andmekoguja ja säilitaja Andmepunktid kihipindade loomiseks Modelleerija Mudeli haldur Kihtide rasterpinnad Modelleerija Mudeli haldur Rajatingimused koos parameetritega Modelleerija Mudeli haldur Kihtide filtratsiooniparameetrid Modelleerija Mudeli haldur Modelleeritud veetasemed Modelleerija Mudeli haldur Mudelit tuleb igal aastal täiendada jooksvate põhjaveekogumite seirel kui ka muude jooksvate uuringute käigus kogutud andmetega. Kasutuses olevatest kaevudest mõõdetud üksikud veetasemed ei ole väga usaldusväärsed ning neid tuleks võtta indikatiivse infona, mida mudelisse ei lisata. Mudelisse tuleb lisada igal aastal veetarbimise andmed nii tarbekaevudest kui ka kaevandustest ja karjäärides väljapumbatud veekoguste kohta. Samuti oleks väga vajalik info kaevandustegevuse kohta (aasta jooksul kaevandatud alad ja rajatud eelkuivendusstrekid). Käesolevas mudelis on puudus ajakohane info Slantsõs ja teiste piiritaguste veetarbijate kohta. Info piiritaguse veetarbimise kohta baseerub Miranova et al. (2006) artiklil. Modelleerimise käigus tehtavad parandused ja uus geoloogiline info peab kajastuma punktandmetes, mille alusel interpoleeritakse kihtide pinnad. Kindlasti vajavad edasises töös tähelepanu rikete ehitused ning nende joonistumine pindadeks ning nende mõju kihtide veejuhtivusele. Peale paranduste ja andmete lisandumist täpsustuvad kalibreerimise käigus kihtide filtratsiooniparameetrid ja ka rajatingimused. Mudeli arendamiseks vajaminev lähteandmestik on kokkuvõtlikult toodud tabelites 5 ja 6. Lehekülg 33

34 Kasutatud ja viidatud kirjandus Anderson, M.P., Woessner W.W., Hunt, R.J., Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. 630 lk. Hang, T., Hiiemaa, H., Järveoja, M., Jõeleht, A., Kalm, V., Karro, E., Kohv, M., Mustasaar, M., Polikarpus, M., Plado, J Ratva raba hüdrogeoloogiline uuring ja Selisoo seiresüsteemi rajamine. KIK projekti nr 15 aruanne. Tartu Ülikooli geoloogia osakond. Harbaugh, A.W., MODFLOW-2005, the U.S. Geological Survey modular ground-water model - the Ground-Water Flow Process. U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A16. Lind, H., Groundwater Flow Model of the Western Part of the Estonian Oil Shale Deposit, Tallinn 96 lk. Marandi, A., Kohtla-Järve suletud poolkoksimäe naabrusesse planeeritavast lubjakivikarjäärist välja pumbatava vee päritolu ja hulgad. Tartu Ülikool, 26 lk. Mironova, A.V., Mol skii, E.V., Rumynin, V.G., Transboundary Problems Associated with Groundwater Exploitation near the Russian Estonian State Boundary: Case Study of the Lomonosovskii Voronkovskii Aquifer. Water Resources, 33, Perens, R., Savitski, L., Savva, V., Truu, M., Haelm, M., Jaštšuk, S., Eesti põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine. Eesti Geoloogiakeskus, hudrogeoloogia osakond. Tallinn, 148 lk. EGF 8246 Perens, R. Savva, V., Eesti-Vene piiriülese põhjavee geoloogiline ja hüdrogeoloogiline modelleerimine. Eesti Geoloogiakeskus, 54 lk. EGF 7902 Plotnikov, V., 1989, Eesti NSV Kabala fosforiidimaardla hüdrogeoloogiliste tingimuste muutuste prognoos, Moskva, 101 lk. EGF 4389 Savitski, L., Savva, V., Hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos Eesti põlevkivimaardla kaevandustööde piirkonnas. 3. etapp. Ahtme kaevanduse sulgemine, Eesti Geoloogiakeskus 57 lk. EGF 7278 Savitski, L., Savva, V., Ojamaa kaevevälja allmaakaevandamise mõju piirkonna põhjaja pinnaveele. Eesti Geoloogiakeskus, 15 lk. EGF 7508 Savitski, L., Savva, V., Usnova kinnistu ja Puhatu LKA kirdenurga hüdrogeoloogiline modelleerimine, Eesti Geoloogiakeskus, 40 lk. EGF 7574 Savitski, L., Savva, V., 2005a. Kurtna-Vasavere veehaarde põhjaveevaru hindamine aastani, Eesti Geoloogiakeskus, 46 lk. EGF 7660 Savitski, L., Savva, V., 2005b. Kohtla-Järve piirkonna Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi tarbevarude ümberhindamine ja keemilise koostise muutlikkus aastani Eesti Geoloogiakeskus, 45 lk. EGF 7645 Lehekülg 34

35 Savitski, L., Savva, V., 2005c. Teostatavusuuringu läbiviimine ja äravoolu põhiskeemi koostamine sade-, pinna-, drenaaži- ja kaevandusvete ärajuhtimiseks Kohtla-järve ja Jõhvi piirkonna tiheasustus- ja tootmisaladelt, Eesti Geoloogiakeskus, 43 lk. EGF 7671 Savitski, L., Savva, V., 2007, Ubja põlevkivikarjääri veeärastuse mõju ja veetaseme alanduslehtri arengu hindamine kaevetööde erinevate arengustaadiumide korral, Eesti Geoloogiakeskus, 29 lk. EGF 7858 Tamm, I., Viivikonna jaoskonna laienemise (Sirgala II) mõju Kurtna järvede veetasemetele. AS Maves, Tallinn. Tamm, I., Narva karjääri allmaakaevandamisest tulenevate hüdrogeo loogiliste muutuste prognoosi mudeli korrigeerimine. AS Maves, Tallinn. Tarros, S., Erg, K., Viru, Tammiku ja Ahtme kaevanduse ning Aidu karjääri aasta põhjaveeseire aruanne. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Tallinn, 36 lk. Vallner, L., 1996, Kirde-Eesti hüdrogeoloogiline mudel. I etapp: kambriumi-vendi ja ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi intensiivkasutuse perspektiivid, Eesti Geoloogiakeskus, EGF 5498 Winston, R.B., ModelMuse-A graphical user interface for MODFLOW-2005 and PHAST. U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A29, 52 pp. Lehekülg 35

Veevarud arvutustest Eestis

Veevarud arvutustest Eestis VEEVARUD ARVUTUSTEST EESTIS INDREK TAMM, AS MAVES PÕHJAVEEVARU PÕHJAVEEVARU ARVUTUSLIK PÕHJAVEE HULK, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA NII, ET OLEKS TAGATUD PÕHJAVEE HEA SEISUNDI SÄILIMINE. VEESEADUSE EELNÕU

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Marja 4d, Tallinn, Eesti. Tel: , e-post Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr Roodu aiandusühistu territo

Marja 4d, Tallinn, Eesti. Tel: , e-post Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr Roodu aiandusühistu territo Marja 4d, 10617 Tallinn, Eesti. Tel: 6567300, e-post maves@online.ee Tellija: Lüganuse vallavalitsus AS Maves töö nr 17017 Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geoloogia osakond Marlen Hunt Tallinna-Helsinki võimalike tunnelit

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geoloogia osakond Marlen Hunt Tallinna-Helsinki võimalike tunnelit Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geoloogia osakond Marlen Hunt Tallinna-Helsinki võimalike tunnelitrasside hüdrogeoloogiline analüüs lähtudes 3D-mudelist

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

EESTI GEOLOOGIAKESKUS

EESTI  GEOLOOGIAKESKUS Eesti põhjaveeuuringute ajaloost Rein Perens Eesti Geoloogiakeskus Esimesed andmed Eesti hüdrogeoloogiast jäävad 19. sajandi II poolde, mil tekkis vajadus põhjaveelise veevarustuse järele. Nendeks on katkendlikud

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Ülevaade Maa-ameti avaandmetest Tanel Hurt Maa-amet / Geoinformaatika osakond 9. mai 2019 Teemad Andmekogud Ruumiandmete / avaandmete uuendamine Eesti topograafia andmekogu andmed Andmete korraga allalaadimine,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Seletuskiri_Peipsi_

Seletuskiri_Peipsi_ Peipsi uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus Seletuskiri 1 2 Geoloogilise uuringu eesmärk Käesoleva uuringu luba taotletakse üleriigilise tähtsusega Peipsi uuringuväljal (Keskkonnaregistri maardlate

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

I etapp

I etapp Töö tellija: Keskkonnaministeerium Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp 18.08.2014 Töö on koostatud tellimiskirja 5-2.1/14/5434-2 alusel Töö koostaja: OÜ Hartal Projekt Rohu 12 93811 Kuressaare

Rohkem

Microsoft Word - KMH aruanne _Ojamaa teenindusmaa_ 2 TP

Microsoft Word - KMH aruanne _Ojamaa teenindusmaa_ 2 TP Ojamaa kaevanduse tehnokompleksi rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 07/0230 Tallinn 2007 töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne 2 Kinnitas: Erki Niitlaan...........................

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

P-05-11/13 Eesti Energia Kaevandused AS Aidu karjääri kaevandamise lõpetamise ja rikutud maa korrastamise projekt

P-05-11/13 Eesti Energia Kaevandused AS Aidu karjääri kaevandamise lõpetamise ja rikutud maa korrastamise projekt MRT: mäetööde projekteerimine KP 00001 projekteerimine EP10032389-0001 elektritööde projekteerimine EL 10032389-0001 Р-05-11/13 EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS AIDU KARJÄÄRI KAEVANDAMISE LÕPETAMISE JA KAEVANDAMISEGA

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

VASTUSED KÜSIMUSTELE. PÕHJAVESI JA FOSFORIIT 1. KÜSIMUS: kas tõesti on ainuke kaitsmist vääriv maavara Eestis põhjavesi (kui põlekivi välja jätta) ja

VASTUSED KÜSIMUSTELE. PÕHJAVESI JA FOSFORIIT 1. KÜSIMUS: kas tõesti on ainuke kaitsmist vääriv maavara Eestis põhjavesi (kui põlekivi välja jätta) ja VASTUSED KÜSIMUSTELE. PÕHJAVESI JA FOSFORIIT 1. KÜSIMUS: kas tõesti on ainuke kaitsmist vääriv maavara Eestis põhjavesi (kui põlekivi välja jätta) ja tema kaitsmisele peab olema allutatud kõikide teiste

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

(Aluspõhi_400000)

(Aluspõhi_400000) ISBN 9985-815-14-9 Koostanud/ Compiled by: Kalle Suuroja Toimetanud/ Edited by: Peeter Vingisaar Suuroja, K. 1997. Eesti aluspõhja geoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000. Seletuskiri. Seletuskirjas on

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem