VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd"

Väljavõte

1 SMART 45 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE

2 VÄLJAS SEES 2

3 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI. Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest. Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks. OHUTUSSÜMBOLID: HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletuste oht! Kui see sümbol on näidatud seadme peal, ärge seadme vastavat osa puudutage, kuna see võib olla väga tuline. HOIATUS! Aur. Põletuste oht! Käesolev seade võib töötamisel väga tuliseks minna. Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada põletusi. Ärge kunagi võtke seadet koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega. Boileri hooldus- või puhastustööde teostamisel veenduge alati, et seade on olnud toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud vähemalt kaks tundi. 3

4 Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on sisse lülitatud või jahtumas, hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht. Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid. TOITEGA SEOTUD OHUD ELEKTRILÖÖGI OHT Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele. Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele. Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule. 4

5 Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta voolupingele või mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Sellised pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ning kaasa tuua lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage ainult sertifitseeritud pikendusjuhtmeid, mis on sobiva võimsuse (16A) ning maandusega. Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti ON/OFF abil välja. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet. Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta. Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud. Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lömastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline. Ärge asendage toitejuhtme pistikut. Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja, volitatud hooldaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustunud. Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad. Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses. Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku. 5

6 Aurujuga ei tohi suunata seadmete poole, mis sisaldavad elektrilisi või elektroonilisi komponente. OHUD SEADME KASUTAMISEL VIGASTUSED/PÕLETUSED Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal. Ärge valage seadme veepaaki toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid, söövitavaid ja/või plahvatusohtlikke aineid ega parfüüme. Valage paaki ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud punktis "Millist vett paagis kasutada". Ärge imege seadmesse ega ärge suunake aurujuga toksiliste ainete, hapete, lahustite, puhastusvahendite ega söövitavate ainete peale. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele. Ärge suunake aurujuga plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele, süsivesinikele, lahtisele tulele ega väga tulistele esemetele. Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku. Kasutage seadme transportimiseks spetsiaalset kandesanga. Ärge tõmmake toitejuhet. Ärge kasutage toitejuhet kandesangana. Ärge tõstke seadet toitejuhtmest ega auruvoolikust/imemistorust. Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja pliitide lähedusse. Ärge katke seadme avasid ja võresid. Ärge suunake aurujuga inimeste ega loomade kehaosade poole. Ärge suunake aurujuga inimeste seljas olevatele riietele. Riided, vaibad ja kangad, mida on auruga sügavpuhastatud, saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle 100 C). Enne nende kasutamist oodake mõni minut ja kontrollige, kas need on maha jahtunud. Vältige ka auruga puhastatud kangaste kokkupuudet nahaga vahetult pärast aurutamist. 6

7 Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis. Käepidemel olev aurulukk tagab täiendava ohutuse, kuna ei lase aurufunktsioonil kogemata käivituda, kui seadet kasutavad näiteks lapsed või seadme funktsioone mitte tundvad isikud. Kui aurufunktsiooni ei kasutata, aktiveerige aurulukk. Aurufunktsiooni kasutamiseks lükake lüliti tagasi algasendisse. LEGEND GENERAATOR A) Kandesang B) Toitelüliti ON/OFF C) Auru valmisolekut tähistav märgutuli D) Vee lõppemist tähistav märgutuli E) Aurujoa reguleerimise nupp F) Paagi kork G) Toitejuhe LISATARVIKUD 1) Ümbris 2) Aurupihusti 3) Aurujoa reguleerimise nupp 4) Ohutusnupp 5) Pikendustorud 6) Suure harja kinnitus 7) Põrandahari 8) Hoova-tüüpi haagid 9) Väike aknapuhastushari 10) Lisatarvikute lukustusvõti 11) Froteekate 12) Puuvillane lapp 13) Lehter 14) 120 nurgaga otsik 15) Nailonharjastega ümmargune hari 120 nurgaga otsiku jaoks 7

8 TERE TULEMAST VAPORETTO MAAILMA PUHASTUSSÜSTEEM KÕIKIDELE PINDADELE KODUMAJAPIDAMISTES: EEMALDAB TOLMULESTAD, PISIKUD JA BAKTERID ILMA KEMIKAALIDETA. LISATARVIKUD IGAKS VAJADUSEKS REGISTREERIGE OMA TOODE AMETLIK YOUTUBE i KANAL Meie veebilehelt ning hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja laiendada selle kasutusala, et muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks. Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 66 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX. Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega. Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte või helistage meie klienditeenindusosakonda. Teid ootab eriline tervituspakkumine (vaid kampaanias osalevates riikides), samuti saate kursis olla kõigi uuemate uudistega Poltilt, osta seadmetele lisatarvikuid ja kulumaterjale. Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt. Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele. Soovid meie kohta rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil : Tutvustame teile loodusliku ja ökoloogilise aurujõu tõhusust nii triikimisel kui ka puhastamisel mitmete videote abil meie aurupesurist Vaporettost ning ka teistest Polti toodetest. Registreerige end meie ametlikus kanalis, et olla kursis uusimate videotega! TÄHELEPANU Ohutusega seonduvad hoiatused on toodud vaid käesolevas kasutusjuhendis. 8

9 SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE See seade on ette nähtud kasutamiseks koduse aurupesurina vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused. Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks. TEAVE KASUTAJATELE Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL. Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina. Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid. Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone. Enne meie tehasest lahkumist testitakse kõiki seadmeid põhjalikult. Seetõttu võib teie aurupesuri VAPORTTO paagis esineda veejääke. MILLIST VETT PAAGIS KASUTADA Käesolev seade on välja töötatud toimimaks tavalise keskmise karedusega kraaniveega, mille temperatuur on vahemikus 8 F kuni 20 F. Kui kraanivesi sisaldab palju katlakivi, kasutage seadmes veesegu, mis koosneb 50% ulatuses kraaniveest ja 50% ulatuses demineraliseeritud veest (saadaval poodides). Ärge kasutage seadmes ainult demineraliseeritud vett. Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või veetarnija juures. Kui kasutate seadmes ainult kraanivett, saate katlakivi tekkimise vältimiseks kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop, mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinate kauplustes või veebilehel Ärge kunagi kasutage seadmes destilleeritud vett, vihmavett ega lisandeid sisaldavat vett (nt tärklist, parfüümi) ega teiste seadmete (veepehmendajad või filtrikannud) poolt toodetavat vett. Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastusvahendeid. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS Keerake paagi korki (F) (joonis 1) ja täitke paak spetsiaalse lehtri abil täielikul, jälgides, et vesi üle ääre ei voolaks (13) (joonis 2). Sulgege paagi kork (F) (joonis 1). Sisestage toitejuhtme pistik (G) sobivasse maandatud pistikupesasse. KASUTAMINE Lülitage seade ON/OFF lülitist sisse (B). Oodake, kuni auruindikaatori tuli (C) süttib. Aurupesur Vaporetto on nüüd kasutusvalmis. Aurupihustil (2) on ohutusnupp (4), mis ei lase aurufunktsioonil kogemata käivituda, kui seadet kasutavad näiteks lapsed või seadme funktsioone mitte tundvad isikud. Kui nupp (4) on seatud asendisse OFF, on auru väljutamist kontrolliv hoob lukustatud (joonis 4). Auru kasutamiseks seadke nupp (4) asendisse ON ja vabastage aur aurunupust (3). Kui seade jääb järelevalveta, lülitage seade välja, eemaldage selle toitejuhe vooluvõrgust ja lükake nupp (4) asendisse OFF. Seadme esmakordsel kasutamisel võib seadmest tulla natuke vett temperatuur ei ole ümbrises veel täiuslikult stabiliseerunud. Soovitame teil esimese aurujoa suunata lapile, kuni aurujuga muutub ühtlaseks. 9

10 MÄRKUS. Aurupesurit VAPORETTO kasutades süttib ja kustub auru valmisolekut tähistav märgutuli (C). See näitab, et seadme elektrisüsteem töötab, et tagada ühtlane suve see on tavapärane nähtus. AURUJOA REGULEERIMINE Aurupesuril Vaporetto saab aurujoa suurust nupu (E) abil reguleerida. Aurujoa suurendamiseks keerake nuppu vastupäeva. Nupu keeramine päripäeva vähendab aurujoa suurust (joonis 3). Soovitused aurujoa reguleerimiseks: Tugev aurujuga: paakunud mustuse, plekkide ja rasva eemaldamiseks, desinfitseerimiseks; Keskmine aurujuga: vaipade, mattide, klaasi ja põrandate puhastamiseks; Väike aurujuga: taimede aurutamiseks, õrnade kangaste, seinakatete, diivanite jms puhastamiseks. LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE Lisatarvikute ühendamiseks lükake need lihtsalt üksteise sisse, kuni need oma kohale klõpsatavad (10) (joonis 6). Tarvikute vabastamiseks hoidke lihtsalt nuppu (10) all ja eraldage komponendid üksteisest. Enne lisatarvikute kasutamist veenduge, et need on korralikult kinnitatud. KUI VESI SAAB PAAGIST OTSA Automaatne täitesüsteem tähendab seda, et enam ei ole enne boileri taastäitmist vaja oodata. Kui seadmest enam auru ei tule ja märgutuli (D) süttib, (D) tähendab see, et vesi on paagist otsa saanud. Töö jätkamiseks lisage automaatse täitesüsteemi paaki vett vastavalt punktis Ettevalmistus toodud juhistele. ETTEVAATUSABINÕUD TUNDLIKE PINDADE PUHASTAMISEL Enne kui hakkate aurupesuriga puhastama nahka, spetsiifilisi kangaid ja puitpindu, vaadake esmalt tootja juhiseid ja teostage alati väike proovipuhastus puhastatava materjali peidetud kohas või materjali proovitükil. Laske auruga töödeldud kohal kuivada, et veenduda, et ilmnenud ei ole värvimuutusi ega deformatsiooni. Olge eriti tähelepanelik töödeldud puitpindade või terrakotapõrandate puhastamisel, kuna pikaaegne auruga kokkupuude kahjustab puhastataval pinnal olevat vahakihti, poleeri või värvi. Seetõttu soovitame teil selliste pindade puhastamiseks kasutada minimaalset aurukogust (kui teie seadmel on aurujoa reguleerimise võimalus) ning mitte kunagi suunata aurujuga otse pinnale, vaid katta hari lapiga. Ärge väljutage auru pikalt ühte ja samasse kohta. Puitpindu (mööbel, uksed jms) soovitame puhastada eelnevalt aurutatud lapiga. Lisaks on eriti tundlike pindade (nt sünteetilised materjalid, lakitud pinnad jne) korral soovituslik alati katta harjad lapiga ja kasutada minimaalset aurukogust. Klaaspindade puhastamiseks eriti madalate temperatuuride korral eelsoojendage klaaspinnad käsipüstoli abil umbes 50 cm kauguselt. Taimede puhastamiseks aurutage taimi minimaalselt 50 cm kauguselt. PRAKTILISED SOOVITUSED LISATARVIKUTE KASUTAMISEKS KÄSIOTSIK (2) Käsiotsikut saab kasutada ka ilma harjadeta: seda on eriti hea kasutada konkreetse mustuse eemaldamiseks, suunates aurujoa puhastatavale pinnale lähedalt või kaugemalt, sõltuvalt materjali ja eemaldatava mustuse tüübist. Mida tõrksam mustus, seda lähemale tuleb käsiotsik pinnale viia, kuna temperatuur ja rõhk on auru vabastamise hetkel kõige kõrgemad. Pärast aurutamist tuleb tõrksam mustus igal juhul hõõruda maha kuiva lapi või abrasiivse švammi abil. Kasutage käsiotsikut: vaipadel ja mattidel olevate plekkide töötlemiseks enne harja kasutamist; roostevaba terase, klaasi, peeglite, kihiliste ja katete puhastamiseks; raskesti ligipääsetavate nurkade ja kohtade (nt trepid, akna- ja ukseraamid, alumiiniumprofiilid jms) puhastamiseks; pliidinuppude ja kraani komponentide puhastamiseks; luukide, radiaatorite ja autosalongide puhastamiseks; toataimede aurutamiseks (distantsilt); rõivastelt ebameeldivate lõhnade ja kortsude eemaldamiseks. 10

11 Vajadusel saab käsiotsiku külge kinnitada ka pikendustorusid, et ulatuda ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. PÕRANDAHARI (7) Kinnitage suure harja kinnitusdetail (6) suure harja (7) külge (vt joonis 5). Põrandate puhastamiseks kinnitage kuiv puhas lapp harja külge ja tõmmake harjaga ilma seda surumata enda suunas. Kui lapi üks külg määrdub, keerake lapp teistpidi. Kasutage ilma harjata lappi määrdunud ja paakunud mustusega pindade ning vuugivahede puhastamiseks, tõmmates harjaga küljelt-küljele, et mustust vabastada. Vertikaalsete pestavate pindade või polstri ja lagede puhastamiseks katke hari kuiva lapiga ja jätkake samamoodi nagu põrandate puhul. Aurupesur Vaporetto tagab maksimaalse hügieeni kõikidel sünteetilistel või villastel põranda- ja seinavaipadel, andes neile tagasi nende algupärase välimuse ja muutes nende värvid kirkamaks. Liikuge ilma lapita harjaga üle pindade, et mustus pinnale tõuseks, katke hari puuvillase lapiga, kinnitades selle vastavate hoidikute (9) külge. Seejärel pühkige pind uuesti üle, et mustus kokku koguda. Liikuge kiiresti ja harjale surumata üle vaiba, liigutades harja edasi-tagasi ja külgsuunas, ilma et liiga kaua ühele kohale pidama jääksite. Vaipu võib sellisel viisil puhastada nii tihti, kui teile meeldib, kartmata pindu rikkuda. Pind kuivab peaaegu kohe. Kui vaip on väga must või puhastusvahenditest läbi imbunud, ärge püüdke ühe korraga vaipa täiesti puhataks saada. Tulemused muutuvad nähtavaks, kui auruimurit Vaporetto kasutatakse paar korda. Enne kui hakkate pinda puhastama eespool kirjeldatud viisil, tasuks tõrksate plekkide korral suunata aurujuga otse plekile võimalikult suure nurga all (mitte kunagi vertikaalselt puhastatava pinnaga) ning asetage pleki alla lapp, mis kogub endasse mustuse, mis aurujoa poolt kangast välja puhutakse. VÄIKE AKNAPUHASTUSHARI (9) Aknaid pestakse kahes etapis: pinna aurutamine mustuse lahustamiseks, kasutades selleks aurujoa reguleerimise nuppu (3); pinna pühkimine harja küljes oleva kummiribaga (9), liikudes ülevalt alla ja veendudes, et kummiriba oleks tihedalt vastu klaasi, et eemaldada mustus auru vabastamata. Kummiriba (9) võib kasutada ka väikese auruharjana kohtades, kus suure harja kasutamine oleks ebamugav. Lihtsalt katke hari froteekattega (11) ja kasutage seda kodus leiduvate kangaste (pärast testimist kanga varjatud kohal), polstri ja paakunud mustuse puhastamiseks. 120 NURGAGA OTSIK (14) 120 nurgaga otsiku võib ühendada otse käsiotsiku külge. Nurgaga otsikul on nurga all olev düüs, mis suunab auru varjatud ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, et võimaldada puhastada radiaatoreid, akna- ja ukseraame, vannitoa furnituure ja aknaluuke. Paakunud mustuse eemaldamiseks väikestelt pindadelt nagu pliididetailid, rulookardinad ja vannitoa furnituur või vuugivahed, kinnitage 120 nurgaga otsiku külge ümmargune hari (15), mille abil kombineerida harjaste mehaaniline toime auru puhastusjõuga, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. NB! Ärge kasutage harja (15) eriti tundlikel pindadel, kuna see võib neid kahjustada. KALSTOP (valikuline) Kalstop on triikraudadele ja aurupesurite mõeldud katlakivieemaldusvahend. Kalstopi regulaarne kasutamine iga kord, kui seadme paak veega täidetakse: - pikendab seadme kasutusiga. - võimaldab väljutada "kuivemat" auru. - ennetab katlakivi tekkimist. - kaitseb boileri seinu. - aitab säästa energiat. KALSTOPI KASUTAMINE - Lahjendage üks ampull 5 liitris vees, enne kui lisate selle paaki. - Täitke paak vastavalt punktis Ettevalmistused kasutamiseks toodud juhistele. - Jätkake seadme tavapärase kasutamisega. 11

12 Kalstopi müüakse kodumasinate kauplustes 20 ampulli kaupa pakendatud pakendites, Polti volitatud teeninduskeskustes ja veebilehel SEADME HOOLDAMINE Enne seadme mistahes hooldustoimingute teostamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja veenduge, et seade on maha jahtunud. Pärast harjade kasutamist soovitame harjastel deformatsiooni vältimiseks jahtuda nende loomulikus asendis. Seadme korpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi. Puhastage lisatarvikud voolava vee all. BOILERI PUHASTAMINE (erakorraline hooldus) HOIATUS! Aur. Põletuste oht! HOIATUS! Põletuste oht! Kui teil on vaja ligi pääseda boilerile (korgi eemaldamine, täitmine, tühjendamine), veenduge, et seade on toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud olnud vähemalt kaks tundi. Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks puhastage boilerit iga 10/20 kasutuskorra järgi, sõltuvalt vee kareduse astmest. Kui seadet on kasutatud, eemaldage selle toitejuhe vooluvõrgust ja laske seadmel vähemalt 2 tundi jahtuda. Lekete vältimiseks tühjendage veepaak. Keerake seade tagurpidi ja eemaldage boileri korgi kate (joonis 7). Keerake lapiku kruvikeeraja abil boileri kork lahti (joonis 8). Kasutage lehtrit (14), et kallata boilerisse 0,25 l külma vett. HOIATUS! Ärge kunagi kallake boilerisse lubatust rohkem vett. Valage vett aeglaselt, veendudes, et see üle ääre ei voolaks, kuna see võib seadet kahjustada. Loputage boiler ja valage vesi kraanikaussi või spetsiaalsesse musta vee kogumiskonteinerisse. Kui vesi on väga must, korrake protseduuri nii kaua, kuni vesi on puhas. Keerake boileri kork tagasi peale, veendudes, et tihend on oma kohal ja kork korralikult kinni keeratud. Paigaldage boileri korgi kate tagasi. Kui soovite seadet uuesti kasutada: - täitke veepaak - sulgege kork - lülitage seade taas sisse 12

13 VEAOTSING PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS Seade ei käivitu. Toitejuhe (G) ei ole pistikupesas. Ühendage toitejuhe (G) sobivasse pistikupesasse. Boileri lüliti (B) on väljas. Lülitage boileri lüliti (B) sisse. Seade on sisse lülitatud, kuid auru ei tule. Seade ei ole veel rõhu all. Boileris on vähe vett, märgutuli (D) süttib iga kord, kui aurunuppu vajutatakse. Oodake, kuni märgutuli (C) süttib. Täitke boiler vastavalt punktis Ettevalmistus toodud juhistele. Aurujoa reguleerimise nupp (E) on keeratud päripäeva lõpuni välja. Auru vabastamiseks keerake aurujoa reguleerimise nuppu (E) vastupäeva. Kui seade on sisse lülitatud, tilgub sellest vett. Torudes on kondensatsioonivesi. Väljutage auru lapile umbes 10 sekundi jooksul. Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt või klienditeenindusega. 13

14 GARANTII Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel. Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument. Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema. Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused. MIDA GARANTII KATAB Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest. Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada. Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul. MIDA GARANTII EI KATA Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist. Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks. Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine). Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt. Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud. Toote kasutamisest (filter, hari, voolik jms) või normaalsest kulumisest (kulumaterjalid) tulenevad kahjustused. Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused. Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud. Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest. Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks. Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest. Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt 14

15 VALIKULINE NAILONHARJASTEGA VÄIKE ÜMMARGUNE HARI LAPP KATE PAEU0094 Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes, Polti volitatud teeninduskeskuses ja veebilehel 15

16

17 REGISTREERIGE OMA TOODE SN: KÕNEKESKUS KLIENDITEENINDUS EESTIS TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT VT SMART 45 - MOS Q02 POLTI S.p.A, - Via Ferloni, Bulgarograsso (CO) - Itaalia Jälgige meie tegemisi:

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem