VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE DEMOVIDEO POLTI KANAL

2 KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD AURUJOA OTSIK KOOS HARJAGA AKNA- PUHASTUS- OTSIK PRO70 VÄRVILISTE HARJADE KOMPLEKT PIKENDUSTORUD

3 VALIKULINE TRIIKRAUD 4 LAPPI + 6 KATET 2 LAPPI + 3 KATET AKNAPUHASTUSTARVIK AURU-DESIN- FITSEERIJA KÕRGSURVETORU KOLMNURKNE HARI AURUMOPP NAILONHARJASTEGA HARJAD (3 tk) NAILONHARJASTEGA VÄRVILISED HARJAD (3 tk) MESSINGHARJASTEGA HARJAD (3 tk) Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes, Polti volitatud teeninduskeskuses ja veebilehel 3

4 4

5 TERE TULEMAST VAPORETTO MAAILMA PUHASTUSSÜSTEEM KÕIKIDELE PINDADELE KODUMAJAPIDAMISTES: EEMALDAB TOLMULESTAD, PISIKUD JA BAKTERID ILMA KEMIKAALIDETA. LISATARVIKUD IGAKS VAJADUSEKS REGISTREERIGE OMA TOODE AMETLIK YOUTUBE i KANAL Meie veebilehelt ning hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja laiendada selle kasutusala, et muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks. Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 3 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX/PFEUXXXX. Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega. Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte või helistage meie klienditeenindusosakonda. Teid ootab eriline tervituspakkumine (vaid kampaanias osalevates riikides), samuti saate kursis olla kõigi uuemate uudistega Poltilt, osta seadmetele lisatarvikuid ja kulumaterjale. Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt toote alt. Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele. Soovid meie kohta rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil : Otsige Vaporetto videot, et saada, kiire ja lihtne ülevaade selle hämmastava seadme kõikidest omadustest. Lisaks saate videost vaadata Vaporetto kasutamist alates ettevalmistusest kuni lihtsamate hooldustoiminguteni. Registreerige end meie ametlikus kanalis, et olla kursis uusimate videotega! TÄHELEPANU Ohutusega seonduvad hoiatused on toodud vaid käesolevas kasutusjuhendis. 5

6 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTA- MIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI. Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest. Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks. OHUTUSSÜMBOLID: HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletuste oht! Kui see sümbol on näidatud seadme peal, ärge seadme vastavat osa puudutage, kuna see võib olla väga tuline. HOIATUS! Aur. Põletuste oht! Käesolev seade võib töötamisel väga tuliseks minna. Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada põletusi. Ärge kunagi võtke masinat koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega. Boileri hooldus- või puhastustööde teostamisel veenduge alati, et seade on olnud toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud vähemalt kaks tundi. Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on sisse lülitatud või jahtumas, hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht. Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid. 6

7 TOITEGA SEOTUD OHUD ELEKTRILÖÖGI OHT Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele. Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele. Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta voolupingele või mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Sellised pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ning kaasa tuua lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage ainult sertifitseeritud pikendusjuhtmeid, mis on sobiva võimsuse (16A) ning maandusega. Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti ON/OFF abil välja. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet. Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta. Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud. Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lömastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline. Ärge asendage toitejuhtme pistikut. Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja, volitatud hooldaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustunud. Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad. Ärge kasutage seadet veega täidetud anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide juures. 7

8 Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku. Aurujuga ei tohi suunata seadmete poole, mis sisaldavad elektrilisi või elektroonilisi komponente. OHUD SEADME KASUTAMISEL VIGASTUSED/PÕLETUSED Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal. Ärge valage seadme veepaaki toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid, söövitavaid või plahvatusohtlikke aineid ega parfüüme. Valage paaki ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud peatükis "Millist vett kasutada". Ärge imege seadmesse ega ärge suunake aurujuga toksiliste ainete, hapete, lahustite, puhastusvahendite ega söövitavate ainete peale. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele. Ärge suunake aurujuga plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele, süsivesinikele, lahtisele tulele ega väga tulistele esemetele. Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku. Kasutage seadme transportimiseks spetsiaalset kandesanga. Ärge tõmmake toitejuhet. Ärge kasutage toitejuhet kandesangana. Ärge tõstke seadet toitejuhtmest ega auruvoolikust/imemistorust. Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja pliitide lähedusse. Ärge katke seadme avasid ja võresid. Ärge suunake aurujuga inimeste ega loomade kehaosade poole. Ärge suunake aurujuga inimeste seljas olevatele riietele. Riided, vaibad ja kangad, mida on auruga sügavpuhastatud, saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle 100 C). Enne nende kasutamist oodake mõni minut ja kontrollige, kas need on maha jahtunud. Vältige ka selliste puhastatud kangaste kokkupuudet nahaga vahetult pärast aurutamist. Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis. Käepidemel olev aurulukk tagab täiendava ohutuse, kuna ei lase aurufunktsioonil kogemata käivituda, kui seadet kasutavad näiteks lapsed või seadme funktsioone mitte tundvad isikud. Kui aurufunktsiooni ei kasutata, aktiveerige aurulukk. Aurufunktsiooni kasutamiseks lükake lüliti tagasi algasendisse. 8

9 SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks koduse aurupesurina vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused. Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks. TEAVE KASUTAJATELE Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlev Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL. Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina. Seetõttu tuleb seadme kasutusea lõppedes see viia sobivasse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid. Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone. Enne meie tehasest lahkumist testitakse kõiki seadmeid põhjalikult. Seetõttu võib teie aurupesuri Vaporetto paagis esineda veejääke. MILLIST VETT PAAGIS KASUTADA Käesolev seade on välja töötatud toimimaks tavalise keskmise karedusega kraaniveega, mille temperatuur on vahemikus 8 F kuni 20 F. Kui kraanivesi sisaldab palju katlakivi, kasutage seadmes veesegu, mis koosneb 50% ulatuses kraaniveest ja 50% ulatuses demineraliseeritud veest (saadaval poodides). Ärge kasutage seadmes ainult demineraliseeritud vett. Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või veetarnija juures. Kui kasutate seadmes ainult kraanivett, saate katlakivi tekkimise vältimiseks kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop, mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinate kauplustes või veebilehel Ärge kunagi kasutage seadmes destilleeritud vett, vihmavett ega lisandeid sisaldavat vett (nt tärklist, parfüümi) ega teiste seadmete (veepehmendajad või filtrikannud) poolt toodetavat vett. Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastusvahendeid. 1. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS 1.1 Avage paagil olev kork (1) ja täitke paak 1 l veega, jälgides, et vesi üle ääre ei voolaks. Boilerisse tohib vett lisada ainult siis, kui boiler on maha jahtunud ning seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud. Tänu pidevale täitesüsteemile ei pea te triikimist katkestama, et lasta seadmel maha jahtuda, vaid saate täita paaki vastavalt vajadusele. 1.2 Keerake paagi kork tagasi peale. 1.3 Pro90_Turbo: avage sisseehitatud pistikupesa kate ja sisestage sinna auruvooliku ots (2), vajutades selleks vooliku otsas olevale nupule ja veendudes, et vooliku otsa kinnituskonks läheb täpselt pistikus olevasse lukustussüvendisse. 1.4 Ühendage toitejuhtme pistik maandatud ja õige pingega pistikupesasse (3). Enne pistiku sisestamist pistikupesasse tõmmake toitejuhe täielikult välja ning kasutage seadet alati ainult siis, kui toitejuhe on täielikult lahti keritud. 1.5 Vajutage boileri lülitit ( ) (4), misjärel süttib nii selle kui ka auru valmisolekut tähistav märgutuli ( ). 1.6 Oodake kuni auru valmisolekut tähistav märgutuli ( ) lõpetab vilkumise. Nüüd on seade kasutusvalmis. HOIATUS! Aurufunktsiooni esmakordsel kasutamisel võib temperatuuri ebaühtluste tõttu esineda aurus ka veetilku. Suunake esimene aurujuga lapile. 2. LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE Aurupesuri Vaporetto kõik lisatarvikud saab ühendada otse auruvooliku või pikendustorude külge: Liigutage tarvikul olev lukustusnupp avatud asendisse (7). Kinnitage tarvik käsiotsiku või pikendustoru külge. Lükake lukustusnupp tagasi suletud asendisse (7). Kontrollige, et lukustusnupp on suletud asendis ja lisatarvik korralikult ühendatud. 3. AURU REGULEERIMINE Aurujuga on auru reguleerimisnupu abil võimalik reguleerida. Aurujoa suurendamiseks pöörake nuppu päripäeva. Aurujoa vähendamiseks aga vastupäeva. Soovitused aurujoa reguleerimiseks: Maksimaalne tase: paakunud mustuse, plekkide ja rasva eemaldamiseks, desinfitseerimiseks; Keskmine tase: vaipade, mattide, klaasi ja põrandate puhastamiseks; Minimaalne tase: taimede aurutamiseks, õrnade kangaste, seinakatete, diivanite jms puhastamiseks. 9

10 4. PÕRANDATE PUHASTAMINE Enne seadme kasutamist tundlikel pindadel veenduge, et põrandaga kontaktis oleval otsikul ei oleks võõrkehi, mis võivad pinda kriimustada. 4.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ning ühendage lisatarvikud vastavalt peatükis 2 toodud kirjeldustele. 4.2 Ühendage pikendustorud auruvooliku külge ja põrandahari pikendustoru külge. 4.3 Kinnitage komplekti kuuluv lapp põrandaharja külge, lukustades selle spetsiaalsete konksude (8) abil. 4.4 Reguleerige nupu abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada keskmist aurukogust (5). 4.5 Deaktiveerige aurulukk (6) ja jätkake põranda aurutamist, vajutades auruvooliku käepidemel olevat aurunuppu (6). 4.6 Puhastage harja liigutades põrandad. Enne lapi eemaldamist harja küljest laske sel mõni minut jahtuda. HOIATUS! Ärge kunagi kasutage seadet ilma lapita. HOIATUS! Täiendava ohutuse tagamiseks testige auru toimet pinna varjatud kohas, laske aurutatud kohal kuivada ja veenduge, et aur ei ole põhjustanud pinna värvimuutusi ega deformatsiooni. 5. MATTIDE JA VAIPADE PUHASTAMINE HOIATUS! Enne kui hakkate auru abil puhastama nahka, vaadake esmalt tootja juhiseid ja teostage alati väike proovipuhastus puhastatava materjali peidetud kohas või materjali proovitükil. Laske auruga töödeldud kohal kuivada, et veenduda, et ilmnenud ei ole värvimuutusi ega deformatsiooni. 5.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ning ühendage lisatarvikud vastavalt peatükis 2 toodud kirjeldustele. 5.2 Ühendage pikendustorud auruvooliku külge ja põrandahari pikendustoru külge. 5.3 Reguleerige nupu (5) abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada keskmist aurukogust. 5.4 Deaktiveerige aurulukk (6) ja jätkake põranda aurutamist, vajutades auruvooliku käepidemel olevat aurunuppu (6). 5.5 Tõmmake ilma lapita harjaga üle pinna, et tuua mustus pinna peale. 5.6 Kinnitage komplekti kuuluv lapp põrandaharja külge, lukustades selle spetsiaalsete konksude (8) abil. 5.7 Tõmmake lapiga üle pinna, et mustus kokku koguda. Enne lapi eemaldamist harja küljest laske sel mõni minut jahtuda. 6. KLAASI, AKENDE JA PLAATIDE PUHASTAMINE HOIATUS! Klaaspindade puhastamiseks (eriti külmal hooajal), eelsoojendage aknad enne puhastama asumist umbes 50 cm kauguselt klaasist. 6.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ning ühendage lisatarvikud vastavalt peatükis 2 toodud kirjeldustele. 6.2 Reguleerige nupu (5) abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada keskmist aurukogust. 6.3 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk (6) on lahti. 6.4 Mustuse lahustamiseks vajutage ja hoidke all auruvooliku käepidemel olevat aurunuppu (6) ning puhastage pinnad rohke auruga. 6.5 Mudel Pro90_Turbo: liikuge aknapuhastusotsikuga üle pinna, et eemaldada mustus ilma auru kasutamata. Abrasiivsema toime saavutamiseks ja mustuse veelgi efektiivsemaks eemaldamiseks võib kasutada aknapuhastusotsiku harjaseid. Mudel Pro80: auru poolt lahustatud mustuse eemaldamiseks aknalt kasutage aknapuhastuse käsiotsikut. 7. POLSTRI PUHASTAMINE (madratsid, diivanid, autosalongid jne) HOIATUS! Enne kui hakkate auruga puhastama nahka, vaadake esmalt tootja juhiseid ja teostage alati väike proovipuhastus puhastatava materjali peidetud kohas või materjali proovitükil. Laske auruga töödeldud kohal kuivada, et veenduda, et ilmnenud ei ole värvimuutusi ega deformatsiooni. 7.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ning ühendage lisatarvikud vastavalt peatükis 2 toodud kirjeldustele. 7.2 Kinnitage väike hari vooliku külge. 7.3 Paigaldage kate väikese harja otsa. 7.4 Reguleerige nupu (5) abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada keskmist aurukogust. 7.5 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk (6) on lahti. 7.6 Vajutage ja hoidke all auruvooliku käepidemel olevat aurunuppu (6) ning liikuge üle pinna. 8. MÖÖBLI JA TUNDLIKE PINDADE PUHASTAMINE HOIATUS! Ärge suunake aurujuga otse pinna suunas. Enne pinna puhastamist testige seadet alati pinna varjatud kohas, et näha, kuidas see aurupuhastusele reageerib. 8.1 Kontrollige, et punktis 1 toodud juhiseid on järgitud. 8.2 Reguleerige nupu (5) abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada keskmist aurukogust. 8.3 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk (6) on lahti. 8.4 Vajutage ja hoidke all auruvooliku käepidemel olevat aurunuppu (6) ning suunake aurujuga lapile. 10

11 8.5 Kasutage eelnevalt aurutatud lappi pinna puhastamiseks, kuid ärge hoidke lappi liiga kaua ühe ja sama koha peal. 9. VANNITOA FURNITUURIDE, VUUKIDE JA KÖÖGI TÖÖTASAPINDADE PUHASTAMINE 9.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud juhiseid on järgitud, ning ühendage lisatarvikud vastavalt peatükis 2 toodud kirjeldustele. 9.2 Ühendage ümmarguse harjaga varustatud kontsentreeritud aurujoa otsik vooliku külge. Mudel Pro90_Turbo: auruotsiku saab kinnitada kontsentreeritud aurujoa otsiku külge. Seda on hea kasutada raskesti ligipääsetavate kohtade, radiaatorite, ukse- ja aknaraamide, vannitubade ja luukide puhastamiseks. Auruotsiku kinnitamiseks kontsentreeritud aurujoa otsiku külge, keerake need kaks lihtsalt üksteise külge. Sama saab teha ka harjaga, mille saab keerata kontsentreeritud aurujoa otsiku ja auruotsiku külge. Mudeli Pro90_Turbo erinevat värvi harjad sobivad erinevate pindade puhastamiseks. 9.3 Reguleerige nupu (5) abil aurujoa tugevust. Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitame kasutada maksimaalset aurukogust. 9.4 Veenduge, et käepidemel olev aurulukk (6) on lahti. 9.5 Puhastamise alustamiseks vajutage ja hoidke all auruvoolikul olevat aurunuppu (6). 10. KUI VESI SAAB PAAGIST OTSA Vee vähesust boileris näitab vastava märgutule ( ) süttimine. Kasutamise jätkamiseks: - lülitage aurupesur välja ja eemaldage selle toitejuhe vooluvõrgust. - täitke paak (vt ptk 1). - sisestage toitejuhe vooluvõrku ja lülitage aurupesur taas sisse. HOIATUS! Seda toimingut tohib teostada ainult siis, kui seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud. 11. TURBOFUNKTSIOON Kui turbofunktsioon on aktiveeritud, kohandab seade aurusurvet automaatselt nii, et tõrksa mustuse eemaldamine oleks kõige lihtsam. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu TURBO (9) ja oodake, kuni auru valmisolekut tähistav märgutuli ( ) kustub. Turbofunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage nuppu TURBO uuesti. 12. ÜLDINE HOOLDUS Enne seadme mistahes hooldustoimingute teostamist eemaldage seade alati vooluvõrgust ja veenduge, et seade on maha jahtunud. 11 Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid kraanivees niisutatud lappi. Kõiki seadme lisatarvikuid võib puhastada voolava vee all, kuid enne järgmist kasutuskorda tuleb veenduda, et need oleksid täiesti kuivad. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid. Pärast harjade kasutamist soovitame harjastel deformatsiooni vältimiseks jahtuda nende loomulikus asendis. Kontrollige regulaarselt sisseehitatud pistikupesas asuva värvilise seibi ning pikendustorude ja auruvooliku ühendustihendite seisukorda. Vajadusel asendage see varuseibiga vastavalt allpool kirjeldatud juhistele. - Eemaldage kahjustunud seib. - Paigaldage uus seib, kinnitades selle auruotsiku külge ja lükates selle õigele kohale. - Määrige tihendit silikoonmäärde või vaseliini või väikese koguse taimeõliga. 13. KALSTOP Kalstop on triikraudadele ja aurupesurite mõeldud katlakivieemaldusvahend. Kalstopi regulaarne kasutamine iga kord, kui seadme paak veega täidetakse: - pikendab seadme kasutusiga. - võimaldab väljutada "kuivemat" auru. - ennetab katlakivi tekkimist. - kaitseb boileri seinu. - aitab säästa energiat. KALSTOPI KASUTAMINE 13.1 Lahjendage üks ampull 5 liitris vees, enne kui lisate selle paaki Täitke paak (vt ptk 1) Jätkake seadme tavapärase kasutamisega. Kalstopi müüakse kodumasinate kauplustes 20 ampulli kaupa pakendatud pakendites, Polti volitatud teeninduskeskustes ja veebilehel 14.HOIUSTAMINE 14.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust Enne seadme hoiustamist laske sel täiesti maha jahtuda Voolikud, harjad ja painduva vooliku saab hoiustada seadme korpusel, libistades põrandaharja konksu seadmel asuvasse parkimishoidikusse (11) Pikendustorud saab paigutada spetsiaalsesse toruhoidikusse (12) Väiksemaid lisatarvikuid saab hoiustada lisatarvikute hoidikus. Hoidiku avamiseks vajutage õrnalt sõnale "PUSH" (kaane alaosa lähedal) ja avage kaas (10).

12 15. VEAOTSING PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS Seade ei käivitu. Toide puudub. Kontrollige, kas seade on vooluvõrgust eemaldatud (vt punkt 1). Boiler on välja lülitatud. Käivitage boiler peatükis 1 toodud juhiste järgi. Boileris pole vett. Täitke boiler peatükis 1 toodud juhiste järgi. Seade on rõhu all, kuid väljastab vaid väikeses koguses auru. Voolik ei ole õigesti sisestatud. Auru reguleerimisnupp on seatud miinimumi peale. Sisestage painduv voolik korralikult lõpuni välja (vt ptk 1). Sobiva aurukoguse saamiseks reguleerige nupu asendit. Aurulukk on aktiveeritud. Vabastage auruvooliku käepidemel asuv aurulukk. Väljutatavas aurus esineb veetilkasid. Auruvoolikud on külmad. Suunake aurujuga lapile, et torusid soojendada. Lisatarvikute ühenduste vahelt tuleb auru välja või ilmuvad sinna veetilgad. Lisatarvikuid on keeruline seadme külge panna. Tihendid on kahjustunud. Tihendid tekitavad hõõrdumist. Blokeerimisnupp ei ole õiges asendis. Asendage tihendid peatükis 11 toodud juhiste järgi. Määrige tihendeid silikoonmäärde või vaseliini või väikese koguse taimeõliga. Lükake blokeerimisnupp õigesse asendisse (vt ptk 2). Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt või klienditeenindusega. 12

13 GARANTII Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel. Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument. Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema. Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused. MIDA GARANTII KATAB Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest. Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada. Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul. MIDA GARANTII EI KATA Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist. Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks. Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine). Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt. Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud. Toote kasutamisest (filter, hari, voolik jms) või normaalsest kulumisest (kulumaterjalid) tulenevad kahjustused. Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused. Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud. Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest. Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks. Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest. Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt 13

14

15 REGISTREERIGE OMA TOODE SN: KÕNEKESKUS KLIENDITEENINDUS EESTIS TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT VT / PRO80 - M0S Q01 POLTI S.p.A. - Via Ferloni, Bulgarograsso (CO) - Itaalia Jälgige meie tegemisi:

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd SMART 45 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com VÄLJAS SEES 2 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress:

SEADMED Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: Kasutusjuhend Traadi-, metalli- ja puidudetektor Mudel: Wall Scanner 80 Tootja: ADAINSTRUMENTS Aadress: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Sisukord 1. Otstarbekohane kasutamine 3 2. Toote omadused 3 3. Tehnilised

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem