Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON TERVISHOIU JA TARBIJAKAITSE PEADIREKTORAAT Direktoraat C Rahvatervis ja riskianalüüs C2 Tervishoiualane teave AVALIK ARUTELU HARULDASED HAIGUSED: EUROOPA EES SEISVAD VÄLJAKUTSED Käesolev dokument ei kajasta Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. See on vahend, et uurida huvitatud poolte seisukohti esialgse ettepaneku kohta. Käesolevas dokumendis sisalduvad soovitused ei mõjuta Euroopa Komisjoni edasiste ettepanekute olemasolu, vormi ega sisu. Vastused käesolevale konsulteerimisele ei pea põhinema ainult selles tekstis esitatud küsimustel. Commission européenne, L-2920 Luxembourg. Telephone: (352)

2 1. PROBLEEMISTIK Haruldased haigused on eluohtlikud või kroonilised puuet põhjustavad haigused, mis esinevad harva ja on väga keerukad. Enamik neist on geneetilised haigused või muude kategooriate puhul harvaesinevad vähktõved, autoimmuunsushaigused, kaasasündinud väärarendid, toksilised ja nakkushaigused. Et ennetada märkimisväärset haigestumust või välditavat enneaegset suremust ning parandada haigestunud isikute elukvaliteeti või sotsiaal-majanduslikku potentsiaali, on selliste haigustega tegelemiseks vaja konkreetsetel ja ühendatud jõupingutustel põhinevat üldist lähenemisviisi. Haruldasi haigusi, sealhulgas geneetilisi haigusi käsitlev ühenduse tegevusprogramm võeti vastu ajavahemikuks 1. jaanuarist 1999 kuni 31. detsembrini Kõnealuses programmis loeti harvaesinevaks haigused, mis esinevad Euroopa Liidus vähem kui viiel inimesel kümnest tuhandest. Kuigi levimusmäär viis inimest kümnest tuhandest näib madal, teeb see 27-liikmelise EL peale ligikaudu inimest haiguse kohta. Praeguste teaduslikult põhjendatud teadmiste põhjal mõjutavad erinevat haruldast haigust teataval eluetapil kuni 6% ELi elanikkonnast. Teisisõnu mõjutavad haruldased haigused praegu või tulevikus ligikaudu 15 miljonit inimest Euroopa Liidus (EL 27). Vastavalt meditsiinikirjandusele 2 on selliseid haigusi, mille levimusmäär on ligikaudu viis inimest kümnest tuhandest, vähem kui 100. Sellised on näiteks Brugada sündroom, Guillain- Barré sündroom, skleroderma või neuraaltoru defektid. Enamik haruldastest haigustest, nagu hemofiilia, Ewingi sarkoom, Duchenne i lihasdüstroofia või Hippeli-Lindau tõbi, esinevad väga harva ühel inimesel sajast tuhandest või harvemini. Tuhanded haruldased haigused, nagu Pompe tõbi, hemiplegia alternans või Ondine sündroom, esinevad Euroopas üksnes mõnel patsiendil. Väga haruldasi haigusi põdevad patsiendid ja nende perekonnad on iseäranis eraldatud ja haavatavad. Esimesed sümptomid võivad ilmneda väga erinevas vanuses: pooled haruldastest haigustest (Williamsi sündroom, Praderi-Willi sündroom, võrkkestakasvaja) võivad ilmneda alates sünnist või lapsepõlves. Muud haruldased haigused (Huntingtoni tõbi, Creutzfeldti- Jakobi tõbi, amüotroofne lateraalskleroos) võivad ilmneda täiskasvanueas. Enamik haruldasi haigusi on geneetilised haigused, aga need võivad tuleneda ka rasedusaegsest või hilisemast keskkonnamõjust, millele sageli lisandub geneetiline eelsoodumus. Mõned neist on tavaliste haiguste haruldased vormid või tüsistused. Haruldased haigused erinevad ka suuresti raskusastme ja avaldumise poolest. Haruldasi haigusi põdevate patsientide eluiga on oluliselt piiratud. Paljud haruldased haigused on keerulised, degeneratiivsed ja kroonilised puuet põhjustavad haigused, samas osa haiguste puhul on tavapärane elu võimalik, juhul kui need avastatakse õigeaegselt ja/või 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1295/1999/EÜ, 29. aprill 1999, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm haruldaste haiguste kohta rahvatervise valdkonnas ( ). 2 Haruldaste haiguste levimus. Bibliograafiline uuring, juuli 2007, Orphanet. 2

3 neid ravitakse õigesti. Haigused mõjutavad füüsilisi ja vaimseid võimeid, käitumist, sensoorset võimekust ning põhjustavad puudeid. Sageli esineb korraga mitu puuet koos paljude funktsionaalsete tagajärgedega (määratletud liitpuudena). Puuded suurendavad eraldatuse tunnet ja võivad põhjustada diskrimineerimist, ning vähendada hariduse ja kutse omandamise ning sotsiaalseid võimalusi. Haruldast haigust võivad varjata suhteliselt tavapärased haigused, nagu autism (peamine sümptom Retti sündroomi, fragiilse X-i sündroomi, Angelmani sündroomi, täiskasvanute fenüülketonuuria, Sanfilippo sündroomi jne korral) või epilepsia (köberskleroos, Shokeiri sündroom, Dravet sündroom jne). Paljud haigused, mida varem on liigitatud vaimse puudena, tserebraalparalüüsina, autismina või psühhoosina, on veel kirjeldamata haruldaste haiguste avaldumise vormid. Enamik vähktõve liike, sealhulgas lastel esinevad vähktõved, ning kaasasündinud väärarendid, on haruldased haigused. Teadustegevus haruldaste haiguste valdkonnas on osutunud väga kasulikuks sagedaste haiguste, nagu rasvumine ja diabeet, paremaks mõistmiseks, kuna need on bioloogiliste protsesside häirete mudeliks. Haruldaste haiguste valdkonnas tehtud teadustöö on olnud põhjapaneva tähtsusega enamiku seni kindlaks määratud inimgeenide tuvastamisel ning veerandi puhul uuenduslikest ravimitest, mis on saanud ELis turustamiseks loa (harva kasutatavad ravimid). Haruldasi haigusi käsitlev teadustöö on aga napp ja hajutatud ELi eri laborite vahel. Tavapärastes turutingimustes ei taha farmaatsiatööstus investeerida haruldaste haiguste raviks vajalikesse ravimitesse ning meditsiiniseadmetesse, kuna iga sellise haiguse puhul on turg väga väike. See selgitab, miks haruldasi haigusi kutsutakse ka vähest tähelepanu pälvivateks haigusteks: need pälvivad vähest tähelepanu teadusuuringute, turuhuvi ning ka rahvatervise poliitika seisukohast. Kuigi haigestumuse ning surma põhjuseks on sageli ka haruldased haigused, ei kajastata neid tervishoiu teabesüsteemides asjakohaste kodeerimis- ja klassifitseerimissüsteemide puudumise tõttu. Kindla tervisepoliitika puudumine ning vähene asjatundlikkus haruldaste haiguste valdkonnas põhjustavad diagnoosimise hilinemist ning muudavad juurdepääsu ravile raskeks. Selle tulemuseks on täiendavad füüsilised, psühholoogilised ja vaimsed häired, sama haigusega laste sünd samas peres, ebapiisav või isegi kahjulik ravi ning usalduse kaotus tervishoiusüsteemi vastu. Siiski on mõne haruldase haiguse puhul tavapärane elu võimalik, kui haigus avastatakse õigeaegselt ning ravitakse õigesti. Haruldastele haigustele tähelepanu pööramine on enamikus ELi liikmesriikides suhteliselt uus nähtus. Veel hiljuti eirasid riikide tervishoiuasutused ja poliitikakujundajad suuresti neid probleeme, kuna haruldaste haiguste ühisnimetajate leidmise asemel olid poliitilised arutelud killustunud paljude eri haruldaste haiguste vahel. Tervishoiuteenused haruldaste haiguste avastamiseks, ravimiseks ja haigestunud inimeste rehabiliteerimiseks on teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi poolest liikmesriigiti väga erinevad. Liikmesriikide või liikmesriikide piirkondade kodanikel on ebavõrdne juurdepääs erialaarstide juurde ja harva kasutatavatele ravimitele. Mõned liikmesriigid on edukalt tegelenud haiguste haruldusest tulenevate probleemidega, samal ajal muud liikmesriigid ei ole võimalikke lahendusi otsinud. 2. EUROOPA TASANDI MEETME KOHALDAMISALA 3

4 Ühenduse tegevuse õiguspärasus haruldaste haiguste valdkonnas ilmneb selgelt, kui ühendada subsidiaarsuse põhimõte ( Valdkondades, mis ei kuulu ühenduse ainupädevusse, võtab ühendus meetmeid ainult siis, kui need on tõhusamad riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetud meetmetest ) rahvatervise valdkonna ELi tegevuse õigusliku alusega, s.o artikliga 152, milles on sätestatud järgmine: Kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. Ühenduse meetmed, mis täiendavad liikmesriikide poliitikat, on suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ja inimeste tervist ohustavate tegurite kõrvaldamisele. Haruldasi haigusi käsitlev ühenduse strateegia on samuti seotud Euroopa väärtuste (nagu võitlus diskrimineerimise vastu, sealhulgas puuetega seotud diskrimineerimine, ning inimõiguste kaitse) elluviimisega. Haruldaste haiguste eripära piiratud arv patsiente ning vastavate teadmiste ja asjatundlikkuse nappus teeb neist väga kõrge Euroopa lisandväärtusega ainulaadse valdkonna. Tõenäoliselt ei ole ühtegi teist sellist rahvatervise valdkonda, kus 27 eri riigi lähenemisviiside koosmõju võiks olla nii tõhus kui haruldaste haiguste valdkonnas. Seda on selgelt tunnistanud nii riikide kui ka Euroopa Liidu tasandi otsustajad ning kõik asjaomased pooled (ülehindamine). Piiratud ressursside koondamist on võimalik saavutada üksnes kooskõlastatult ELi tasandil. Haruldaste haiguste valdkonna teadusuuringuteks on vaja koostööd eri teadusharude meeskondade vahel, ning juurdepääsu ELi tasandil kogutud andmetele ja bioloogilisele ainele. Selles valdkonnas väga asjakohased teadusalased koostöö- ja kooskõlastamisprojektid ning jagatud infrastruktuuri (registrid, andmebaasid, andmehoidlad ja tehnilised platvormid) loomine. Haruldasi haigusi põdevatel patsientidel on seoses haiguste ennetamise, avastamise ja raviga samaväärsed õigused kui muudel patsientidel. Euroopa tasandi koostöö edendamisest seoses haruldasi haigusi põdevatele patsientidele tervishoiu- ja meditsiiniteenuste osutamisega võiks tõusta Euroopa kodanikele suurt kasu, kui: - täiendatakse haruldaste haigustega kokkupuutuvate erialatöötajate kogemusi; - parandatakse ELi kodanike juurdepääsu ravile, mis nõuab erilist ressursside (infrastruktuur ja teadmised) koondamist/ühiskasutust või pädevust; - patsientidele pakutakse pädevuse ja ressursside jagamise kaudu parimat võimalust eduks; - ressursse kasutatakse kulutasuvalt, neid vajaduse korral kokku koondades; - tervishoiutöötajatel aidatakse jagada oma teadmisi ning pakutakse neile koolitust; - tegutsetakse eeskujuna, aidates arendada ja levitada selle valdkonna parimaid tavasid üle kogu Euroopa; - ebapiisavate tervishoiuressurssidega riikidel aidatakse tagada kõikvõimalikud ja parima kvaliteediga väga spetsialiseeritud teenused. Bioloogilise testiga on võimalik diagnoosida enam kui 2000 haruldast haigust. Arvestades haiguste suurt hulka ja iga haiguse diagnostiliste testide spetsiifilise kogumi väljatöötamise ja valideerimise vajadust, ei suuda ükski riik teostada bioloogilist uurimist iseseisvalt. Juurdepääs teabele on absoluutne õigus. Tervishoiutöötajate, patsientide ning nende perekondade vajadustega kohandatud täpse teabe andmine tuhandete haruldaste haiguste 4

5 kohta on ülesanne, mida on võimalik saavutada ainult ELi tasandil, isegi kui see teave tuleb tõlkida liikmesriikide keeltesse ja seda kohandada riiklike tervishoiusüsteemidega. Paljud haruldased haigused esinevad väga harva. Eraldatud perekonnad peaksid olema pakutavatest teenustest paremini teavitatud. Seda on võimalik saavutada üksnes Euroopa tasandil selliste kohaste vahendite abil nagu internetiteenused ja nõustamistelefonid. 3. VARASEM JA KÄIMASOLEV TÖÖ HARULDASTE HAIGUSTE VALDKONNAS Artikli 152 alusel võeti haruldasi haigusi, sealhulgas geneetilisi haigusi käsitlev ühenduse tegevusprogramm vastu ajavahemikuks 1. jaanuarist 1999 kuni 31. detsembrini Programmi eesmärk oli aidata kooskõlas ühenduse muude meetmetega kaasa haruldaste haiguste valdkonnas kvaliteetse tervisekaitse tagamisele. ELi esimese jõupingutusena selles valdkonnas pandi erilist rõhku asjaomaste haiguste alaste teadmiste parandamisele ja juurdepääsu lihtsustamisele neid haigusi käsitlevale teabele. Haruldased haigused on nüüd ELi rahvatervise programmis ( ) 3 esmatähtsal kohal. Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi (DG SANCO) töökavade kohaselt on rahvatervise programmi rakendamise tegevuse põhijooned olnud: haruldaste haiguste alaste teabevõrkude ja parimate tavade arendamise toetamine. Haruldaste haiguste alaste projektide ja üldiste kriteeriumide kohta peab tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat esmatähtsaks üldiseid võrgustikke, mis koondavad teavet võimalikult paljude haruldaste haiguste ja mitte ainult ühe kindla haiguse kohta, et parandada teavitamist, seiret ja kontrollimist. Euroopa konsultatiivse struktuuri haruldaste haiguste töökonna (mida toetab teadussekretariaat) 4, loomine, viitena parimate tavade vahetamisele Euroopas; rahvatervise programmi meetmete kooskõlastamine kuuenda ja seitsmenda raamprogrammi teadusalaste jõupingutustega. Haruldased haigused on uue rahvatervise programmi ( ) meetmete hulgas endiselt esmatähtsal kohal. Nõukogu 22. märtsi aasta ühise seisukoha (eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm ( ) 5 ) lisa punktis on sätestatud järgmist: Edendada meetmeid, mille eesmärgiks on ennetada sagedasi haigusi, mis moodustavad märkimisväärse osa ühenduse üldisest haiguskoormusest, ja haruldasi haigusi, mille puhul ühenduse tegevus võib nende haiguste teket määravate tegurite käsitlemisega pakkuda riiklike abinõudega võrreldes olulist lisandväärtust. Komisjoni talituste töödokumendis, mis on lisatud valgele raamatule Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks , on haruldased haigused samuti esmatähtsal kohal. 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1786/2002/EÜ, 23. september 2002, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas (aastateks ). 4 Vt 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm ( ), KOM(2006) 234 (lõplik). 6 Vt 5

6 Euroopa komisjon viib harva kasutatavate ravimite poliitikat ellu ettevõtluse peadirektoraadi (DG ENTR) ja Euroopa Ravimiameti (EMEA) kaudu. Harva kasutatavaid ravimeid käsitlev määrus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta 7 ) kavandati eesmärgiga sätestada ELis harva kasutatavate ravimite määratlemise kriteeriumid. Määruses on kirjeldatud stiimuleid (nt ainuõiguse saamine turul kümneks aastaks, abi ravimi väljatöötamiseks, juurdepääs müügiloa saamise tsentraliseeritud korrale), et julgustada haruldaste haiguste ravimiseks, ennetamiseks ja avastamiseks vajalikku teadus- ja arendustegevust ning ravimite turustamist. ELi farmaatsiaalaste õigusaktidega täiendati poliitikat aastal, kui kehtestati kõigi harva kasutatavate ravimite müügiloa saamiseks kohustuslik ELi tsentraliseeritud kord aastal loodi EMEA juurde harva kasutatavate ravimite komitee (COMP) 8, et vaadata üle taotlused isikutelt või ettevõtetelt, kes soovivad haruldaste haiguste avastamiseks, ennetamiseks või ravimiseks arendatavate toodete nimetamist harva kasutatavateks ravimiteks. Juba seitse aastat on Euroopa Komisjon, EMEA ja liikmesriigid pakkunud farmaatsiatööstusele stiimuleid muu hulgas vähktõve, ainevahetushäirete, immunoloogia, südameveresoonkonna ja hingamisteede haiguste korral kasutatavate harva kasutatavate ravimite alaseks teadus-, arendustegevuseks ja selliste ravimite turustamiseks. Tavapärastes turutingimustes ei oleks ühtegi sellist ravimit arendatud. Komisjonil on palutud avaldada kõnealuste stiimulite üksikasjalik loend. Seni on avaldatud kaks aruannet ja aastal. Ettevõtluse peadirektoraadi poolt 26. juunil 2006 avaldatud viimases aruandes rõhutatakse, et ELi poliitika harva kasutatavate ravimite valdkonnas on edukas ja üks edukamatest ELi poliitikatest üldse. EMEA sai ajavahemikus aprill 2000 kuni august 2007 üle 740 taotluse toodete nimetamiseks harva kasutatavateks ravimiteks. Juuliks 2007 oli antud turustamisluba rohkem kui neljakümnele uuele harva kasutatavale ravimile, et kasutada neid üle neljakümne eluohtliku või kroonilise puuet põhjustava haruldase haiguse raviks. Lisaks on harva kasutatavate ravimite komitee nimetanud harva kasutatavaks ravimiks üle 500 ravimi, kuid nende puhul kliiniline uurimine veel käib. Aruandes 9 kirjeldatakse ka liikmesriikides seni tehtud algatusi. Olukord on liikmesriigiti väga erinev, mõned liikmesriigid toetavad teadusuuringuid (nagu näiteks Hispaania või Saksamaa), mõned keskenduvad tervishoiuteenustele ning erialakeskustele (Skandinaavia riigid, Taani, Itaalia). Ainult ühel riigil on riikliku tegevuskava kaudu terviklik lähenemine haruldaste haiguste küsimusele (Prantsusmaa tegevuskava aastateks ). Paraku ei kindlusta liikmesriigid veel täielikku juurdepääsu igale heakskiidetud harva kasutatavale ravimile. Haruldasi haigusi käsitlevaid teadusprojekte toetatakse EÜ teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide kaudu 10. Praeguses, raamprogrammis FP7 on tervise teemavaldkond ( Koostöö eriprogrammi üks kümnest teemavaldkonnast) kavandatud toetamaks igasugust riikidevahelist koostööd ühenduses ja väljaspool ühendust, et parandada Euroopa kodanike tervist ning suurendada tervisevaldkonnas tegutsevate Euroopa tööstusharude ja ettevõtete konkurentsivõimet ning innovatsioonialast võimekust, pöörates samas tähelepanu ülemaailmsetele terviseküsimustele. Erilist tähelepanu pööratakse uurimistulemuste ülekantavusele (alusuuringute ülekanne kliiniliste rakenduste valdkonda, sealhulgas katsetulemuste teaduslik valideerimine), uute raviviiside arendamisele ja valideerimisele, 7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 141/2000, 16. detsember 1999, harva kasutatavate ravimite kohta 8 Vt 9 Vt 10 Vt 6

7 haiguste ennetamise ja tervise edendamise (sealhulgas laste tervise ja tervena vananemise edendamise) meetoditele, diagnostikavahenditele ja meditsiinitehnoloogiale, samuti jätkusuutlikule ja tõhusale tervishoiusüsteemile. Konkreetsemalt on seitsmendas raamprogrammis haruldaste haiguste valdkonna rõhk üleeuroopalistel loodusloo- ja patofüsioloogiauuringutel ning ennetavate, diagnostiliste ja raviprotseduuride väljatöötamisel. Kuuenda raamprogrammi kaudu toetatav ERA-NET kava on pühendatud haruldastele haigustele (E-Rare) 11, et arendada ühis- ja riikidevahelist tegevust (riiklike kavade uuring, et tuvastada lüngad ja kattumised riiklikes teadusprogrammides ja haruldasi haigusi hõlmavates tegevustes). E-Rare kavaga on nähtud ette luua liikmesriikide partnerite vahel püsiv ja kauakestev koostöö, kooskõlastada riiklikke teadusprogramme, et kaotada haruldasi haigusi käsitlevate teadusuuringute killustatus ning edendada erialadevahelisi lähenemisviise, ühtlustada ja arendada osalevate riikide riiklike ja piirkondlike teadusprogrammide koostoimet, arendada haruldaste haiguste alast ühist teaduspoliitikat ning säilitada haruldaste haiguste alaste teadusuuringute soodne konkurentsipositsioon võrdluses muu maailmaga, nagu Põhja-Ameerika ja Aasiaga. Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat on moodustanud tervishoiuteenuste ja arstiabi kõrgetasemelise töörühma, mille kaudu viiakse ellu soovitusi, mida on andnud mõttevahetus patsientide liikuvuse kohta. Kõrgetasemelise rühma üks töörühm tegeleb haruldaste haiguste alaste erialakeskuste referentsvõrgustikuga aastal esitas haruldaste haiguste töökond tervishoiuteenuste ja arstiabi kõrgetasemelisele töörühmale aruande Panus poliitika kujundamisse: Euroopa tervishoiu- ja meditsiiniteenuste alase koostöö suunas haruldaste haiguste valdkonnas 12, mis sisaldas uuendatud teavet Euroopa asjaomaste referentsvõrgustike kohta. Aruandes kirjeldatakse Euroopa haruldaste haiguste referentsvõrgustike ideed ning selle võrgustiku otstarvet. Tutvustatakse ELi rahvatervise programmi rakendamiseks ja aastaks ette nähtud töökavasid, mis on haruldaste haiguste Euroopa referentsvõrgustike arendamiseks esmatähtsad meetmed. Sellest tulenevalt on valitud rahastamiseks välja mõned katseprojektid 13 (tsüstiline fibroos, harvaesinevad veritsushäired, alfa1-antitrüpsiini vaegus, porfüüriad, düsmorfoloogia, Hodkini lümfoom lastel, histiotsütoos ja neuroloogilised haigused lastel). Seetõttu on Euroopa Parlamendi ja nõukogu tervishoiuteenuste direktiivi ettepaneku 14 artiklis 16 sätestatud, et liikmesriigid tihedas koostöös komisjoniga lihtsustavad Euroopa referentsvõrgustike arendamist, et tagada kvaliteetne ja kulutasuv ravi patsientidele, kelle tervisliku seisundi tõttu on vajalik ressursside ja asjatundlikkuse ühendamine. PATSIENTIDE OMAJÕU KASUTAMINE Maailmapank määratleb omajõu kasutamist, kui protsessi, millega suurendatakse isikute või gruppide suutlikkust teha valikuid ning viia need valikud ellu soovitud tegevusteks ja tulemusteks. Maailma Terviseorganisatsioon (edaspidi WHO ) on kirjeldanud omajõu kasutamist kui tervise eeltingimust ning ennetava partnerluse ning patsientide enda eest hoolitsemise strateegiat krooniliste haigete tervise ja elukvaliteedi parandamiseks. Sellisena määratletult on iseseisvus vajalik patsientide jaoks, kes põevad haruldasi haigusi, mis on kroonilised, millega on raske toime tulla, mis esinevad nii harva, et edu saavutamiseks on vaja 11 Vt 12 Vt aasta projektid on rahastamiseks välja valitud ja neid kaasrahastatakse tingimusel, et läbirääkimised Euroopa Komisjoniga on edukad ja toetusleping allkirjastatakse. 14 Vt 7

8 kooskõlastatud tegevust, ning mille teadusringkonnad, arstkond ja poliitikakujundajad on suuresti hooletusse jätnud. Haruldasi haigusi hõlmavate teadusuuringute valdkonnas on nad näidanud teed uude ajastusse, juhtides tähelepanu teemale, mida on seni laialdaselt eiratud nii riiklike teadusuuringute puhul (milles ei ole arvestatud haruldasi haigusi põdevate patsientide vajaduste ega ootustega) kui ka turule orienteeritud teadusuuringute puhul, kus teadusprojekte on vaja üksnes õigustamaks investeerimist piisavalt tulutoovatesse projektidesse. Patsiendid osalevad vahetult oma tuleviku kujundamises. Kuna haruldaste haiguste eri liike on väga palju, tegutseb Euroopas üle 1700 patsiente esindavat organisatsiooni. Paljud neist on koondunud haruldaste haiguste riiklikesse liitudesse ning kuuluvad kindlat haigust käsitleva ELi katusorganisatsiooni alla ja/või laiemalt haruldastele haigustele pühendunud ELi katusorganisatsiooni alla, nagu näiteks haruldaste haiguste Euroopa organisatsioon Eurordis 15.. Eurordis ühendab organisatsioone 33 riigist, võimaldades otsest dialoogi Euroopa Komisjoni, sidusrühmade ja haruldasi haigusi põdevate patsientide ühenduste vahel. 4. EESMÄRGID Käesoleva dokumendi eesmärk on teha kokkuvõte meetmetest, mida on vaja võtta, et tagada Euroopas haruldaste haigustega tegelemiseks tõhus poliitika. Asjaomases valdkonnas ühenduse tasandil sekkumise strateegiline eesmärk on parandada patsientide võimalusi saada asjakohane ja õigeaegne diagnoos ning asjakohast ja õigeaegset teavet ja ravi. See omakorda aitab kaasa kõrgemate eesmärkide saavutamisele tervishoiutulemuste paranemisele ja seega tervena elatud aastate arvu, ühe Lissaboni strateegia peamise näitaja suurenemisele 16. Selleks tuleb: tugevdada järgmiste ELi programmide koostoimet: ELi rahvatervise programmid, teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammid, harva kasutatavate ravimite strateegia, pediaatrias kasutavate ravimite määrus 17, kõrgtehnoloogiliste raviviiside strateegia, tulevane tervishoiuteenuste direktiiv 18, ELi statistikaprogramm 19, ning muud olemasolevad või tulevased ELi või riiklikud algatused julgustada EL 27 liikmesriike arendama riiklikku tervisepoliitikat, et tagada haruldasi haigusi põdevate inimeste jaoks võrdne juurdepääs ja võimalus haiguste ennetamiseks, avastamiseks, raviks ja rehabiliteerimiseks Lisaks avaliku arvamusega tegelemisele tuleks tegeleda aktiivselt ka tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate, otsustajate, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste juhtide ning meediaga, eelkõige saab seda saavutada iga-aastase teadlikkuse tõstmise kampaania kaudu. tagada, et kõikjal Euroopas arendatakse ja jagatakse ühiseid poliitilisi suuniseid: erimeetmed (sellistes valdkondades nagu teadustegevus, erialakeskused, juurdepääs teabele, stiimulid harva kasutatavate ravimite arendamiseks, sõeluuringud jne) peavad kuuluma haruldaste haiguste ühise strateegia alla. Loodetavasti tugevdab ka käesolev komisjoni teatis liikmesriikide koostööd ühenduse raamistikus. 15 Vt 16 Vt 17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1901/2006, 12. detsember 2006, pediaatrias kasutatavate ravimite ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta. 18 Vt 19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 2367/2002/EÜ, 16. detsember 2002, ühenduse aasta statistikaprogrammi kohta, muudetud otsusega nr 787/2004/EÜ.. 8

9 Üldised eesmärgid saavutatakse erieesmärkide kaudu Haruldaste haiguste tuvastamise ja neid käsitlevate teadmiste parandamine Haruldaste haiguste ühine määratlus ELis. Haruldaste haiguste olemasolev määratlus võeti vastu haruldasi haigusi käsitleva ühenduse tegevusprogrammiga ( ), mille kohaselt on haruldased haigused need, mille levimus ELis on alla viie inimese kümne tuhande kohta. Sama määratlust kasutab EMEA ravimite nimetamisel harva kasutatavateks (määrus), ning mitmed erialgatusi teinud liikmesriigid, nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad ja Hispaania. Siiski kasutavad Ühendkuningriik, Rootsi ja Taani erinevaid määratlusi. Isegi kui mõned sidusrühmad peavad praegust määratlust liiga laiaulatuslikuks, on EL selle säilitamise poolt. 1. küsimus: Kas ELi praegune määratlus haruldaste haiguste kohta rahuldab teid? Haruldaste haiguste parem kodeerimine ja klassifitseerimine. EL peaks tegema tihedat koostööd WHOga olemasoleva rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (ICD) muutmise raames tagamaks võimaluse kodeerida haruldasi haigusi nõuetekohaselt, et need oleksid jälgitavad kõigis tervishoiu teabesüsteemides Selleks on vaja haruldaste haiguste klassifitseerimise ja kodeerimise sellise töörühma toetust, kes töötab rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni läbivaatamise protsessis WHO nõuandetöörühmana 20. Kohe, kui 11. rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon on kättesaadav, tuleks teha aktiivset ELi statistikaprogrammi alast koostööd, et tagada rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni uue versiooni kasutamine, sealhulgas haruldaste haiguste uute koodide kasutamine surmatunnistustel ja haiglast lahkunute tabeldamissüsteemides kõigis liikmesriikides. Samuti tuleks tagada haruldaste haiguste nõuetekohane kodeerimine kodeerimissüsteemides SnowMed ja MedDRA. 2. küsimus: Kas olete nõus, et kõnealuses valdkonnas oleks väga vaja parandada kodeerimist ja klassifitseerimist? Haruldaste haiguste loendi koostamine. Haruldaste haigustega tegelemisest eemalehoidmise üks põhjus on teadmatus selle kohta, milliseid haigusi pidada haruldaseks. Ühenduses peaks nägema ette haruldaste haiguste täpse loendi, mida uuendatakse korrapäraselt ning milles haigused on klassifitseeritud meditsiinieriala, levimuse, mehhanismide ja haiguspõhjuste alusel, et tõsta võimalikult palju teadlikkust ning tagada dokumentaalne tugi uurimistegevuseks ja üldse andmete kogumiseks. Euroopa Komisjon peaks pakkuma selleks tegevuseks rahalist toetust rahvatervise programmi kaudu. 3. küsimus: Kas Euroopa Liidu haruldaste haiguste loend aitaks tegeleda haruldaste haigustega teie riiklikus või piirkondlikus süsteemis paremini? 4.2. Haruldaste haiguste ennetamise, avastamise ja ravi parandamine Asjakohase teabe levitamine: Haruldaste haiguste paremaks avastamiseks ja raviks on olulisim pakkuda täpset teavet kujul, mis on kohandatud tervishoiutöötajate või haigestunud isikute vajadustega. Alates aastast on haruldaste haiguste andmebaas Orphanet 21 pakkunud teavet üle 5000 haiguse kohta kuues keeles. See sisaldab haruldaste haiguste 20 Vt 21 Vt 9

10 põhjalikku entsüklopeediat, 35 riigi erialateenuste registrit, Euroopa viitekeskuste registrit, harva kasutatavate ravimite andmebaasi koos teabega nende arendusetapi ja ELi riikides kättesaadavuse kohta, ning eri sidusrühmadele mõeldud mitmeid muid teenuseid, sealhulgas programmi, mis võimaldab diagnoosi püstitamist sümptomite ja nähtude alusel, ning soovitusi erakorralisteks olukordadeks. Euroopa Komisjon peaks pakkuma selleks tegevuseks rahalist toetust rahvatervise programmi ja raamprogrammi kaudu. Toetus teabevõrkudele: Esmatähtis on tagada teabevahetus olemasolevate Euroopa teabevõrkude kaudu, edendada klassifitseerimist, arendada strateegiat ja mehhanisme teabe vahetamiseks sidusrühmade vahel, määratleda asjakohased tervishoiunäitajad, arendada ELi tasandil võrreldavaid epidemioloogilisi andmeid, toetada parimate tavade vahetamist ning arendada patsientidega kohandatud meetmeid. Käimasolevad projektid on juba osutunud asjakohaseks. Sellist liiki projekte tuleks toetada nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil. Samuti näib väga asjakohane toetada rahvusvahelisi konsensuskonverentse. Euroopa Komisjon peaks pakkuma selleks tegevuseks rahalist toetust rahvatervise programmi ja 7. raamprogrammi kaudu. Riiklike või piirkondlike eriala- või referentskeskuste ning ELi erialakeskuste referentsvõrgustike arendamine: Kuna haigused on haruldased, siis on valdkonnas ka pädevus haruldane. Teatavad erialakeskused (ehk referentskeskused) on saavutanud pädevuse, mida kasutavad massiliselt muud sama riigi või isegi muude riikide tervishoiutöötajad. Teatavates riikides tunnustatakse neid keskusi ametlikult, aga enamikus riikides on neil üksnes hea maine. Euroopa Komisjon on otsustanud seada asjaomaste keskuste vahelise koostöö ja teadmiste jagamise esmatähtsale kohale, pidades seda kõige tõhusamaks lähenemisviisiks. On töötatud välja teatavad Euroopa referentsvõrgustike põhimõtted, sealhulgas määratletud nende roll haruldaste haigustega või muude eriravi nõudvate haigustega ja patsientide hulgaga tegelemisel ning kehtestatud muud kriteeriumid, mida sellised keskused peaksid täitma. Euroopa referentsvõrgustikud peaksid samuti täitma teadusuuringute ja teadmusvõrgustike funktsiooni, uuendades viimaseid teaduslikke andmeid ning tehes ka ise teadustööd, ning ravides teiste liikmesriikide patsiente ja tagades vajaduse korral edasise ravi kättesaadavuse. Euroopa referentsvõrgustike määratlus peaks samuti kajastama vajadust jagada teenused ja pädevus kogu laienenud Euroopa Liidu peale ühtlaselt. ELi haruldaste haiguste töökonna aasta aruandes Panus poliitika kujundamisse: Euroopa tervishoiu- ja meditsiiniteenuste alase koostöö suunas haruldaste haiguste valdkonnas 22 soovitatakse liikmesriikidel aidata määrata kindlaks oma riigi erialakeskused ning anda neile võimalikult suurt rahalist toetust. Ka soovitatakse aruandes liikmesriikidel luua oma patsientidele tervishoiuvõimalused, arendades koostööd kõigi vajalike kas oma riigi või vajaduse korral välismaiste erialakeskustega. Selles soovitatakse jätkata haruldaste haiguste erialakeskuste referentsvõrgustike rahastamist asjakohastest ELi programmidest seni, kuni edasise tegevuse kavandamiseks on olemas hinnang võrgustike toimivuse kohta. 4. küsimus: Kas Euroopa referentsvõrgustikud peaksid panema rõhku teadmiste jagamisele? Patsientide liikuvusele? Mõlemale? Kuidas? E-tervise arendamine haruldaste haiguste valdkonnas. Orphaneti raames ja muude ELi rahastatud projektide abil arendatud elektroonilised teenused on selge näide, kuidas e-tehnoloogia saab aidata kaasa patsientide vahelisele suhtlemisele, andmebaaside jagamisele teadlaste vahel, andmete kogumisele kliinilisteks uuringuteks, kliinilistes 22 Vt 10

11 uuringutes osaleda soovivate patsientide registreerimisele ning ekspertidele haigusjuhtumite edastamisele, mis parandab diagnoosimise ja ravi kvaliteeti. Internetipõhised ja elektroonilised vahendid on väga tõhusad ning need peaksid moodustama haruldaste haiguste ELi strateegia olulise osa. Need võivad päästa haruldasi haigusi põdevate inimeste elu hädaolukordades. Euroopa Komisjon peaks pakkuma selleks tegevuseks rahalist toetust rahvatervise programmi, raamprogrammi ja liikmesriikide kaudu. 5. küsimus: Kas kõnealuses valdkonnas tuleks rakendada internetipõhiseid ja elektroonilisi vahendeid? Täpsete diagnostiliste testide, sealhulgas geneetiliste testide, kättesaadavus ja nendele juurdepääsetavus. Paljusid haruldasi haigusi on nüüd võimalik diagnoosida bioloogiliste testide abil, milleks on sageli geneetilised testid. Testid on oluline osa patsientide asjakohasest haldamisest, kuna need võimaldavad varajast diagnoosimist, mõnikord perekondlikke astmelisi sõeluuringuid või sünnieelseid teste. Võttes arvesse testide rohkust ning vajadust töötada välja ja kehtestada iga haiguse avastamiseks kindel testide kogum, ei suuda ükski riik teostada bioloogilisi teste iseseisvalt. See toob kaasa patsiendiandmete vahetamise ning testimise väljaspool oma riigi piire. Piiriülene tegevus täidab kindlalt olulise lünga haruldaste haiguste testide kättesaadavuses. Taolist suhtlemist tuleb suurendada ja lihtsustada ELi tasandil kokkulepitud arusaadavate ja läbipaistvate standardite ja korra kaudu. Ületada tuleb liikmesriikide õigussüsteemide erinevused seoses konfidentsiaalsuse, hüvitamise, proovide veo, ladustamise ja laborite sertifitseerimisega. Laboreid tuleks julgustada osalema pädevuskatsetes, milles pööratakse erilist tähelepanu tulemuste esitamisele. Tagada tuleks geneetiline nõustamine enne ja pärast testimist. Selleks on vaja anda asjakohasel tasemel toetust (sõltuvalt testide arvust aasta kohta) kontroll-laboritele. Kahe viimase aasta jooksul on eri sidusrühmad (Euroopa Komisjon, 23 Euroopa Nõukogu ning eelkõige Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) 24 ) edendanud laborite kvaliteedi tagamist. 6. küsimus: Mida on võimalik teha, et parandada juurdepääsu kvaliteetsele testimisele haruldaste haiguste puhu? Elanikkonna sõeluuringute (sealhulgas vastsündinute sõeluuringud) strateegiate hindamine haruldaste haiguste puhul. Vastsündinute fenüülketonuuria (PKU) ja kaasasündinud hüpotüreoosi sõeluuringuid on Euroopas praegu tavalised ning need on olnud haigestunud laste puuete ennetamisel väga tõhusad. Tänu tehnika arengule võib nüüd teostada palju teste (sealhulgas robotite abil) paljude haruldaste haiguste puhul odavalt, eelkõige levinumate ainevahetushäirete ja geneetiliste haiguste puhul. See ei tohiks olla põhjus lülitada need elanikkonna sõeluuringute poliitikasse ilma neid aastal WHO kehtestatud kriteeriumide (vajavad kontrollimist) alusel hindamata, kuna sõeluuringud võivad olla uuringus osalevale inimestele kahjulikud, ning lisaks sellele neelavad tohutult riigi ressursse. Praegu ei ole ühist arusaama, milliste haiguste puhul on vastavalt WHO kriteeriumidele korrapärane sõeluuringute korraldamine põhjendatud. Sihtrühma väljavalimine või suunatud sõeluuringud sõltuvad paljudest küsimustest, nagu testi kvaliteet ja usaldusväärsus, tõhusa ravi või tõhusate protseduuride olemasolu avastatud haigusega inimeste jaoks, haiguse levimus ja raskusaste ning valik või väärtus, mida ühiskond 23 Vt 24 Vt OECD suunised kvaliteeditagamiseks molekulaargeneetilise testimise korral ( 11

12 sõeluuringutele omistab. Selles valdkonnas soovitatakse julgustada koostööd, et koguda materjali otsustamaks, millised otsused tuleks teha liikmesriikide tasemel. 7. küsimus. Kas teie arvates tuleks haruldaste haiguste valdkonnas sõeluuringute teostamise võimalust hinnata ilmtingimata ELi tasandil? Võimaluse korral esmased ennetusmeetmed. Esmased ennetusmeetmed on võimalikud väga üksikute haruldaste haiguste puhul. On tekkinud palju haruldaste kaasasündinud väärarendite ning lapseea vähktõve uusi vorme, mis on põhjustatud keskkonnast. Selliste haruldaste haiguste ennetamiseks on vaja suunata rahvatervise meetmed eostamiseelsele ja rasedusaegsele perioodile seoses selliste oluliste tervist mõjutavate teguritega nagu toitumine, ülekaalulisus, alkohol, suitsetamine, narkootikumid ja keskkonnareostus. Punetiste vastu vaktsineerimisel (kaasasündinud punetiste sündroomi vältimiseks) tuleb arvesse võtta tagajärgi, mida põhjustab eri vaktsineerimispõhimõtetega riikide vaheline rahvaränne. Lisaks tuleb selliste krooniliste haiguste puhul nagu diabeet, epilepsia ja viljatus, pöörata tähelepanu naistele eostuseelsel perioodil ja varajases rasedusjärgus. Võimalikest protseduuridest kasutatakse üha enam naistele foolhappe manustamist enne eostamist, et ennetada neuraaltoru defekte (nt spina bifida) ja muid väärarendeid. Paljud uuringud tõestavad, et nõuetekohane foolhappe manustamine eostamisele lähedasel ajal võib ennetada rohkem kui pooli neuraaltoru defekte. Selle valdkonna meetmeid tuleks arutada ELi tasandil, et kindlaks määrata, millised haruldaste haiguste esmased ennetusmeetmed võivad olla edukad. Haruldaste haiguste ravi parimad tavad. Parimate tavade kindlaksmääramist ja kirjeldamist on tingimata vaja, et jagada teavet ja andmeid haruldaste haigustega tegelemise tõhusate strateegiate kohta, ning parandada sellega haruldaste haiguste ravi üldiste parimate tavade väljaarendamisega seotud teavitamist ja teadmisi. Parimate tavade jagamine võimaldab liikmesriikidel kasutada teiste riikide läbielatud kogemusi ning see aitab ehitada üles haruldaste haiguste ravimitega tegelevate tarnijate võrgustikud. Liikmesriikide vaheline kogemuste jagamine suurendab võimalusi saavutada edu haruldaste haigustega tegelemisel. Võrdne juurdepääs harva kasutatavatele ravimitele. Vaatamata sellele, et harva kasutavate ravimite arendamise ja registreerimise stimuleerimine on olnud edukas, piirab kodanike juurdepääsu elupäästvatele ravimitele kaks tegurit. Esiteks ei turusta mõned ettevõtted turustamisloaga tooteid kõigis liikmesriikides, kuna mõnes liikmesriigis ei suudeta ravimeid registreerida. Teiseks on teatatud halduslikust viivitamisest registreeritud ja turustamisloaga ravimite kättesaadavaks tegemisega (kaugelt üle 180päevase seadusliku tähtaja) 25. Sellest tulenevalt on kättesaadavate ravimite arv liikmesriigiti väga erinev. Taoline olukord tuleb lahendada. Komisjon peaks iga kahe aasta tagant esitama nõukogule ja parlamendile selliste kitsaskohtade kohta aruande (viivitused, turustamine, ravimitele juurdepääs, hüvitamine, hinnad jne), ning tegema ettepaneku õigusaktide muudatusteks, et tagada võrdne juurdepääs harva kasutatavatele ravimitele kõikjal ELis. Harva kasutatavaid ravimeid tuleb rahastada kõrgemal kui kohaliku haigla tasemel, et tagada suutlikkus pakkuda kõnealuseid ravimeid patsientidele. 8. küsimus. Kas teie arvates tuleb lahendus harva kasutatavate ravimite juurdepääsu probleemile leida riiklikul või ELi tasandil? EURORDIS uuring harva kasutatavate ravimite kohta ja harva kasutatavate ravimite komitee (COMP) aruanded. 12

13 Harva kasutatavad meditsiini- ja diagnostikaseadmed. Harva kasutatavaid ravimeid käsitlev määrus ei hõlma meditsiini- ja diagnostikaseadmeid. Turu piiratuse probleem pidurdab toodete arendamist haruldasi haigusi põdevate patsientide tarbeks. Haruldaste haiguste meditsiini- ja diagnostikaseadmete tööstuse tarbeks stiimulite väljaarendamise algatusi tuleks uurida vastavalt sellele, mida on harva kasutatavate ravimite valdkonnas siiani tehtud. 9. küsimus. Kas ELis peaks olema harva kasutatavaid meditsiini- ja diagnostikaseadmeid käsitlev määrus? Harva kasutatavate ravimite tervishoiutehnoloogia hindamine. Hinnang harva kasutatavate ravimite tervishoiutehnoloogiale, mis tuleb koostada enne ravimite hinda ja hüvitamist käsitlevate otsuste tegemist, on teine tegur, mis mängib järjest otsustavamat rolli ravimitele juurdepääsu venimises, või isegi ravimi kasutamisvõimalusest ilmajäämises. Tavapäraste haiguste jaoks vajalike ravimite kulutasuvuse hindamise meetodeid ei kohaldata harva kasutatavate ravimite suhtes ning väga tihti puuduvad võrdlusvõimalused ning andmed on puudulikud. Lisaks ei saa eetiline lähenemisviis asjaomasele probleemile põhineda üksnes majanduslikel kriteeriumidel. Majanduslik analüüs on ainult üks osa otsusetegemise protsessis, milles tuleks võtta arvesse ühenduse valikuid ja eelistusi. Kõnealuse probleemi käsitlemiseks on vaja liikmesriikide kooskõlastatud lähenemist. Lisaks tuleks julgustada patsientide seisukohast asjakohaste hindamismeetodite leidmist. Erilubade alusel kasutamise kooskõlastatud kava. Vaja on paremat süsteemi ravimite pakkumiseks neid vajavatele patsientidele enne uute ravimite heakskiitmist või hüvitamist (nn erilubade alusel kasutamine). Eriloa alusel ravi võimaldamise korral peaks vastutus olema jagatud klinitsisti, toote arendaja ja pädevate riigiasutuste vahel. Meenutagem, et suure osa harva kasutatavatest ravimitest on töötanud välja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes ei suuda toetada erilubade alusel kasutamise kavasid pikaajaliselt ilma riigi abi ja rahalise toetuseta. Probleem tuleks lahendada liikmesriikide kooskõlastatud tegevuse kaudu, koos Euroopa Komisjoni abiga. Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 83 on nähtud liikmesriikidele ette võimalus otsustada ravimite kasutamine erilubade alusel, ning EMEAle võimalus esitada erilubade alusel kasutamise kavandamise korral arvamus kasutamise ja levitamise tingimuste kohta. Haruldasi haigusi põdevate inimeste elukvaliteedi parandamises on oluline roll kohandatud sotsiaalteenustel. Eri sotsiaalteenuste hulgas peetakse eriti kasulikuks nii patsientide kui ka hooldajate (kes sageli on perekonnaliikmed) elukvaliteedi parandamiseks järgmisi teenuseid: ajutise asendamise teenused: see võimaldab nii hooldajatel kui ka patsientidel korraldada oma elu ning saada pisut puhkust; teabeteenused ja nõustamistelefonid: see suurendab patsientide ja hooldajate võimalusi pääseda juurde teabele haruldase haiguse kohta, millega nad on seotud ning millega nad peavad igapäevaselt toime tulema; teraapilised puhkekavad lastele ja noortele: see annab patsientidele teistsuguse väljavaate elule kui haige olemine; rahaline toetus: see aitab võidelda vaesumise vastu, et toetada hooldajaid, kes käivad raha eest tööl ja samal ajal hoolitsevad tasuta haige eest; psühholoogiline toetus: Euroopa Komisjon peaks pakkuma selleks tegevuseks rahalist toetust rahvatervise programmi ja puuetega inimestele suunatud tegevuskavade kaudu. 10. küsimus. Milliseid kohandatud sotsiaal- ja haridusteenuseid tuleks soovitada ELi ja riiklikul tasandil haruldasi haigusi põdevatele patsientidele ja nende perekondadele? 13

14 4.3. Teadus- ja arendustegevuse kiirendamine haruldaste haiguste ja harva kasutatavate ravimite valdkonnas Toetavad andmekogud, registrid, hoidlad ja biopangad. Registrid ja andmekogud moodustavad olulise vahendi haruldaste haiguste valdkonnas kliiniliste uuringute arendamiseks. See on ainus võimalus koguda andmeid epidemioloogilisteks ja/või kliinilisteks uuringuteks piisava valimi saamiseks. Harva kasutatavate ravimitega ravitavate patsientide registrid on väga asjakohased, kuna need võimaldavad koguda tõendeid ravi tõhususe ja võimalike kõrvaltoimete kohta, teades et turustamisluba antakse tavaliselt ajal, mil tõendeid on veel vähe, kuigi need on juba veenvad. Toetada tuleks ühispüüdlusi andmete kogumise ja säilitamise kehtestamiseks, eeldades et andmetele võimaldatakse juurdepääsu vastavalt kokkulepitud eeskirjadele. Teadusuuringute peadirektoraadi ning tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi rahalise toetuse abil on sisse seatud mitmeid teadusuuringute ja rahvatervise võrgustikke, nagu jagatud infrastruktuurid, mis on olnud väga tõhusad vahendid teadmiste parandamisel ja kliiniliste katsete korraldamisel. Selline kohandatud võrgustik nagu EuroBioBank 26 on hindamatu väärtusega Euroopa ressurss, mille täielikuks väljaarendamiseks ja optimaalseks kasutamiseks on vaja pikaajalist rahastamist ning ELi tasandil mõtlemist. Sellist liiki algatust tuleks toetada nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil ning eeldusel, et nende kasulikkus on tõendatud, tuleks infrastruktuuride jaoks näha ette pikaajaline rahastamine. Sama kehtib bioloogiliste proovide ja biopankade hoidlate kohta. Haruldaste haiguste biopankade puhul tuleb lubada koguda ja säilitada materjali väga haruldasi haigusi põdevatelt patsientidelt, isegi kui puudub käimasoleva uurimise protokoll. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid toetama järgmisi valdkondi: kvaliteedistandardid, sealhulgas strateegiate ja vahendite arendamine andmebaaside kvaliteedi korrapäraseks seireks ning andmebaaside puhastamiseks; ühised miinimumandmed, mida tuleb koguda epidemioloogilistel ja rahvatervise eesmärkidel; tähelepanu pööramine kasutajasõbralikkusele, andmebaaside läbipaistvus ja ühenduvus; intellektuaalomand, andmebaaside/registrite vaheline side (geneetilised, peamiselt diagnostilised, kliinilised, seirekesksed andmebaasid jne). Rõhku tuleks panna rahvusvaheliste (Euroopa) andmebaaside sidumisele olemasolevate riiklike ja piirkondlike andmebaasidega. 11. küsimus. Milline juhtimise ja rahastamiskava mudel oleks asjakohane registrite, andmebaaside ja biopankade jaoks? Bioindikaatorid. Bioloogilised indikaatorid (bioindikaatorid) on bioloogiliste protsesside objektiivselt mõõdetavad indikaatorid. Neid võib kasutada haiguste diagnoosimiseks ning haiguskulu ja teraapia mõju hindamiseks. Bioindikaatorite määratlus hõlmab suurt osa praegu kasutatavaid diagnostilisi teste (kasvaja indikaatorid, DNA fragmentide järjestus, mis põhjustab haigust või on sellega seotud). Bioindikaatoritena võib käsitleda ka funktsionaalset ja radioloogilist hindamist. Hinnates haiguskulgu ja võimalikku uut ravi, võib bioindikaatoreid kasutada asendajatena loomulikele lõpptulemustele, nagu elulemus või pöördumatu haigestumine, mille hindamiseks on vajalik pikk jälgimisperiood ja palju patsiente. Selliste lõpptulemuste puhul on vaja pikka jälgimisperioodi ja palju patsiente. See kehtib eelkõige haruldaste haiguste puhul, kuna iga haiguse kohta on väike arv haigestunud inimesi. Turustamislubasid on juba antud bioindikaatorite põhjal, mida käsitletakse ravimi tõhususe hindamisel lõpptulemustena. Impulss bioindikaatorite avastamise valdkonnale on antud uute molekulaarbioloogia tehnoloogiate kaudu (nt genoomika, proteoomika, 26 Vt 14

15 kombinatoorne keemia), mis võimaldavad üheaegselt tuvastada suurt arvu võimalikke bioindikaatoreid. Bioindikaatorite avastamise uusi tehnoloogiaid, sealhulgas radiodiagnostikat ja funktsionaalseid tehnoloogiad, tuleb ilmtingimata ELi tasandil toetada. Veelgi olulisem on toetada uuringuid ja tegevusi, mis aitavad võimalikke bioindikaatoreid valideerida ja kliinilisse kasutamisse võtta. Protsess on pikk, kulukas ja praegu ebatõhus. Haruldaste haiguste valdkonnas võiks selle protsessi puhul olla kasulik teatavate bioindikaatorite (või bioindikaatorite kogumite) kehtivust võimalikult suure arvu patsientide puhul (referentsvõrgustikud) käsitleva hindamistegevuse rahastamine, ning farmaatsiatööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahelise partnerluse tugevdamine, et tagada uurimistulemuste kasutamine praktikas. Andmekaitse. Kõiki infrastruktuure tuleb kasutada vastavalt ELi määrustele, ning andmete konfidentsiaalsust ning patsientide eraelu kaitset käsitlevatele kokkulepetele. Eritähelepanu tuleb pöörata Euroopa Komisjoni andmekaitsedirektiivile. 27 Haruldaste haigustega seotud tegevuste huvides tuleks kaaluda haldusasutuste vahelist andmevahetussüsteemi (IDA) 28, et lihtsustada teatavate rahvatervise seisukohalt olulise tähtsusega haruldaste haiguste Euroopa registrite loomist. Haruldasi haigusi uuriva teadustöö võrgustikud. Kooskõlastatud teadusprojektid ELi tasandil on eduks väga olulised. Kooskõlastatud võrgustikke tuleks toetada nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil, ning haruldased haigused peaksid jääma teadusuuringute peadirektoraadi tulevastes kavades esmatähtsale kohale. Lisaks tuleks kehtestada mõned uued uurimisvaldkonnad, nagu haruldasi haigusi käsitlevad sotsiaaluuringud. Kooskõlastamine liikmesriikide rahastamisasutuste vahel. ELi kuuenda raamprogrammi kaudu toetatav ERA-NET kava, mille abil praegu kooskõlastatakse haruldaste haiguste rahastamispoliitikat seitsmes riigis, on näide edukast lahendusest teadustegevuse killustatusele. Lähenemisviisi tuleb jätkata ning kutsuda algatusega ühinema rohkem liikmesriike. Teadusuuringute tõhustamine. Enamikule tõsistest haruldastest haigustest, mida tõenäoliselt oleks võimalik ravida, ei ole praegu lihtsalt kindlat ravi välja mõeldud. Ravi arendamisel on kolm tõket: puuduvad teadmised varjatud patofüsioloogiliste mehhanismide kohta, puudub avalikkuse toetus kliinilise arendamise varajases etapis ning puudub farmaatsiatööstuse huvi. Ravimite arendamise kulukus ja investeeringute prognoositavalt madal tasuvus (patsientide väikese arvu tõttu) on takistanud farmaatsiatööstusel arendada vaatamata suurele meditsiinilisele vajadusele haruldaste haiguste jaoks ravimeid. Kuigi harva kasutatavaid ravimeid käsitlevad määrused on kindlasti lihtsustanud haruldaste haiguste ravi arengut, ei ole peamistele probleemidele endiselt lahendust leitud ja vaja on täiendavaid algatusi. Kuna ravi eesmärkide määratlemine sõltub suurel määral haiguste geneetilisest ja molekulaarsest iseloomustusest ning bioloogiliste mehhanismide väljaselgitamisest, on määrava tähtsusega haruldaste haiguste patofüsioloogiliste ja kliiniliste uuringute tõhustamine. Tänu edusammudele teadustegevuses, inimgenoomi järjestamisele ning kõrge tootlikkusega genoomilistele ja postgenoomilistele vahenditele, võime oodata, et lähiaastatel selgitatakse välja paljude haruldaste geneetiliste häirete varjatud mehhanismid. Nende häirete jaoks on vaja edendada raviuuringuid, sealhulgas 27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Vt 15

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem